Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI SÖZLEŞMESİ1
1. Tanımlar: Kart: Müşteriye limiti dâhilinde, mal/hizmet alımı ile nakit çekmede kullanması için verilen özel plastik kart veya
fiziki varlığı bulunmayan kart numarası ile bağlı ek hizmet kartları. Müşteri: Kart hamili ile ek kart hamillerinin tamamını ifade eder.
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK): İnternet şubesi, çağrı merkezi, ATM/XTM, POS, kiosk, cep telefonu/bilgisayarı, SMS, PTT
gibi şube dışından bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik veya fiziksel tüm kanallar.
2. Özel Hükümler Ve Şartlar:
2.1. Kart Verilmesi ve Kullanma Şartları:
2.1.1. Müşterinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği veya -fiziki varlığı yoksa- kart numarasını öğrendiği andan itibaren başlar.
2.1.2. Müşteri Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri, cinsel istismar vb. gibi Bankanın çalışma prensiplerine açıkça aykırı işlemlerde kullanmayacağını; aksi halde Kartının iptal edileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.
2.2. Nakit Ve Nakit Avans Çekme:
2.2.1. Müşteri, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dâhilinde hesabından nakit çekebilir. Ayrıca Bankanın tahsis
ettiği nakit avans limiti dâhilinde nakit avans çekebilir. Müşteri nakit çekme işlemlerinde hesabındaki mevcut tutarını veya Banka
tarafından kendisine tahsis olunan nakit avans limitini aşmayacağını ve her nasılsa mevcut bakiyesinden veya nakit avans limitinden fazla ödeme yapılması halinde, fazla olan tutarı derhal Bankaya iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden
itibaren gecikme cezası uygulanacağını dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. Banka şubelerinden ADK kullanılmaksızın
nakit veya nakit avans çekilmesi çalışma prensipleri gereği Bankanın iznine bağlıdır.
2.3. Borç Sorumluluğunun Başlangıç Anı Ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı:
2.3.1. Müşterinin Bankaya karşı borcu, harcama belgesi ve/veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı (bir kod numarası, şifre veya
kimliği belirleyici başka bir yöntem ile onaylandığı) anda başlamış olacaktır.
2.3.2. Müşteri, harcama tutarının taksitlendirilmesini talep ettiğinde; harcama tutarı, harcama tarihindeki Bankanın uyguladığı kar
payı oranlarının <TCMB tarafından belirlenen oranları aşmamak kaydıyla> ilavesi suretiyle taksitlendirilecektir. Bu husus Bankanın
çalışma prensipleri gereği olup, Müşteri (talep tarihindeki kar payı oranlarının harcama tarihindeki kar payı oranlarının altında veya
üstünde olsa bile) bunun aksine bir iddia ve talepte bulunmayacağını dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
2.3.3. Müşteri aldığı mal/hizmetlerle (harcamalarla) ilgili olarak Bankanın aralarındaki sözleşme şartlarına uygun olarak kâr payı, kur
farkı, komisyon ve sair masraf tahakkuk ettirmesini; ayrıca bu tutarların da vergi ve fonları ile beraber harcama belgesindeki tutara
ilave edilmesini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
2.3.4. İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilenler hariç Banka, ücret, komisyon, masraf, vergi veya herhangi bir isim altında Müşteriden
ödeme talep etmeyecek ve borç kaydedip Müşteri hesabından kesinti yapmayacaktır.
2.4. Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli):
2.4.1. Müşteri, kart kullanımından dolayı hesabına yapılacak borç ve alacak kayıtlarının hesap kesim tarihinde ekstreye dökülerek,
e-posta, SMS ve sair iletişim araçları ile gönderileceğini kabul eder. Gönderilen dönemsel Ekstre geri ödeme planı hükmündedir.
2.4.2. Hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi, -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Banka tarafından belirlenir. Banka, bu tarihleri
değiştirebilir, dilediği aralıklarla ekstre basabilir ve bu değişiklikler Müşteriye ekstreyle duyurulur.
