T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1/5
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ
MADDE – 3) AKDİ FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR
Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan
Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey
Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA,
Internet Sitesi Adresi; www.ziraatbank.com.tr olan
T.C.
Ziraat
Bankası
A.Ş.
adına
............................................. Şubesi, diğer taraftan
"Müşteri"
diye
adlandırılacak
olan
...................................................................................... ile
“Rehin Veren/Verenler" diye adlandırılacak olan
………………………….................... arasında, aşağıda
yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler
doğrultusunda
(.........................................)
TL.
(Yalnız................................................................................)
limitli Tüketici Avans Kredisi açılması için anlaşmaya
varılmıştır. Müşteri, Bankanın izni olmadan bu
sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve
temlik edemez.
Müşteri, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için
aşağıda belirtilen oranlarda tahakkuk ettirilecek kredi
faizini, kredi faizi üzerinden hesaplanacak Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonunu (KKDF), Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) ve diğer her
türlü ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Faiz Oranı
KKDF Oranı
BSMV Oranı
: Aylık % ..........., Yıllık % ...........
: % .....................
: % .....................
MADDE – 4) KREDİNİN İŞLEYİŞİ, GERİ ÖDEME VE
HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ
Banka, bu krediyi Müşteriye nakden ödeyerek veya
Müşteri adına açılacak vadesiz hesaba virman yapmak
suretiyle kullandırabilecektir.
MADDE – 2) MÜŞTERİNİN BEYANI
Müşteri, Bankaya verecekleri Bireysel Kredi Başvuru
Formu’ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin
doğruluğunu ve Banka’nın bu bilgilere dayanarak
kredi tahsis ettiğini kabul ve taahhüt ederler.
Müşterinin bu formda verdikleri bilgilerin doğru
olmadığının öğrenilmesi veya yapılan istihbarat
sonuçlarının yeterli bulunmaması veya kredi
kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde
Banka krediyi kullandırmaktan
vazgeçebilir.
Yanıltıcı bilgi verildiğinin Kredi kullandırıldıktan
sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkilidir.
Müşteri, işbu sözleşme uyarınca tahsis edilen kredi
borcunu, Madde 3’te belirtilen oranlarda tahakkuk
ettirilecek kredi faizi, kredi faizi üzerinden
hesaplanacak KKDF ve BSMV ile birlikte işbu
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Geri
Ödeme Planında belirtilen tek vadede/tek taksitte
nakden ve def’aten ödemeyi, Banka’nın kredi borcunu
vadesinde Müşteriye ve/veya Rehin Verene ait
..............................................................
Şubesi
nezdindeki
...........................
Müşteri
No’lu
mevduat/DTH/yatırım
hesabından/hesaplarından
otomatik olarak tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul
ve taahhüt eder. Bankaya, hesaptan tahsilat yetkisini
kullanamaması
durumunda
bir
sorumluluk
yüklenemez.
Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her
türlü hesaplarda (mevduat / kredi / kredi kartları /
kiralık kasa / yatırım hesabı vb.), yapacağı işlemlerde
ve kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve
kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına
hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket
etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a uygun
olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin
kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Bankaya
yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
MADDE – 5) ERKEN ÖDEME
Müşteri, işbu sözleşme kapsamında kullandırılan
kredinin tek taksitli/ödemeli bir kredi olması nedeniyle
söz konusu tek taksitin erken ödenmesinin aynı
zamanda kredinin tamamının erken kapatılması
anlamına geleceğini kabul ve taahhüt eder. Bu
durumda erken kapama işlemi ile kredinin açılış tarihi
ile ödemenin yapıldığı tarih arasında geçen süre için
2/5
anaparaya faiz ve ferileri tahakkuk ettirilerek kredi
tahsil ve tasfiye edilir.
bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının
Banka’ya rehin edilmiş olduğunu ve bunların veya
bedellerinin
Banka’ca
takas
ve
mahsup
edilebileceğini, işverenlerinden doğmuş ve doğacak
her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin
ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları
işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın
yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt
ederler.
MADDE – 6) KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ,
TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI, TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri, tek vade ve tek taksit olan işbu sözleşme ile
verilen kredinin Geri Ödeme Planında belirtilen
vadesinde ödenmemesi, sözleşme hükümlerine
uymamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet
verilmesi, ödeme gücünü kısmen veya tamamen
kaybetmeleri, üçüncü şahıslarca haklarında ihtiyati
haciz veya haciz kararı aldırılmış olması,
kendilerinden ilave teminat talep edilmiş olmasına
rağmen ilave teminat vermemeleri, konkordato
talebinde bulunmaları, haklarında iflas kararı verilmiş
olması, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması
veya Müşteri’nin ölümü, hacir altına alınması ve
kayyım tayini gibi hallerde borcun muaccel olacağını,
Banka’nın 7 gün içinde borcun ödenmesini talep
etmeye yetkili olduğunu, kredi borcuna, borcun
muaccel olduğu tarihten tahsil ve tasfiye tarihine
kadar sözleşmede belirtilen akdi faiz oranının %30
artırımı suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden
temerrüt faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Banka’nın her tür alacağı sebebiyle tüm
hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda,
dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman
yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt
ederler. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.’den
emekli olmaları halinde emekli maaşlarının
takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri
sürmeksizin muvafakat ettiklerini, Banka’nın rehinli
tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile
yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu
olarak kabul ve taahhüt ederler.
MADDE –8) NAKİT, MEVDUAT, DÖVİZ TEVDİAT,
YATIRIM VE SAİR HESAPLARIN REHNİ
Müşteri ve/veya Rehin Veren, gerek bu sözleşmeden,
gerekse Bankayla imzalamış bulunduğu başka
sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden
doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak aşağıda
belirtilen vadeli/vadesiz mevduat, döviz tevdiat hesabı
ile repo, devlet tahvili, hazine bonosu, Eurobond vb.
yatırım hesaplarının Banka’ya rehnedildiğini kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, Geri Ödeme Planında gösterilen tek taksitin
başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşısında
belirtilen tarihte muaccel olacağını, vade tarihinde
ödenmeyen taksite, vade tarihinden ödeme tarihine
kadar bu maddede belirtilen faiz oranı üzerinden
gecikme faizi işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 7) BANKANIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE
HAPİS HAKKI
Rehne Konu Kıymetin
Rehin Verenin Adı
Soyadı/Unvanı
Rehnedilen Hesabın
Bulunduğu Şube
Niteliği
Hesap No
Rehin Tutarı
Müşteri, Banka’ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya
herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü
borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın
bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek
vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz
mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve
alacakları, kendilerine ait olup da Banka’da bulunan
bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve
nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları,
sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası
araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları ile
kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde
Banka’nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu,
bunların veya bedellerinin Banka’ca takas ve mahsup
edilebileceğini, yine Banka’nın lehlerine gelmiş olan,
havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı,
ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları
üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı
Müşteri ve/veya Rehin Veren, Banka’ca teminata
alınan hesabın/hesapların tamamının veya bir
kısmının, bu hesapların vadesinden önce veya
vadesinde herhangi bir ihbara, protesto keşide
edilmesine veya kanuni merasime başvurulmaksızın,
işlemiş faizleri ile birlikte riske ve borca mahsup
edilmesini, böyle bir durumun ortaya çıkmasında
yapılan işleme itiraz etmeyeceklerini, vadenin
bozulması nedeniyle veya sair herhangi bir nedenle
meydana gelecek faiz ve diğer kayıp ve zararlardan
3/5
tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte
kendisine yapılmış sayılacağını,
Banka’nın sorumlu olmayacağını, bu sebeplerle
Banka’yı şimdiden ve gayrikabilirücu ibra ettiklerini,
rehinli hesabın herhangi bir suretle riske veya borca
mahsubundan sonra kalacak bakiyesini Banka’nın
dilerse Müşteri ve/veya Rehin Veren adına açılacak
vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği
konusunda yetkili ve mezun olduğunu, Banka’ya
rehnedilen TL/YP vadeli mevduat, yatırım ve sair
hesabın vadesini, kullandırılan kredi veya borç ödenip
tamamen tasfiye edilinceye kadar faizli bakiyesi ile
birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak,
önceki vadeye paralel veya Banka’nın uygun göreceği
süreye kadar, Banka’nın rehin hakkı devam etmek
üzere Banka’ca resen temdit edilmesini/yeni vadeye
bağlanmasını veya karşılıklarının geçici bir hesapta
bekletilmesini, kredi tamamen tahsil ve tasfiye
edilinceye kadar Bankanın uygun göreceği tutardaki
rehnin devamını sağlayacağını ve kredinin vadesinin
teminat alınacak hesabın vadesinden daha uzun
olması durumunda rehin alınan hesabın vade
sonunda temdit edileceğini ve/veya yeni vadeye
bağlanacağını kabul ve taahhüt eder.
Yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak
göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak
tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Banka, bu sözleşme gereği düzenleyeceği dekont,
mektup ve ihbar/ihtarları Müşteriye ve Rehin Verene
gönderdiği takdirde, Müşteri ve Rehin Veren söz
konusu dekont, mektup ve ihbar/ihtarların diğerleri
için de hüküm ifade edeceğini kabul eder ve süresi
içinde itiraz etmedikleri takdirde bildirimin içeriğini
kabul etmiş sayılır.
MADDE -10) BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL
ETMESİ
Müşteri/Rehin Veren, işbu sözleşmeden doğan
ihtilaflarda
imzalanan
sözleşmelerin,
hesap
özetlerinin, Banka’ya verilen her türlü yazılı talimatın,
alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin,
bilgisayar kayıtlarının, ses kayıtlarının, imzalanmış
makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme
talimatlarının, ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname
ve ihbarnamelerin, ödeme planının ve Banka’nın diğer
defter ve evraklarındaki kayıtlarının delil teşkil
edeceğini ve bunun delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve/veya Rehin Veren, kredi tamamen tahsil ve
tasfiye edilinceye kadar rehin verdiği vadeli/vadesiz
mevduat, döviz tevdiat hesabı ile repo, devlet tahvili,
hazine bonosu, Eurobond vb. hesapların birbirlerine
dönüştürülmesinin Banka’nın uygun görüşüne bağlı
olduğunu, Banka’nın uygun görmemesi halinde
herhangi bir hak iddia etmeyeceğini, dönüştürülme
işleminin yapılması halinde de yeni hesap üzerinde
Banka’nın rehin hakkının aynen devam ettiğini kabul
ve taahhüt eder.
10 (on) maddeden ibaret olan işbu sözleşme,
...../...../............ tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş,
taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında imza
edilerek bir nüshası ve geri ödeme planı Müşteri
tarafından alınmış olup, Müşteri ve Rehin
Veren/Verenler, son sayfası imzalanan sözleşmenin
her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm
sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE – 9) BİLDİRİM
Müşteri ve Rehin Veren/Verenler, işbu sözleşmede
belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak
belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin
kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği
takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini Bankaya
iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi,
bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat
yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde bulunan
yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak
kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu’nun 21.
maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya
yapılacağını, adres kayıt sistemindeki yerleşim yerine
(Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen
tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz
hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde kaydının
bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise
sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................. ŞUBESİ
MÜŞTERİ
Adı ve Soyadı: .............................................................
Adresi
: .............................................................
.............................................................
İMZA
4/5
REHİN VEREN
Adı ve Soyadı: ............................................................
Adresi
: ............................................................
.............................................................
İMZA
Adı ve Soyadı: ............................................................
Adresi
: .............................................................
.............................................................
İMZA
KSU-00007
5/5
Download

TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