17.02.2015
Poster Bildiri Listesi
 Dibenzo[a,c]fenazin ve Benzoditiyofen İçeren D-A sistemine Dayalı Konjuge
Polimerin Sentezi ve Organik Güneş Gözesi Uygulamaları
Ece AKTAŞ, Naime A. ÜNLÜ, Gönül HIZALAN, Şerife Ö. HACIOĞLU, Ali ÇIRPAN,
Levent TOPPARE
 Yeni Lüminesans Polimerik
Uygulamaları
Memduh BİLMEZ, Fatih ALGI
Malzemelerin
Tasarımı
Sentezi
ve
Bazı
 Poli(Eter İmid) ile 4-[4-(tetradesiloksi)benzoiloksi]benzoikasid Sıvı Kristali
Karışımlarının KarışabilirliğininViskozite Yöntemi İle İncelenmesi
Selma ÖZKAL, Fatih ÇAKAR, Hale OCAK, Belkıs BİLGİN RAN, Özlem CANKURTARAN
ve Ferdane KARAMAN
 Poli(metil metakrilat)’da Dağıtılmış 4-Desiloksibifenil-4’-karboksilik asit Sıvı
Kristal Kompozitinin Karakterizasyonu
Emine ÖZTÜRK, Gürkan KARANLIK, Fatih ÇAKAR, Hale OCAK,
Özlem
CANKURTARAN ve Belkıs BİLGİN-ERAN
 4-[4-(desiloksi)benzoiloksi]benzoikasid Sıvı Kristali ile Poli(Eter İmid)
Karışımlarının Karışabilirliğinin İncelenmesi
Selma ÖZKAL, Fatih ÇAKAR, Hale OCAK, Belkıs BİLGİN RAN, Özlem CANKURTARAN
ve Ferdane KARAMAN
 Kinolin Birimi İçeren Poliazometinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
İsmet KAYA, Gülnihal ER
 Zincir Ortasında Fotoaktif Grup Bulunduran Poli(kaprolakton)’nun Halka
Açılması Polimerizasyonu (ROP) ve Klik Kimyası Yöntemlerinin Birleştirilmesi ile
Sentezi ve Karekterizasyonu
Nasrettin GENLİ, Mustafa DEĞİRMENCİ ve Esra BARIM
 Fonksiyonel Anhidrit Grubu İçeren Ardışık Kopolimerlerin Kireç Önleyici
Olarak Kullanılması
Hatice KAPLAN CAN, Gizem ÜNER
 Dekstran Manyetik Nanopartiküllerinin Dinamik Mekanik Özelliklerinin
İncelenmesi
Serap
KAVLAK,
Hatice
KAPLAN
CAN,
Sezgi
ERDOĞAN,
Shahed
PARVİZİKHOSROSHAHİ
 5-((S)-3,7-dimetiloktiloksi)-2-[[[4-(dodesiloksi)fenil]imino]metil]fenol
Sıvı
Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Serap MUTLU YANİÇ, Dilek GÜZELLER, Fatih ÇAKAR, Belkıs BİLGİN-ERAN ,Özlem
CANKURTARAN ve Ferdane KARAMAN
 Çözücü Basamaklı Faz Ayrımı Metodu ile Polimerde Dağıtılmış Sıvı Kristalin
Morfolojisi ve Karakterizasyonu
Serap MUTLU YANİÇ, Hale OCAK, Dilek GÜZELLER, Fatih ÇAKAR, Belkıs BİLGİNERAN ve Özlem CANKURTARAN
Sayfa 1 / 13
17.02.2015
 Yeni Kemilüminojenik Malzemelerin Tasarımı Sentezi ve Polimerizasyonu
Melek PAMUK ALGI, Zahide ÖZTAŞ, Seha TİRKEŞ, Atilla CİHANER, Fatih ALGI
 Kitosan/Tripolifosfat Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu
Önder SARP, Aylin ALTINIŞIK, Kadir YURDAKOÇ
 Fruktoz Çözeltilerinin Ozmotik Distilasyon Yöntemi ile Hidrofobik Kompozit
Membranlar Kullanılarak Deriştirilmesi
Gülşen TAŞKIN, Oya ŞANLI
 Ana Zincirinde Aromatik Gruplar ve Eter Köprüleri İçeren Poli(azometineter)’lerin Sentezi ve Karakterizasyonu
İsmet KAYA, Ruhiye Nilay TEZEL
 Uzun Alifatik Zincir ve Aromatik Gruplar İçeren Poliazometin Yapılı Şelat
Polimerleri: Sentez, Karakterizasyon, Optik ve Termal Özellikler
Mehmet YILDIRIM, İsmet KAYA
 Polianilin-Grafen Hidrojel Sentezi ve Superkapasitor Cihaz Üretimi
Murat ATES, Maher EL-KADY and Richard B. KANER
 Grafen Hidrojel Sentezi ve Superkapasitor Cihaz Uretimi
Murat ATES, Maher EL-KADY and Richard B. KANER
 Konya ve Karaman Bölgesinde Uydu Görüntüleri Kullanarak
Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
Selmin ENER RÜŞEN
Güneş
 Yeni Desteksiz Pt(0)Nanokatalizör Kullanarak Kimyasal Hidrojen Gazı
Depolaması Yüksek, Düşük Maliyete Sahip ve Katalitik Aktivitesi Yüksek Olan
Dimetilamino-Boranın(DMAB)Kullanılmı
ve
Alkol
Yakıt
Pillerinde
Uygulanabilirliğinin Araştırlması
Sinan ERİŞ, Fatih ŞEN
 0-20 MeV Enerjili Nötronlarla 39K'un (n,p), (n,2n), (n,np), (n,t) ve (n,α)
Reaksiyonları Tesir Kesiti Hesaplamaları
Ömer Faruk ÖZDEMİR, Ali ARASOĞLU
 Polipirol/Kitosan/Pt Nano Kompozit Yapılar ile Modifiye Edilmiş Kalem Grafit
Elektrot Üzerinde Elekrokimyasal Hidrojen Üretimi
Derya KOÇAK, Merve İLHAN, Didem BALUN KAYAN
 Enzimatik Polimerizasyon Temeli Üzerine Kurulmuş Glukoz Yakıtlı Hücre
Tasarımı
Beyhan Dicle ÇAKIROĞLU, Abdurrahman Taha GÜLDEREN, Yasemin ÖZTEKİN
 Uçucu Aminlerin Tayini İçin Aldehit Fonksiyonlu Polieterimid Esaslı Kütle
Duyarlı Sensör Geliştirilmesi
Hüsnü CANKURTARAN, Bekir SELÇUKİ
 Nitrat İyonunun Polipirol Kaplı Bakır Elektrotta Elektrokimyasal İndirgenmesi
Doğan ÇİRMİ, Rezzan AYDIN , Fatih KÖLELİ, Rukan SUNA
Sayfa 2 / 13
17.02.2015
 Anilin Türevleri Tarafından Sıvı/Sıvı Arayüzeylerde Oksijen İndirgenmesi
İmren HATAY PATIR, Emre ASLAN
 1 M HCl Çözeltisindeki 4-((thiophen-2-ylmethylene)amino)benzamid Schiff
Bazının Yumuşak Çeliği Üzerindeki İnhitör Etkisinin İncelenmesi
Fatih TEZCAN, Gurbet YERLİKAYA, Gülfeza KARDAŞ, Osman SERİNDAĞ
 4- Metil Piperidin Dithiocarbamate Esaslı Cu(II)-seçici Katı Hal PVC Membran
Elektrot
Tugba OZER ve Ibrahim ISILDAK
 N-hidroksi Succinimide Temelli Tümüyle Katı Hal PVC Membran Cu(II) Elektrot
Tugba OZER ve Ibrahim ISILDAK
 Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Asidik Ortamda Fenotiyazin
Grubu Yeni Bir Schiff Bazının Farklı Sıcaklıklarda Etkisi
Demet ÖZKIR, Kadriye KAYAKIRILMAZ
 Elektrokimyasal Yöntemle Sentezlenen Ag-TiO2 Nanotüplerin Metilen Mavisinin
Oksidasyonundaki Fotokatalitik Aktivitesi
Evrim BARAN, Birgül YAZICI
 SrAl4O7:Mn2+ve Ca3Al2O6:Eu3+ Nanopartikülleri İçeren PHB ve PHO Kopolimerler
Emrehan Öner, Özge Danış, Ece Muraçal, Hümeyra Karul, Birten Çakmakli, Baki
Hazer, Fatih Mehmet Emen
 Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniğiyle Hazırlanan Nikel Oksit Filmlerinin
Karakterizasyonu
Seniye KARAKAYA, Ömer ÖZBAŞ
 Ana Zincirinde Aromatik ve Alifatik Gruplar İçeren Poli(azometin-eter)’lerin
Sentezi ve Karakterizasyonu
İsmet KAYA, Esra KILAVUZ
 WO3Nanolif Bazlı Elektrokromik Cihazlar
Ali İhsan KÖMÜR, Çiğdem DÜLGERBAKİ, Neslihan NOHUT, Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ
 Modifiye GO-İletken Polimer-ZnOnanopartikülKompozitlerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU, Başak SEVİNÇ
 Grafen Oksit Üzerine Modifiye Edilmiş [email protected] Nanoparçacık Bazlı
Yüksek Verimli Fotokatalizör Hazırlanması ve Atrazin’in Fotokatalitik
Bozunmasında Kullanımı
Ayşe UĞUR, Necip ATAR, Mehmet Lütfi YOLA, Tanju EREN, H. Korkmaz Alpoğuz
 Miknatis Sactirma Teknigi ile Elastik Elektrokromik Sistemlerin Hazirlanmasi
Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ, Esin EREN, Gözde YURDABAK KARACA,
Lutfi ÖKSÜZ, Ferhat BOZDUMAN
 Esnek Tungsten Trioksit (WO3) Film Üretimi Ve Elektrokromik Özelliklerinin
İncelenmesi
Gözde YURDABAK KARACA, Esin EREN, Ferhat BOZDUMAN, Ayşegül UYGUN
ÖKSÜZ
Sayfa 3 / 13
17.02.2015
 4-[4-(10-Undekeniloksi(benzoiloksi)]benzoik asit Sıvı Kristalinin Yüzey
Özelliklerinin Belirlenmesi
Neslihan HAŞHAŞ, Dilek GÜZELLER, Hale OCAK,
Fatih ÇAKAR, Özlem
CANKURTARAN, Belkıs BİLGİN-ERAN ve Ferdane KARAMAN
 Su Bazlı Boyaların Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Bağlayıcı ve Dolgu
Yüzdesinin Etkileri
Merve YILDIRIM, Ceren BALABAN, Melih MERİÇ, Ayfer SARAÇ
 Su Bazlı Boyaların Film Özellikleri Üzerine Dolgu Türü ve Konsantrasyonunun
Etkileri
Merve YILDIRIM, Sümeyye ARIKAN, Berna BOZKIR, Ayfer SARAÇ
 Elektrokromik Yüzeyler Üzerine Süperoleofobik Kaplamalar
Mehmet YILDIRIM, Gülizar Elif ÖZEL, Aysel ÇAĞLAR, ,Uğur CENGİZc, İsmet KAYA
 İlaç Öncüsü Olan 2(3H)-Benzotiyazolinon Türevlerinin Tautomerizmi ve
Elektronik Yapısı
Yadigar GÜLSEVEN SIDIR, İsa SIDIR, Tijen ÖNKOL
 Pyronin Y ve Human Serum Albümine Moleküleri Arasındaki Etkileşiminin
Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
Abdullah SALCI, Mahmut TOPRAK
 4-Alkiloksi Benzoik Asit Sıvı Kristal Moleküllerin Taban ve Uyarılmış
Durumdaki Dipol Momentlerinin Deneysel ve Teorik Olarak Belirlenmesi
İsa SIDIR, Yadigar GÜLSEVEN SIDIR
 Kitosan / Cladophora Mikrokapsüllerin
Uzaklaştırılmasında Kullanılması
İdris SARGIN, Gülşin ARSLAN, Murat KAYA
Hazırlanması
ve
Ağır
Metal
 Hidrotermal Karbonizasyon ile Karbon Temelli Malzeme Sentezi ve
Karakterizasyonu
Ezgi ÇAĞLAR, Yusuf Osman DONAR, Tuğrul YUMAK, İbrahim BİROĞUL, Taner
GÜRSOY, Ali SINAĞ
 Karbotermik Yöntemle Tungsten Karbür Üretimi
H. Erdem ÇAMURLU, Sertaç F. POLAT, Melih KOÇYİĞİT
 Doğal kayaç esaslı mika cam-seramiklerinin sinterlenme ve İşlenebilirlik
özellikleri
A. Elif ÇİÇEKLİ, Ediz ERCENK, Şenol YILMAZ
 Hava-Su AraYüzeyinde Morfoloji KontrollüGrafen Oksit-DyeKompozit
Filmlerinin Üretilmesi
Bahri GÜR, Mehmet ŞİNOFOROĞLU,Mustafa ARIK, Kadem MERAL
 Saf SBA-15 ve B-SBA-15 Mezogözenekli Malzemelerin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Alime ÇITAK, Tuğba CANDAŞ, Beyhan ERDEM, Ayşegül AŞKIN, Mehmet Rıza
ALTIOKKA
Sayfa 4 / 13
17.02.2015
 Sulu Çözeltiden Chitosan ve Toksik Indigo Karmen Adsorpsiyonunun Kinetik ve
Termodinamik Olarak İncelenmesi
Selma ATİÇ, Fuat GÜZEL
 Bakır Esaslı Atom Transfer Radikal Polimerizasyonda 2,6-Bis(N-metilbenzimidazol-2-il)piridin Ligandının Etkinliğinin İncelenmesi
Çiğdem AVCI, Abdurrahman ŞENGÜL ve Hülya ARSLAN
 Grafen Eklenerek Modifiye Edilmiş Polimer İçerikli Membranlarla Cr(VI) Metal
Katyonunun Sulu ortamlardan Uzaklaştırılması
Canan ONAÇ, H.Korkmaz ALPOĞUZ
 Yeni Fotokromik Malzemelerin Tasarımı Sentezi ve Polimerizasyonu
Melek PAMUK ALGI, Atilla CİHANER ve Fatih ALGI
 Polietilen Tereftalat /Organo Modifiye Nanokil Kompozitler
Zeynep ÇELİK, Betül KARADOĞAN, Seyfullah MADAKBAŞ
 (3,4-Dimetoksifenil)(2-(3,4-dimetoksifenil)siklolopent-1-en-1-il)metanonun
AlCl3 ile tepkimesi ve ürünlerin NMR ile belirlenmesi
Abdullah MENZEK, Tekin ARTUNÇ, Cavit KAZAZ
 Eter Birimi İçeren Azometin Poliiminlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Dilek BAHÇECİ, İsmet KAYA
 Poli(2,5-ditiyenilpirol) Türevinin Klik Kimyası ile Fonksiyonlandırılması
Pınar ÇAMURLU, Neşe GÜVEN
 Basic Yellow 28 Boyasının Polimerik Adsorban ile Giderilmesi
Reyhan ÖZDOĞAN, Mithat ÇELEBİ, Özgür CEYLAN, Mehmet Arif KAYA
 Yüzey
Modifiye
TiO2
Nanotanecikleri
ile
Toplayıcı-PoliHIPE
Nanokompozitlerinin Sentezi
Funda ÇİRA, Elif YÜCE, Çağdaş BÜYÜKPINAR, Dila KAYA, Nevim SAN, E. Hilal MERT
 Tungsten Karbit ve Tungsten Disülfür Katalizörlüğünde Fotokatalitik Hidrojen
Üretimi
Emre ASLAN, İmren HATAY PATIR
 Asidik Ortamda Tiyofen Türevlerinin Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyon
Etkisinin Elektrokimyasal ve Teorik Olarak İncelenmesi
Ayşe ONGUN YÜCE, Gülfeza KARDAŞ
 İn-sitü ortamda Kinolin ve Fenantrolin Diazonyum Tuzlarının Karşılaştırmalı
Olarak Kovalent Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ
 Piridin Diazonyum Tuzlarının Kovalent Modifikasyonu ve Halkadaki Azot
Atomunun Film Oluşum Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması
Ali YEŞİLDAĞ, Duygu EKİNCİ
 Antibakteriyel AgNP/PS Nanokompozitleri
Zeliha Gamze ALP, Mehmet DOĞAN, Mahir ALKAN, Yasemin TURHAN
Sayfa 5 / 13
17.02.2015
 Moleküler Baskılı Parçacık Tabanlı Filmlerin Hazırlanması
Vildan GÜRBÜZ, Yonca ALKAN, İbrahim TÜRHAN, Esra ÖZKAN ZAYİM, Onur
ALPTÜRK
 Tungsten Trioksit (WO3) Dayalı Elektrokromik Tekstil Üretimi Ve Özelliklerinin
İncelenmesi
Esin EREN, Gözde YURDABAKKARACA, Ferhat BOZDUMAN, Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ
 Perlitin Yüzey Enerjisinin Dağılım Bileşeninin ve Yüzey Asit/Baz Özelliğinin
Ters Gaz Kromatografisi ile Belirlenmesi
Ceyda BİLGİÇ, Naile KARAKEHYA
 Dibenzosuberenon Temelli Florür İyon Sensörü
Ramazan KOÇAK, Murat ACAR, Dilan YILDIZ, Uğur BOZKAYA, Arif DAŞTAN, Özgür
Altan BOZDEMİR
 Karbon NanopartiküllerinFarklı Yöntemlerle Sentezi ve Karakterizasyonu
Kübra BİLMİŞOĞLU, Tuba Ezgi TÜZEMEN, Ayşe Merve ASLANDAŞ, Kadem MERAL
 H3BO3 İçeren Kaplama Ortamlarında Elektrokimyasal Olarak Çelik Yüzeyinde
Biriktirilen Ni-B Esaslı Kaplamaların Özelliklerinin İncelenmesi
Aydın KARABULUT, Mustafa DURMAZ, Uğur ŞEN, Şaduman ŞEN
 Poliakrilamit-Kitosan-Hidroksiapatit Kompozitinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Zeynep Mine ŞENOL, Ulvi ULUSOY
 Asetilkolinesteraz (AChE) Enziminin Poliakrilik Asit Esaslı Nanofiber Membran
Üzerine Kovalent İmmobilizasyonu
B. ÇAKIROĞLU, A. BEYLER-ÇİĞİL, V.M. KAHRAMAN, S. DEMİR, A. OGAN
 Kolemanit Katkılı Termoplastik Poliüretan Kompozitler
Betül KARADOĞAN, Zeynep ÇELİK, Seyfullah MADAKBAŞ
 Yeni Tip 2,5-Di(2-Tiyenil)Pirol Türevlerinin Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve
Elektrokromik Cihaz Uygulamaları
Metin Ak, Tuğba SOĞANCI, Hakan Can SÖYLEYİCİ
 Poli(akrilonitril-ko-2-hidroksietil
akrilat)
Kopolimerlerinin
Karakterizasyonu ve Islanabilirlik Özelliğinin İncelenmesi
Derya KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ, Cemil ALKAN
Sentezi,
 Yıldız Polimerlerin Foto-“Click” Kimyasıyla Sentezi ve Karakterizasyonu
İrem ARSLAN Hatice Büşra TINMAZ, Mehmet Atilla TAŞDELEN
 Sülfolanmış Maleik Anhidrit-Stiren ve Maleik
Kopolimerinin Sentezi ve Isısal Kararlılığının İncelenmesi
Satılmış BASAN, Huriye DENİZ, Hasret AĞIRCAN
 Sülfolanmış Katkılı Poli(Vinil Alkol)’ün
Kapasitelerinin İncelenmesi
Satılmış BASAN, Nuh ALTUNSOY, Dudu EYGAY
Sayfa 6 / 13
İyon
Anhidrit-Vinal
Asetat
Değişim ve Su
Tutma
17.02.2015
 Poliolefin Aşı Kopolimerlerinin Işık Yardımıyla Sentezi
Mustafa ÇİFTÇİ, Pınar BATAT, A. Levent DEMİREL, Guangjuan XU, Michael
BUCHMEISER, Yusuf YAĞCI
 Poli(etilen glikol) Metileter Akrilat Komonomeri Kullanılarak Poliakrilonitril’in
Islatılabilirliğinin Artırılması
Yasenin DAMLIOĞLU, Cemil ALKAN
 Polietilen/Hidroksiapatit/Kil
Nanokompozitlerinin
Karakterizasyonu
Mehtap EJDER KORUCU, Zeynep Mine ŞENOL
Hazırlanması
ve
 Kuaterner Amonyum Fonksiyonelliğine Sahip Polimer/Kil Nanokompozit
Yapılarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Uygulamaları
Bilge ERDEM, Murat ERDEM
 Alifatik Etoksisilan Grubu
Karakterizasyonu
İsmet KAYA, Mihriban Esma BOZ
İçeren
İmin
Polimerlerinin
Sentezi
ve
 Anhidrit Grup İçeren Polimerlerin Sentezi, Modifikasyonu ve Kontrollü Salım
Sistemlerinde Kullanılması
Fatma Zehra DİKİCİ, Ahmet OKUDAN
 SSA-MA-AATerpolimerinin Sentezi, Modifikasyonu
Kullanılması
Emre Özviran, Ahmet Okudan, Harun Çiftci, Gülşin Arslan
ve
Su
Arıtımında
 Polisülfon Esaslı Aşı Kopolimerlerin Foto-‘Click’ Kimyasıyla Sentezi
Serhat ORAN, Mehmet Atilla TAŞDELEN
 Foto-“Click” Kimyasıyla Poli(vinil klorür)’ün Modifikasyonu
Elif ÖZ, İrem ARSLAN, Mehmet Atilla TAŞDELEN
 Hiyerarşik Makrogözenekli Biyobozunur
Karakterizasyonu
Fatma Nur PARIN, Funda ÇİRA, E. Hilal MERT
PoliHIPE’lerin
Sentezi
ve
 Poli(etilenoksit) İletken Polimerinde Tutuklanan Tirosinaz Enzimi Tarafından
Başlatılan L-Dopa Sentezi
Elif ŞAHİN IŞGIN, Hüseyin Bekir YILDIZ, Salim ÇALIŞKAN, Musa KAMACI, Abdullah
ÇALIŞKAN
 Redoks Aktif Poliakrilamid Kriyojelinin Hazırlanması ve Anyon Sensörü Olarak
Kullanılması
Zeynep Münteha ŞAHİN, Göksu BASMAZ, Magdalena Maria TONTA, Naciye
ÖZTÜRK, Faruk YILMAZ
 Poli(mPEG-g-PCL) Graft Kopolimerinin Klik Kenetlenme Reaksiyonu İle Sentezi
ve Karakterizasyonu
Timur ŞANAL, Baki HAZER
Sayfa 7 / 13
17.02.2015
 Poli (Stiren) Esaslı Etil Piperazin Fonksiyonel Gruplu Çapraz Bağlı Reçinenin
Klorasetamid İle Kuaternize Edilmesi Ve Fenolün Adsorpsiyonunda Kullanılması
Fatih BİLDİK , Erdem YAVUZ, Bahire Filiz ŞENKAL
 Anti-Kanser Aktivite Gösteren Etoposidin Enjekte Edilebilen Biyobozunur
Jellerden Kontrollü Salımı
Yasemin TAMER, Hüseyin YILDIRIM
 Fotokimyasal Yöntemlerle Polihedral Oligomerik Silseskuokzan (POSS) Esaslı
Nanokompozitlerin Hazırlanması
Mehmet Atilla TAŞDELEN, Recep Görkem ŞENÇEVİK
 Organik Güneş Pili Uygulamaları İçin Benzotriazol ve Kuinokzalin Yapıları
İçeren Konjuge Polimer
Cansel TEMİZ, Naime AKBAŞOĞLU ÜNLÜ, Şevki Can CEVHER, Serife O. HACIOĞLU,
Levent TOPPARE, Ali ÇIRPAN
 Sülfonil Grubu İçeren Schiff Bazı ve Poli(Azometin-Üretan)’ın Sentezi ve
Karakterizasyonu
Ali AVCI, Kevser TEMİZKAN, İsmet KAYA
 İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Poliakrilamid-Poli(Vinil Alkol) Kriyojelleri
Magdalena Maria TONTA, Zeynep Münteha ŞAHİN, Faruk YILMAZ
 Jeffamine Çekirdekli Dendrimer-Kapsüllenmiş Metal Nanoparçacıkların Sentezi
ve UV-Vis Karakterizasyonu
Metin TÜLÜ, Ali Serol ERTÜRK, Mustafa U. GÜRBÜZ ,Abdürrezzak E. BOZDOĞAN
 Yeni Tip Fenoksi İmin Türevli Monomerlerin Horseradish Peroksidaz Enzimi
(HRP) ile Oksidatif Polimerizasyonu
Pınar YILDIRIM, Ersen TURAÇ, Ersen GÖKTÜRK, H. Ökkeş DEMİR, Ertuğrul
ŞAHMETLİOĞLU
 Poli(n-bütil akrilat-ko-sülfobetain metakrilat), P(BA-ko-SBMA), Amfifilik Blok
Kopolimerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Cihan AÇIK, Elif VARGÜN
 Poli(stiren)-blok-poli(akrilik asit)’in Çeşitli Çözücülerle Termodinamik
Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu ile Belirlenmesi
Özlem YAZICI
 Halka Açılma Polimerizasyonu (ROP) ile PCL – PEG – PCL Triblok Kopolimer
Ksantat RAFT Ajanı Sentezi ve Stirenin Kontrollü Radikal Polimerizasyonu
Ümit YILDIKO, Soner ÖZTÜRK, İsmail ÇAKMAK
 Politetrahidrofuran (PTHF)Difonksiyonel Makro Ksantat RAFT/MADIX Ajanı
Sentezi ile Kontrollü Blok Kopolimerlerin Sentezi
Ümit YILDIKO, Soner ÖZTÜRK, İsmail ÇAKMAK
 Nanokil Takviyeli PoliHIPE Kompozitleri
Elif YÜCE, Funda ÇİRA, Sinan ŞEN, E. Hilal MERT
Sayfa 8 / 13
17.02.2015
 Polistiren Kabuk Malzeme İçerisinde Mikro-Nano Boyutta Kapsüllenmiş nHeneykosan’ın Isılenerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi
Alper BİÇER, Ahmet SARI, Cemil ALKAN, A. ALTINTAŞ, Yusuf MERT
 n-Oktakosan/n-Nonadekan Ötektik Karışımının Polimetilmetakrilat İçerisinde
Mikro-Nano Ölçekte Kapsüllenmesi ve Gizli Isı Enerji Depolama Özelliklerinin
Belirlenmesi
Alper BİÇER, Cemil. ALKAN, Ahmet SARI, Yusuf MERT, A. ALTINTAŞ
 Yeni Platin (0) Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve
Dimetilamin-Bor (DMAB) Dehidrojenasyonu İle Alkol Oksidasyon Reaksiyonları Ve
Katalitik Uygulamaları
Birgütay ŞAHIN, Betül ÇELIK, Esma ERKEN, Fatih ŞEN
 Dopaminin Elektrokimyasal Yöntemle Tayini
Gülden ASAN, Hüseyin ÇELİKKAN
 0,1 M H2SO4 Ortamında 42CrMo4 Çeliğinin Korozyonuna İletken Polipirol
Kaplamanın Etkisi
Abdurrahman ASAN, Zeynel Öztürk
 RGO/PPy/ZnO Modifiye Camsı Karbon Elektrot İle Yüksek Hassasiyette
Dopamin, Askorbik Asit Ve Ürik Asitin Eş Zamanlı Ve Bireysel Olarak Tespit
Edilmesi
Sait BOZKURT, Ebru KARADENİZ, Fatih ŞEN
 Vanadyum Redoks Batarya Sistemleri için Yeni Pozitif Elektrolit Çözelti
Formülasyonlarının Araştırılması
Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN
 Paladyum ile Kaplanmış Çelik Elektrot Üretimi, Karakterizasyonu, Borhidrür
Tayininde Kullanımı ve Korozyon Etkilerinin İncelenmesi
Kuddusi KARABODUK, Erdoğan HASDEMİR, M. Levent AKSU
 Elektrokimyasal Olarak, RGO / PPy-Pt / ZnO Modifiye Camsı Karbon Elektrotlar
İle Dopamin, Askorbik Asit Ve Ürik AsitinYüksek Ölçüde Seçicilik Ve Hassasiyette
Bireysel Veya Eş Zamanlı Olarak Tespit Edilmesi
Ebru KARADENİZ, Sait BOZKURT, Fatih ŞEN
 Gliserol Karbonat ve Poli Etilen Glikol İçeren Borat Ester Polimer Elektrolitler
Aysel DEMİRCİ, Esra EREN, Yunus Emre ÖZKARA, Betül KARATAŞ, Yunus KARATAŞ
 Polikarbazol – Polianilin Kopolimerinin Diklorometan Ortamında Sentezi ve
Karakterizasyonu
Muammer KAVANOZ, Gözde KILIÇ
 Polianilin – Poli(3-metiltiyofen) - Poli (3,3’- diaminobenzidin) Elektrot
Üzerinden DOPAC Tayini
Muammer KAVANOZ, Emine ÜLKER
 Yüksek Hassasiyetli Kuartz Kristal Mikrobalans Cevaplı Altın/2aminoetantiyol/grafen oksit Nanofilm ile Pb(II) Tayini
Canan ONAÇ, Necip ATAR, Mehmet Lütfi YOLA, Tanju EREN, H. Korkmaz Alpoğuz
Sayfa 9 / 13
17.02.2015
 Kendiliğinden Toplanan Tekli Tabakalar
Elif SARIOĞLAN, Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
 Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun Fonksiyonu
Rukan SUNA, Doğan ÇİRMİ, Fatih KÖLELİ
 CBD Metoduyla Elde Edilen Nikel Oksit Filmlerin Elektrokromik Özelliği
Turan TAŞKÖPRÜ, Muhsin ZOR, Evren TURAN
 Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler (MWCNT) ile Desteklenmiş Yeni Nesil NiO
Nanoparçacıkların Glikoz Sensörlerinde Kullanılması
Gaye BAŞKAYA, Fatih ŞEN
 Dimetilamin-boranın (DMAB) Dehidrojenasyonu İçin Son Derece Etkili
Katalizör Olan Vulcan XC-72 Üzerinde Desteklenen Platin (0) Nanoparçacıkların
Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Esma ERKEN, Betül ÇELİK, Fatih ŞEN
 C1- C3 Alkol Elektro-Oksidasyonu Geliştirmek İçin Karbon Üzerine Desteklenen
Pt Nanokatalizörün Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Gülnur KALKAN, Fatih ŞEN
 Farklı pH Değerlerinde Üretilen Co Katkılı ZnO Filmlerinin Optik, Elektrik ve
Yüzey Özellikleri
Olcay GENÇYILMAZ, Seniye KARAKAYA
 C1 – C3 Alkol Oksidasyonu İçin Nanokatalizörlerin Hazırlanması ve
Karakterizasyonu
Özlem KARATEPE, Fatih ŞEN
 C1 ve C3 Alkol Oksidasyonu İçin Son Derece Aktif Elektrokatalizörler Olarak
Grafen Oksit Üzerinde Pt-Co Alaşım Nanopartiküllerin Sentezi
Handan PAMUK, Esma ERKEN, Mustafa TIRANCIOĞLU, Fatih ŞEN
 Alkol Yakıt Pilleri İçin Yüksek Katalitik Aktivite ve Kararlılığa Sahip Yeni Pt
Nano katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mustafa TIRANCIOĞLU, Fatih ŞEN
 Yüksek Aktiviteye Sahip Çinko Oksit (ZnO) Destekli PtCu Nanoparçacıklarının
([email protected]) Elektrokimyasal Biriktirme Yöntemiyle Sentezi, Karakterizasyonu ve
Metanol Yakıt Pili İçin Uygulaması
Yunus YILDIZ, Fatih ŞEN
 Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren
Özelliklerinin Belirlenmesi
Sibel EKEN KORKUT, Özlem YAZICI, Fatih ÇAKAR
Ftalosiyaninin
Yüzey
 Aromatik Asit İçeren Bazı Kristallerin Molekül Yapılarının X-ışınları Kırınımı
Yöntemiyle İncelenmesi ve Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları
Mehmet ASLANTAŞ, Arzu KARAYEL, Ömer ÇELİK, Akif ARSLAN
 Acridine O Bileşiğinin Kolloidal Ortamdaki Fotofiziği
Burcu Meryem AYDIN, Sıdkı AYGÜN, Murat ACAR, Kadem MERAL
Sayfa 10 / 13
17.02.2015
 Düşük Basınçta Havanın Soğuk Akan Deşarj ile Post-Deşarj Plazmasının Optik
Emisyon Spektrumlarının Karşılaştırılması
Erkan İLİK, Tamer AKAN
 Butein ve İnsan Serum Albumin Arasındaki Etkileşimin Lipozom Siteminde
İncelenmesi
Mahmut TOPRAK
 Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Üretilen ZnO Filmlerinin Spektroellipsometrik
Karakterizasyonu
Olcay GENÇYILMAZ
 Kübik Yapıdaki Bor Karbür Nano Çubuk Modelin Stres Altında Yapısal
Değişimleri: Moleküler Dinamik Benzeşim Teknikleri
Yusuf ŞİMŞEK, Şakir ERKOÇ, Yusuf NUR
 Poli(silin-ko-karbin) Polimerinin Termal Özellikleri
Yusuf NUR
 Kolemanit İlavesinin Bakır Curufunun Fiziksel Özelliklerine ve Dolayısıyla Metal
Kayıpları Üzerine Etkisi
Aydın RÜŞEN, Bora DERİN, Yavuz Ali TOPKAYA, Ahmet GEVECİ
 Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışına 2-Aminopridin-3-karboksilikasit'in
Etkisinin Deneysel ve Teorik Araştırılması
Başak DOĞRU MERT, Birgül YAZICI
 Çinko Oksit Nanopartikülleri İle Pyronin Y Arasındaki Floresans Rezonans
Enerji Transferi
Ayşe Merve ASLANDAŞ, Kadem MERAL, Yavuz ONGANER
 TiO2/SiO2 Fotokatalizörün Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Sanayi Atık
Sularına Uygulanması
Aysel ÇIMEN, Merve ÇELIK
 Montmorillonit ve Gümüş Nanoparçacıkları İçeren Kompozitin Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve Metilen Mavisinin Katalitik İndirgenmesi İçin Kullanılması
Merve ÜNLÜ, İlkay Hilal GÜBBÜK
 Grafen Oksit-Fe3O4 Nanokompoziti ile Metilen Mavisinin Fotokatalitik
Degredasyonu
Tuba Ezgi TÜZEMEN, Kübra BİLMİŞOĞLU, Ayşe Merve ASLANDAŞ, Murat
KIRANŞAN, Kadem MERAL
 FTO yüzeyine modifiye Pt Nanoparçacık Katkılı TiO2 Kullanılarak Sulu Ortamda
Fotokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Yöntemle Vanil Alkolden Vanilin Sentezi
Levent ÖZCAN, Sedat YURDAKAL, Pınar YALÇIN, Oğuzhan ALAGÖZ
 O ve S İçeren Bazı Heterosiklik Primidin Bileşiklerinin Hidrasyon Kinetiğinin
UV/Görünür Spektrofotometrik Yöntemle İncelenmesi
Hasan KILIÇ
Sayfa 11 / 13
17.02.2015
 Solanum nigrum L. Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin Fiziksel ve Hesapsal
Özellikleri
Temine ŞABUDAK, Yelda YALÇIN GÜRKAN, Merve ÜRK, Enes ALPAY
 Melanogenez İnhibitörü Olarak N-Benzilbenzamitlerin MCET Metoduyla 4DQSAR İncelenmesi
Tuğba ALP TOKAT, Burçin TÜRKMENOĞLU, Ekrem Mesut SU, Hayriye YILMAZ,
Ertuğrul ASLAN, Yahya GÜZEL
 IR Spektroskopik Analiz: OsO+ ile Metan Gazının C-H Bağ Aktivasyonu
Figen AYNALI, Gökçen A. ALTUN CİFTCİOGLU
 Organofosforlu Pestisitlerin Elektronik Özelliklerinin Gazve Sulu Fazda DFT
Yöntemiyle Hesaplanması
Arzu HATİPOĞLU, Hüseyin DEDEOĞLU, Şeyda AYDOĞDU, Zekiye ÇINAR
 Klatrat Hidratlarda Küçük ve Büyük Kafes Konuk Moleküllerin Etkileşimlerinin
Teorik olarak İncelenmesi
Zafer MAŞLAKCI, Nevin URAS-AYTEMIZ
 Kapsaisin Molekülünün Moleküler Modellenmesi
Yasemin İYİDOĞAN, Yelda YALÇIN GÜRKAN
 Polietilen Glikol+Su Sistemlerinin Kinematik Viskozite Değerlerinin Ölçülmesi
ve Modellenmesi
Gizem KÖSEOĞLU, Alpay ŞAHİN, Ufuk GÜNDÜZ
 Hidrotermal ve Sonokimyasal Yöntemle MCM-41 Katalizörünün Sentezi ve
Karakterizasyonu
Ümran GEDİKLİ, Zarife MISIRLIOĞLU, Pınar ACAR BOZKURT, Muammer CANEL
 Değişik Sentez yöntemleriyle Elde Edilen Nano Yapıda Spinel Ferritlerin ESR
Özelliklerinin İncelenmesi
Harun BAYRAKDAR
 Kabak Çekirdeği Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbon İle Metilen Mavisi
Giderimi
İlknur DEMİRAL, Canan AYDIN ŞAMDAN
 Grafen Oksit-Fe3O4Nanokompozitlerinin GO-Fe3O4/n-Si Heteroeklemlerdeki
Uzay Yük Sınırlamalı Akım Mekanizması(SCLC)
Mehmet ŞİNOFOROĞLU, Zakir ÇALDIRAN, Önder METİN, Şakir AYDOĞAN, Kadem
MERAL
 Aktif Karbon Üzerine 2,4,6-Triklorofenolün Adsorpsiyonu
Fatma TÜMSEK, Zekiye BAYINDIR, Gökçen BODUR, Zelal KOYUNCU
 Resorsinaren Türevi Bileşikler Kullanılarak Polimer İçerikli Membranlarda Zn2+
Metal Katyonunun Transport Kinetiğinin İncelenmesi
Ayşe UĞUR, H. Korkmaz ALPOĞUZ
 Siyanat Ester / Nano Elmas Kompozit Filmler
Memet Vezir KAHRAMAN, Ferhat ŞEN
Sayfa 12 / 13
17.02.2015
 Politiyofen / Kil Nanokompozitler
Seyfullah MADAKBAŞ, Ferhat ŞEN, M. Vezir KAHRAMAN
 Hg(II) Analizi İçin Polimerik Optik Fluoresans Sensör
Soner ÇUBUK, M. Vezir KAHRAMAN, Ece KÖK YETİMOĞLU
 Manyetik Nanoparçacıklar ve İlaç Salımı
Aylin ALTINIŞIK, Mehmet Kadir YURDAKOÇ
 Serbest Taze Havuç Biyokatalizörü ile Enzim Kinetiği Çalışmaları
Hilal ÇELİK KAZICI, Ülkü MEHMETOĞLU
 Anilin’in Çözelti Yüzeyinde Buhar Fazı Polimerizasyonu Yöntemi ile
Polimerleştirilmesi
Meliha KÜÇÜKBENLİ, Zeynep GÜNTEPE, Uğur Adnan SEVİL
 Anilin-Cl Kristallerinin Amonyum Persülfat Katısı ile Katı Faz Polimerizasyonun
ATR Spetktrofotometresi ile Gerçek Zamanlı İzlenmesi
Meliha KÜÇÜKBENLİ, Zeynep GÜNTEPE, Uğur Adnan SEVİL
 Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’un
İnhibitör Etkisinin İncelenmesi
Aleattin ÇELİK, Ramazan SOLMAZ
 Sıvı Membran Tekniği ile Pb(II) İyonlarının Ekstraksiyonu
Ömür DURMAZ, Ramazan DONAT, Halil CETİŞLİ
 Süperhidrofobik/Oleofobik Elektrokromik Kompozit Yüzey Malzemeleri
Gülizar Elif ÖZEL, Aysel ÇAĞLAR, Mehmet YILDIRIM,Uğur CENGİZ, İsmet KAYA
 WO3 ve PEDOT Bazlı HibritElektrokromikNanolifler
Çiğdem DÜLGERBAKİ, Neslihan NOHUT, AliihsanKÖMÜR, Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ
 Fe3O4 Nanotanecik Kaplı Humik Asitin Ağır Metal Gideriminde Kullanımı
Serpil EDEBALİ, Erol PEHLİVAN
Sayfa 13 / 13
Download

Poster Bildiri Listesi - 5. Fiziksel Kimya Kongresi