2.4.3. Müşterinin; döviz üzerinden yaptığı alışverişler ve kart hesabından yaptığı nakit ve nakit avans çekmeler ya Amerikan Doları
olarak ya da Banka tarafından belirlenecek kur üzerinden TL’ye çevrilerek ekstrede yer alır. Müşteri, bir ekstredeki hesap kesim
tarihine kadar gerçekleştiği halde, harcama belgelerinin Bankaya ulaşmaması, hata, unutma ya da başka nedenlerle o ekstreye
geçirilmemiş, olan harcama kalemlerinin de borçları olduğunu; Bankanın bu kalemleri, müteakip ekstrede gösterebileceğini ve
Bankanın bunlara ilişkin haklarının saklı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ile yabancı
paraya (dövize) endekslemelerde uygulanacak kurlar Bankanın kurları olup; endekslemede endeksleme tarihindeki Banka döviz
alış kuru, geri ödemede ise fiili ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru esas alınır.
2.4.4. Müşteriye gönderilen ekstrede ek kart hamilinin yaptığı harcamalar da gösterilir. Ekstre tutarı ile Banka kayıtlarının herhangi
bir nedenle birbirinden farklı olması halinde, Banka kayıtları geçerlidir. Ek kart hamiline ayrıca ekstre gönderilmez. Ekstrenin son
ödeme tarihine kadar Müşteriye ulaşmaması durumunda, Müşteri Bankadan ekstrenin suretini talep etmelidir.
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
1
SZL.BİBÜGM.009.1
11 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
1
2.4.5. Müşterinin kendisine bildirilen borca (kartlı işlemlere) itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz. Ancak Müşteri, itirazlarını
en geç, ilgili ekstrede gösterilen son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, yazılı ve gerekçeli olarak yapacağını, bu sürede itiraz
olmazsa ekstrenin kesinleşeceğini; itirazı haksız bulunursa, Bankanın yaptığı tüm masrafları ve itiraz ettiği tutarı; itirazında haklı
bile olsa yapılan masrafları, nakit çekişleriyle ilgili masrafları da Bankaya ödemeyi dönülemez biçimde kabul eder.
2.5. Geri Ödemeler:
2.5.1. Müşteri, ekstredeki toplam borç tutarını veya asgari ödeme tutarını, en geç son ödeme tarihinde nakden ödemelidir. Aksi
halde, Müşteri temerrüde düşer ve Banka Müşteriye bildirimde bulunmaksızın temerrüde ilişkin diğer hakları saklı kalarak, dilerse
kartların kullanımını durdurabilir.
2.5.2. Bankaca asgari ödemeye izin verilen Kartlarda; asgari ödeme tutarı ekstrede belirtilen dönem borcunun, limiti 15.000 TL’ye
kadar ise yüzde otuz, limiti 15.000 - 20.000 TL’ye kadar ise yüzde otuzbeşinden, limiti 20.000 TL ve üzerinde ise yüzde kırkından
ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun
yüzde kırkından aşağı olamaz. Banka asgari ödeme tutarını, bu sınırlara uygun olarak serbestçe belirleyebilir.
2.5.3. Müşteri, Bankaya olan borçlarının, ayrıca ihbara gerek kalmaksızın, Banka nezdinde bulunan hesaplarından <borç döviz
hesabından alınırsa o günkü TCMB Efektif kurları üzerinden döviz satışı yapılmak suretiyle, borç tutarının ve bu satış işlemi ile ilgili
komisyon, KKDF, vergi ve sair giderlerin> tahsil edilebileceğini; bu maddenin aynı zamanda Bankaya dönülemez biçimde tanınmış
mahsup ve virman talimatı, hak ve yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
2.6. Azami Harcama Limiti:
2.6.1. Müşterinin ekstre dönemi içinde Kart kullanarak yapabileceği harcama ve nakit avans çekmelerinin azami sınırı Banka tarafından belirlenir. Banka Müşterinin limitini günün koşullarına ve Müşterinin durumuna göre, azaltma yetkisine sahiptir.
2.6.2. Müşterinin talebi olmadıkça kart limiti artırılmaz. Limit değişiklikleri ekstre ile duyurulur.
2.6.3. Müşteri, kartını yukarıda belirtilen azami sınır dâhilinde kullanmayı, limit aşımı olması halinde, aşan tutarı derhal Bankaya
ödeyeceğini kabul eder. Aksi halde Bankanın Kartın kullanımını durdurma hakkı saklıdır.
