HAZIR AVANS SÖZLEŞMESİ
Amaç ve Kapsam:
Maaş ödemelerine Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından
aracılık edilen müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş.
tarafından açılan Hazır Avans’ın kullanılmasında,
kullanıma ilişkin koşulların belirlenmesinde ve ilgili
işlemlerin
Banka
tarafından
yürütülmesi
ve
sonuçlandırılmasında bu Hazır Avans Sözleşmesi
(bundan böyle “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır)
hükümleri uygulanacaktır.
İş bu sözleşme taraflar arasında daha önce imzalanmış
bulunan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi‘nin eki ve
ayrılmaz bir parçasıdır.
Tanımlar:
Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve
Şubelerini,
Maaş: Bankanın mevcut sistemi kullanılarak, müşterinin
Türkiye İş Bankası nezdinde bulunan cari hesabına alacak
kaydedilen her türlü maaş, ücret, ikramiye, tazminat, ek
ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim ve benzeri
ödemeleri,
Müşteri: Adına Hazır Avans açılan ve bu Sözleşme
kapsamında açılan tüm Hazır Avans üzerinde yetkili olan
kişi,
Hazır Avans: Maaşını Banka aracılığı ile aylık olarak alan
Banka'nın uygun göreceği müşterilere, maaşlarının yattığı
Vadesiz Mevduat Hesaplarına bağlı olarak açılan ve geri
ödeme tarihi müşterinin maaşının yatırıldığı tarih esas
alınarak tespit edilen ve peşin faiz tutarı müşterinin fiili
kullanım süresinden bağımsız olarak, Bankaca 31 günün
altında bir gün sayısı esas alınarak belirlenen, peşin faiz
ödemeli kredili mevduat hesabını,
Peşin Faiz: Bankaca 31 günün altında bir gün sayısı esas
alınarak belirlenen faiz, faiz üzerinden hesaplanacak
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) toplamını,
Ek Hesap: Hazır Avans dışındaki Kredili Mevduat
Hesabını,
Ödeme Tarihi: Müşteri tarafından maaş ödeme tarihi göz
önünde bulundurularak belirlenmiş olan, Hazır Avans
borcunun ödeneceği ve hesabın yeterli olmaması halinde
borcun Ek Hesaba borç kaydedileceği tarihi,
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu: İşbu sözleşmenin
ayrılmaz bir parçasını oluşturmak üzere müşterinin
onayına sunulan; krediye uygulanacak faiz, ücret, masraf
vb. maddi yükümlülükler ile kredi sözleşmesinin
koşullarını, tarafların hak ve sorumluluklarını içeren
unsurların yer aldığı formu,
Banka tarafından maaş ödemesine aracılık edilen
...........................................................(bu
sözleşmede
kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile Türkiye İş Bankası
A.Ş. ........................ Şubesi (bu sözleşmede kısaca
BANKA olarak anılacaktır) arasında, BANKA tarafından
HAZIR AVANS açılması konusunda aşağıda yazılı esas
ve koşullar çerçevesinde uzlaşılarak bu sözleşme
düzenlenmiştir.
1)
MÜŞTERİ, Hazır Avans geri ödeme tarihinin
maaşının yatırıldığı tarih esas alınarak tespit edilen ve
peşin faiz meblağı müşterinin fiili kullanım süresinden
bağımsız olarak Bankaca 31 günün altında bir gün sayısı
esas alınarak belirlenen, peşin faiz ödemeli bir kredili
mevduat hesabı olduğunu; Hazır Avansı Ödeme
Tarihinden önce dilediği bir tarihte kullanabileceğini; Hazır
Avans’ın Ödeme Tarihinden önce kapatılması durumunda
peşin faiz iadesi yapılmayacağını; Hazır Avans’ın Ödeme
Tarihinde cari hesabına yatan maaştan tahsil edileceğini;
cari hesabına yatan maaş tutarının Hazır Avans borcunu
kısmen veya tamamen karşılamaması halinde, toplam
borcunun Ek Hesabına borç kaydedileceğini ve bu
durumda Banka ile imzaladığı Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesinin “L-KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK
HESAP)”
başlıklı
bölümündeki
düzenlemelerin
uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
2)
MÜŞTERİ, Hazır Avans limitinin ………..TL olarak
tespit edildiğini, günün koşullarına ve belli periyotlarla
hesaplanacak maaş ortalamasına göre, Bankanın kredi
limitini ve kullandırma şartlarını belirlemeye yetkili
olduğunu; Bankanın talep üzerine belirleyeceği yeni kredi
limitini ve kullandırma şartlarındaki değişiklikleri
bildireceğini, limit değişikliğine, değişikliğin yapılma
tarihinden itibaren uyacağını ve kullanacağı krediyi
Bankanın belirlediği kredi limiti içinde kullanmayı kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3)
MÜŞTERİ, Hazır Avans için kendisine tahsis
edilen limitin, nakden kullanabileceği Hazır Avans tutarı ve
söz konusu Hazır Avans tutarına ait BANKA tarafından
tahsil edilecek peşin faiz tutarı toplamına eşit olacağını,
peşin faiz tutarının Hazır Avans kullanım anında otomatik
olarak limit içinden kesileceğini ve toplam borcunun
belirlenen limit kadar olacağını; Hazır Avans borcunun hali hazırda vermiş olduğu ödeme talimatlarından öncelikli
olduğunu ve maaş da dahil olmak üzere hesabına alacak
kaydedilen tutarların öncelikle Hazır Avans borcuna
mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4)
MÜŞTERİ, BANKA’dan kullandığı başka bir kredi
borcunu ya da kredi kartı borcunun Tasfiye Olacak
Alacaklar Hesabına aktarılmış olması durumunda ve/veya
Kredili Mevduat Hesabı borcunun tahakkuka düşmüş
olması (borcun vadesinde ödenmemesi) durumunda Hazır
ifade eder.
20-195 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
Avans kullanamayacağını ve bu durumda BANKA’nın
tahsis edilen Hazır Avans limitini kapatmaya yetkili
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5)
MÜŞTERİ, Hazır Avans kullanımının sadece
BANKA’nın ATM’leri (Bankamatik) veya ileride Banka
tarafından belirlenecek diğer kanallar aracılığı ile
gerçekleştirileceğini, ayrıca ürüne ilişkin peşin faiz tutarı,
Hazır Avans miktarı, Hazır Avans çekilebilme tarihi vb.
uygulama esaslarında meydana gelecek değişikliklerin
Hazır Avans’ın kullanıldığı kanal aracılığı ile kendisine
duyurulacağını ve kredi kullanımı sırasında kullanılan
kanal aracılığıyla onay vermesi halinde bu değişikliklerin
taraflar için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden
sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu
değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
6)
MÜŞTERİ, BANKA’ya vereceği Hazır Avans
Başvuru Formu‘ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin
doğruluğunu ve BANKA’nın bu bilgilere dayanarak Hazır
Avans limiti tahsis ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ’nin Hazır Avans Başvuru Formu’nda verdiği
bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya müşterinin
durumunun sonradan değişmesi ve bu değişikliğin haklı
gerekçe teşkil etmesi halinde, BANKA Hazır Avans
kullandırmaktan vazgeçebilir veya Hazır Avans hesabını
tamamen kapatabilir.
7)
MÜŞTERİ, maaş ödemelerinin BANKA aracılığı
ile yapılmaması halinde, Hazır Avans’ın bildirim yapmak
suretiyle kapatılacağını; Hazır Avans Başvuru Formunda
belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde
BANKA’ya bilgi vereceğini, aksi takdirde Hazır Avans’ın
muaccel kılınarak hesabından tahsil edilebileceğini,
hesabının yeterli olmaması durumunda ise Kredili
Mevduat Hesabına borç kaydedileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
8)
MÜŞTERİ, Hazır Avans’ın kısmi kullanıma kapalı
olduğunu; BANKA tarafından belirlenen kredi limitinin
tümünü tek seferde ve limit tanımlaması yapılırken maaş
ödeme gününe göre kendisi tarafından belirlenen Ödeme
Tarihine kadar kullanabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt
eder.
9)
MÜŞTERİ, Hazır Avans kullanımı esnasında,
BANKACA belirlenerek ilan edilen ve kredinin kullanımı
esnasında onay verdiği peşin faiz tutarının peşin olarak
tahsil edileceğini, tahsil edilecek peşin faiz bedelinin Hazır
Avans kullanım anında otomatik olarak limit içinden
alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10)
MÜŞTERİ, her bir Hazır Avans kullanımı için
BANKACA belirlenen peşin faiz bedelini, Hazır Avans
kullanım anında işbu sözleşmede öngörülen esaslar
dahilinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ;
Ödeme Tarihinde kendisinden kullanılan Hazır Avans
tutarı ile peşin faiz tutarı toplamının cari hesabına alacak
kaydedilen maaş tutarından Bankaca otomatik olarak
tahsil edileceğini ve Bankanın bu tutarı anında veya gün
sonunda kredi borcuna mahsup etmeye yetkili olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
11)
MÜŞTERİ, KKDF ve BSMV oranlarında meydana
gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden
itibaren kendisine yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
12)
MÜŞTERİ, kullandığı Hazır Avans’ın geri
ödemesinin maaş ödemelerinin yapıldığı tarih esas
alınarak belirlenen Ödeme Tarihi’nde yapılacağını ve
Hazır Avans olarak çekilen tutar ile peşin faiz tutarı
toplamının maaşının hesaba geçtiği gün, maaş tutarından
nakden ve defaten tahsil edileceğini, kullanacağı Hazır
Avans tutarı tamamen tahsil olmadıkça yeniden Hazır
Avans kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13)
MÜŞTERİ, Hazır Avansı kullandıktan sonra maaş
ödeme gününden önce Hazır Avans miktarını ödemek
suretiyle Hazır Avans kredisinin kapatılmasını istemesi
halinde kredi kullanımı esnasında tahsil edilmiş olan peşin
faiz bedelinin iade edilmeyeceğini ve bu tutardan indirim
yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14)
MÜŞTERİ; Ödeme Tarihi itibariyle Hazır Avans
borcunun tamamen kapatılmaması durumunda; toplam
borcun varsa mevcut kredili mevduat hesabından
karşılanarak Hazır Avans’ın kapatılacağını, kredili
mevduat hesabı limitinin yeterli olmaması halinde
müşterinin talebinin olması durumunda BANKA tarafından
limit artırımına gidileceğini; kredili mevduat hesabı
olmaması durumunda ise Hazır Avans borcunun cari
hesaba yatan maaştan karşılanamayan kısmı kadar limitli
bir kredili mevduat hesabı açılacağını ve açılan bu ek
hesabın sadece Hazır Avans borcunun tahsilinde
kullanılacağını, bunun dışında bir işlem için
kullanılamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
15)
MÜŞTERİ, Hazır Avans borcunun mevcut ek
hesabından limit artırılması suretiyle tahsil edilmesi
durumunda, ek hesabına artırılan limit tutarı kadar bloke
tesis edileceğini, söz konusu blokenin ek hesaptan
karşılanan Hazır Avans borcu tamamen tahsil edilmesi
halinde kaldırılacağını ve yapılan artış tutarı kadar limit
tenzili yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
16)
MÜŞTERİ, mevcut ek hesabı olmaması
durumunda; müşterinin talebinin olması halinde BANKA
tarafında yeni bir ek hesap açılmak suretiyle ek hesaba
devrolan Hazır Avans borcunun tamamı tahsil edildikten
sonra, söz konusu ek hesabın kapatılacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
17)
MÜŞTERİ, Hazır Avans borcunun belirlemiş
olduğu Ödeme Tarihine kadar tahsil edilmiş olması
durumunda, her bir kullanım için belirlenmiş olan peşin
20-195 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
faiz tutarını ödeyerek bir defadan fazla (rotatif olarak)
kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
18)
MÜŞTERİ, Hazır Avanstan doğan borcunu
Ödeme Tarihine kadar ödememesi nedeniyle borcunun
Kredili Mevduat Hesabına borç kaydedilmesi durumunda,
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin özellikle Kredili
Mevduat Hesabı başlığı altındaki hükümlerin geçerli
olacağını, söz konusu hesaba kredili mevduat hesabı cari
faiz oranından faiz işletilmeye başlanacağını ve bu halde
kısmi ödeme yapabilmesinin mümkün olduğunu,
Bankanın, hesabına alacak kaydedilen tutarları anapara
ve faiz alacağından dilediğine mahsup etme hakkının
bulunduğunu, muacceliyet, temerrüt de dâhil olmak üzere,
borcu ile ilgili olarak Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin
Kredili Mevduat Hesabı başlığı altındaki hükümlerinin
uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
19)
MÜŞTERİ, sözleşmede belirtildiği şekilde ödeme
tarihine kadar Hazır Avans tutarını ödememesi, maaş
ödemesinin
BANKACA
yapılmaması,
sözleşme
hükümlerine uymaması, başkaca bir kredisinin tasfiye
olunacak alacaklar hesabında izlenmeye başlanması,
ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi,
üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz ve haciz kararı
aldırılmış olması, kendisinden teminat talep edilmiş
olmasına rağmen teminat vermemesi, Banka’ca yatırılmış
sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde
bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, iflasın
ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü,
kısıtlanması ve kayyım tayini, gibi hallerde Banka’nın
borcun tamamını bildirimde bulunarak muaccel kılmaya ve
hesabında bulunan tutarlardan tahsile, hesabında bulunan
tutarların yeterli olmaması durumunda Ek Hesabına borç
kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
23)
…… maddeden ibaret olan iş bu sözleşme,
…./…/…. Tarihinde, süresiz ve …. nüsha olarak
düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi sonrasında
imzalanmıştır.
Adı, Soyadı: ………………………………
……………………………………………
İMZA:
ADRES:…………………………………
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
…………………….Şubesi
Sözleşmenin bir nüshasının elden alındığına dair müşteri
beyanı:
Adı Soyadı:
İmza:
20)
İş bu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka
müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklere
aykırı davranması ve/veya Bankanın Hazır Avans ürününü
uygulamadan kaldırması halinde müşteriye bildirmek
suretiyle bu sözleşmeyi feshetmek veya Hazır Avans
tutarını azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar
tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında hesabın
borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini
istemek hakkına sahiptir.
21)
Banka, işbu sözleşme ve ekleri kapsamındaki
ürün ve hizmetlere ilişkin yapacağı bildirim ve/veya ilanları
Bankamatik vasıtasıyla yapabileceği gibi, Banka internet
sitesinde, şube panolarında, internet şubesi ekranlarında,
hesap ekstre ve özetlerinde de yer verebilecek veya
Müşteri’nin Banka kayıtlarında yer alan adresine, telefon
numarasına elektronik posta adresine gönderebilecektir.
22)
Bankanın tahsil edeceği ücret ve masraflar işbu
sözleşmenin imzalanmasından önce müşterinin onayına
sunulan ve müşteri tarafından imzalanan işbu sözleşmenin
ayrılmaz bir parçası olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda
belirtilmiştir.
20-195 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
Download

Hazır Avans Sözleşmesi