T.C. ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ
2012/608 TLMT
Örnek No: 25
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı
ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;
birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, Elektronik ortamda teklif
vererek veya fiziki olarak artırmaya katılacakların muhammen bedelin %20 oranında teminat göstermeleri gerektiği, teminatların
Müdürlüğümüz Vakıfbank TR090001500158007290495918 No'lu hesabına yatırabileceği. Teminatlarını bankaya yatıranların makbuzunun
ibrazı ile ihaleye katılması gerektiği, İhaleye katılanların çekilmeleri halinde dosyaya ibraz edecekleri kendilerine ait hesap(IBAN)
numaralarına teminatlarının Havale/EFT edileceği, elden teminatın iadesinin yapılmayacağı, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir
örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 11/03/2014 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2. İhale Tarihi : 02/04/2014 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri
: Sarılar Köyü Yolu Üzeri Tunçcan Çiftliği Yediemin Deposu Çorlu/Tekirdağ
Takdir Edilen Değeri
No
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
TL
19
40.000,00
20
230.000,00
1 Adet Johannes Zimmer Marka, 96027-00 Seri Numaralı Numune Baskı Makinesi (Flat, Rotasyon),
1999 model, tipi:MlDl
1 Adet Mortes Monforts Marka, 47A74658. 62A74659 Seri Numaralı 2006 model, 3 kamaralı Kurutma
Makinesi tipi: 3F DYNAIRS
1. İhale Tarihi : 11/03/2014 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
2. İhale Tarihi : 02/04/2014 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
İhale Yeri
: Pelitlik Mevkii Organize Sanayi Bölgesi C Blok Velimeşe Çorlu(Ergene)/Tekirdağ
No
Takdir Edilen Değeri TL.
2
974,60
1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
432,00
3
2.033,92
6
4.514,00
8
8.437,80
4
168 Metre Dikişli Galvanizli Demir Boru 11/2"
11
150 Metre Dikişli Siyah Demir Boru ∅ 100 mm.
210 Metre Dikişli Siyah Demir Boru ∅ 150 mm.
2640 Kilogram Galvanizli Sac Kablo Tavası 220 metre
817 Kilogram Profil Boru Taşıma Mesnetleri U 120, 61 metre
1.229,40
683 Kilogram Profil Boru Taşıma Mesnetleri U 190, 27 metre
1.810,80
5.200,00
6.500,00
15
60 Metre Raylı Elektrik Prizli Kablo Hattı
13 Adet Islak Kumaş Taşıma Arabası ∅ 1.50 metre Plastik
13 Adet Profilden Kumaş Taşıma Arabası
9.000,00
16
12.000,00
18
5.040,00
17
Gıda Hijyeni ve
Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi Bölümü Teknolojisi Bölümü
24 Adet Kumaş Taşıma Arabası Dikdörtgen Plastik
3392 Kilogram Demir Boru Taşıma Konsolu U 100, 320 metre
1800 Kilogram Galvanizli Sac 0,50 mm. Boru İzolasyonunda
(İKK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
No
B.: 10594 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN ANTALYA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE
CİNSİ
MAHALLE
NO
NO
(m²)
HİSSESİ
KÖY
1
07000100010
Konyaaltı
12163
Arapsuyu
1
2.000,00
2
07170130182
Döşemealtı
8239
Yeşilbayır
1
20.277,19
FİİLİ
DURUMU
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
2 adet çam,
1 adet
okaliptüs ağacı
ve kime ait
Konut
olduğu
1.477,00 Tarla
1.751.427,00 350.290,00 06.03.2014 14:30
Alanı
bilinmeyen
derme çatma
kulübe ve
odun yığını
bulunmaktadır.
Kısmen çalılık
Lunapark
Tam
Arsa kısmen boş
4.371.763,00 874.355,00 06.03.2014 15:00
Alanı
vaziyettedir.
AÇIKLAMALAR
1- Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
ile belirtilen tahmini bedelleri üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Defterdarlığı İhale Salonunda toplanacak ihale komisyonu
huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;
a) Bu iş için ihaleden önce ilgili Muhasebe birimine yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzunu veya şekil ve içeriği
2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak
düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.
maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk
vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz
teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden
herhangi biri kabul edilebilir.)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik
numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı
fotokopilerini,
e) Taşınmazların satış ihaleleri için müşterek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza
sirkülerini ihale saatine kadar bizzat vermeleri gerekmektedir.
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli
taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak
Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmazların satış bedelinden Katma Değer Vergisi ve herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süreyle emlak
vergisinden muaftır. Taşınmaz ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak 1/4’ü (dörtte biri) peşin, geri
kalanı kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı
verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat
mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanı
http://www.antalyadefterdarligi.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.
İhaleler hakkında (242) 237 85 38 - 39 nolu nolu irtibat telefonlarından bilgi alınabilir.
İlan olunur.