2.7. Üyelik ve Yenileme Ücreti: Müşteri, EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nda belirtilen ya da daha sonra usulünce
bilgilendirileceği tutarda üyelik ücreti ile yenileme ücreti ödemeyi kabul eder. Müşterinin kartın yenilenmemesi için Bankaya yazılı
başvuru yapmayıp kartının yenilenmesi halinde, yenilemeyle birlikte, yenileme ücreti Müşterinin kart hesabına borç kaydedilir.
3. Kartın mülkiyeti Bankaya ait olup, Banka ve/veya kartlı sistem kuruluşları gerektiğinde ve herhangi bir neden göstermeksizin
karta el koyabileceği gibi kartı geri istemek ve iptal etmek hakkına da sahiptir.
4. Müşteri kartı, kart bilgilerini ve şifreyi dikkatle saklamak, başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür. Kartın kaybedilmesi ve
çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler
ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle yapılan harcamalar ve çekilen paralardan Müşteri sorumludur. Müşteri, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir
işlemi öğrenmesi durumunda; bu durumu derhal Bankaya yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla bildirmek
zorundadır. Müşteri, bildirimi yaparsa, bildirimden önceki 24 (yirmidört) saat içerisinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan
doğan zararlardan 150.-(Yüzeli) TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Aksi halde (hukuka aykırı kullanımın Müşteri/kart hamilinin
ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 (yirmidört) saat içinde yapılmaması hallerinde) doğabilecek zararlardan
dolayı 150.-TL’lik sınır uygulanmaz ve zararın tamamından Müşteri sorumlu olur. Bu cümleden olmak üzere:
-Kartın veya kartın kullanılması için gerekli bilgilerin kaybedilmesi veya çalınması halinde, Müşterinin yapacağı bildirimden önceki
24 (yirmidört) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden Müşteri sorumludur.
-Müşteri, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından
kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kartın ve kart üzerindeki bilgilerin ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımı
sonucunda yapılan işlemlerin Müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.
-Müşterinin ölümü halinde, durumun derhal Bankaya bildirilmesi ve kartın iadesi sağlanacaktır; aksi halde Müşterinin ölümünden
sonra üçüncü kişilerin Müşteriye ait özel kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi kullanarak yaptıkları harcamalar, hesabından çektikleri paralar sebebiyle, ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi ve mirasçılar sorumlu olup; böyle bir durum zuhur ettiğinde
Banka hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
-Kayıp bildiriminde bulunmuş kart hamili, bildirimden sonra kartın Banka tarafından iptal edileceğini ve daha sonra kartını bulsa
dahi söz konusu kartı kullanmayacağını ve Bankaya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından Müşteriye yeni kart
verilmesi halinde, Müşteri kartının yenilenmesinden doğacak kart bedeli ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
SZL.BİBÜGM.009.1
11 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
2
-Müşteri, sigorta pirim bedelini peşinen ödemek koşuluyla, bu maddede zikredilen bildirimden önceki 24 (yirmidört) saat içinde
gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilir.
5. Sözleşmenin Feshi İle Kartın İptali: Banka, Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması ya da Banka çalışma
prensiplerine aykırı olarak Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde kullanması halinde, Banka
ihbar veya sair herhangi bir işleme lüzum olmaksızın kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Kâr
payı, gecikme cezası artışı Müşteriye ekstreyle 30 gün önceden bildirilir ve Müşteri bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde borcun
tamamını ödeyip, yazılı başvuruda bulunarak kartını kullanmaya son verebilir. Bu durumda Müşteri artıştan etkilenmez.
6. Sorumluluk: Müşteri ve ek kart hamili ile kendi hesabından karşılanmak üzere üçüncü kişilere kart verilmesini sağlayan tüzel
kişiler ve bu suretle verilen kartların hamilleri (ki ek kart hamili tanımına bunlar da dâhildir) kartlarını kullanmak suretiyle üye işyerlerinden yapılmış olan tüm harcamalardan ve nakden çektikleri paralardan doğan borçlarından ve borçlarını vaktinde ödememeleri
sebebiyle oluşacak gecikme cezalarından dolayı ve ADK’ndan nakit çekme işlemini sağlayan şifrelerinin üçüncü kişilerin eline
geçmesinden ve bunun sonucu doğacak zararlardan dolayı Bankaya karşı birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve
taahhüt ederler. Bunların dışında da her şart ve halde Müşteri ve ek kart hamili Bankaya karşı birlikte ve müteselsilen sorumlu
olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
7. Bilgilerin Aktarılması: Müşteri, kartlarının iptal edildiğine dair bilgilerle, Kartlarıyla ilgili sair bilgilerinin, ayrıca Kanunen gerekli
bilgilerinin Bankaca gerekli kişi ve/veya kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ettiğini dönülemez biçimde kabul eder.
