T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1/11
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak
olan Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi;
Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8
Altındağ/ANKARA,
Internet
Sitesi
Adresi;
www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. adına ................................................................
Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak
olan
................................................................................ ile
"Kefil/Kefiller"
diye
adlandırılacak
olan
.......................................................................................
.......................................... ve “Rehin Veren/Verenler"
diye
adlandırılacak
olan
……………………………..…….................... arasında,
aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler
doğrultusunda
(............................................................................) TL.
(Yalnız .........................................................................)
limitli ve (.........) ay vadeli Bireysel Kredi açılması
için anlaşmaya varılmıştır. Müşteri ve Kefil/Kefiller,
Bankanın izni olmadan bu sözleşmeden doğan
haklarını başkalarına devir ve temlik edemezler.
yapılmasından önce Bankaya yazılı
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
olarak
MADDE – 2) MÜŞTERİNİN BEYANI
Banka, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamına girmeyen krediler için krediye
uyguladığı faiz oranını günün koşullarına göre
belirleme yetkisine sahiptir.
MADDE – 3) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşmede belirtilen
kredi borçları için işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz
parçası olan Faiz, Masraf ve Ücretlere İlişkin
Taahhütnamede belirtilen oranlarda/tutarlarda
tahakkuk ettirilecek kredi faizini, kredi faizi
üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonunu (KKDF), Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisini (BSMV), ayrıca her tür
komisyon, vergi, resim, harç ve diğer her türlü
ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Aylık taksit tutarı; anapara payını, kredi faizini,
KKDF’yi ve BSMV’yi içerecektir. Müşteri ve
Kefil/Kefiller, KKDF ve BSMV oranlarında meydana
gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik
tarihinden itibaren Müşteriye yansıtılacağını ve
Geri Ödeme Planının buna göre yeniden
düzenleneceğini, düzenlenecek yeni Geri Ödeme
Planında taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul ve
taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verecekleri
Bireysel Kredi Başvuru Formu’ndaki ve diğer
belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu ve Banka’nın
bu bilgilere dayanarak kredi tahsis ettiğini kabul ve
taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin bu
formda verdikleri bilgilerin doğru olmadığının
öğrenilmesi veya yapılan istihbarat sonuçlarının
yeterli bulunmaması veya kredi kullandırma
koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka
krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir. Yanıltıcı bilgi
verildiğinin
kredi
kullandırıldıktan
sonra
anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkilidir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu kredi sözleşmesi ve
bu nedenle verilen veya verilecek her türlü
teminatlarla ilgili işlemler ile teminatların serbest
bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olan kanuni
yükümlülükler, sigorta prim ve masrafları dahil her
türlü masrafı ve bunların BSMV’sini ödeyeceklerini,
ödenmeyen taksitlerinden dolayı Banka’nın
kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için
yapacağı her türlü masraf vb. giderleri, ileride
konulabilecek her türlü kanuni yükümlülükler ile
bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ayrıca
ihbara gerek kalmaksızın Banka’ya ödemekle
yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her
türlü hesaplarda (mevduat / kredi / kredi kartları /
kiralık kasa / yatırım hesabı vb.), yapacağı
işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı kredilerde
kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini,
başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası
hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun’a uygun olarak kimin hesabına işlem
yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin
MADDE – 4) KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE
HİZMET ALANINDA BANKANIN SORUMLULUĞU
Banka, bu krediyi Müşteriye nakden ödeyerek veya
Müşteri adına açılacak vadesiz hesaba virman
yapmak
suretiyle
kullandırabileceği
gibi,
2/11
uyuşmazlıklardan Banka hiçbir şekilde sorumlu
değildir. Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu gibi hususların
borcun ödenmesine hiçbir etkisi olmadığını kabul
ve taahhüt ederler.
Müşterinin talebi gereği satıcı/sağlayıcı gerçek
veya tüzel kişilere de ödeme yapabilir. Kredinin
ödenmesinden tamamen Müşteri ve Kefil/Kefiller
sorumlu olup, Müşteri ve Kefil/Kefiller, satın
alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı,
dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile
aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların, kredinin
geri ödenmesine ve bu sözleşmeden doğan
yükümlülüklerine hiçbir etkisi olmayacağını kabul
ve taahhüt ederler.
