6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
(Resmi Gazete Yayım Tarihi 11.09.2014)
SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANINDA GETİRİLEN YENİ
DÜZENLEMELER
Dr. Eren ÖĞÜTOĞULLARI
Prim Borçlarının
Yapılandırılması/
Affı İle İlgili Düzenlemeler
6552 Sayılı Kanunun 81.Maddesi İle Getirilen
Düzenlemeler
Yapılandırmanın Kapsamı
2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 tarihinden önce tahakkuk
ettiği halde ödenmemiş olan;
 Sigorta primi,
 İşsizlik sigortası primi,
 Sosyal güvenlik destek primi
 İdari para cezası borçları,
 SGK tarafından takip edilen damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime
borçları,
katkı payı borçları,
 İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk  Kişilerin genel sağlık sigortası primi
sigortası primi borçları,
borçları,
 Bağ-Kur’luların durdurulan
 Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta
sigortalılık sürelerine ilişkin prim
iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu
borçları,
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına
 Asgari işçilikten kaynaklanan sigorta
giren kurum ve kuruluşlarda çalışmaya
primi borçları,
başlayanlara yersiz olarak ödendiği
tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,
Ödenecek Tutarlar/Silinecek Tutarlar
Ödenecek Tutarlar
Silinecek Tutarlar
 Prim Asılları
 İdari Para Cezalarının %50’si
 İdari Para Cezalarının %50’si
 Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı
 Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranlarına
Göre Hesaplanan Tutar
(10 Eylül 2014 tarihine kadar)
Yapılandırmanın Sağladığı Diğer Avantajlar
 Borçlarını yapılandıran işverenler,
•
Borcu yoktur yazısı alabilecek,
•
Bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak,
•
Teşviklerden yararlanabilecektir.
 Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmayanlar, borçlarını
yapılandırmaları halinde, 60 günden fazla prim borcu bulunmamak kaydıyla,
borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra, eş ve çocukları ile birlikte sağlık
hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.
 Bağ-Kur’a tescilleri yapıldığı halde 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları
durdurulanların 31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK’ya başvurmaları ve
durdurulmuş sürelere ilişkin hesaplanan tutarları en geç 2 Şubat 2015 tarihine
kadar ödemeleri halinde durdurulmuş bu süreleri sigortalılık süresi olarak
değerlendirilecektir.
Alacak Tutarının Tespiti
Yöntem
 Tahakkuk etmiş gecikme cezası/gecikme zammı yerine, Yİ//ÜFE aylık değişim
oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, faiz hesaplanacaktır.
 Borç aslı+Yİ/ÜFE oranlarına göre hesaplanmış faiz toplamından oluşan borç
yapılandırılacaktır.
 30/04/2014 tarihinden önceki fiillere ait idari para cezası asıllarının %50’si
silinecek, kalan borç aslına aslı + Yİ/ÜFE oranlarına göre faiz hesaplanacaktır.
Başvuru Süreleri
Bakanlar Kurulu son başvuru tarihini GSS prim borcuna ait süreler hariç 1 ay uzatmıştır.
(Resmi Gazete 30.11.2014).
Borcun Türü
Son Başvuru Tarihi
İşverenler
Prim ve İlgili Borçlar
31.12.2014
Sigortalılar (SSK-4/a)
Prim
31.12.2014
Sigortalılar (BK-4/b)
Prim
31.12.2014
Genel Sağlık Sigortalısı
GSS Primi
30.04.2015
Kamu İdareleri
Kesenek,İPC,Ek Karşılık 31.12.2014
Yapılandırılacak prim borcu SGK internet
sayfasında yer alan e-hizmetler menüsünden
sorgulanabilir.
Ödeme ve Taksitlendirme Seçenekleri
• Yapılandırılan borçlar 2’şer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte
ödenebilecektir.
• İlk taksit ödemeleri ise;
GSS prim borcu 01/10/2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde (01.06.2015),
Diğer borçlular ise, 01/10/2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde (02.02.2015),
Bakanlar Kurulu ilk taksit ödeme tarihini GSS prim borcuna ait süreler hariç
1 ay uzatmıştır. (Resmi Gazete 30.11.2014).
