KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
18 – 19 Ocak 2014
TG – 1
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
● Titrimetrik analiz yapılırken kullanılan
standart çözeltiler derişimi belirlendikten
sonra uzun süre saklanabilmeli,
4.
●● Analit ile hızlı reaksyona girmeli ki zaman içerisinde oluşabilecek hatalar en
aza inmeli,
Çözelti en az iki maddenin karışımı olduğu
için saf madde değildir.
8.
Pb2+ çözeltisinin hacmine V dersek mol sayısı 0,1:V olur.
CaSO4 çözeltisinin molaritesine x dersek
mol sayısı x:V olur.
MgO → bazik özellik gösterir. pH > 7
NaCl → nötr tuzdur. pH = 7
+
2PbSO4(k) E Pb (2aq
) + SO 4 (aq)
HCl → asidik özellik gösterir. pH < 7
●● Uygun dönüm noktasının tayini için analit ile hemen hemen hepsi reaksiyona
girmeli,
●● Analit ile seçici olarak reaksiyona girmeli ve denklem basit bir şekilde ifade
edilebilmeli,
Saf suyun pH değeri 7’dir. Dolayısıyla içine
eklenen maddenin özelliğine bağlı olarak
pH’ı değişir.
TG – 1
K çç = 7Pb 2+A : 7SO 24-A
A B C D E
2 : 10 -8 = >
2 : 10 -8 =
5.
A B C D E
Kuvvetli asit - baz; %100 ya da %100’e
yakın iyonlaşabilen asit - baz olarak tanımlanır.
0, 1 : V
2:V
H:>
x:V
2:V
H
0, 1 : x
4
8 : 10 -8 = 0, 1 : x
8 : 10 -7 = x
Bu tanıma göre HX asidi %100 iyonlaşmıştır, HY ise %10 iyonlaşmıştır. HX, HY’ye
göre daha kuvvetli. (I. öncül yanlış)
A B C D E
BOH kuvvetli bazdır. (II. öncül doğru)
Tam nötrleşme; n H + : t B = n OH - : t A olmalı
tB: Bazın tesir değerliği
tA: Asitin tesir değerliği
dolayısıyla III. öncül doğru.
A B C D E
2.
İyonik şiddet çözeltide çözünen maddenin
ortama verdiği iyon sayısıyla çözeltinin derişiminin çarpımına eşittir.
M=
0, 1
n
=
= 1M
0, 1
V
6.
Mg3(PO4)2 → 3Mg2+ + 2PO 34
İyon sayısı = 3 + 2
=5
Nötr çözelti elde etmek için 200 mililitre ilave etmek gerektiğini grafikten görüyoruz.
Nötr çözelti üzerine 80 mililitre daha asit
ilave edildiğinde yani toplam asit hacmi
280 mililitre olduğunda [OH–] = 10–11M olur.
A B C D E
İyonik şiddet = 1:5 = 5
A B C D E
9.
Her iki çözeltinin hacmi 1 litre kabul edilsin.
AgNO3
Ag+
→
–1:10–4M
Çözeltide
+
NO 3
+1:10–4+1:10–4
10
–4
mol Ag+
10–4 mol NO 3 iyonları var.
7.
CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2
n=
3.
4:10–4 mol Na+
4 : 10 -4
2
Ag2S
E
2Ag+
10
Q çç = f
100 gram
maddede
pH = pOH
+4:10 +2:10–4M
= 2 : 10 -4 Molar
m
0, 05 =
42
21 gram maddede
Saf sudan bahsedildiği için,
A B C D E
[Na +] =
m = 2, 1gram CaH 2 harcan›r.
Aynı sebepten pH değeri artmaz azalır.
(II ve III yanlış)
[H3O+] = [OH–] her sıcaklıkta geçerlidir.
22, 4
0,05 mol CaH2 harcanır.
m
n=
mA
S2–
2:10–4 mol S2– iyonları var.