B.: 7952 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No : 2014/154
Davacı Hicran Ovalıoğlu vekili tarafından MEDİHA SÜSİM-HÜSNİYE
MELEK SÜSİM-MUSTAFA KEMAL SÜSİM-MELEK SÜSİM-HALİT VEHBİ
SÜSİM-ZELİHA SÜSİM-NÜSHET MEMDUHA SÜSİM-MUSTAFA SAİM
SÜSİM-TÜRKAN ADALET SÜSİM-DİLBER SÜSİM-ZEYNEP PAKİZE
SÜSİM 'in gaipliğine karar verilmesi davasında verilen tensip ara kararı
gereğince :
Davacı vekili Ankara 11 Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012-1401 esas
sayılı mirasçılık belgesi istemi davasından verilen yetki belgesi gereğince
MEDİHA SÜSİM-HÜSNİYE MELEK SÜSİM-MUSTAFA KEMAL SÜSİMMELEK SÜSİM-HALİT VEHBİ SÜSİM- ZELİHA SÜSİM-NÜSHET
MEMDUHA SÜSİM-MUSTAFA SAİM SÜSİM-TÜRKAN ADALET SÜSİMDİLBER SÜSİM-ZEYNEP PAKİZE SÜSİM 'in TMK’nun 32. maddesi
uyarınca gaipliğine karar verilmesini istenmiş olup,
Antalya ili Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı mah 15 cilt 376 hanede nüfusa
kayıtlı bulunan
1- Mehmet Kamil ve Hüsniye'den olma Şam 01/07/1908 doğumlu T.C.
12217635524 olan DİLBER SÜSİM
2- Mehmet Kamil ve Hüsniye 'den olma Humus 01/07/1914 doğumlu
T.C. 12211635742 olan TÜRKAN ADALET SÜSİM
3- Mehmet Kamil ve Hüsniye'den olma Dersadet 01/07/1916 doğumlu
T.C. 12229635178 olan MUSTAFA SAİM SÜSİM
4- Mehmet Kamil ve Hüsniye 'den olma Humus 01/07/1912 doğumlu
T.C. 12214635688 olan NÜSHET MEMDUHA SÜSİM
5- Musa ve Ümmü'den olma Manisa 01/07/1909 doğumlu T.C.
12202636024 olan ZELİHA SÜSİM
6- Mehmet Kamil ve Hüsniye’den olma Kudüs 01/07/1903 doğumlu
T.C. 12232635004 T.C. nolu HALİT VEHBİ SÜSİM
7- Mehmet Kamil ve Hüsniye 'den olma İzmir 01/07/1894 doğumlu
T.C. 12226635232 olan MELEK SÜSİM
8- Halit Vehbi ve Zeliha'dan olma Finike 10/03/1931 doğumlu T.C.
12208635816 olan MUSTAFA KEMAL SÜSİM.
9- Halit Vehbi ve Zeliha'dan olma Finike 10/05/1934 doğumlu T.C.
12205635970 olan HÜSNİYE MELEK SÜSİM
10- Mehmet Kamil ve Hüsniye 'den olma İzmir 01/07/1898 doğumlu
T.C. 12223635396 olan MEDİHA SÜSİM.
11- Mehmet Kamil ve Hüsniye'den olma T.C. 44429065004 olan
ZEYNEP PAKİZE SÜSİM hakkında bilgisi olanların Mahkememizin
yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay
içinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 32. maddesi uyarınca İLAN
olunur.
B.: 10585 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
4
1
4
1
Açıklama
Rosa pisiformis'in Antioksidan,
Antiradikal Aktivitesi konusunda
doktora yapmış olmak.
İlgili Anabilim Dalı'nda çalışma
yapmış olmak.
B.: 10686 www.bik.gov.tr
T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
1. İhale Tarihi : 20/03/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
2. İhale Tarihi : 04/04/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
İhale Yeri
: Ağaoglu Otoparkı: Fuatpapa Mah. Yeni San. Sit. 12. Sok. No: 25/1 Kütahya
15 Adet Kumaş Sarma ve Taşıma Arabası (Dok)
6.105,40
SIRA TAŞINMAZ
NO
NO
Biyokimya
Yrd. Doç.
Kad.
Adet
Der.
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden öhceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
244 Metre Dikişli Siyah Demir Boru ∅ 80 mm.
1.470,60
12
13
14
Temel Bilimler
2013/363 TLMT
56 Metre Dikişli Siyah Demir Boru ∅ 65 mm.
7.392,00
10
Anabilim Dalı
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
224 Metre Dikişli Siyah Demir Boru 2"
4.170,00
9
Veteriner
Fakültesi
Bölüm
220 Metre Dikişli Siyah Demir Boru 1 1/2"
799,68
7
Birimi
189 Metre Dikişli Siyah Demir Boru 1"
722,40
5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Veteriner Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi
alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen
diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
1- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile
yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini,
özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takını dosyayı
ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.
Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az
100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup
konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
2 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli
evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gereklidir.
Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları
onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Duyurulur.
1
Takdir
Edilen
Değeri TL
Adedi
50.000,00
1
KDV
%18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
43SF886 Plakalı, 2011 Model, VOLKSWAGEN Marka,
AMAROK 2.00 TDI HIGHLINE 4X4. Tipli, Volkswagan
Amarok model, Çift Kabinli, çalışır vaziyette, lastikleri yeni,
üzerinde orjinal teybi bulunur, 93.870 km’de, muhtelif
yerlerinde çizikler mevcut, anahtarı mevcut, gri renkli araç.
