HAZIR AVANS SÖZLEŞMESİ
Amaç ve Kapsam:
Maaş ödemelerine Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından
aracılık edilen müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş.
tarafından açılan Hazır Avans’ın kullanılmasında,
kullanıma ilişkin koşulların belirlenmesinde ve ilgili
işlemlerin
Banka
tarafından
yürütülmesi
ve
sonuçlandırılmasında bu Hazır Avans Sözleşmesi
(bundan böyle “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır)
hükümleri uygulanacaktır.
İş bu sözleşme taraflar arasında daha önce imzalanmış
bulunan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi‘nin eki ve
ayrılmaz bir parçasıdır.
Tanımlar:
Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve
Şubelerini,
Maaş: Bankanın mevcut sistemi kullanılarak, müşterinin
Türkiye İş Bankası nezdinde bulunan cari hesabına
alacak kaydedilen her türlü maaş, ücret, ikramiye,
tazminat, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim
ve benzeri ödemeleri,
Müşteri: Adına Hazır Avans açılan ve bu Sözleşme
kapsamında açılan tüm Hazır Avans üzerinde yetkili olan
kişi,
Hazır Avans: Maaşını Banka aracılığı ile aylık olarak
alan Banka'nın uygun göreceği müşterilere, maaşlarının
yattığı Vadesiz Mevduat Hesaplarına bağlı olarak açılan
ve geri ödeme tarihi müşterinin maaşının yatırıldığı tarih
esas alınarak tespit edilen ve peşin faiz tutarı müşterinin
fiili kullanım süresinden bağımsız olarak, Bankaca 31
günün altında bir gün sayısı esas alınarak belirlenen,
peşin faiz ödemeli kredili mevduat hesabını,
Peşin Faiz: Bankaca 31 günün altında bir gün sayısı esas
alınarak belirlenen faiz, faiz üzerinden hesaplanacak
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) toplamını,
Ek Hesap: Hazır Avans dışındaki Kredili Mevduat
Hesabını,
Ödeme Tarihi: Müşteri tarafından maaş ödeme tarihi göz
önünde bulundurularak belirlenmiş olan, Hazır Avans
borcunun ödeneceği ve hesabın yeterli olmaması halinde
borcun Ek Hesaba borç kaydedileceği tarihi,
ifade eder.
Banka tarafından maaş ödemesine aracılık edilen
...........................................................(bu
sözleşmede
kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile Türkiye İş
Bankası A.Ş. ........................ Şubesi (bu sözleşmede
kısaca BANKA olarak anılacaktır) arasında, BANKA
tarafından HAZIR AVANS açılması konusunda aşağıda
yazılı esas ve koşullar çerçevesinde uzlaşılarak bu
sözleşme düzenlenmiştir.
1)
MÜŞTERİ, Hazır Avans geri ödeme tarihinin
maaşının yatırıldığı tarih esas alınarak tespit edilen ve
peşin faiz meblağı müşterinin fiili kullanım süresinden
bağımsız olarak Bankaca 31 günün altında bir gün sayısı
esas alınarak belirlenen, peşin faiz ödemeli bir kredili
mevduat hesabı olduğunu; Hazır Avansı Ödeme
Tarihinden önce dilediği bir tarihte kullanabileceğini;
Hazır Avans’ın Ödeme Tarihinden önce kapatılması
durumunda peşin faiz iadesi yapılmayacağını; Hazır
Avans’ın Ödeme Tarihinde cari hesabına yatan maaştan
tahsil edileceğini; cari hesabına yatan maaş tutarının
Hazır Avans borcunu kısmen veya tamamen
karşılamaması halinde, toplam borcunun Ek Hesabına
borç kaydedileceğini ve bu durumda Banka ile imzaladığı
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin “L-KREDİLİ
MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP)” başlıklı
bölümündeki düzenlemelerin uygulanacağını kabul ve
taahhüt eder.
2)
MÜŞTERİ, Hazır Avans limitinin ………..TL
olarak tespit edildiğini, günün koşullarına ve belli
periyotlarla hesaplanacak maaş ortalamasına göre,
Bankanın kredi limitini ve kullandırma şartlarını
belirlemeye yetkili olduğunu; Bankanın talep üzerine
belirleyeceği yeni kredi limitini ve kullandırma
şartlarındaki değişiklikleri bildireceğini, limit değişikliğine,
değişikliğin yapılma tarihinden itibaren uyacağını ve
kullanacağı krediyi Bankanın belirlediği kredi limiti içinde
kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3)
MÜŞTERİ, Hazır Avans için kendisine tahsis
edilen limitin, nakden kullanabileceği Hazır Avans tutarı
ve söz konusu Hazır Avans tutarına ait BANKA
tarafından tahsil edilecek peşin faiz tutarı toplamına eşit
olacağını, peşin faiz tutarının Hazır Avans kullanım
anında otomatik olarak limit içinden kesileceğini ve
toplam borcunun belirlenen limit kadar olacağını; Hazır
Avans borcunun -hali hazırda vermiş olduğu ödeme
talimatlarından öncelikli olduğunu ve maaş da dahil
olmak üzere hesabına alacak kaydedilen tutarların
20-195(i) 10/2014-v1 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Ticaret Sicil No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 3
öncelikle Hazır Avans borcuna mahsup edileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4)
MÜŞTERİ, BANKA’dan kullandığı başka bir kredi
borcunu ya da kredi kartı borcunun Tasfiye Olacak
Alacaklar Hesabına aktarılmış olması durumunda
ve/veya Kredili Mevduat Hesabı borcunun tahakkuka
düşmüş olması (borcun vadesinde ödenmemesi)
durumunda Hazır Avans kullanamayacağını ve bu
durumda BANKA’nın tahsis edilen Hazır Avans limitini
kapatmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
5) MÜŞTERİ, Hazır Avans kullanımının sadece BANKA’nın
ATM’leri (Bankamatik) veya ileride Banka tarafından
belirlenecek
diğer
kanallar
aracılığı
ile
gerçekleştirileceğini, ayrıca ürüne ilişkin peşin faiz tutarı,
Hazır Avans miktarı, Hazır Avans çekilebilme tarihi vb.
uygulama esaslarında meydana gelecek değişikliklerin
Hazır Avans’ın kullanıldığı kanal aracılığı ile kendisine
duyurulacağını ve kredi kullanımı sırasında kullanılan
kanal aracılığıyla onay vermesi halinde bu değişikliklerin
taraflar için bağlayıcı olduğunu ve onay vermesinden
sonra değişiklik tarihinden itibaren söz konusu
değişikliklerin tarafına aynen uygulanacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
6)
MÜŞTERİ, BANKA’ya vereceği Hazır Avans
Başvuru Formu‘ndaki ve diğer belgelerdeki bilgilerin
doğruluğunu ve BANKA’nın bu bilgilere dayanarak Hazır
Avans limiti tahsis ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ’nin Hazır Avans Başvuru Formu’nda verdiği
bilgilerin doğru olmadığının öğrenilmesi veya müşterinin
durumunun sonradan değişmesi ve bu değişikliğin haklı
gerekçe teşkil etmesi halinde, BANKA Hazır Avans
kullandırmaktan vazgeçebilir veya Hazır Avans hesabını
tamamen kapatabilir.
7)
MÜŞTERİ, maaş ödemelerinin BANKA aracılığı
ile yapılmaması halinde, Hazır Avans’ın bildirim yapmak
suretiyle kapatılacağını; Hazır Avans Başvuru Formunda
belirtilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde
BANKA’ya bilgi vereceğini, aksi takdirde Hazır Avans’ın
muaccel kılınarak hesabından tahsil edilebileceğini,
hesabının yeterli olmaması durumunda ise Kredili
Mevduat Hesabına borç kaydedileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
8)
MÜŞTERİ, Hazır Avans’ın kısmi kullanıma kapalı
olduğunu; BANKA tarafından belirlenen kredi limitinin
tümünü tek seferde ve limit tanımlaması yapılırken maaş
ödeme gününe göre kendisi tarafından belirlenen Ödeme
Tarihine kadar kullanabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt
eder.
9)
MÜŞTERİ, Hazır Avans kullanımı esnasında,
BANKACA belirlenerek ilan edilen ve kredinin kullanımı
esnasında onay verdiği peşin faiz tutarının peşin olarak
tahsil edileceğini, tahsil edilecek peşin faiz bedelinin
Hazır Avans kullanım anında otomatik olarak limit içinden
alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10)
MÜŞTERİ, her bir Hazır Avans kullanımı için
BANKACA belirlenen peşin faiz bedelini, Hazır Avans
kullanım anında işbu sözleşmede öngörülen esaslar
dahilinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ;
Ödeme Tarihinde kendisinden kullanılan Hazır Avans
tutarı ile peşin faiz tutarı toplamının cari hesabına alacak
kaydedilen maaş tutarından Bankaca otomatik olarak
tahsil edileceğini ve Bankanın bu tutarı anında veya gün
sonunda kredi borcuna mahsup etmeye yetkili olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
11)
MÜŞTERİ, KKDF ve BSMV oranlarında meydana
gelen leh ve aleyhteki değişikliklerin, değişiklik tarihinden
itibaren kendisine yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
12)
MÜŞTERİ, kullandığı Hazır Avans’ın geri
ödemesinin maaş ödemelerinin yapıldığı tarih esas
alınarak belirlenen Ödeme Tarihi’nde yapılacağını ve
Hazır Avans olarak çekilen tutar ile peşin faiz tutarı
toplamının maaşının hesaba geçtiği gün, maaş
tutarından nakden ve defaten tahsil edileceğini,
kullanacağı Hazır Avans tutarı tamamen tahsil olmadıkça
yeniden Hazır Avans kullanamayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
13)
MÜŞTERİ, Hazır Avansı kullandıktan sonra maaş
ödeme gününden önce Hazır Avans miktarını ödemek
suretiyle Hazır Avans kredisinin kapatılmasını istemesi
halinde kredi kullanımı esnasında tahsil edilmiş olan
peşin faiz bedelinin iade edilmeyeceğini ve bu tutardan
indirim yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14)
MÜŞTERİ; Ödeme Tarihi itibariyle Hazır Avans
borcunun tamamen kapatılmaması durumunda; toplam
borcun varsa mevcut kredili mevduat hesabından
karşılanarak Hazır Avans’ın kapatılacağını, kredili
mevduat hesabı limitinin yeterli olmaması halinde
müşterinin talebinin olması durumunda BANKA
tarafından limit artırımına gidileceğini; kredili mevduat
hesabı olmaması durumunda ise Hazır Avans borcunun
cari hesaba yatan maaştan karşılanamayan kısmı kadar
limitli bir kredili mevduat hesabı açılacağını ve açılan bu
ek hesabın sadece Hazır Avans borcunun tahsilinde
20-195(i) 10/2014-v1 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Ticaret Sicil No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 2 / 3
kullanılacağını, bunun dışında bir işlem için
kullanılamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
15)
MÜŞTERİ, Hazır Avans borcunun mevcut ek
hesabından limit artırılması suretiyle tahsil edilmesi
durumunda, ek hesabına artırılan limit tutarı kadar bloke
tesis edileceğini, söz konusu blokenin ek hesaptan
karşılanan Hazır Avans borcu tamamen tahsil edilmesi
halinde kaldırılacağını ve yapılan artış tutarı kadar limit
tenzili yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
16)
MÜŞTERİ, mevcut ek hesabı olmaması
durumunda; müşterinin talebinin olması halinde BANKA
tarafında yeni bir ek hesap açılmak suretiyle ek hesaba
devrolan Hazır Avans borcunun tamamı tahsil edildikten
sonra, söz konusu ek hesabın kapatılacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
17)
MÜŞTERİ, Hazır Avans borcunun belirlemiş
olduğu Ödeme Tarihine kadar tahsil edilmiş olması
durumunda, her bir kullanım için belirlenmiş olan peşin
faiz tutarını ödeyerek bir defadan fazla (rotatif olarak)
kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
18)
MÜŞTERİ, Hazır Avanstan doğan borcunu
Ödeme Tarihine kadar ödememesi nedeniyle borcunun
Kredili Mevduat Hesabına borç kaydedilmesi durumunda,
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin özellikle Kredili
Mevduat Hesabı başlığı altındaki hükümlerin geçerli
olacağını, söz konusu hesaba kredili mevduat hesabı cari
faiz oranından faiz işletilmeye başlanacağını ve bu halde
kısmi ödeme yapabilmesinin mümkün olduğunu,
Bankanın, hesabına alacak kaydedilen tutarları anapara
ve faiz alacağından dilediğine mahsup etme hakkının
bulunduğunu, muacceliyet, temerrüt de dâhil olmak
üzere, borcu ile ilgili olarak Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesinin Kredili Mevduat Hesabı başlığı altındaki
hükümlerinin uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
19)
MÜŞTERİ, sözleşmede belirtildiği şekilde ödeme
tarihine kadar Hazır Avans tutarını ödememesi, maaş
ödemesinin BANKACA yapılmaması, sözleşme
hükümlerine uymaması, başkaca bir kredisinin tasfiye
olunacak alacaklar hesabında izlenmeye başlanması,
ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi,
üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz ve haciz kararı
aldırılmış olması, kendisinden teminat talep edilmiş
olmasına rağmen teminat vermemesi, Banka’ca yatırılmış
sigorta primlerinin ödenmemesi, konkordato talebinde
bulunması, hakkında iflas kararı verilmiş olması, iflasın
ertelenmesi talebinde bulunulması, Müşterinin ölümü,
kısıtlanması ve kayyım tayini, gibi hallerde Banka’nın
borcun tamamını bildirimde bulunarak muaccel kılmaya
ve hesabında bulunan tutarlardan tahsile, hesabında
bulunan tutarların yeterli olmaması durumunda Ek
Hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve
taahhüt eder.
20)
İş bu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Banka
müşterinin işbu sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklere
aykırı davranması ve/veya Bankanın Hazır Avans
ürününü uygulamadan kaldırması halinde müşteriye
bildirmek suretiyle bu sözleşmeyi feshetmek veya Hazır
Avans tutarını azaltmak veyahut tamamen kesmek ve
ihbar tarihinden itibaren belirleyeceği zaman zarfında
hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının
ödenmesini istemek hakkına sahiptir.
21)
Banka, işbu sözleşme ve ekleri kapsamındaki
ürün ve hizmetlere ilişkin yapacağı bildirim ve/veya
ilanları Bankamatik vasıtasıyla yapabileceği gibi, Banka
internet sitesinde, şube panolarında, internet şubesi
ekranlarında, hesap ekstre ve özetlerinde de yer
verebilecek veya Müşteri’nin Banka kayıtlarında yer alan
adresine, telefon numarasına elektronik posta adresine
gönderebilecektir.
22)
…… maddeden ibaret olan iş bu sözleşme,
…./…/…. Tarihinde, süresiz ve …. nüsha olarak
düzenlenmiş, taraflarca okunup kabul edilmesi
sonrasında imzalanmıştır.
Adı,Soyadı: ………………………………
……………………………………………
İMZA:
ADRES:…………………………………
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
…………………….Şubesi
Sözleşmenin bir nüshasının elden alındığına dair
müşteri beyanı:
Adı Soyadı:
İmza:
20-195(i) 10/2014-v1 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Ticaret Sicil No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 3 / 3
Download

Hazır Avans - Türkiye İş Bankası