8. Müşteri, kendilerine tebligat yapılabilmesi için işbu Sözleşmede yazılı (veya Bankaya bildirilmiş veya MERNİS) adreslerinin
tebligat adresi sayılacağını; adres değişikliklerinin 15 gün içinde yazılı olarak Bankaya bildirileceğini, aksi halde eski adresine yapılacak bildirimin geçerli olacağını dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
9. Kefalet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun, adi kefalet hükümlerine tabi olup, önce asıl borçluya başvurulup, tüm tahsil yolları
denenmeden kefilden borcun ifası istenmez. Kefalet miktarı değiştiğinde ya da kart limiti artış durumunda kefilin onayı aranır.
10. Temerrüt Hali ve Sonuçları:
10.1. Borcun geri ödenmesi, tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, ekstrede yer alan tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla;
Müşterinin ekstreye göre vadesi (son ödeme tarihi) geldiği halde ödenmeyen borcu için, herhangi bir ihbara veya başkaca bir
işleme gerek olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır. Kefil için temerrüt, borcun ödenmediğinin kendisinden bildirilmesi ile oluşur.
Temerrüt halinde;
10.1.1. Banka geciken borca, yazılı olarak mutabık kalınan (ekstrede belirtilen oran varsa ve Müşteri kartını kullanmaya devam
ederse oran konusunda yazılı mutabakat var sayılır) gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak kıstelyevm (gün başına)
hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası olarak
ilave etme hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa TCMB tarafından açıklanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan azami gecikme cezası oranı esas alınır. Şu kadar ki; gecikme cezası olarak mutabık kalınan/belirtilen/uygulanan oran, her halükarda yasal sınırlamaları (TCMB’ca açıklanan oranları) aşamayacağı gibi; bileşik olarak
uygulanamaz.
10.1.2. Sözleşme şartları tahtında muacceliyet hali de zuhur etmişse; Banka borcun tamamını muaccel kılabilir.
10.2. Müşteri, aleyhine icra takibi başlatılmışsa geciken taksitlerini, ilave edilen ceza ve komisyonlar ile takip harç ve masraflarını,
avukatlık ücretini ve sair masrafları derhal ödemeyi; Bankanın bu harç, masraf, komisyon ve ücretleri hesabına borç kaydetmeye
yetkili olduğunu, Müşteri ve Kefil dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Taksitli İşlemlere İlişkin Özel Hükümler:
11.1. Banka çalışma prensipleri gereği; taksitli işlemlerde, <üçüncü kişilere yayılmamak kaydıyla> sadece Banka ile Müşteri arasındaki ilişkiler bakımından, Müşterinin <mal veya hizmeti Satıcıdan/Sağlayıcıdan Banka adına alıp; belirlenen taksitlerde vadelerle, yine Banka adına kendisine satmak suretiyle> Bankaya vekâleten hareket ettiği kabul olunur. Müşteri bu işlemler için aldığı
kartını, daha önce satın aldığı malın bedelini (yani doğmuş bir borcu) finanse etmek için kullanamaz. Aksi halde vekâlet içeriğine
aykırı davranmış sayılır ve bu sebeple vekâlet ilişkisi başkaca bir işleme lüzum olmaksızın sonlanacağı gibi, taksit talebi de kabul
edilmez; taksitlendirme yapılmış ise tüm borç hiçbir ihtar veya ihbara ya da sair işleme gerek olmaksızın muaccel hale gelir. Banka
dilerse bu sebeple sözleşmeyi de sona erdirebilir.
11.2. Taksitli işlemlere ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki
hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.
