İZMİR LİMANI 1-9 NOLU RIHTIMLARDAKİ USTURMAÇALARIN
YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇERİK
1. GENEL ...................................................................................................................3
1.1.
Tanımlar ......................................................................................................3
1.2.
Kapsam .......................................................................................................3
1.3.
Yapılacak İşler ............................................................................................3
1.4.
Yapım Sürecinde Uyulacak Standartlar ve Yönetmelikler ............................4
2. YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER ...................................................................4
2.1.
As-Build Projeler.........................................................................................4
2.2.
Donatı Yerleştirilmesi Sırasında Uyulacak Kurallar .....................................5
2.3.
Beton Tadilatı Sırasında Uyulacak Kurallar .................................................5
2.4.
Kalıp ve İskele Yapımı Sırasında Uyulacak Kurallar ...................................6
2.5.
Usturmaçalar ...............................................................................................6
2.5.1. Genel ......................................................................................................6
2.5.2. Tasarım ..................................................................................................7
2.5.3. Usturmaça Sistemi Özellikleri ve Usturmaça Testleri..............................7
2.6.
Baba ve Aneleler .........................................................................................9
3. İŞYERİ .................................................................................................................10
3.1.
İşyerinin Teslimi .......................................................................................10
3.2.
İşyerinin Düzenlenmesi .............................................................................10
3.3.
İşyerinin Temizlenmesi .............................................................................11
3.4.
Geçici Drenaj ............................................................................................11
3.5.
İşyeri Geçici Binaları .................................................................................11
3.6.
Geçici Su Temini .......................................................................................12
3.7.
Geçici Enerji Temini .................................................................................12
3.8.
Geçici Haberleşme Temini ........................................................................12
3.9.
Geçici Sıhhi Tesisat, Temizlik ...................................................................12
3.10.
Tanıtım Levhası .....................................................................................13
3.11.
Geçici Tesislerin Mülkiyeti ve Sökülmesi ..............................................13
1
4. İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ...................................................................................13
4.1.
Şantiye ve Çevre Güvenliği .......................................................................15
4.1.1. Güvenlik Çiti ........................................................................................15
4.1.2. Yangından Koruma...............................................................................16
4.1.3. Uyarı İşaretleri, Aydınlatma..................................................................16
4.1.4. Çalışma Güvenliği ................................................................................17
4.1.5. İlk Yardım ............................................................................................17
4.1.6. Kimyasal Maddeler...............................................................................18
5. ÇEVRE İLE İLİŞKİLER.......................................................................................18
5.1.
Kamu Mülkiyeti ve Özel Mülkiyetin Korunması .......................................18
5.2.
Trafik Düzenlemeleri .................................................................................19
5.2.1. Trafiğin Korunması ..............................................................................19
5.2.2. Geçici Köprüler ....................................................................................19
5.2.3. Geçici Yollar ........................................................................................20
5.2.4. Trafik Düzenlemeleri, Barikatlar ve Işıklandırma..................................20
5.2.5. Kamu Yollarının Temiz Tutulması........................................................20
5.2.6. Gürültü Kontrolü ..................................................................................20
5.2.7. Toz ve Kirlilik Kontrolü .......................................................................21
6. KALİTE KONTROLÜ .........................................................................................21
6.1.
Kalite Sorumluluğu ...................................................................................21
6.2.
Malzeme Kalitesi ve Eşdeğer Malzemeler .................................................21
6.3.
Kalite Kontrol Planı ...................................................................................22
6.4.
Test Numuneleri, Malzeme ve Ekipmanlar ................................................22
6.5.
Test Laboratuarı Hizmetleri .......................................................................22
6.6.
Muayeneler ve İmalatçı Testleri .................................................................23
6.7.
Şantiye Kayıtları ve Test Sertifikaları ........................................................23
7. MALZEME, EKİPMAN .......................................................................................24
7.1.
Malzeme ve Ekipman İçin Şartlar ..............................................................24
7.2.
Depolama Tesisleri ....................................................................................24
7.3.
Taşıma Şartları ..........................................................................................24
2
1. GENEL
1.1. Tanımlar
Bu şartname TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü liman sahasındaki 1-9 nolu
rıhtımlar arasındaki usturmaçaların değiştirilmesi, 5 nolu rıhtımdaki 25 nolu babanın
yenilenmesi, 9 nolu rıhtımdaki 38 nolu kopan babanın değiştirilmesi, 12 nolu rıhtım köşesine
1 adet baba montajı yapılması ve 13 nolu rıhtım ile 22 nolu rıhtım arasında bulunan 41 adet
anelelerin yenilenmesi yapım ve onarım işlerinin asgari kabul koşulları ve teknik şartlarını
kapsar. TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, ilerleyen kısımlarda İdare olarak anılacaktır.
1.2. Kapsam
Bu ihale kapsamı içinde yapılacak işler sözleşme eki projelerde, planlarda veya
krokilerde gösterilen yer şekil ve boyutta olmak üzere; TCDD İzmir Liman İşletme
Müdürlüğü liman sahasındaki 1-9 nolu rıhtımlardaki usturmaçaların değiştirilmesi, 5 nolu
rıhtımdaki 25 nolu babanın yenilenmesi, 9 nolu rıhtımdaki 38 nolu kopmuş babanın
değiştirilmesi, 12 nolu rıhtım köşesine 1 adet baba montajı yapılması ve 13 nolu rıhtım ile 22
nolu rıhtım arasında 41 adet anelelerin yenilenmesi yapım ve onarım işleri olarak yer
almaktadır.
1.3. Yapılacak İşler
- Sözleşme eki projelerde, planlarda veya krokilerde gösterilen yer şekil ve boyutta
olmak üzere TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü liman sahasındaki 1-9 nolu rıhtımlardaki
usturmaçaların sökülerek yerine toplamda 152 adet modern tip usturmaçanın temin ve montajı
yapılacaktır. Temin edilecek usturmaçalar için Kontrol Teşkilatı onayı alındıktan sonra alım
siparişinde bulunulacaktır.
- 5 nolu rıhtımdaki bulunan kapasitesi düşük olan 25 nolu baba yerine 60 tonluk baba
temin ve montajı yapılacaktır.
- 9 nolu rıhtımdaki bulunan 38 nolu kopmuş olan babanın yerine 60 tonluk baba temin
ve montajı yapılacaktır.
- 12 nolu rıhtım köşesine 60 tonluk baba temin ve montajı yapılacaktır.
- 13 nolu rıhtım ile 22 nolu rıhtım arasında 41 adet anele yerine 25 tonluk anele temin
ve montajı yapılacaktır.
- Sözleşme eki projelerde, planlarda veya krokilerde gösterilen yer şekil ve boyutta
olmak üzere TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü liman sahasındaki 1-9 nolu rıhtımlardaki
3
usturmaçaların bağlı bulunduğu beton yüzeylerin tadilatları yapılacaktır. Tadilat işinde
kullanılacak olan malzemenin Kontrol Teşkilatı’nca onaylanmadan işe başlanmayacaktır.
1.4. Yapım Sürecinde Uyulacak Standartlar ve Yönetmelikler
İhale konusu is kapsamındaki tüm islerin tasarım, uygulama, deneme, kabul ve
isletmesinde, Kontrol Teşkilatı, Türk Standartları (TS) birinci öncelikli olmak üzere asağıdaki
standartların en son güncellestirilmis baskılarının tümünü veya herhangi birini esas alabilir.
Asağıda sıralanan standartlarda tarifi bulunmayan hususlarda , Kontrol Teşkilatı tarafından
kabul edilmek sartı ile diğer ulusal ve uluslararası standartların en son güncellestirilmis
baskılarının kullanılmasına da müsaade edilecektir. Yüklenici, bu işte uygulayacağı tüm
standartların birer nüshasını, güncel değisiklikleri ile birlikte temin ederek Kontrol
Teşkilatı’nın incelemesine sunacaktır.
1. Türk Standartları (TS),
2. Euro Norm (EN),
3. International Standards Organization (ISO),
4. American National Standards Institute (ANSI)
5. American Society for Testing and Materials (ASTM),
6. American Concrete Institute (ACI),
7. American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO)
2. YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER
2.1. As-Build Projeler
İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmiş, ister
yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sırasında yapılmış
değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai (As-Built) projelerin 4 (dört)
nüsha ozalit kopyası ve 1 takım CD kayıtları yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp
kesin kabulden önce idareye teslim edilecektir.
Sözleşme eki projelerin uygulama projeleri haline getirilmesi veya işin her hangi bir
aşamasında tadilat veya ilave iş için tanzim edilecek proje, detay ve hesaplar için, yükleniciye
her hangi bir bedel ödenmeyecektir.
4
2.2. Donatı Yerleştirilmesi Sırasında Uyulacak Kurallar
Beton donatısı olarak kullanılacak çelikler TS 708’e ve TS 500’e uygun olmalıdır.
Betonda kullanılan donatıların çekme dayanımı kopma ve akma birim uzaması
TSE’ye, bayındırlık bakanlığınca yeterliliği belgelenmiş laboratuarlara ya da üniversiteye
gerektiğinde teste gönderilecektir.
Küçük
haddehane
demirleri
kesinlikle
kullanılmayacaktır.
Donatı
çeliğinin
sertifikaları idareye verilecektir.
Minimum donatı kopma uzaması hasır çeliklerde % 8, donatı çubuklarında % 10
olacaktır. Şantiyeye gelen her parti çelikten her farklı çubuk çapı için kopma uzaması deneyi
yapılıp tutanakları idareye teslim edilecektir.
Donatı çeliği kullanılmadan önce kir yağ, yüzeyden ayrılabilir pastan temizlenmelidir.
Donatı projedeki biçiminde yerine konulmasında özen gösterilmeli, asal donatıyı oluşturan
çekme ve basınç çubukları dağıtma donatısı ve etriye ile iyice bağlanmış olmalıdır.
Beton dökülürken donatının yerinin değişmemesi gereklidir.
Beton dökülmeden donatıya yeteri kadar plastik veya beton pas payı konacaktır.
Saha betonlarında kullanılan hasır çeliklerde her iki yönde en az iki göz bindirme
yapılacaktır.
Tüm etriyeler deprem etriyesi olarak tanzim edilecek, etriyeler çapının beş katı silindir
etrafında 135 derece açı ile bükülecektir.
Donatı çubuklarında ek yapmak gerekirse aderans boyu donatı çapının 50 katı
olacaktır. Beton soğuk derzinde ek yapılması halinde aderans boyu çapın 75 katı alınacaktır.
2.3. Beton Tadilatı Sırasında Uyulacak Kurallar
Sözleşme eki proje ve detaylarına göre hazırlanmış, min. 5 °C.’de 4 N/mm2 betona
yapışma değeri olan kıvamlı macun viskozitesinde tamir harcı ile beton yüzey arasında aderans
yapıcı çimento bazlı, polimer astar kaplaması yapılacaktır.
Hasarlı yüzeyler temizlenmeli ve açıkta donatı var ise uygun kaplama ile korozyon koruması
yapılmalıdır. Yüzey gevşek parçalardan arındırıldıktan sonra polimer astar uygulanabilir. Karışıma hiçbir
şey ilave edilmemelidir. A bileşeni, B bileşeninin içine yavaş yavaş dökülmeli ve tiksotropik bir macun
oluşana kadar karışıma devam edilmelidir. Uygulama fırça ile yapılmalı, tamir harcı astar kurumadan tatbik
edilmelidir.
Zemin sıcaklığı: 5 ... 30 °C. 5 °C 'nin altında ve % 90 relatif nemin üzerinde
kullanılmaz. PCC harcı uygulamaları için 20 °C de 10 dak. beklemek gerekir.
5
Sözleşme eki proje ve detaylarına göre hazırlanmış, 2.0 kg/dm3 yoğunlukta minimum 5 °C.
uygulama sıcaklığında 30 dak. çalışma süresi, 24 saat kuruma süresine sahip, minimum 10 mm/kat
harç kalınlığına sahip, 0.400 mm granül ölçüsünde, 50 N/mm2 28 günlük basınç mukavemetine
sahip ve eğrilme mukavemeti 12 N/mm2 olan polimer modifiyeli çimento bazli kaba tamir harcı ile
beton tamiratı yapılacaktır.
Her tür beton hasarında önce yüzeye polimer astar tatbik edildikten sonra, polimer
modifiyeli çimento bazlı kaba tamir harcı, en az 10 mm 'lik katlar halinde doğrudan uygulanabilir.
Karışıma kesinlikle başka hiçbir katkı veya malzeme katılmamalıdır.
Karışımın hazırlanması için: A bileşeni, B bileşeni içine yavaş yavaş dökülmeli, karışım
bütünüyle homojen ve kıvamlı macun şekline gelene kadar karıştırılmaya devam edilmelidir.
Tamir harcının uygulaması mala ile yapılır.
Zemin sıcaklığı 5 °C 'nin altında ve % 90 relatif nemin üzerinde kullanılmaz.
2.4. Kalıp ve İskele Yapımı Sırasında Uyulacak Kurallar
Bütün kalıplar için yeterli stabilite ve taşıma güvenliği sağlanmalıdır. Kalıp ve iskele
elemanları ilgili şartlara uygun hazırlanmalı, birleştirilmeli, kurulmalı ve fazla şekil
değiştirme ve oturma yapmayacak şekilde düzenlenmelidir. Ahşap kalıp ve iskele elemanları
TS 647 ye, çelik kalıp ve iskele elemanları ise TS 648 e uygun hazırlanmalıdır. Kalıp
iskelelerinde basınç elemanlarında flambaj katsayısı 100 den fazla olmayacaktır.
Ahşap kalıplarda kalıp tahtaları beton sıkıştırılırken çimento şerbetinin akmasına engel
olacak şekilde yapılmalı, vibratör etkisine karşı yeteri kadar dayanımda olmalıdır.
Beton dökülmeden önce kalıp iyice temizlenmeli ve gerekirse ıslatılmalıdır. Onarım
yapılan kısımlarda beton dökümü yapılmadan önce aderans artırıcı kimyasal madde
kullanılacaktır.
Beton dökülmeden önce ve dökülürken kalıp iyice kontrol edilmelidir.
Kontrol Teşkilatı’nın izni alınmadan donatı yerleştirmeye başlanılmamalıdır.
2.5. Usturmaçalar
2.5.1. Genel
Bu şartname, aşağıda belirtilen şekil ve özelliklerde kauçuk usturmaça sisteminin
uluslararası standartlar çerçevesinde imalini, test edilmesini ve montajı ile ilgili teknik esasları
kapsamaktadır. Kauçuk eleman + Çelik Kutu panel + UHMW-PE kaplama ve Ankraj bağlantı
elemanlarını kapsayan modern tip kauçuk usturmaça sistemi kullanılacaktır. Usturmaçalar tip
6
onayı ve test protokolleri ile ilgili olarak akredite bir klas kuruluş tarafından onaylanmış
sertifikalara sahip olacaktır. Usturmaçalar deformasyonları sırasında 34.12 tm enerji absorbe
edecek kapasitede olacaklardır.
2.5.2. Tasarım
Usturmaçalar İşveren’in onayı ile modern tip kauçuk usturmaçalar olacaktır.
Usturmaçalar endüstriyel yağlara, deniz suyuna, güneş ışınlarına dayanıklı, su
geçirmez nitelikte, yırtıksız, gözeneksiz ve çatlaksız olacak, gözle muayenede tesbit
edilebilecek ölçülerde boyutsal farklılık kabul edilmeyecektir.
Usturmaça boyutları, yanaşma yeri boyutlarına uygun seçilecek, güvenli ankraj
sağlanmasına dikkat edilecektir. Gevşek bağlantılara izin verilmeyecektir.
Usturmaça tipi seçilirken İdarece belirlenecek gemi türü ve tekne formu mutlaka
dikkate alınacaktır.
İmalatçı Firma, teklifi ile birlikte tasarım için yaptığı hesapları ve firma katologunu da
İdareye verecektir.
Tasarıma esas özellikler aşağıda verilmiştir.
YANAŞACAK EN BÜYÜK GEMİ VE EN KÜÇÜK GEMİLER
EN KÜÇÜK
EN BÜYÜK
Genel Kargo
1000 ton
Yolcu Gemisi
13188 ton
1690 ton
67 m
45000 ton
333 m
Direkler arası boy (LBP)
Genişlik (B)
62 m
10.8m
280 m
38 m
Draftı (D)
Yanaşma hızı
3.9 m
0.3 m/s
8.5 m
0.1 m/s
Yanaşma açısı
10o
10o
Usturmaça aralığı
6m
8m
Güvenlik katsayısı
1.75
2
Gemi türü
DWT
Deplasman Tonajı
Toplam boy (Loa)
2.5.3. Usturmaça Sistemi Özellikleri ve Usturmaça Testleri
Endüstriyel yağlara, deniz suyuna, güneş ışınlarına dayanıklı, su geçirmez nitelikte,
yırtıksız, gözeneksiz ve çatlaksız olacak, gözle muayenede tespit edilebilecek ölçülerde
boyutsal farklılık kabul edilmeyecektir.
7
Kauçuk elemanlar, yüksek kalite doğal kauçuk(NR) veya opsiyonel olarak Styrene
Butadiene (SBR) bazlı bileşiklerden imal edilecek ve Avrupa Şartnameler Birliği EAU-E 62
‘de belirtilen usturmaça elastomerleri ile ilgili performans değerlerini sağlayacaktır. Aşağıda
belirtilen deneyler uygulandığında, deney limitleri sağlanacaktır. Usturmaça tipi, boyutları ve
adedi yanaşma yerine ait projelerde belirtilen ölçüler esas alınarak İmalatçı Firma tarafından
hesapla tayin edilecek olup bu hesaplarda aşağıda belirtilen veri ve kriterler dikkate
alınacaktır.
8
Usturmaçalar daima dik yönde basınç altında test edilecektir. Basınç yükleme hızı
dakikada 2-8 cm aralığında ve test ortamının sıcaklığı +/- 50 C toleransla 230C olacaktır.
Reaksiyon kuvveti, minimum enerji sönümleme tasarım değerine ulaşıldığı andaki sıkışma
oranına kadar, aralıklarla kaydedilecektir. Performans değerlerinde tolerans +/- 10% dur.
Testler uygun araç ve gereçlerle, tam boy usturmaçalar üzerinde, PIANC 2002 esaslarına göre
aşağıda açıklandığı üzere gerçekleştirilmelidir. PIANC esaslarına göre eğilme bir geçme/ret
etme kriteri degildir, ancak reaksiyon ve enerji değerleri geçme/ret etme konusunda dikkate
alınmaktadır. Test kriterlerini sağlamayan her usturmaça işaretlenerek ret edilmelidir. Her bir
usturmaçanın kolay takip edilmesini sağlayacak özel üretim seri numarası olmalıdır. Aksi
belirtilmedikçe test, 10 adet içerisinden 1 tanesi üzerinde yapılmalıdır. İdarece gerekli görülür
ise test edilen usturmaça sayısı 2 katına kadar artırılabilecektir. Aksi belirtilmedikçe ilave
çökertme devri uygulanmalıdır. Performans, 0o basınç açısı altında ölçülmelidir. Okumalar,
0.01H ile 0.05H arasında alınmalıdır (H= nominal usturmaça yüksekliği). Basınç testinin en
az 24 saat öncesinde usturmaça sıcaklığı, 23oC’de (±5oC) sabitlenmelidir. Minimum sıcaklık
sabitleme süresi, tmin=20x1.5 denklemi ile hesaplanmalıdır (x= usturmaça gövdesinin metre
cinsinden kalınlıgı). Sabitleme süresi, ‘çökertme’ ve ‘düzelme’ için geçen süreleri de
içerebilir. Usturmaça, nominal eğilme değerlerine göre üç kez eğilerek ‘çökertilmelidir’. Yük,
usturmaçanın üzerinden kaldırıldıktan sonra en az 1 saat için ‘düzelmesine’ izin verilmelidir.
Test, egilme miktarı nominal eğilme değerine veya usturmaçanın Nominal Performans Verisi
(NPV) değerine ulaşıldıktan sonra durdurulmalıdır. Sabit hız testleri için yükleme hızı 2-8
cm/dakika arasında olmalıdır. Artan hız testleri için usturmaça bir kez olmak üzere dogrusal
olarak veya sinüzoidal olarak azalan değişken bir hız ile eğilmelidir. Başlangıç hızı 0.15 m/sn
(veya belirtilmis olan baska bir hız) ve son hız ≤ 0.005 m/sn olmalıdır. Usturmaça testleri,
TCDD
teknik
elemanlarının
gözetiminde
imalatçı
firma
ve/veya
resmi
kuruluş
laboratuvarlarında yaptırılır. Tüm kontrol ve testlerin uygun çıkması halinde, usturmaçaların
montaja hazır olduğu TCDD teknik elemanlarından oluşan heyetçe belgelenecektir.
2.6. Baba ve Aneleler
Babalar rıhtım duvarlarına (iskele ve diğer uygun bağlama yerine) uygulama
projelerinde gösterilen ve istenilen yerlere “Kıyı Yapıları ve Limanlar Planlama ve Tasarım
Teknik Esaslarına” göre yapılan hesaplara göre yerleştirilecektir.
Babalar fonttan ve ankraj tertibatı ST 37 olacaktır. Malzeme akmasına karşı güvenlik
katsayısı 3.0 olarak alınacaktır. Babanın tam ortasında babanın iskeleye bağlanması için
9
gerekli elemanın ve betonun koyulacağı bir delik bırakılacaktır. Babalar yerleştirilmek üzere
sahaya getirilmeden astarla kaplanmış olacaktır. Babalar yerine konduktan sonra içi betonla
doldurulacak ve görünen yüzeyleri boyanacaktır. Daha sonra etrafındaki boşluklar katı bitüm
ile doldurulacaktır.
Babalar üstüne oturduğu betona TS 1034 e uyumlu gerekli sayıda civata ile
bağlanacaktır. Bütün civatalar ya paslanmaz çelik olacak yada kumlanmış ve sıcak daldırma
galvanizleme işleminden geçirilmiş olacaktır. Ayrıca civataların yerleştirildiği borularda
kumlanmış ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Ankraj elemanlarının uyum açısından
babanın üreticisinden sağlanması önerilir. Ankraj civataları rıhtım altına sabitlenecektir,
civatalar betonlama sırasında paftalar yoluyla doğru yer ve kotunda tutulacaktır. Betona
gömülü aksam boyalı yada kaplamalı olmayacaktır. Ankraj tertibatı üzerinde pas ve yağ
bulunmayacaktır.
Aneleler idarenin belirttiği yerlere konacaktır. Halkalar hangi dalga koşulunda olursa
olsun deniz aracının yanaşabileceği şekilde yapılacaktır. Aneleler ya paslanmaz çelik olacak
yada kumlanmış ve sıcak daldırma galvanizleme işleminden geçirilmiş olacaktır. Aneleler
rıhtım altına sabitlenecektir. Anelelerin kaynak yüzü çekme yönüne bir kere paralel bir kere
dik olmak üzere tasarım dayanımının 1.5 katı büyüklüğünde bir çekme için denenecektir.
Baba ve anelelerin çeki testleri İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
3. İŞYERİ
3.1. İşyerinin Teslimi
İşyeri, tutanakla ve bir program dahilinde yükleniciye teslim edilecektir. Limanın
operasyonel etkinliği nedeniyle kısmi iş yeri teslimleri yapılacaktır.
Yüklenici, idarenin teslim ettiği alanlardan başka gerekli gördüğü ilave alanları,
masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir.
İşyerinde, hazırlanıp kullanılmaya başlamasından iş bitiminde sökümüne kadar
yapılacak geçici tesis, is ve hizmetlerin her türlü masrafı ile işyerinin kullanılması nedeniyle
talep edilecek her türlü vergi ve harçların ödenmesi yükleniciye aittir.
3.2. İşyerinin Düzenlenmesi
İdarenin izni olmadan işyerinin mevcut zemin kotuyla oynanmayacak, hiçbir altyapı,
yapı ve ağaçlar kaldırılmayacak, hiçbir geçici ofis, yapı yapılmayacaktır.
10
Yüklenici işyerinde, çalışma şekil ve düzenini göz önünde tutarak park, yükleme ve
boşaltma, açık depolama sahalarını, yaklaşım ve iç yolları, geçici tesisleri yapacaktır.
Yüklenici, işin tamamlanmasından hemen sonra, bütün geçici yapıları kaldıracak, işle
ilgili olarak kullandığı alanları temiz, düzenli ve Kontrol Teşkilatı’nın kabul edeceği şekilde
idareye teslim edecektir.
3.3. İşyerinin Temizlenmesi
Yüklenici, işi yapmak üzere işgal ettiği, şantiye sahası ve herhangi ilave sahaları temiz
ve muntazam bir durumda bulunduracaktır. Yüklenici, sahadaki bütün pislikleri ve kırpıntıları
gecikmeksizin ve Kontrol Teşkilatı’nca tatminkâr bulunacak şekilde temizleyecektir.
Sahadaki pislikler belirlenmiş bir yere boşaltılacak, şantiye sahasında yapılan
hafriyatların içerisine gömülmeyecektir. Yüklenici, sıvı atıkları, yetkili mercilerle koordine
kurarak, ya genel kanalizasyon hattına bağlayacak ya da sızdırmaz bir araç içerisine alarak
belirlenmiş bir yere atacaktır.
İşte kullanılsın veya kullanılmasın, şantiyedeki bütün malzemeler emniyetli ve
muntazam bir şekilde stoklanacak ve istif edilecektir. Yüklenici, bütün umumi yolları,
kaplamaları kendisine veya taşeronlarına ati araçlardan tasma veya dökülme suretiyle
oluşacak kirlenmelerden derhal ve Kontrol Teşkilatı ile yerel yönetimlerce tatminkar
bulunacak şekilde temizleyecektir.
Yüklenici, bu şartları sağlamadaki kusuru nedeniyle, üçüncü şahıslar tarafından
yapılabilecek hak taleplerini idareye karşı tazmin edecektir.
3.4. Geçici Drenaj
Yüklenici, sahada biriken yağmur sularının, işlerin yapımı sırasında kullanılan ya da
tahliye edilen suların drenajı için gereken tesisleri inşa edecektir. Drenaj tesisleri, işlere,
sahaya ve bitişik alanlara zarar gelmesini önleyecek kapasitede olacaktır. Mevcut drenaj kanal
ve menfezleri temizlenecek, genişletilecek ya da takviye edilecektir. Artan taşkının bitişik
mülklere girmesini önlemek, tesis ve isleri korumak amacıyla gereken arklar ve su toplama
havuzları açılacaktır.
3.5. İşyeri Geçici Binaları
Yüklenici, kendisinin, taşeronlarının, idare ve Kontrol Teşkilatı’nın elemanları için
ofisler, yemekhaneler, barınma yerleri sağlayıp, bunların tefrişini ve bakımını yapacaktır.
11
Yüklenicinin ofisi, işlerin gerçekleştirilmesi sırasında merkez olarak kullanacağı, gerekli
büroları, hizmet odaları ve toplantı salonu olan bir bina olacaktır. Bu ofise yapılan her türlü
tebligat, Yükleniciye yapılmış sayılacaktır.
3.6. Geçici Su Temini
Yüklenici, gerek personelin kullanımı ve gerekse iş için gerekli suyu temin edecek ve
dağıtımını yapacaktır. Bunun için gerekli borulama, depolama ve benzeri ana ve ara tüm
sistemler, projelere ve şartnamelere uygun şekilde tesis edilecektir. Şehir şebeke suyunun
yeterli miktar ya da basınçta olmaması halinde ek tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Su
sisteminin kesintisiz çalışması için her türlü yedekleme, bakım ve onarım işleri yüklenicinin
sorumluluğundadır.
Yüklenicini talebi üzerine, su dağıtım noktasına sayaç takılarak yükleniciye liman
imkanlarıyla su temin edilir.
3.7. Geçici Enerji Temini
Yüklenici, geçici tesis ve sahaların, iş sahalarının, alet, edevat, makine ve
ekipmanların ihtiyacı olan enerjiyi temin edecek ve dağıtımını yapacaktır. Enerjinin,
gereklerine uygun şekilde temin yerinden işyerine getirilmesi de yüklenicinin görevidir.
Yüklenici, gerek enerji temininde ve gerekse dağıtımda çalışanların emniyeti ile ilgili her
türlü önlemi almakla yükümlüdür. Enerji sisteminin kesintisiz çalışması için her türlü
yedekleme, bakım ve onarım isleri yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenicin talebi üzerine, enerji dağıtım noktasına sayaç takılarak yükleniciye liman
imkanlarıyla enerji temin edilir.
3.8. Geçici Haberleşme Temini
Yüklenici sahadaki bürolarına, idare ve Kontrol Teşkilatı’nın ofislerine ayrı telefon
hatlarının çekilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, bunlarla ilgili bütün cihazları temin
edecektir. Haberleşmenin kesintisiz yürütülebilmesi için her türlü bakımın yapılması ya da
yaptırılmasını yüklenici sağlayacaktır.
3.9. Geçici Sıhhi Tesisat, Temizlik
Yüklenici, işyerlerini gerektikçe ve hijyenik durumda koruyacak şekilde temizleyecek
ve konu ile ilgili kanunlara ve Kontrol Teşkilatı’nın talimatlarına uyacaktır. Yüklenici, çalışan
12
personelin gereksinimlerini karşılamak üzere sahada geçici sıhhi tesisatı tesis edecektir.
Bunun için, sifonlu W.C.ler, sıcak su ve duş dahil merkezi tuvalet tesisleri ile sahanın uygun
yerlerinde tuvaletler sağlayacaktır. Tesislerin kullanım suyu bağlantıları dona karsı korunmalı
olacaktır. Pissu giderleri olabildiğince kanalizasyon şebekesine bağlanacaktır. Bu olanağın
bulunamadığı hallerde, şartnamelerine uygun yapılmış sızdırmasız fosseptiklere bağlantı
yapılacaktır. Fosseptiklerin uygun aralıklarla boşaltılmaları sağlanacaktır.
3.10. Tanıtım Levhası
Yüklenici, işyeri girişine, üzerinde Proje’nin, idarenin, Kontrol Teşkilatı’nın,
kendisinin, taşeronların isimlerinin ve Kontrol Teşkilatı’nca bulunması istenen isim ve
bilgilerin bulunduğu tanıtıcı bir levha yerleştirecektir. Levhanın tasarımı Kontrol Teşkilatı’nın
onayından geçecektir.
3.11. Geçici Tesislerin Mülkiyeti ve Sökülmesi
İşin yürütülmesi için yüklenici tarafından temin ve tesis edilmiş tüm yapı, malzeme,
araç, gereç ve tefrişin mülkiyeti yükleniciye aittir. Geçici tesisler, Geçici Kabul sonrası
Kontrol Teşkilatı tarafından kararlaştırılacak zaman ve şekilde sökülerek kaldırılacak, yerleri
istenilen biçimde düzeltilecektir. Daha önce geçici olarak kaldırılmış çit, ilan panosu vs.
yeniden eski yerlerine konacaktır.
4. İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ
Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin ise girişlerinde bedence bu ise elverişli ve dayanıklı
olduğuna ilişkin ağır ve tehlikeli islerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş
alanında işçi çalıştıramaz.
Yüklenici is sahası içerisinde 18 yasını doldurmamış isçi kesinlikle çalıştırmayacaktır.
Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği isler için çalıştırdığı isçilere karsı doğrudan doğruya
idare durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve islerde, is kazası ve
meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili, bağlı mevzuatta yer alan İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda ki tüm mevzuatlarda yer alan tüm önlemleri almak ve
çalışanlarının bu önlemlere uymasını sağlamak zorundadır.
Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu dışında ki T.C. yasal mevzuatı altında İş Sağlığı ve
Güvenliği konularını içeren tüm teknik ve idari önlemleri almak ve çalışanlarının bu
kurallarına uymasını sağlamak zorundadır.
13
Yüklenici isin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden emniyet içerisinde yapılabilmesi için
her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, isçilerine
kullandırmak ve bu konularda isçilerini eğitmek, denetlemek zorundadır.
Yüklenici, personelinin çeşitli sebeplerle maruz kalabileceği kazalardan dolayı her
türlü cezai ve hukuki sorumluluktan kaçınamaz ve karşılamakla yükümlüdür.
İşin devamı sırasında ise katılacak herhangi bir yüklenici işyerinde uygulanmakta olan
İSG kural ve önlemlerine uymak zorundadır.
Yüklenici personelinin, mevzuatta belirtilen islerde mesleki eğitiminin olması ve
bunun belgelendirilmesi şarttır.
Yüklenici çalıştıracağı personelin yapacağı islerde, mevzuatın gerektirdiği tüm belge,
ehliyet, sertifika, rapor vb. yasal evrakı ise başlamadan önce Kontrol Teşkilatı’na vermekle
yükümlüdür.
Yüklenici; isine uygun ve gerekli KKD ( kişisel koruyucu donanımı ) sağlamakla ve
bunları kullandırmakla yükümlüdür.
Yüklenici kullandığı makine, ekipman, araç – gereç, el aletleri, donanım vb. is amacı
ile kullanımı gerçeklesen tüm gerekli periyodik kontrolleri, teknik testleri, gerekli bakım –
onarım işlerini zamanında yapmak – yaptırmakla yükümlüdür.
Yüklenici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte
tespit edilen noksanlıklardan kendine ait olanların zamanında düzeltilmesinden ya da
verilebilecek idari – mali cezalardan sorumludur. İdare/vekilinin bu noksanlıkları düzeltmesi
durumunda yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Yüklenici, idare tarafından sağlanan imkânlarla yapılacak, İSG tespitlerinden doğacak
kendisi ile ilgili noksanlıklarda gereğini yapmakla yükümlüdür. İdare/vekilinin bu
noksanlıkları düzeltmesi durumunda Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Yüklenicinin kendi işini ifa etmesi sırasında meydana gelebilecek kaza sonucunda
doğabilecek her çeşit yaralanma ya da vefat durumunda; kazazedeye veya hak sahiplerine
yapılacak tedavi, sair harcamalar, tazminatlar ve bunların ilgili resmi kurumlara zamanında
bildiriminden tamamen yüklenici sorumludur. Yüklenici, yangın ve iş kazalarından dolayı
zarara uğrayan, hak arayan üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.
Yüklenici, işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğunda yetkili
olacak bir elemanı idare/vekiline bildirecektir.
Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü is sağlığı ve
güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve is hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve
yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.
14
Yüklenici personelinin, çevreye ( doğaya ) vereceği herhangi bir zarar ya da hasarın
artmasını engellemekle bunu yapılmadığı ya da yetkililerce belirlenecek durumlarda oluşan
idari – mali cezalarda doğrudan sorumludur.
Yüklenici personelinin, 3. Taraflara verebileceği zarar ya da hasarlardan doğabilecek
tedavi, sair harcamalar, tazminatlar ve bunların ilgili resmi kurumlara zamanında
bildiriminden tamamen sorumludur.
Yüklenici, is alanında isin sağlıklı ve güvenli yapılmasına dair teknolojik gelişmeler
ve çalışma şartları ile ilgili yasal düzenlemelere uyacaktır.
Kontrol Teşkilatı, yüklenici personeline gerekli gördüğü denetleme, kişisel koruyucu
donanımı kullandırma, gereğinde ilgili eğitimleri düzenleme, iş amaçlı kullanılan her türlü
makine ekipman vb. güvenli kullanılması için değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu hususları
Kontrol Teşkilatı kendi imkânları ile gerçekleştirirse mali gereklerini yüklenicinin
hakedişinden kesebilir.
Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanları bilgilendirecek, konuyla ilgili
talimat ve metotları yazılı bir şekilde çalışanlarına bildirecektir.
Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü amaçlı ( bilgilendirme, ikaz,
uyarı vb. ) afis, levha, tabelaları yasal mevzuatta belirtilen şekillerde iş sahasında kullanmakla
yükümlüdür.
Yüklenici, işlerin güvenli olarak yürütülmesi için alınacak önlemleri, beklenmeyen
durumlar karşısında hareket şekillerini belirleyen detaylı bir sağlık ve güvenlik planı ve acil
eylem planını hazırlayarak Kontrol Teşkilatı’nın onayını alacaktır. Bu onay, yükleniciyi
güvenlikle ilgili sorumluluklarından kurtarmaz.
Yüklenici ayrıca, sağlık ve güvenliğin sağlanması ve önlemlerin izlenmesi,
gerekiyorsa ek önlemlerin alınması için, 24 saat hizmet verecek deneyimli güvenlik ekipleri
oluşturacaktır.
4.1. Şantiye ve Çevre Güvenliği
4.1.1. Güvenlik Çiti
Yüklenici;
- Sahanın, sahadaki bütün iş, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hırsızlıklara,
bilinçli bilinçsiz saldırılara karsı korumak,
15
- Giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışanların dışındaki kişilerin çalışma sahalarına
girmelerini önlemek, bakımından saha sınırlarını, Kontrol Teşkilatı’nın uygun göreceği
şekilde güvenlik çiti ile çevirecektir.
Giriş-çıkış kapılarında, denetimi sürekli sağlayacak güvenlik görevlileri bulunacaktır.
Çit boyunca denetimin tam olarak sağlanması için, uygun görülecek sekil ve yerlerde gece
aydınlatması yapılacaktır.
Çit üzerinde 3. Taraflar için, sağlık ve güvenlik açısından gerekli uyarı – ikaz levhaları
bulundurulacaktır.
4.1.2. Yangından Koruma
Yüklenici, uygulama süresince işlerin, geçici işlerin ve her türlü mülk ve kişinin
yangından korunması için gereken önlemleri almakla yasal şartların ve mevzuat gereklerinin
yerine getirilmesinden yükümlüdür. Bu konuda kişilerin bilinçlendirilmeleri de dahil tüm
önlemler ve yangın olması durumunda uygulanacak işlemler, is yeri bünyesinde görevli
ekipler ve itfaiye teşkilatı ile koordineli çalışılarak saptanacaktır.
İş süresince:
- Kolayca alev alabilen yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kullanım maddelerinin
depolanmasında,
- Yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında,
- Elektrik arklı kaynak ve oksi-asetilen kesme makineleriyle yapılan çalışmalarda,
gerekecek özel ek önlemler titizlikle alınacak ve uygulanacaktır.
Yüklenici, bir yangının çıkması durumunda, söndürme islerinde kullanılmak üzere:
- Sahanın önceden saptanmış yerlerinde, duvara monte edilen, elde taşınabilir, azot
basınçlı kuru kimyasal tip yangın söndürücüleri,
- İtfaiye Teşkilatı’nın girip çalışamayacağı ya da çabuk ulaşamayacağı çalışma
bölümlerinde, özel söndürme sistemlerini, temin edecek ve çalışır durumda tutacak, yangın
tüp ve/veya sistemlerinin her türlü bakım vb. işlemlerinden sorumlu olacaktır.
4.1.3. Uyarı İşaretleri, Aydınlatma
Bütün açık kazılar, malzeme yığıntıları, tehlike yaratabilecek yapı, tesis ve
ekipmanlar, çalışanları ve halkı korumak amacıyla, uygun uyarı işaretleri olan barikatlarla
çevrelenecektir.
16
Aynı şekilde, iş nedeniyle trafiğe kapatılan yollar ve geçitler, gerekli uyarı levhaları –
işaretleme ile 3. Taraflara belirtilecek, barikatlarla korunacaktır. İşaretler, uyarılar, barikatlar
gece görmeye imkân verecek şekilde, özel fosforlu malzemeden ya da kendinden ışıklı
sistemlerden oluşacaktır. Bu gibi bölgeler, uygun uzaklıklara yerleştirilmiş uyarı levhaları ile
belirtilerek çalışanların ve halkın dikkati çekilecektir. Bütün barikat, engel ve işaretler, gün
batımından, gün doğumuna kadar aydınlatılacaktır.
4.1.4. Çalışma Güvenliği
Sahada, is süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek kazaların
meydana gelmemesi için 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı yasal mevzuatta geçen İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili gereken her türlü önlemlerin alınması ve bunların denetlenmesi
yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenici isi ile ilgili risk analizi ve değerlendirmesi hazırlamak, tehlike derecesine
göre yapılan islerde her türlü önemli almakla yükümlüdür.
Yüklenici çalışma güvenliğine yönelik her türlü işlem için deneyimli bir Güvenlik
Kontrol Teşkilatı’nın liderliğindeki Çalışma Güvenliği Ekibi’ni görevlendirecektir. Bu ekibin
başlıca görevleri aşağıdakilerle sınırla kalmamak kaydıyla :
- Çalışanları kaza oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden
eğitmek, bilinçlendirmek,
- Saha’da yapı isleri içinde yapılacak tüm isler hakkında gerekli yasal mevzuata
uygunluk sağlamak, en az, “TS 8983 İnsaat Sırasında Yapılarda Alınması Mecburi Genel
Emniyet Tedbirleri” şartlarını yerine getirecek düzeyde önlemler almak,
- Alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek,
- Eksikliklerin, yanlışlıkların saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da
uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları vermek,
- Zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması
gerekenleri hızla yerine getirmek olacaktır.
4.1.5. İlk Yardım
Yüklenici, olası is kazalarında ilk bakımın yapılabileceği, deneyimli ve yetkili işyeri
hekimi gözetiminde, gerekli sağlık araç, gereç ve malzemeleri ile donatılmış işyeri sağlık
birimi oluşturacaktır.
17
Bu bölüm ayrıca özel gereçli kurtarma ve ulaşım araçları, solunum ekipmanları ile
desteklenecektir.
Yüklenici ilgili mevzuatta belirtilen şekillerde personel sayısına orantılı olarak ilk
yardımcı sertifikalı personel çalıştıracaktır.
4.1.6. Kimyasal Maddeler
Sahadaki çalışmalar sırasında
- Bilinen ya da bilinmeyen gömülü zehirli maddelerle,
- Doğal olmayan renkte zemin suyu ya da toprakla,
- Asbestos’la,
- Fotoiyonizasyon dedektörü ile ölçülen uçucu organik bileşiklerle,
- Sahaya dökülüp yayılan kimyasal maddeler ya da petrol ürünleriyle ya da benzer
başka durumlarla,
- Radyoaktif maddelerle karşılaşıldığında, olayın meydana geldiği bölümde isler
durdurulacaktır.
Bölgenin, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde temizlenmesi ve tehlikeli maddenin
kaldırılması, bu gibi işler için eğitilmiş ve donatılmış uzman bir ekip tarafından yapılacaktır.
5. ÇEVRE İLE İLİŞKİLER
Yüklenici işleri, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat gösterecek
şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken her türlü
önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması yükleniciye aittir.
5.1. Kamu Mülkiyeti ve Özel Mülkiyetin Korunması
Yüklenici İşler’den doğrudan ya da dolaylı etkilenecek :
-
Yeraltı hatları ve tesislerini,
-
Havai hatları ve tesislerini,
-
Araba yolları, yaya yolları, kaldırımlar, köprüler ve geçitleri,
-
Parkları, bahçeleri, çitleri, korkuluk ve duvarları,
-
Ağaç ve bitki örtüsünü,
-
Resmi ve özel her türde binayı,
özenle koruyacak, bunun için gerekli engelleri, geçici desteklemeleri, gergileme ve
askıya alma işlerini yapacaktır.
18
Yüklenici, işin ilerleyişi sırasında etkilenebilecekleri durumlardan çevreyi haberdar
edecektir. Geçici işgal, engelleme, değiştirme, düzenleme gibi durumlar, etkilenecek çevreye
önlemlerini alabilmelerini sağlayacak uygun bir süre önceden bildirilecektir. Şekli ve tarzı
Kontrol Teşkilatı’nın onaylayacağı bu bildirimde, verilecek rahatsızlığın ne olduğu, özellikleri
ve ne zaman giderileceği gibi ana bilgiler mutlaka belirtilecektir.
Yüklenici ister proje gereği, ister kullanım ya da dikkatsizlik sonucu olsun zarar
verilen, bozulan her türlü yapı, tesis ve alanları düzeltmekle yükümlüdür. Yüklenici düzeltme
işlerini Kontrol Teşkilatı’nın direktifleri doğrultusunda:
-
Yapı ve tesisleri, varsa eski aksaklık ve bozukluklarını da gidererek yenilemek,
-
Parklar, bahçeler ve boş alanlarda bitki örtüsünü en az eski haline getirmek ve
ek ağaçlandırma yapmak, şeklinde sonuçlandıracaktır.
Yüklenici düzeltme işlerinde, çevrenin rahatsızlığını en kısa sürede gidermeyi
hedefleyecek ve çalışma sahalarındaki İşler, düzeltme işlemleri sona ermeden bitirilmiş kabul
edilmeyecektir.
5.2. Trafik Düzenlemeleri
5.2.1. Trafiğin Korunması
Yüklenici işi, yaya ve taşıt trafiğiyle olabildiğince az kesişecek şekilde
düzenleyecektir. Kamu ya da özel yolların kesilmesi, engellenmesi gerekli olduğunda
Yüklenici, Kontrol Teşkilatı’nın onaylayacağı uygun önlemleri alarak trafik akışını
sağlayacaktır. Trafiğin kesilmemesi bakımından, açık kazılı cadde geçişlerinde, aynı anda
caddenin yarısından fazlası işgal edilmeyecek ve gerekli önlemler alınarak, diğer yarısı trafiğe
açık tutulacaktır.
5.2.2. Geçici Köprüler
Yüklenici trafik akışı için gerekli olan noktalarda, geçici köprüler yapacaktır.
Taşıt köprüleri şartnamelere uygun ve bölge trafiğini güvenli şekilde aktarabilecek
kapasitede olacaktır.
Yaya köprülerinin eni bir metreden az olmayacak ve gerekli her türlü güvenlik
önlemini içerecektir.
19
5.2.3. Geçici Yollar
Yüklenici, çalışmalar nedeniyle trafik akışının kesilmesi durumunda, çalışma
sahasının dışında geçen geçici yollar yaparak trafik akışını sağlayacaktır. Bu yollarda,
barikatlar, ışıklı, ışıksız sinyaller, korkuluklar gibi her türlü güvenlik ve trafik gerekleri
bulunacaktır.
5.2.4. Trafik Düzenlemeleri, Barikatlar ve Işıklandırma
Yüklenici, Polis ve Karayolları Yetkilileri’nin trafik düzenlemeleri ve yol güvenlik
önlemleri ile ilgili tüm istek ve önerilerini saptayacak ve bunları yerine getirecektir.
Trafiğine kapatılan, kısıtlanan ya da değiştiren kamu yolları, uygun uyarı ve
bilgilendirme gereçleri olan barikatlarla korunacaktır.
Tüm barikatlar, engeller, uyarı işaretleri, gün batımından gün doğumuna kadar
aydınlatılacaktır.
5.2.5. Kamu Yollarının Temiz Tutulması
Yüklenici kullandığı bütün kamu yollarını, kendisinin ve taşeronlarının araçlarının
meydana getirdiği taşmalardan, döküntülerden temizleyecektir. Kamu yollarının kullanımı
sırasında bu araçların neden olacağı her türlü hasar Yüklenici tarafından giderilecektir.
Bu şartların yerine getirilmemesi sonucu çıkabilecek hak talepleri yüklenicinin
yükümlülüğündedir.
5.2.6. Gürültü Kontrolü
Çalışma sahalarında gürültü ve çevreye rahatsızlık, mümkün olan en düşük düzeyde
tutulacaktır. Bunu sağlamak için :
-
İnşaat makineleri ve motorlu araçların, susturucular ve pratik ses bastırma
araçlarıyla donatılmaları,
-
Çevreyi rahatsız edecek gürültüleri azaltacak ses filtre ve bariyerlerinin,
akustik, perdelerin kullanılması,
-
Sahada çalışan makine, ekipman ve telsizlerin, çevredeki radyo ve
televizyonların etkilenmelerini önleyici aygıtlarla donatılmaları
gibi önlemlerin alınması yüklenicinin yükümlülüğündedir.
Yüklenici, ölçümlemelerle gürültü kontrolleri yapacak, bunların sonucu Kontrol
Teşkilatı’nca gerekli görülebilecek başka önlemleri de alacaktır.
20
5.2.7. Toz ve Kirlilik Kontrolü
Yüklenici, Saha’daki çalışmanın yarattığı, çevre ve çalışma sahasına rahatsızlık ve
zarar verebilecek tozlanma ve kirliliğe karşı önlemler alacaktır.
-
Tozlanan yüzeyler düzenli olarak sulanacak ya da toz kalkmasını önleyici
kimyasal maddeler kullanılacaktır.
-
Tozdan zarar görecek makine ve ekipmanlar havalandırmalı toz filtreleri ile
korunacaktır.
-
Saha’da çalışan motorlu araç, makine ve ekipmanın bakımları düzenli olarak
yapılacak, bunların zarar verici egzoz gazları kontrol altında tutulacaktır.
-
Dren ve suyollarının, sıhhi tesisat atıkları, çökelti ve molozlarla kirlenmeleri
önlenecektir. Sıhhi tesisat atıklarının, pissu boruların dışında herhangi bir dren ya da su
yoluna girmesine izin verilmeyecektir.
6. KALİTE KONTROLÜ
6.1. Kalite Sorumluluğu
Bütün İş, inşaat, malzeme, ekipman ve işçilik olarak, en uygun
Mühendislik
uygulama ve standartlarına göre yürütülecektir.
İşin kalitesini kontrolde tutmak, Şartname ve onaylanmış malzemelere uygunluğunu
sağlamak bakımından numune almak ve gerekli testleri yapmak, her türlü masrafı kendisine
ait olmak üzere yüklenicinin sorumluluğundadır. Görevlendireceği uzman bir Yapı Denetim
Görevlisi, kalite kontrolünün tüm aşamalarından sorumlu olacak ve Yapı Denetim Görevlisi
ile etkin bir irtibat sağlayacaktır.
6.2. Malzeme Kalitesi ve Eşdeğer Malzemeler
İş kapsamında kalıcı olarak kullanılmak üzere temin edilen tüm malzeme ve
ekipmanlar yürürlükteki standart ve şartnamelere uygun olacaktır. Belirlenmiş malzeme ya da
ekipmanlar yerine diğer üreticilerin ürünleri, eşdeğerlilikleri Yapı Denetim Görevlisi
tarafından onaylanması şartıyla kabul edilecektir. Böyle durumlarda Yüklenici, yeni ürünün
eşdeğerliliğinin tüm kanıtlarını Yapı Denetim Görevlisi’ne sunacaktır.
21
6.3. Kalite Kontrol Planı
İşe Başlama Talimatı’ndan sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde Yüklenici, detaylı bir
Kalite Kontrol Planı’nı Yapı Denetim Görevlisi’ne sunacaktır. Plan sahadaki işlerin bütün
aşamalarının kalite kontrolünü kapsayacaktır.
Plan en az aşağıdakileri içerecek ve Yapı Denetim Görevlisi’nce zaman zaman gerek
duyulacak ek bilgilerle desteklenecektir.
-
Kalite Kontrolü organizasyon şeması, görevlilerle ilgili bilgiler,
-
Yüklenici laboratuarının test kapasitesi ve ekipmanları,
-
Yüklenici laboratuarı kapasitesinin üzerindeki testlerin dışarıda yaptırılması ile
ilgili düzenlemeler,
-
Yüklenici tarafından İş için temin edilen ürünlerin, imalatçının tesisinde
kontrolü gerekenlerinin listesi ve kontrol yöntemleri,
-
Bütün iş için kontrol yöntemleri, test tip ve zamanları.
Kalite Kontrol Planı, Yapı Denetim Görevlisi’nin onayından sonra yürürlük
kazanacaktır.
6.4. Test Numuneleri, Malzeme ve Ekipmanlar
Yüklenici, kalite kontrolü ve testler ile ilgili olarak depolama, ambalaj ve nakliyesi
dahil olmak üzere tüm numuneleri sağlayacaktır. Bu numunelerin temsil ettiği malzemeler
Yapı Denetim Görevlisi’nin onayı alınmadan imal edilmeyecek, iş yerine getirilmeyecek ve
herhangi bir işte kullanılmayacaktır.
Sahada kullanılacak onaylanmış malzeme ve ekipman numuneleri, Yapı Denetim
Görevlisi’nce atılmalarına izin verilinceye kadar özenle saklanacaktır.
6.5. Test Laboratuarı Hizmetleri
Kalite Kontrol testleri, mümkün olduğunca yüklenicinin kuracağı laboratuarda
yapılacaktır. Yapılması mümkün olmayan testler için, masrafları Yüklenici tarafından
karşılanmak üzere, Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı bağımsız bir laboratuar
kullanılacaktır.
Yüklenici, gerek kendi laboratuarının gerekse bağımsız test laboratuarının, istenen
malzeme kontrolü, numune alınması ve test işlemlerini en hızlı şekilde yaparak
sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
22
Test sonuçları derhal Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır. İşi etkileyecek
düzensizlik ya da eksikliklerin tespiti halinde, Yüklenici düzeltici her türlü önlemi süratle
alacaktır.
Laboratuar, sözleşme koşullarını değiştirmeye, genişletmeye ya da geçersiz kılmaya
yetkili değildir.
6.6. Muayeneler ve İmalatçı Testleri
Yüklenici, kalite kontrolü ile ilgili tüm muayene ve testlerin sahada ya da başka yerde
olmasına bakılmaksızın gerektiği şekilde yapılmasını sağlamaktan ve gerektiğinde iyileştirici
önlemlerin alınmasından sorumludur.
Yapı Denetim Görevlisi, İmalatçı firma tesislerinde yürütülen işi ve bunlarla ilgili
testleri yerinde denetleyebilir. Bunun istenildiği şekilde yapılabilmesi için yüklenici özellikle
testleri, Yapı Denetim Görevlisi’ne vaktinde bildirecektir.
Sahaya teslim edilen imal edilmiş kalem ve malzemeler, varışlarında yüklenici
tarafından muayene edilecek ve herhangi bir kusur Yapı Denetim Görevlisi’ne bildirilecektir.
Önemli kusurları olan ürünler düzeltilmek ya da değiştirilmek üzere İmalatçı Firma’ya iade
edilecektir.
Yapı Denetim Görevlisi ya da onun adına yapılan muayene ve testler, yükleniciyi
kalite kontrolü ile ilgili sorumluluklarından kurtarmaz.
6.7. Şantiye Kayıtları ve Test Sertifikaları
Kalite Kontrol kayıtları, test sertifikaları, raporlar, günlük şantiye test ve muayene
kayıtları, Yapı Denetim Görevlisi’nce onaylanan formlar üzerinde tutulacaktır.
İmalatçı Firma ve diğer yabancı test kuruluşlarınki de dahil olmak üzere tüm test
sertifika ve muayene kayıtları, ilgili oldukları iş bölümlerine ayrılarak saklanacaktır. İşlemler,
yüklenicinin kalifiye bir elemanının sorumluluğunda olacak, ayrıca yüklenici, kalite kontrolü
ile ilgili kapsamlı bir arşiv ve kütüphane oluşturacaktır.
Yüklenici, kalite kontrolü ve onaya bağlı malzeme ve ürünlere ait test, onay, sipariş ve
teslim bilgilerini de içeren detaylı listeler hazırlayacaktır. Bu listeler güncelleştirildikçe, ancak
her koşulda ayda bir Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır.
Test sonuçları, varsa alınması gereken önlemleri tespit bakımından test bitiminde Yapı
Denetim Görevlisi’ne ulaştırılacaktır. Test sertifikaları ise :
23
-
Fabrika’nın ve İmalatçı Firma’nın testleri tamamlandığında ve her koşulda
ürünlerin işde kullanılmasının gerektiği tarihten önceki 7 günden geç olmamak üzere,
-
Sürekli işlerin yapımı sırasında ya da tamamlanması üzerine yapılan testler için
test bitimini izleyen 7 gün içerisinde,
Yapı Denetim Görevlisi’ne sunulacaktır.
7. MALZEME, EKİPMAN
7.1. Malzeme ve Ekipman İçin Şartlar
İşin bünyesine girecek malzeme ve ekipman, proje ve şartnamelerinde belirtilmiş
hususlara uygun olacaktır. Önceden isimlendirilmiş olanların dışında kalan malzeme ve
ekipman, proje ve şartnamelerine uygunluğu incelenip onaylandıktan sonra kullanılabilirlik
kazanacaktır.
Onaylanmış malzeme ya da ekipmanın herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep
edilebilir. Bu durumda teklifi edilen yeni ürünün, ismi verilene üstünlüğü ya da en az eş
değerliliği, mali ve teknik açıdan kesin kanıtlarıyla birlikte Kontrol Teşkilatı’nın onayına
sunulacaktır.
7.2. Depolama Tesisleri
Yüklenici, malzeme ve ekipmanın işyerinde depolanması için maliyeti kendisine ait
olmak üzere, malzemelerin depolanma şartlarına uygun ve yeterli büyüklükte açık ve kapalı
depo mahalleri teşkil edecektir. Yüklenici bu depolama sırasında her türlü hasar, kirlenme,
elverişsiz hava şartları ve soygunlara karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür.
Yüklenici, İşyeri sınırları dışında depolamak istediği malzeme ve ekipman için izin
alacak ve bu depoların emniyet ve kalitesi hususunda Kontrol Teşkilatı’nı tatmin edecektir.
Bu durumda bu tip depo sahaları, İşyeri’nin bir bölümü olarak kabul edilecektir. Yüklenici
Kontrol Teşkilatı’nın iznini almaksızın hiçbir malzeme ya da ekipmanı işyeri dışına
çıkaramaz.
7.3. Taşıma Şartları
Bütün malzeme ve ekipman, gerek dışarıdan depoya gerekse depodan işe taşınmayı
kolaylaştırmaya ve hasarlara karşı korunmaya uygun şekilde ambalajlanacaktır.
24
Malzeme ve ekipman, uluslararası yollarda taşıma kurallarına uygun şekilde taşıtlara
yükletilecek, taşıma sırasında gerekli ek koruma önlemleri alınacak ve mutlaka nakliye
sigortası yaptırılacaktır.
25
Download

İÇERİK - Rayihale