“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
KREDİ NO:
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ
1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ
Kredi Veren
: ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.)
Kredi Alan Tüketici : Finansal Tüketici (Tüketici olarak ifade edilecektir.)
T.C.KimlikNo
:
Kefil 1
:
T.C. Kimlik No
:
Kefil 2
:
T.C. Kimlik No
:
Yetkili Satıcı
:
KREDİ ŞARTLARI
Sözleşme Tarihi :
KrediTutarı:
Vade(Ay)
:
Toplam Borç/Kefalet/Rehin Tutarı:
Akdi Faiz Oranı : % … (aylık) %... (yıllık)
İlk Taksit Tarihi:
İndirimli Faiz Oranı: %… (aylık) % …(yıllık)
Aylık Taksit Tutarı:
Yıllık Maliyet Oranı:
BSMVOranı(Aylık):
AylıkTemerrüt Faiz Oranı:
KKDF Oranı(Aylık):
Kredi Tahsis Ücreti:
Kredi Tahsis Ücreti BSMV Tutarı:
ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ
Marka/Model/Tipi: Aracın Kullanım Amacı: Hususi Motor Numarası: Şasi Numarası:
(Ürün/Rehin Bilgisi “liste” halinde Kredi ve Rehin Sözleşmesinin ekinde yeralmakta olup sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını
teşkil etmektedir.)/
Sigorta Ürünü
TAKSİT ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI KANALLAR VE HESAP NO
Kredi geri ödemelerinizi; Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank Şubelerinden veya internet üzerinden veya On-line PTT
merkezlerinden, Orfin Finansman A.Ş. özel ekranları aracılığı ile sözleşmemizin sağ üst köşesinde belirtilmiş olan kredi
numaranızı vererek yapabilirsiniz. Taksit ödemelerinizle ilgili olarak Şirketimize ait güncel hesap bilgilerine www.orfin.com.tr
web sitemizde bulunan sıkça sorulan sorular menüsünden de ulaşabilirsiniz.
2)Kredinin Kullandırılması: Kredi, Tüketicinin Yetkili Satıcıdan satın aldığı ürün/hizmetin teslim ve/veya temin edilmesi ile
birlikte Tüketicinin nam ve hesabına yetkili satıcı veya dağıtıcıya ödenmesi suretiyle kullanılır. Sözleşmenin tamamlanması ve
bağlayıcılığı, ORFİN tarafından kredinin onaylandığına ilişkin onay bildiriminin kredi sistemi üzerinden Satıcıya iletilmesinin
ardından, sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması ve kredi tutarının yetkili satıcıya gönderilmesi ile başlar. ORFİN kredi
tahsis onayını verip vermemekte tamamen serbesttir.
3)Tüketicinin Yükümlülükleri: Tüketici, işbu sözleşme kapsamında kullandırılacak kredi ile ilgili, kredi anaparası, kredi faizi,
gecikme faizi, temerrüt faizi, BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergiler, kredi tahsis ücreti, bayi hizmet
bedeli ve mevzuatın izin verdiği kapsamda alınacak diğer operasyonel ve yasal masrafları ORFİN’e ödemeyi kabul ve taahhüt
eder. (Msraf ve komisyonlar liste halinde sözleşmenin ekinde yer almaktadır.) Tüketici, ORFİN’in tasarrufunda olmayan, ancak
resmi mercilerce mevcut uygulamalarda yapılacak değişiklikler veya ileride uygulamaya konabilecek vergi, fon vb.
hususlardan kaynaklanan maliyet artışlarını kabul ettiğini, ve ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın bu artışları ve değişiklikleri
yürürlük tarihinden itibaren yerine getirmeyi kabul ve beyan etmektedir.
Tüketici, ORFİN nezdinde yaptığı her türlü işlemde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi
halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve kişinin kimlik bilgilerini
ORFİN’e derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
4) Kredi Geri Ödemesi, Muacceliyet ve Temerrüt: Tüketici borcunu en geç geri ödeme planında belirtilen tarihlerde veya
belirtilen tarihin resmi tatil günü olması halinde en geç tatil gününü takip eden ilk iş gününde nakden ve defaten ödemeyi kabul
ve taahhüt eder. Tüketici, Ödeme Planı Tablosunda belirtilen vadede taksit tutarını ödemediği ya da eksik ödediği takdirde,
vade tarihinden, taksit tutarının tamamının ödeneceği tarihe kadar taksit tutarlarına, yasal eklentileri ile birlikte gecikme faizi
işletileceğini kabul ve beyan eder. Tüketici, ORFİN’in yapacağı tahsilatları alacaklarından istediğine (Anapara, gecikme faizi,
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
KREDİ NO:
ücret vb.) mahsup edebileceğini birden fazla kredi kullanması durumunda yapılacak her tür ödemeyi herhangi bir ihbara gerek
olmaksızın, dilediği kredi borcuna öncelikle mahsup etmeye, gerekli gördüğünde açılan krediler arasında yapılmış
ödemelerden virman yetkisine tek taraflı olarak yetkili olduğunu kabul etmektedir. Ödeme Planı Tablosunda Tüketici
tarafından yapılması talep edilen değişiklikler ancak ORFİN’in muvafakati ve şartları dahilinde geçerlilik kazanacaktır.
İşbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde işbu sözleşme ekindeki Ödeme Planı’nda gösterilen kredi taksit vadeleri
kesin vadelerdir. Taraflar, taksitlerin ödenmemesi halinde ORFİN’in kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkının
bulunduğu hususunda anlaşmışlardır. ORFİN, kredi borcunun ana para ve fer’i ile birlikte tamamını, Tüketicinin birbirini
izleyen en az 2 (iki) kredi taksidini, vadesinde ve tam olarak ödememesi halinde, ikinci taksidin vadesinden itibaren 30 gün
süre vererek kredi borcunun tümünün muaccel olacağına dair uyarıda bulunmak suretiyle talep edebilecektir. Tüketici,
muaccel olan kredi borcunun tamamına ödeme tarihine kadar sözleşmenin 1. maddesinde belirlenen temerrüt faizi
işleyeceğini ve bu faizden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5) Erken Ödeme: Tüketicinin bir veya birden fazla taksitini erken ödeme talebinde bulunması halinde; talep tarihinde
yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde faiz indirimi uygulanacaktır.
6) Kampanyalar: Tüketici, akdi faizin tamamının veya bir kısmının üçüncü kişiler tarafından ödenmesi durumunda kendi
açısından akdi faizin, işbu sözleşmede belirtilen oran olduğunu ve temerrüt halinde temerrüt faiz hesabında akdi faizin geçerli
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7) Kefil: Kefil, kefil sıfatı ile bu sözleşmede yazılı toplam borç tutarını faiz, temerrüt faizi,icra takip giderleri ve diğer yasal
masraf ve yükümlülüklerle birlikte ödeyeceğini ve işbu sözleşme hükümlerinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin
tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiğini kabul eder.
Kefil/Kefiller; TBK 598’inci maddesi gereği işbu kefaletin süresiz olarak verildiğini, ORFİN’in kendi haklarını korumasını
sağlamak üzere, kredi borçluları veya diğer kefillerden herhangi birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas
erteleme veya konkordato talebinde bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal ORFİN’e bilgi vereceğini,
kefaletlerinin devam ettiği süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut aslı olmayan borçları ikrar
ederek menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını sözleşme ile kefil oldukları azami tutarın altına düşürecek mahiyette işlemler
yapmamayı, malvarlıklarını telef etmemeyi, ORFİN’i zarara uğratacak şekilde ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve
üçüncü şahıslara devir etmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi,
bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı, kendileri ile ilgili olarak beyan ettikleri bilgilerin doğru
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Tüketici, eşinin işbu krediye kefil olması halinde, eşinin kefaletine muvakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
8) Kişisel Veriler : ORFİN, Tüketici ve kefil ile işbu sözleşmeyi akdetme kararı verirken kendisine tüketici ve kefil tarafından
verilen bilgileri ve mevzuat çerçevesinde tüketici ve kefil hakkında Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Risk Merkezi, T.C. Merkez
Bankası vb. yetkili kılınmış kuruluşlar nezndinde yapılacak kredi istihbarat çalışmaları çerçevesinde edinilen bilgileri
kullanmaktadır. ORFİN, Tüketici ve kefil ile ilgili edinmiş olduğu bilgi ve kayıtları bankacılık mevzuatı çerçevesinde Kredi Kayıt
Bürosu, Risk Merkezi diğer banka, finansal kuruluş ve sigorta şirketleri ile kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile ve uygun
görülecek diğer 3.kişiler ile paylaşabilir. Bu bakımdan tüketici ve kefilin doğru ve eksiksiz bilgi vermesi önemlidir. Bu bilgi ve
belgelerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması veya ibraz edilen belgelerin eksik, yanıltıcı, gerçekdışı bilgiler
içerdiğinin veya aslına uygun olmadığının kredi kullandırımı esnasında veya sonrasında anlaşılması halinde,bu bilgi ve
belgeler yetkili merciiler ile paylaşılabilir ve tüketici ve kefilin hukuki ve cezai olarak sorumluluğunu doğurabilir. Tüketici ve kefil
hakkında Şirketimiz kayıtlarında tuttuğumuz bilgiler; hizmetlerimiz, kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında bilgilendirme ve
tanıtım faaliyetleri için, ayrıca ödeme bilgisi, hatırlatma ve uyarı amaçlı da kullanılabilir.
Tüketici ve kefilin muvafakati halinde, Orfin, Şirket kayıtlarında bulunan bilgileri sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü
kişilerin hizmet ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi için de kullanma hakkına sahiptir. Bu bakımdan bu bilgiler (i)
Grup Şirketleri ile (ii) Yetkili Satıcılar ile ; (iii) Distibütör ve Üreticiler ile (iv) Sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ile; v) banka ve
diğer finansal kuruluşlar ile (iv) muhtelif zamanlarda seçeceğimiz diğer kişi ve şirketlerle de paylaşılabilir. Bu kuruluşlar
tüketici ve kefil ile sözleşme süresi içinde veya daha sonra kredi, ürün, hizmet, sigorta vb. bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
için telefon, posta ,e-posta,sms vb . kanallar ile temas kurabilirler. Her durumda kişisel verilerin korunması için bütün önlemler
alınacaktır.
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
KREDİ NO:
9) Rehin: İşbu sözleşme aynı zamanda rehin sözleşmesi hükmündedir. Rehin Veren ile ORFİN arasında akdedilen veya
akdedilecek olan kredi sözleşmeleri ile kullandırılmış, kullandırılacak her türlü kredilerden doğacak borçlarının teminatını teşkil
etmek üzere sözleşmede markası, modeli, motor, şasi numarası belirtilen taşıt veya taşıtlar Türk Medeni Kanunun 940/2
maddesi uyarınca ORFİN’e rehnedilmiştir. Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin kredi anaparası, akdi faizleri, temerrüt faizleri,
her türlü vergi, resim, harç, komisyon ve masraflar ile icra takibinden kaynaklanan her türlü alacak ile ayrıca adı geçen
şahsın/şirketin kefil sıfatıyla imzalamış olduğu ve olacağı kredi sözleşmelerinden kaynaklanan doğmuş doğacak borçların
teminatını teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ticari plakalı araçlarda rehin hakkı, ticari plakayı da
kapsamaktadır.Rehin Veren, satıcı veya ORFİN’in sözleşmeye konu taşıtın rehnini, ilgili trafik siciline EGM Web servis
aracılığıyla veya bizzat başvurarak tescil ettirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Birden fazla kredi ve rehinin söz
konusu olması halinde ORFİN öncelikli olarak istediği araç üzerindeki rehini kaldırmaya yetkilidir. ORFİN’in talebi ve Müşteri
ve Kefil, muvafakati halinde kredi borcunu karşılayacak miktarda ek teminatlar talep edebilir.Rehin Verenler rehinli
taşıtı/taşıtları ORFİN’in haklarını zarara uğratacak şekilde kullanmayacağını ve rehinli mala zarar vermeyeceğini kabul ve
taahhüt etmektedir.
10) Sigorta: Tüketici, kredi konusu araç ve/veya kredi için genişletilmiş kasko sigortası ve diğer sigortaları istediği sigorta
kurumundan yaptırma ve süresi bitince yenileme hakkına sahiptir. Tüketicinin sigorta yaptırması halinde, ilgili sigortaların
kredi ve kredi konusu ürün için teminat teşkil etmesi açısından ORFİN’i kasko poliçesinde ve diğer poliçelerde dain-i mürtehin
olarak göstermeyi, sigorta konusu rizikonun gerçekleşmesi halinde durumu gecikmeksizin sigortacıya bildireceğini,dain-i
mürtehin sıfatı ile ORFİN’e ödenecek sigorta tazminatlarının, ORFİN’in tüm alacağı tahsil edilinceye kadar işleyecek tüm faiz
ve masraf dahil olmak üzere oluşan kredi alacağına mahsup edilmesini kabul ve beyan etmektedir.Tüketicinin bilgilendirme
formunda yazılı olarak talep etmesi halinde ORFİN’in aracılığı ile kredi koruma sigortası, uzatılmış garanti, vb. sigortalar
kendisine sunulacaktır.
11) Alınan Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk (Bağlı Kredi) : ORFİN, tüketici kredisini belirli marka bir mal veya hizmet satın
alınması ya da belirli bir satıcı ya da sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile tahsis etmesi durumunda, satılan malın
veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi, satılan malın veya hizmetin ayıplı olmasından dolayı,
tüketiciye karşı satıcı ve/veya sağlayıcı ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında
sorumlu olur. İlgili mevzuat gereği ORFİN’in sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış
sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya
hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak
üzere bir yıldır.
12) Kanuni İkametgah: Tüketici ve kefil, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve ORFİN tarafından
kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede yazılı yeri kanuni ikametgahları olarak belirlediklerini, belirtilen
bu adreslerin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgahları olduğunu, bu adreslere gönderilecek tebligatların
kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgahları olarak tespit edecek olurlarsa, bu yeni adresi
ORFİN’e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu Sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın noter veya
postaya tevdi edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
13) Delil Sözleşmesi: Tüketici ve Kefil, ORFİN ile aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta tarafların defter ve kayıtları ve
mikro filmlerden, mikrofişlerden alınan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler ile CD
ROM, kamera kayıtları, telefon ses kayıtları, bilgisayar ve benzeri kayıtların müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi uyarınca yegane geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını kabul ederler.
14) Sözleşmeye Aykırılık: Tüketici ve kefilin işbu tüketici kredisi sözleşmesi hükümleri çerçevesinde beyanlarının ve ibraz
ettikleri belgelerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde ORFİN sözleşmeyi tek taraflı olarak dilediği anda feshetmeye
ve kredi borcunun tamamını muaccel kılarak icra takibine geçmeye ve ayrıca kredi borcu ile ilgili ihtiyati haciz/tedbir talep
hakkına mezun ve yetkilidir.
15) Sözleşmenin ve Hakların Devri: Tüketici Sözleşme ve bilcümle eklerinden doğan haklarını ve borçlarını ORFİN'in
muvafakatı olmadan üçüncü kişilere devir veya nakledemez. Tüketici, ORFİN nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3.kişi
veya kefil tarafından yapılacak ödemeler karşılığında ORFİN’in Tüketiciden olan her türlü alacağını ve sözleşme’den kaynaklı
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
KREDİ NO:
haklarını ayrıca onay alınmasına gerek kalmaksızın devir edebileceğini ve devirle birlikte ORFİN nezdindeki teminatlarının da
ödeme yapan 3.kişilere veya kefillere devredebileceğini kabul eder.
ORFİN, sadece geri alım garantili kredilerde uygulanmak üzere, balon ödeme tarihinde kredi tahsis kriterlerine uygun olmak
ve mevzuatın izin verdiği çerçeveyi aşmamak kaydı ile tüketicinin yazılı olarak balon ödeme taksit tutatının yeniden
vadelendirilmesi talebini talep tarihindeki güncel koşullara göre değerlendirme hakkında sahiptir.
Toplam 15 madde, ödeme planı, kefil beyanı, masraf beyan formu ve eklerinden oluşan işbu sözleşmede yer alan tüm şartları
lütfen dikkatlice okuyarak her sayfanın altında Sizin için ayrılmış olan yerleri imzalayınız. Kredi konusu ürün ve/veya hizmeti
dikkatlice kontrol ediniz. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kredi tutarının Satıcıya ödenmesine muvafakat etmiş
olacaksınız. Tüketici mevzuatı gereği Sözleşmenin bir kopyasının tarafınızca teslim alındığını kendi el yazınız ile yazarak
imzalamanız önem arz etmektedir.
Tüketici :
Adres :
Lütfen kendi el yazınız ile “sözleşmenin bir kopyasını teslim aldım” diye yazınız.
İmza
:
Kefil 1 :
Adres :
İmza
:
Kefil 2 :
Adres :
İmza
:
.
*Tüm sayfalar tüketici ve kefil tarafından imzalanmalıdır.
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
KREDİ NO:
____________numaralı kredi sözleşmesinin ekidir.
KEFİL BEYANI
Dikkat! İşbu Kredi borcuna kefil olmak istiyorsanız, 6098 sayılı Borçlar Kanunundaki Kefalet Sözleşmesine dair
emredici hükümler gereği, lütfen 2. 3. ve 4. Maddeleri aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak kendi el yazınız ile
doldurunuz.
1
2
3
4
Kefil Ad-Soyad
Kefalet limiti:
(Kredi sözleşmesi gereğince Kullandırılan Kredinin
Toplam Kredi Geri Ödeme tutarı olan __________________TL’ ye kefil olmak istiyorsanız
ilgili tutarı lütfen yandaki alana rakamla yazınız)
Kefalet tarihi
Lütfen, Sözleşme tarihi olan _______________
tarihini yandaki alana el yazınız ile yazınız.
TL.
Kefalet Beyanı
“İşbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesine kefil
olduğumu beyan ederim.” ifadesini yandaki alana
kendi el yazınız ile yazınız.
5
Kefilin İmzası
KEFİL EŞİNE AİT MUVAFAKAT BEYANI
Dikkat! Aşağıdaki metin “Kefilin Eşi” tarafından, eşinin kefaletine rıza göstermek istemesi halinde imzalanmalıdır.
ORFİN FİNANSMAN A.Ş’NE
Eşimin kefil sıfatıyla imzalayacağı işbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesi metnini inceledim. İşbu Tüketici Taşıt Kredi
Sözleşmesine eşim _______________________________’in _____________________TL. ile sınırlı olarak kefil
olmasına muvafakat ettiğimi ve işbu muvafakatimin eşimin kefaletinden önce veya en geç kefaletin kurulması anında
verildiğini kabul ve beyan ederim.
Kefilin Eşinin Adı ve Soyadı:
İmza:
KREDİ NO:
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
GERİ ÖDEME PLANI
SIRA
TARİHİ
TAKSİT
ANA PARA
FAIZ
BSMV
KKDF
KALAN
ANAPARA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
GENEL TOPLAM:
ÖDEME ŞEKLİ :
EŞİT ÖDEME/ BALON ÖDEME
SÖZLEŞME TARİHİ:
KREDI TAHSIS ÜCRETI (BSMV AKDİ FAİZ ORANI: %
Dahil):
(aylık), % (yıllık)
.
TÜKETİCİ
VERİLEN KREDİ TUTARI:
TL.
VADE:
İNDIRİMLİ FAİZ ORANI: %
(aylık), % (yıllık)
BSMV ORANI: %5
KEFİL 1
ERTELEME
GÜN SAYISI:0
Peşin Erteleme
(Vergi + Fon):
. KKDF ORANI: %15
KEFİL 2
ORFİN FİNANSMAN A.Ş Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 Kat: 4 Ümraniye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Sicil No: 799897
Vergi Dairesi: Sarıgazi Vergi No: 6450345356 Tel: 0(216) 319 08 00 Fax: 0(216) 645 59 79 Sermayesi: 93.000.000 TL.
Web: www.orfin.com.tr/www.renaultfinans.com.tr
KREDİ NO:
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
MEVZUATA UYGUN OLARAK TÜKETİCİDEN TALEP EDİLEN ÜCRETLER (MASRAF VE KOMİSYON VB. TUTARLARI):
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti
TL
Kredi anaparasının binde beşi oranında kredi
tahsisinde peşin olarak tahsil edilmektedir. Kredi
Tahsis ücretine ilişkin ödenen BSMV Tutarı
TL’sıdır.
Bayi/Satıcı Hizmet Bedeli
TL.
Hizmeti temin eden yetkili satıcıya/bayiye ödenen
tutar kadar olup, kredi tahsisinde peşin olarak tahsil
edilmektedir.
TÜKETİCİ ONAYI:
AD-SOYAD:
İmza
İşbu Ücret Onay Formu
nolu Tüketici Taşıt Kredi ve Rehin Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Download

Kredi Sözleşmesi Örneği