SZL.BİBÜGM.009.1
11 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
3
11.3. Müşteri, kendisine tahsis edilen kartının şifresi için müracaat ettiğinde, kartının taksit adedini belirler. Bundan sonra Müşteri;
Banka tarafından belirlenen limitlerin üzerinde, Banka tarafından belirlenen üye işyerlerinden ve yine belirlenen malları/hizmetleri
satın almadan önce, SMS ile veya internet bankacılığı aracılığıyla veya Telefon Bankacılığı Servisine (Call Center) bağlanarak,
her bir alışveriş için farklı taksitler seçebilir.
11.4. Müşteri, taksitli alışverişleri, sadece Banka tarafından belirlenmiş bulunan ve ilgili ekstreyle kendisine bildirilen ya da Bankanın
çeşitli vasıtalarla ilan ettiği alışverişlerde kullanılabileceğini, bu alanlar dışında kartını, taksit özelliği olmayan Banka kartları olarak
kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu alanlar dışında yapılan alışveriş tutarlarının tamamının, gönderilecek ekstrede bildirilen
son ödeme gününe kadar ödenmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Bankanın taksitli alışveriş yapılabilecek üye
işyerleri ve/veya alışveriş cinslerini belirleme ve değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
11.5. Müşteri, kendisine tahsis edilen ve taksitli işlemlerde de kullanılabilecek olan kartlarıyla ilgili, kart ücreti ve sair bütün mali
yükümlülükleri ifa etmek zorunda olduğunu; bunları vaktinde ve gereği gibi ödeyeceğini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
11.6. Ekstrede taksitlendirilmeyeceği belirtilen (kart ücretleri vb.) borçlar hariç olmak kaydıyla, Müşteri, tek seferde Bankanın belirleyeceği minimum limitlerin üzerinde alışveriş yapmış olması kaydıyla, TL olarak tahakkuk eden hesap kesim tarihindeki toplam
borcunu, ilgili alışverişten önce seçeceği miktarda taksitler halinde ödeyebilecektir. Banka prensipleri gereği taksit seçeneğinin ve
sayısının alışverişten önce seçilmesi zorunludur; alışverişten sonra böyle bir seçimde bulunulması mümkün değildir.
11.7. Banka zaman zaman taksitli alışverişler için, çeşitli kampanyalar düzenleyebilecek, bu anlamda Müşteri, kampanya süresince
Banka tarafından belirlenecek asgari harcama tutarında ya da bunu aşan tutarlarda harcama yapması ve bu harcamasını da
taksitlendirmesi halinde, Müşteri hesabına Banka tarafından belirlenecek meblağlarda “altınpuan” alacak kaydedilebilecektir. Müşteri, “altınpuan” uygulamasının, sadece Banka tarafından belirlenen sürede yapılacak harcamaların taksitlendirmesi halinde söz
konusu olacağını, Bankanın kampanya süresi ve kapsamını dilediği gibi belirleyebileceğini ve bunu dilediği zaman sona erdirebileceğini kabul ve taahhüt eder. Yapılan bir harcama herhangi bir nedenle iptal olursa, bu harcama için Müşteri hesabına kaydedilen
“altınpuan”lar da kendiliğinden iptal olacaktır. Müşteri, ekstrede yazılı borçlarını ödemede gecikirse, Ekstre kesim tarihinden itibaren
Müşteri hesabına alacak kaydedilen “altınpuan” iptal olur; keza Müşterinin ödemede temerrüdü 90 günü aşarsa, o ana kadar kazanılan ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen “altınpuan”ların tamamı iptal olur. Bu halde, ilgili yıl içinde Müşteri altın cari hesabına
alacak kaydedilmiş gram altınlar da, Müşteri tarafından Bankaya iade edilmek zorunda olup, Banka, işbu alacağının tahsili için
Müşteri hesabına müracaatla, hesaptaki gram altınların, Banka hesaplarına geri alınmasına yetkilidir. Müşteri (Banka tarafından
kabul edilmedikçe) Altınpuanlarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Tarih
: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BANKA
MÜŞTERİ
……………………………………………(*)
Adı Soyadı: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İmzası
: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
***Kefil
*Kefalet Miktarı:
**Tarih:
(*) Müşteri tüketici ise “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” şeklindeki ifadenin, Müşteri tarafından el yazısıyla yazılması sağlanmalıdır.
*Kefilin el yazısıyla miktar yazılması şarttır.
**Tarihin, Kefilin el yazısıyla yazılması şarttır.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
SZL.BİBÜGM.009.1
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
11 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
4
Download

1 EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip