MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ.
Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza
No: 56 Kat: 7 Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
T
F
+90 (216) 368 24 24
+90 (216) 368 24 45
www.moorestephens.com.tr
SİRKÜLER
Tarih
:
04.04.2014
No
Konu
:
:
2014-24
ÖTV Uygulamalarına İlişkin Olarak Yayımlanan 4 Adet Genel Tebliğ
ile 1,6,18 ve 25 seri nolu ÖTV Genel Tebliğlerinde Değişiklik
Yapılmıştır.
ÖTV Uygulamalarına İlişkin Olarak Yayımlanan 4 Adet Genel Tebliğ ile 1,6,18 ve 25
seri nolu ÖTV Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmıştır.
18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ‘de, Özel Tüketim Vergisi Kanunu
uygulamasına ilişkin 30, 31, 32 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. Bu
tebliğlerle sırası ile ; 1 seri numaralı Tebliğin ithalde alınan teminat ve teminatın çözümüne
ilişkin uygulamalarında, 6 seri numaralı Tebliğin deniz yakıtı teslimi ile ilgili modül
uygulamalarında, 18 seri numaralı Tebliğin, LPG teslimine ilişkin teminatın çözümü
uygulamalarında, 25 seri numaralı Tebliğin, mahsuben ve nakden iade taleplerinin elektronik
ortamda yapılması ve sonradan muaccel hale gelen borçlara mahsup uygulamasında,
değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu tebliğ açıklamaları aşağıda özetlenmiş olup, tam metinlerine aşağıdaki linkten
ulaşılması mümkündür.
30 Seri No.lu Tebliğle 1 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler
Tebliğ ile yapılan düzenlemelerde ; - ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların
ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar nakit teminatın veya ÖTV için
düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verileceği
açıklanmıştır.
- (I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi
kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat vermeleri gerektiği açıklanmıştır.
- Yeni
güncelleme çerçevesinde (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki malların teminat bilgileri
için gümrük idaresince ayrı ayrı oluşturulacak olan (EK:11) bilgi formu kullanılacaktır.
-Teminat çözümüne ilişkin 1 seri No.lu Tebliğin" 16.4 -İthal Edilen Petrol Ürünlerinin
Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu"nun (EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrük
İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
- Yeni düzenleme ile (A) cetvelindeki malların ve (B) cetvelindeki malların ithali için alınan
teminatların çözümü işlemleri farklı alt başlıklar altında açıklanmıştır.
31 Seri No.lu Tebliğle 6 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler
Tebliğde yapılan düzenleme ile 6 seri nolu Genel Tebliğin “5/d Diğer Hususlar” alt başlıklı
bölümünün 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışma usul ve esaslarını kendisinin
belirleyeceği ve ÖTVBS’nin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde olan ve GPS, GSM
tabanlı çalışacak tekne takip (ÖTVBSTTM) modülü kurar ve işletir. Modül kapsamında
Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile donatılır. Modülden
alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup, hukuki
uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde edilen
veriler; kontrol ve denetim, yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldırılması,
yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla
ÖTVBS ile de kullanılır.”
Bu düzenleme ile herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta tevsik edici unsur olarak elektronik takip
sistemli bir modül kullanımı zorunluluğu getirilmiş olmaktadır.
32 Seri No.lu Tebliğle 18 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler
18 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği'nin "4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü" alt
başlıklı bölümü ve Tebliğ'in "5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü" alt başlıklı bölümü, 32
seri numaralı ÖTV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda değiştirilmiştir.
İlgili bölümlerin eski ve yeni şekilleri karşılaştırmalı olarak aşağıya alınmıştır.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.'nin “Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.’nin
bu kararname kapsamında teslim edilmesi bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve
ve bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde beyan edilmesi üzerine vergi çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi
dairesince
Edilen⁄Ödenen
"Tecil
ÖTV dairesince
1
Seri
No.lu
ÖTV
Genel
Tutarı" ve "Vergi Dairesi Alındısı Tarih Tebliğinin ekinde yer alan EK:12 bilgi formu
No." sütunları doldurulmadan 1 Seri No.lu elektronik
ortamda
oluşturularak
ilgili
ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük
EK:12 bilgi formu düzenlenerek ilgili idaresince
bu
form
uyarınca
teminatın
gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.”
idaresince, bu formdaki beyana konu teslim
miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar
teminatın
çözümü
işlemi
gerçekleştirilecektir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
Üreticiler tarafından kararname kapsamında “Üreticiler tarafından kararname kapsamında
ithal edilen L.P.G.'nin, gerek vergiye tabi ithal edilen L.P.G.’nin, vergiye tabi olan veya
olmayan aerosol üretiminde gerekse vergiye olmayan aerosol üretiminde kullanıldığının,
tabi olan aerosol üretiminde kullanıldığının, bu Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı
bu tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik
şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV’ye ilişkin
raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV'ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine,
yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel
vergi dairesince 1 Seri No.lu Özel Tüketim Tebliği
ekindeki
EK:12
bilgi
formu
Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi elektronik ortamda oluşturularak gümrük
formu
düzenlenerek
gönderilecektir.
gümrük
Gümrük
idaresine idaresine
gönderilecektir.
Bu
formda
idaresine çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen
gönderilecek EK:12 bilgi formunda "Satılan maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara
Miktar" sütununa, ithal edilen maldan isabet eden tutar yazılacak ve gümrük
aerosol
üretiminde
kullanılan
miktar idaresince
bu
form
uyarınca
teminatın
yazılacak,
"Tecil
Edilen⁄Ödenen
ÖTV çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.”
Tutarı" ve "Vergi Dairesi Alındısı Tarih
No." sütunları doldurulmayacaktır. Gümrük
idaresince, formda gösterilen bu miktara
isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın
çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.
33 Seri No.lu Tebliğle 25 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler
25 seri nolu tebliğin 4.1.1. Mahsup Dilekçesi” alt başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Eski düzenleme:
Yeni düzenleme:
İade talebi, KDV (KDV mükellefiyetinin “İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden
bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması
Vergisi)
yönünden
bağlı
olunan vergi halinde
dairesine verilecek bir dilekçe (Gelir İdaresi yönünden
Başkanlığınca
standart
bir
kullanılma
zorunluluğunun
halinde
dilekçe)
bu
ile
Gelir
bağlı
veya
Kurumlar
olunan
vergi
Vergisi)
dairesine
dilekçenin verilecek bir dilekçe ile elektronik ortamda
getirilmesi yapılır.”
yapılır.
İade
alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale
gelecek
vergi
ve
SGK
borçlarına
mahsubunun da talep edilmesi mümkündür.
Ancak bu borçlar muaccel hale geldikçe
mahsup talebinin, muaccel hale gelen her
borç için ayrı dilekçe verilmek suretiyle
yenilenmesi gerekir.
Ayrıca tebliğin “4.2.1. Nakden İade Dilekçesi” alt başlıklı bölümü yukarıda belirtilen yeni
düzenleme şeklinde değiştirilmiş ve ilave olarak "4.2.2. Nakden İade Talebinin Yerine
Getirilmesi" ile ilgili bölümüne 1 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği'nin "16.3.1" bölümü
uyarınca verilen teminatlardan nakden iade talepleri için de kullanılabileceği belirtilmiş
olanların, imalatçının talebi üzerine bu bölüm uyarınca alınması gereken teminat yerine
kullanılmasının da mümkün olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca tebliğde yapılan düzenlemeyle; sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10
kişiden az çalışanı olan imalatçıların, imalatında ne kadar ÖTV'ye tabi mal kullanıldığının
tespit edildiği ekspertiz raporunu, sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde
ticaret odalarından alabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140318-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140318-7.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140318-8.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140318-9.htm
Saygılarımızla,
MOORE STEPHENS TÜRKİYE
MBK ULUSLAR ARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ.
Download

Your ref * - Moore Stephens