09:00
10:00-11.30
11:30-12:15
12:15-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:45
14:45-15:05
15:05-15:25
15:25-18:00
18:30-20:30
1 EYLÜL 2014 V.ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ KONGRE PROGRAMI
Kongre Kayıt
Açılış Töreni
Konuşmalar: Prof. Dr. Cemil Alkan (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Teoman Tinçer ( Polimer Bilim Ve Teknolojisi Derneği Ve Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Şahin (Rektör-Onursal Başkan)
Çağrılı Konuşmacı: İsmet Kaya
Sayın Prof. Dr. Eyüp Özdemir hakkında ve İmin Ve Hidroksi İçeren Aromatik Bileşiklerin Polimerizasyon
Tepkimeleri Ve Karakterizasyonları
Öğle Yemeği
Salon A
Salon B
Salon C
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Meral Karakışla Şahin
Prof. Dr. Hayati Sarı
Doç. Dr. Emine Erdem
Amfifilik Poli(Metakrilik Asit-Ko- Stirenin Çapraz Bağlayıcı Ve Raft
Sıcaklık Ve Manyetik Alan Duyarlı
Akrilamit) Ko-Hidrojellerin
Ajanı Varlığında İyonlaştırıcı
Poli(Vinil Asetat)/Poli(Vinil
Hazırlanması Ve Değişik
Radyasyonla Polimerizasyonu
Klorür)/Polifuran Üçlü Kompozit Ve
Ortamlarda Şişme Özelliklerinin Tuğçe Ovalıoğlu, Murat Barsbay,
Nanokompozit Filmlerinin
İncelenmesi
Olgun Güven
Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Amir Sepehrianazar, Asad Geybi
Sevilay Sarıtaş, Serpil Eşsiz, Bekir
Sarı
Poliamidoamine (PAMAM)
Polimer-Asetaminofen İlaç
Modifiye Montmorillonit Ve
Dendrimerlere İyonik Sıvı
Konjugatlarının Hazırlanması İçin
Bunların Kullanıldığı Biyobozunur
Kristalik Özellik Kazandırılması
Stiren Ve Maleik Anhidritin Raft
Nanokompozit Tarımsal Örtü
Harun Nezih Türkçü, Metin
Yöntemi İle Kontrollü Serbest
Filmlerinin Üretimi
Tülü, Hale Ocak, Belkıs Bilgin
Radikal Kopolimerizasyonu
Özlem Eğri, Zakir M. O. Rzayev,
Eran
Semiha Duygu Sütekin,
Erhan Pişkin
Ayşe Bakaratıcı, Olgun Güven, Allan
S. Hoffman
Yumurta Akından Fiziksel Ve
2-Hidroksi-3-Morfolinopropil
Plastikleştirilmiş Poli(Laktik
Kimyasal Yöntemlerle Çapraz
Metakrilat Monomerinin Sentezi Ve Asit)/Epoksi-Poss
Bağlı Jellerin Üretilmesi: Yeni
(Ko)Polimerleşmesi
Nanokompozitlerinin İzotermal
Bir Hammadde Malzeme Türü
Gökhan Koçak, Cansel Tuncer,
Olmayan Kristalizasyon Davranışının
Merve Özçalıcı, Gizem Ergen,
Gökhan Solmaz, Vural Bütün
İncelenmesi
Rabia Tokatlı, Elif Partal, Uğur
Mehmet Kodal, Hümeyra Şirin,
Adnan Sevil
Güralp Özkoç
Çay-Kahve Arası
İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak
Deterjanlar İçin Çok Fonksiyonlu
Sıcaklık Ve Manyetik Alan Duyarlı
Tasarlanmış Poli(NPoliakrilik Asitlerin Üretimi
Poli(Dimetilsiloksan)/Poli(Vinil
İzopropilakrilamit) (Pnipaam)
Serap Özay, M. Fatih Ergüney, M.
