KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ
1) Tanımlar:
İşbu Sözleşmede kullanılan aşağıdaki terimler, karşılığında yazan anlam, içerik ve kapsamda kullanılmıştır.
Sözleşme: Banka ile Müşteri arasında akdedilen işbu Sözleşme ile “Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu”,
“Talep ve Bilgilendirme Formu”, “Genel İşlem Koşulları Kullanılmasını Kabul Beyanı”, “Geri Ödeme Planı” ve
sair eklerinin bütünüdür.
Satıcı: Müşteri tarafından alınan konutu satan gerçek veya tüzel kişidir.
2) Temlik Yasağı:
Müşteri Sözleşmeden doğan haklarını, Bankanın muvafakati olmadan başkalarına devir ve temlik edemez.
3) Müşterinin, Belge Temini ve Bankayı Doğru Bilgilendirme Yükümlülüğü:
Müşteri, Bankaya vermiş olduğu, başvuru formu ve sair belgelerdeki tüm bilgilerin, ibraz ettiği konut satış
sözleşmesinin (faturasının) eksiksiz ve doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, Banka
krediyi kullandırmaktan vazgeçebilir; bu kabul ve taahhüdün aksinin kredinin kullandırılmasından sonra
saptanması halinde Banka, borcun tamamını muaccel kılma yetkisine sahiptir. Müşteri bu hususları kabul ve
konuya dair itiraz ve sair haklarından peşinen ve dönülemez biçimde feragat ettiğini kabul eder.
4) Kâr payı, Kur, Vergi, Masraflar ve Komisyonlar:
a)
Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflar Müşteriye aittir.
Banka, ödemek zorunda kaldığı vergi, resim ve harçlarla, yaptığı bütün masrafları Müşteri hesabına borç
kaydetmeye yetkilidir.
b)
Müşteri bu maddede sayılan nedenlerle yapılacak ilaveleri ödeme planına yansıtarak değişiklikler
yapmaya Bankanın tek taraflı yetkili olduğunu, ayrıca yapılacak bu değişikliklere yürürlük tarihinden itibaren
yeni ödeme planı doğrultusunda derhal uymayı ve ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
c)
Bu maddeye ilişkin olarak taraflar arasında imzalanmış KREDİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU
bağlayıcıdır.
5) Kredinin Kullandırılması Anı:
Müşterinin başvuru formu doldurmuş olması veya Satıcının işlemlere başlamış olması, (ayrıca bir yazılı
taahhüdü yoksa) Bankaca kredinin kullandırılmasını gerekli kılmaz; Banka krediyi, Sözleşmenin
imzalanmasından ve kredi açma (tahsis) kararında belirtilen teminatların verilmesinde sonra kullandırır.
Banka işlemin niteliğine ve tamamen kendi takdirine göre krediyi avans ödeme şeklinde ya da Sözleşme
imzası ile teminatların tesisinden önce de kullandırabilir.
6) Genel Esaslar Ve Tarafların Sorumluluğu:
a)
Sözleşme kapsamında Bankanın sorumluluğunun, Müşterinin satın almak istediği konut için
kredi/finansman sağlamakla sınırlı olduğunu taraflar kabul eder. Kredi tutarı, Banka tarafından Satıcıya
ödenmek koşuluyla kullandırılır; Bankanın mevzuatı gereği finansman sağlama yöntemi bu olmakla, işbu
kredi bağlı kredi olarak yorumlanamaz. Banka ancak ve sadece satıcı ile arasında kredi kullandırımına dair
bir sözleşme olması durumunda bağlı kredi dolayısıyla sorumlu olur.
b)
Kredi/Finansman tutarı, Banka tarafından Satıcıya ödenir.
c)
Yabancı para cinsinden kredilerde, Müşteri kullandırım tarihindeki Banka döviz alış kuru üzerinden
döviz olarak borçlandırılmak suretiyle Türk Lirası finansman/kredi kullandırılacak olup, yapılacak TL geri
ödemelerde, ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru esas alınacaktır. Anapara, kâr payları, gecikme
cezası ile gecikme cezasının vergileri, akdi ve yasal diğer feriler borçlanılan döviz cinsi üzerinden tahakkuk
ettirilerek hesaba borç kaydedilecektir. Finansmanın/Kredinin kullandırıldığı tarihte esas alınan döviz alış
kuru ile ödeme tarihindeki döviz satış kuru arasında kullandırılan finansmanın/kredinin niteliğine göre; kur
farkından doğacak vergiler ve sair feriler de ayrıca Müşteri tarafından ödenecektir. Finansmanın/Kredinin
kısmen veya tamamen geri ödenmesinde uygulanacak kur, vade tarihindeki kurdan daha düşük olmayacak;
fiili ödeme tarihinde döviz kurları düşmüş olsa dahi Müşteri tarafından yapılacak ödeme tarihlerindeki kur,
hiçbir zaman vade tarihindeki kurdan daha düşük olarak uygulanmayacaktır. Ancak Banka, tek taraflı kararı
ile daha düşük olsa bile fiili ödeme tarihindeki kuru uygulama hak ve yetkisine sahiptir.
d)
Konutun satın alınacağı yerin (Satıcının) belirlenmesi, kalitesi ve sair hususlar Müşterinin
sorumluluğundadır. Bu nedenle Müşteri; konutun istenen evsafta olmaması, teslim ve tesellüm koşulları,
üçüncü kişilerin konut üzerinde hak iddia etmeleri vb. ayıp ve zapt nedenleriyle, Bankaya rücu etmeyeceğini;
SZL.BİBÜGM.004. 1
bu gibi konularda muhatabının Satıcı olduğunu, Satıcı ile Müşteri arasında doğabilecek olan ihtilafların
Müşterinin, Bankaya karşı olan edimlerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceğini dönülemez biçimde
kabul ve taahhüt eder.
e)
Sözleşmeyi imzalamış olan Müşteri ve Kefil Sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan veya
kredinin tasfiyesi tarihine kadar geçen sürede yürürlüğe girecek olan mevzuat ile Sözleşme içeriğine uymayı
kabul ederler.
7)
Teminatla İlgili Hükümler:
a)
Müşteri; borçlarına karşılık ipotek, rehin vb. teminatları ve işlemin hangi safhasında olursa olsun
Bankanın isteyeceği ek teminatları Banka lehine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
b)
Müşteri; Sözleşme süresince teminatları Bankaca uygun görülecek bir sigorta şirketine sigorta
ettireceğini, ettirmediğinde Bankanın resen yaptıracağı sigorta ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider
vergilerini ödeyeceğini; poliçede Bankanın dain-i mürtehin olarak gösterilmesini sağlayacağını, hasar halinde
tazminatın tahsili için kanunen lazım gelen her türlü işlemin Bankaca yapılmasını ve alınacak tüm
tazminatları borçlarına mahsup etmeye Bankanın kayıtsız ve şartsız yetkili olduğunu dönülemez biçimde
kabul ve taahhüt eder.
c)
Müşteri Banka lehine tesis ettiği/edeceği teminatların, tüm borçları için de aynen geçerli olacağını;
aynı şekilde daha önce kullanmış olduğu krediler nedeniyle Banka lehine tesis ettiği teminatların bu
Sözleşmeden kaynaklanan borçları için de teminat teşkil edeceğini; aksine bir iddia ve itirazda
bulunmayacağını, bu husustaki iddia, itiraz ve sair bilcümle talep ve haklarından peşinen feragat eylediğini
dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
d)
Rehin, ipotek, kefalet, temlik ve sair teminatlar, Müşterinin hiçbir borcunun kalmaması (asıl alacak,
kâr payı, vergi, fon, harç, masraf, avukatlık ücreti, gecikme cezası ile Kanun ve sözleşme gereği ödenmesi
gerekecek feriler ve sair tüm borçlarının ödenmesi) halinde tamamen iade edilecek olup; teminatlar Bankanın
istediği yerde Müşteri tarafından teslim alınacak, teslim, fek ve sair iade masrafları da Müşteriye ait olacaktır.
