“KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ
SÖZLEŞMESİ”NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME FORMU
1- Banka, konut finansmanı sistemi kapsamında kullandırılan kredilerde karşılaşılan hususları
düzenlemek üzere Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Tüketici Kredisi Sözleşmesi
(‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) hükümlerini düzenlemiştir. Bu Formda Müşteri’ye,
Sözleşmedeki genel işlem şartları hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır. İşbu Formun ve
Sözleşmenin Müşteri tarafından dikkatlice okunması ve incelenmesi, değiştirilmesi istenilen
hükümler bulunması halinde bunların, Sözleşmenin imza tarihinden evvel yazılı olarak
Bankaya bildirilmesi gerekmektedir.
2- Sözleşmenin Kapsamı: Sözleşme, konut finansmanı sistemi kapsamında kullandırılan
kredilere ilişkin usul ve esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
3- Uygulanacak Hükümler: Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde,
bankacılık teamülleri uygulanır.
ilgili mevzuat ile
4- Sözleşmenin Yorum ve Uygulamasında Banka’nın Niteliğinin Esas Alınması:
Sözleşmenin yorum ve uygulamasında Bankanın, Malın üreticisi, satıcısı ve sağlayıcısı
olmadığı, sadece Müşterinin talep ettiği Malın finansmanını sağlayan Banka olduğu esas
alınacaktır. Bu sebeple Banka, Mala ilişkin ayıplardan, teslimden, alınması gereken izinlerin
alınmamasından vs. mevzuatın Malın satıcısına, sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına
yüklediği sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5- Kredi Şartlarını Belirleme: Banka, tahsis tarihindeki piyasa koşullarını, Müşterinin mevcut ve
Bankaya beyan etmiş olduğu mali-ekonomik durumunu, teminatlarını, teminatların değerini ve
bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile tahsis edilecek Kredinin geri ödemelerini etkileyebilecek sair
şartları dikkate alarak Kredi tahsis eder. Söz konusu şartlardan herhangi birinde Kredinin geri
dönüşünü, tahsis tarihindeki şartlara ve Müşterinin beyanlarına nazaran olumsuz yönde
etkileyecek nitelikte değişiklik olması, Krediye konu Malın konut finansmanı sistemine uygun
nitelikleri taşımaması halinde Banka Krediyi kullandırmamaya, tahsis edilen Kredinin
kullandırım şartlarını yeniden belirlemeye ve/veya değiştirmeye, Limiti dondurmaya ve/veya
azaltmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Bu hallerde Banka, teminatlar alınmış olsa dahi Krediyi
kullandırmama hakkına sahiptir.
6- Malın Mesleki ve Ticari Amaçlarla Alınmadığı ve Kullanılmayacağı: Müşteri, kredi konusu
Mal’ı, ticari ve mesleki amaçlarla almadığını ve hiçbir şekilde mesleki ve ticari amaçlarla
kullanmayacağını; aksinin anlaşılması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu;
bu husustaki taleplerin ve yaptırımların muhatabının kendisi olduğunu, yasal olarak Bankanın
muhatap olabileceği hallerde vergi cezaları dahil Bankanın uğrayabileceği her türlü zararı ilk
talepte ödemeyi, Banka’nın hesaplarından resen tahsil etme konusunda tam yetkili olduğunu;
Banka lehine verilmiş olunan teminatların işbu risklerin teminatını da teşkil ettiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
7- Kredinin Kullanılmaması Halinde Masrafların/Ücretlerin Müşteri Tarafından Ödenmesi:
Müşteri, Krediyi kullanmaktan tek taraflı iradesi ile vazgeçerse veya Kredi koşullarının yerine
getirmez ise veya Banka Kredi talebini reddederse ekspertiz masrafları dahil Bankanın üçüncü
kişilere ödediği tüm masrafları nakden ve defaten ödemeyi kabul ve beyan eder.
