6552 SAYILI TORBAY YASA İLE
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK’TE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Dr. Resul KURT
SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ
[email protected]
Twitter/resulkurt34
25.09.2014
www.resulkurt.com
1
TORBA KANUNDA YER ALAN
DEĞİŞİKLİKLER
25.09.2014
www.resulkurt.com
2
TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK
MUVAZAA İTİRAZI- TORBA KANUN İLE
İTİRAZ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ OLMAKTA VE
YARGITAY YOLU AÇILMAKTADIR
4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri
“otuz iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.
 Madde yürürlüğe girince İnceleme sonucunda
muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin
gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir.
Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 30
işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine
itiraz edilebilecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
3
TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK
İTİRAZ- TORBA KANUN İLE İTİRAZ SÜRESİ 30 İŞ
GÜNÜ
OLMAKTA
VE
YARGITAY
YOLU
AÇILMAKTADIR
4857
sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama
usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır.
Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay
altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu
idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş
mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme
kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması
zorunludur.
25.09.2014
www.resulkurt.com
4
TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK
İTİRAZ- TORBA KANUN İLE İTİRAZ SÜRESİ
30 İŞ GÜNÜ OLMAKTA VE YARGITAY YOLU
AÇILMAKTADIR
İtiraz üzerine görülecek olan dava, basit yargılama
usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılacak.
Mahkemece verilen kararın temyizi halinde
Yargıtay, 6 ay içinde kesin karar verecek.
25.09.2014
www.resulkurt.com
5
TORBA KANUNDA YARDIMCI İŞLERİN BELİRLENMESİ
YARDIMCI İŞLERİN BELİRLENMESİ
Torba yasanın 9. maddesiyle 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.
Danışmanlık hizmet alımları dışında ihaleye
çıkılması için yeterli nitelik ve sayıda personelin
bulunmaması şartı çıkarılarak alt işverene
verilebilecek «yardımcı işlerin», işçi, işveren,
memur konfederasyonlarının da görüşü alınarak
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenmesi uygulamasına geçilmektedir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
6
İŞVERENİN ÜCRET DENETİMİ
4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşverenler,
alt işverene iş vermeleri halinde,
bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık
olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen
ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka
hesabına yatırmakla yükümlüdür.”
25.09.2014
www.resulkurt.com
7
İŞVERENİN ÜCRET DENETİMİ
4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci
fıkrasında yapılacak değişiklikle işverenlerin, alt
işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin
ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu
üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve
varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek
işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü hale
gelecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
8
İŞVERENİN YILLIK İZİN DENETİMİ
(Torba Kanunun 6. Maddesiyle)
4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde
aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin
yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları
süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren,
alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak
kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp
kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya
göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir
örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
25.09.2014
www.resulkurt.com
9
İŞVERENİN YILLIK İZİN DENETİMİ
İş Kanunun 56. Maddesine eklenecek hüküm ile Alt
işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin
süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate
alınarak hesaplanacak.
Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin
hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp
kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya
göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir
örneğini asıl işverene vermekle yükümlü hale
gelecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
10
KAMU İHALESİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN
KIDEM TAZMİNATI
Aynı kamu işyerinde, ihaleler ile değişen farklı alt
işverenlere bağlı, ancak aynı işyerinde çalışmasını
devam ettiren işçilerin kıdem tazminatlarından son
alt işveren ve kamu işverenliği sorumlu olacaktır.
Bununla birlikte son alt işveren ödediği kıdem
tazminatının belli bir miktarını, işçinin eski alt
işverenlere bağlı çalıştıkları süre ile orantılı olarak,
diğer
alt
işverenlere
rücu
edebilecek-dava
açabilecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
11
HİZMET TESPİT
BAŞVURU ŞARTI
DAVASINDA SGK’YA
5521
sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci
maddesine eklenen fıkralarla;
Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan
uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları
nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti
talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce
Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi
zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı
kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde
Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
12
HİZMET TESPİT
BAŞVURU ŞARTI
DAVASINDA SGK’YA
Kuruma
karşı dava açılabilmesi için, taleplerin reddedilmesi
veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda
geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda,
dava Kuruma re’sen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı
yanında fer’i müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı
taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir.
Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten
sonra uygulamakla yükümlüdür.
25.09.2014
www.resulkurt.com
13
MADEN İŞÇİLERİNDE İŞ GÜVENCESİ
KIDEMİ
4857
sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı
aranmaz.”
Belirtilen hüküm kıdem tazminatına hak kazanmak
anlamında olmayıp;
İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİNDİR.
25.09.2014
www.resulkurt.com
14
YER ALTINDA ÇALIŞANLAR
Zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken
durumlar dışında, yeraltı maden işlerinde
çalışanlara fazla çalışma yaptırılamayacak.
Yeraltı maden işlerinde çalışanlara zorunlu ve
olağanüstü hallerde haftalık 36 saati aşan her
bir saat, fazla çalışma için verilecek ücret, normal
çalışma
ücretinin
saat
başına
düşen
miktarının %100 artırılmasıyla ödenecek.
Torbada yeraltında çalışan işçiler için yıllık ücretli
izin sürelerinin 4 gün artırılması öngörülüyor.
25.09.2014
www.resulkurt.com
15
YER ALTINDA ÇALIŞANLAR
Sigortalıların
fiili
hizmet
süresinden
yararlanabileceği süreler (m.40) değiştirilmiştir.
fiili
hizmet
süresi
zammından
yararlandırılacakları
dönem
içerisinde
kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile
eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık
sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu
işlerin risklerine maruz kalma şartı
aranmaz.
25.09.2014
www.resulkurt.com
16
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA FONU
İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak
ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek
kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren
payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit
mevcudunun yüzde yirmibeşini aşmamak üzere
karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım
fonu oluşturabilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
17
İŞKOLU BARAJI
Torba yasanın 19. maddesiyle;
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye
konfederasyonlara bağlı sendikalar için
işkolu
barajı
yüzde
bir
olarak
belirlenmektedir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
18
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014
tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan
yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla;
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem
ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de
kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan
veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan
yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
19
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem
ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.
Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin
talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci
maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin
iptalini gerektiren hallerde iptal edilir. Çalışma izni
verilen yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de
kalışları ve Türkiye'den çıkışlarına ilişkin kayıtlar
İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
20
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun
uygulanmayacağı durumlar, uluslararası
denizyolu taşımacılığı yapan araçların
seyrüsefer halleri ile sınırlandırıldı.
“Havayolu” ibaresinin çıkartılmasının
sebebi ise hava taşımacılığında sefer
sürelerinin kısa ve araçlara kolay ulaşılabilir
olması neden olarak gösterildi.
25.09.2014
www.resulkurt.com
21
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Torba yasanın 15. maddesiyle;
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sunulmasını açıklayan 6. Maddede yer alan
“Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
görevlendirir” hükmü diğer sağlık personeli
için esnekleştirilerek “on ve daha fazla
çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde diğer sağlık personeli
görevlendirir” şeklinde yer almaktadır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
22
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yine torba yasanın 15. maddesiyle aynı
maddeye “Belirlenen niteliklere ve gerekli
belgeye sahip olmayan ancak 10'dan az
çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından
Bakanlıkça ilân edilen eğitimleri tamamlamak
şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve
tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütebilirler” hükmü
getirilmektedir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
23
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bu düzenleme ile; İşyerlerinde işyeri hekimi
haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık
personelinin “gerektiğinde” çalıştırılması ve
işyerinde çalışmakta olan çırakların ve
stajyerlerin işyerinin işçisi sayılmaması
amaçlanmaktadır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
24
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Torba yasanın 15. maddesiyle; uygulamada yapılan
ancak kanuni bir dayanağı henüz tam oluşturulmamış
olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personeli çalıştırılmasındaki sürelerin hesabında 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci
statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının
toplamına dahil edilmeyeceğidir.
İşyerlerinde işyeri hekimi haricinde çalıştırılması
gereken diğer sağlık personelinin “gerektiğinde”
çalıştırılması ve işyerinde çalışmakta olan çırakların ve
stajyerlerin işyerinin işçisi sayılmaması
amaçlanmaktadır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
25
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Torba yasanın 16. maddesiyle;
“Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe
uygun olduklarını belirten sağlık raporu
olmadan işe başlatılamaz” hükmü
değiştirilerek “işyerleri” ibaresinin yerine
“işlerde” ibaresi getirilmekte ve çalışanların
yapacağı iş ön plana çıkarılmaktadır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
26
TORBA KANUNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Torba yasanın 16. maddesiyle yapılan bu
düzenleme ile,
Kanun kapsamında alınması gereken sağlık
raporlarının işyeri hekiminden alınması ve
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli
işyerleri için ise aile hekimlerinden de
alınabileceği düzenlenmiştir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
27




SGK SAĞLIK UYGULAMALARI
Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK
tarafından masraflar karşılanacaktır. Yardımcı
üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk
denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü
denemede %20 oranında uygulanacaktır.
Harp ve vazife malullerinin kendileri ve
eşlerinden tüp bebek tedavisinde katkı payı
alınmayacaktır.
Ortez ve protezler SGK tarafından belirlenen
ürün listelerinden yine SGK tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre karşılanacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
28



SGK SAĞLIK UYGULAMALARI
SGK sağlık hizmet sunucuları tarafından
düzenlenen faturaların denetimi konusunda
hizmet satın alması yapabilecektir. Aynı zamanda
SGK’ nın hizmet satın alacağı ürünler ile ilgili
yayınlayacağı listelerde yer alma karşılığında
ürün satıcılarından hizmet bedeli alma yetkisi
verilmiştir.
Sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemelerin
durdurulması üç müfettişten oluşan komisyon
kararı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı onayı ile
uygulanabilecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
29
TÜP BEBEK


Sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemelerin
durdurulması üç müfettişten oluşan komisyon kararı ve
Teftiş Kurulu Başkanlığı onayı ile uygulanabilecektir.
Mevcut durumda tedaviden yararlanabilmek için en az 5
yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü
olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün
sayısı olması ve en fazla iki kez deneme hakkı
tanınmaktadır. Torba ile en fazla iki deneme hakkı üçe
çıkarılmakta ve Başka tıbbi bir yöntemle mümkün
olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi
tedavisinde, katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci
denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20
oranında
uygulanacaktır. www.resulkurt.com
25.09.2014
30
TÜP BEBEK


Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun'un kapsamına girenler, tüp bebek
uygulanmasında verilecek destek için aranan, 'Son 3
yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama'
ve 'En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma'
şartlarından muaf olacaktır.
SGK, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarının finansmanını sağlamayacak olup SGK
ile sözleşmeli özel hastanelerle kısmi sözleşme
imzalayan vakıf üniversitesi hastaneleri, SGK' ya
bildirdikleri hekimlerin verdiği sağlık hizmetlerini fatura
edebilecektir. Fatura edilmemesi halinde ise sağlık
hizmetinin tutarı SGK tarafından karşılanmayacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
31
ERKEN YAŞLANMA

(5510/28) 55 yaşını dolduran ve erken
yaşlanmış olduğu tespit edilen
sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları
taşımaları halinde yaşlılık aylığından
yararlanırlar hükmündeki yaş şartı 50’ ye
düşürülecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
32
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER

Yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi
varsa bu sözleşme hükümlerine göre,
yoksa bunlar hakkında 5510/5-g maddesi
uyarınca kısa vadeli sigorta kolları ile genel
sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.
5/g kapsamında yurtdışına götürülen
işçilerin SPEK üst sınırı 3 asgari ücret ile
sınırlandırılmıştır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
33
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER

Örneğin 10.000 TL ücretle çalışan bir
mühendis için müteahhit firmalar değişiklik
öncesi 7.371.00 X %14.5 =1.068.80 TL
SGK'ya prim ödemek zorunda iken
yapılacak değişiklik ile 3.402 X
0.145=493.29 TL SGK primi ödeyecektir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
34
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER

Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur,
hata veya yanıltıcı beyanından
kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca
ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan
tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan
tespit edilmesi hâlinde tespit edilen fark
prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden
itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
35
KURUM HATASINDAN KAYNAKLANAN PRİM
TAHAKKUKLARINDAN GECİKME ZAMMI VE
FAİZİ ALINMAYACAK

"Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata
veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması
şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin
borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca
sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark
prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren
89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gecikme
cezası ve gecikme zammı uygulanır."
25.09.2014
www.resulkurt.com
36
AYLIK VE GELİRLERDE
ZAMANAŞIMI 12 AY OLACAK
Bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk
ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız
12 ay sonuna kadar tahsil
etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve
aylık bağlanma şartlarının devam edip
etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.
25.09.2014
www.resulkurt.com
37
GELİR TESTİ
YAPTIRMAYANA EK SÜRE

- 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili
yapılmış olup da gelir testine hiç
başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip
eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir
testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası
primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil
başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
38
5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
-GSS Prim Borç Aralıkları
Gelir Aralığı ve Ödenecek prim Tutarı
.
DÖNEM
1/3 ile 1 Asgari 1-2 Asgari Ücret 2 Asgari Ücret
Ücret Arası
Arası
Üzeri
1.1.2012-30.6.2012
35,46
106,38
212,76
1.7.2012-31.12.2012
37,62
112,86
225,72
1.1.2013-30.6.2013
39,14
117,43
234,86
1.7.2013-31.12.2013
40,86
122,58
245,16
1.1.2014-30.6.2014
42,84
128,52
257,04
1.7.2014-31.12.2014
45,36
136,08
272,16
25.09.2014
39
5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
-Gelir Testi Yaptırması Gerekenler




Sosyal
Güvencesi
ve
hak
sahipliği
bulunmayanlar
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, Çağrı
üzerine çalışanlar, Ev hizmetlerinde 30 günden
az çalışanlar
Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük
çocuklar
Sigortalılığı sona erenler
Lise/Üniversite eğitimi sona erenler
25.09.2014
40
DOĞUM BORÇLANMASI

Sigortalı kadının, üç defaya mahsus
olmak üzere doğum tarihinden sonra
iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla
borçlanılacak sürelerde uzun vadeli
sigorta kolları açısından sigortalı
sayılmaması ve çocuğunun yaşaması
şartlarıyla talepte bulunulan süreleri
borçlanması mümkün olacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
41
DOĞUM BORÇLANMASI

Ancak, önceden olduğu gibi,
Sigortalılıktan önceki
doğumlar
borçlanılamayacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
42
YURTDIŞI BORÇLANMASI


Mavi Kartlıların yurtdışı borçlanması yapması önündeki
engel kaldırılacaktır.
Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk
vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen
sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda
her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt
dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda
belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş
olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre
sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
43
YURTDIŞI BORÇLANMASI

Borçlanmalarda ilk defa çalışmaya
başlanılan tarih olarak sosyal güvenlik
sözleşmesi olan ülkelerdeki çalışma
dikkate alınacaktır. Böylelikle özellikle
Almanya gibi ülkelerde çalışan
yurttaşlarımızın hak kayıpları ortadan
kaldırılmış olacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
44
YURTDIŞI BORÇLANMASI

Ancak, uluslararası sosyal güvenlik
sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce
akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk
sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine
ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık
sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa
çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi
olarak kabul edilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
45
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN
SİGORTALILIĞI


Gün Sayısı 10’ dan Az İse İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Primi Ödenecek
Ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan
çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise,
çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime
esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Bu
şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran
imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği
ayın sonuna kadar SGK’na verilmesi gereken örneği SGK
tarafından hazırlanacak belgenin verilmesi ile
sağlanacak. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde
çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas
alınacaktır. Bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri
25.09.2014
www.resulkurt.com
46
uygulanmayacak.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN
SİGORTALILIĞI


Gün Sayısı 10’ dan Az İse İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Primi Ödenecek
Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait
olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın
otuz katının yüzde 32,5 oranında prim ödeyebilecek.
Bunun yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları,
yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu süre
içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Ödenen
primler 4/(a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacak.
25.09.2014
www.resulkurt.com
47
EV HİZMETLERİNDE
ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI



Gün Sayısı 10’ dan Fazla İse SGK’lı Olacak
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi
tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay
içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma
gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında
4/(a) bendi kapsamındaki (SSK) sigortalılara ilişkin
hükümler uygulanacak.
Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK
tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği
ayın sonuna kadar yapılacak. Süresinde yapılmayan
bildirim için işverene idari para cezası uygulanacak.
25.09.2014
www.resulkurt.com
48
AR-GE TEŞVİKLERİNDEN
YARARLANMA SÜRESİ


Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan
işyerlerini teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı
Kanun uyarınca getirilmiş bulunan bir sigorta
prim teşvikidir.
Ar-Ge teşviklerinden her sigortalı için beş yıl
yararlanma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla 2023
yılına Ar-Ge teşviki sigortalılar için
uygulanacaktır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
49
SGK VE BAĞKUR
PRİM AFFI
25.09.2014
www.resulkurt.com
50
SGK VE BAĞKUR PRİM AFFI

Torba Kanunun 81. maddesiyle ile Nisan ve önceki aylara
ilişkin prim borçları, sgdp borçları, idari para cezaları, genel
sağlık sigortası primi borçları, asgari işçilik fark primleri
yapılandırılarak 36 aya kadar taksitlendirilecektir.






Toplam Asıl Alacak
: 45.487.634.781
Gecikme Zammı dahil Toplam Alacak : 84.941.036.757
Peşin Ödeme Durumunda Yapılandırılmış : 54.425.734.995
Peşin Ödeme Durumunda Vazgeçilen Tutar : 30.515.301.762
Vazgeçilen Alacak Yüzdesi
: %35,93
25.09.2014
www.resulkurt.com
51
SGK VE BAĞKUR PRİM AFFI


Torba Kanun ile bir takım borçlar tamamen silinmektedir.
Bir takım borçların ise yalnızca gecikme zammı ve cezası
terkin edilmekte ve prim asılları TÜFE oranında
güncellenerek, 18 taksite kadar 2 ayda 1 ödeme şartı ile
36 ay süre ile ödenmesi öngörülmektedir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
52
HANGİ BORÇLAR
TAMAMEN SİLİNİYOR?
>Borç türü bazında ana parası 100 TL ve altında olan
>Borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya
önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş
sigorta primi,
- işsizlik sigortası primi,
- sosyal güvenlik destek primi ve
- idari para cezası ile
25.09.2014
www.resulkurt.com
53
HANGİ BORÇLAR
TAMAMEN SİLİNİYOR?

Özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip
edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve
damga vergisi borçlarından borç türü bazında
borç asılları toplamı yüz Türk Lirasını
aşmayan asli alacakların ve tutarına
bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme
cezası, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
54
Hangi Borçların Gecikme
Zammı ve Cezası Siliniyor?

2014 yılı Nisan(Eylül) ve önceki aylara ilişkin
olup torbanın yayımlandığı tarihten önce
tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden
kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi,
sosyal güvenlik destek primi,
25.09.2014
www.resulkurt.com
55
Hangi Borçların Gecikme
Zammı ve Cezası Siliniyor?

2- Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili
mevzuatına göre ödenmesi imkanı
ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta
primi ve topluluk sigortası primi,
3- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
ilgili kanunları gereğince takip edilen
damga vergisi, özel işlem vergisi ve
eğitime katkı payı,
25.09.2014
www.resulkurt.com
56
Hangi Borçların Gecikme
Zammı ve Cezası Siliniyor?

3- 30/4/2014 (Eylül) tarihine kadar (bu tarih dahil)
bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere
ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce
Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği halde bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya
tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi,
25.09.2014
www.resulkurt.com
57
Hangi Borçların Gecikme
Zammı ve Cezası Siliniyor?

4- Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık
sigortası primi,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
58
Hangi Borçların Gecikme
Zammı ve Cezası Siliniyor?
30/4/2014 (Eylül) tarihine kadar (bu tarih dahil)
işlenen fiillere ilişkin olup Torbanın yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası
asıllarının % 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin
bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe
kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari
para cezası asıllarının kalan % 50'si ile idari para
cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
59

AFTAN YARARLANMAK İÇİN
HANGİ SÜREDE NEREYE
BAŞVURMAK GEREKİR?

Borçlular bağlı bulundukları SGM’ ye;
a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından
itibaren; GSS kapsamında olanlar 7 ay içerisinde, diğer
borçlular ise 3 ay içerisinde Kuruma başvuruda
bulunmaları,
b) İlk taksiti torba kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ay başından itibaren; GSS borçluları için 8 ay içerisinde,
diğer borçlular için ise 4 ay içerisinde, diğer taksitlerini
ise 2şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte
ödemeleri gerekir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
60
BAĞKURLULAR VE
GSS’ LİLERİN DURUMU

Bağkurlular ile GSS kapsamında sigortalılık
statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç
diğer borçların bu madde hükümlerine göre
hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi
içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu
tutara Torba Kanunun yayımlandığı tarihten
ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi
bir faiz uygulanmaz.
25.09.2014
www.resulkurt.com
61
BAĞKURLULAR VE
GSS’ LİLERİN DURUMU

Prim borcu aslının ilk taksit ödeme
süresi içerisinde tamamen ödenmesi
halinde ödeme tarihine kadar sosyal
güvenlik mevzuatına göre hesaplanan
gecikme cezası ve gecikme zammı
tahsil edilmez.
25.09.2014
www.resulkurt.com
62
KAÇ TAKSİTTE ÖDEME
YAPILIR?

Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek
istenmesi halinde:
-6
-9
-12
-18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini
tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme
yapılamaz.
25.09.2014
www.resulkurt.com
63
TAKSİTLE ÖDEME
DURUMUNDA BORÇ NASIL
HESAPLANIR?


Borç aslı;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına
bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ancak, tercih
edilen süreden daha kısa sürede ödeme
yapılması halinde ödenecek tutar ilgili
katsayıya göre düzeltilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
64
SİGORTALILIKLARI DURDURULAN
BAĞKURLULARIN İHYA HAKKI

Bağkurluların tescilleri yapıldığı halde prim borçları
nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca
sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan Torba
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş
olanların kendileri veya hak sahipleri, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından
itibaren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek,
durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim
tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi
değerlendirilerek sosyal güvenlik mevzuatının ilgili
hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler.
25.09.2014
www.resulkurt.com
65
SİGORTALILIKLARI DURDURULAN
BAĞKURLULARIN İHYA HAKKI


Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme
süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler
sigortalılık süresi olarak değerlendirilir ve sosyal
güvenlik mevzuatına göre ödeme tarihine kadar
hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil
edilmez.
Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme
süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli
sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan
tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca
prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak
iade edilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
66
HANGİ DURUMDA
TAKSİTLENDİRME BOZULUR?

Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş
borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim
yılında iki defadan fazla yerine getirmemeleri veya
eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki
defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar gecikilen her ay için ve kesri için gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödememeleri halinde kalan taksitlerini bu
madde hükümleri doğrultusunda ödeme hakkını
kaybederler. Süresi dışında ödenen taksit
tutarları bu madde kapsamında ihlal nedeni
sayılmaz.
25.09.2014
www.resulkurt.com
67
HANGİ DURUMDA TAKSİTLENDİRME
BOZULMAZ?

Taksit tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla
5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar
yapılmış eksik ödemeler,
Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde,
borçlular ödedikleri tutar kadar
yararlandırılırlar.
25.09.2014
www.resulkurt.com
68
TAKSİTLENDİRME İÇİN
MAHKEMEDEN VAZGEÇİLECEK

Yararlanmak isteyen borçluların, bu
maddelerde belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır.
25.09.2014
www.resulkurt.com
69
UYGULANMIŞ OLAN
HACİZLERİN KALDIRILMASI

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik
edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet
eden teminatlar iade edilir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
70
6183 İLE BORÇLARINI
YAPILANDIRANLAR DA
FAYDALANABİLECEK

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil
ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme
işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle
devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme
süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili
mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak
talepedilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları
tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili
hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci
fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye
göre peşin veya taksitler halinde ödenir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
71
SGDP ÖDEYENLERİN
DURUMU

Sosyal güvenlik destek primi borçlarını
yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden
borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş
tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca
mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
halinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal
güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre
mahsup edildikten sonra kalan borçları bu
maddeye göre peşin veya taksitler halinde
ödenir.
25.09.2014
www.resulkurt.com
72
PRİMLERİNİ KENDİ ÖDEYEN
SİGORTALILAR SAĞLIKTAN
YARARLANIR

Bağ-kur ve GSS’ liler ile Ek 5 ve Ek 6 ncı madde
kapsamında sigortalı olanlar, borçlarını yapılandırmaları
halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden
fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya
altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları
bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre
taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme
yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu
maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini
ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından
yararlanmaya başlatılır
25.09.2014
www.resulkurt.com
73
TEŞEKKÜR EDERİZ…..
[email protected]
www.resulkurt.com
Twitter/resulkurt34
25.09.2014
www.resulkurt.com
Download

Resul KURT sunumu