“Kişiye Özel Mortgage”
SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
Sözleşme No:
GENEL MUHASEBE
Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş
("Banka" olarak anılacaktır), diğer
taraftan
("Borçlu" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hükümler
uyarınca Sabit Faizli Konut Finansmanı (Mortgage) Kredisi açılması için anlaşmaya varılmıştır.
Kullandırım Koşulları
Kredi Tutarı
:
Kredinin Para Birimi
:
Faiz Oranı
: Aylık %
Taksit Sayısı (Aylık)
:
B.S.M.V Oranı*
:%
K.K.D.F Oranı*
:%
Toplam Faiz Tutarı
:
Toplam Vergi ve Fon Tutarı
:
Toplam Geri Ödeme Tutarı
:
Yıllık Maliyet Oranı
:%
Yıllık %
Yıllık Temerrüt Faizi Oranı
:%
* B.S.M.V (Bankacılık Sigorta ve Muamele Vergisi) ve K.K.D.F. (Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu), 5582 Sayılı “Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” ve ilgili yasal düzenlemeler gereği konut finansmanı (mortgage) kredisinin yasal
vergi ve fon kesintilerine tabi olması durumunda kredinin faiz tutarı üzerinden belirtilen oranlarda
hesaplanarak tahsil edilir.
1. Konu ve Kapsam
İşbu sözleşme, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinde düzenlenen konut finansmanı
tanımına göre; konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların
teminat olarak alınması şartı ile tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden
finansmanı amacıyla tüketicilere kullandırılan kredileri kapsamaktadır.
Kredi, işbu sözleşmede yazılı koşullara göre tesis ve tescil edilecek ipotek karşılığında, hazır veya inşa
halindeki konutlar veya mevcut konutta yapılacak projeye ve izne bağlanmış tadilatta kullanılmak üzere
açılacaktır.
Kredinin tamamının veya bir kısmının konut alımı dışında başka bir amaçla kullanıldığının veya kredinin
tamamının veya bir kısmının mesleki ya da ticari amaçla kullanıldığının Banka tarafından tespit edilmesi
durumunda Borçlu, işbu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek olan her türlü faiz, vergi fon ve buna benzer
mükellefiyetleri gecikme faizi ve cezaları ile birlikte Banka’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Kredinin Kullandırılmasında Banka'nın Yetkileri
Banka; krediyi tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tesbit, krediyi
durdurma, kredi limitlerini azaltma yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir. Ayrıca, işbu kredi sözleşmesi
imzalanmış, istenilen teminatlar verilmiş olsa dahi, Banka krediyi kullandırmayabilir. Banka, limiti aşan
miktarda kredi kullandırdığı taktirde, Borçlu, limiti aşan kısım için de bu sözleşme hükümlerinin
uygulanacağını kabul eder. Banka uygun gördüğü taktirde kredinin tamamını veya bir kısmını, bu sözleşme
hükümleri dairesinde, bu kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden ziyade şubesine nakledebilir.
Borçlu, kredinin veya riskin nakli halinde, verilmiş ve verilecek teminatların, aynı şartlarla diğer şubeler için
de geçerli olacağını kabul eder.
Banka bu krediyi Borçlu adına açılacak mevduat hesabına virman yaparak veya borçlu hesaptan yahut bloke
bir hesaptan ödemek sureti ile kullandırabileceği gibi Borçlu’nun konut alımında, konutu satan kişi ya da
ticari işletme namına açılacak hesaba ödeme, virman yapma sureti ile ya da satıcı kişi veya ticari işletme
namına bloke çek düzenleyip bu çekleri doğrudan ilgili kişi veya ticari işletmeye ya da ticari işletmeye
iletilmek üzere Borçlu’ya teslim ederek kullandırabilir. Borçlu, konut alımının gerçekleşmemesi sebebi ile
veya herhangi bir nedenle bloke çekleri kullanmaktan vazgeçtiği takdirde bu çekleri Banka'ya iade etmeyi
taahüt eder.
Banka’nın masrafı Borçlu tarafından karşılanmak üzere teminat olarak verilecek konut üzerinde ekspertiz
yaptırması sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanması durumunda, Banka’nın tek taraflı olarak krediyi
kullandırmama kararı alma hakkı saklıdır.
3. Kredinin Vekil veya Temsilci Tarafından Kullanılması
İmza örnekleri ve yetki belgeleri verilmek suretiyle tasarrufa yetkili oldukları Borçlu tarafından bildirilen
kimseler veya Borçlu’nun vekilleri, Banka'ya karşı, kredi üzerinde tasarrufta ve diğer bankacılık işlemlerinde
yetkili sayılacaklardır. Borçlu tarafından yazılı olarak ve yasal belgeleri ile birlikte bu kimselerin tasarruf
yetkisinde yapılan değişiklikler ve vekâletin herhangi bir sebeple sona ermesi bildirilinceye kadar Banka'ya
karşı hüküm ifade etmeyecektir. Keza yazılı bildirim olmadıkça, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya
herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilân Banka'yı bağlamayacaktır. Genel vekâletnamelerde, özel
olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, vekillerin Banka ile olan tüm ilişkilerinde Borçlu’yu temsile
yetkili oldukları kabul edilir.
4. Sabit Faizin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Borçlu ve varsa Kefil(ler), işbu sözleşmede belirtilen kredi borcuna, Banka tarafından yukarıda belirtilen
oran/oranlarda sabit faiz uygulanacağını ve bu oran/oranlar üzerinden hesaplanacak kredi faiz tutarlarını
Banka’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Kredinin sabit faizli olması nedeniyle faiz oranı ve geri
ödeme tutarları kredinin vadesi boyunca değişmeyecektir. İşbu Sözleşme ile kararlaştırılan faiz oranı ancak
Banka ile Borçlu ve varsa Kefil(ler) arasındaki mutabakatla değiştirilebilecektir
5. Kredinin Geri Ödenmesi
Borçlu ve Kefil(ler), işbu sözleşme gereği tahsis edilen krediyi, sözleşmenin ekindeki itfa planında bulunan
vade ve meblağlarla, belirtilen taksitlerle ödemeyi, ödeme gününün resmi tatile veya haftasonu tatiline denk
gelmesi halinde resmi tatili veya haftasonu tatilini takip eden ilk iş günü ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Borçlu ve Kefil(ler), Banka’nın, resmi mercilerce vergi, resim ve fon oranlarında yapılacak olan
değişikliklere göre hesaplama yaparak ödeme planındaki taksit tutarlarını mevzuat çerçevesinde
değiştirebileceğini peşinen kabul etmiştir.
Borçlu ve Kefil(ler), işbu sözleşmeden doğan borçlarını itfa planında belirtilen taksit ödeme tarihlerinde
ödemediği takdirde, temerrüt tarihinde uygulanan akti faiz oranına, bu oranın %30 fazlasının ilavesi ile
bulunacak gecikme faizini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6. Dövize Endeksli Kredi
Borçlu’nun talebi ve Banka’nın da kabulü kaydıyla, bu kredi dövize endeksli kredi olarak kullandırım
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL olarak kullandırılabilir. Bu
durumda yabancı para cinsinden ödeme tablosu yapılarak sözleşmeye eklenecektir. Dövize endeksli kredinin
geri ödemeleri, ödeme tablosunda gösterilen tarih ve miktarlarda aynı yabancı para cinsinden veya ödeme
gününde Bankanın o yabancı para için uyguladığı efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı
olarak yapılacaktır. Borçlu, kredinin açılarak gerekli virmanların yapılması hususunda Banka’yı şimdiden
yetkili kılmaktadır. Borçlu, dövize endeksli kredinin para birimi üzerinden tesis edilen kat’i ipoteğin, dövize
endeksli kredinin geri ödemelerini de temin edeceğini kabul eder. Dövize endeksli kredide yıl içindeki kur
riski Borçlu’ya aittir. Borçlu, Banka'nın, döviz kredilerinde, Banka tarafından Türk Lirası üzerinden takip
ve/veya dava açılması halinde, alacak miktarını muacceliyet tarihinde Banka'nın uygulayacağı efektif satış
kuru üzerinden Türk Lirası olarak talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Bir veya Birden Fazla Taksidin Vadesinden Önce Ödenmesi
Borçlu tarafından bir veya birden fazla taksidin vadesinden önce ödenmesi durumunda, Banka, erken ödenen
taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akti faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate
alınarak bulunacak faiz ve işbu faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon
tutarı kadar kredi borcundan indirim yapar.
8. Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi
Erken ödeme taksit tarihinde yapılıyorsa Banka; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları
içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri tahsil
eder.
Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle
erken kapama işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi
itibariyla geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz
ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.
Banka, sabit faizli konut kredilerinin geri ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda Borçlu’dan
erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve Borçlu
tarafından Banka’ya ödenen tutarın %2’sini aşamaz.
9. Banka'nın Rehin ve Hapis Hakkı
Borçlu, Banka’daki her türlü hak ve alacakları üzerinde Banka'nın rehin ve hapis hakkı olduğunu kabul eder.
Ayrıca, işbu sözleşme gereğince verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, hak ve alacakların,
mevduat hesapları, bloke hesapları, nakit, esham, tahviller ile emanet veya serbest depo suretiyle verilen
emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, tahsile verilen çekler ve sair tüm kıymetli evrak
üzerinde Banka’nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın takas ve hapis hakkı ile borçlu cari hesaptan
alacaklı cari hesaba da dahil olmak üzere her türlü virman yetkisi olduğunu, mevcut ve ileride doğabilecek
Banka alacaklarına karşı teminat teşkil ettiğini ve bu sebeple de rehinli olduğunu Borçlu kabul eder.
10. Banka'nın Borçlu’ya Verdiği Makbuzlar
Banka'nın Borçlu’ya vereceği makbuzlarda, alacaklarının aslı ile faiz, masraf, komisyon ve sair teferruatına
ilişkin haklarının saklı tutulduğuna dair bir kayıt bulunmasa dahi, Borçlu, Banka'nın bu alacaklarını da
tamamen ödemeyi ve bu kaydın konulmamasından dolayı Banka'ya karşı borçların sükut ettiği yolunda bir
itiraz veya def'ide bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Borçlu’nun elinde bulunan belgeler ile Banka kayıtları
arasında farklılık olması halinde, Banka kayıtları esas olacaktır. Borçlu’nun borcu, Banka kayıt ve defterine
göre, asıl ve fer'ileriyle birlikte tamamen ödeninceye kadar devam eder.
11. Diğer Gider, Ücret ve Masraflar
Borçlu ve Kefil(ler), krediye ilişkin olarak yapılan ekspertiz masrafı, istihbarat masrafı, kredi tutarı üzerinden
hesaplanan kullandırım komisyonu masrafı, ödeme planında değişiklik yapılması halinde değişiklik masrafı,
ipotek fek ücreti masrafı,ipotek tesisi aşamasındaki tüm masraflar, tapu harcı masrafı ve buna benzer giderler
ile resmi mercilerce ileride konulabilecek ve değiştirilecek olan vergi ve fonları ve erken ödeme halinde
erken ödeme ücretini Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.
Borçlu ve Kefil(ler), verdikleri teminatların serbest bırakılması işlemleri nedeniyle oluşacak her türlü vergi,
resim ve harçlarla bunların gider vergilerini, ayrıca ödenmeyen taksitler nedeniyle Banka’nın kendilerine
göndereceği ihbar ve ihtarnameler için yapacağı her türlü masraf ve giderleri Banka’ya nakden ve defaten
ödemekle yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
12. Kefalet ve Kefil(ler)in Sorumluluğu
İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Borçlu’nun bu kredi sözleşmesi nedeniyle faiz,
fon, vs dahil borçlandığı itfa planındaki toplam meblağın ödenmesini kefil olarak tekeffül ederler. Kefil(ler),
bu kredi sözleşmesinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamı ile, temerrüt halinde temerrüt
hükümlerinin kendileri için de aynen uygulanacağını beyan ve kabul ederler. Ayrıca Kefil(ler), Borçlar
Kanunu'nun 493 ve 494. maddelerinde kendisine tanınmış olan kefaletten kurtulma imkanını veren haklardan
feragat eder ve bu maddelere dayanarak Banka'ya karşı hiçbir istekte bulunamaz.
Kefil(ler), Borçlar Kanunu'nun 502. maddesinde kendisine tanınan haktan vazgeçer ve Borçlu’nun iflası,
konkordato talebi veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına, konkordato
komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ve Banka'nın da bu konularda
yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
Kefil(ler), İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesindeki hakkından feragat eder ve Banka'nın, Borçlu için
yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde de kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmasa dahi kefalet
sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder. Banka, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket
serbestliğine sahip olup, kefil bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek Banka'ya karşı hiçbir iddia ve
istekte bulunamaz. Banka'nın, Borçlu’nun taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu
taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen Banka tarafından geri verilmesi,
fek edilmesi, ibra edilmesi hallerinde de Kefil(ler) bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve kefaletin aynen
devam edeceğini kabul eder.
13. Banka’nın Kredi Hesabını Kesme Yetkisi, Muacceliyet Hakkı ve Temerrüt Faizi
Banka, sözleşmeye aykırılık, mücbir sebeplerin varlığı gibi hallerde bu sözleşmeye dayanan krediyi
Borçlu’ya bildirimde bulunmak suretiyle kesebilir. Borçlu iş bu sözleşmeden doğan borçlarını sözleşmenin
sonundaki ödeme planına uygun olarak vadesinde ödemediği, taksitlerden herhangi birini ödemede geciktiği
takdirde mütemerrid olur ve borca temerrüt faizi uygulanır. Bu halde de Borçlu temerrüdün doğduğu tarihten
itibaren borcunu Banka’ya ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için temerrüt faizi ve bu işlemler için
yapılmış olan masrafları ödemeyi kabul , beyan ve taahhüt eder.
Borçlu’nun kredi taksitlerinden herhangi birini tamamen ya da kısmen ödemede temerrüde düşmesi halinde
Banka, temerrüt tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Borçlu’ya
uyarıda bulunarak, gecikmiş taksiti faizleriyle birlikte ödenmesini bildirir. Banka, Borçlu’nun birbirini
izleyen en az iki kredi taksidini tamamen veya kısmen ödemede temerrüde düşmesi halinde ise noter aracılığı
ile Borçlu’ya muacceliyet uyarısında bulunarak, gecikmiş taksitlerin faizleriyle birlikte bir aylık süre
içerisinde ödenmemesi halinde tüm kredi borcunun muaccel hale geleceğini ihtar eder. Borçlu, işbu ihtara
rağmen belirlenen bir aylık süre içinde gecikmiş taksitlerini ödemezse Banka, kalan kredi borcunun tümünün
ifasını Borçlu’dan talep etme hakkına sahiptir.
Borçlu’nun vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü
Banka’nın işbu maddede belirtilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Banka’nın temerrüt
halinin gerçekleşmesinen sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi veya ertelenmesi
anlamına gelmeyeceğini, Banka’nın kısmi ödemeyi kabul etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına
mahsuben ödeme anlamına geleceğini, Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat
hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Borçlu ile Kefil(ler) işbu sözleşmeden doğan borçları gününde ödemedikleri takdirde, temerrüdün doğduğu
tarihten ödeme tarihine kadar geçecek günler için, temerrüt tarihinde uygulanan akti faiz oranına, bu oranın %
30 fazlasının ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
14. Uygulanacak Hükümler
Yukarıda limiti belirtilen kredi bu sözleşme hükümlerine bağlıdır. Bu sözleşmede hüküm bulunmaması
halinde Banka yönetmelik ve diğer iç mevzuat hükümleri, yönetmeliklerde de hüküm bulunmaması halinde,
banka işlemleri ile ilgili yasal mevzuattaki tamamlayıcı hükümler ve bankacılık teamülleri uygulanır.
Kredinin kullandırılmaya başlamasından tamamen ödenip tasfiye edildiği tarihe kadar Borçlu, Banka’nın
muvaffakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını, Banka'daki alacaklarını, kredi kullanarak satın aldığı
malı başkalarına devir ve temlik edemeyeceği gibi borcunu da nakledemez.
15. Sigorta ile İlgili Hükümler
Konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması isteğe bağlı olmakla birlikte Borçlu’nun Banka ile mutabık
kalarak konut ve hayat sigortası yaptırması durumunda Borçlu; krediye konu olan konutu Banka’nın
dain ve mürtehin olacak şekilde ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları ile
sigorta ettireceğini, sigorta poliçelerinin kredinin tamamen kapatıldığı tarihe kadar yenileteceğini, yenilenen
tüm sigorta poliçelerinde Banka’nın dain ve mürtehin olarak gösterileceğini, Borçlu’nun sigorta poliçelerini
yeniletmemesi durumunda Banka’nın tüm sigorta poliçelerini yenileterek prim ücretlerini Borçlu’dan veya
Borçlu adına re’sen açılacak olan kredili mevduat hesaplarından tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Konut sigortası; yangın, sel, deprem, su baskını, yer kayması ve terör gibi her türlü riski kapsayacak şekilde
yaptırılacaktır. Banka, ipotek edilen konutun hasara uğraması durumunda sigorta şirketinden tahsil edilecek
tazminat için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Ancak, Borçlu
teminatlarının Banka tarafından sigorta ettirilmesi mecburi olmayıp, sigorta ettirilmeme nedeni ile Banka’ya
karşı hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kredi teminatlarının sigorta ettirilmemesi nedeniyle meydana gelecek
zararlardan Borçlu sorumludur.
Borçlu, hayat sigortası poliçesinde Banka’nın dain ve mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi
içinde Borçlu’nun vefat etmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminattan ödeme tarihindeki
Banka alacağının mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına ödenmesini, tazminatın
krediden kaynaklanan Banka borcunu karşılamaması durumunda bakiye alacağın kanuni mirasçılardan tahsil
edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, sigorta ettirilen konut ile ilgili olarak, sigorta şirketine karşı
hasar ihbar vs. gibi yükümlülüklerini layıkı ile yerine getirecektir. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan
Banka'ya karşı sorumlu olacaktır.
16 . İpotek Teminatı
TAŞINMAZIN BİLDİRİMİ
Adresi
:
İli
:
İlçesi
:
Bucağı
:
Mahallesi
:
Köyü/Sokağı
:
Mevkii
:
Niteliği
:
Yüzölçümü
:
Kadastro ve imar planına göre
Kayıt No.
:
Pafta no.
:
Ada no.
:
Parsel no.
:
Tapu tarih ve numaraları
Yevmiye no.
:
Cilt no.
:
Sayfa no.
:
Sıra no.
:
Tapu tarihi
:
(Kat mülkiyeti tesis edilmiş ise)
Bağımsız bölümün payı
:
Bağımsız bölümün kat no.
:
Bağımsız bölümün no.
:
Kat İrtifakı Kurulmuş Konutlar İçin İpotek Teminatı
Borçlu; Banka’ya borçlu bulunduğunu kabul ve ikrar ettiği anapara ve bu sözleşme gereğince anaparaya
ilave edilerek hesaplanan faizlerden oluşan, sözleşmenin sonundaki ödeme tablosunda belirtilen taksitler ile
yine bu sözleşme gereğince her türlü gider ve ödemeleri ve sözleşmenin bütün hükümlerinin yerine
getirilmesini ve bu sözleşme dışında her ne sebeple olursa olsun Banka’ya karşı her türlü borç, taahhüt ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, aşağıda yazılı bulunan taşınmazı tümü itibarı ile yani, istisnai
veya ihtiyari herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın, gerek bu sözleşmede gerekse de tapu sicilinde ayrıca
beyan edilmiş olsun veya olmasın halen mevcut ve gelecekte ilave olunacak inşaat, tesisat ve her türlü
mütemmim cüzler ve teferruat ile birlikte BURGAN BANK A.Ş.
lehine
için 1.derecede fekki Banka tarafından bildirilinceye kadar sabit faizle kat’i
ipotek tesis ettiğini beyan ve kabul eder.
17. İpotek Teminatı ile İlgili Diğer Hükümler
Banka, her ne sebeple ve şekilde olursa olsun alacağı bulunduğu sürece, Borçlu’nun teminatların bir
kısmının kendine geri verilmesi yolundaki isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. Borçlu, İcra ve İflas
Kanunu veya kanunun yerine geçebilecek kanun hükümlerinin Banka’nın ipotekli alacağının rehninin
paraya çevrilmesi yolu ile kovuşturulmasını gerektirdiği hallerde, yargı giderleri ile vergi ücretlerini ve İcra
Müdürleri’nce talep edilecek tahsil harcı, ceza ve tevkif evleri harcı da dahil olmak üzere tüm masrafları
Banka’ya ödemeyi ve Banka’ca ödenmesi halinde borcuna ilavesi sureti ile kendisinden tahsile Banka’nın
yetkili bulunduğunu kabul ve taahüt eder.
18. İpoteğin Paraya Çevrilmesi ve Taşınmazın Kıymet Takdirinin Yaptırılması
Banka, Borçlu’ya işbu sözleşmenin 13. maddesi uyarınca yaptığı muacceliyet uyarısına rağmen verilen
sürede borcun ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkule, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22.
maddesinin 1. fıkrasının r bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman
bilirkişiler marifetiyle de kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi yaptırmaya ve takdir edilen kıymete göre
de gayrimenkulü satmaya yetkilidir. Yaptırılan kıymet takdiri satıştan en az 10 (on) işgünü önce Borçlu’ya
bildirilecektir.
Gerek bu sözleşmedeki sürenin bitiminde veya bitmeden önce işbu sözleşmede yazılı sebeplerden dolayı
borcun muacceliyet kesbetmesi halinde, Borçlu borcunu teferruatları ile birlikte Banka’ya derhal ve
tamamen ödemez ise ve gerekse bu sözleşme veya bu sözleşme dışında herhangi bir nedenle doğmuş olursa
olsun her türlü borç, taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmez ise, Banka ipotekli taşınmazı İcra ve İflas
Kanunu hükümleri uyarınca sattırarak alacağını tamamen tahsile yetkilidir.
Borçlu ve Kefil(ler) ipotekli gayrimenkulün satışından elde edilen bedeli aşan borcundan dolayı Banka’ya
karşı sorumludur.
19. Taşınmazın Kamulaştırılması
Borçlu, taşınmazın kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin aynen ipotekli taşınmaz yerine geçerli
olmasını ve ilgili olduğu kamu kuruluşundan Banka’ca tahsilini, bedel arttırması yoluna gidildiği takdirde
artan bedel de dahil olmak üzere borçlarından mahsup edilmesini kabul ve taahhüt eder.
20. Konut Satıcısı ile Alıcı (Borçlu) İhtilafları
Borçlu, Banka’dan kullandığı konut finansmanı (mortgage) kredisi ile satın aldığı gayrimenkulü mesken
amaçlı kullanacağını, başka amaçla kullanıldığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde konut
finansmanı kredisi sebebiyle uygulanan tüm muafiyet ve istisnaların ortadan kalkacağını ve bunlara dair
tüm ceza ve temerrüt faizleri ile birlikte derhal ödeyeceğini, Banka’nın bu krediyi belirli bir marka taşınmaz
için ya da satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermediği hallerde ve Borçlu’nun
istediği konutu seçmekte serbest olduğu hallerde, satıcı ile arasında çıkacak uyuşmazlıklarla malın ayıplı
olması vb. hususlarda ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan Banka’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve
bunun gibi hususların borcun ödenmesi bakımından hiçbir etkisi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Banka’nın belirli marka bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile
yapılacak satış sözleşmesi şartı ile tahsis ettiği krediler ise bağlı kredilerdir. Bu tür kredilerde, Banka, ayıplı
mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle, konutun hiç ya da
zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte Borçlu’ya karşı kullandırılan kredi miktarı kadar
müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluk; kredinin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı
fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolunması halinde dahi devam eder.
Bu sözleşme ile kullandırılan kredi, başka bir finans kuruluşundan kullanılan bir kredinin yeniden finansmanı
için kullandırılan kredilerden, diğer bir deyişle devir kredilerden ise Banka’nın, ayıplı mal ve tüketicinin
seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle, konutun hiç ya da zamanında teslim
edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte Borçlu’ya karşı kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen
sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür kredilerde ayıplı mala ilişkin sorumluluk 5582 Sayılı Kanun gereğince
krediyi devreden finans kuruluşuna aittir.
Alınacak konutun kredinin teminatı olarak Banka’ya ipotek edilmesi ve Banka’nın, konutun değerinin belli
oranında kredi vermesi ve krediyi ipoteğin tapuda tescilinden sonra kullandırması, verilen konut finansmanı
(mortgage) kredisinin bağlı kredi olduğunu göstermez. Banka’nın belli bir konutu satın alma koşulu ile kredi
vermesi uygulamada Banka ile inşaat firmaları arasında anlaşma olması halinde söz konusu olucaktır. Çünkü
bağlı krediden bahsedilebilmesi için Banka’nın satıcı ile anlaşma yapmış olması gerekmektedir.
21. Bankanın Bilgi Vermesi
Borçlu, Banka’nın gerekli gördüğü taktirde kendisiyle ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya yetkili
olduğunu, ayrıca Banka'nın da kendisine ait bilgileri Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili
resmi makamlara, kişi veya kuruluşlara verebileceğini beyan ve kabul eder.
22. Dava ve İcra Masrafları ile Avukatlık Ücreti
Banka, Borçlu aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak zorunda kaldığı taktirde Borçlu, Banka'nın
yapacağı her türlü masrafları ve ayrıca takip ve dava tutarları üzerinden asgari tarife üzerinden hesaplanacak
avukatlık ücreti ile bunun gider vergisini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Delil Anlaşması
Borçlu, işbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Banka’nın
defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik posta, mikrofilm ve mikrofişlerinin kesin ve münhasır
delil teşkil edeceğini ve de bu maddenin H.U.M.K.’nun 287. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.
24. Tebligat Adresi
Borçlu’nun ikametgah adresi aşağıda belirtilmiş olup bu adrese yapılacak her türlü bildirim ve tebliğler
Borçlu’ya yapılmış sayılacaktır. Borçlu, bu ikametgahını değiştirse bile yeni ikametgah adresini Banka’ya
noter vasıtasıyla bildirmediği taktirde ilk adresine yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimler geçerli olacaktır.
25. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu
sözleşmeden
doğacak
her
türlü
anlaşmazlıklarda,
Türk
kanunlarının
ve
Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
Bu kredi sözleşmesinin tüm hükümleri Banka ve Borçlu arasında müzakere edilmiş ve Borçlu tarafından
eksiksiz olarak okunup herhangi bir çekincesi bulunmadığı üzere tamamen hür irade ve arzusuna bağlı olarak
yukarıdaki maddelerin kabulüyle imza altına alınmıştır.
/
İşbu sözleşme taraflar arasında
alınmıştır.
/200
tarihinde imzalanmış olup, bir sureti Borçlu tarafından
EK : Sabit Faizli Konut Finansmanı (Mortgage) Kredisi’ne Ait Ödeme Planı
BORÇLU
Adı-Soyadı (Ünvan)
:
Adresi
:
:
İmzası
:
KEFİL(LER)
Adı-Soyadı (Ünvan)
:
Adresi
:
:
İmzası
:
Adı-Soyadı (Ünvan)
:
Adresi
:
:
İmzası
:
BURGAN BANK A.Ş.
:
Şube kaşesi ve yetkili imzalar :
:
İPOTEK TESİS VE TESCİL İŞLEMİ
Sözleşmede belirtilen krediyi/borcu teminen
karşılığı kat'i ipoteğin; sözleşmenin ilgili
maddelerinde yazılı şartlarla 1. derecede, fekki Banka’ca bildirilinceye kadar (F.B.K) ve sabit faizli olarak
aynı maddede kayıtlı taşınmaz üzerinde tesis ve tescil edilmesini talep ederim.
BORÇLU
Adı Soyadı
İmzalar
ALACAKLI
Ünvan / Yetkili İsim
BURGAN BANK
İmzası
T.C. Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak ipotek isteminde bulunan isimleri soyadları ve ünvanları
yukarıda yazılı Alacaklı ile Borçlu’nun medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olduklarını, hüviyetlerini
ve imza sirkülerlerini ve yetki belgesini araştırmak sureti ile tespit ettim. Taşınmazın maliki/malikinin vekili,
kredi/borç (ipotek) sözleşmesini huzurumda okudu. Münderecatına vasıf ve arzusuna uygun olduğunu,
sözleşmedeki imzasının kendisine ait olduğunu beyan ederek ipotek tesis ve tescil isteminde bulundu. Ben bu
isteği kabul ederek ipoteği tapu siciline
/
/200
Tapu Sicil Müdürü
/
/200
tarih ve
yevmiye no. ile tescil ettim.
Download

(mortgage) kredisi sözleşmesi