T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1/10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ
Hesap No : .......................................
Limit
: .......................................
işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini,
işlemin yapılmasından önce Bankaya yazılı
olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak
olan Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi;
Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8
Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi;
www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. adına ............................................. Şubesi,
diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan
........................................................................
ile
"Kefil/Kefiller"
diye
adlandırılacak
olan
....................................................................................
................................. ve“Rehin Veren/Verenler"
diye
adlandırılacak
olan
…………………………................................................
............. arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca
kabul
edilen
hükümler
doğrultusunda
(...........................................................) TL. (Yalnız
...................................................................................)
limitli Kredili Mevduat Hesabı açılması için
anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller,
Bankanın izni olmadan bu sözleşmeden doğan
haklarını başkalarına devir ve temlik edemezler.
MADDE – 3) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Kredili Mevduat Hesabına borç bakiyeleri
üzerinden, işbu sözleşme tarihi itibarıyla geçerli
olan “aylık % ….. - yıllık % …..” cari faiz oranı,
cari faiz oranı üzerinden hesaplanacak Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
uygulanacak olup, kredinin açılmasından sonra
Banka, bu faiz oranını günün koşullarına göre
belirleme yetkisine sahiptir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, kullanacağı krediye
ilişkin masraf, istihbarat ücreti ve diğer ücretleri
ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu kredi sözleşmesi ve
bu nedenle verilen veya verilecek her türlü
teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest
bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan
kanuni yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları
dahil her türlü masrafı ve bunların BSMV’sini,
ödenmeyen dönem faizlerinden dolayı Banka’nın
kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için
yapacağı her türlü masraf vb. giderleri,
hesap/dönem özeti gönderimi nedeniyle
tahakkuk edecek ücreti, ileride konulabilecek her
türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak
zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek
kalmaksızın Banka’ya ödemekle yükümlü
olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 2) MÜŞTERİNİN BEYANI
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verecekleri
Bireysel Kredi Başvuru Formu’ndaki ve diğer
belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka’nın
bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul
ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu
formda verdikleri bilgilerin doğru olmadığının
öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının
yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma
koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka
krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı
bilgi verildiğinin kredi kullandırıldıktan sonra
anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkilidir.
İşbu sözleşme kapsamında açılacak Kredili
Mevduat Hesabı’nın tanımlandığı vadesiz
mevduat hesabı alacak bakiyesi verdiği sürece
bir Alacaklı Cari Hesap gibi çalışacak ve Müşteri,
vadesiz mevduat hesabının açık olduğu ve alacak
bakiyesi verdiği süreler için Bankanın söz
konusu tarihlerde geçerli olan vadesiz mevduat
hesaplarına uyguladığı faiz oranında faiz
alacaktır.
Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı
her türlü hesaplarda (mevduat / kredi / kredi
kartları / kiralık kasa / yatırım hesabı vb.),
yapacağı işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı
kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket
ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve
başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun’a uygun olarak kimin hesabına
Banka,
Müşteriye
dönem
sonlarında
hesap/dönem özeti gönderebilecek olup, Müşteri,
hesap/dönem özetini almadığını dönem sonunu
takip eden 15 gün içinde Bankaya yazılı olarak
2/10
bildirmediği takdirde, hesap/dönem özetini almış
ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul
ve taahhüt eder.
limitine kadar borçlu cari hesap şeklinde
çalışmasını da kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, genel Bankacılık
uygulaması çerçevesinde tüm bankacılık
hizmetleri nedeniyle o dönem içerisinde Bankaca
uygulanan oran ve tutarlarda masraf ve sigorta
primlerinin ve Bankaca saptanacak hesap/dönem
özeti ücretlerinin de bu hesaba borç yazılmasını
veya derhal tediyesini kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
Müşteri, Bankanın da kabul etmesi halinde, bu
hesabı otomatik ödeme talimatı, telefon
bankacılığı, internet bankacılığı ve Bankanın
ileride uygulamaya koyacağı diğer bankacılık
ürünleri vasıtası ile veya Bankaya ait kartlarla
nakit çekilmesi, havale yapılması ya da hizmet
veya mal satın alınması vb. şekillerde
kullanacağını, dolayısıyla bu ürünlerle ilgili
olarak ayrıca imzalamış olduğu veya olacağı ilgili
taahhütname ve sözleşmelerin de işbu
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu
ve hakkında birlikte uygulanacağını kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, vermiş olduğu otomatik ödeme
talimatlarına (kredi taksiti, kredi kartı ekstre
bakiyesi ve diğer talimatlar) istinaden, Banka
nezdindeki Kredili Mevduat Hesabı’ndan, hesap
limitinin uygun olması halinde ödeme
yapılmasını kabul ve taahhüt eder.
Banka bu limiti artırıp, eksiltmeye yetkilidir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller; Bankanın belirleyeceği
esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk
edecek faiz ve fer’ilerini, hesap/dönem özeti
gönderilmesi veya gönderilmemesinin önemi
olmaksızın tahakkuk tarihini izleyen ilk iş günü
ödeyeceğini, tahakkuk tarihini izleyen ilk iş
gününden sonra ödeme yapılması halinde
borcun ödenmesi gereken tarihten, tamamen geri
ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için tahsil
tarihinde Madde 6’da belirtilen faiz oranı
üzerinden
gecikme
faizinin
tahakkuk
ettirileceğini, tahakkuk edecek gecikme faizi ile
buna ilişkin diğer vergi ve masrafları vs. fer’ileri
ile birlikte ödeyeceğini, Kredili Mevduat
Hesabının altı ayda bir kez alacak bakiye verecek
duruma getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
MADDE – 5) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ,
BANKANIN
HESAPLARI
KESME
VE
SÖZLEŞMEYİ FESİH YETKİSİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller;
Kredili mevduat hesabını altı ayda bir kez alacak
bakiye verecek duruma getirmemeleri, sözleşme
hükümlerine uymamaları, Banka tarafından
verilen hizmetleri kötüye kullanmaları, başka
kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme
güçlerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri,
kendilerinden ilave teminat talep edilmiş
olmasına rağmen ilave teminat vermemeleri,
Banka’ca
yatırılmış
sigorta
primlerini
ödememeleri, konkordato talebinde bulunmaları,
haklarında iflas kararı verilmiş olması, iflasın
ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin
ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini gibi
nedenlerle borcun muaccel hale geleceğini,
ayrıca Banka’nın Müşteri adına açılan hesapların
tamamını veya bir kısmını, Kredili Mevduat
Hesabını ve/veya son kullanma tarihinden önce
Banka Kartının kullanımını kesmeye/kapatmaya
veya sözleşmeyi feshetmeye yetkili olduğunu,
Banka’nın geçerlilik süresi sona ermiş
kartı/kartları yenilemeyebileceğini,
Müşteri ve Kefil/Kefiller, herhangi bir nedenle
kredi limitinin aşılması halinde kredi limitini aşan
kısımdan da sorumlu olacağını ve işbu sözleşme
hükümlerinin kredi limitini aşan kısmı için de
aynen geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Müşterinin, Teselsüllü Müşterek Vadesiz Mevduat
Hesabı üzerine Kredili Mevduat Hesabı
tanımlanmasını talep etmesi halinde Müşteri ve
Kefil/Kefiller, hesap sahiplerinden her birinin,
Teselsüllü Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili olarak
tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar
vermeye, işbu sözleşmenin diğer maddelerinde
belirtilmiş olan yetkileri tek başına kullanmaya
yetkili olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kredili Mevduat Hesabı sahiplerinden her biri,
diğer hesap sahibi veya sahiplerinin Kredili
Mevduat Hesabını kullanmalarından doğacak tüm
sonuçlardan birlikte sorumlu olacaktır.
MADDE – 4) HESABIN İŞLEYİŞİ
Müşterinin fesih talebinde bulunabilmesi için 1
ay önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye
bağlı olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka
alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Kredili Mevduat
Hesabının bir alacaklı cari hesap şeklinde
çalışabileceği gibi, Bankaca tahsis edilecek kredi
3/10
taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana
gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde,
kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında
kalması gibi hallerde Banka’nın ilave teminat
istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen
sürede ek teminat olarak en az aynı değerde
başka ipotek veya Banka’ca kabul edilecek başka
bir teminat vermemesi halinde Banka’nın borcun
tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini
talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt
ederler.
ve tüm hesaplarının kapatılmış bulunması
gerektiğini,
kabul ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka
dilediği anda noter aracılığıyla veya taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile
yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi feshetmek
veya krediyi azaltmak veyahut tamamen kesmek
ve ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman
zarfında hesabın borç bakiyesinin bir kısmının
veya tamamının ödenmesini istemek hakkına
sahip olduğu gibi, protesto keşidesine,
ihbarname gönderilmesine, kısacası hiçbir
kanuni takip ve girişimin icrasına yer vermeksizin
tüm alacağını faiz, komisyon, BSMV ve diğer
masraflarıyla beraber istemek hakkına da
sahiptir. Müşteri ve Kefil/Kefiller bu isteği yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmede
belirtilen muacceliyet hallerinde, Banka’nın
borcu muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden
itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep
etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın muacceliyet
halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul
etmesinin borcun yenilenmesi, ertelenmesi
anlamına gelmeyeceğini ve Banka’nın kısmi
ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale
gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına
geleceğini, Banka’nın muaccel hale gelen alacağı
için yasal yollara müracaat hakkının saklı
olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye aylık/üçer aylık
dönem sonlarında veya Bankaca belirlenecek
tarihlerde veya vade tarihinde tahakkuk
ettirilecek faiz, komisyon ve yasal kesintilerle
diğer masrafların, tahakkuk tarihini izleyen ilk
işgünü tahsil edilmemesi durumunda herhangi
bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın borcun
muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 6) TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller temerrüde düşülmesi
halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren
aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi
kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaca borca
muacceliyet verilmesi, hesabın kesilmesi veya
sözleşmenin feshi gibi hallerde borç bakiyesinin
tamamını, keza işbu sözleşme kapsamındaki
yükümlülüklerinden kaynaklanacak her türlü
borcunu faiz ve fer’ileri ile birlikte ilk talepte
derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Temerrüt faizi, Kredili Mevduat Hesaplarına
uygulanmakta olan cari faiz oranının % ........
artırımı suretiyle bulunacak faiz oranıdır.
MADDE – 7) BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP
VE HAPİS HAKKI
Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince
kullandığı kredi hesabının kesilmesinden veya
sözleşmenin feshinden sonra borç bakiyelerinin
tamamı her türlü fer’ileri ile birlikte ödeninceye
kadar temerrüt faizi, KKDF, BSMV, masraf ve
diğer fer’ilerin kredinin kesilmesi veya
sözleşmenin feshi anında geçerli olan şartlar
dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul ve
taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’ya karşı işbu
sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten
doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının
teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün
Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi
gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz
mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve
alacakları, kendilerine ait olup da Banka’da
bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul
kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat
sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası
araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan
temettü, faiz vb. hakları ile kıymetli madenler,
menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka’nın
rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların
veya bedellerinin Banka’ca takas ve mahsup
Müşteri ve/veya Rehin Veren, üçüncü kişilere
karşı olan borçlarından dolayı kredinin teminatını
teşkil eden ipotek konusu taşınmaz üzerine
konulan haczin Bankaca belirlenecek süre
içerisinde kaldırılmaması, vergi ya da başkaca
yükümlülük ya da borçlarından dolayı taşınmazın
tamamının veya belirli bir payının satışa
çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz
üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması,
4/10
edilebileceğini, yine Banka’nın lehlerine gelmiş
olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup
hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları
havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve
mahsup hakkı bulunduğunu ve bütün
alacaklarının ve hesaplarının Banka’ya rehin
edilmiş olduğunu ve bunların veya bedellerinin
Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini,
işverenlerinden her türlü hak ve alacaklarının
tamamını Banka’ya rehin ve temlik ettiklerini,
temlik ettikleri alacakları işvereninden talep,
tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu
kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.
türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, aksi takdirde
Banka’nın açtığı kredi hesaplarının muacceliyet
kazanacağını ve Banka’nın borcun tamamının
tasfiyesini talebe yetkili olduğunu kabul ve
taahhüt ederler.
Muhafaza
Müşteri, teminat olarak Banka’ya rehin, tevdi
ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır,
taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine
bonosu, altın ve kıymetli madenler vb.’nin bakım,
muhafaza, yed’i emin, üçüncü kişiye teslim,
nakliye, kira vs. bedellerini, bunlara ilişkin her tür
vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini
Banka’ya derhal ve nakden ödeyeceğini, söz
konusu
rehinli
taşınır,
taşınmazların
istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek
bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan
sorumlu olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul
ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın her tür alacağı
sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında
dilediği
zamanda,
dilediği
miktarda
kısmen/tamamen
süresiz
virman
yapma
yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.’den
emekli olmaları halinde emekli maaşlarının
takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir
itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini,
Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak,
rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız
şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt
ederler.
Müşteri, Banka’ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve
taşınmaz üzerinde Banka’nın rehin hakkının ve
satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Memurluğu’na
tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’ca ilgili Sicil
Memurluğu’ndan rehin ve satılamaz kaydının
silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar
ve/veya her koşulda Banka’nın yazılı izni
olmaksızın taşınır/taşınmazı bir başkasına
devretmeyeceğini, aksi takdirde Banka’nın tüm
alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını,
Banka’nın krediden veya başka herhangi bir
sebepten doğan alacağının faiz, harç, masraf,
vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen
ödenmesine kadar ilgili Sicildeki rehnin ve
satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve rehinli
malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed’i
emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya
değerinin eksilmesinden Banka’nın sorumlu
olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 8) TEMİNAT
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verilen veya
verilecek olan her türlü teminatların, bu
teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak
ve alacakların Bankanın merkez ve tüm
şubelerinden herhangi birinin, her ne suretle
olursa olsun mevcut veya ileride doğabilecek,
vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm
alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların
bu sebeple de Bankaya rehinli/ipotekli
bulunduğunu kabul ederler.
Müşteri, Banka’ya olan asaleten ve kefaleten tüm
borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa
zamanda Banka’ya müracaat ederek teminatını
geri alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek
her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan
Banka’nın hiçbir surette sorumlu olmayacağını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 8.1) MÜTESELSİL KEFİL
Bu sözleşmenin
Kefil/Kefiller;
sonunda
imzası
bulunan
Müşterinin bu sözleşmeden ötürü borçlandığı ve
borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde
belirtilen miktara kadar müteselsil kefil olarak
sorumludurlar. Kefalet miktarlarına; bu kredi
hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz,
gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, her türlü
ücret, masraf ve komisyonlar, vekalet ücreti,
mahkeme giderleri, takip masrafları ve her türlü
gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve
fonların dahil olacağını ve sorumluluklarının tüm
bu hususları kapsayacağını,
Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj
oranlarının Banka tarafından belirleneceğini,
kendisi veya Rehin Veren tarafından rehnedilen
ipotekli
taşınmazların,
borçlanma
muamelelerinden doğacak borçlarını temin
edemeyecek vaziyete girdiğinin Banka tarafından
kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki 10 gün
içinde teminat farkı için Banka’nın talep ettiği her
5/10
Borcun, Müşteri için her ne sebeple olursa olsun
muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir
ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da
muaccel olacağını,
serbest kalan ipotek derecelerine geçirmeyi ve
bu konuda gerekli işlemleri yapmayı ve keza
Bankanın Müşteri/Rehin Veren adına bu konuda
gerekli işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi
sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı
olmayan
hükümlerinin
tamamının
kendi
haklarında da aynen uygulanmasını ve bu
maddelerde yer alan hususları da aynen taahhüt
ettiklerini,
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Bankaya ipotekli
taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla
tüm taşınmazlara monte edilecek tüm makinalar,
alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek
parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını
teminen gerekli yasal formaliteleri zamanında ve
noksansız bir şekilde yapmayı ve Bankanın da
aynı işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu
kabul ve taahhüt ederler. Bankanın yapacağı
kontrolde noksanlık tespit edildiği takdirde,
Bankanın istemi üzerine Müşteri ve/veya Rehin
Veren bunların da ipoteğin kapsamına alınmasını
sağlamayı kabul ve taahhüt ederler.
Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye
açılan krediden dolayı Banka riskini karşılamak
üzere, Müşteri tarafından verilecek ayni ve şahsi
teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve
harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti
ve sair masrafların da kefaletleri kapsamında
olduğunu,
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı
ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar
üzerinde değerini düşürecek hiçbir tasarruf ve
harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat,
eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar
içinde muntazam ve işler bir halde olmasını
sağlamayı ve bunlar dahilinde mevcut menkuller
ile ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça,
eklenti, aletler ve edevatı yerinden sökmek
suretiyle Bankanın rızası hilafına başkasına
temlik ve üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra
etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu
taahhütlerin yerine getirilmediği duyulup bilindiği
takdirde Medeni Kanun’un 865. maddesi
gereğince Banka gereken önlemleri doğrudan
doğruya almaya yetkilidir. Banka bu nedenle
yapacağı masraflar için tescile gerek kalmadan
rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer kayıtlı
yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına
sahip olacaktır.
MADDE – 8.2) İPOTEK
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu
sözleşmeden, gerekse Banka ile imzalamış
bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm
borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen
taşınmazları, mütemmim cüzü ve teferruatları ile
birlikte Banka’ya, Banka’nın belirleyeceği tutar
üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat
olarak verecekleri ipoteklerde işbu sözleşme
hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli
olacağını ve bunların ipotek akit tablolarına
dercini kabul ve taahhüt ederler.
İpotek Edilen Taşınmazların
Cinsi
Adresi
Cilt
Sayfa
Ada
Parsel
Tapu
Senedi
Tarih ve No’su
Derece
Ayrılmaz Parça
ve
Eklenti
Beyanı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli
taşınmazların tamamını veya bir kısmını bu
sözleşmenin akdi tarihinden itibaren Bankanın
bilgi ve izni olmaksızın kiralamamayı ve bu
taşınmazların tamamına veya bir kısmına ait
mevcut istihkak iddiası/talebi veya müdahale ve
çekişmeleri ve mülkiyetin sona ermesini zorunlu
kılan fesat ve butlan sebeplerini Banka’ya
bildirmeyi taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı
taşınmazların Banka lehine birinci derecede
ipotek edilmesinin mümkün olmayıp, daha alt
derecelerde ipotek alınması halinde tapu siciline
“serbest dereceden otomatikman istifade eder”
kaydının konmasını ve daha üst derecelerdeki
ipoteklerin boşalması halinde Banka ipoteğini
her defasında bir üst veya daha üst derecelerdeki
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli
taşınmazların tamamı veya bir kısmı üzerinde
Medeni Kanun’un 867. maddesi uyarınca
tazminat alabileceği bir değer düşüklüğü
meydana geldiği takdirde, Bankanın bilgi ve
onayı olmadan bu tazminatı almamayı kabul ve
6/10
vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide
edilmesine
veya
kanuni
merasime
başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske
ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun
ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz
etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle
veya sair herhangi bir nedenle meydana gelecek
faiz ve diğer kayıp ve zararlardan Banka’nın
sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle Banka’yı
şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul
ve taahhüt ederler. Diğer taraftan, Müşteri
ve/veya Rehin Veren, rehinli hesabın herhangi bir
suretle riske veya borca mahsubundan sonra
kalacak bakiyesini Banka’nın dilerse Müşteri
ve/veya Rehin Veren adına açılacak vadesiz bir
mevduat hesabında tutabileceği konusunda
yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt
ederler.
taahhüt ederler. Banka isterse bu tazminatı
Müşteri veya Rehin Verenin nam ve hesabına
tahsil ederek bu sözleşmeden doğmuş/doğacak
alacağına mahsup etmeye yetkilidir.
Bankaya ipotekli taşınmazların kamulaştırılması
durumunda; Müşteri ve/veya Rehin Veren,
kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan
doğacak her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla
Bankaya rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi
sıfatıyla Bankanın bu bedeli İdareden tahsile ve
borç muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir
hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun’un
889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi
halinde Bankanın alacağını talep etmek hakkını
haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve
itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni
Kanun’un 888. maddesinde belirtilen taşınmazın
devri halinde de Banka’nın kendilerine başvurma
hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle
kendilerine
ihbar
yapılmasına
gerek
bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka’ya
rehnedilen TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve
sair hesabının vadesini, kullandırılan kredi veya
borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar
faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz
koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel
veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar,
Banka’nın rehin hakkı devam etmek üzere
Banka’ca resen temdit edilmesini veya
karşılıklarının geçici bir hesapta bekletilmesini
kabul ve taahhüt ederler.
Banka, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve
taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her
türlü borç ve fer’ilerinin tamamen ödenmesine
kadar ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye
yetkilidir.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen
tahsil ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın
uygun göreceği tutardaki rehnin devamını
sağlayacağını ve kredinin vadesinin teminat
alınacak mevduat vadesinden daha uzun olması
durumunda mevduat hesabının vade sonunda
temdit edileceğini kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 8.3) NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ
TEVDİAT, YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu
sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış
bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak
borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen
nakit, mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo, devlet
tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond
vb. hesaplarının Banka’ya rehnedildiğini kabul ve
taahhüt ederler.
MADDE – 9) SİGORTA
Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca
belirlenecek şartlar üzerinden, krediden doğan
her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar
Bankanın
gerekli
göreceği
her
türlü
tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta
şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası
yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları
kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak
Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi
Bankaya ciro ve devretmeyi, süresi biten
sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi
tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade
tarihinden önce Banka’ya iletileceğini, Banka’nın,
vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için
yenilemelerin Banka’ca belirlenecek bir sigorta
Rehne Konu Kıymetin
Rehin Verenin Adı
Soyadı/Unvanı
Rehnedilen Hesabın
Bulunduğu Şube
Niteliği
Hesap No
Rehin Tutarı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka’ca teminata
alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir
kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya
7/10
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren
sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması
halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını
derhal ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim
tutarının müşteri namına sigorta şirketine Banka
tarafından ödeneceğini, Bankanın, ödemiş
olduğu sigorta prim tutarını, Kredili Mevduat
Hesabı’na borç kaydetmek suretiyle tahsile
yetkili olduğunu, bu durumda Bankanın herhangi
bir
sorumluluğunun
bulunmadığını
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
şirketine
yaptırmaya
yetkili
olduğunu,
mevcut/yapılacak/yenilenecek
tüm
sigorta
poliçelerinin üzerinde Banka’nın adının dain ve
mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt
eder.
Müşteri, vefatı halinde, sigorta şirketince
ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya
ödendiği tarihte doğmuş veya doğacak asalet
ve/veya kefalet borçlarının mahsubu sonrasında
bakiye kalması halinde bu tutarın kanuni
varislerine ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya ve/veya Sigorta
Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Banka
talep
tarihinden
itibaren
derhal
karşılanmamasının Bankaya krediyi muaccel hale
getirmek hakkını tanıyacağını kabul ve taahhüt
ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle
Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, krediden
doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye
kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü
tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen
her türlü taşınırı ve/veya ipotek edilen
taşınmazları, tüm masraf ve primleri kendilerine
ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi
nezdinde
Banka
lehine
sigorta
yaptırmayı/yapılmasını, ayrıca ipotek tesis edilen
taşınmaz için Zorunlu Deprem Sigortası’nı
(DASK) yaptırmayı, süresi biten poliçeleri
yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması
ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin
Bankaca belirtilen şartları haiz olması halinde
sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile ciro
ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin
yenilenmesinde Banka’nın yetkili olduğunu,
poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin sıfatıyla
kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne
sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen
değer kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca
sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına
mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat
konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için
Banka’ca açılacak dava ve takip masraflarının
tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın
yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim
ödeme vs. tüm yükümlülüklerini yerine
getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü
zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu
olduğunu, sigorta bedeli borçlarını karşılamadığı
takdirde kalan miktar için talep tarihinden
itibaren 5 işgünü içinde Bankaca kabul edilecek
yeni teminat vermeyi veya bu miktarı def’aten
ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 10) BİLDİRİM
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler,
işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat
adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak
tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını,
adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün
içinde yeni adresini Bankaya iadeli taahhütlü
veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya
bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması
hâlinde, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim
yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul
edileceğini ve Tebligat Kanunu’nun 21.
maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın
buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki
yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28. ve 29.
maddelerine göre ilanen tebliğe gerek
bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı
olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının
bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise
sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü
tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu
tarihte kendisine yapılmış sayılacağını,
Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat
adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese
yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve
taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller tarafından vade
tarihinde yenilenmeyen poliçelerin Bankaca
yenilenmesi yetkisi, Banka için hiçbir mecburiyet
teşkil etmez ve bundan dolayı Bankaya hiçbir
sorumluluk yüklenemez.
Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği
dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye,
Kefil/Kefillere ve Rehin Verene gönderdiği
takdirde, Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren
söz konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarların
diğerleri için de hüküm ifade edeceğini kabul
8/10
eder ve süresi içinde itiraz etmedikleri takdirde
bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılır.
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Yalnız……........................................................ TL
(Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda
belirtilen oran kadar fazlası yazılacaktır)
)
MADDE – 11) BANKA KAYITLARININ DELİL
TEŞKİL ETMESİ
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el
yazısıyla doldurulacaktır.)
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, işbu
sözleşmeden doğan ihtilaflarda imzalanan
sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka’ya
verilen her türlü yazılı talimatın, alacak
belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin,
bilgisayar
kayıtlarının,
ses
kayıtlarının,
imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının,
kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin,
gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme
planının ve Banka’nın diğer defter ve
evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini
ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
İMZA
Kefilin Eşinin Onayı:
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın
bu
krediye ……………………… TL üzerinden
müteselsil kefil sıfatıyla kefil olmasını
onaylıyorum.
11 (onbir) maddeden ibaret olan işbu sözleşme
..../..../....... tarihinde ....... nüsha olarak
düzenlenmiş ve taraflarca okunup kabul edilmesi
sonrasında imza edilerek bir nüshası Müşteri
tarafından alınmış olup, Müşteri, Kefil/Kefiller ve
Rehin Veren/Verenler, son sayfası imzalanan
sözleşmenin her sayfasını paraf etmeye gerek
olmadığını,
tüm
sözleşme
hükümlerinin
haklarında geçerli olacağını kabul ve taahhüt
ederler.
Tarih:
Adı-Soyadı:
İMZA
Adı ve Soyadı: ..................................................
Adresi: ..............................................................
……………………………………………
İşbu Sözleşme, Müşteri ile Banka arasında
.../..../........ tarihinde imzalanan “Kredili Mevduat
Hesap Sözleşmesi” nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Yalnız……........................................................ TL
((Bu bölüme kredi limitinin marj tablosunda
belirtilen oran kadar fazlası yazılacaktır)
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................. ŞUBESİ
MÜŞTERİ
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el
yazısıyla doldurulacaktır.)
Adı ve Soyadı: .....................................................
Adresi
: .....................................................
.....................................................
İMZA
İMZA
Kefilin Eşinin Onayı:
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın
bu
krediye ……………………… TL üzerinden
müteselsil kefil sıfatıyla kefil olmasını
onaylıyorum.
MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER:
Adı ve Soyadı:
.........................................................
Adresi: .........................................................
.........................................................
9/10
Tarih:
Adı-Soyadı:
İMZA
TEMİNAT/REHİN VEREN
Adı ve Soyadı: .....................................................
Adresi
: .....................................................
......................................................
İMZA
Adı ve Soyadı: .......................................................
Adresi
: .......................................................
........................................................
İMZA
KSU-00020
10/10
Download

Kredili Mevduat Hesap Sözleşmesi