T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1/6
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ
aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve kredi
kullanımı sırasında kullanılan kanal aracılığıyla
onay vermesi halinde bu değişikliklerin taraflar
için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden
sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu
değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak
olan Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi;
Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8
Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi;
www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. adına ................................................................
Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" (Banka
tarafından maaş ödemesi yapılan) diye
adlandırılacak
olan
................................................................ arasında,
aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen
hükümler
doğrultusunda
(................................................)
TL
(Yalnız
.....................................................)
limitli Maaş
Avans hesabı açılması için anlaşmaya
varılmıştır. Müşteri, kullanım limitini aşmamayı
kabul ve taahhüt eder. Kullanım limitinin
herhangi bir şekilde aşılması halinde Banka
aşılan kısmı da işbu sözleşme şartlarında talep
etme hakkına sahiptir. Banka, günün koşullarına
ve/veya müşterinin durumuna göre yapacağı
değerlendirme sonucuna göre genel limit artırımı
yapabilir. Müşteri, limit artırımının işlem
yapmadan önce ATM, GİM, internet şubesi,
telefon bankacılığı vb. avansın kullanılacağı
kanal aracılığıyla kendisine duyurulacağını ve
onay vermek suretiyle avansın kullanılması
durumunda bu değişikliklerin bağlayıcı olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 3) MÜŞTERİNİN BEYANI
Müşteri, Bankaya vereceği Maaş Avans Hesabı
Başvuru Formu’ndaki ve diğer belgelerdeki
bilgilerin doğruluğunu ve Banka’nın bu bilgilere
dayanarak avans limiti tahsis ettiğini kabul ve
taahhüt eder. Müşterinin bu formda verdiği
bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya
yapılan
istihbarat
sonuçlarının
yeterli
bulunmaması
veya
avans
kullandırma
koşullarının sonradan değişmesi halinde, Banka
avansı kullandırmaktan vazgeçebilir veya avans
hesabını tamamen kapatabilir. Yanıltıcı bilgi
verildiğinin avans kullandırıldıktan sonra
anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkilidir.
Müşteri, Maaş Avans Hesabı Başvuru Formunda
belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
halinde Bankaya bilgi vereceğini, aksi takdirde
bu bilgilerdeki değişikliğe bağlı olarak ödemenin
vadede gerçekleşmemesi nedeniyle avansın
temerrüde düşmesinden kaynaklı faiz ve
fer’ilerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt
eder.
Müşteri Bankanın izni olmadan bu kredi
sözleşmesinden doğan haklarını başkalarına
devir ve temlik edemez.
Müşteri, Maaş Avansını Banka ile maaş/ücret
ödeme
ilişkisi
devam
ettiği
sürece
kullanabileceğini, bu ilişkinin bitmesi halinde
avansı kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE - 2) MAAŞ AVANS HESABININ
KULLANDIRILMASINDA BANKA YETKİLERİ
Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı
her türlü hesaplarda (mevduat / kredi kartları /
kiralık kasa / yatırım hesabı vb.) ve yapacağı
işlemlerde kendi adına ve kendi hesabına
hareket ettiğini, başkası hesabına hareket
etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi
halinde,
5549
sayılı
Suç
Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a
uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve
bu
kişinin
kimlik
bilgilerini,
işlemin
Banka, Maaş Avansını Şube içi veya dışı istediği
kanal/kanallardan
müşterinin
kullanımına
sunabilecektir. Müşteri, Maaş Avansını esas
itibariyle ATM, GİM, internet şubesi, telefon
bankacılığı vb. Şube dışı kanallardan
kullanacağını, ayrıca ürüne ilişkin işlem bedeli,
avans miktarı, avansın çekilebilme tarihi vb.
uygulama esaslarında meydana gelecek
değişikliklerin ATM, GİM, internet şubesi, telefon
bankacılığı vb. avansın kullanıldığı kanal
2/6
yapılmasından önce Bankaya yazılı olarak
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
vermesinden sonra değişiklik tarihinden itibaren
söz konusu değişikliklerin tarafına aynen
uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, KKDF ve BSMV oranlarında meydana
gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik
tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 4) VALÖR
Müşteri, çekilen tutara ilişkin valörün avansın
çekildiği tarih ile aynı gün, borcu ile ilgili olarak
yatırılan/tahsil edilen tutarlara ilişkin valörün ise
paranın yatırıldığı tarihi/tahsil tarihini takip eden
ilk iş günü olduğunu, her türlü faiz, gecikme faizi,
temerrüt faizi vb.nin kullanım tarihinin valörü ile
tahsil tarihinin valörü arasındaki gün sayısı
üzerinden hesaplanacağını kabul ve taahhüt
eder.
Müşteri, işbu kredi sözleşmesi ve bu nedenle
verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili
işlemler ile teminatların serbest bırakılmasına
ilişkin
işlemlerin
gereği
olan
kanuni
yükümlülükler, sigorta primi ve masrafları dahil
her türlü masrafı ve bunların BSMV’sini,
ödenmeyen dönem faizlerinden dolayı Banka’nın
kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için
yapacağı her türlü masraf vb. giderleri,
hesap/dönem özeti gönderimi nedeniyle
tahakkuk edecek ücreti, ileride konulabilecek her
türlü kanuni yükümlülükler ile bunlara yapılacak
zamlar ve ilaveleri de ayrıca ihbara gerek
kalmaksızın Banka’ya ödemekle yükümlü
olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 5) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Müşteri, bu sözleşmede belirtilen borçları için
aşağıda belirtilen işlem bedelini avansın kullanım
süresinden
bağımsız
olarak
her
bir
işlem/kullanım için ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
Aylık/Üç Aylık maaş alan müşterilerde asgari 1azami 31 gün vadeli maaş avansı için; ……...-TL
avans karşılığında aylık %...... (yıllık %.... ) faizi
ve komisyon tutarını içeren, Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil toplam …….TL işlem bedeli tahsil edilecektir. İşlem bedelinin
içindeki faiz tutarı, avans miktarına avansın
kullanıldığı tarih valörü ile tahsil tarihine ilişkin
valör arasındaki süre ve cari faiz oranı üzerinden
hesaplanacak tutar olup, faiz tutarı ve faiz
üzerinden alınacak tüm yasal kesintiler toplamı
ile işlem bedeli arasındaki fark komisyon ve
ferileri olarak tahsil edilecektir. Müşteri
vade/azami vade sonunda kendisinden kullanılan
avans miktarı ile işlem bedeli toplamının tahsil
edileceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 6) KREDİNİN İŞLEYİŞİ VE GERİ
ÖDEME, VADE, AZAMİ VADE
Müşteri
Bankaca
belirlenecek
esaslar
doğrultusunda kendisine tahsis edilen maaş
avansının tamamını, tek seferde, maaş/ücret
ödeme tarihinden en fazla 30 gün öncesine kadar
dilediği bir tarihte çekebileceğini, kullandığı
maaş avansının vadesinin maaş ve/veya maaş
benzeri ödemelerin (kurumlarınca adlarına
yatırılan her türlü ikramiye, ek ders ücreti, fazla
mesai ücreti, harcırah, prim v.s. ödemelerin)
yapıldığı tarih olacağını ve avans olarak çekilen
miktar ile işlem bedelinin toplam tutarının
maaşının/ücretinin/maaş benzeri ödemenin
hesaba geçtiği gün maaş hesabından nakden ve
defaten tahsil edileceğini, ancak vade tarihinde
avansın işlem bedeli ile birlikte tamamen tahsil
ve tasfiye edilememesi halinde azami vadenin
avansın çekildiği tarihten itibaren 31 gün
olacağını, kullanacağı maaş avans tutarı her türlü
faiz, komisyon ve ferileriyle birlikte tamamen
tahsil olmadıkça yeniden maaş avansı
kullanamayacağını, her kullanımda vadenin,
avansın çekildiği tarihi takip eden maaş ve/veya
maaş benzeri ödemenin yapıldığı tarih olacağını
ve 31 günlük azami vadenin kullanım tarihine
bağlı olarak yeniden belirleneceğini kabul ve
taahhüt eder.
Müşteriye ayrıca ihbara gerek olmaksızın Banka
günün koşullarına göre avans limitini, işlem
bedelini, işlem bedeli içindeki faiz oranını ve
azami vadeyi her an için artırıp, eksiltmeye
yetkilidir. Müşteri, maaş avansının kullanılması
esnasında kullanılan kanaldan kendisine bilgi
verileceğini, kredi kullanımı sırasında kullanılan
kanal aracılığıyla onay vermesi halinde
değişikliklerin taraflar için bağlayıcı olduğunu,
ayrıca maaş avansın kullanılmasının alınan işlem
ücretinin
ve/veya
diğer
değişikliklerin
onaylandığı anlamına geleceğini ve onay
3/6
kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü
şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz
kararı aldırılmış olması, kendisinden teminat
talep edilmiş olmasına rağmen teminat
vermemesi,
Banka’ca
yatırılmış
sigorta
primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde
bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması,
iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması,
Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve kayyım tayini,
Banka ile maaş/ücret ödeme ilişkisinin herhangi
bir sebeple sona ermesi gibi haller ile işbu
sözleşmede belirtilen diğer muacceliyet
hallerinde Banka’nın borcun tamamını muaccel
kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde
borcun ödenmesini talep etmeye yetkili
olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri,
Banka’nın dilediği anda neden göstermeksizin ve
hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri adına
açılan hesapların tamamını veya bir kısmını,
Maaş Avansını ve/veya son kullanma tarihinden
önce
Banka
Kartının
kullanımını
kesmeye/kapatmaya
veya
sözleşmeyi
feshetmeye yetkili olduğunu, Banka’nın geçerlilik
süresi
sona
ermiş
kartı/kartları
yenilemeyebileceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 7) HESAPTAN TAHSİLÂT YETKİSİ
Müşteri vadesi gelen avans tutarı ve işlem
bedelinin Banka nezdindeki Müşteriye ait maaş
hesabından veya avansın tahsisi sırasında tespit
edilecek olan tahsilât hesabından otomatik
olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba
borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 8) ERKEN ÖDEME
Müşteri, maaş avansı kullandıktan sonra maaş
ödeme gününden önce avans miktarını ödemek
istemesi veya üçüncü kişilerce hesaba para
yatırılması ve bu paradan borcun mahsup
edilmesi halinde işlem bedelinin tamamen tahsil
edileceğini ve bu tutardan indirim talep hakkı
olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
MADDE – 9) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ,
TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI, BANKANIN
HESAPLARI KESME VE SÖZLEŞMEYİ FESİH
YETKİSİ
Müşteri, geri ödenmeyen borcunun başkaca bir
ihtara gerek kalmaksızın Bankaca belirlenen
azami vadede muaccel olacağını, azami vade
tarihinde ödenmeyen borcuna, azami vade
tarihinden ödeme tarihine ilişkin valöre kadar
Madde 10’da belirtilen faiz oranı üzerinden
gecikme faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, fesih talebinde bulunabilmesi için 1 ay
önceden ihbarda bulunması ve bu sözleşmeye
bağlı olarak doğmuş ve doğacak her türlü Banka
alacağının kendisi tarafından karşılanmış olması
ve avansa bağlı/avansla ilgili tüm hesaplarının
kapatılmış bulunması gerektiğini kabul ve
taahhüt eder. Müşterinin, Bankanın ayrıca ihbara
gerek olmaksızın günün koşullarına göre
dilediğinde avans limitini, işlem bedelini, işlem
bedeli içindeki faiz oranını ve azami vadeyi her
an için artırma, eksiltme yetkisini kullanması
halinde, onay vermemek suretiyle işlemden
vazgeçme ve bu durumda sözleşmeyi derhal
feshetme hakkı bulunmaktadır.
Müşteri, Banka’nın vadeden önce ve vadede
kısmi tahsilatı kabul etmeyeceğini, vadeden
sonra ise yapılan kısmi ödemenin öncelikle faiz
ve fer’ilere mahsup edileceğini, kalan tutara
tahsil gününe kadar geçen süre için Madde 10’da
belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak
gecikme faizi ve buna ilişkin fon, vergi ve
masrafları ödeyeceklerini kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka
müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği
yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya
Bankanın Maaş Avans ürününü uygulamadan
kaldırması halinde dilediği anda müşteriye derhal
bildirimde bulunmak suretiyle bu sözleşmeyi
feshetmek veya avansı azaltmak veyahut
tamamen kesmek ve ihbar tarihinden itibaren
belirleyeceği zaman zarfında hesabın borç
bakiyesinin bir kısmının veya tamamının
ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi,
protesto keşidesine, ihbarname gönderilmesine,
Müşteri, Banka’nın kısmi ödemeyi tahsil
etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına
mahsuben ödeme manasına geleceğini,
Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal
yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul
ve taahhüt eder.
Müşteri, yukarıda belirtildiği şekilde azami vade
süresi içerisinde avans tutarını ödememesi,
sözleşme hükümlerine uymaması, başka kredi
borçlarına muacceliyet verilmesi, ödeme gücünü
4/6
Kur vb.’den emekli olmaları halinde emekli
maaşının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine
hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini,
Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak,
rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız
şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt
eder.
kısacası hiçbir kanuni takip ve girişimin icrasına
yer vermeksizin tüm alacağını faiz, komisyon,
BSMV ve diğer masraflarıyla beraber istemek
hakkına da sahiptir. Müşteri bu isteği yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 10) TEMERRÜT FAİZİ
MADDE –12) TEMİNAT
Müşteri, temerrüde düşülmesi halinde alacağın
muaccel olduğu tarihten itibaren aşağıda
belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, maaş avansı olarak kullanacağı miktar
ile işlem bedelinin toplam tutarı kadar ve/veya
maaş tutarının tamamına kadar maaş hesabına
bloke konulacağını, maaş/ücretin yukarıda
belirtilen maaş/ücret ödeme gününden önce
yatırılması durumunda, maaş/ücret ödeme
gününde maaş avansı ve işlem bedelini
kapsayacak yeterli miktarda parayı hesabında
bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
Temerrüt faizi, maaş avansın kullanıldığı tarihte
yürürlükte olan faiz oranının % 30 artırımı
suretiyle bulunacak faiz oranıdır.
MADDE – 11) BANKANIN REHİN, TAKAS,
MAHSUP VE HAPİS HAKKI
Müşteri, Banka’ya karşı işbu sözleşmeden
ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve
doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil
etmek üzere, Banka’nın bütün Şubelerinde
mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da
gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları,
doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları,
kendisine ait olup da Banka’da bulunan bütün
kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve
nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların
kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye
piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb.
hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık
kasa üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkının
bulunduğunu, bunların veya bedellerinin
Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine
Banka’nın lehine gelmiş olan havaleleri ihbarda
bulunmadan adına kabul etmeye yetkili
olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve
mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacağı
havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve
mahsup hakkı bulunduğunu, işvereninden, SSK,
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan veya ilgili
kurumdan her türlü hak ve alacaklarının
tamamını Banka’ya rehin ve temlik ettiğini, temlik
ettiği alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu
kabza Banka’nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız
kabul ve taahhüt eder.
MADDE –13) BİLDİRİM
Müşteri, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal
tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese
yapılacak
tebliğlerin kendisine
yapılmış
sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç
15 gün içinde yeni adresini Bankaya iadeli
taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen
veya bildirilen en son adrese tebligat
yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde
bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son
adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat
Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması
suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres
kayıt sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat
Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen
tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere
itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde
kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde
ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her
türlü tebligatın noter veya postaya tevdi
olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını,
Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat
adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese
yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, Banka’nın her tür alacağı sebebiyle tüm
hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda,
dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz
virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve
taahhüt eder. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-
Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği
dekont, mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye
gönderdiği takdirde, Müşteri, söz konusu dekont,
mektup ve ihbar/ihtarlara süresi içinde itiraz
5/6
etmediği takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş
sayılır.
14 (ondört) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,
...../...../............ tarihinde ....... nüsha olarak
düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi
sonrasında imza edilerek bir nüshası Müşteri
tarafından alınmış olup, Müşteri, son sayfası
imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf
etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme
hükümlerinin hakkında geçerli olacağını kabul ve
taahhüt eder.
MADDE –14) BANKA KAYITLARININ DELİL
TEŞKİL ETMESİ
Müşteri, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda
imzalanan sözleşmelerin, hesap özetlerinin,
Banka’ya verilen her türlü yazılı talimatın, alacak
belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin,
bilgisayar
kayıtlarının,
ses
kayıtlarının,
imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının,
kredilendirme talimatlarının, ödeme fişlerinin,
gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme
planının ve Banka’nın diğer defter ve
evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini
ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................. ŞUBESİ
MÜŞTERİ
Adı ve Soyadı: ...................................................
Adresi
: .......................................................
..........................................................................
İMZA
KSU-00005
6/6
Download

MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