TAŞIT KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
TAŞIT KREDİSİ
Ürünün Adı /Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Faiz Oranı (Aylık)
Faizi Oranı (yıllık)
Peşin komisyon katkı payı tutarı
Kredi tahsis ücreti
Gecikme Bildirim Ücreti
Ekspertiz masrafı
Hayat sigortası primi
FAİZ
ORANI
%
MASRAF
TUTARI
AÇIKLAMA
SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası
yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil
edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için,
sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden
gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler
tahsil edilir.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca %15 KKDF tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredi kartı
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle
yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi ve Teminat Sözleşmesini de, bu formun bir nüshası ile
birlikte tarafınıza teslim ediyoruz.
Ticaret Ünvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.; www.yapikredi.com.tr ; Ticaret Sicil Numarası: 32736 ;
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent –İstanbul ; Mersis No:
0937002089200741
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
ÖNEMLİ HUSUSLAR :
Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili
işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret
veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde
kredinin ödenmesi ile kapanır.
MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını
kullandığına dair bildirimi cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.
Cayma hakkını kullanan MÜŞTERİ’nin krediden faydalandığı hâllerde, MÜŞTERİ anaparayı
ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk
eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri
ödemekle yükümlüdür. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde MÜŞTERİ kredisinden
caymamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. MÜŞTERİ’den , hesaplanan akdî faiz
ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında
herhangi bir bedel talep edilemez.
Taraflar arasında akdedilen Sözleşme’de öngörülen şartlar Sözleşme süresi içerisinde
MÜŞTERİ aleyhine değiştirilemeyecektir.
Bu doküman, Tüketici Kredisi hakkında genel bir bilgilendirme formudur.BANKA, bu
bilgileri vermekle kredi açmayı taaahhüt etmiş sayılmaz.Değerlendirme sonucunda uygun
bulunduğu takdirde kredi açılacaktır.
KREDİ TALEBİ:
Yukarıda detayları belirtilen ihtiyaç kredisi ile ilgili olarak tamamen bilgilendirilmiş
bulunmaktayım. Adıma ..................... TL tutarında .......... ay vadeli Taşıt Kredisi açılmasını
rica ederim. .............................. nolu............................ kredimin vadesi gelen taksitlerinin her ay
düzenli olarak ............................ nolu hesabımdan,ödenmesini rica ederim.
Tarih:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Banka Yetkilileri Ad Soyadı ve İmzası:
Ticaret Ünvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.; www.yapikredi.com.tr ; Ticaret Sicil Numarası: 32736 ;
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent –İstanbul ; Mersis No:
0937002089200741
TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ
İşbu Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı , altında Müşteri adı, soyadı ve imzası
bulunan Tüketici Kredisi ve Teminat Sözleşmesinin ve Taşıt Kredisi Bilgilendirme Ve
Talep Formu’nun ayrılmaz bir parçası ve bu belgeler ile bir bütündür.
KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Müşteri No:
Ad Soyad:
Tarih:
Kredi No:
Kredi Tipi:
Ödeme Tipi:
Kredi Tutarı:
Taksit Tutarı:
Taksit
Vade (Ay):
Hayat sigortası
primi:
Peşin komisyon
katkı payı tutarı:
Kredi Tahsis
ücreti:
Ekspertiz masrafı:
Sayısı:
Döviz Cinsi:
Açılış Kuru:
Artış Oranı/Artış
Tutarı:
Faiz Yöntemi:
*Faiz Oranı (Aylık):
*Faiz Oranı
(Yıllık):
Period:
KKDF Oranı:
Aylık Maliyet
Oranı:
Yıllık Maliyet
Oranı:
BSMV Oranı:
Baz Faiz Oranı:
Yıllık Temerrüt
Faiz Oranı:
*Toplam Geri
Ödeme Tutarı:
Gecikme
Bildirim Ücreti
*Kredi kullandırım tarihinden sonra yapılacak ödeme planı değişikliklerinde, değişen tutar
geçerli olacaktır.
REHNEDİLEN MENKUL KIYMETLER VEYA SERTİFİKALAR:
Rehnin Cinsi, Özellikleri, Tertibi,
Yılı Sertifika ise Vade
Sertifika ise Düzenleyen Şube ve Tarihi
Sonu
Kupon Numarası
Numarası
(Altın ise ayarı)
Kupon Adedi
Birim
(Altın ise gramı)
Adet
Açıklama
Ticaret Ünvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.; www.yapikredi.com.tr ; Ticaret Sicil Numarası: 32736 ;
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent –İstanbul ; Mersis No:
0937002089200741
Tutarı
REHİN VEREN:
Adı Soyadı
TCKN
İmzası
Hesap No
Adresi
İPOTEK TESİS EDİLMİŞ / EDİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
İli
Ada
İlçesi
Parsel
Mahallesi
Arsa Payı
Köyü
Kat No
Sokağı
Bağımsız Bölüm No
Mevkii
Blok No
Pafta
Niteliği
İPOTEK VEREN
Adı Soyadı
TCKN
Adresi
İmzası
REHİN TESİS EDİLMİŞ / EDİLECEK ARAÇ BİLGİLERİ:
Markası
Plakası
Modeli
Sicil No
Bağlı bulunduğu Trafik
Tipi
şubesi
Motor No.sı
Ruhsat Tarihi
Şasi No.
İstihap Haddi
Rengi
Rehin Tutarı
Net Ağırlığı
REHİN VEREN
Adı Soyadı
TCKN
İmzası
KEFALETE İLİŞKİN BİLGİLER:
Kefalet Limiti
Kefalet Tarihi
Kefil Adı Soyadı/TCKN’si
Adresi
Kefil Adresi:
İmzası
Ticaret Ünvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.; www.yapikredi.com.tr ; Ticaret Sicil Numarası: 32736 ;
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent –İstanbul ; Mersis No:
0937002089200741
(NOT: Müşterinin, varsa kefilinin ve rehin verenin el yazısı ile “ Okudum, anladım,
müzakere ettim” Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım. yazması istenir.)
Sözleşmenin İmza Tarih:
Müşteri Numarası:
MÜŞTERİ (BORÇLU)
Adı - Soyadı/TCKN:
A.Ş. Adresi:
.......................Şubesi
İmzası:
İmzası)
Alacaklı
Yapı ve Kredi Bankası
(Banka Yetkilileri Adı Soyadı ve
Adres:
..................................................................................
Telefon: ...................................
KEFİL Adı - Soyadı/TCKN:
Adresi:
İmzası:
REHİN VEREN Adı Soyadı /TCKN
Adresi :
İmzası :
(NOT: Müşterinin, varsa kefilinin ve rehin verenin el yazısı ile “ Okudum, anladım, müzakere
ettim” Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım. yazması istenir.)
GERİ ÖDEME PLANI
Ticaret Ünvanı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.; www.yapikredi.com.tr ; Ticaret Sicil Numarası: 32736 ;
İşletmenin Merkezi: Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent –İstanbul ; Mersis No:
0937002089200741
Download

Taşıt Kredisi Ürün Bilgilendirme Formu ve Tüketici