Genele Açık / Public Sayfa 1 / 3
SRC_KOPM_01_DIF_22
Ana Dok: Bireysel Kredi Operasyon Süreci
8- Ücretlerin Banka Tarafından Belirlenmesi veya Değiştirilmesi: Banka, Kredinin
kullandırılmasından tasfiyesine kadar geçecek süreçte verdiği tüm hizmetler (ekspertiz, ihbarihtar, ipotek tesisi vs.) için, mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde olmak kaydı ile “Talep ve
Bilgi Formu”n da belirtilen tutar ve/veya oranlarda kâr payı, ücret, masraf ve tahsis ücreti ile
bunlara ilişkin vergileri talep ve tahsil hakkına sahiptir. “Talep ve Bilgi Formu”n da bildirilen
ücret ve masraflar Sözleşme’nin imza tarihinde yürürlükte olan tutar/oranlar olup, Bankanın
zaman içerisinde banka politikaları, piyasa koşulları, maliyetlerdeki artış, ulusal ve uluslararası
ekonomik ve mali nedenlerle bu tutarları tek taraflı olarak değiştirmesi tabiidir. Değişiklikler
Konut Finansmanı Talep ve Bilgi Formunda belirtilen usullerle Müşteriye bildirilmek suretiyle
yapılabilir.
Geri Ödeme Planı’nda belirtilen kâr payı ve tahsis ücreti oranlarında değişiklik
yapılmamaktadır.
9- Teminatların Kapsamı: Müşteri; Bankanın talep ettiği menkul rehni, hesap rehni, alacak
temliki, kefalet ve sair teminatların tesis edilmesini sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Aksi teminat sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe, Bankanın Kredi ilişkisi içerisinde
aldığı/alacağı herhangi bir teminat (kefalet, ipotek, hesap rehni, taşınır rehni vs.), Müşteri’nin
diğer Krediler veya Kredi sayılan işlemler nedeniyle Sözleşmeden kaynaklanan Borçlar ile
teminata ilişkin aktedilen sözleşmede (ipotek akit tablosu, kefalet sözleşmesi, rehin sözleşmesi
gibi) belirtilen doğmuş ve doğacak borçların teminatını teşkil eder. Teminatlar tesis
edilmedikçe Banka krediyi kullandırmama hakkına sahiptir.
10- Sigorta Yükümlülüğü: Müşterinin açık talebi olmaksızın Kredi ile ilgili sigorta yapılmaz.
Müşteri, sigortayı dilerse Banka aracılığıyla, Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketlerinden
birine, dilerse de başka bir sigorta şirketine yaptırabilir. Müşteri, sigorta yaptırılması talebinde
bulunması halinde, yapılan sigortanın Bankanın gerekli göreceği rizikoları kapsayacağını,
süresi biten sigorta poliçelerini aynı şartlarla yenileteceğini, sigorta ile ilgili tüm prim ve
masraflarla, gider vergilerini ödemeyi, sigorta poliçesinde Bankanın dain-i mürtehin olarak
gösterilmesini sağlamayı, sigorta ettirmemesi veya süresi bitenleri aynı şartlarla yeniletmemesi
halinde Banka’nın tüm masrafları Müşteriye ait olmak üzere sigorta yaptırmaya ve masrafları
Müşterinin hesabına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder
11- Muacceliyet Şartları ve Temerrüt: Müşteri’nin, birbirini izleyen iki (2) taksiti vadesinde ve
tam olarak ödememesi halinde veya ödemeler vadesinde yapılmış olsa dahi; Müşteri’nin
Bankaya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmadığının Banka tarafından tespit
edilmesi, teminatların herhangi bir şekilde geçersiz hale gelmesi veya teminat vasfını
kaybetmesi veya değerlerinin azalması halinde Bankanın teminatların yenilenmesine veya
tamamlanmasına ilişkin talebinin Müşteri tarafından Bankaca verilen süre içerisinde yerine
getirilmemesi, Müşterinin Krediye konu Malı veya teminatları Sözleşmede belirlenen şekilde
sigortalamaması/yenilememesi, sigortaların iptal edilmesi/geçersiz kılınması, sigorta
primlerinin ödenmemesi veya Müşterinin haksız davranışlarından kaynaklanan nedenlerle
Sözleşmenin devamının Banka açısından çekilmez hale gelmesi (Örneğin, müşterinin bir taksit
ara ile taksitleri ödemede temerrüde düşmeyi ihtiyat haline getirmesi vs.) hallerinden birinin
gerçekleşmesi halinde Banka otuz (30) gün süre vermek kaydı ile tüm alacağını muaccel kılma
hak ve yetkisine sahiptir.