Taksitlendirme Halinde Vade Farkı Uygulanacaktır
6 eşit taksit için
1,05
9 eşit taksit için
1,07
12 eşit taksit için
1,10
18 eşit taksit için
1,15
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlar kapsama giren borçlarını ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit
taksitte ödeyebileceklerdir.
Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur
•
Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik
ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması,
•
Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik
ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar
ödenmemesi,
•
Taksitlendirme süresi içinde cari ay borçlarının bir takvim yılında
ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi,
Daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet
eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.
Ortağını Bildirmeyen Şirketlerin
İdari Para Cezaları Affedilebilecek
Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limited
şirket ortakları için 15 gün içinde işe giriş bildirgesinin verilmemesi,
Anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin
tamamını bir başkasına devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde
işten çıkış bildirgesinin verilmemesi,
halinde, verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel
kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bu bildirim
yükümlülüğünü, 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde
bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak, idari
para cezası uygulanmayacaktır (6552/61.m ve 5510/Geçici 57.m).
Kapanan İşyerlerinin 100
TL’nin Altındaki Borçlarının
Silinmesi İle İlgili Düzenleme
• Faaliyetlerine son veren (kapanan) işyerlerinin
31/12/2013 tarihinden önce (bu tarih dahil) sigortaya
ilişkin borç asıllarının toplamının 100 TL’nin altında
olması
halinde
bu
alacakların
tahsilinden
vazgeçilecektir (6552/m. 59).
YURT DIŞINDA İKAMET EDEN
VERGİ MÜKELLEFİ VE ŞİRKET
ORTAKLARINA YÖNELIK
DÜZENLEME
• Türkiye'de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi
mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur (4/b) sigortalısı
olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve
ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla
Bağ-Kur (4/b) sigortasından muaf olacaklar
(6552/m.40 ve 5510/m.6).
GSS Gelir Testi Yaptırmayanlarla İlgili Düzenleme
Gelir Testine Göre
Ödenecek Prim
Tutarları
•
•
•
Kişi başı aylık geliri,
asgari ücretin 1/3’ü
ile asgari ücret
arasında olanlar için
45,36 TL
Kişi başı aylık geliri,
asgari ücret ile
asgari ücretin 2 katı
arasında olanlar için
136,08 TL
Kişi başı aylık geliri,
asgari ücretin 2
katından fazla
olanlar için
272,16 TL
Torba Kanun’un 57. Maddesi ile, genel sağlık
sigortası gelir testi başvurusu süresi ve GSS
borçlarının yeniden hesaplanması konusunda
düzenleme yapılmaktadır.
Gelir testi yaptırmayanlara 6 ay süre verilerek
gelir testi yaptırmalarına imkan verilmektedir. Bu
test sonucuna göre gelir asgari ücretin üçte
birinden az çıkanların prim borçları silinecek, prim
borcu çıkanlar ise bu borçlarını bu kanunun
yapılandırma hükümleri gereğince taksitlendirerek
ödeyebileceklerdir.
Bakanlar Kurulu gelir testi başvuru süresini 6 aya
kadar da uzatabilecektir.
SGK verilerine göre 5,3 Milyon kişi gelir testine
girmeden re’ sen tescil edilmiştir.
Sosyal Güvenlik ve İstihdama
Yönelik Diğer Düzenlemeler
Yer Altı İşlerinde
(Maden, Tünel vb.)
Çalışanların Fiili Hizmet
Süresi Zammı
(Yıpranma)
Uygulamasının Kapsamı
Genişletilmiştir.
Yer altında yapılan işlerde çalışan
sigortalıların bu işlerde fiilen çalışmadıkları
*ücretli izin,
*sıhhi izin,
*yıllık izin,
*hafta tatili,
*ulusal bayram ve genel tatil günleri
*eğitim,
*kurs,
*iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri,
fiili hizmet süresi zammı kapsamında
değerlendirilecektir (6552/m.41).
Bu durumda bir madencinin 20
yılda yaklaşık 2,4 yıl çalışma
süresine ilave olacaktır.
Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde
Çalışanların Emeklilik 55’den 50’ye
Düşürülmüştür
Maden işyerlerinin yeraltı
işlerinde en az 20 yıldan
beri çalışan sigortalılar
için 55 olan emeklilik yaşı
50 olarak uygulanacaktır
(6552/m.41).
Soma Maden Kazasında Vefat
Edenlerin SGK’ya Olan Borçlarının
Silinmesi ve Yakınlarına Ölüm Aylığı
Bağlanması
• Soma’da meydana gelen maden kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin;
SGK’ya olan her türlü borçları terkin edilecek,
Hak sahiplerine 1800 gün veya 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim gün
sayısı,
şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacaktır (6552/m.63).
• Ayrıca, ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında;
Artan hisse olup olmaması,
Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin
net tutarından daha az olması,
Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
şeklindeki şartlar aranmayacaktır.
• Ölen işçinin yakınlarından bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında
istihdam edilebilme hakkı verilmiştir.
İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelere
Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçilerinin Sigorta
Primine Esas Kazanç Üst Sınırı Düşürülmüştür
Türk firmalarının işçilik maliyetlerinin düşürülerek yurt dışındaki rekabet güçlerinin
arttırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce
yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük
prime esas kazanç üst sınırı, günlük asgari ücretin 6,5 katından, 3 katına
indirilmektedir (6552/m.50 ve 5510/m.82).
Bu düzenleme sonucunda prim maliyetleri işçi başına 575 TL düşecektir.
Asgari Ücretin 6,5 katı
Asgari Ücretin 3 Katı
Brüt Ücret
7.371 TL
3.402 TL
İşveren Payı
700,25 TL
323,19 TL
İşçi Payı
368,55 TL
170,1 TL
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenlik
Muafiyeti Yeniden Düzenlenmiştir.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden;
Ülkemize geçici görevle çalışmaya gelen,
O ülkenin sosyal güvenlik sistemine tabi olduğunu belgeleyenler,
En fazla üç ay süreyle Türk sosyal güvenlik sisteminden muaf
olacaklar,
Üçüncü ayın bitiminden itibaren ise, SGK işe giriş bildirgeleri verilip,
sigorta primleri ödenecektir (6552/ m.40).
YURT DIŞI
BORÇLANMA
İLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER
Doğumla Türk vatandaşı
olup da çıkma izni almak
suretiyle Türk
vatandaşlığını
kaybedenlerin (Mavi
Kartlılar) yurt dışında
çalıştıkları süreleri
borçlanma hakkı
verilmiştir.
İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki
sigortalılık süresini borçlananların bu ülkede ilk defa
çalışmaya başladıkları tarih Türkiye’de ilk sigortalı
işe giriş tarihi olarak kabul edilecek ve bu tarihe göre
emeklilik yaşı/prim ödeme süreleri belirlenecektir
(3201/m.5).
Bu konuda SGK aleyhine açılan ve henüz
sonuçlanmamış davalardan feragat edilmesi halinde
davacı aleyhine yargılama giderleri hükmedilmeyecektir.
Ev Hizmetlerinde
Çalışanların
Sigortalılığı
Yeniden
Düzenlenmiştir
• Aynı kişi yanında ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların
sigortalılığı
• Bu kişiler SSK (4/a) statüsünde zorunlu sigortalı olacaklardır.
Ancak bu yasayla sigortalılık işlemleri kolaylaştırılmaktadır.
• Bu sigortalılar için sadece bir bildirim formu doldurularak en geç
çalışmanın geçtiği ayına sonuna kadar SGK’ya verilecek, ayrıca
işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.
• Aynı kişi yanında ayda 10 günden daha az çalışanların
sigortalılığı
• Ev sahipleri çalıştıkları süreyle orantılı olarak asgari ücret
üzerinden %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primini
kuponla ödeyeceklerdir.
• Bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından
yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün
önce tescil edilmeleri gerekiyor.
