“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Kredi No:
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik no:
İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (Bilgilendirme Formu olarak adlandırılacaktır) ve “ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Tüketici Kredi ve
Rehin Sözleşmesi”ni (Sözleşme olarak adlandırılacaktır) imzalamak suretiyle, Şirketimizden kredi konusu ürün veya hizmetin satın alımına
ilişkin kredi kullanabilirsiniz. İmzalayacağınız sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Tüketici Kanunu olarak
adlandırılacaktır) ve bu kanuna tabi olan ikincil mevzuat hükümlerine tabidir. Dolayısıyla işbu bilgilendirme formunu ve sözleşme şartlarını
dikkatli bir şekilde okumanız sözleşme şartlarını öğrenmeniz açısından önem arz etmektedir. Tüketici Kanunu gereği 14 gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma Hakkını kullanan
tüketicinin krediden faydalandığı hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede
işleyen faizi en geç cayma bildirimini göndermesinden sonra 30 gün içinde geri ödemesi gerekmektedir.
İşbu bilgilendirme formunda yer alan kredi şartları ile Şirketimiz Size karşı bir işgünü süresi boyunca bağlı kalacaktır. Sözleşmenin bu süre
boyunca imzalanmaması durumunda Şirketimiz kredi şartlarını güncel koşullar doğrultusunda değiştirme hakkına sahiptir.
Sözleşmenin finansal şartları ile önem arz eden hukuksal şartları aşağıda bilgi ve değerlendirmenize sunulmaktadır:
1- KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER:
KREDİ ŞARTLARI
Bilgilendirme Formu Tarihi :
KrediTutarı:
Vade(Ay)
:
Toplam Borç/Kefalet/Rehin Tutarı:
Akdi Faiz Oranı : % (aylık) % (yıllık)
Aylık Taksit Tutarı:
İndirimli Faiz Oranı: % (aylık) / % (yıllık)
BSMVOranı: % 5
Yıllık Maliyet Oranı: %
KKDF Oranı: % 15
AylıkTemerrüt Faiz Oranı: %
2ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ
Marka/Model/Tipi:
Yetkili Satıcı :
(Birden fazla taşıt için kredi kulanmanız durumunda, Ürün/Rehin Bilgisi “liste” halinde ekte yeralmaktadır.)
/ Sigorta Ürünü
3- MEVZUATA UYGUN OLARAK TÜKETİCİDEN TALEP EDİLEN ÜCRETLER (MASRAF VE KOMİSYON VB. TUTARLARI):
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
AÇIKLAMA
Kredi Tahsis Ücreti
Bayi/Satıcı Hizmet
Bedeli
Kredi anaparasının binde beşi oranında kredi tahsisinde peşin olarak
tahsil edilmektedir. Kredi Tahsis ücretine ilişkin ödenen BSMV Tutarı
TL’sıdır.
TL. Hizmeti temin eden yetkili satıcıya/bayiye ödenen tutar kadar
olup, kredi tahsisinde peşin olarak tahsil edilmektedir.
TL
4Sözleşmede ORFİN FİNANSMAN A.Ş. “ORFİN” ve Siz, “Tüketici” olarak anılmaktasınız.
5Kredinin Kullandırımı Sözleşmenin 2. Maddesinde düzenlenmiş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince kredi; Sizin Yetkili Satıcıdan satın aldığınız ürün ve/veya hizmetin teslim ve/veya temin edilmesi ile
birlikte Sizin nam ve hesabınıza doğrudan Satıcıya ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır.
6Sizin kredinin geri ödenmesi ve ücretlere (masraflar, komisyon vb.) ilişkin sorumluluklarınız sözleşmenin 3. maddesinde
düzenlenmektedir. Mevzuata uygun olarak Sizden talep edilen masraf ve komisyon kalemleri işbu Bilgilendirme Formununun ücretlere ilişkin
bölümünde ve sözleşmenin ekinde bir liste halinde tarafınıza sunulmaktadır. Lütfen ücretlere ilişkin listeyi dikkatlice inceleyerek onaylayınız.
Mevzuat çerçevesinde tarafınızdan talep edilebilecek ücret kalem ve tutarlarına liste halinde www.orfin.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
1
“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.
Sözleşmenin mali şartlarını etkileyecek resmi mercilerce konulacak veya kaldırılacak vergi vb. unsurlar tarafınıza yansıtılacaktır. Kredi
kullanırken başkası hesabına hareket etmeniz halinde, Karaparanın Aklanması ve Terörün Finansmanı’nın Önlenmesine ilişkin mevzuat
hükümleri gereğince lütfen adına hareket ettiğiniz kişinin kimlik bilgilerini paylaşınız.
7Sözleşmenin 4. maddesi Kredinin Geri ödenmesi, Muacceliyet ve Temerrüde ilişkin şartları içermektedir. Kredi geri ödemelerinizi
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden “ Kredi Geri Ödeme Planı” çerçevesinde yapmanız gerekmektedir. Kredi geri ödemelerini
gerçekleştirebileceğiniz banka ve kurum bilgileri sözleşmenin başında yer aldığı gibi güncel olarak www.orfin.com.tr web sitemizde de
yayınlanmaktadır. Kredi Geri Ödeme Planında yer alan vadeler kesin vadelerdir. Kredi geri ödemesi vadenin bir tatil gününe rastlaması halinde
tatil gününü takip eden bir sonraki işgününde ödenir. Tüketici Kanunun 28. maddesine uygun olarak Şirketimiz kredi geri ödemelerinin
ödenmemesi halinde kalan borcun tamamının ödenmesini talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak bu hak Sizin birbirini izleyen en az iki
taksidi ödemede temerrüde düşmeniz ve Size en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilecektir. Geri
Ödeme Planında belirtilen vadede taksit tutarını ödemediğiniz takdirde, taksit tutarına vade tarihinden ödeme tarihe kadar mevzuata uygun
olarak hesaplanan ve bilgilendirme formu ve sözleşmede belirtilen oranda gecikme faizi işletilir.
8Tüketicinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde erken ödeme talebinde bulunması halinde, Şirketimiz,
erken ödenen miktara göre mevzuat çerçevesinde gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.
9Sözleşmenin 7. maddesi kefalete ilişkin hükümlere ayrılmıştır. Tüketici Kanunun 4. maddesine göre tüketici işlemlerindeki kefaletler adi
kefalet hükmündedir. Bir gerçek kişinin kredi borcunuza kefil olması durumunda sözleşme hükümlerinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan
maddeleri kendisi hakkında da uygulanacaktır. Dolayısıyla, kredi borcunuza Kefil olmak isteyen kişinin sözleşme şartlarını dikkatlice okuması,
kefalet beyanına ilişkin beyan sayfasında kredinin türü, tarihi ve miktarını el yazısı ile eksiksiz doldurması ve eşinin bu kefalete muvafakat
vermesi gerekmektedir.
10Sözleşmenin 8. maddesi Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi, paylaşılması, yapılacak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin
hükümleri ihtiva etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması için tüm tedbirlerin alınacağını bildirmek isteriz. Kişisel Verilerinizi mevzuatın izin verdiği
çerçevede resmi ve özel kuruluşlarla paylaşabilme hakkımız bulunmaktadır. Şirketimiz kayıtlarında tutulan bilgiler; hizmetlerimiz,
kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için, ayrıca ödeme bilgisi, hatırlatma ve uyarı amaçlı da
kullanılabilecektir. Şirket kayıtlarımızda tutulan kişisel verileriniz açık muvafakatiniz dâhilinde sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz üçüncü
kişilerin hizmet ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi için de kullanılabilir. Bu kuruluşlar Kredi Sözleşmesi süresi içinde veya daha
sonra ürün, hizmet, sigorta vb. bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için telefon, posta, e-posta, sms vb . kanallar ile temas kurabilirler. Size ait
bilgileri başkalarına iletebilmemiz için lütfen sözleşmenin 8.maddesi ile ilgili aşağıda yer alan Kişisel Verilere İlişkin ayrılmış beyan bölümünü
okuyarak imzalayınız.
11Sözleşmenin 9. maddesi kredi konusu ürünün Şirketimize rehnedilmesi ile ilgilidir. Şirketimiz kredinin kullandırılması ile birlikte kredi
konusu araç ve/veya araçlar üzerine rehin şerhi işletmeye yetkilidir. Kredi değerlendirme kriterlerimiz çerçevesinde ek teminat alınmasına ihtiyaç
duyulması durumunda Tüketici veya 3.kişinin kabulü halinde de ilgili taşınır ve taşınmaz mallara da rehin vb. haklar tesis edilebilecektir. Rehin
Verenlerin rehinli malları ORFİN’in haklarını zarara uğratacak şekilde kullanmamaları gerekmektedir.
12Sözleşmenin 10.maddesi sigortaya ayrılmıştır. Rehin konusu araç ve krediye ilişkin genişletilmiş kasko ve diğer sigortaları istediğiniz
sigorta kurumundan yaptırabilirsiniz. Bilgilendirme formunda ilgili yeri doldurmak suretiyle talep etmeniz durumunda ORFİN’in aracılığını yaptığı
sigorta ürünleri Size sunulabilecektir.
ORFİN’in aracılığı ile sunulan sigorta hizmetlerinden talep ettiğiniz sigorta ürünü aşağıda yer almaktadır. Sigorta Ürünleri ile ilgili ayrıntılı
bilgi ve katılım sertifikaları sigorta mevzuatı çerçevesinde ayrıca tarafınıza teslim edilecektir.
Kredi Koruma Sigortası:
Uzatılmış Garanti Sigortası:
TESLİM BEYANI: 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş işbu
bilgilendirme formu sözleşmenin imzalanmasından
makul bir süre önce tarafıma verilmiş ve 1 (bir) örneği
tarafımca teslim alınmıştır.
Müşterinin Adı Soyadı :
TÜKETİCİ BEYANI: Yukarıda 10. Madde ile tarafıma
sunulan bilgiler doğrultusunda ve Sözleşmenin 8.
maddesi çerçevesinde Kişisel Verilerimin üçüncü
şahıslar ile paylaşımına ve üçüncü kişiler tarafından
yapılacak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine
muvafakat ediyorum.
İmza
İmza:
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
İmza
2
Download

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN