T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİNİN ADI SOYADI
T.C.KİMLİK NO
:
:
BANKA
: Ticaret Sicil Numarası 1148
Ticaret Unvanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Merkezi Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA
Internet Sitesi Adresi www.ziraatbank.com.tr
İşbu sözleşme kapsamında kredi kartı, maaş avans hesabı, kredili mevduat hesabı, elektronik bankacılık, bankkart ve
otomatik/düzenli ödeme talimatı ürünlerine/hizmetlerine ilişkin hükümler bulunmakta olup, Müşteri bu ürün/hizmetlerden
dilediğini/dilediklerini kullanmakta, kullandığı üründen/hizmetten vazgeçmekte, başlangıçta talep etmediği ürünü/hizmeti
sözleşmenin devamı boyunca talep etmekte serbesttir. İşbu sözleşmenin müşteri tarafından kullanılması talep edilen
ürün/hizmetlere ilişkin kısmı ürünün/hizmetin kullanıldığı süreyle sınırlı olarak uygulanacaktır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka’nın sunmuş olduğu ve aşağıda ilgili bölümde ayrıntıları
belirtilen kredi, ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede yer alan ve taraflarca karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiş hükümler
çerçevesinde yararlanabileceğini, her kredi, ürün ve hizmete ilişkin belirlenen kurallara uyacağını kabul ve taahhüt ederler. İşbu
sözleşme, Müşteri’nin yararlanacağı kredi, ürün ve hizmetlerin işleyişini, uygulanacak kuralları ve Müşteri ve Kefil/Kefiller ile
Bankanın hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanıp imzalanmıştır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her türlü hesaplarda
(mevduat / kredi kartları / kiralık kasa / yatırım hesabı vb.) ve yapacağı işlemlerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini,
başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından
önce Bankaya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, işbu sözleşmenin imzalanmış olmasının, Banka’yı kredi kartı vermek
ya da Kredili Mevduat Hesabı veya Maaş Avans Hesabı açmak zorunda bırakmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, işbu sözleşme şartlarının tümünün müzakere edildiğini ve her
hususta mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
KREDİ KARTINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
İşbu sözleşmenin kredi kartı bölümünde yer alan hükümler ile Bankaca, üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen tüm
kredi kartlarının, kredi kartı sistemlerine dâhil yurt içi ve yurt dışındaki üye işyerlerinde mal ve hizmet alımı karşılığı ödeme aracı
olarak, Bankalarda, ATM’lerde ve diğer dağıtım kanallarında ise nakit çekim ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda
kullanım koşulları ve numara ve şifrelerinin kullanım esasları belirlenmekte, Banka ile üye/ek kart hamil(ler)i arasındaki hukuki ve
mali ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
İşbu hükümler Banka’nın üyesi olduğu (Visa, MasterCard) kartlı sistem kuruluşlarının temsilcisi olma sıfatıyla Banka tarafından
çıkartılıp, yurt içinde ve yurt dışında geçerli kredi kartlarına ve/veya bu kuruluşlara bağlı olmaksızın doğrudan Banka tarafından
çıkartılan tüm kredi kartlarına ilişkin ilişkiyi düzenlemekte olup, Banka başka bir kartlı sisteme de üye olduğu takdirde üye/ek kart
hamil(ler)inin münferit talebi alınmak kaydıyla mevcut kredi kartlarının yanı sıra yeni kart sisteminin kredi kartını uygun gördüğü
üyeye/ek kart hamil(ler)ine verebilir, bu takdirde ayrı bir sözleşme imzalanmamışsa söz konusu kredi kartlarına da işbu hükümler
uygulanır.
2
Banka, kredi kartlarını başka bir firmanın/kuruluşun amblemi/logosu/adı bulunmak suretiyle de üretebilir. Bu takdirde işbu
hükümler bu kartlar hakkında da aynen geçerli olup, Banka bu kartlarda da alacağını tahsile tek taraflı olarak yetkili ve hak sahibidir.
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, kredi kartı üzerinde amblemi/logosu/adı yazılı firma/kuruluşa kredi kartından kaynaklanan itirazlarını
yöneltme hakkı yoktur.
Üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebi alınmak kaydıyla Banka tarafından verilen kredi kartlarında, kartın türü, özellikleri, taksit
yapma veya nakit çekme hakkı veya diğer her özellik münhasıran Banka’nın uygun bulmasına bağlıdır. Banka, çıkarttığı kartlara
dilediği adları ve dizaynı verebilir ve/veya bunları değiştirebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kefil/kefiller ve rehin veren sözleşme imzalandığı ve kredi kartının kart hamil(ler)inin zilyetliğine geçtiği veya
fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan, kredi kartının iptal edileceği/borcun tamamen tahsil ve tasfiye
edileceği tarihe kadar işbu hükümlerin/Bankanın belirleyeceği ve hesap özeti veya diğer yöntemlerle bildirebileceği sözleşme
değişikliklerinin logosu bulunan kartlı sistem kuruluşlarının tüm dünyada geçerli olan düzenlemelerinin ve uluslararası kredi kartı
kurallarının da uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.
Kredi kartıyla ilgili olarak uygulanacak faiz, komisyon, masraf, yasal yükümlülük vb. tutarlar işbu sözleşmenin son sayfasında yer
almaktadır.
MADDE 1- TANIMLAR
İşbu bölümde yer alan;
Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir.
Üye (Kart Hamili) : Bu sözleşmeyi borçlu sıfatıyla imzalamış olan, Banka tarafından adına kredi kartı hesabı açılan ve herhangi bir
kredi kartı sistemi dâhilinde üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebine istinaden verilen kredi kartı/kartlarını doğrudan
kullanmaya yetkili, kredi kartı hizmetlerinden yararlanan, kart hesap/hesaplarına bağlı tüm kartların, kart numaraları ve şifrelerinin
kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlardan sorumlu olan, kartlarını ve/veya kart numara ve şifrelerini uluslararası kredi
kartı
kurallarına,
bu
sözleşme
içeriğine
ve
Bankanın
belirleyeceği ve hesap özeti veya diğer yöntemlerle bildirebileceği kurallara ve bu yolla yapacağı değişikliklere göre kullanmayı
taahhüt eden kart hamili gerçek kişidir.
Ek Kart Hamili: Üyenin kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde ayrı bir kart ile harcama ve nakit çekme yetkisi verdiği, ek kartın, ek
kartın numara ve şifrelerinin kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlar için üye ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan
gerçek kişilerdir.
Kredi Kartı-Kart: Mülkiyet hakkı Bankaya ait olup, üye/ek kart hamil(ler)inin münferit talebine istinaden, Bankanın üye/ek kart
hamil(ler)ine kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde yurt içi ve/veya yurt dışı üye işyerlerinde nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve
hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ATM’lerden nakit çekmede ve Bankaca imkan tanınan ve ileride dâhil
olabilecek ek hizmetlerde kullanılmak üzere verdiği basılı kredi kartı ve buna bağlı ek hizmet kartları ile asıl kartın limit ve statülerine
aynen bağlı olarak işlem gören, internet, e-ticaret, telefon/mail order vb. üzerinden harcama belgesi imzalanmaksızın yapılan
alışverişlerde kullanılan, fiziki varlığı bulunmayan kart numarasıdır.
Temassız Kart Okuyucusu: POS’lara ya da kredi kartı ile ödeme yapabilen otomat, validatör, turnike vb. tüm cihazlara dışarıdan
bağlanabilen ya da bu cihazlara entegre edilmiş olan, temassız işlem de yapabilen kartları okuyan makineyi ifade eder.
Temassız Kart: Mevcut kredi kartı özelliklerine ek olarak, üzerindeki teknoloji ile temassız kart okuyucusunda kart hamilinin isteği
doğrultusunda kart uzaktan okutulmak suretiyle, Bankaca belirlenen tutarın altındaki işlemleri şifresiz de yapabilen kartlardır.
Uzaktan okutularak yapılan ödemeler çevrimiçi (online) ya da çevrimdışı (offline) gerçekleşebilir.
Ek Kart: Bankaca üyeye tanınan azami kredi kartı/kullanım limiti dâhilinde, mal ve hizmet alımı ile işbu sözleşmede belirtilen
yerlerden nakit çekmede ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda kullanılması için bir kredi kartı sistemi dâhilinde ek
kart hamil(ler)ine kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen kredi kartlarıdır.
Kredi Kartı Hesabı: Üye adına Banka tarafından açılan üye ve ek kart hamiline kredi kartı, kredi kartı numarası ve (imza ve/veya)
şifreyle yapacakları işlemlerin ve bunlara ilişkin faiz, ücret vb. tüm borç ve alacakların kaydedildiği alacaklı ve borçlu cari hesap
şeklinde çalışabilen hesaptır.
Kefil: Üye ve/veya ek kart hamil(ler)ine verilecek olan kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerden üye ve varsa
ek kart hamil(ler)i ile birlikte, işbu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde kefalet hükümlerine göre sorumlu olan gerçek kişidir.
Kartlı Sistem Kuruluşu: Bankaca üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden verilen kartlarda logosu bulunan ve Bankanın
doğrudan üyesi bulunduğu kart sistemlerini kuran ve/veya bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda üye işyeri
anlaşması yapma yetkisini veren uluslararası kuruluşlar ile ileride Bankanın üye olacağı benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlardır.
3
Üye İşyeri: Kartlı sistem kuruluşlarına üye herhangi bir Banka veya mali kuruluşla, üye/ek kart hamil(ler)ine her türlü mal ve hizmet
alımında kart kullanım imkanı veren, Banka ile sözleşme imzalamış ve yetki verilmesi halinde nakit temin etmeyi de kabul eden
gerçek veya tüzel kişidir.
Harcama Belgesi: Kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, üyenin/ek kart hamil(ler)inin
işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve üyenin/ek kart hamil(ler)inin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında üye/ek kart hamil(ler)i tarafından imzalanan, işlemi kanıtlayan ve ödeme
taahhüdü niteliğinde olan belgedir.
Alacak Belgesi: Kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali
halinde kart hamillerinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgedir.
Nakit Çekme / Nakit Avans / Nakit Ödeme Belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince kredi kartı hamillerine yapılan nakit
ödemelerde düzenlenerek, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir
yöntemle belirlendiği haller dışında üye/ek kart hamil(ler)i tarafından imzalanan belge ile ATM ve diğer kanallar aracılığıyla nakit
çekim yapıldığı takdirde ise oluşan Banka kayıtlarını/ATM tarafından basılan belgeyi ifade eder ve tüm bu durumlarda ödeme
taahhüdü doğurur.
Şifre: Bankaca, üyeye/ek kart hamil(ler)ine gizli tutmak kaydıyla verilen, mal ve hizmet alımı ile kart hamillerine ATM’ler ve diğer
dağıtım kanallarına erişim ve işlem yapma yetkisi tanıyan, üye/ek kart hamil(ler)i tarafından Bankanın sağladığı kanallardan
değiştirilmesi mümkün olan gizli rakamlar grubudur.
Hesap Özeti: Banka tarafından belirlenen hesap kesim tarihlerinde, yine Bankaca karar verilen yapıya uygun olarak üye ve/veya ek
kart hamil(ler)ine gönderilen, sahiplerinin o dönem içerisindeki ve önceki dönemlerden devreden harcama, nakit çekme, akdi
(dönem) faizi ile gecikme faizi, her türlü ücret, komisyon ve benzeri borç ve alacak kayıtları ile asgari ödeme tutarı ve borcun son
ödeme tarihini gösteren, yurt içi harcamalar için TL, yurt dışı harcamalar için ise TL/USD/EURO üzerinden düzenlenen belge olup,
ilgili Kanunda yer verilen ödeme planı hükmündedir.
Hesap Kesim Tarihi: Bankanın; üyenin/ek kart hamil(ler)inin yapmış olduğu borç ve alacak hareketlerini hesap özetine dökerek,
üyenin/ek kart hamil(ler)inin borcunu/alacağını saptadığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi: Kart hamilinin dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son
gün olarak hesap özetinde bildirilen tarihtir.
Toplam Dönem Borcu/ Dönem Borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti
bakiyesinin toplamıdır.
Asgari Ödeme Tutarı: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarıdır. Hesap özetinde yer alan toplam dönem borcunun
Bankaca belirlenen yüzde oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.
Posta, Telefon, Faks ve Internet Emirleri: Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, yurt içi ve/veya yurt dışı üye işyerlerinde, kredi kartını fiziken
kullanmaksızın, bir form doldurarak ve/veya imzalayarak ya da kredi kartı numarası belirterek posta, telefon, faks ve internet
aracılığıyla kredi kartından harcama yapmasını ifade eder.
Başvuru Formu: Üye/ek kart hamil(ler)inin, Banka’nın bu bölümde yer alan hükümler kapsamında sunduğu ve aracılık ettiği
hizmetlerden yararlanmak için Bankaya verdiği bilgi ve talimatları içeren, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan formları ve
talimatları ifade eder.
Ödül Programı: Üye/ek kart hamil(ler)inin yapacakları işlemler karşılığında ödül kazanımını sağlayan, usul ve esasları Bankaca
belirlenen tüm programlardır.
Taksitli Satış: Bankanın yetkili üye işyerine verdiği yetki doğrultusunda taksitli kart ürünleriyle yapılan alışverişlerin üzerine herhangi
bir bedel eklenmeksizin üye işyeri tarafından alışveriş tutarının eşit oranlı ve birden fazla sayıya bölünerek vadelere ayrıldığı ve
bölünen satışın vadeleri geldikçe hesap özetine borç olarak kaydedildiği satış tipidir.
Vade Farklı Satış: Bankanın yetkili üye işyerine verdiği yetki doğrultusunda taksitli kart ürünleriyle yapılan satışlarda, satış bedelleri
üzerine belli oranda bir vade farkı bedeli eklenerek bulunan yeni tutarın vadelere ayrıldığı ve bölünen satışın vadeleri geldikçe hesap
özetine borç olarak kaydedildiği satış tipidir.
Akdi (Dönem) Faiz: Toplam dönem borcuna hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihinde asgari tutarın
ödenmiş olması kaydıyla kalan hesap bakiyesine son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar işletilen, ilgili Yasa
uyarınca yetkili kurumca belirlenerek ilan edilen azami kredi (dönem) faiz oranı aşılmamak kaydıyla Bankaca tespit edilen faiz
oranıdır.
Taksit Faizi: Ödenmeyen taksitli alışveriş tutarları için tahakkuk eden faizdir.
Gecikme Faiz Oranı: Hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihinde asgari tutarın ödenmemesi veya asgari tutarın altında ödeme
yapılması halinde veya bu bölümde belirtilen diğer muacceliyet hallerinde işletilen, ilgili Yasa uyarınca yetkili kurumca belirlenerek
ilan edilen azami gecikme faiz oranı aşılmamak kaydıyla Bankaca tespit edilen faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi: Nakit avans işlemlerine; işlem tarihinden ödeme tarihine kadar günlük olarak tahakkuk ettirilen faizdir.
4
TL/YP Nakit Avans Ücreti: Yurt içi ve yurt dışı nakit çekimlerde Bankaca belirlenen oran ve/veya miktarda işlem bazında alınan
ücrettir.
Limit Aşım Faizi: Kredi kartı limitinin üye/ek kart hamil(ler)inin harcamalarıyla aşılması halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme
tarihi arasındaki süre için akdi faiz oranı üzerinden yürütülen faizdir.
Kart Ücreti: Kart basımından sonra tahakkuk ettirilen ve gönderilen ilk hesap özetinde talep edilen ücrettir.
Kart Yenileme Ücreti: Yenilemeden sonra gönderilen hesap özetinde Bankaca talep edilen ücrettir.
Üyelik Ücreti: Kartın basıldığı tarihten itibaren, kartın verildiği ilk yıl ve yenilendiği yıllar hariç her yıl müşteriden alınan üyelik
bedelidir.
Fatura İşlem Ücreti: Üye/ek kart hamil(ler)inin, kredi kartı limitinden fatura ödemesi yapılmasına dair talimat vermesi halinde,
Bankaca fatura başına belli bir oran/tutarda ve/veya dönemsel olarak talep edilen ücrettir.
Gecikme Bildirim Ücreti: Üye/ek kart hamil(ler)inin, ödenmesi gereken asgari borç miktarını hesap özetinde belirtilen son ödeme
tarihine kadar ödememeleri halinde, yapılacak her türlü bildirimden bildirim başına belli bir oran/tutarda talep edilen ücrettir.
MADDE 2- ÜYEYE/EK KART HAMİL(LER)İNE KREDİ KARTI VERİLMESİ
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin bu sözleşmeyi imzalamış olması, Bankaya kart hesabı açma ve kredi kartı verme yükümlülüğü
getirmez. Banka, kredi kartı almak üzere yapılan başvuruları değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda üyeye/ek kart
hamil(ler)ine kredi kartı verip vermemekte, kredi kartlarının verileceği süreyi tayinde serbesttir. Banka, üyenin talebi halinde, bir
kredi kartına bağlı birden çok ek kart ve bunlara bağlı ek hizmet kartlarını uygun göreceği kişilere verebilir. Ek kart vermemesi sebebi
ile Bankaya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra üye/ek kart hamil(ler)inin münferit
talebine istinaden ileride verilecek kartlar ile ek kartlar da sözleşmenin bu bölümündeki hükümleri kapsamındadır.
Banka, talepte bulunmuş ve sözleşme imzalamış üyeye/ek kart hamil(ler)ine kart verilmesini uygun bulduğu takdirde, üye/ek kart
hamil(ler)i adına bir kredi kartı ve bu kart ile birlikte kullanılacak şifreyi üreterek uygun göreceği herhangi bir yolla gönderir veya
Bankaca belirlenecek bir yöntemle kart hamili tarafından talep edilmesini/oluşturulmasını sağlar. Banka, kredi kartlarının üyeye
teslim edilmesini sağlayacak önlemleri alır, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen kredi kartlarının da üyeye teslimini
sağlar. Ek kartın üyeye teslimi de ek kart hamiline teslim hükmündedir. Banka, kredi kartının tesliminde üyeye/ek kart hamil(ler)ine
kartın kullanımına ilişkin yazılı bilgilendirme yapar.
MADDE 3- TEMİNAT
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın uygun göreceği her türlü teminat karşılığında kredi kartı verebileceğini, Bankanın ilave teminat
istemeye yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i/kefil/rehin veren, verdiği veya vereceği her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her
türlü hak ve alacakların, Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun mevcut veya ileride
doğabilecek, vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Bankaya
rehinli bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
Mevcut sözleşmenin bu bölümünde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin ve kart limitindeki artışın kefil açısından geçerli
olabilmesi kefilin yazılı onayına bağlıdır.
Kefil/kefiller, üye/ek kart hamil(ler)inin sözleşmenin bu bölümünden ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza
bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak sorumlu olduklarını, kefalet miktarlarına; bu kredi kartı hesabına sözleşmeye
binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi, BSMV, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekâlet ücreti, mahkeme giderleri, takip
masrafları ve her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dahil olduğunu ve sorumluluklarının tüm bu
hususları kapsayacağını, sözleşmenin bu bölümünün kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi
haklarında da aynen uygulanmasını kabul ve taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren, gerek işbu sözleşmenin bu bölümünden, gerekse Banka ile imzalamış bulunduğu başka
sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak, ....................................... Şubesindeki
.................................müşteri no.lu mevduat veya yatırım hesabındaki değerin kredi kartı limitinin en az %....... fazlasını karşılayacak
kısmını Bankaya rehin ettiğini ve kredi kartının iptaline/borcun tasfiyesine kadar Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin
devamını sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümlerinin 16. maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması halinde; üye/ek kart
hamil(ler)i/rehin veren, Banka’ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların vadesinden önce
veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte
riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin bozulması
nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka’nın sorumlu olmayacağını, bu
5
sebeplerle Banka’yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, üye/ek kart
hamil(ler)i/rehin veren rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka’nın
üye/ek kart hamil(ler)i ve/veya rehin veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren Banka’ya rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesinin, kredi
kartının iptali ile Banka’ya olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen tasfiye edilinceye kadar, Banka’nın rehin hakkı devam
etmek üzere Banka’ca re’sen temdit edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler.
Banka, asaleten ve kefaleten tüm borçlar tamamen ödendiği takdirde, üyenin/ek kart hamil(ler)inin/rehin verenin, Banka’ya
müracaat etmesi halinde teminatını geri verecek/serbest bırakacaktır.
MADDE 4- KARTIN MÜLKİYETİ, KAYBOLMA VE ÇALINMA HALİ
Kartın mülkiyeti Bankaya aittir. Banka, sözleşmede belirtilen iade/iptal şartları oluştuğunda veya kartları istediğinde, üye/ek kart
hamil(ler)i, kartları (ek kart ve hizmet kartları dahil) derhal Bankaya iade etmekle yükümlüdür. Gerekli görüldüğünde Banka
kartların kullanımını durdurabilir, kartlı sistem kuruluşları ve üye işyerleri aracılığı ile bunlara el koyabilir veya ATM’lerce
alıkonulmasını sağlayabilir, iptal edebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesinden, çalınmasından, herhangi bir
şekilde zilyetliğinden çıkması ve üzerinde tahrifat yapılmasından sorumludur. Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve kartın kullanılması
için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması veya kullanılmayacak şekilde bozulması,
iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi hallerinde derhal durumu Bankanın çağrı merkezine veya hesap
özetinde belirtilen telefon numaralarına bildirmekle yükümlüdür. Kartın kullanıma kapatılması işleminin Bankaca
tamamlanmasından itibaren kartla üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden-bildirim öncesinde yapılıp da Banka kayıtlarına
bildirim sonrasında intikal eden harcamalar ve temassız işlem yapabilme özelliği bulunan kartlar ile bu özellik kullanılarak yapılan
işlemler hariç- üye/ek kart hamil(ler)i sorumlu tutulmaz.
MADDE 5- KARTIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLENMESİ
Üye/ek kart hamil(ler)i, kartların, üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olacağını ve bu
tarihten sonra kullanılamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Geçerlilik süresi dolan kart, kart numarası ve şifresinin
kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk üyeye/ek kart hamil(ler)ine aittir. Ek kart hamilinin
sorumlulukları üyenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Banka süresi dolan kartları yenileyip yenilememekte serbest olup,
yenilemediği takdirde üyeye/ek kart hamil(ler)ine herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir.
Üye/ek kart hamil(ler)i kartının yenilenmesini istemiyor ise bu durumu son kullanma tarihinden iki ay önce Bankaya yazılı olarak
veya çağrı merkezi kanalıyla ihbar etmek zorundadır.
MADDE 6- KARTIN KULLANIMI
Kart, kredi kartı kullanım amacına uygun olarak üye işyerlerinde, Banka şube ve ATM’lerinde, elektronik Bankacılık işlemlerinde
Bankanın ve/veya uluslararası kart kuruluşlarının yetki verdiği birimlerde mal/hizmet alımlarında ve/veya nakit çekimler için
kullanılabilir.
Kart sadece adına tanzim edilmiş kişi, yani üye/ek kart hamil(ler)i tarafından kullanılabilir. Nakit ihtiyacını temin, ticari kullanım
amacıyla ve kötü niyetli olarak; önceden satış fişi temin edilip doldurulması, kredi kartının bir başkası aracılığıyla kullanılması, ticari
amaçla kullanılması, kendi üye işyerinde kullanılması, hep aynı işyerinde kullanılması, borç karşılığında harcama belgesi
düzenlenmesi, derhal paraya çevrilebilir alımlarda kullanılması ve benzeri işlemler yasaktır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartını Banka nezdindeki bir veya birden fazla hesabına bağlatabilecek ve kredi kartı ve/veya şifresi ile
bu hesaplarına (ATM’ler veya internet kanalıyla) ulaşarak Bankaca olanak sağlanması halinde, Bankacılık işlemlerini yapabilecektir.
Bu durumda üye, ek kart hamili/hamillerinin de kartları ile kendisine ait kart hesabına bağlı vadesiz hesap ve/veya vadesiz hesaba
bağlı her türlü hesap bilgilerine ulaşarak işlem yapabileceğini ve bundan Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve
taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu kapsamda Bankaca olanak sağlanarak yapılacak bankacılık işlemlerinin aynı zamanda
Bankaca düzenlenen ve taraflarca imza altına alınan ilgili diğer sözleşmelerde yer alan hükümlere de tabi olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacağı şikayet ve itiraz başvurularını başvuru tarihinden itibaren
yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırır.
MADDE 7- ÜYE/EK KART HAMİL(LER)İNİN SORUMLULUĞU VE SİGORTA
6
Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşmenin imzalandığı/kart talep edilerek bu bölüme ilişkin hükümlerin uygulanmaya
başlandığı ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren üye/ek kart
hamil(ler)ine aittir.
Kartların arka yüzündeki imza bantları kartın üzerinde adı yazılı kişiler tarafından derhal imzalanmak zorundadır. Kredi kartı ve/veya
ek kart, asıl ve ek kart hamili/hamilleri dışında herhangi bir kişi tarafından imzalanamaz, kullanılamaz. Kartın imzalanmamasından
ve kartın başkasının kullanımına verilmesinden doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk üyeye/ek kart hamil(ler)ine
aittir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir
yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak
önlemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran
kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine tevdi edilen kredi kartının veya kartın kullanımına imkan sağlayan kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici diğer bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde, kart çıkaran kuruluşa yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde
gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ilgili kanunda belirtilen miktar ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka
aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır
uygulanmaz, şifre bilgileri kullanılarak yapılan işlemler ile şifre girilmeksizin alışveriş yapma imkanı tanıyan temassız işlem yapabilme
özelliği bulunan kartın kaybedilmesi ağır ihmal olarak değerlendirilir. Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin
kaybolması veya çalınması halinde üye/ek kart hamil(ler)i, yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen
işlemlerden sorumludur. Banka, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin kart hamilince ödenmesi koşulu ile kart hamilinin ilgili
kanunda belirtilen yüz elli TL tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kart hamili kart çıkaran kuruluş
tarafından tercih edilen sigorta şirketini kabul etmediği takdirde kendisi tarafından belirlenen sigorta şirketi aracılığıyla sigorta
işlemlerini yapmakta serbesttir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartı, kart numarası ve kart şifresini kimseye vermeyecek, kullandırmayacak ve bunların üçüncü
şahısların eline geçmesinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, kart numarası ve şifresi ile yapılan tüm
harcama ve nakit avans çekimleri ile yararlandıkları ek hizmet bedellerinden faiz, vergi, fon, masraf, ücret ve komisyonlardan; kart
numarası, şifre ve kartların kötüye kullanılmasından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kartın ve şifrenin kullanılması
suretiyle veya temassız kart özelliği bulunan kartlar ile bu özellik kullanılarak gerçekleşen işlemler, üçüncü bir şahıs tarafından
yapılmış olsa dahi üye ve ek kart hamil(ler)i tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i, temassız kredi kartının
temassız limiti nedeniyle bu kartların kullanımının doğurabileceği risklerin farkında olduğunu, bu riskleri bilmesine ve kavramasına
rağmen temassız kart kullanmayı tercih etmesi halinde; bu konuda sorumluluklarını bildiğini ve bilgisi dışında gerçekleşen temassız
işlemlerden Bankayı sorumlu tutmayacağını, bu kartların kullanılmasında ve saklanmasında azami özen göstereceğini, bu kartların
kullanımında şifre, kod ve/veya imza aranmamış olması ve/veya provizyon alınmamış olması halinde bu sebeple Bankayı sorumlu
tutmayacağını gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kartların kendileri dışındaki kişilerce kullanılmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye/ek kart hamil(ler)ine ait
olup, bu nedenle Bankanın uğrayabileceği zararları ödemekle yükümlüdürler.
Üye/ek kart hamil(ler)i bu konudan doğabilecek her türlü zarar ve ziyanını müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla karşılamayı kabul
ve taahhüt ederler. Bankanın üye/ek kart hamil(ler)inden herhangi birine veya hepsine aynı anda başvurma hakkı saklıdır.
MADDE 8- ÜYENİN/EK KART HAMİL(LER)İNİN BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ BANKAYA BİLDİRME
ZORUNLULUĞU
Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru formunda/sözleşmede belirtilen isim, soyadı, adres, diğer iletişim bilgileri ile mali bilgiler ve diğer
bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ettikleri gibi bu bilgi ya da belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde yazılı olarak veya Banka çağrı merkezi kanalıyla Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, doğabilecek tüm
ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından sorumlu olacaklardır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, adres bildirimlerinde Türkiye dışında bir adres belirleyemeyeceklerini, yurt dışı bir adres bildirseler dahi
Bankaca bunun dikkate alınmayıp Türkiye’de bildirdikleri son adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kendilerine Banka tarafından yapılacak tebligatlar için, başvuru formunda belirtilen, hesap
özetlerinin gönderilmesini istedikleri adresi, yasal tebligat adresi olarak belirlediklerini beyan ile adres değişikliklerini değişiklik
tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak veya Banka çağrı merkezi kanalıyla Bankaya bildirmeyi, bildirmedikleri
7
takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i, işbu sözleşmenin kredi kartı bölümüne ve kart(lar)a ilişkin her türlü tebligatın kendilerinden herhangi birine
gönderilmesinin yeterli olduğunu, bu gönderimin her ikisi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 9- HESAP ÖZETİ
Üye, kendisinin ve/veya ek kart hamil(ler)inin kredi kartı kullanımından doğan borç ve alacak kayıtlarının Bankanın belirleyeceği
dönemlerde hesap özetine yazdırılarak Banka tarafından, başvuru formunda belirttiği yöntemle gönderileceğini kabul eder. Bu
gönderim usulü ek kart hamil(ler)i için de geçerlidir. Bankanın ayrıca ek kart hamil(ler)ine hesap özeti gönderme yükümlülüğünün
olmadığını üye/ek kart hamil(ler)i kabul ve beyan eder. Üyeye gönderilen hesap özeti ek kart hamil(ler)ine de gönderilmiş sayılır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, hesap özetinin elektronik ortam veya başka etkin yollarla (e-posta, SMS, Bankanın Internet Bankacılığı,
ATM vb.) gönderilmesi/bildirilmesi halinde bu bildirimlerin geçerli olacağını ve bu durumda hesap özetinin kendilerine
gönderilmediğinden/bildirilmediğinden bahisle borcu ödemekten imtina edemeyeceğini kabul ederler. Kart hamili Bankaya
vereceği yazılı veya kayıt altına alınan sözlü talimat ile hesap özetinin gönderim yönteminin değiştirilmesini talep edebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartının borcunu takip etmek, Bankanın sunduğu (telefon, SMS, e-posta, ATM vb.) imkanları
kullanarak öğrenmekle yükümlüdür. Bu nedenle hesap özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi üye/ek kart hamil(ler)i,
Bankaca belirlenen sürelerde borcunu ödemeyi, hesap özetinin kendisine ulaşmadığını öne sürerek borç rakamı ve buna ilişkin, faiz,
fon, vergi yükümlülüklerine itiraz etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Üyeye/ek kart hamil(ler)ine gönderilen bir önceki döneme ait
hesap özetinde takip eden dönemin hesap kesim ve son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, ödeme yapmayan üye/ek kart
hamil(ler)i, temerrüde düşmediğini iddia edemez.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca gönderilen hesap özetlerine, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde hesap özetinin hangi
unsurlarına itiraz ettiğini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunmadığı takdirde hesap özetinde belirtilen borcu kabul etmiş
sayıldığını, borca itirazının ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını ve bu halde hesap özetlerinin İcra ve İflas Kanunu’nun
68/1 maddesinde anılan belgelerden sayıldığını, ödeme yapılmamışsa Bankanın üyeye/ek kart hamil(ler)ine hiçbir bildirimde
bulunmaksızın diğer talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesih ve kartların iptal edilebileceğini kabul eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, daha önce Banka tarafından gönderilmiş olan hesap özetlerinden 3 aydan öncesine ait olanları tekrar talep
etmesi halinde hesap özetine yansıtılacak ücreti ödemekle yükümlüdür.
Hesap özetinde, faiz oranı ve diğer değişikliklere ilişkin yapılan bildirim ihbar hükmündedir. Bankaca, sözleşmenin kredi kartı
bölümünde yapılacak değişiklikler üye/ek kart hamil(ler)ine hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme
ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Üye/ek kart hamil(ler)i tarafından bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son
ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam edilmesi halinde, sözleşmede meydana gelen değişiklikler kabul edilmiş sayılır.
MADDE 10- HARCAMA BELGESİ VE NAKİT ÖDEME BELGESİNİN DÜZENLENMESİ
Harcama Belgesi veya Nakit Ödeme Belgesinin düzenlendiği işlemler sırasında üye/ek kart hamil(ler)i kimliğini kanıtlamak için
yanında resmi nitelikli bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadır. Üyenin/ek kart hamil(ler)inin
Bankaya borcu, harcama veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı/şifre girişinin yapıldığı/ATM’den nakit çekim yapıldığı/temassız
işlemlerde kartın okuyucuya okutulduğu anda doğar. Üye/ek kart hamil(ler)i, harcama veya nakit ödeme belgesini imzaladıktan
veya şifre girişini yaptıktan sonra, temassız işlemlerde kart okutucuya okutulduktan sonra belge üzerindeki hususlara itirazda veya
tedbir talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın işleyişini takip amacıyla nakit ödeme belgesi ya da
Banka dekontu ile üye işyerlerinde düzenlenen harcama belgesinin üye işyeri tarafından kendisine verilen nüshasını saklamayı ve
itirazlarda ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 11- NAKİT ÇEKME
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartıyla Bankadan, Bankanın veya Bankanın anlaşma yaptığı yurt içi ya da yurt dışı diğer Bankaların
ATM’lerinden veya üye işyerlerinden ya da Banka Internet şubesinden şifre kullanarak veya nakit ödeme belgesi imzalayarak
Bankaca belirlenen şartlar ve limitlerde para çekebilir. Üye/ek kart hamil(ler)i, bu işlemlerin ancak şifre ve kredi kartlarının
kullanımıyla gerçekleşebileceğini, ATM’lerden veya Banka Internet şubesinden gerçekleşen işlemlerde imzalı belge olamayacağını
bildiklerini teyit ve kabul ederler. Üyece/ek kart hamil(ler)ince, ATM’lerden yapılan nakit avans çekme işlemlerinde ATM tarafından
basılan belge, işlemin şifre girilmek suretiyle tamamlanmış olduğunu göstermekte olup, üyenin/ek kart hamil(ler)inin
sorumluluğuna esas teşkil edecektir.
8
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların (her türlü
altın, gümüş, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, inci, safir vb.) alımları ile döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu
kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, Bankaca imkan tanınan düzenli
ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi vb.), talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul
kıymet alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri nakit çekme olarak değerlendirilebilecektir.
Harcamaların derhal nakde dönüşebileceği üye işyerlerinde yapılan işlemler ile kredi kartından başka kredi kartına veya diğer
hesaplara yapılan virman ve ödemeler nakit çekme hükmündedir.
Nakit kullanımına ilişkin borçlarda faizin başlangıç tarihi olarak işlem tarihi esas alınır. Üye/ek kart hamil(ler)i, nakit çekme işlemleri
için işbu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümlerinin 17. maddesinde belirtilen, hesap özetlerinde yer alan oran ve/veya tutarlar
üzerinden nakit avans ücreti ve faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 12- KREDİ KARTINA BORÇ VE ALACAK KAYITLARI
Üye/ek kart hamil(ler)i kart ve/veya kart şifresi ve/veya kart numarası ile gerçekleştirilen mal/hizmet alımı ve nakit çekim işlemleri
tutarı kadar Bankaya borçlanacaklarını ve bu tutarların faiz, ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm fer’ileri ile birlikte kredi kartına
borç kaydedilmesini, yapılacak ödemelerin de aynı karta alacak kaydını kabul ve taahhüt ederler.
Kart ile Banka veya kartlı sistem kuruluşlarının ATM’lerinden yapılacak nakit çekme işlemleri ya da sadece kart numarası ve/veya
şifre bilgilerinin kullanımı ile internet ve her türlü sesli, görüntülü ve/veya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik
ortamlarda yapılacak Bankacılık işlemlerinde, alışverişlerde ve kart numarası belirtilerek telefon, faks vs. aracılığı ile gerçekleştirilecek
işlemlerde, üye/ek kart hamil(ler)i tarafından işlemi gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından, işlem/borç kesin olarak,
siparişin verildiği, görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki Bankacılık/ödeme işleminin Banka kayıtlarında tamamlandığı anda
doğacaktır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, posta, telefon, faks ve internet aracılığıyla yapacağı harcamaların ve vereceği siparişlerin karşılığını Bankaya
ödeyeceğini, bu yollarla yapılan harcamalarda üye/ek kart hamil(ler)i işlemin gerçekleştiğini gösterir belge olmadığı, ya da mevcut
belgeler üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı gibi itirazlar öne sürerek Bankaya karşı bu sözleşmenin kredi kartı bölümündeki
hükümlerden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasından kaçınmayacağını, ayrıca bu konularda çıkacak anlaşmazlıkların öncelikle
üye/ek kart hamil(ler)i ile işyeri arasında çözümleneceğini kabul ve taahhüt eder. Kredi kartına alacak kaydedilmek üzere nakden,
havale ve EFT yoluyla yapılan ödemeler, Banka sistemine dâhil olduğu tarih esas alınarak kredi kartına yansıtılır.
Ayrıca, kredi kartının iptal edilmesi ve/veya yenilenmemesi halinde, kredi kartı ile yapılan harcamaların tamamının kredi kartına
borç kaydedilmesini üye/ek kart hamil(ler)i kabul eder.
Hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba yeni gelen borç kayıtları, hiçbir ihbara gerek kalmaksızın borca eklenir.
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin, Bankaca imkan tanınan düzenli ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının
ödenmesi vb.) talimatını başvuru formunda veya daha sonra yazılı veya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri
vb.) Bankaya vermesi halinde, provizyon alınmak suretiyle kredi kartı Bankaca re’sen borçlandırılacak, provizyon verilmesi ile
Bankaya karşı borç kesin olarak doğacak ve anılan tutarlara ilişkin itirazlar Bankaya karşı ileri sürülemeyecektir. Üye/ek kart
hamil(ler)i, yazılı olarak veya Bankacılık kanalları ile bildireceği kuruluşlar tarafından düzenlenecek fatura bilgilerine göre üzerinde
yazılı fatura bedelinin, fatura tarihinin son günü onay (provizyon) alınmak suretiyle kredi kartı hesabına borç kaydedilerek sürekli bir
şekilde ödenmesini, ilgili aydaki ve/veya diğer aylara ait fatura bedelinin muhteviyatı ile ilgili hiçbir itirazı Bankaya karşı ileri
sürmeyeceğini, fatura borç ve diğer bilgilerinin doğruluğundan Bankanın sorumlu olmayacağını, Bankanın müşterinin fatura
ödemesi yaptığı kişi/kuruluşlar nezdindeki borcunu takip etmekle yükümlü olmayacağını, ilgili kuruluşlara yapacağı itirazların kredi
kartı hesabı ile ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasını durdurmayacağını, anılan tarihte kredi kartı hesabının bakiye yetersizliği
veya herhangi bir nedenle müsait olmaması, kredi kartının süresinin dolması, Banka tarafından herhangi bir sebeple kartının
kapatılması, herhangi bir nedenle kartın/kart numarasının değişmesi ve/veya kartın iptal edilmesi hallerinde ödenmeyen
faturalardan dolayı Bankanın hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 13-- ALACAK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ
Üye işyeri tarafından düzenlenen alacak belgesinin Bankaya ulaşmasından sonra üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı, alacak
belgesindeki tutar kadar alacaklandırılır. Ancak, alacak belgesinin düzenlenmesi üyenin/ek kart hamil(ler)inin söz konusu mal ve
hizmet bedeli için daha önce imzalamış olduğu harcama belgesindeki borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Üye/ek kart
hamil(ler)i, üye işyerinde bir malın ve/veya hizmetin iadesi halinde kendisi ile üye işyeri arasında çıkabilecek tüm ihtilaflar ve
bunların sonuçlarından Bankanın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 14- MAL/HİZMETİN AYIPLI OLMASI
9
Kart, belirli bir işyerinde ya da belirli bir marka mal/hizmet alımı şartıyla verilmeyip, uluslararası kart kuruluşlarının düzenlemelerine
tabi olduğundan; Banka, üye/ek kart hamil(ler)i ile mal ve hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler arasında kart ile
alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, taksit tutar ve sayısı, ayıplı çıkması, teslim edilmemesi, geç teslim
edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması, iptali, iadesi vs. konularda herhangi bir sorumluluk taşımadığı, herhangi bir
araştırma yapmak veya garanti vermekle yükümlü olmadığı gibi, bu hususlarda üye/ek kart hamil(ler)i ile üye işyeri arasında
doğabilecek ihtilaflardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Bankaya karşı kredi kartından doğan
borçların ödenmesi aksatılamaz ya da def’i olarak Bankaya karşı ileri sürülemez.
Kart ile alınan mal ve/veya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle iadesi, söz konusu mal ve/veya hizmet bedelinin iade
edildiği tarihe kadar üye/ek kart hamil(ler)inin Bankaya karşı anılan işlemden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
MADDE 15- ÖDÜL/PUAN PROGRAMI VE TAKSİTLİ SATIŞ
Karta bağlı ödül/puan programları ile kart hamillerine kampanya nitelikli dönemsel avantajları belirlemekte tek yetkili Bankadır.
Banka ödül/puan programları ile kart hamillerine kampanya nitelikli dönemsel avantajları belirlemekte/uygulayıp uygulamamakta
ve durdurmakta tamamen serbesttir. Üye/ek kart hamil(ler)i Bankaca belirlenen kurallar çerçevesinde bu avantajlardan
yararlanabileceklerini kabul ve taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i kartını kullanmak suretiyle elde edeceği ödüllerini, Banka tarafından kendilerine bildirilen/bildirilecek olan
üye işyerlerinde kullanabileceklerini, ödül tutarlarını üçüncü şahıslara devredemeyeceklerini ve bu tutarlar karşılığında kendilerine
nakit ödeme yapılmasını ve kart borçlarına mahsup edilmesini talep edemeyeceklerini, Bankanın uygulamakta olduğu ödül
kazanma esaslarını değiştirebileceğini, bunların kendileri için kazanılmış hak teşkil etmeyeceğini, kazandıkları ödülün bir diğer cins
ödüle dönüştürülmesi konusunda Bankanın tek yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış oldukları mal ve/veya hizmeti iade ettikleri takdirde, kullanılan
ödül tutarı ile ilgili olarak Bankadan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını, kendilerine verilecek ödüller nedeni ile
doğacak her türlü vergi ve harçların kendisine ait olduğunu ve Bankanın bu tutarları kart hesabına borç kaydetmeye yetkili
olduğunu kabul ve beyan ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i, satın alınırken ödül kazanılmış bir mal ve hizmetin iadesi halinde ve kredi kartı sistemleri kurallarına aykırı
kullanımlar nedeniyle kazanmış oldukları ödülün toplam ödül tutarından mahsubuna Bankanın yetkili olduğunu kabul ve beyan
ederler.
Herhangi bir sebeple kartın iptal edilmesi/kart borcuna muacceliyet verilmesi halinde, Bankaca verilen ödül ve puanların kullanma
hak ve imkanının kendiliğinden ortadan kalkacağını, bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini üye/ek kart hamil(ler)i kabul
ve taahhüt eder.
Kart kullanılmaksızın nakit olarak yapılan ödemelerden ve ödül kullanılarak yapılan işlemlerde kullanılan ödül para tutarları
üzerinden ödül kazanılamaz.
Üye/ek kart hamil(ler)inin ödül kullanımları, kredi kartlarının kullanımı sonucunda ortaya çıkan borçlarını ödemede temerrüde
düşmemeleri ve işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeleri şartlarına bağlıdır.
Banka ödül uygulamasında üye/ek kart hamil(ler)inin biriktirmiş olduğu ödül tutarlarının kazanım ve kullanımında süre kısıtı koyma
hakkına sahiptir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, taksit uygulaması olan kredi kartlarını kullanarak satın alınacak mal/hizmet bedelleri, üye işyeri
sözleşmesine göre her üye işyeri ve hatta aynı üye işyerinde farklı ürünler için dahi farklı taksitlerde ve taksit sayısına göre farklı
fiyatlarda olabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
Bankanın taksitli ve vade farklı satış yapan kredi kartlarından biri veya birkaçına ait ve bu kredi kartları ile yetki verilen üye
işyerlerinde taksitli ve/veya vade farklı alışverişler gerçekleştirilmişse; üye/ek kart hamil(ler)i kendi kredi kartı/kartları ve/veya ek
kredi kartı/kartları ile yapılan ve taksitli ve/veya vade farklı satış işlemlerinden doğan taksitlerden söz konusu taksitler tamamen
kapatılıncaya kadar kredi kartı herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi sorumludur. Bu
durumda Banka, geçerlilik süresi dolan ve yenilenmeyen kart/kartlarla ilgili olarak vadeli borçlarından dolayı üyeye hesap özeti
göndermeye devam eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, işbu vadeli borçlarını sözleşmede düzenlenen hükümlere göre hesap bildirim
cetvelinde gösterilen vadelerde ödemek zorundadır.
MADDE 16- KARTIN İPTALİ, BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
Bu sözleşmenin kredi kartına ilişkin hükümleri, taraflardan biri tarafından sona erdiği bildirilmediği sürece devam eder. Banka, işbu
sözleşme hükümlerine veya taraflar arasındaki diğer sözleşme hükümlerine aykırılık, asgari ödenmesi gereken tutarın
10
ödenmemesi, kullanım limitinin aşılması, üye/ek kart hamil(ler)inin Bankaca diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması veya üçüncü
kişilerce yasal takibe maruz kalması, diğer muacceliyet halleri ile kartın usulsüz kullanımı, başka kredi borçlarına muacceliyet
verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmeleri, Banka’ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, üçüncü
şahıslarca haklarında ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen
ilave teminat vermemeleri, konkordato talebinde bulunmaları haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulması, müşterinin ölümü, kısıtlanması, kayyım tayini vb. nedenlerle tüm kredi kartlarını kapatıp/iptal edip, sözleşmeyi tek
taraflı olarak sona erdirebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmenin kredi bölümlerine ilişkin hükümlerini sona
erdirmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin kredi bölümlerine ilişkin hükümlerinin sona erdirilmesine ilişkin
üye tarafından yapılan talebin en geç yedi gün içinde Bankaca yerine getirilmesi zorunludur.
Üye/ek kart hamil(ler)i, yazılı olarak yapacağı ihbar ile sözleşmenin kredi kartı/kredi bölümlerine ilişkin hükümlerini sona erdirdiği
takdirde, Bankaca bu sözleşme uyarınca üye/ek kart hamil(ler)inin talebine istinaden kendisine verilmiş tüm kredi kartlarını iade
etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Üye/ek kart hamilleri, Bankaca, kullanım özellikleri itibariyle fiziken
teslimi gereken kredi kartlarının iptali fiziken iade koşuluna bağlanabilecektir.
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin ölümü, iflası ve hacir altına alınması vb. hallerde Banka bu sözleşmeyi sona erdirmeye ve tüm borçları
fer’ileri ile birlikte talep etmeye yetkilidir.
Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece Bankanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya
çeşitli makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar, grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar veya mücbir sebepler nedeniyle
yerine getirilmemesi hallerinden dolayı Bankaya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru formundaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Bankanın bu bilgilere dayanarak kredi
kartı tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka
borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir.
MADDE 17- FAİZ, ÜCRET, VERGİLER VE DİĞER FER’İLER
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredilendirmeyi tercih etmeyip, borcun tamamını hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar
nakden veya hesaben ödeyebilir. Ödemeyip kredilendirmeyi tercih ettiği takdirde, ödenmesi gereken asgari borç miktarını hesap
özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî
tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın
ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, toplam dönem borcunun asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Temerrüt hali de dahil
olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın aşağıdaki tabloda belirtilen faiz ve ücretlerin oran, miktar ve asgari tutarlarındaki değişikliklerin
hesap özeti ile bildirilmesinin yeterli olacağını, ilgili Kanun gereğince faiz artırımının 30 gün önceden hesap özeti ile bildirileceğini, bu
surette yapılacak değişikliklere aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt eder. Ancak, faiz artırımının bildiriminden itibaren en geç 60
gün içinde tüm borç ödenip, bu süre içerisinde kredi kartının kullanımına son verilmesi halinde faiz artışından etkilenmez.
Üye/ek kart hamil(ler)i, hesap özetinde bildirilen oran ve miktarlarda yapılacak değişiklikler ile kredi kartına borç kaydedilen faiz,
komisyon, ücret vb. tutarları ve bunlara uygulanacak vergi, fon vb. harç ve diğer fer’ileri ile birlikte Bankaya ödemeyi, kredi kartına
yapılacak ödemelerin üye ya da ek kart hamilinin hangi borcuna ya da borcun aslına mı yoksa fer’ilerine mi mahsup edileceği
hususunun tayinine Bankanın tek yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartı kullanarak yurt dışında
yaptığı harcamalar nedeniyle yürürlükteki kambiyo mevzuatı ile diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü sorumluluğunu kabul
ettiğini, Bankanın, yurt dışı harcamalarını, göndereceği hesap özetlerinde belirteceği şekilde USD, bir başka konvertibl döviz cinsi ya
da TL cinsinden istemeye yetkili olduğunu, harcamaların yabancı para cinsinden talep edilmesi halinde bu harcamalar için tahakkuk
ettirilecek faiz, komisyon ve ücretlerin de yabancı para üzerinden kredi kartına borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder.
Yurt dışı harcamalarının Bankaca TL olarak talep edilmesi halinde, USD veya diğer konvertibl döviz cinsinden belirlenmiş yurt dışı
harcamaları Bankanın cari döviz satış kuru üzerinden işlem kaydının Bankaya ulaştığı tarihte TL’ye çevrilecek ve bu tutara Bankaca
belirlenen orana kadar kur dönüşüm komisyonu eklenecektir. Üye/ek kart hamil(ler)i, yurt dışında yaptığı harcamalar için
ekstresine yansıyacak borç kalemlerinde kur farkından doğacak farklılıklara itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
Uluslararası havayolları vb. yurt dışı banka ya da yetkili kuruluşa üye olup, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde
yapılacak mal ve hizmet alımlarında, uluslararası kurallar gereğince harcama belgesi TL olsa bile, işlem tutarı kart hamillerinin
11
hesaplarına yurt dışında yapılmış bir işlem gibi USD veya diğer konvertibl döviz cinsinden yansıtılır ve yurt dışı kullanımdan doğan
borçların ödenmesine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca tahakkuk ettirilecek kart ücreti, kart üyelik ücreti ve kart yenileme ücretleri, kredi kartı hesabından
ödenen anlaşmalı kurumlara ait faturalar için ücret, ilgili Yasa uyarınca kartın haksız kullanımının sigortalanması nedeniyle sigorta
ücreti/primi, taksitli işlemlerde aylık taksit tutarı üzerinden alınan taksitli işlem ücreti, hesap özeti gönderim ücreti vb. her türlü
hizmet ücret ve komisyonlar ile karta ilişkin diğer Banka ve kuruluşlara Bankanın ödeyeceği provizyon, haberleşme gideri, haksız
itirazlardan kaynaklanan inceleme giderlerini ödemeyi/kredi kartı hesabına borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Üye/ek
kart hamil(ler)i, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelebilecek değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren üye/ek kart
hamili/kefile yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, ödenmesi gereken asgari borç miktarının hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi
halinde, söz konusu gecikmelerden dolayı Banka’nın kendisine yapacağı bildirimlere ilişkin her türlü ücret, masraf vb. giderleri ayrıca
ihbara gerek kalmaksızın Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Üyenin/ ek kart hamil(ler)inin, özel amblemli (affinity, co-branded vb.) kartları talep etmesi halinde aşağıdaki tabloda yer alan
ücretlere ek olarak kredi kartı üyelik ve yenileme dönemlerinde yenileme ücreti ve üyelik ücreti yanında, ilgili kurum ve kuruluşlar
ile Banka arasındaki protokol hükümleri uyarınca miktarı belirlenen ve ileride değişebilecek tutarda katılım payı ve işlem
ücretlerinin kredi kartına borç kaydedilmek sureti ile tahsili ile ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmesine, ayrıca kimlik bilgilerinin de bu
kurum ve kuruluşlara aktarılmasına Bankanın yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, yabancı para üzerinden gerçekleştirdiği işlem bedellerinin kredi kartı sistemleri kurallarına ve dönüşüm
kurlarına tabi olduğunu ve bu hususa ilişkin olarak Bankanın bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Uluslararası
kart kuruluşlarınca kartın kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir ek mali yükümlülük getirilmesi ve Bankaya bildirilmesi halinde bunlar
yasal fer’ileri ile birlikte Banka tarafından TL’ye çevrilerek kart hesabına borç kaydedilecek veya yabancı para cinsinden talep
edilebilecektir.
Banka, sözleşmede yer alan ve/veya sözleşme değişikleri ile üye/ek kart hamil(ler)ine bildirilen ücret, komisyon, masraf ve vergiler
dışında kart kullanımına bağlı olarak kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep etmez ve hesabından kesinti yapmaz.
İşbu sözleşmenin sonunda yer alan faiz oranları ile ücret tutarları, işbu sözleşme tarihi itibariyle cari bulunan KKDF ve BSMV hariç
oran ve tutarlardır.
MADDE 18- KREDİ KARTI / KULLANIM LİMİTİ
Kredi kartı/kullanım limiti, Banka tarafından belirlenen, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartını kullanmak suretiyle kart ve/veya
kart numara ve şifresi kullanarak yapabileceği Bankaca izin verilen harcama veya nakit çekimlerinin (faiz, ücret, kur farkı, komisyon
ve diğer giderler ile bunların vergi, fon tahakkukları da dahil) aşılmaması gereken azami sınırıdır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, bu müşterek ve tek olan kullanım limitini aşmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanım limitinin herhangi bir
şekilde aşılması halinde Banka aşılan kısmı da sözleşmenin kredi kartına ilişkin bölümlerinde yer alan şartları talep etme hakkına
sahiptir. Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı limitini, yurt içi ve yurt dışı kullanımların tümü için TL cinsinden tek limit
olarak belirler.
Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi kartı limitini günün koşullarına ve üyenin/ek kart hamil(ler)inin durumuna göre azaltma,
kısmen veya tamamen kullanımını durdurma yetkisine sahiptir. Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın kendisine hesap özeti ile bildirdiği
kullanım limiti değişikliğine bildirilen tarihten itibaren uyacağını ve değişiklikleri bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağını
peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bankaca, üyeden talep alınmadıkça kart limitleri artırılamaz. Banka, üyeden alacağı genel nitelikteki talimata istinaden, yapacağı
değerlendirme sonucuna göre periyodik limit artırımı yapabilir. Üye, Bankaca kendisine periyodik limit artışının gerçekleşeceği
tarihten on beş gün öncesinde yapılan limit artış bildirimine itiraz etmezse bu değişikliklere uyacağını ve değişiklikleri bilmediği
hususunda itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme yapılması durumunda, yapılan toplam harcama tutarının kredi
kartı limitinden düşüleceğini kabul ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartını Bankaca belirlenen limitler dahilinde kullanacağını, kredi kartı limitini Bankanın inisiyatifi dışında
kendi harcamalarıyla aşması durumunda veya tahsis edilen limitin %20’sini geçmemek ve bir sonraki hesap döneminde kapatmak
koşuluyla bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için Bankaca
12
belirlenen ve işbu sözleşmenin kredi kartı bölümünde belirtilen limit aşım faizi ve buna ait KKDF ve BSMV’sinin kredi kartı hesabına
borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, bu sözleşmenin kredi kartlarına ilişkin hükümlerinin tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık
kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MAAŞ AVANS HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına ................................................................ Şubesi, diğer
taraftan "Müşteri" (Banka tarafından maaş ödemesi yapılan) diye adlandırılacak olan ................................................................ arasında,
aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (................................................) TL (Yalnız
.....................................................) limitli Maaş Avans hesabı açılması için anlaşmaya varılmıştır.
Müşteri, kullanım limitini aşmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanım limitinin herhangi bir şekilde aşılması halinde Banka aşılan
kısmı da işbu sözleşmenin maaş avansına ilişkin hükümleri doğrultusunda talep etme hakkına sahiptir. Banka, günün koşullarına
ve/veya müşterinin durumuna göre yapacağı değerlendirme sonucuna göre genel limit artırımı yapabilir. Müşteri, limit artırımının
işlem yapmadan önce ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. avansın kullanılacağı kanal aracılığıyla kendisine
duyurulacağını ve onay vermek suretiyle avansın kullanılması durumunda bu değişikliklerin bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 2- MAAŞ AVANS HESABININ KULLANDIRILMASINDA BANKA YETKİLERİ
Banka, Maaş Avansını Şube içi veya dışı istediği kanal/kanallardan müşterinin kullanımına sunabilecektir. Müşteri, Maaş Avansını
esas itibariyle ATM, GİM, internet şubesi, telefon bankacılığı vb. Şube dışı kanallardan kullanacağını, ayrıca ürüne ilişkin işlem bedeli,
avans miktarı, avansın çekilebilme tarihi vb. uygulama esaslarında meydana gelecek değişikliklerin ATM, GİM, internet şubesi,
telefon bankacılığı vb. avansın kullanıldığı kanal aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal
aracılığıyla onay vermesi halinde bu değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden sonra değişiklik tarihinden
itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 3- MÜŞTERİNİN BEYANI
Müşteri, Bankaya vereceği Maaş Avans Hesabı Başvuru Formu’ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka’nın bu
bilgilere dayanarak avans limiti tahsis ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin bu formda verdiği bilgilerin doğru olmadığının
öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya avans kullandırma koşullarının sonradan değişmesi
halinde, Banka avansı kullandırmaktan vazgeçebilir veya avans hesabını tamamen kapatabilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin avans
kullandırıldıktan sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir.
Müşteri, Maaş Avans Hesabı Başvuru Formunda belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde Bankaya bilgi vereceğini,
aksi takdirde bu bilgilerdeki değişikliğe bağlı olarak ödemenin vadede gerçekleşmemesi nedeniyle avansın temerrüde
düşmesinden kaynaklı faiz ve fer’ilerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Maaş Avansını Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisi devam ettiği sürece kullanabileceğini, bu ilişkinin bitmesi halinde avansı
kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4 - VALÖR
Müşteri, çekilen tutara ilişkin valörün avansın çekildiği tarih ile aynı gün, borcu ile ilgili olarak yatırılan/tahsil edilen tutarlara ilişkin
valörün ise paranın yatırıldığı tarihi/tahsil tarihini takip eden ilk iş günü olduğunu, her türlü faiz, gecikme faizi, temerrüt faizi vb.nin
kullanım tarihinin valörü ile tahsil tarihinin valörü arasındaki gün sayısı üzerinden hesaplanacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5- AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Müşteri, sözleşmenin bu bölümünde belirtilen borçları için aşağıda belirtilen işlem bedelini avansın kullanım süresinden bağımsız
olarak her bir işlem/kullanım için ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Aylık/Üç Aylık maaş alan müşterilerde asgari 1- azami 31 gün vadeli maaş avansı için; ……...-TL avans karşılığında aylık %...... (yıllık
%.... ) faizi ve komisyon tutarını içeren, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) dahil toplam …….-TL işlem bedeli tahsil edilecektir. İşlem bedelinin içindeki faiz tutarı, avans miktarına avansın kullanıldığı
13
tarih valörü ile tahsil tarihine ilişkin valör arasındaki süre ve cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutar olup, faiz tutarı ve faiz
üzerinden alınacak tüm yasal kesintiler toplamı ile işlem bedeli arasındaki fark komisyon ve ferileri olarak tahsil edilecektir. Müşteri
vade/azami vade sonunda kendisinden kullanılan avans miktarı ile işlem bedeli toplamının tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteriye ayrıca ihbara gerek olmaksızın Banka günün koşullarına göre avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz
oranını ve azami vadeyi her an için artırıp, eksiltmeye yetkilidir. Müşteri, maaş avansının kullanılması esnasında kullanılan kanaldan
kendisine bilgi verileceğini, kredi kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla onay vermesi halinde değişikliklerin taraflar için
bağlayıcı olduğunu, ayrıca maaş avansın kullanılmasının alınan işlem ücretinin ve/veya diğer değişikliklerin onaylandığı anlamına
geleceğini ve onay vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul
ve taahhüt eder.
Müşteri, KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Müşteriye
yansıtılacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, sözleşmenin bu bölümündeki işlemlerinin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dâhil her türlü
masrafı ve bunların BSMV’sini, ödenmeyen borç tutarı olursa bundan dolayı Banka’nın kendisine göndereceği ihtar ve
ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak
zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka’ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6- KREDİNİN İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME, VADE, AZAMİ VADE
Müşteri Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda kendisine tahsis edilen maaş avansının tamamını, tek seferde, maaş/ücret
ödeme tarihinden en fazla 30 gün öncesine kadar dilediği bir tarihte çekebileceğini, kullandığı maaş avansının vadesinin maaş
ve/veya maaş benzeri ödemelerin (kurumlarınca adlarına yatırılan her türlü ikramiye, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah,
prim v.s. ödemelerin) yapıldığı tarih olacağını ve avans olarak çekilen miktar ile işlem bedelinin toplam tutarının
maaşının/ücretinin/maaş benzeri ödemenin hesaba geçtiği gün maaş hesabından nakden ve defaten tahsil edileceğini, ancak vade
tarihinde avansın işlem bedeli ile birlikte tamamen tahsil ve tasfiye edilememesi halinde azami vadenin avansın çekildiği tarihten
itibaren 31 gün olacağını, kullanacağı maaş avans tutarı her türlü faiz, komisyon ve ferileriyle birlikte tamamen tahsil olmadıkça
yeniden maaş avansı kullanamayacağını, her kullanımda vadenin, avansın çekildiği tarihi takip eden maaş ve/veya maaş benzeri
ödemenin yapıldığı tarih olacağını ve 31 günlük azami vadenin kullanım tarihine bağlı olarak yeniden belirleneceğini kabul ve
taahhüt eder.
MADDE 7- HESAPTAN TAHSİLÂT YETKİSİ
Müşteri vadesi gelen avans tutarı ve işlem bedelinin Banka nezdindeki Müşteriye ait maaş hesabından veya avansın tahsisi
sırasında tespit edilecek olan tahsilât hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine
Bankanın yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder.
MADDE 8 - ERKEN ÖDEME
Müşteri, maaş avansı kullandıktan sonra maaş ödeme gününden önce avans miktarını ödemek istemesi veya üçüncü kişilerce
hesaba para yatırılması ve bu paradan borcun mahsup edilmesi halinde işlem bedelinin tamamen tahsil edileceğini ve bu tutardan
indirim talep hakkı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
MADDE 9- MAAŞ AVANS HESABINA İLİŞKİN KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI, BANKANIN
HESAPLARI KESME VE SÖZLEŞMEYİ FESİH YETKİSİ
Müşteri, geri ödenmeyen maaş avans hesabı işleminden kaynaklanan borcunun başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın Bankaca
belirlenen azami vadede muaccel olacağını, azami vade tarihinde ödenmeyen borcuna, azami vade tarihinden ödeme tarihine
ilişkin valöre kadar işbu sözleşmenin maaş avans hesabına ilişkin hükümlerinin 10. maddesinde belirtilen faiz oranı üzerinden
gecikme faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Banka’nın vadeden önce ve vadede kısmi tahsilatı kabul etmeyeceğini, vadeden sonra ise yapılan kısmi ödemenin
öncelikle faiz ve fer’ilere mahsup edileceğini, kalan tutara tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 10’da belirtilen faiz oranı
üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin fon, vergi ve masrafları ödeyeceklerini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Banka’nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini,
Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, yukarıda belirtildiği şekilde azami vade süresi içerisinde avans tutarını ödememesi, sözleşme hükümlerine uymaması,
başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında
ihtiyati haciz veya haciz kararı aldırılmış olması, kendisinden teminat talep edilmiş olmasına rağmen teminat vermemesi, Banka’ca
14
yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, iflasın
ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini, Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisinin
herhangi bir sebeple sona ermesi gibi haller ile işbu sözleşmede belirtilen diğer muacceliyet hallerinde Banka’nın borcun tamamını
muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca Müşteri, Banka’nın dilediği anda neden göstermeksizin ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri adına açılan hesapların
tamamını veya bir kısmını, Maaş Avansını ve/veya son kullanma tarihinden önce Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya
veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu, Banka’nın geçerlilik süresi sona ermiş kartı/kartları yenilemeyebileceğini kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, bu ürünle ilgili fesih talebinde bulunabilmesi için 1 ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye bağlı olarak doğmuş
ve doğacak her türlü Banka alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması ve avansa bağlı/avansla ilgili tüm hesaplarının
kapatılmış bulunması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin, Bankanın ayrıca ihbara gerek olmaksızın günün koşullarına
göre dilediğinde avans limitini, işlem bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her an için artırma, eksiltme yetkisini
kullanması halinde, onay vermemek suretiyle işlemden vazgeçme ve bu durumda sözleşmenin maaş avansa ilişkin hükümlerini
sona erdirme hakkı bulunmaktadır.
İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya
Bankanın Maaş Avans ürününü uygulamadan kaldırması halinde dilediği anda müşteriye derhal bildirimde bulunmak suretiyle bu
sözleşmenin maaş avans bölümünü sona erdirmek veya avansı azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren
belirleyeceği zaman zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi,
protesto keşidesine, ihbarname gönderilmesine, kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin tüm alacağını faiz,
komisyon, BSMV ve diğer masraflarıyla beraber istemek hakkına da sahiptir. Müşteri bu isteği yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 10 TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri, temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
Temerrüt faizi, maaş avansın kullanıldığı tarihte yürürlükte olan faiz oranının % 30 artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır.
MADDE 11- TEMİNAT
Müşteri, maaş avansı olarak kullanacağı miktar ile işlem bedelinin toplam tutarı kadar ve/veya maaş tutarının tamamına kadar
maaş hesabına bloke konulacağını, maaş/ücretin yukarıda belirtilen maaş/ücret ödeme gününden önce yatırılması durumunda,
maaş/ücret ödeme gününde maaş avansı ve işlem bedelini kapsayacak yeterli miktarda parayı hesabında bulundurmayı kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri bu sözleşmenin maaş avansına ilişkin hükümlerinin tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık kaldıklarını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
KREDİLİ MEVDUAT HESABINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına ............................................. Şubesi, diğer taraftan
"Müşteri" diye adlandırılacak olan ........................................................................ ile "Kefil/Kefiller" diye adlandırılacak olan
...................................................................................................................... ve “Rehin Veren/Verenler” diye adlandırılacak olan
……………………………………..arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda
(...........................................................) TL. (Yalnız ...................................................................................) limitli Kredili Mevduat Hesabı açılması
için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve
temlik edemezler.
MADDE 2- MÜŞTERİNİN BEYANI
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verecekleri Bireysel Kredi Başvuru Formu’ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve
Banka’nın bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu formda verdikleri
bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma
15
koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan
sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir.
MADDE 3- AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Kredili Mevduat Hesabına borç bakiyeleri üzerinden, işbu sözleşme/kredili mevduat hesabının talep edilme tarihi itibarıyla geçerli
olan “aylık % ….. - yıllık % …..” cari faiz oranı, cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) uygulanacak olup, kredinin açılmasından sonra Banka, bu faiz oranını günün
koşullarına göre belirleme yetkisine sahiptir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, kullanacağı krediye ilişkin masraf, istihbarat ücreti ve diğer ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşmenin bu bölümüyle ilgili olarak verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemler ile
teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dahil her türlü
masrafı ve bunların BSMV’sini, ödenmeyen dönem faizlerinden dolayı Banka’nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için
yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, hesap/dönem özeti gönderimi nedeniyle tahakkuk edecek ücreti, ileride konulabilecek her
türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka’ya ödemekle
yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşme kapsamında açılacak Kredili Mevduat Hesabı’nın tanımlandığı vadesiz mevduat hesabı alacak bakiyesi verdiği sürece
bir Alacaklı Cari Hesap gibi çalışacak ve Müşteri, vadesiz mevduat hesabının açık olduğu ve alacak bakiyesi verdiği süreler için
Bankanın söz konusu tarihlerde geçerli olan vadesiz mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranında faiz alacaktır.
Banka, Müşteriye dönem sonlarında hesap/dönem özeti gönderebilecek olup, Müşteri, hesap/dönem özetini almadığını dönem
sonunu takip eden 15 gün içinde Bankaya yazılı olarak bildirmediği takdirde, hesap/dönem özetini almış ve içeriğini aynen kabul
etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, genel Bankacılık uygulaması çerçevesinde tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle o dönem içerisinde
Bankaca uygulanan oran ve tutarlarda masraf ve sigorta primlerinin ve Bankaca saptanacak hesap/dönem özeti ücretlerinin de bu
hesaba borç yazılmasını veya derhal tediyesini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller; Bankanın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk edecek faiz ve fer’ilerini,
hesap/dönem özeti gönderilmesi veya gönderilmemesinin önemi olmaksızın tahakkuk tarihini izleyen ilk iş günü ödeyeceğini,
tahakkuk tarihini izleyen ilk iş gününden sonra ödeme yapılması halinde borcun ödenmesi gereken tarihten, tamamen geri
ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için tahsil tarihinde işbu sözleşmenin kredili mevduat hesabına ilişkin hükümlerinin 6.
maddesinde belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizinin tahakkuk ettirileceğini, tahakkuk edecek gecikme faizi ile buna ilişkin
diğer vergi ve masrafları vs. fer’ileri ile birlikte ödeyeceğini, Kredili Mevduat Hesabının altı ayda bir kez alacak bakiye verecek
duruma getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, herhangi bir nedenle kredili mevduat hesabı limitinin aşılması halinde kredi limitini aşan kısımdan da
sorumlu olacağını ve işbu sözleşme hükümlerinin kredi limitini aşan kısmı için de aynen geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Müşterinin, Teselsüllü Müşterek Vadesiz Mevduat Hesabı üzerine Kredili Mevduat Hesabı tanımlanmasını talep etmesi halinde
Müşteri ve Kefil/Kefiller, hesap sahiplerinden her birinin, Teselsüllü Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili olarak tek başına tasarrufta
bulunmaya, talimatlar vermeye, diğer maddelerde belirtilmiş olan yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder. Kredili Mevduat Hesabı sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin Kredili Mevduat Hesabını
kullanmalarından doğacak tüm sonuçlardan birlikte sorumlu olacaktır.
MADDE 4- HESABIN İŞLEYİŞİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Kredili Mevduat Hesabının bir alacaklı cari hesap şeklinde çalışabileceği gibi, Bankaca tahsis edilecek kredi
limitine kadar borçlu cari hesap şeklinde çalışmasını da kabul ve taahhüt ederler.
Banka bu limiti artırıp, eksiltmeye yetkilidir.
Müşteri, Bankanın da kabul etmesi halinde, bu hesabı otomatik ödeme talimatı, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve
Bankanın ileride uygulamaya koyacağı diğer bankacılık ürünleri vasıtası ile veya Bankaya ait kartlarla nakit çekilmesi, havale
yapılması ya da hizmet veya mal satın alınması vb. şekillerde kullanacağını, dolayısıyla bu ürünlerle ilgili olarak ayrıca imzalamış
olduğu veya olacağı ilgili taahhütname ve sözleşmelerin de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu ve hakkında
birlikte uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
16
Müşteri, vermiş olduğu otomatik ödeme talimatlarına (kredi taksiti, kredi kartı ekstre bakiyesi ve diğer talimatlar) istinaden, Banka
nezdindeki Kredili Mevduat Hesabı’ndan, hesap limitinin uygun olması halinde ödeme yapılmasını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5- KREDİLİ MEVDUAT HESABI BORCUNUN MUACCELİYETİ, BANKANIN HESAPLARI KESME VE FESİH YETKİSİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller;
Kredili mevduat hesabını altı ayda bir kez alacak bakiye verecek duruma getirmemeleri, sözleşme hükümlerine uymamaları, Banka
tarafından verilen hizmetleri kötüye kullanmaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme güçlerini kısmen veya
tamamen kaybetmeleri, kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri, Banka’ca yatırılmış
sigorta primlerini ödememeleri, konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi
talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini gibi nedenlerle borcun muaccel hale geleceğini, ayrıca
Banka’nın Müşteri adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını, Kredili Mevduat Hesabını ve/veya son kullanma tarihinden
önce Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu, Banka’nın geçerlilik süresi
sona ermiş kartı/kartları yenilemeyebileceğini,
Müşterinin kredili mevduat hesabının feshi talebinde bulunabilmesi için 1 ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye bağlı
olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması ve tüm hesaplarının kapatılmış
bulunması gerektiğini kabul ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka dilediği anda noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli
elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmenin kredili mevduat hesabına ilişkin
hükümlerini feshetmek veya krediyi azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında
hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, protesto keşidesine,
ihbarname gönderilmesine, kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin tüm alacağını faiz, komisyon, BSMV ve
diğer masraflarıyla beraber istemek hakkına da sahiptir. Müşteri ve Kefil/Kefiller bu isteği yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredili mevduat hesabına aylık/üçer aylık dönem sonlarında veya Bankaca belirlenecek tarihlerde veya
vade tarihinde tahakkuk ettirilecek faiz, komisyon ve yasal kesintilerle diğer masrafların, tahakkuk tarihini izleyen ilk işgünü tahsil
edilmemesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın borcun muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaca borca muacceliyet verilmesi, hesabın kesilmesi veya sözleşmenin feshi gibi hallerde borç
bakiyesinin tamamını, keza işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kaynaklanacak her türlü borcunu faiz ve fer’ileri ile
birlikte ilk talepte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince kullandığı kredili mevduat hesabının kesilmesinden veya sözleşmenin feshinden
sonra borç bakiyelerinin tamamı her türlü fer’ileri ile birlikte ödeninceye kadar temerrüt faizi, KKDF, BSMV, masraf ve diğer fer’ilerin
kredinin kesilmesi veya sözleşmenin feshi anında geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul ve taahhüt
ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek konusu taşınmaz
üzerine konulan haczin Bankaca belirlenecek süre içersinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından
dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının
kısıtlanması, taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma bedelinin
alacak miktarının altında kalması gibi hallerde Banka’nın ilave teminat istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen sürede ek
teminat olarak en az aynı değerde başka ipotek veya Banka’ca kabul edilecek başka bir teminat vermemesi halinde Banka’nın
borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmede belirtilen muacceliyet hallerinde, Banka’nın borcu muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden
itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi,
ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve Banka’nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına
mahsuben ödeme manasına geleceğini, Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 6- TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller temerrüde düşülmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda belirtilen oranda temerrüt
faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
17
Temerrüt faizi, Kredili Mevduat Hesaplarına uygulanmakta olan cari faiz oranının % ........ artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır.
MADDE 7- TEMİNAT
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya kredili mevduat hesabı ile ilgili olarak verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu
teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların Bankanın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinin, her ne
suretle olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek, vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini
ve bunların bu sebeple de Bankaya rehinli/ipotekli bulunduğunu kabul ederler.
Müşteri, Banka’ya olan asaleten ve kefaleten tüm borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa zamanda Banka’ya müracaat
ederek teminatını geri alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka’nın hiçbir
surette sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından belirleneceğini, kendisi veya Rehin Veren tarafından
rehnedilen ipotekli taşınmazların, borçlanma muamelelerinden doğacak borçlarını temin edemeyecek vaziyete girdiğinin Banka
tarafından kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde teminat farkı için Banka’nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı
teminatı vermeyi, aksi takdirde Banka’nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve Banka’nın borcun tamamının
tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Muhafaza
Müşteri, teminat olarak Banka’ya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi,
hazine bonosu, altın ve kıymetli madenler vb.’nin bakım, muhafaza, yed’i emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira vs.bedellerini,
bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Banka’ya derhal ve nakden ödeyeceğini, söz konusu rehinli
taşınır, taşınmazların istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan sorumlu
olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Banka’ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve taşınmaz üzerinde Banka’nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil
Memurluğu’na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’ca ilgili Sicil Memurluğu’ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki
yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka’nın yazılı izni olmaksızın taşınır/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini, aksi
takdirde Banka’nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, Banka’nın krediden veya başka herhangi bir sebepten
doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili Sicildeki rehnin ve satılamaz
kaydının kaldırılmayacağını ve rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed’i emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya
değerinin eksilmesinden Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 7.1- MÜTESELSİL KEFİL
Bu sözleşmenin sonunda ve Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili bölümde imzası bulunan Kefil/Kefiller;
Müşterinin kredili mevduat hesabından ötürü borçlandığı ve borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar
müteselsil kefil olarak sorumludurlar. Kefalet miktarlarına; bu kredi hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz, gecikme faizi,
temerrüt faizi, BSMV, her türlü ücret, masraf ve komisyonlar, vekalet ücreti, mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü gider
ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların dahil olacağını ve sorumluluklarının tüm bu hususları kapsayacağını,
Borcun, Müşteri için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet
borcunun da muaccel olacağını,
Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı olmayan hükümlerinin tamamının kendi
haklarında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini,
Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye açılan krediden dolayı Banka riskini karşılamak üzere, Müşteri tarafından verilecek
ayni ve şahsi teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve sair masrafların da
kefaletleri kapsamında olduğunu,
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 7.2- İPOTEK
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Banka ile imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen taşınmazları, mütemmim cüzü ve
teferruatları ile birlikte Banka’ya, Banka’nın belirleyeceği tutar üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat olarak verecekleri
18
ipoteklerde işbu sözleşme hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli olacağını ve bunların ipotek akit tablolarına dercini kabul ve
taahhüt ederler.
İpotek Edilen Taşınmazların
Cinsi
Adresi
Cilt
Sayfa
Ada
Parsel
Tapu Senedi Tarih ve No’su
Derece
Ayrılmaz Parça ve Eklenti
Beyanı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı taşınmazların Banka lehine birinci derecede ipotek edilmesinin mümkün olmayıp,
daha alt derecelerde ipotek alınması halinde tapu siciline “serbest dereceden otomatikman istifade eder” kaydının konmasını ve
daha üst derecelerdeki ipoteklerin boşalması halinde Banka ipoteğini her defasında bir üst veya daha üst derecelerdeki serbest
kalan ipotek derecelerine geçirmeyi ve bu konuda gerekli işlemleri yapmayı ve keza Bankanın Müşteri/Rehin Veren adına bu
konuda gerekli işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Bankaya ipotekli taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla tüm taşınmazlara monte edilecek
tüm makinalar, alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını teminen gerekli yasal
formaliteleri zamanında ve noksansız bir şekilde yapmayı ve Bankanın da aynı işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve
taahhüt ederler. Bankanın yapacağı kontrolde noksanlık tespit edildiği takdirde, Bankanın istemi üzerine Müşteri ve/veya Rehin
Veren bunların da ipoteğin kapsamına alınmasını sağlamayı kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar üzerinde değerini düşürecek hiçbir
tasarruf ve harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat, eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar içinde muntazam ve
işler bir halde olmasını sağlamayı ve bunlar dahilinde mevcut menkuller ile ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça, eklenti, aletler
ve edevatı yerinden sökmek suretiyle Bankanın rızası hilafına başkasına temlik ve üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra etmemeyi
kabul ve taahhüt ederler. Bu taahhütlerin yerine getirilmediği duyulup bilindiği takdirde Medeni Kanun’un 865. maddesi gereğince
Banka gereken önlemleri doğrudan doğruya almaya yetkilidir. Banka bu nedenle yapacağı masraflar için tescile gerek kalmadan
rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer kayıtlı yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına sahip olacaktır.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren Bankanın
bilgi ve izni olmaksızın kiralamamayı ve bu taşınmazların tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak iddiası/talebi veya
müdahale ve çekişmeleri ve mülkiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve butlan sebeplerini Banka’ya bildirmeyi taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanun’un 867. maddesi uyarınca
tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü meydana geldiği takdirde, Bankanın bilgi ve onayı olmadan bu tazminatı almamayı kabul
ve taahhüt ederler. Banka isterse bu tazminatı Müşteri veya Rehin Verenin nam ve hesabına tahsil ederek bu sözleşmeden
doğmuş/doğacak alacağına mahsup etmeye yetkilidir.
Bankaya ipotekli taşınmazların kamulaştırılması durumunda; Müşteri ve/veya Rehin Veren, kamulaştırma bedeli ile
kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla Bankaya rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi sıfatıyla Bankanın
bu bedeli İdareden tahsile ve borç muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu kabul
ve taahhüt ederler.
19
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun’un 889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi halinde Bankanın alacağını
talep etmek hakkını haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni Kanun’un 888.
maddesinde belirtilen taşınmazın devri halinde de Banka’nın kendilerine başvurma hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle
kendilerine ihbar yapılmasına gerek bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Banka, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü borç ve fer’ilerinin tamamen
ödenmesine kadar ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye yetkilidir.
MADDE 7.3- NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ TEVDİAT, YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit, mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo,
devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond vb. hesaplarının Banka’ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt ederler.
R e h n e K o n u K ı y m e t le r
Rehin Verenin Adı
Soyadı/Unvanı
Rehnedilen Hesabın
Bulunduğu Şube
Niteliği
Hesap No
Rehin Tutarı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka’ca teminata alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir kısmının, bu hesapların
vadesinden önce veya vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın, işlemiş
faizleri ile birlikte riske ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini,
vadenin bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka’nın sorumlu
olmayacağını, bu sebeplerle Banka’yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, Müşteri
ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka’nın
dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda yetkili ve mezun
olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka’ya rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi
veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki
vadeye paralel veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar, Banka’nın rehin hakkı devam etmek üzere Banka’ca resen temdit
edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın uygun göreceği tutardaki rehnin
devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat alınacak mevduat vadesinden daha uzun olması durumunda mevduat
hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 8- SİGORTA
Müşteri, açılacak kredili mevduat hesabı sebebiyle Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, krediden doğan her türlü borç
tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde
Banka lehine Hayat Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat
Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Bankaya ciro ve devretmeyi, süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi
tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka’ya iletileceğini, Banka’nın, vade tarihinde yenilenmeyen
poliçeler için yenilemelerin Banka’ca belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/yapılacak/yenilenecek
tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder.
20
Müşteri, vefatı halinde, sigorta şirketince ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödendiği tarihte doğmuş veya doğacak
asalet ve/veya kefalet borçlarının mahsubu sonrasında bakiye kalması halinde bu tutarın kanuni varislerine ödeneceğini kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, krediden doğan her türlü borç tamamıyla
geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her türlü taşınırı ve/veya
ipotek edilen taşınmazları, tüm masraf ve primleri kendilerine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine
sigorta yaptırmayı/yapılmasını, ayrıca ipotek tesis edilen taşınmaz için Zorunlu Deprem Sigortası’nı (DASK) yaptırmayı, süresi biten
poliçeleri yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin Bankaca belirtilen şartları
haiz olması halinde sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde
Banka’nın yetkili olduğunu, poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne sebeple
olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına
mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için Banka’ca açılacak dava ve takip
masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm
yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu olduğunu, sigorta bedeli
borçlarını karşılamadığı takdirde kalan miktar için talep tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Bankaca kabul edilecek yeni teminat
vermeyi veya bu miktarı def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller tarafından vade tarihinde yenilenmeyen poliçelerin Bankaca yenilenmesi yetkisi, Banka için hiçbir
mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı Bankaya hiçbir sorumluluk yüklenemez.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim borçları ve
masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği takdirde siporta prim tutarının müşteri namına sigorta şirketine Banka tarafından
ödeneceğini, Bankanın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, Kredili Mevduat Hesabı’na borç kaydetmek suretiyle tahsile yetkili
olduğunu, bu durumda Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya ve/veya Sigorta Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin, bu
yükümlülüklerin Banka talep tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının Bankaya krediyi muaccel hale getirmek hakkını
tanıyacağını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri/Kefil/Rehin Veren bu sözleşmenin kredili mevduat hesaplarına ilişkin hükümlerinin tümünün müzakere edildiğini ve her
hususta mutabık kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ELEKTRONİK BANKACILIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Elektronik Bankacılık Bölümünde Yer Alan Tanımlar :
Banka : T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubelerini,
Hesap : Banka nezdinde Türk Lirası (TL), Yabancı Para (YP) mevduat ile Yatırım hesabı ve Kredili Mevduat hesabı adı altında kredisiz
veya Müşteri’ye tanınan limit içinde kredili olarak kullandırılan her türlü Mevduat hesapları ile Yatırım hesaplarını,
Müşteri : Banka nezdinde adına/adlarına hesap açılan ve bu sözleşmenin bu bölümündeki hükümler çerçevesinde kendi adına
açılan her türlü hesap üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olan kişi/kişileri,
Elektronik Bankacılık: Müşterilerin kablolu ve kablosuz iletişim sistemleri ile teknik şartları haiz Bilgisayar, Avuçiçi/Dizüstü Bilgisayar,
GSM, Televizyon, Telefon vb araçlar üzerinden İnternet, GPRS, WAP, Sesli Yanıt Sistemi, Telefon gibi Banka’nın istediği zaman
kullanıma sunacağı uygulamalarla Banka sistemine bağlanması, münhasıran kendisine ait şifre ve parolayı kullanarak Banka’nın
belirleyeceği limitler dahilinde hesapları üzerinde her türlü işlem ve sorgulama ile Banka’nın daha sonra kullanıma sunabileceği
diğer bankacılık işlemlerini yapabilmesi olanağını,
ifade eder.
MADDE 1- Müşteri, elektronik bankacılık hizmetlerinden 444 00 00 Müşteri İletişim Merkezi tarafından değerlendirilecek güvenlik
adımlarını geçerek, özel, gizli bir şifreyi ve Bankkart numarasını, telefon tuşlarını, diğer iletişim araçlarını kullanmak suretiyle dağıtım
kanallarında bizzat ya da Müşteri Temsilcisi aracılığıyla mevcut, sistemin olanak tanıdığı, ileride olanak tanınacak, her türlü
bankacılık işlemini yapabilir, her türlü hizmet ve üründen yararlanabilir. Ancak müşteri tarafından, sistemin olanak tanıdığı/
tanıyacağı işlemlerin yapılabilmesi için, Bankaca bu konuda hazırlanmış sözleşmelerin Müşteri tarafından imzalanması ve bu
işlemler için ayrı bir hesap açılmasının gerekli olması halinde bu hesabın Banka tarafından açılmış olması şarttır. Müşteri tarafından,
bahsedilen sözleşmelerin veya işbu sözleşmenin imzalanmış olması, Banka’ya, Müşteriye işlem yapma yetkisi verme ve Müşteriyi
21
elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlandırma zorunluluğu getirmez. Müşteri, işbu sistem aracılığı ile yapacağı işlemlere ilişkin
Banka tarafından hazırlanmış/hazırlanacak sözleşme hükümlerini ve bu sözleşmelerde yer alan taahhütleri aynen kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 2- Müşterinin elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendisinin gerekli donanım ve yazılım
programının bulunması gerekmektedir. Yazılım, donanım ve işleyişi konusunda Banka’nın hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu
bulunmamaktadır.
MADDE 3- Müşteri, Banka’nın sunduğu elektronik bankacılık hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda
oluşabilecek arıza, vb teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,
donanım, yazılım, sesli yanıt sisteminden, telefon hatlarından ve internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar ve diğer
nedenlerden dolayı 3. şahısların müşterilerin korumakla yükümlü olduğu bilgilere erişimi sonucunda, müşterinin uğradığı zarardan,
elektronik bankacılık sistemleri ile gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, yanlış ya da eksik iletilmiş olmasından
Banka’nın sorumlu olmayacağını,
MADDE 4- Müşteri, Banka’nın GSM uygulaması ve WAP sistemi uygulaması ile ilgili olarak sunduğu, ileride sunacağı hizmetlerin,
bildirilen telefon numarasına verilebileceği, söz konusu telefon numarasının değiştirilmesi, kaybolması, çalınması halinde Banka’yı
derhal haberdar edeceği aksi takdirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu,
MADDE 5- Müşteri, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Banka’nın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına
ve Müşteri Temsilcisi ile arasındaki görüşmenin her türlü ses kayıt sistemi ile tespiti ve kaydına onay verir. Müşterinin kimliğinin
tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Müşteri Temsilcisinin kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde
Müşteri Temsilcisinin kendisi adına hesapları üzerinde işlem yapmasının ve bilgi vermesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen
görüşme esnasında, sesli yanıt sistemine veya Müşteri Temsilcisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların Banka tarafından delil
olarak kullanılabileceğini,
MADDE 6- Müşteri, şifresinin ve Banka’nın gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle telefonda sözlü olarak vereceği
talimatlar üzerine, gerek kendisine ait hesaplara gerekse 3. şahıslara ait hesaplara havale, virman gibi talimat konusu işlemleri
gerçekleştirme konusunda Banka’yı yetkili kıldığını,
MADDE 7- Müşteri, dağıtım kanallarında (ATM, Telefon, Bilgisayar vb cihazları kullanarak müşterinin Şube dışından bankacılık
işlemleri yapabildiği/yapabileceği sistemler) yapacağı işlemlerin, ancak hesabında bulunan mevcut nakit paradan ve/veya tanınmış
limitteki kredilerden virman yapılarak gerçekleşeceğini, hesap bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler
için Banka’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
MADDE 8- Müşteri, ileri tarihli işlem taleplerinin ancak ilgili tarihte hesap bakiyesinin ve işlemin gerektirdiği diğer şartların müsait
olması halinde gerçekleştirilebileceğini, YP işlemlerde o tarihte Bankanın belirleyeceği kurun uygulanacağını, hesap bakiyesinin
yetersiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler için Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
MADDE 9- Müşteri, Sözleşmenin elektronik bankacılıkla ilgili hükümleri çerçevesinde Banka’ca verilecek hizmetlerden yararlanma
hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, şifrenin/şifrelerin ve parolanın gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini,
bu şifreyi/şifreleri ve parolayı herhangi bir 3. şahsa açıklamayacağını ve bu şifrenin herhangi bir 3. şahıs tarafından kullanımına izin
vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin ve parolanın herhangi bir 3. şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin
sorumlu olduğunu, talebi halinde muhtelif yetkilendirme seviyelerini haiz şifrelerin kendisine iletilmesi durumunda dahi yukarıda
belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla bu şifreleri ve parolayı 3. şahısların kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin
sorumlu olduğunu, Banka’nın şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını
ve yetkilendirme seviyelerinin ve şifrelerin değiştirilmesine yönelik olmak üzere Bankaya yazılı olarak talimat vermediği sürece bu
şifrelerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu gayrikabili rücu olarak,
MADDE 10- Müşteri, Banka tarafından verilen parola ve şifrenin herhangi bir şekilde elinden çıkması (kaybolma-çalınma-zorla
alınma vb gibi) halinde, bu hususu Banka’ya derhal ve en hızlı vasıtayla bildirmekle kalmayıp, durumu yazılı olarak da teyit
edeceğini, Banka’nın parola ve şifrenin iptal işlemini gerçekleştirdiği ana kadar geçecek süreye ait sorumluluğun kendisine ait
olacağını,
MADDE 11- Müşteri, hesapları üzerinde sadece kendisinin tasarruf yetkisinin olduğunu, Banka tarafından müşteriye münhasır
olarak sağlanacak olan şifre ve parola ile yapılan her türlü işlemin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, şifresinin veya parolasının
başkaları tarafından bilgisi dahilinde veya dışında kullanılması nedeniyle Banka’yı hiç bir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını,
22
MADDE 12- Müşteri, Banka tarafından verilen parola ve şifreyi kullanmak suretiyle, Banka’nın ‘’Elektronik Bankacılık
Kanallarından’’ sunduğu hizmetlerden Banka’nın tanıdığı limitler dahilinde yararlanarak gerçekleştirilecek işlemlerin imza karşılığı
olmadan yapılacağını ve bu işlemlere herhangi bir itirazının olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, parola ve şifre
kullanılmak suretiyle verilen talimatların yazılı talimat yerine geçeceğini,
MADDE 13 Müşteri, elektronik bankacılık hizmetleri kullanılarak yapılan EFT ve havalelerden vazgeçmenin mümkün olmadığını,
Banka’nın EFT ve havalelerin ödendiğine dair herhangi bir belge göndermeyeceğini, ancak Müşteri isteği sonucu hesap ekstresi
verebileceğini kabul ettiğini,
MADDE 14- Müşteri, sözleşmenin bu bölümüyle ilgili yapılacak işlemlerden doğan/doğacak BSMV dahil her türlü vergi, resim ve
harç ile, herhangi bir şekilde kendisine fazla ödeme yapılması veya sair sebeplerden doğacak Banka alacağını, herhangi bir yazılı
ihtara gerek kalmaksızın ve Banka alacağının doğduğu tarihten tahsil edileceği tarihe kadar 3095 sayılı Kanun’un 4489 sayılı Kanunla
değişik 2/2, (döviz cinsi alacaklarda aynı kanun’un 4/A maddesi) gereğince işleyecek faizi BSMV’si ve sair fer’ileri ile birlikte, herhangi
bir ihtara veya yargı kararı istihsaline gerek kalmaksızın, nakden ve defaten ödeyeceğini, alacağın kullanılan kredi sonrası oluşması
halinde Bankanın kredi alacaklarına uygulayacağı faizin veya işlemin düzenlendiği sözleşmede öngörülen faiz oranının talep
edileceğini, oluşacak Banka alacağına karşılık hesabının bulunduğu şubedeki diğer hesap ve alacakları ile başka şubelerdeki adına
açılmış açılacak sair hesap ve alacaklarının borca yetecek miktarlarını Banka’ya rehnettiğini ve bunlar üzerinde Banka’nın takas ve
hapis hakkı olduğunu, rehnettiği hesap ve alacaklardan Banka’nın dilediği zamanda, tek taraflı olarak doğacak alacağını mahsup
etmeye yetkili olduğunu,
MADDE 15- Müşteri, Banka’nın elektronik bankacılık kanallarıyla sunacağı hizmetler için belirlediği faiz oranlarını ve bu hizmetler
karşılığında alınacak ücret, komisyon tutarı gibi meblağları mahiyet, kapsam ve oran bakımından önceden herhangi bir bildirime
gerek kalmaksızın değiştirebileceğini,
MADDE 16- Müşteri, elektrik, telefon, su, doğalgaz, cep telefonu gibi ödemelerde fatura bedellerinin bu hizmetleri veren kurumlar
tarafından yanlış veya hatalı olarak düzenlenmesi sonucunda Banka aracılığı ile yapacağı ödemeler nedeniyle Banka’dan herhangi
bir talepte bulunmaksızın bütün sorunları ilgili kurumlar nezdinde kendisinin çözeceğini,
MADDE 17- Müşteri Banka nezdindeki hesabının kapanması, işbu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da
haklı sebeplerin varlığı halinde Bankanın şifresini iptal edebileceğini ve bu hizmetten yararlanmasına son verebileceğini,
MADDE 18- Müşteri, elektronik bankacılık kanalları aracılığıyla yatırım hesaplarını kullanabilmek için bu sözleşmeyle birlikte
Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kıldığı ‘’Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satımına Aracılık, Repo-Ters Repo İşlemlerine ve
Saklama Hizmetlerine İlişkin Sözleşme”de belirtilen genel ve/veya özel nitelikteki tüm taahhütnameleri aynen kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 19- Müşteri, ölümünden sonra, şifrelerinin ve parolanın kullanılması suretiyle yapılan işlemler nedeniyle, Banka’nın hiçbir
sorumluluğunun bulunmayacağını, mirasçılarının dahi bu nedenlerle Banka’dan hiçbir talep hakkının olmayacağını, bu tür
işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Banka’nın bu işlemlerden doğacak alacağı ile mirasçılar tarafından ödenmesi gereken vergi ve
sair yükümlülükler nedeniyle sorumlu sıfatıyla ödemek zorunda kalacağı miktar ile gecikme zamlarını ve bu tutarların 3095 sayılı
Kanun’un 4489 sayılı Kanun’la değişik 2/2, (döviz cinsi alacaklarda aynı Kanun’un 4/A maddesi) gereğince işleyecek faizi, BSMV’si ve
sair fer’ileri için mirasçılarına rücu edeceğini,
MADDE 20- Müşteri elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak suretiyle 3. şahıslarla yapacağı her türlü işlemin mali ve
hukuki sonuçlarından Bankanın sorumlu olmayacağını,
MADDE 21- Müşteri, Banka’ya vermiş olduğu her türlü şahsi bilgilerindeki değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten
itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Banka’ya bildirmek zorunda olduğu, aksi durumda tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını,
MADDE 22- Müşteri, Banka’nın sözleşmenin bu bölümündeki maddeleri tek taraflı olarak değiştirmeye veya herhangi bir sebep
göstermeden iptal etmeye yetkili olduğunu, haklı nedenlerin varlığı halinde derhal sözleşmenin bu bölümde yer alan hükümlerin
sona erdirileceğini, bunun dışındaki durumlarda ise 10 gün öncesinde bildirimde bulunarak sözleşmenin feshedilebileceği, başlamış
işlemlerin ise, tamamlanmasına kadar bu sözleşmenin elektronik bankacılık bölümüne ilişkin hükümlerine göre bitirilebileceğini,
MADDE 23- Müşteri, Banka’nın sunduğu hizmet ve ürünlerin ve bu hizmet ve ürünlerin müşteriye sunulmasında kullanılan her
türlü materyalin, Banka’nın fikri hakkını teşkil ettiği ve müşterinin, Banka’nın izni olmadan bunları kullanmayacağını,
MADDE 24- Müşteriye, elektronik ortam aracılığı ile bildirim yapılabileceği ve müşterinin bu bildirimlerden haberdar olmadığı
yönündeki itirazının geçerli olmayacağını,
23
MADDE 25- Müşterinin, Bankanın hizmetini sunarken kullandığı materyale (donanım, yazılım programı vs) zarar verdiğinin tespit
edilmesi halinde, bu zarardan sorumlu olacağını,
MADDE 26- Müşteri, elektronik ortamda yapacağı döviz alım işlemlerinde: Banka’nın işlem günündeki “Döviz Satış Kuru’nun” esas
alınacağını,
MADDE 27- Müşteri, elektronik ortamda yapacağı döviz satış işlemlerinde; Bankanın işlem günündeki “Döviz Alış Kuru’nun” esas
alınacağını,
MADDE 28- Müşteri, hafta içinde mesai saatleri dahilinde (işlemin mahiyetine göre Banka’ca belirlenen saatler içerisinde) yapılan
işlemlerin valörünün aynı gün olacağını, mesai saatleri dışındaki saatlerde, hafta sonları ve tatil günlerinde yapılan işlemlerin
valörünün ise işlem gününü takip eden ilk iş günü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
BANKKART İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 1 - İş bu sözleşmenin Bankkart ile ilgili hükümleri ile Bankaca kart hamiline verilen kartların, kart sistemlerine dahil yurtiçi ve
yurtdışındaki üye işyerlerinde mal ve hizmet alımı karşılığı ödeme aracı olarak, otomatik vezne makinelerinde (ATM) ve diğer
dağıtım kanallarında ise nakit çekim ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda kullanım koşulları belirlenmekte, Banka
ile kart hamili arasındaki hukuki ve mali ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
MADDE 2 - İş bu sözleşmenin Bankkart ile ilgili bölümünde yer alan;
BANKA: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dir.
BANKA KARTI: Mülkiyet hakkı Bankaya ait olan ve mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık
hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır.
KART HAMİLİ: Banka tarafından verilen banka kartını doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu bölümde yer
alan hükümlerde aksi belirtilmedikçe kart hamili tanımı ek kart hamilini de kapsar.
KARTLI SİSTEM KURULUŞU : Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya Üye İş Yeri anlaşması
yapma yetkisi veren MasterCard International, Visa International, American Express, Diners Club International, Japan Credit
Bureau International gibi kuruluşlardır.
POS (POINT OF SALE): Kartın manyetik şeridinin veya çipinin okutulduğu ya da kart numarasının tuşlandığı satış terminalidir.
ÜYE İŞ YERİ: Banka ile Üye İş Yeri sözleşmesi imzalamış, kredi ve banka kartı hamillerine her türlü mal ve hizmet alımında kart
kullanım imkanı sunan, verilen yetki dahilinde nakit ödemesi de yapabilen gerçek veya tüzel kişidir.
ATM: Kartın manyetik şeridi veya çipi okutularak ve kart şifresi kullanılarak bankacılık hizmetlerinin sağlandığı otomatik vezne
makinesidir.
ŞİFRE (PIN): Kart ile işlem gerçekleştirilebilmesi için girilmesi gereken rakamlar grubudur.
MADDE 3- Kart hamili, Banka tarafından verilen Banka Kartı ve şifre numarasını kullanmak suretiyle, Bankanın ve Kartlı Sistem
kuruluşlarının veya Bankanın yapacağı anlaşmalar çerçevesinde diğer bankaların söz konusu kartlar için hizmete açtığı her türlü
cihaz ve uygulamalar aracılığı ile sağlanacak tüm olanaklardan Bankanın tanıdığı limitler dahilinde yararlanabilir. Kart ve şifre
kullanılarak gerçekleştirilen işlemler imza karşılığı olmadan yapılır.
MADDE 4- Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan
itibaren başlar.
MADDE 5- Kartın arka yüzünde bulunan imza paneli kart hamili tarafından, kart teslim alınır alınmaz imzalanmak zorundadır.
Kartın imzalanmamasından ve/veya kartın başkasının kullanımına verilmesinden doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai
sorumluluk kart hamiline aittir.
MADDE 6- Kart hamili kart ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları
tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşen
her hangi işlemi öğrenmesi durumunda derhal Bankanın 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ne telefon ile bildirimde
bulunmak zorundadır.
24
MADDE 7- Kart hamili bankaya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan
zararlardan 5464 sayılı kanunda belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere sorumludur.
MADDE 8- Kart hamili, ilgili sigorta primini ödemek koşulu ile bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilir.
MADDE 9- Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde
yapılmaması hallerinde sorumluluk kart hamiline aittir. Şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması ve bu bilgilerin başkaları
tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınmaması kart hamilinin ağır ihmali olarak değerlendirilir.
MADDE 10- Kart hamili, kart ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde yapacağı
bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olacaktır.
MADDE 11- Banka kartı ile hafta içinde, mesai saatleri dahilinde ve mesai saatlerinden sonra yapılan para çekme işlemlerinin valörü
aynı iş günü, para yatırma işlemlerinin valörü ise bir sonraki iş günüdür. Hafta sonlarında ve tatil günlerinde yapılan para çekme
işlemlerinin valörü bir önceki iş günü, para yatırma işlemlerinin valörü ise takip eden ilk iş günü olacaktır.
MADDE 12- Kart hamiline herhangi bir şekilde fazla ödeme yapıldığının Bankaca tespit edilmesi halinde hemen iadesi, aksi halde
fazla ödenen miktarın, temerrüt faizi, fon, gider ve vergisiyle birlikte teminatını teşkil etmek üzere, kart hamilinin hesabının
bulunduğu şubedeki diğer hesap ve alacaklar ile başka şubelerde kart hamili adına açılmış açılacak sair hesap, müşterek hesap ve
alacakların borca yetecek miktarları Bankaya rehnedilmiş olup bu miktarlar üzerinde Bankanın takas ve mahsup hakkı
bulunmaktadır. Banka doğacak alacağını, bu hesap ve alacaklardan tek taraflı olarak mahsup etmeye yetkilidir.
MADDE 13- Banka, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikayet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya
yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, mücbir sebep ve benzeri durumlar
nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
MADDE 14- Banka, kart hamillerinin kart kullanımı ile ilgili olarak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden
itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplar. Banka kartı kullanılarak yapılan
tüm işlemlerde Banka kayıtları geçerli, bağlayıcı ve delil niteliğindedir. Kart hamilinin bu kayıtlara karşı itirazları ancak yazılı belge ile
ispatlanır.
MADDE 15- Banka, kart şifresi veya kartın kullanılması için gerekli olan kimliği belirleyici diğer bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli
önlemleri almak ve harcama ve alacak belgeleri, ATM makbuzları ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını
engellemekle yükümlüdür.
MADDE 16- Banka, kart hamilinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde ve/veya haklı sebeplerin varlığı halinde kartın
iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartın yenilenmemesini ve iptalini sağlayabilir.
MADDE 17- Kart hamili, 444 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile sebep göstermeksizin kartını iptal ettirebilir.
MADDE 18- Kart hamilinin ölümünden sonra kart ve şifre kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerde Bankanın hiçbir sorumluluğu
yoktur. Mirasçıların dahi bu nedenlerle Bankadan hiçbir talep hakkı olmayacaktır. Bu tür işlemlerin gerçekleşmesi halinde Bankanın
kart hamilinin kanuni mirasçılarına rücu etme hakkı vardır.
MADDE 19- Kart hamilinin, yurt dışında gerçekleştireceği nakit çekme ve alışveriş işlemleri için Bankadan alınacak otorizasyon
aşamasında işlem tutarı kartlı sistem kuruluşlarının dönüşüm kurları kullanılarak ABD Doları’na çevrilir. ABD Doları’nın TL’ ye
çevrilmesindeki kur değişiminden doğabilecek farkın giderilmesi amacıyla Bankanın işlem tarihindeki döviz satış kuruna Bankaca
belirlenen marj uygulanır. Yapılacak bu işlemler için kart hamilinin Banka nezdindeki hesaplarına bloke koyulur veya borç olarak
kaydedilir.
MADDE 20- Kart hamili, alışveriş terminalleri kullanılarak yapılan alışverişlerin karşılığı tutarların, hesabından otomatik olarak
çekilerek üye işyerinin hesabına aktarılması/ödenmesi konusunda Bankayı yetkili kılar.
MADDE 21- Banka, kart hamilinin POS/Sanal POS kullanarak yaptığı alışverişlerden, satılan mal ve hizmetten, teslimattan veya
ayıplı olmasından sorumlu olmayacaktır.
MADDE 22- Kart hamili, Banka nezdindeki hesabını kapattırdığı takdirde kartı Bankaya iade edeceğini kabul eder.
MADDE 23- Kart hamili, talep edilmesi halinde Bankaca verilecek yurt içinde ve yurt dışında geçerli Banka kartları için yine Bankaca
belirlenecek tutarda bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ve her yıl kullanım bedeli ödeyeceğini, kartı teslim aldığı gün
25
itibariyle bu ücretin …….TL olduğunu, POS kullanarak yapacağı nakit çekimlerde Bankaca belirlenecek tutarda ve/veya oranda, her
işlem için ……..TL ve %...... işlem ücretini kabul eder.
MADDE 24-Kart hamili, Bankanın yurtiçi veya yurtdışında yaptığı/yapacağı ikili veya ortak her türlü anlaşma ve yurtiçi ortak ATM
paylaşımı kapsamında diğer banka ATM’lerinden banka kartı ile Bankaca belirlenecek tutarda ve/veya oranda nakit çekimlerinde,
her işlem için ……. TL ve %..........işlem ücretini, bakiye sorma işlemlerinde ise……….TL işlem ücretini kabul eder.
MADDE 25- Banka, işbu sözleşmenin Bankkart ile ilgili bölümünde belirtilen ücret, komisyon ve masraflarda meydana gelecek
değişiklikleri uygulamaya yetkilidir. Kart kullanımına bağlı olarak bu sözleşmede belirtilenler dışında kart hamilinden herhangi bir
ödeme talep edilmez ve hesaptan kesinti yapılmaz.
MADDE 26- Kart hamili, Bankaya talimat vermek suretiyle, belirleyeceği başka kişi veya kişilere ek kart kullanımı konusunda yetki
verebilir. Yetkilendirilen kişi ek kartı kullanarak bu sözleşmenin Bankkart hükümleri çerçevesinde asıl kart hamilinin yapabileceği
tüm işlemleri yapabilir. Asıl kart hamili ek kart sahibinin kartıyla yapacağı her türlü işlemden sorumludur. Ek kartın asıl kart hamiline
teslimi de ek kart hamiline teslim hükmündedir.
MADDE 27- 18 yaşını doldurmamış olan ............................................................’a, Banka Kartı ve şifre numarası verilmesine, kart hamili
küçüğün verilecek kart ve şifreyi kullanarak ilgili tüm işlemleri yapmasına, bunlara ilişkin sözleşme ve tüm belgeleri imzalamasına
velisi/vasisi tarafından izin verilmiştir. Küçüklerin Bankkart hizmetlerinden yararlanması için kullanılan veli/vasi izin belgesi, sözleşme
ekinde muhafaza edilecektir. Banka kartının kullanılması suretiyle yapılacak her türlü işlemlerden doğacak zararların ve tüm
sorumluluğun velisi/vasisine ait olduğunu kabul eder.
MADDE 28- Kısıtlı ...................................................................’a
...................................................................’a teslim edilmiştir.
ait
Bankkart
ve
şifre
numarası
vasisi
Yukarıdaki maddelerde belirtilen kart hamiline ait tüm sorumluluklar kart hamilinin yanı sıra vasi’ye aittir.
OTOMATİK/DÜZENLİ ÖDEME TALİMATINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Sözleşmenin bu bölümü, müşterinin Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğu ödemelerinin, söz
konusu formda belirttiği bilgiler doğrultusunda düzenli olarak yapılması hususunda Banka ve müşterinin karşılıklı hak ve
sorumluluklarını belirler.
Bu Bölümdeki Tanımlar:
Banka : T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
Müşteri: Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı veren gerçek veya tüzel kişiyi,
Ödeme: Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı ile yapılacak her türlü tahsilat ve tediye işlemlerini,
Başvuru Formu: Müşterinin ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin/talimatların yer aldığı Otomatik/Düzenli Ödeme
Talimatı Başvuru Formunu,
Hesap: Müşterinin Başvuru Formunda belirttiği, ödemelerin yapılması için kullanılacak, Banka nezdindeki kendisine ait hesapları,
Kredi Kartı: Müşterinin Başvuru Formunda belirttiği, otomatik ödeme işlemlerinde kullanılacak kredi kartını,
Kredili Mevduat Hesabı (KMH): Müşterinin, kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevduat hesabında bulunan
paradan daha fazlasını belirli bir limit içerisinde kullanmasına olanak veren bireysel krediyi,
Üçüncü kişi: Müşterinin Başvuru Formu’nda belirttiği, adına/adlarına ödeme yapılacak gerçek veya tüzel kişiyi,
Otomatik Ödeme: Müşterinin Başvuru Formu’nda belirttiği bilgiler/talimatlar dâhilinde lehine ödeme yapılacak üçüncü kişilerden
temin edilecek fatura/alacak bilgilerine ve/veya Başvuru Formu’nda belirtilen ödeme tutarına göre Bankaca üçüncü kişiler lehine
otomatik olarak yapılan ödeme işlemlerini,
Düzenli Ödeme: Müşterinin Başvuru Formu’nda belirttiği hesap/hesaplar kullanılarak verdiği bilgiler/talimatlar dâhilinde Bankaca
üçüncü kişiler lehine havale ve/veya EFT yolu ile otomatik olarak yapılan ödeme işlemlerini ifade eder.
Müşteri;
MADDE 1- Otomatik/düzenli ödemelerinin Banka kanalıyla yapılabilmesi için Başvuru Formunu doldurarak işbu sözleşmenin
imzalanması gerektiğini,
26
MADDE 2- Başvuru Formu aracılığıyla vermiş olduğu talimatı yazılı olarak geri almadığı sürece, üçüncü şahıslar ile arasında yapılmış
olan sözleşmeler uyarınca her türlü sebepten dolayı üçüncü şahıslara karşı doğmuş ve doğacak olan tüm borçlarının, Başvuru
Formunda belirtilen veya üçüncü şahıslar tarafından Bankaya bildirilen tarihlerde ve tutarlarda otomatik/düzenli ödeme
işlemlerinin yapılmasını ve bu işlemler sonucunda oluşacak faiz, ücret, komisyon, vergi, resim, harç, fon vb. parasal
yükümlülüklerden sorumlu olduğunu,
MADDE 3- Otomatik/düzenli ödeme uygulaması kapsamında hesaptan yapılacak otomatik/düzenli ödemeler ile ilgili olarak;
Banka’nın, işlem başına ve işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her türlü ücret, komisyon, vergi, resim, harç, fon vb.
parasal yükümlülükleri hesabına re’sen borç kaydetmeye yetkili olduğunu,
MADDE 4- Otomatik/düzenli ödeme uygulaması kapsamında kredi kartından yapılacak otomatik/düzenli ödemeler ile ilgili olarak;
Bankanın, kredi kartı ile adına tahsilat yapılan kurumlar ile yapacağı anlaşmalar doğrultusunda, söz konusu işlemleri nakit çekim
veya alışveriş olarak değerlendirebileceğini, kurum bazında değişik oran ya da tutarda komisyon/işlem ücreti/faiz vb. ile bunlara
ilişkin vergi, resim, harç, fon vb. parasal yükümlülükleri tahsil edebileceğini,
MADDE 5- Otomatik/düzenli ödeme yapılabilmesi için, son ödeme tarihinde, Banka mesai saatleri içerisinde (EFT işlemleri için EFT
saatleri içerisinde), ödemeye konu hesabını/kredi kartını işlem tutarı ve gerekiyorsa bu tutara ek olarak komisyon/işlem ücreti/faiz
vb. ile bunlara ilişkin vergi, resim, harç, fon vb. parasal yükümlülükler toplamı kadar ödeme için uygun hale getirmekle yükümlü
olduğunu,
MADDE 6- Başvuru Formu’nda belirtilen bilgiler doğrultusunda hesaba tanımlı KMH’ın kullanılmasının istenmesi durumunda,
otomatik/düzenli ödemenin gerçekleştirileceği tarihte hesabın, işlem tutarı ve gerekiyorsa bu tutara ek olarak komisyon/işlem
ücreti/faiz vb. ile bunlara ilişkin vergi, resim, harç, fon vb. parasal yükümlülükler toplamı kadar ödeme için uygun olmaması halinde
ödeme işleminin gerçekleşmesi için hesapta bulunmayan eksik tutarların KMH’dan kullanılacağını, bu işlemin sonucunda Bankaca
belirlenen faiz ve fer’ilerini ödeyeceğini, KMH limitinin yetersiz olması durumunda işlemin gerçekleştirilemeyeceğini,
MADDE 7- Hesap bakiyelerinin son ödeme tarihi itibarıyla otomatik/düzenli ödemeleri karşılamaya uygun olmaması, hesaplara
haciz/tedbir konulması, kredi kartı limitinin uygun olmaması ya da geçerlilik süresinin geçmiş olması ya da kart bilgilerinde değişiklik
olması, vb hallerde söz konusu ödemelerin yapılamamasından ve/veya geç yapılmasından dolayı üçüncü şahıslar karşısında
temerrüde düşmesi halinde Bankanın sorumlu olmayacağını, talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi işlemlerde ve/veya
çıkabilecek herhangi bir ihtilafta, Bankanın taraf olmayacağını, her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını,
MADDE 8- Başvuru Formunda belirtilen şekilde yapılan otomatik/düzenli ödemeler ile ilgili olarak; ödemelerin içeriği, miktarı veya
herhangi bir sebepten dolayı üçüncü şahıslar ile doğabilecek ihtilaflarda Banka’nın taraf olmayacağını,
MADDE 9- Otomatik/düzenli ödeme işlemleri ile ilgili olarak ödemeye konu hesapların/kredi kartının kullanılabilir limitinin işlem
tutarını karşılamaya uygun olmamasına rağmen, işlemin herhangi bir nedenle (teknik arıza vb.) gerçekleşmiş olması veya Bankanın
sehven ödeme yapması durumlarında, Bankanın üçüncü kişilere fazladan ödediği tutarları veya hesaplara sehven geçtiği alacak
tutarlarını her zaman hesaplarından/kredi kartlarından resen geri almaya yetkili olduğunu, bu türden bir işleme herhangi bir itiraz
hakkının olmayacağını, bu düzeltme işlemi için hesap bakiyesinin/kredi kartının kullanılabilir limitinin ödemeleri karşılamaya uygun
olmaması durumunda bu tutarları Banka’nın bireysel kredilere uyguladığı en yüksek cari faiz oranının %30 artırımı suretiyle
bulunacak faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte Bankaya derhal ödemekle yükümlü olduğunu,
MADDE 10- Aynı ödeme için kendisince veya verdiği başkaca talimat/talimatlar nedeniyle ödemenin mükerrer olarak yapılması
halinde doğacak ihtilaflardan Bankanın sorumlu olmayacağını, Bankaca yapılan ödemeyi ve/veya hesaplarından mahsubunu
kabul ettiğini, bu sebeplerle Bankaya karşı herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacağını,
MADDE 11- Talimat verdiği otomatik/düzenli ödeme bilgilerinde değişiklik olması halinde Bankaya önceki talimatlarının iptali ve
yeni talimatlar için yazılı olarak başvurması gerektiğini aksi takdirde doğabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanın taraf olmadığını ve
sorumluluğu bulunmayan Bankaya karşı herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacağını,
MADDE 12- Talimat verdiği otomatik/düzenli ödeme bilgilerinde hata veya eksiklik olması halinde talimatın yerine
getirilmemesinden veya eksik getirilmesinden Bankanın sorumlu olmayacağını, talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi işlemlerde
ve/veya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta, Bankanın taraf olmayacağını, her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını,
MADDE 13- Otomatik/düzenli ödeme talimatını iptal ettirmek için yazılı olarak başvurması gerektiğini, ancak, iptal başvurusunu
yaptığı tarihte ve bu tarihten önce Bankaca yapılan otomatik/düzenli ödemeleri kabul ettiğini ve Bankanın herhangi bir
sorumluluğu bulunmadığını,
27
MADDE 14- Otomatik/düzenli ödeme uygulamasına konu olan hizmetlerin sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilmesi için, Başvuru
Formunda belirtilen üçüncü kişiler nezdindeki kendisine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ya da bunların örneklerini almaya, kayıtlarına
intikal ettirmeye ve bunları hizmet gereği olarak mevzuat çerçevesinde kullanmaya, Bankanın yetkili olduğunu,
MADDE 15- Sözleşme hükümlerine uymaması, iflası, ölüm ya da kısıtlanması gibi nedenlerle veya Bankanın, noter aracılığıyla veya
taahhütlü mektupla, adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını kapatmaya veya sözleşmeyi/sözleşmenin bu bölümünü
feshetmeye/sonlandırmaya yetkili olduğunu, Bankaca hesaplar kesildiği ve/veya kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak kesilme,
kapatma, iptal veya durdurma anında alınacak faiz, komisyon, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve diğer hususlardan dolayı,
Bankaya olan doğmuş ve doğacak borçlarının tamamını, kesilme, kapatma, iptal veya durdurma bildiriminin kendisine tebliği ile
birlikte, derhal Bankaya ödemeyi ve Bankanın bu nedenle faiz talep hakkının saklı olduğunu, kendisinin ölümü, iflası, kısıtlanması
veya sözleşmenin Bankaca feshedilmesi nedeniyle borcun muaccel kılınması halinde alacağın muacceliyet tarihinden tamamen
tahsil tarihine kadar, Banka’nın bireysel kredilere uyguladığı en yüksek cari faiz oranının %30 artırımı suretiyle bulunacak faiz oranı
üzerinden hesaplanacak faiz uygulanacağını,
MADDE 16- Otomatik/düzenli ödeme kapsamında ödemelerin kısmi ödemeye konu edilmeyeceğini,
MADDE 17- Otomatik/düzenli ödemeye konu olan tahsilâtlarla ilgili olarak Banka ile üçüncü şahıslar arasında imzalanmış bulunan
sözleşmelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya üçüncü şahısların herhangi bir nedenle ödemeleri kabul etmemesi
durumunda; ödemelerin gerçekleştirilmemesinden dolayı Bankanın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve Bankaya karşı hiçbir
itiraz ve talep hakkı bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 1- BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka’ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten
doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek
vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendisine ait olup da
Banka’da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları,
sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık
kasa üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka’ca takas ve mahsup
edilebileceğini, yine Banka’nın lehine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle
yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının
Banka’ya rehnedilmiş olduğunu ve bunların veya bedellerinin Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini, işverenlerinden her türlü
hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza
Banka’nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, Banka’nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları
arasında dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt
eder. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.’den emekli olmaları halinde emekli maaşının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine
hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini, Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili
olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder.
MADDE 2- BİLDİRİM
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu
adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini Bankaya
iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin
uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28. ve 29.
maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının
bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi
olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını,
28
Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye, Kefil/Kefillere ve Rehin Verene gönderdiği
takdirde, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren söz konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarların diğerleri için de hüküm ifade
edeceğini kabul eder ve süresi içinde itiraz etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
MADDE 3- BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, işbu sözleşmeden ve kartlar ve/veya kart no ve şifresinin
kullanımından doğan ihtilaflarda/uyuşmazlıklarda, Bankanın ve işlemle ilgili oldukları ölçüde uluslararası kredi kartı kuruluşları ve
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin defter, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, internet aracılığı ile
gönderilen iletilerin, imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka’ya verilen her türlü yazılı talimatın, alacak belgelerinin, iptal
belgelerinin, imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve
ihbarnamelerin, ödeme planının ve Banka’nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt
ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Üye/Ek Kart Hamil(ler)i/Rehin Veren, banka ve kredi kartları ile ilgili olarak Banka ile aralarında yapılacak
telefon görüşmelerinin 5464 sayılı Yasa uyarınca kayıt altına alınmasını ve Bankaca uygun görülecek süreyle saklanmasını kabul
eder.
İşbu sözleşme ..../..../........ tarihinde ….. nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında imza edilerek bir
nüshası müşteri, bir nüshası varsa kefil tarafından alınmış olup, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, son sayfası
imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul
ve taahhüt ederler.
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................ ŞUBESİ
MÜŞTERİ / ÜYE / BORÇLU
EK KART TALEP EDİLEN (MÜŞTEREK VE
MÜTESELSİL BORÇLU) KİŞİ
Adı ve Soyadı: .........................................................
…………………………………….
Adresi
: ..............................................................
..........................................................
İMZA
Adı
Adresi
ve
Soyadı:
:
İMZA
MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER:
Kredi Kartı Ürünü İçin
Kredili Mevduat Hesabı Ürünü İçin
A- MÜTESELSİL KEFİLLER
A- KEFİLLER
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: .........................................................
.........................................................
Adı ve Soyadı: …………………………...…………..
Adresi:
……………………………..………...
………………………………………
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Yalnız……........................................................ TL
Yalnız……........................................................ TL
29
(Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda belirtilen
(Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda
belirtilen oran kadar fazlası yazılacaktır)
oran kadar fazlası yazılacaktır)
Kefalet Tarihi:
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından
kendi el yazısıyla doldurulacaktır.)
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi
el yazısıyla doldurulacaktır.)
İMZA
İMZA
Kefilin Eşinin Onayı:
Kefilin Eşinin Onayı:
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
Tarih:
Tarih:
Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
İMZA
İMZA
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: ........................................................
……………………………………………………..
Adı ve Soyadı: …………………………………………….
Adresi : …………………………………………….......
…………………………………………………..
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Kefil olunan Miktar : ………………………………………. TL.
Yalnız……........................................................ TL
(Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda belirtilen
oran kadar fazlası yazılacaktır)
Yalnız ……………………………………………………….. TL.
Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda belirtilen
oran kadar fazlası yazılacaktır)
Kefalet Tarihi:
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından
kendi el yazısıyla doldurulacaktır.)
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi
el yazısıyla doldurulacaktır.)
İMZA
İMZA
30
Kefilin Eşinin Onayı:
Kefilin Eşinin Onayı:
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
Tarih:
Tarih:
Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
B- TEMİNAT/REHİN VEREN
B- TEMİNAT/REHİN VEREN
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adı ve Soyadı: ..........................................................
Adresi
: .............................................................. Adresi : ..............................................................
….........................................................
………………………………………………….
............................................................
………………………………………………….
İMZA
İMZA
Adı ve Soyadı: ..........................................................
Adresi
: ...............................................................
...........................................................
………………………………………………
Adı ve Soyadı :
Adresi
: …………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………
İMZA
İMZA
KSU-00008
31
Download

Bireysel Bankacılık Kredi, Ürün ve Hizmet Paketi