12- Kredi Borcunun Vadesinden Önce Ödenmesi ve Erken Ödeme Ücreti : Müşteri, Kredi
Borcunu vadeden önce tümüyle kapatabileceği gibi, bir veya birden fazla taksit için erken
ödemede de bulunabilir. Bu durumda Banka, mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde gerekli kâr
payı indirimini yapacaktır.
Genele Açık / Public Sayfa 2 / 3
SRC_KOPM_01_DIF_22
Ana Dok: Bireysel Kredi Operasyon Süreci
Kredi Borcunun tamamını veya bir ya da birden fazla taksidi vadesinden önce ödediği hallerde,
gerekli kar indirimi yapılır. Müşteri, erken ödeme halinde, kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan
kredilerde gerekli kar indirimi yapılarak hesaplanan erken ödeme tutarının %1’i, kalan vadesi
otuz altı ayı aşan kredilerde ise gerekli kar indirimi yapılarak hesaplanan erken ödeme tutarının
%2’si kadar erken ödeme ücretini, erken ödeme tarihinde nakden ve defaten ödemeyi kabul
beyan ve taahhüt eder.
13- Yeniden Yapılandırma: Banka ile Müşteri, mutabık kalmak suretiyle, kredinin vadesinde, kar
oranında vs. şartlarında değişiklik yapabilirler. Söz konusu değişiklikler, “yenileme” değildir.
Taraflar, Banka’nın sistemindeki kredi numarasının kapatılmasının ve yapılandırmadan sonra
kredinin yeni numara almasının sistemden kaynaklandığını ve sözkonusu yapılandırmayı
“yenileme” haline getirmediğini taraflar kabul ve beyan ederler. Banka, kredinin kâr oranında
Müşteri lehine değişiklik yapılan hallerde, Kanun’un 37. maddesinde geçen erken ödeme ücreti
oranlarını ve yapılan kar payı indirim tutarını geçmemek kaydıyla ücret alabilir.
14- Delil Sözleşmesi: Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinden veya uygulamalarından doğabilecek
tüm ihtilaflarda, Bankanın müstenitli olsun veya olmasın defter ve kayıtları ile Müşterinin işbu
sözleşmede veya eklerinde belirtilen veya Müşterinin yazılı olarak bildirmiş olduğu faks
numarasından, e-mail ve KEP adresinden, GSM numarasından göndermiş olduğu iletilerin
Banka bilgisayarına ulaşan hali dahil Bankanın tüm bilgisayar kayıtları, şubesiz bankacılık
kanalları ile Banka’ya iletilmiş olan talep ve talimatlara ilişkin Banka sisteminde oluşan
kayıtlar, Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikro fiş
vs. Bankanın tüm kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde gereğince kesin delil
kabul edilmiştir.
15- Bankanın Rehin Takas ve Mahsup Hakkı: Banka, taksit tutarlarını, nezdindeki Müşteri
hesaplarından tahsile yetkilidir. Müşterinin Bankanın Merkez ve şubelerinde mevcut olan ve
ileride açılacak her türlü hesapları, hak ve alacakları, havaleleri, çek/senetleri, müşteri
çek/senetleri, hisse senetleri, tahvilleri vs. üzerinde Bankanın rehin ve hapis hakkı vardır.
Banka dilediğinde bunlarla ilgili hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın virman yapmak
suretiyle takas ve mahsup yetkisini kullanabilir. Hesaptan zaman zaman işlem yapılması
rehnin sıhhatini etkilemez.
16- Müşteri, işbu Genel İşlem Şartları Bilgilendirme Formu ile “Konut Finansmanı Sistemi
Kapsamında Tüketici Kredisi Sözleşmesi” nin Banka tarafından kendisine imza karşılığı teslim
edildiğini, istediği takdirde bu dokümanları Banka’nın web sayfasından da
(www.turkiyefinans.com.tr) görebileceğinin ve talep etmesi halinde sözleşme hükümlerinin
tekrar görüşülebileceğinin kendisine bildirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Müşteri
:
Adı-Soyadı / Ünvanı
:
Tarih
:
İmza
:
Genele Açık / Public Sayfa 3 / 3
SRC_KOPM_01_DIF_22
Ana Dok: Bireysel Kredi Operasyon Süreci
Download

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