e)
Üçüncü şahıslar tarafından verilecek teminatlar; açıkça belirlenmiş bir krediye hasredilmiş olarak
verilmedikçe, başta bu sözleşmeye istinaden kullandırılan kredi olmak üzere Müşterinin Bankaya olan tüm
borçlarının teminatını teşkil eder.
8)
Muacceliyet Sözleşmesi:
a)
Bu Sözleşmede, mevzuatta ve kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan diğer şartların gerçekleşmesi
halinde, Müşteri, kefil ve sair tüm ilgililerin Bankaya olan borçlarının tamamı muaccel olur.
b)
Muacceliyet nedenlerinin oluşması halinde kanunen ihbar ve süre şartı varsa buna riayetle, yoksa
başkaca hiçbir ihtara gerek olmaksızın Bankanın tüm alacaklarının muaccel hale geleceği; ayrıca kanunen
ihtar gönderilmesi zorunlu olan hallerde bu ihtarın bir defa gönderilmesinin yeterli olacağı, müteakip
taksitlerden herhangi birinin kısmen dahi vadesinde ödenmemesi veya bir yıl içerisinde iki veya daha fazla
temerrüt veya muacceliyet uyarısına muhatap olunması halinde, bu durum Banka yönünden sözleşmenin
devamını çekilmez hale getireceğinden, başkaca bildirim veya işleme gerek olmaksızın tüm alacağın
muaccel hale geleceği hususunda taraflar dönülemez biçimde mutabıktırlar.
c)
Muacceliyet Nedenleri:
i)
Geri ödeme planındaki ödemelerden birbirini izleyen en az ikisinin kısmen dahi olsa vadesinde
ödenmemesi.
ii)
Bankaya verilen belge ve bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunun Banka veya ilgili merciler tarafından
anlaşılması.
iii)
Teminat veya ek/ilave teminat verilmesine ilişkin Banka talebinin karşılanmaması.
iv)
Sözleşme hükümlerinin kısmen veya tamamen ihlal edilmesi.
9)
Temerrüt Hali ve Sonuçları:
a)
Borcun geri ödenmesi tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, geri ödeme planında gösterilen
miktar ve tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla; Müşterinin geri ödeme planına göre vadesi geldiği halde
ödenmeyen borcu için, herhangi bir ihtar, ihbar veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın temerrüt hali
oluşacaktır.
SZL.BİBÜGM.004. 1
b)
Tarafların mutabakatına göre; temerrüt halinde Banka, geciken borca, bu sözleşmede yazılı olan
gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak aylık veya yıllık oranın güne isabet eden miktarı için
(kıstelyevm) hesaplamayla bulunacak tutarı, gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün
arasındaki süre için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Sehven veya herhangi bir nedenle bu
sözleşmede gecikme cezası oranı yazılmamış olursa, bu takdirde yapılacak hesaplamada; krediye
uygulanan kâr payı oranının %30 fazlası gecikme cezası oranı olarak esas alınacaktır. Müşteri ve Kefil,
Bankanın bu hakkını kullanmasıyla ilgili olarak her türlü, talep, itiraz ve def’i haklarından peşinen ve
dönülemez biçimde feragat etmişlerdir.
c)
Müşteri; aleyhine icra takibi başlatılmışsa geciken borcunu, takip harç ve masrafları, avukatlık ücreti
ve sair tüm masrafları ile birlikte ödemeyi; Bankanın bunları Müşteri hesabına borç kaydetmeye yetkili
olduğunu dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
d)
Banka dilerse bu hükümlerin yanında, ayrıca temerrüt nedeniyle sahip olduğu tüm kanuni haklarını
da kullanabilir.
10)
Müşterinin Borcunu Vadesinden Önce Ödemesi/Kapatması:
a)
Müşteri, borcunu vadeden önce ve tümüyle ödemeyi/kapatmayı yazılı olarak talep ettiği takdirde,
kalan borçtan sadece yasal zorunluluk kapsamındaki indirimler yapılacak olup, Müşterinin bunun dışında
herhangi bir indirim talebine hakkı olmayacaktır. Taraflar bu hususta mutabık olup; kalan anapara borcuna
tatbik edilecek kâr, kredinin kapatıldığı ayın tamamına, gün hesabına bakılmaksızın uygulanacaktır ve ayrıca
varsa Bankaca tahsil edilmesi gereken sair vergi, fon, masraf ve komisyonların tamamı da defaten ve
tamamen tahsil edilecektir.
b)
Müşteri, erken ödeme/kapatma talebini yazılı olarak yapacağını, Bankaca kendisine bildirilen
meblağı derhal bildirilen yere ödeyeceğini; bu ödeme yapılmadığı takdirde, erken kapama başvurusunun hiç
yapılmamış sayılarak, mevcut geri ödeme planının işlemeye devam edeceğini; ayrıca daha önce ödemiş
olduğu kredi taksitlerine ilişkin fon, vergi iadesi yapılmayacağını, Bankanın bundan dolayı herhangi bir
sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
c)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un taraflara bahşettiği haklar ile ilgili hükümleri saklıdır.
11)
Bankanın Rehin ve Mahsup Hakkı:
Müşteri ve Kefil, tüm borçları için, Bankanın merkez ve tüm şubelerinde mevcut olan veya olabilecek her türlü
hesapları, hak ve alacakları, havaleleri, senetleri vs. üzerinde Bankanın rehin, bloke ve hapis hakkı
bulunduğunu; Bankanın bunlarla ilgili hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın hapis, takas ve mahsup yetkisinin
bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Banka, vadesi gelmiş veya herhangi bir sebeple muaccel olmuş
alacaklarını Müşterinin Bankadan olan her türlü alacağı, cari ve katılma hesaplarından veya Müşteri
hesabına tahsil ettiği bedellerden mahsup suretiyle tahsil etmeye yetkili olup; bu yetki Müşteri tarafından işbu
hükme istinaden ve dönülemez biçimde verilmiş bir yetkidir.
12)
Delil Sözleşmesi:
Taraflar arasında alacağın varlığı ve miktarı açısından bir ihtilaf çıktığı takdirde, alacağın tespiti bakımından
Bankanın defter ve kayıtları HMK m.193 uyarınca kesin delil teşkil eder Banka kayıtlarının aksi, ancak aynı
biçimde usulünce oluşturulan kayıtlar ya da Banka yetkililerinin geçerli imzalarını taşıyan yazılı belge ile
kanıtlanabilir.
13)
Tebligat Adresi (Adres Sözleşmesi):
a)
Adres Bildirme Zorunluluğu: Müşteri, Banka tarafından yapılacak tebligatların kendisine
ulaşabilmesi için, tebligata elverişli (fiziki ve elektronik) adresini Bankaya bildirmek zorundadır.
b)
Müşteri ve Kefil, kendilerine tebligat yapılabilmesi için işbu Sözleşmede yazılı adreslerinin, olmaması
halinde ise MERNİS sistemindeki son adreslerinin tebligat adresi sayılacağını; adres değişikliklerinin derhal
yazılı olarak noter vasıtası ile Bankaya bildirileceğini, aksi halde bu adreslerinin tebligat adresi olarak geçerli
olmaya devam edeceğini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
c)
İşbu Adres Sözleşmesine istinaden Banka nezdindeki adreslerinden birine yahut MERNİS
sistemindeki son adrese gönderilmiş olması kaydıyla, gönderilen tebligat muhatabına ulaşmasa dahi
tebligatın adrese ulaştığı tarihte muhatabına yapılmış sayılacağını Müşteri ve Kefil dönülemez biçimde kabul,
beyan ve taahhüt etmiştir.
14)
Bankanın Teminat Göstermekten Muafiyeti ve Takip Yetkisi:
SZL.BİBÜGM.004. 1
a)
Müşteri, Bankanın ihtiyati haciz talep etmesi halinde teminat yatırmaktan vareste tutulmasını kabul
eder.
b)
Müşterinin, Banka uhdesinde çeşitli teminatları ve tahsilat imkânlarının bulunması halinde Banka,
mükerrer tahsilat olmamak kaydıyla, tüm imkânlarına aynı anda başvurabilir, tümünden aynı anda tahsilat
yapabilir. Müşteri bu hususu peşinen kabul etmektedir. Banka yapacağı tahsilatları, alacaklarından istediğine
mahsup edebilir.
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
15)
Taraflar, aralarındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkeme ve icra dairelerinin
yetkili olduğunu kabul eder. Bu sözleşme genel mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz.
Özellikle Bankanın fiilen şubesinin bulunduğu yerlerdeki mahkeme ve icra daireleri de anlaşmazlıkların
çözümünde yetkilidir.
16)
Kefalet Şerhi:
Kefil, işbu Sözleşmede yazılı (geri ödeme planında belirtilen ve ayrıca akdi ve kanuni olarak Müşterinin
sorumlu olduğu) toplam borç için, el yazısıyla yazdığı limit tutarına kadar kefil olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
17) Sözleşmenin Sona Ermesi – Feshi:
a) Müşterinin ölmesi veya tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde sözleşme kural olarak sona erer.
Müşterinin külli halefleri ile Banka karşılıklı ve yazılı mutabık kalarak sözleşmeyi ayakta tutabilirler.
b) Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın aczi, ehliyetini yitirmesi ya da edimlerine yerine getirmesine
önemli biçimde engel olacak (kefilin kefaletinin sona ermesi, verilmesi gereken teminatların
verilmemesi vb. gibi) sair durumların zuhuru halinde veya sözleşmeyi çekilmez kılabilecek sair
nedenlerle, sözkonusu nedenin ortadan kaldırılması için verilecek 15 (ONBEŞ) günlük yazılı ihbar
süresine riayet etmek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir.
c) Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi ya da sona ermesi halinde, fesih/sona erme tarihi
itibariyle Müşterinin Bankaya olan bütün borçları muaccel hale gelir.
18)
Genel İşlem Koşulu Kullanıldığı Uyarısı Ve Bilgilendirme
Bu Sözleşme, Bankanın önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerinden
ibaret, genel işlem koşulları içermektedir. Bu nedenle işbu sözleşmenin imzalanmasından önce incelemesi
ve bilgi edinmesi amacıyla Müşteri ve Kefil tetkikine sunulmuş; ayrıca gerek inceleme amacıyla sözleşmenin
verilmesi esnasında ön yazı ile bilgilendirme sağlanmış ve gerekse Bankanın internet sitesinde
(http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.aspx) adresinde yer alan açıklamalarla Müşterinin
ve Kefilin bilgilendirilmesi sağlanmış; buna mukabil Müşterinin ve Kefilin Bankaya gönderdiği yazıda yeterli
bilgi edinildiği ve Müşterinin ve Kefilin genel işlem koşulları kullanılmasını kabul ettiği anlaşılmış olup,
Sözleşme bu suretle imzalanmıştır.
EKİ: GERİ ÖDEME PLANI
Banka
Müşteri
Kefil
(kaşe+imza):
Sözleşmenin bir nüshasını aldım. *
Kefalet Miktarı*:
İmzası:
Tarih*:
Tarih:
* Kefalet Miktarı ile Tarihin Kefilin el yazısıyla yazılması şarttır.
SZL.BİBÜGM.004. 1
Download

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ 1) Tanımlar: İşbu Sözleşmede