• Bu kişileri çalıştıranlar işveren sayılmayacak ve iş kazası ve
meslek hastalığı olaylarından sorumlu tutulmayacaklardır.
•
SGK iş kazası sonucu sigortalıya ödediği sürekli iş göremezlik geliri ve geride
kalanlara bağladığı aylık için iş kazasında sorumluluğu bulunan işverene
sorumluluğu oranında rücu ediyor. Gündelikçi çalıştıran ev sahiplerinden SGK bu
şekilde para talep etmeyecek.
Doğum Borçlanması İle İlgili Düzenleme
• Halen
2 doğuma kadar olan borçlanma sayısı 3’e
çıkarılmıştır. Her doğumdan sonraki çalışılmayan/ primi
ödenilmemiş iki yıllık süre (720 gün) çocuğun yaşamış
olması şartıyla borçlanılabilecektir. Sigortalılar 3 çocuk için
toplam 2.160 gün daha az çalışarak emekli olabilecektir
(6552/m.43).
•
• Yapılan düzenleme ile, SSK (4/a) statüsünde çalışan
kadınların yanı sıra Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c)
statüsünde çalışan kadın sigortalılar da doğum
borçlanması yapabileceklerdir.
• İlk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış olan doğumlar
önceden olduğu gibi yine borçlanılamayacaktır.
• Mevcut asgari ücret üzerinden borçlanma tutarı 720 gün için 8.710 TL,
3 çocuk için 26.130 TL)
Bu kanunla çocuk
sahibi olamayan
ailelerin SGK
tarafından masrafları
karşılanan tüp bebek
deneme sayısı 2’den
3’e çıkarılmıştır.
SGK’nın Hatasından Kaynaklanan İşlemlerde
Geriye Dönük Gecikme Zammı ve Cezası
Alınmaması Düzenlenmiştir…….
Sigortalılar ile tüzel kişilerin
kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı
beyanından kaynaklanmaması
şartıyla, sigortalılarca ödenen
prim ve prime ilişkin borcun
noksan tahakkuk ettirildiğinin
SGK’ca sonradan tespit edilmesi
halinde tespit edilen fark prime
ilişkin borç aslına geçmişe
yönelik gecikme cezası ve
gecikme zammı
uygulanmayacaktır (6552/m.52).
Esnaf
ve
Sanatkarlar
ile
Ziraat
Odası
Kayıtlarındaki
Eksik
Nedeniyle
Bağ-Kur
Sigortalılığı İptal Edilenler ile İlgili Düzenleme
• Esnaf ve sanatkarlar ile ziraat odalarının
kayıtlarında yönetim kurulu kararı ve benzeri
usul ve esasların eksikliği, üye kayıt defterlerinin
noter tasdikli olmaması veya defterlerdeki
yıpranmalar nedeniyle tamamen üyenin iradesi
dışında oluşan eksik nedeniyle Bağ-Kur
sigortalılığı iptal edilenlerin sigortalılığının
geçerli kabul edilmesi hususunda düzenleme
yapılmıştır (6552/m.58).
• Ayrıca, bundan sonraki sürede de bu
gerekçelerle sigortalılık iptali yapılmayacaktır.
SGK’ya Açılacak Davalarla İle İlgili Düzenleme
SGK’ya karşı dava açılabilmesi
için, önce Kuruma müracaat edilmiş
olması ve Kurumca talebin (itirazın)
reddedilmiş veya 60 gün içinde
cevap verilmemiş olması şartı
aranacaktır (6552/m.64).
Kuruma başvuruda geçirilecek
süre zamanaşımı ve hak düşürücü
sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınmayacaktır.
Sigortalılık sürelerinin tespiti (sigortasız
çalıştırılma) ile ilgili davalar bu kapsamda
olmayıp, eskiden olduğu gibi, doğrudan İş
Mahkemesinde dava açılabilecektir.
Ayrıca, bundan sonra hizmet akdine tabi
çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık
sürelerinin tespiti talebi ile işveren
aleyhine açılan davalarda, dava SGK’ya
resen ihbar edilecektir.
İşe İade Halinde İşsizlik Sigortası İle
İlgili Düzenleme
İş akdi sonlandırılan işçinin işe iade davasını kazanması halinde işveren tarafından
verilen 4 aylık bildirgenin son günü dikkate alınarak hak sahipliği belirlenecektir
(6552/25.m ve 4447/m.50/III).
İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda
da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerden, söz konusu ödemeler mahsup
edilecektir. İşveren işçiyi işe başlatmaz ise işsizlik maaşı kendisi adına prim
yatırılmış son günden sonra başlatılacaktır.
Çalışma Hayatına Yönelik
Düzenlemeler
ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Yardımcı İşlerin Belirlenmesi
• Kamu kuruluşlarının asıl ve yardımcı
• Kamu idarelerinde yeterli sayıda ve
nitelikte personeli olmayan ve
yardımcı iş olarak belirlenecek olan
işlerde
hizmet
alımı
suretiyle
personel istihdam edilebilecektir
(6552/m.10,11).
• Asıl işin bir bölümünde hizmet alımı
suretiyle
personel
istihdam
edilebilmesi işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektirme koşulu varsa
mümkün olabilecektir.
işlerinde personel çalıştırılmasına
dayalı hizmetler (6 aydan az süren işler hariç)
için ihaleye çıkılmadan önce ilgisine
göre Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı
veya
Özelleştirme
İdaresi
Başkanlığından
«uygun
görüş»
alma
zorunluluğu
getirilmektedir.
• Uygun görüş alınmadan ihaleye
çıkılması veya bu personelin ihale
veya sözleşme konusu dışında başka
bir
işte
çalıştırılması
veya
görevlendirilmesi nedeniyle idare
aleyhine
oluşacak
zararlardan
kamu
görevlisi
sorumlu
tutulmaktadır.
ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Kıdeme Bağlı Hakların ve Ücretlerin Ödenmesi
• Ücretlerin Ödenmesi: İşverenlere, alt
• Kıdem
Tazminatı:
Alt
işveren
işçilerinin
hak
kazandığı
kıdem
tazminatı tutarının son çalıştığı kamu
kurumu tarafından doğrudan işçinin
banka hesabına yatırılacağı hükmü
getirilmiştir. İşçi kıdem tazminatını
taşeron şirketten değil devletten
alacaktır(4857/m.12).
• Yıllık Ücretli İzin:
Aynı işyerinde
farklı işverenler yanında geçen tüm
çalışmaların
dikkate
alınması
sağlanmış, ayrıca alt işveren işçisinin
bu izni kullanıp kullanmadığını kontrol
etme, kullanmadıysa kullandırılmasını
sağlama yükümlülüğü asıl işverene
verilmiştir
(4857/m.56).
Böylece
taşeron işçilerinin yıllık izin haklarını
kullanmaları kolaylaşacaktır.
işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini aylık olarak kontrol
etmek ve ödenmediği tespit edilen
ücretleri ihale hak edişlerinden
keserek işçinin banka hesabına
yatırmak yükümlülüğü getirilmiştir.
(4857/m.36) Böylece taşerona bağlı
olarak çalışan işçilerin ücretleri garanti
altına alınmıştır
• İtiraz Hükümleri: İş Kanununun
3.maddesinde yapılan değişiklikle alt
işverenlik
ilişkisinin
muvazaalı
olduğuna dair müfettiş raporuna karşı
itiraz süresi 6 günden 30 güne
çıkarılmış ve iş mahkemesinin itiraz
üzerine verdiği karara karşı temyiz
yolu açılmıştır.
ALT İŞVERENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Kıdeme Bağlı Hakların ve Ücretlerin Ödenmesi
• İhalelerin 3 Yıllık Yapılması: Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
(5018/m.28) yapılan değişikle kamu
kurum ve kuruluşlarında yemek,
koruma ve güvenlik, temizlik gibi
süreklilik arz eden işlerde ihalelerin
kural olarak 3 yıllık yapılacağı hükme
bağlanmıştır. Bu düzenleme ile
çalışanların
kıdem
tazminatı
sorunlarının ve çalışanların sürekli
işsizlik
endişesi
yaşamalarının
giderilmesi amaçlanmıştır.
• Toplu
İş
Sözleşmesinden
Kaynaklanan
Ücret
Farklarının
Ödenmesi: Kamu kurumlarınca alt
işverene verilen işlerde çalıştırılan alt
işveren işçilerinin örgütlendiği işçi
sendikası
ile
alt
işverenin
yetkilendirmesi
kaydıyla
«kamu
işveren
sendikalarından
birisi
tarafından» yapılacak olan toplu iş
sözleşmelerinde
ihale
bedelinde
oluşacak ücret ve sosyal haklardan
kaynaklanan bedel artışı kadar
idarece
fiyat farkı ödeneceği
düzenlenmiştir.
YERALTI İŞLERİ VE YERALTI MADEN İŞLERİNE
YÖNELİK DÜZENLEMELER
• İş Güvencesi: Yer altı işlerinde çalışan
• Fazla Çalışma Yasağı: Yer altı maden
işçiler için 6 aylık kıdem koşulu
kaldırılmış, bu işçiler iş güvencesi
kapsamına alınmış, iş sözleşmelerinin
geçerli bir neden olmadan sona
erdirilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır
(4857/m.18).
işlerinde çalışan işçilere zorunlu nedenler
ve olağanüstü haller dışında fazla çalışma
yaptırılması
yasaklanmış,
zorunlu
nedenler ve olağanüstü hallerde yaptırılan
fazla çalışmalar için %100 fazla çalışma
ücreti
ödeneceği
düzenlenmiştir
(4857/m.41).
• Çalışma Süresi: Yer altı maden işlerinde
çalışan işçilerin çalışma süreleri günlük 6
saat, haftalık en fazla 36 saat olarak
belirlenmiştir (4857/m.63).
• Ücret Düzeyi:
Linyit ve taşkömürü
madenlerinin çıkarıldığı işyerlerinde yer
altında çalışan işçilere ödenecek ücret
asgari ücretin 2 katına çıkarılmıştır
(Maden Kanunu 3213/Ek Madde 9).
• Net 891 TL’den 1.782 TL’ye çıkarılmıştır.
• Yıllık İzin Süreleri: Yer altı işlerinde
çalışan işçilerin yıllık ücretli izin
süreleri 4’er gün arttırılarak, 1 yıldan
5 yıla kadar kıdemi olanlar için 14
günden 18 güne, 5 yıldan fazla 15
yıldan az kıdemi olanlar için 20 günden
24 güne, 15 yıl ve daha fazla kıdemi
olan için ise 26 günden 30 güne
çıkarılmıştır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
Çıraklar ve stajyerler
edilmeyecek…..
işyerindeki
işçi
sayısına
dahil
İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu çerçevesinde hesaplanan işyerindeki işçi sayısına dâhil edilmemesi ve
işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on
ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılması
hükme bağlanmıştır (6552/m.16).
Sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği yeniden belirlenmiştir…..
Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya
görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10’dan az çalışan bulunan ve az
tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile
hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınmıştır (6552/m.17).
İşverenler ve vekillerine iş sağlığı ve uzmanının yetkileri
verilebilecek…..
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin
veya vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitimlerine
ilişkin hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmesi esası
getirilmiştir (6552/m.18).
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda
Yapılan Düzenlemeler
İşkolu Barajı
• Ekonomik
İşveren Yardım Fonu
İşveren sendikalarına;
• İşçilerin sigorta primlerinin işveren
payının ödemelerinde kullanılmak,
• Nakit mevcudunun yüzde yirmi
beşini aşmamak,
• Koşullarıyla
dayanışma
fonu
oluşturmaları ve oluşturulacak bu
fondan
üyelerine
karşılıksız
yardımda bulunabilmelerine imkan
tanınmıştır (6356/m.26).
ve Sosyal Konsey’e üye
konfederasyonlara bağlı sendikalar için
işkolu barajı %3’den %1’e indirilmiştir
(6356/m.41,m.43, Ek Madde 1).
Teşekkürler….
Download

Sunumun Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