MADDE – 5) GERİ ÖDEME
Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu kredi hesabının
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan geri
ödeme planına göre işleyeceğini ve her taksitin
anapara, faiz, vergi, fon tutarından oluştuğunu,
borcu, kabul edilen ödeme planında gösterilen
vadelerde ve bu vadelerin karşılığında gösterilen
tutarlarda taksitler halinde nakden ve defaten
ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
Banka söz konusu krediyi belirli marka bir mal
veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı
veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı
ile vermemekte olup, müşteri kullandırılan bu
krediyi dilediği bir satıcı veya sağlayıcıdan alacağı
dilediği marka bir taşıt veya herhangi bir taşınmaz
için kullanmakta serbesttir.
MADDE – 6) HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ilişkin her bir
taksiti, bu kredi sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası
ve eki olan geri ödeme planı çerçevesinde
vadesinde ödeyeceklerini, anapara, faiz, fon ve
BSMV’den oluşan taksit tutarının/tutarlarının
ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret,
sigorta primi vb. masraflarının, Banka nezdindeki
Müşteriye ait veya Müşteri tarafından belirtilen bir
mevduat hesabından otomatik olarak tahsiline,
tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine
Bankanın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi
birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve
faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri gerek kullandırılacak kredi limitinin tespit
edilmesi gerekse kredinin teminatı olarak taşıt veya
taşınmaz üzerine konulacak rehin/ipotek tesisi
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen taşıt
için proforma fatura, taşınmaz için ise taşınmaza
ilişkin belgeleri ibraz edecektir. Kredinin teminatı
olarak taşınmaz üzerine konulacak ipotek tesisi
işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesini
teminen
Bankaca
ekspertiz
raporu
düzenlenmesi/düzenlettirilmesi zorunludur.
Bankanın,
işbu
krediyi
belirlediği
bir
taşınır/taşınmaz/hizmetin satın alınması ya da
belirlediği bir satıcı ile yapılacak hukuki işlem
koşulu ile kullandırması durumunda, tahsis
edilecek kredi Müşterinin gerekli teminatları tesisi
ve bu kredi sözleşmesini imzalamasını müteakiben
doğrudan Müşteri nam ve hesabına satıcıya veya
satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek
kullandırılacak olup, Müşteri bu işlemlerin ve kendi
adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve
hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya
dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda
Banka’yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı
zamanda yazılı, süresiz, gayrikabilirücu yetki
belgesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Bankaya,
hesaptan
tahsilat
kullanamaması durumunda bir
yüklenemez.
yetkisini
sorumluluk
MADDE – 7) ERKEN ÖDEME
Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandığı miktarı
önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya
da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.
Bir veya Birden Fazla Taksitin Erken Ödenmesi: Bir
veya birden fazla taksitin vadesinden önce
ödenmek istenmesi halinde; erken ödenen taksit
tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi
faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate
alınarak
bulunacak
faiz,
faiz
üzerinden
hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve
komisyon tutarı kadar indirim yapılır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu krediyi istediği kişi ile
kuracağı dilediği herhangi bir hukuki ilişki için
kullanabilecektir. Müşteri ve Kefil/Kefiller ile mal ve
hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel
kişiler arasında çıkabilecek uyuşmazlıklardan veya
malın ayıplı olmasından, teslim edilmemesi, geç
teslim edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç
yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek
Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi: Erken
ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen
3/11
taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları
içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar
tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler
tahsil edilir. Erken ödeme iki taksit tarihi arasında
yapılıyorsa, ödeme planında yer alan en son
ödenmiş taksit tarihi ile erken kapatma işleminin
gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen faiz
tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye
kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve
varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve
kamusal yükümlülükler tahsil edilir.
düşük
olmamak
kaydıyla
kısmi
ödeme
yapılabileceğini, bu durumda yapılan kısmi
ödemenin öncelikle taksit içerisindeki faiz ve
fer’ilerine mahsup edileceğini, taksitin ödenmeyen
kısmına tahsil gününe kadar geçen süre için
Madde 10’da belirtilen faiz oranı üzerinden
hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin fon,
vergi ve masrafları ödeyeceklerini, kısmi tahsilat
yapılan taksite ilişkin tüm unsurlar tahsil
edilmedikçe takip eden taksit için tahsilat
yapılmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın kısmi ödemeyi
tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş
alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini,
Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal
yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve
taahhüt ederler.
Vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitin
vadesinden önce ödenmesi ya da kredi borcunun
tamamının vadesinden önce ödenmesi sırasında
borçlunun vadesi geçmiş ve ödenmemiş
taksitlerinin bulunması halinde, geciktirilen her
taksit için ayrı ayrı olmak üzere gecikilen gün
sayısına göre Madde 10’da belirtilen faiz oranı
üzerinden hesaplanacak gecikme faizi, faiz
üzerinden KKDF ve BSMV tutarları öncelikle tahsil
edilir.
Müşteri, üçüncü kişilere karşı olan borçlarından
dolayı kredinin teminatını teşkil eden ipotek
konusu taşınmaz üzerine konulan haczin Bankaca
belirlenecek süre içerisinde kaldırılmaması, vergi
ya da başkaca yükümlülük ya da borçlarından
dolayı taşınmazın tamamının veya belirli bir payının
satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile taşınmaz
üzerindeki
tasarruf
hakkının
kısıtlanması,
taşınmazda kısmi veya tam hasar meydana
gelmesi, taşınmazın kamulaştırılması halinde,
kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında
kalması gibi hallerde Banka’nın ilave teminat
istemeye yetkili olduğunu, kendisinden istenen
sürede ek teminat olarak en az aynı değerde başka
ipotek veya Banka’ca kabul edilecek başka bir
teminat vermemesi halinde Banka’nın borcun
tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini
talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt
eder.
MADDE – 8) ARA ÖDEME
Müşteri ve Kefil/Kefiller, taksit miktarının
azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla ara
ödeme talebinde bulunabilirler. Banka’nın ara
ödemeyi kabul etmesi halinde ödemeyi takiben
Müşteriye yeni borç bakiyesi üzerinden
oluşturulacak ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası ve eki olan yeni Geri Ödeme Planı verilir.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, yeni Geri Ödeme Planına
göre borcun tasfiyesini kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 9) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ,
TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Geri Ödeme Planında
gösterilen taksitlerin başkaca bir ihtara gerek
kalmaksızın karşılarında belirtilen tarihte muaccel
olacağını, vade tarihinde ödenmeyen taksitlere,
vade tarihinden ödeme tarihine kadar Madde 10’da
belirtilen faiz oranı üzerinden gecikme faizi
işleyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, sözleşme hükümlerine
uymamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet
verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen
kaybetmeleri, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati
haciz veya haciz kararı aldırılmış olması,
kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına
rağmen ilave teminat vermemeleri, Banka’ca
yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi,
konkordato talebinde bulunmaları, haklarında iflas
kararı verilmiş olması, iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulması, Müşterinin ölümü, kısıtlanması ve
kayyım tayini gibi hallerde Banka’nın borcun
tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden
itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep
etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, birbirini izleyen en az iki
taksitin ödenmemesi halinde Banka’nın borcun
tamamını muaccel kılmaya ve 7 gün içinde borcun
ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve
taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın taksit
vadesinden önce ve taksit vadesinde kısmi taksit
tahsilatını kabul etmeyeceğini, taksit vadesinden
sonra ise toplam gecikme faiz tutarından daha
4/11
MADDE – 10) TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri ve Kefil/Kefiller, temerrüde düşülmesi
halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren
aşağıda belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi
kabul ve taahhüt ederler.
muvafakat ettiklerini, Banka’nın rehinli tüm menkul
değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili
olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 12) TEMİNAT
Temerrüt faizi, sözleşmede belirtilen akdi faiz
oranının %30 artırımı suretiyle bulunacak faiz
oranıdır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya verilen veya
verilecek olan her türlü teminatların, bu
teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve
alacakların Bankanın merkez ve tüm şubelerinden
herhangi birinin, her ne suretle olursa olsun
mevcut veya ileride doğabilecek vadesiz, vadesi
gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat
teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de Bankaya
rehinli/ipotekli bulunduğunu kabul ederler.
Banka, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamına girmeyen krediler için krediye
uyguladığı temerrüt faizi oranını günün koşullarına
göre belirleme yetkisine sahiptir.
MADDE – 11) BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP
VE HAPİS HAKKI
Müşteri, Banka’ya olan asaleten ve kefaleten tüm
borçları tamamen ödendiği takdirde, en kısa
zamanda Banka’ya müracaat ederek teminatını geri
alacağını, aksi takdirde meydana gelebilecek her
türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka’nın
hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’ya karşı işbu
sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten
doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını
teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün Şubelerinde
mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da
gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları,
doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları,
kendilerine ait olup da Banka’da bulunan bütün
kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve
nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların
kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye
piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb.
hakları ile kıymetli madenler, menkuller ve kiralık
kasa üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkının
bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka’ca
takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka’nın
lehlerine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin
ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle
yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı
şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu ve
bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka’ya rehin
edilmiş olduğunu ve bunların veya bedellerinin
Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini,
işverenlerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak
ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin ve temlik
ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden
talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili
olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefil/Kefiller teminatlara ilişkin marj
oranlarının Banka tarafından belirleneceğini,
kendisi veya Rehin Veren tarafından rehnedilen
ipotekli taşınmazların, borçlanma muamelelerinden
doğacak borçlarını temin edemeyecek vaziyete
girdiğinin Banka tarafından kendisine tebliğ
edildiği tarihten sonraki 10 gün içinde teminat farkı
için Banka’nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı
teminatı vermeyi, aksi takdirde Banka’nın açtığı
kredi hesaplarının muacceliyet kazanacağını ve
Banka’nın borcun tamamının tasfiyesini talebe
yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Muhafaza
Müşteri, teminat olarak Banka’ya rehin, tevdi
ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür taşınır,
taşınmaz, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine
bonosu, altın ve kıymetli madenler vb.’nin bakım,
muhafaza, yed’i emin, üçüncü kişiye teslim,
nakliye, kira vs. bedellerini, bunlara ilişkin her tür
vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini
Banka’ya derhal ve nakden ödeyeceğini, söz
konusu
rehinli
taşınır,
taşınmazların
istirdadına/borcun tasfiyesine kadar doğabilecek
bu tür ödemelerden ve her türlü masraftan sorumlu
olduğunu gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt
eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka’nın her tür alacağı
sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında
dilediği
zamanda,
dilediği
miktarda
kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin
bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Keza, SSK,
Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.’den emekli olmaları
halinde emekli maaşlarının takasına/mahsubuna,
haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin
Müşteri, Banka’ya rehin ve teslim ettiği taşınır ve
taşınmaz üzerinde Banka’nın rehin hakkının ve
satılamaz kaydının varsa ilgili Sicil Memurluğu’na
5/11
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’ca ilgili Sicil
Memurluğu’ndan rehin ve satılamaz kaydının
silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya
her koşulda Banka’nın yazılı izni olmaksızın
taşınır/taşınmazı bir başkasına devretmeyeceğini,
aksi takdirde Banka’nın tüm alacağını muaccel
kılma hakkına sahip olacağını, Banka’nın krediden
veya başka herhangi bir sebepten doğan
alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile
birlikte tamamen ödenmesine kadar ilgili sicildeki
rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve
rehinli malın kendisine teslim edilmeyeceğini, yed’i
emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya
değerinin eksilmesinden Banka’nın sorumlu
olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 12.2) İPOTEK
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu
sözleşmeden, gerekse Banka ile imzalamış
bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş/doğacak tüm
borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen
taşınmazları, mütemmim cüzü ve teferruatları ile
birlikte Banka’ya, Banka’nın belirleyeceği tutar
üzerinden birinci derecede ipotek etmeyi, teminat
olarak verecekleri ipoteklerde işbu sözleşme
hükümleri ile aşağıdaki esasların geçerli olacağını
ve bunların ipotek akit tablolarına dercini kabul ve
taahhüt ederler.
MADDE – 12.1) MÜTESELSİL KEFİL
Bu sözleşmenin
Kefil/Kefiller;
sonunda
imzası
İpotek Edilen Taşınmazların
bulunan
Cinsi
Adresi
Müşterinin bu sözleşmeden ötürü borçlandığı ve
borçlanacağı tutarı aşağıda imza bölümünde
belirtilen miktara kadar müteselsil kefil olarak
sorumlu olduklarını, kefalet miktarlarına; bu kredi
hesabına sözleşmeye binaen uygulanan akdi faiz,
gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, her türlü ücret,
masraf ve komisyonlar, vekalet ücreti, mahkeme
giderleri, takip masrafları ve her türlü gider ile
bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonların
dahil olacağını ve sorumluluklarının tüm bu
hususları kapsayacağını,
Cilt
Sayfa
Ada
Parsel
Tapu
Senedi
Tarih ve No’su
Derece
Ayrılmaz Parça
ve
Eklenti
Beyanı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı
taşınmazların Banka lehine birinci derecede ipotek
edilmesinin mümkün olmayıp, daha alt derecelerde
ipotek alınması halinde tapu siciline “serbest
dereceden otomatikman istifade eder” kaydının
konmasını ve daha üst derecelerdeki ipoteklerin
boşalması halinde Banka ipoteğini her defasında
bir üst veya daha üst derecelerdeki serbest kalan
ipotek derecelerine geçirmeyi ve bu konuda gerekli
işlemleri yapmayı ve keza Bankanın Müşteri/Rehin
Veren adına bu konuda gerekli işlemleri yapmakta
tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Banka alacağı için anapara ile işlemiş ve işleyecek
faizlerin tamamından 10 yıl süreyle sorumlu
olduklarını, Müşterinin sorumluluğu baki kaldıkça
kefaletlerinin devam edeceğini,
Borcun Müşteri için her ne sebeple olursa olsun
muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir
ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da
muaccel olacağını,
Banka ile Müşteri arasındaki işbu kredi
sözleşmesinin, kefaletlerinin niteliğine aykırı
olmayan hükümlerinin tamamının kendi haklarında
da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer
alan hususları da aynen taahhüt ettiklerini,
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Bankaya ipotekli
taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak binalarla
tüm taşınmazlara monte edilecek tüm makinalar,
alet ve edevat, teçhizat, tesisat ve bunların yedek
parçalarının ipoteğin kapsamına alınmasını
teminen gerekli yasal formaliteleri zamanında ve
noksansız bir şekilde yapmayı ve Bankanın da aynı
işlemleri yapmakta tam yetkili olduğunu kabul ve
taahhüt ederler. Bankanın yapacağı kontrolde
noksanlık tespit edildiği takdirde, Bankanın istemi
üzerine Müşteri ve/veya Rehin Veren bunların da
Bu sözleşmeye istinaden Bankaca Müşteriye açılan
krediden dolayı Banka riskini karşılamak üzere,
Müşteri tarafından verilecek ayni ve şahsi
teminatların gerektirdiği tüm vergi, resim ve
harçlarla dava ve takip giderleri, avukatlık ücreti ve
sair masrafların da kefaletleri kapsamında
olduğunu,
6/11
haiz olduğunu ve bu talebi kayıtsız, şartsız ve
itirazsız olarak yerine getireceğini, Medeni
Kanun’un 888. maddesinde belirtilen taşınmazın
devri halinde de Banka’nın kendilerine başvurma
hakkını muhafaza edeceğini ve bu nedenle
kendilerine ihbar yapılmasına gerek bulunmadığını
kabul ve taahhüt ederler.
ipoteğin kapsamına alınmasını sağlamayı kabul ve
taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, yukarıda kayıtlı
ipoteklerin devamı süresince, bu taşınmazlar
üzerinde değerini düşürecek hiçbir tasarruf ve
harekette bulunmamayı ve tüm binalar, tesisat,
eşya ve demirbaşların bulundukları taşınmazlar
içinde muntazam ve işler bir halde olmasını
sağlamayı ve bunlar dahilinde mevcut menkuller ile
ipotek tablosunda yazılı bütünleyici parça, eklenti,
aletler ve edevatı yerinden sökmek suretiyle
Bankanın rızası hilafına başkasına temlik ve
üzerlerinde herhangi bir tasarruf icra etmemeyi
kabul ve taahhüt ederler. Bu taahhütlerin yerine
getirilmediği duyulup bilindiği takdirde Medeni
Kanun’un 865. maddesi gereğince Banka gereken
önlemleri doğrudan doğruya almaya yetkilidir.
Banka bu nedenle yapacağı masraflar için tescile
gerek kalmadan rehinli taşınmazlar üzerinde, diğer
kayıtlı yükümlülüklerden önce gelen rehin hakkına
sahip olacaktır.
Banka, Müşterinin her türlü kredi sözleşmeleri ve
taahhütnamelerinden doğmuş ve doğacak her türlü
borç ve fer’ilerinin tamamen ödenmesine kadar
ipotek kaydını sicilden terkin ettirmemeye
yetkilidir.
MADDE – 12.3) TAŞIT REHNİ
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu
sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış
bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi
bir
nedenden
doğmuş/doğacak
borçlarının teminatı olarak aşağıda nitelikleri
belirtilen aracın, fekki Banka’ca bildirilinceye
kadar, süresiz olarak Banka’ya rehnedildiğini kabul
ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların
tamamını veya bir kısmını bu sözleşmenin akdi
tarihinden itibaren Bankanın bilgi ve izni
olmaksızın kiralamamayı ve bu taşınmazların
tamamına veya bir kısmına ait mevcut istihkak
iddiası/talebi veya müdahale ve çekişmeleri ve
mülkiyetin sona ermesini zorunlu kılan fesat ve
butlan sebeplerini Banka’ya bildirmeyi taahhüt
ederler.
Rehin Konusu Aracın
Bağlı
Bulunduğu
Modeli
Trafik Şubesi
Ruhsat Tarihi
Tipi
Plakası
Motor No
Markası
Şasi No
Müşteri ve/veya Rehin Veren, ipotekli taşınmazların
tamamı veya bir kısmı üzerinde Medeni Kanun’un
867. maddesi uyarınca tazminat alabileceği bir
değer düşüklüğü meydana geldiği takdirde,
Bankanın bilgi ve onayı olmadan bu tazminatı
almamayı kabul ve taahhüt ederler. Banka isterse
bu tazminatı Müşteri veya Rehin Verenin nam ve
hesabına tahsil ederek bu sözleşmeden
doğmuş/doğacak alacağına mahsup etmeye
yetkilidir.
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, aracın trafik
siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının
konulması hususunda mutabık olduğunu ve
Banka’nın rehin hakkını trafik siciline münferiden
kayıt ettirme yetkisine sahip olduğunu, ayrıca
aracın tescil belgesine/sicile uygulatılan şerhin
Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda
kaldırılabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehin konusu aracı
rehin devam ettiği sürece bir başka kişiye
satmayacağını, bir ayni hak ile takyit etmeyeceğini,
bir başka mahale nakletmeyeceğini veya başkaları
ile değiştirmeyeceğini, aksi takdirde rehinle temin
edilen borç miktarına kadar tazminat ödemeyi
kabul ve taahhüt ederler.
Bankaya ipotekli taşınmazların kamulaştırılması
durumunda Müşteri ve/veya Rehin Veren,
kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak
her türlü hak ve menfaatin aynı şartlarla Bankaya
rehinli kaldığını, rehin hakkı sahibi sıfatıyla
Bankanın bu bedeli İdareden tahsile ve borç
muaccel ise ona mahsuba, değilse bloke bir
hesapta rehin olarak tutmaya yetkili olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, rehin tesisi ile ilgili
her türlü harç ve masraflar ile aynı şekilde, aracın
tescil
belgesine/sicile
uygulatılan
şerhin
kaldırılması sırasında doğabilecek noter vs. her
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Medeni Kanun’un
889. maddesinde belirtilen taşınmazın bölünmesi
halinde Bankanın alacağını talep etmek hakkını
7/11
türlü masrafların da taraflarından ödeneceğini
kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren Banka’ya rehnedilen
TL/döviz, vadeli mevduat, yatırım ve sair hesabının
vadesini, kullandırılan kredi veya borcun ödenip
tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile
birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak,
önceki vadeye paralel veya Banka’nın uygun
göreceği süreye kadar, Banka’nın rehin hakkı
devam etmek üzere Banka’ca resen temdit
edilmesini veya karşılıklarının geçici bir hesapta
bekletilmesini kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin
Banka’dan kullanılan/kullanılacak tüm kredilerin
anaparasının, faizlerin, icra takip giderlerinin, her
türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflardan
kaynaklanan borçlarının teminatını teşkil ettiğini
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 12.4) NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ TEVDİAT,
YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ
Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil
ve tasfiye edilinceye kadar, Bankanın uygun
göreceği tutardaki rehnin devamını sağlayacağını
ve kredinin vadesinin teminat alınacak mevduat
vadesinden daha uzun olması durumunda mevduat
hesabının vade sonunda temdit edileceğini kabul
ve taahhüt ederler.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu
sözleşmeden, gerekse Bankayla imzalamış
bulunduğu başka sözleşmelerden ve/veya
herhangi
bir
nedenden
doğmuş/doğacak
borçlarının teminatı olarak aşağıda belirtilen nakit,
mevduat, döviz tevdiat hesabı, repo, devlet tahvili,
hazine bonosu, yatırım fonu, Eurobond vb.
hesaplarının Banka’ya rehnedildiğini kabul ve
taahhüt ederler.
MADDE – 13) SİGORTA
Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca
belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve
krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri
ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her
türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta
şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası
yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları
kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak
Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi
Bankaya ciro ve devretmeyi, kredi vadesinden
önce
süresi
biten
sigortaların
poliçe
yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak
yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka’ya
iletileceğini,
Banka’nın,
vade
tarihinde
yenilenmeyen poliçeler için yenilemelerin Banka’ca
belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili
olduğunu, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm
sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adının
dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve
taahhüt eder.
Rehne Konu Kıymetler
Rehin Verenin Adı
Soyadı/Unvanı
Rehnedilen Hesabın
Bulunduğu Şube
Niteliği
Hesap No
Rehin Tutarı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka’ca teminata
alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir
kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya
vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide
edilmesine
veya
kanuni
merasime
başvurulmaksızın, işlemiş faizleri ile birlikte riske
ve borca mahsup edilmesini, böyle bir durumun
ortaya çıkmasında yapılan işleme itiraz
etmeyeceklerini, vadenin bozulması nedeniyle veya
sair herhangi bir nedenle meydana gelecek faiz ve
diğer kayıp ve zararlardan Banka’nın sorumlu
olmayacağını, bu sebeplerle Banka’yı şimdiden ve
gayrikabilirücu ibra ettiklerini kabul ve taahhüt
ederler. Diğer taraftan, Müşteri ve/veya Rehin
Veren, rehinli hesabın herhangi bir suretle riske
veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini
Banka’nın dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren
adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında
tutabileceği konusunda yetkili ve mezun olduğunu
kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri, vefatı halinde, sigorta şirketince ödenecek
tazminattan, tazminatın Banka’ya ödendiği tarihte
doğmuş veya doğacak asalet ve/veya kefalet
borçlarının mahsubu sonrasında bakiye kalması
halinde bu tutarın kanuni varislerine ödeneceğini
kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle
Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi
taksitleri ve krediden doğan her türlü borç
tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli
göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı,
Bankaya rehnedilen her türlü taşınırı, taşıtı ve/veya
ipotek edilen taşınmazları, tüm masraf ve primleri
8/11
getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Banka talep
tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının
Bankaya krediyi muaccel hale getirmek hakkını
tanıyacağını kabul ve taahhüt ederler.
kendisine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta
şirketi
nezdinde
Banka
lehine
sigorta
yaptırmayı/yapılmasını, ayrıca ipotek tesis edilen
taşınmaz için Zorunlu Deprem Sigortası’nı (DASK)
yaptırmayı, süresi biten poliçeleri yenilemeyi, daha
önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın
vade, tutar ve diğer özelliklerinin Bankaca belirtilen
şartları haiz olması halinde sigorta poliçelerini
Bankaya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi,
süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde
Banka’nın yetkili olduğunu, poliçelerde Banka’nın
dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını,
teminatların değerinde her ne sebeple olursa olsun
tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta
bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını
ve kredi borçlarına mahsup edilmesini, sigorta
şirketi
ile
tazminat konusunda
çıkacak
anlaşmazlığın çözümü için Banka’ca açılacak dava
ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait
olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine
hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm yükümlülüklerini
yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü
zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu olduğunu,
sigorta bedeli borçlarını karşılamadığı takdirde
kalan miktar için talep tarihinden itibaren 5 işgünü
içinde Bankaca kabul edilecek yeni teminat
vermeyi veya bu miktarı def’aten ödemeyi kabul ve
taahhüt ederler.
MADDE - 14) BİLDİRİM
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, işbu
sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi
olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak
tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini
değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni
adresini Bankaya iadeli taahhütlü veya noter
kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son
adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen
en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat
Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle
tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt
sistemindeki yerleşim yerine (Tebligat Kanunu 28.
ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek
bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı
olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının
bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise
sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü
tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu
tarihte kendisine yapılmış sayılacağını,
Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak
göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak
tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt
ederler.
Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller tarafından vade
tarihinde yenilenmeyen poliçelerin Bankaca
yenilenmesi yetkisi, Banka için hiçbir mecburiyet
teşkil etmez ve bundan dolayı Bankaya hiçbir
sorumluluk yüklenemez.
Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont,
mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye, Kefil/Kefillere
ve Rehin Verene gönderdiği takdirde, Müşteri,
Kefil/Kefiller ve Rehin Veren söz konusu dekont,
mektup ve ihbar/ihtarların diğerleri için de hüküm
ifade edeceğini kabul eder ve süresi içinde itiraz
etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini kabul etmiş
sayılır.
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren
sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması
halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını derhal
ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim tutarının
müşteri namına sigorta şirketine Banka tarafından
ödeneceğini, Bankanın, ödemiş olduğu sigorta
prim tutarını, ödeme tarihinde geçerli olan
Banka’nın Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı
üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte tahsile
yetkili olduğunu ve Müşteri’nin hesabından ve/veya
yapacağı ilk taksit ödemesinden Banka’nın ilk önce
bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, söz
konusu mahsup yetkisinin kullanılması nedeniyle
taksit tutarının eksik kalması ve/veya ödenmemesi
halinde Bankanın herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ve
taahhüt ederler.
MADDE - 15)
TEŞKİL ETMESİ
BANKA KAYITLARININ DELİL
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren, işbu
sözleşmeden doğan ihtilaflarda imzalanan
sözleşmelerin, hesap özetlerinin, Banka’ya verilen
her türlü yazılı talimatın, alacak belgelerinin, iptal
belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayıtlarının,
ses kayıtlarının, imzalanmış makbuzların, başvuru
formlarının, kredilendirme talimatlarının, ödeme
fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin,
ödeme planının ve Banka’nın diğer defter ve
Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya ve/veya Sigorta
Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine
9/11
evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve
bunun delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul
ve taahhüt ederler.
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
15 (onbeş) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,
...../...../............ tarihinde ....... nüsha olarak
düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi
sonrasında imza edilerek bir nüshası ve geri
ödeme planı Müşteri tarafından alınmış olup,
Müşteri, Kefil/Kefiller ve Rehin Veren/Verenler, son
sayfası imzalanan sözleşmenin her sayfasını paraf
etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme
hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve
taahhüt ederler.
Tarih:
Adı-Soyadı:
İMZA
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: .........................................................
.........................................................
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Yalnız……........................................................ TL
(Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı
yazılacaktır)
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................. ŞUBESİ
MÜŞTERİ
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el
yazısıyla doldurulacaktır.)
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: .........................................................
..........................................................
İMZA
İMZA
Kefilin Eşinin Onayı:
MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER:
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
……………………… TL üzerinden müteselsil kefil
sıfatıyla kefil olmasını onaylıyorum.
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: .........................................................
.........................................................
Kefil olunan Miktar :..........................................TL
Yalnız……........................................................ TL
(Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı
yazılacaktır)
Tarih:
Adı-Soyadı:
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el
yazısıyla doldurulacaktır.)
İMZA
TEMİNAT/REHİN VEREN
İMZA
Adı ve Soyadı: .........................................................
Adresi
: .........................................................
..........................................................
Kefilin Eşinin Onayı:
İMZA
………………………………………’nin Bankanızdan
kullanacağı …………………….. kredisinin teminatı
olarak eşim …………………………….’nın bu krediye
10/11
Adı ve Soyadı: ..........................................................
Adresi
: ..........................................................
...........................................................
İMZA
KSU-00001
11/11
Download

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