Asetat)/Politiyofen Üçlü Kompozit
Nanojellerin Hazırlanması
Atilla Taşdelen
Ve Nanokompozit Filmlerinin
Feyza Kıraç, Olgun Güven
Sentezi Ve Özelliklerinin
Araştırılması
Hüsniye Melike Kayabaş, Serpil
Eşsiz, Bekir Sarı
Cb-Nr Elastomerik Kompozitlerin
Elektriksel İletkenliği
Satılmış Basan, Erol Sancaktar
Poster Sunumu
Açılış Yemeği
9:00-10:00
10:0010:15
10:15-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:45
14:45-15:05
15:05-15:25
15:25-18:00
2 EYLÜL 2014 V.ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ KONGRE PROGRAMI
Çağrılı Konuşmacı: Nurettin Yaylı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tubitak Ardep Sunusu Tübitak Proje Önerileri Hazırlama Eğitimi
Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşmacı: Fabien Salaün Associate Professor - Macromolecular Chemistry And Polymer
Science, Ensait – Gemtex, Cedex, Fransa
Microencapsulation For Enhanced Textile Substrates Performances
Çağrılı Konuşmacı:Nihan Köse, Sem Limited
Polimer Karakterizasyonunun HPLC Tekniği Ve Uygulamaları
Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşmacı: Ali Çırpan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Polimerlerin Opto-Elektronik Özellikleri ve Uygulamaları
Öğle Yemeği
Salon A
Salon B
Salon C
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Adem Önal
Prof. Dr. Ali Çırpan
Prof. Dr. Haşim Yılmaz
Isıl Enerji Depolama Amaçlı
Ditiyenosilol Tip Elektrokromik
Lineer Alifatik Diollerin Çapraz
(LA-MA) Ötektik Karışımlı
Kopolimer: Sentezi ve
Bağlanmasında Fenil Köprülü
PMMA Kabuklu Mikro/Nano
Karakterizasyonu
Bistrietoksisilanların
Kapsüllerin
Atilla Cihaner, Emine Gül CansuKullanımı
Sentezi,Karakterizasyonu ve
Ergün, Mohammed Al-Jumaili
Soner Kızıl, Hayal Bülbül Sönmez
Termal Özellikleri
Derya Kahraman Döğüşcü,
Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Alper
Biçer, Ayşe Altıntaş, Cahit
Bilgin, Çınar Kızıl
Kompleks Koaservasyon
Merkez/Kabuk Yapıda
Siyanido Köprülü Koordinasyon
Metoduyla Faz Değiştiren
TiO2/Polipirol Nanokürelerin
Polimerleri
Maddenin Kitosan/Sodyum
Dielektrik ve Elektroreolojik
Ahmet Karadağ, Ayşegül Şenocak,
Alginat İle
Özelliklerinin İncelenmesi
Şengül Aslan Korkmaz, Nesrin
Mikroenkapsülasyonu
Şeyda Çabuk, Özlem Erol, H.
Okumuş Korkmaz
Kasım Aksoy, Cemil Alkan
İbrahim Ünal, Ö. Yunus Gümüş
Polistiren/n-Nonadekan
Polianilin Sentezinde Yeni Bir
Organometalik Tuzlar İle Modifiye
Mikro/Nano Kapsüllerinin
Yöntem:Buharfazı
Edilmiş Camsı Polimerlerin
Sentezi, Morfolojisi Ve Termal Polimerizasyonu İle Anilinden
Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Enerji Depolama Özelliklerinin Polianilin Sentezi
Melike Çağlayan, Bekir Sarı
Belirlenmesi
Merve Özçalıcı, Zeynep Güntepe,
Alper Biçer, Cemil Alkan,
Uğur Adnan Sevil
Ahmet Sarı, Derya Kahraman
Döğüşcü, Cahit Bilgin, Ayşe
Altıntaş, Çınar Kızıl
Çay-Kahve Arası
Elektro Lif Çekim Metodu İle
Karbazol Ve Furan Bazlı Konjuge
Polimer Fırça Esaslı Sers Aktif
Üretilmiş PAN-Dekanoik Asit
Monomer Sentezleri Ve
Yüzeylerin Hazırlanması Ve
Esaslı Isı Depolama Özellikli
Elektrokimyasal Polimerleşmeleri Hepatit B Teşhisinde Kullanımı
Lifler
H. Esra Oğuztürk, Seha Tirkeş,
Adem Zengin, Uğur Tamer,
Kasım Aksoy, Cemil Alkan,
Ahmet M. Önal
Tuncer Çaykara
Ayşe Altıntaş
Siklopentaditiyofen Bazlı Konjuge Mikrodalga İle
Monomer Sentezleri Ve
Aşılananpoli(Vinilalkol)-Aşı-Poli(nElektrokimyasal Polimerleşmeleri İzopopilakrilamid) (PVA-AşıVildan Sanduvaç, Serap Eken,
PNIPAAM) Kopolimer
Ahmet M. Önal
Membranların Pervaporasyonda
Kullanımı
Fatma Kurşun, Nuran Işıklan
Poster Sunumu
9:00-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:45
14:45-15:05
15:05-15:25
15:25-18:00
18:30-21:00
3 EYLÜL 2014 V.ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ KONGRE PROGRAMI
Çağrılı Konuşmacı: Erdem Kaya Patent Ve Danışmanlık A.Ş. Şirketi Yetkilisi
Patent Yazma Ve Başvuru Süreçleri
Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşmacı: Güralp Özkoç, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Petro-Polimerlere Yeşil Ve Yenilenebilir Alternatif - Poli(Laktik Asit): “Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Ve Çözüm Önerileri”
Çağrılı Konuşmacı: Dr Bassem Sabagh Malvern Instruments Ltd.
Characterization of Hyaluronic Acid by Static, Dynamic and Electrophoretic Light Scattering
Salon A
Salon B
Salon C
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İsa Gökçe
Prof. Dr. Ahmet Önal
Doç. Dr. Güralp Özkoç
X-Işınları İle İkili Ve Üçlü Polimer Ferrosenil Ditiyofosfonat İle
Akrilonitril/Vinil Asetat
Metal Kompleksler İçerisinde
Fonksiyonlandırılmış
Kopolimerinin Kimyasal
Boyut Ve Dağılım Kontrolü
İletken Polimerlerin Sentezi Ve
Modifikasyonu Ve Uranil
Sağlanarak Bakır Nanokümelerin Biyosensör Uygulamaları
(UO22+) İyonu Adsorpsiyonunda
Oluşturulması
Tuğba Soğancı, Dilek Odacı
Kullanılması
Ayşe Bakar, Olgun Güven,
Demirkol, Metin Ak, Mehmet
Ali Eren Atıcı, Pınar Akkaş
Vladimir I. Feldman, Alexey A.
Karakuş
Kavaklı, Olgun Güven
Zezin
Poli(Allil Guanidin.HCl)’ün
Polisiloksan Ve Polifosfazenlerin İmmobilize Poli(2-Aminofenol)
Sentezi, Karakterizasyonu Ve
Polimer Elektrolit Olarak
Sentezi Ve Adsorpsiyon
Antimikrobiyal Özelliğinin
Kullanımı
Uygulaması
İncelenmesi
Yunus Karataş
Aykut Daşdemir, Esin İspir, Hacı
Ufuk Yıldız, Melike Ekizoğlu,
Ökkeş Demir, Bilal Acemioğlu
Meral Özalp, Olgun Güven
Ph Ve Sıcaklığa Duyarlı ÇokYeni Bir Borat Ester Katkısının
Atrazin Baskılı Polimerler İçin
Katmanlı Polimer Filmler
Poli[Bis(Metoksietoksietoksifosf İdeal Monomer Ve
İrem Erel-Goktepe, Vural Bütün, azen)] Polimer Elektrolitinde
Monomer/Konuk Molekül
A. Levent Demirel
Kullanımı
Oranının Tümleşik Yöntem
Yunus Emre Özkara,
Kullanılarak Belirlenmesi
Betül Karataş, Yunus Karataş
Meshude Akbulut Söylemez,
Dhana Lakshmi,
Petya K. Ivanova-Mitseva,
Michael J. Whitcombe, Elena V.
Piletska, Kal Karim, Sergey A.
Piletsky, Olgun Güven
Çay-Kahve Arası
Selüloz Asetat Sentezi Ve
Yüksek Performanslı Sıvı
PDI (1,4 Fenilen Diizosiyanat) Ve
Biyomedikal Uygulamaları
Kromatografısı Yöntemı Ile
TPP (Trifenil Fosfat) Zincir
Büşra Aksoy, Burhan Ateş,
Polımerlerın Çeşıtlı Özellıklerı
Uzatıcılarının Geri Kazanılmış
Süleyman Köytepe, Turgay
Üzerıne Dağılımların
PET/PEN Karışımlarının
Seçkin
Araştırılması
Özelliklerine Etkilerinin
Nazim Bektaş′i, Sevil Bektaş′i
İncelenmesi
Simge Can, N.Gamze Karsli,
Sertan Yesil, Ayse Aytac
Araç Soğutma Devrelerınde
Kullanılan Metal Boruların Su
Enjeksiyon Yöntemiyle (WIT)
Plastık Borulara Uygulanması
Emre Çelikkol, Saadet Doğru
Poster Sunumu
Gala Yemeği Ve Ödül Töreni
09:00-17:00
4 Eylül 2014 V.ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ KONGRE PROGRAMI
Niksar Gezisi ve vedalaşma
*Kongre düzenleme komitesinin gerekmesi durumunda programda değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
POSTER SUNUMLARI
Kongre kapsamında gerçekleştirilecek poster sunumları, katılımcıların tamamının bütün posterleri görebilmesi için 3
gün boyunca 15:25-17:00 saatleri arasında sürdürülecektir. Poster bildirisi olan katılımcıların posterlerinde adres
satırına cep telefon numaralarını da yazmaları gerekmektedir.
SOSYAL PROGRAMLAR
Ballıca Gezisi: Gezi programı rehber eşliğinde Ballıca mağarası gezisi, Mahberihatun kervansarayında çay ikramı ve
rehber eşliğinde şehir turunu içermektedir. Gezi tur firması aracılığı ile 1-2-3 eylül tarihlerinde saat 15:30’dan
başlayarak gerçekleştirilecektir. Gezi bittiğinde katılımcılar üniversite güzergahında konaklama yerlerine en yakın
noktalara bırakılacaklardır. Gezi programı günübirlik katılımcıların dahi katılımlarının mümkün olabilmesi, kongre
programının daha verimli uygulanması ve Ballıca mağarasının 25 kişiden daha fazla sayıyla gezilememesi
nedenleriyle farklı gurupların 3 ayrı günde gerçekleştirmesi şeklinde organize edilmiştir. Lütfen kongre sırasında gezi
programına hangi gün katılacağınız konusunda kayıt masasına bilgi veriniz.
Niksar Gezisi: Gezi programı doğal güzellikleriyle meşhur, Danişmentlileri başkentliğini yapmış olan ve dünyanın en
uzun kalelerinden birine sahip olan şehirde rehber eşliğinde dolaşım ve gezi sonunda yemek ikramından
oluşmaktadır. Katılımcılardan gezi için yol ve yemek bedeli kadar ücret alınacaktır. Katılım için lütfen kongre sırasında
kayıt masasına bilgi veriniz.
Diğer Gezi Programları: Kongre sırasında tur şirketi tarafından stant açılacaktır. Yeterince katılım ile tur şirketi
tarafından düzenlenecek diğer gezi programları kongre düzenleme komitesinin ilgi veya sorumluluğu dahilinde
değildir.
ÖNEMLİ UYARI
Kongre düzenleme kurulunun konaklama ve ulaşım konusunda bir sorumluluğu yoktur. Özellikle konaklama
konusunda karşılaşabileceğiniz problemlerde geç kalınması durumunda çözüm üretemeyebiliriz. Lütfen konaklama
yerinin ayarlanması konusunda harekete geçmek için geç kalmayın ve sorun yaşarsanız bunu
[email protected] adresine yeterince erken bildirin.
Tokatta görüşmek dileğiyle
Download

Çalışma Soruları #4