(İKK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
B.: 10803 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Esas No : 2012/46 Esas
Davacı Nurten Köyünç ve arkadaşları ile davalılar Kadriye Avcı ve arkadaşları aleyhine açılan muhdesat Aidiyetinin
tespiti davasında, adresi tespit edilemeyen, davalıya tahkikat gün ve saatinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş
olmakla,
Davalı Ballı Sok. Hilal Mah. Kocasinan istanbul adresinden Cuma Arslan ile Çiftlik Beldesi Fethiye adresinden
Osman Ekizoğlu'na tahkikat duruşma günü olan 04.03.2014 günü saat 10.00’da duruşmaya gelerek sulh için gerekli
hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda
yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını
genişletebileceği yahut değiştirebileceği tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ
olunur
B.: 10856 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN METNİ T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS : 2013/749
DAVACI : NURDAN ÖZEN
İçerenköy Mah. Çamözü Sok. No: 15/1 Ataşehir/İstanbul
DAVALI : Hasımsız
DAVA
: Gaiplik
Davacı Nurdan Özen tarafından eşi Ercan Özen'in 2008 yılından itibaren kayıp olduklarını bildirerek gaipliğine karar
verilmesi istenilmiş olmakla;
Son olarak İçerenköy Mah. Çamözü Sok. No: 15/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden ve Kastamonu,
Şenpazar, Karaman Mah./Köyü, 4 cilt 59 hane, 111 birey sıra numara'da nüfusa kayıtlı Mehmet ile Ayşe'den olma,
Kadıköy 29/06/1976 doğumlu olan ERCAN ÖZEN' in 2008 yılından itibaren kayıp olduğu belirtilmek suretiyle gaipliğine
karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y.'nın 33 maddesinin 2. bendi
uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.
B.: 10564 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İFLAS ALACAKLILARI EK-2 SIRA CETVELİNİN
İLANI - ANTALYA 3. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MÜFLİSİN ADI SOYADI VE İKAMETĞAHI : Vasco Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş.-ANTALYA
DOSYA NUMARASI
: 2010/1 İflas.
Yukarıda ismi yazılı bulunan Antalya Ticaret Sicil memurluğunun 19529 sicil numarasında kayıtlı Müflis hakkındaki
alacak, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup, İcra ve İflas Kanununun 206. ve 207. maddeleri
gereğince düzenlenen alacaklılar ek-2 sıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmaktadır.
Sıraya ait itirazların ilan tarihinden 7 gün içinde İcra Hukuk Hakimliğine, alacağını esasına ve miktarına ilişkin
itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine başvurmaları İ.İ.K.' nun 235. maddesi
hükmüne göre yapılması gerekir, icra ve İflas kanunun 232,234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
B.: 10582 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2011/589 Esas
Dava konusu; Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesinde kain 987/2 Pafta,3443 Ada 28 Parselde
kayıtlı 2.633,53 m2 miktarlı Arsa vasfındaki taşınmazın,
davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış
olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece
22/09/2011 tarihinde mahkememizin yukarıda esas
numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına
tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz
duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı Kanun ile
değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4
maddesi gereğince ilan olunur.
B.: 10627 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ANTALYA 10. İCRA
VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İFLASA İLİŞKİN İLAN
Dosya No: 2014/1 İflas
Müflisin Adı, Soyadı ve Adresi: Melnes Turizm
Taşimacılık Bitkisel Sağlik Ti̇caret Ltd. Şti. Antalya
Antalya Ticaret Sicil Memurluğunun 67101 sicil
numarasında kayıtlı yukarıda ismi ve adresi yazılı Müflis'
in Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/450 Esas
sayılı dosyasından 22.01.2014 günü saat 09.52 itibari ile
iflasına karar verilmiştir. İcra ve İflas Kanununun 166.
Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
B.: 10583 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN İSTANBUL ANADOLU 24.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2013/1018 Esas
KARAR NO : 2014/35
Davacı REZAN MEŞE aleyhine mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce verilen 04/02/2014 tarih
2013/1018 E. 2014/35 K.sayılı ilamı ile; Açılan
davanın kabulü ile; nüfusa Trabzon İli, Merkez,
Bengisu, Cilt 66, hane 77'de ve 33 BSN'de kayıtlı olan
21989169960 T.C. Kimlik nolu Remzi ile Rezan'dan
olma 02/06/2006 Kartal doğumlu Murat Efe Eyüp
Koç'un ‘Murat Efe Eyüp’ olan isminin ‘MURAT’ olarak
düzeltilmesine karar verilmiş olmakla, tebliğ yerine
geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 10472 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDAN
Türk P ve I Sigorta A.Ş. sigortacılık mevzuatının
gerektirdiği şartlan haiz olarak, gerekli işlemleri
tamamlamak suretiyle Su Araçları Sorumluluk
Sigortası branşında faaliyet göstermek üzere
ruhsatname almış bulunmaktadır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümlerine
istinaden ilan olunur.
Download

İLAN ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN