SÖZLEŞME
Madde 1- TARAFLAR
İş bu sözleşme;
1.1
“…………………………………………………………………………………………………………………………….”adresinde
mukim “…………………………………………………………….”(İş bu sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır.) ile
1.2 “Golden Plaza C Blok Kat:2 D:5 Kozyatağı / İSTANBUL” adresinde mukim “SCV DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ ”
(İş bu sözleşmede “SECRETCV” olarak anılacaktır.)
Arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu, istihdam edilecek olan personellerin seçimi hususunda yararlanılan ve tüm
hakları SECRETCV’ ye ait olan İK Portalının ÜYE tarafından yararlanma hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir. ÜYE’nin işbu sözleşme dolayısıyla alacağı hizmetler,
2.1 Üyelik süresince…………………………………………. yayınlama,
2.2 Üyelik süresince ……………………………………………kullanımı,
2.3 İlanlarda otomatik olarak firma logo ve profilinin bulunması, ilanlara gelen başvurular arasında arama
yapabilmesi, ilanlara gelen başvurulara cevap mektubu gönderebilmesi,
2.4 Üyelik süresince … gün ana sayfada ilan yayınlanması
2.5 Üyelik süresince ilanların görsel şablonlu ilan olarak yayınlanması
2.6 Üyelik süresince ilanların www.perakendecv.com ‘da eş zamanlı olarak yayınlanması
2.7 Üyelik süresince Web Entegrasyon Kullanımı
2.8 Üyelik süresince yeni mezun iş ilanları www.universiteyibitiriyorum.com’ da yayınlanması
2.9 Üyelik süresince ………………………. desteği
Madde 3- İÇERİK
İşbu sözleşmeye konu ÜYE’ye ait profil ve logolar, SECRETCV’ye ait web sayfasının üye firmalar bölümünde
yer alacak, imza tarihinden 3 iş günü içerisinde SECRETCV tarafından sisteme adapte edilerek ÜYE ve site
ziyaretçileri tarafından kullanımına hazır hale getirilecektir. Firma profili ÜYE tarafından hazırlanacak,
SECRETCV ÜYE’ye ait profil ve logoları ÜYE’nin bilgisi dışında ve başka amaçlar için kesinlikle
kullanmayacak, SECRETCV tarafından gerektiğinde ÜYE’nin önceden yazılı onayı alınarak modifiye
edilecektir. Bu sayfadan ÜYE’ nin web site’ ına link sağlanacaktır.
MADDE 4 - SORUMLULUK
4.1- ÜYE YÖNÜNDEN
ÜYE, ilan edeceği pozisyon ve firma profillerindeki her türlü hata veya adaylara aktardığı yanlış
enformasyondan bizzat kendisi mesuldür. İş bu sözleşmeye konu firma profilinin içeriği ile ilgili üçüncü
kişilerin tüm taleplerinin bizzat muhatabı olan ÜYE, bu konuda SECRETCV’ nin hiç bir mesuliyeti olmadığı
kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin yanlış bilgi aktarmasından ötürü SECRETCV’nin herhangi bir talep ve/veya
zarara maruz kalması halinde SECRETCV derhal konuyu üyeye bildirecek ve gerekli tedbirlerin alınmasını
isteyecektir. Kusuru bulunması kaydı ile, SECRETCV’nin işbu sebeple ödemekle yükümlü olduğu zarar ve
ziyan, SECRETCV’nin ilk talebinde kesinleşmiş bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ÜYE tarafından
karşılanacaktır. ÜYE, uygun gördüğü hallerde SECRETCV dışında gazete, dergi vb. gibi yazılı mecralarda
yayınlayacağı eleman ilanlarında başvuru adresi olarak www.secretcv.com’u da yazma hakkına sahiptir.
ÜYE, yurtdışında çalıştırılmak üzere aradığı adaylara yönelik yayınlayacağı ilanlarda Türkiye İş Kurumu’ndan
izin almak zorundadır. Söz konusu izin belgeleri işbu Sözleşmenin yürürlük kazanması akabinde ÜYE
tarafından SECRETCV’’ye ibraz edilecektir.
ÜYE, sistem kullanımına yönelik kendi çalışanları için aldığı kullanıcı adı ve şifreleri, her ne amaçla olursa
olsun, belirttiği kullanıcılar dışında kişi ya da kurumlara paylaşmamayı ve kendi çalışanları dışında kişi ya da
kurumlara kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE çalışanlarına özel olarak tahsis edilen
sistem kullanıcı adı ve şifrelerinin; SECRETCV ye bildirilen kullanıcılar dışında kişiler tarafından
kullanılmasının tespit edilmesi ya da eş zamanlı olarak aynı kullanıcı adı ve şifrelerinin farklı ip
adreslerinden sisteme giriş yapıldığının tespit edilmesi durumunda SECRETCV, ÜYE ye konuyu yazılı olarak
bildirerek yazılı açıklama yapmasını isteyecektir. Yapılan yazılı açıklamanın yeterli olmaması halinde
SECRETCV, ÜYE firmanın sistemini kapatma, verdiği hizmeti durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı feshetme
hakkına sahiptir. ÜYE, SECRETCV kullanım yetkisi verdiği personelinin işten ayrılması durumunda, bu bilgiyi
SECRETCV’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ilgili personel yerine ÜYE tarafından belirlenen kişi için
kullanıcı yetki tanımlaması bila bedel olarak yapılacaktır.
ÜYE, sistem kullanımı yetkileri doğrultusunda ulaştığı adaylara iş bu sözleşmenin konusu dışında, reklam,
tanıtım amaçlı mesaj, e-mail, sms, v.b. yollarla iletişim kurmayacağını, bilgilendirme yapmayacağını, kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.2- SECRETCV YÖNÜNDEN
Sözleşme konusu hizmetin, mücbir sebepler hariç kalmak kaydı ile teknik bir nedenle sözleşmenin
uygulama süresi içerisinde aksaması ve/veya kesintiye uğraması halinde, bu halde geçen süreler SECRETCV
tarafınca sözleşme süresinin hitamında bila bedel olmak kaydı ile sözleşme süresine ilave edilecektir. ÜYE
bu durumu kabul etmez ise faydalanamadığı döneme ilişkin ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve tahsil
edebilecektir.
MADDE 5 - MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1 Ücret
İş bu sözleşme kapsamında bu sözleşme süresi boyunca ifa edilen hizmetin karşılığı SECRETCV tarafından
ÜYE’ye; ……….+ KDV olarak faturalandırılacaktır. Bu tutar dışında ÜYE’den başkaca herhangi bir hak ve
alacak talebinde bulunulmayacaktır.
5.2 Ödeme
ÜYE, iş bu sözleşme kapsamındaki belirtilen hizmete ilişkin bedeli faturanın tebliğinden itibaren 7 iş günü
içerisinde, havale ile SECRETCV’ ye nakden ve defaten ödeyecektir.
5.3 Banka
Banka
Şube Adı
Akbank
Kozyatağı
Teb
Kozyatağı
Hesap Adı
Scv
Danışmanlık
Scv
Danışmanlık
Şube
Kodu
Hesap
Türü
632
TL
56
TL
Hesap No İban No
48274
Tr970004600632888000048274
7184133 TR860003200000000007184133
5.4 İşbu Sözleşme’de hüküm altına alınan bedel, ÜYE’ye işbu Sözleşme ile taahhüt olunan……….sayıdaki
ilanın yayınlanması şartından bağımsız olarak belirlenmiştir. …….. Adet ilanın yayınlanmaması halinde dahi,
web portalı ÜYE’nin kullanımına hazır bulundurulacağından ve ÜYE işbu Sözleşme ile belirlenen sair
hizmetleri almaya devam edeceğinden, ………….adet ilanın yayınlanmaması halinde dahi ÜYE tarafından
bedel iadesi talebinde bulunulmayacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
SECRETCV ödeme yerini tek taraflı takdir hak ve yetkisine bağlı olarak önceden bildirimde bulunmak kaydı
ile her zaman değiştirebilir.
ÜYE’nin belirlenen tarihte ödeme yapmaması ve/veya eksik ödeme yapması halinde, SECRETCV ÜYE’yi
ihtar etmek sureti ile bakiye bedelin ödenmesi bakımından ÜYE’ye ek mehil verir. SECRETCV tarafından
verilen 2 ( iki ) günlük ek mehil içerisinde ÜYE’nin bakiye borcunu hiç ödememesi ve/veya eksik ödemesi
halinde, SECRETCV tek taraflı takdir hak ve yetkisine bağlı olarak işbu Sözleşme’den doğan edim
yükümlülüğünü askıya alabileceği gibi, işbu Sözleşme’yi ayrıca bir mehil verilmesine veya ihtarname keşide
edilmesine gerek olmaksızın, herhangi bir nam altına bedel ödemeksizin, tek taraflı olarak feshedebilir.
ÜYE’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi karşısında SECRETCV tarafından SECRETCV’ye ait
Sözleşmesel yükümlülüklerin askıya alınması durumunda, SECRETCV tek taraflı takdir hak ve yetkisine
dayalı olarak, ÜYE’nin almakta olduğu hizmeti kesebilir.
Şu kadar ki ÜYE tarafından ödemesi geciktirilen bedelin tüm faiz ve fer’ileri ile birlikte eksiksiz olarak
SECRETCV’ye ödenmesi durumunda, SECRETCV ödemenin kendisine ulaştığı an itibariyle ÜYE’nin işbu
Sözleşme kapsamında sunulan hizmeti almaya devam etmesini temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Madde 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
İş bu sözleşme ………. tarihinde yürürlüğe girer ve ………. tarihinde yürürlükten kalkar. . İş bu sözleşme süre
bitiminde kendiliğinden yenilenmeyecektir.
Madde 7- DİĞER HÜKÜMLER
7.1 Yasal Tebligat Adresleri :Taraflar iş bu sözleşmede belirtilmiş olan adreslerin kanuni tebligat adresleri
olduğu, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli
olacağı hususlarında mutabıktırlar.İş bu sözleşme dolayısıyla yapılacak ihtar ve/veya ihbarlar yazılı olarak
yapılacak ve tarafların bu sözleşmede belirtilen yasal tebligat adreslerine gönderilecektir.
7.2 İhtilafların Çözümü : İş bu sözleşmeye ilişkin olarak taraflar arasında doğabilecek ihtilafların öncelikle
taraflar arasında çözüme kavuşturulmaları esastır. Çözümün bu şekilde sağlanamaması halinde
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
7.3 Mücbir Sebepler: Tarafların akdi sorumluluk ve yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen ifasını
engelleyen veya geciktiren, tarafların iradeleri dışında ve kusurları haricinde oluşan, kaçınılması, önceden
kestirilmesi mümkün olmayan ve SECRETCV’nin işbu Sözleşmeden doğan edimlerinin ifasını olanaksız kılan
zelzele, yangın, sel, su baskını, toprak kayması, vb. gibi tabii afetler ile harp hali, genel ve/veya kısmi
seferberlik, salgın hastalıklar, isyan, ayaklanma, Türk Telekom’dan kaynaklanan hizmet aksamaları,
sistemin ait olduğu yazılımdan kaynaklanan arızalar, yazılımın bağlı bulunduğu server’lardan
kaynaklanacak arızalar ve benzeri vakıa ve sebepler yasanın mücbir sebep olarak kabul ettiği ölçüde vuku
buldukları takdirde, mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Ancak, mücbir sebeplerin, işbu sözleşme
açısından hukuki netice doğurabilmesi için, sadece söz konusu maddi vakıaların mevcudiyeti değil, bu
vakıaların sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmesine engel olması ve mücbir
sebep ile ilgili talebin, hadisenin vukuu tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde diğer tarafa yazılı
şekilde ulaştırılmış olması gerek ve şarttır.
Madde – 8 SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme sekiz ana maddeden müteşekkil olup taraflar arasında tam mutabık kalınmak sureti ile iki
nüsha olarak ……… tarihinde imzalanmış ve imza tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştır
ÜYE
SECRETCV
Download

Ek1 - Secretcv.com İndirimli Fiyat Listesi