2, 24
stokiyometrik katsayıdan
Bu nedenle 25 °C’de pH + pOH = 14 iken 25
°C’nin üstündeki sıcaklıkta pH + pOH < 14
olur.
+
–4
–2:10 M
Çözeltide
2Na+
→
–4
= 0, 1mol oluflan H 2
Otoiyonizasyon denklemi endotermiktir.
Kim­yasal denge sabitini etkileyen faktörlerden biri de sıcaklıktır. Tepkime endotermik olduğu için sıcaklık arttıkça Ksu artar.
Ksu > 1:10–14 olur.
=
V
22, 4
Na2S
=
–4
+
mol
S2–
2:10–4 mol
2
10 -4
2 : 10 -4
p :f
p
2
2
1
: 10 -12
2
2,1 gram CaH2 saf
olarak bulunuyorsa
K çç = [Ag +] 2 : [S 2-]
?
= 8 : 10 -10
Qçç < Kçç çökme olmaz.
= %10
A B C D E
3
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
10.
HA
Başlangıç
0,1 Tepkime
-
Denge 0, 1–
TG – 1
H+
E
A–
+
–
0, 1 : 2
100
+
0, 1 : 2
100
13.
–
0, 1 : 2
100
+
=
I. tepkime 2 ile çarpılır.
100
2C(k) + 2O2(g) → 2CO2(g) DH1 = 2:(–90)
2:10
–3
2:10
–3
= 4 : 10
Maddelerin buharlaşma hızları sıcaklıkla
doğru orantılıdır. (III. öncül kesin doğru)
= –180 kkal
A B C D E
3
3H2(g) + O2(g) → 3H2O(g) DH2 = 3:(–60)
2
= –180 kkal
[HA]
(0, 1 - 2 : 10 -3)
X sıvısının hangi ortamda olduğu belirtilmediği için kaynama anındaki buhar basıncı
bilinemez. Madde saf olduğu için hâl değişimi sırasında sıcaklığı sabit kalır. (II. öncül
kesin doğru)
II. tepkimeler 3 ile çarpılır.
[H +] : [A -]
2 : 10 -3 : 2 : 10 -3
16.
C2H6(k) → 2C(k) + 3H2(g) DH3 = +20 kkal
0, 1 : 2
ihmal
Ka =
Hess Yasası'nı kullanarak III. tepkime ters
çevrilir.
Tepkimeler toplanırsa
ihmal
-5
A B C D E
C 2 H 6 " 2C (k) + 3H 2 (g)
DH 3 = + 20 kkal
2C (k) + 2O 2 (g) " 2CO 2 (g)
DH 1 = - 180 kkal
+ 3H 2 (g) +
C2H6(g) +
3
O
" 3H 2 O (g) DH 2 = - 180 kkal
2 2 (g)
7
O
→ 2CO2(g) + 3H2O
2 2(g)
DH = –340 kkal
A B C D E
17.
1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
şeklindedir.
6e– + 14H+ + Cr2 O 72- → 2Cr3+ + 7H2O
11.
3 / Sn2+ → Sn4+ + 2e–
+
14H +
2+
3+
Cr2 O 27 +3Sn →2Cr +
3Sn
4+
+7H2O
14.
Denkleşmiş tepkimeye göre 3 mol Sn4+
1H:
1s1 →1 bağ yapar.
6C:
1s2 2s2 2p2 → 4 bağ yapar.
8O:
1s2 2s2 2p4 → 2 bağ yapar.
oluşması için 1 mol Cr2 O 72- gerekir.
O hâlde 0,6 mol Sn
4+
için 0,2 mol
Periyodik sistemde iyonlaşma enerjisi
H
C
O
H
A B C D E
13Y:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3. periyot 3A grubu
17Z:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3. periyot 7A grubu
12X
+
→ X2+ + 1e–
13Y
+
→ Y2+ + 1e–
+
→ Z2+ + 1e–
17Z
2. İyonlaşma Enerjileri Z > Y > X olur.
O
H C O H
gerekir.
1s2 2s2 2p6 3s2 3. periyot 2A grubu
1. İyonlaşma Enerjileri Z > X > Y’dir.
O
Cr2 O 72-
12X:
A B C D E
Bağ yapımına katılmayan 4 çift elektron
vardır.
A B C D E
15.
Yapısında O, N, S gibi elementler bulunduranlar Lewis bazıdır.
CH3 – CH2 – OH → Lewis bazı
12.
E. Rutherford → a taneciklerinin saçılma
deneyini yaparak atomun
yapısının büyük çoğunluğunun boşluk olduğunu
buldu.
H2SO4 → Asit
Tepkime Lewis asit - baz tepkimesidir.
(I. öncül doğru)
CH3 – CH2 – OH 1H+ alıp
H
+
CH3CH2O
18.
R. Milikan → Yağ damlası deneyiyle elektronun yükünü buldu.
W. Ramsay → P
eriyodik cetveldeki
gazları keşfetti.
hâline dönüşmüş. Birbirinin konjuge asit baz çiftidir. (II. öncül doğru)
soy
G. Seaborg → Periyodik cetvelde f blokunun oluşumuna öncülük
etti.
H
H2SO4, HSO 4 ün konjuge asitidir. (III. öncül yanlış)
A B C D E
A B C D E
4
Konformasyon izomeri C
C tekli bağ
etrafındaki dönme sonucu oluşur. (I. öncül
doğru)
Konformasyon izomerlikte çakışık konum
en yüksek enerjili, çapraz konum ise en
düşük enerjilidir.
Enerji sıralaması, I > II > III şeklindedir.
(II. öncül doğru, III. öncül yanlış)
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
TG – 1
19.
21.
CH3
CH3
6
CH3
CH
C
5
C
4
3
CH
2
CH3
1
CH3
CH3
CH
C
İzopropil
C
Asetilen
grubu
CH
23.
K3[Fe(CN)6] → Potasyum hekza siyanido
ferrat (II) olarak adlandırılır.
2,5-dimetil-3-hekzin (IUPAC’a göre)
CH3
Kompleks bileşikler klasik iyonik bileşiklerde olduğu gibi önce katyon sonra anyon
adı söylenerek okunur.
Verilen bileşikler alkendir. Alkenler yapılarındaki 2’li bağdan dolayı doymamış hidrokarbondur. (III. öncül doğru)
Alkenlerde 2’li bağ yapmış C’a ne kadar alkil grubu bağlıysa bileşik o kadar kararlıdır.
(I. öncül doğru)
A B C D E
Doğada kararlı bileşiklerin enerjileri düşüktür. (II. öncül yanlış)
CH3
İzopropil
III > II > I olmalıydı.
A B C D E
Diizopropilasetilen (özel adlandırma)
III. öncül
CH3
HC
C
C
CH3
CH3
molekülünün adıdır kullanılmaz.
A B C D E
20.
● İyonlaşma izomerliği, koordinasyon küresinin içinde bulunan ligandlar ile dıştaki iyonların yer değiştirmesiyle oluşur.
I. öncül doğru.
●● Koordinasyon izomerliği, ligandların
kompleks anyon ile kompleks katyon
arasındaki farklı dağılımlarla oluşur.
II. öncül yanlış. Bu bileşikler bağlanma
izomeridir.
●● Optik izomerlik, kiral karbona 4 farklı
grup bağlıysa oluşur. III. öncül doğrudur.
A B C D E
22.
18 elektron kuralına etkin atom numarası
da denir. Koordinasyon bileşiğinde ligandlar merkez atomun boş orbitaline e– sunar.
Alınan bu e– larla toplam elektron sayısı
soy gaza benzer. Buna etkin atom numarası denir.
●● 26 Fe
Fonksiyonel grup izomerliği, kapalı formülü
aynı fonksiyonel grubu farklı olan izomerlerdir. Buna göre 2 – metil – 1 – bütanol
bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri bir eter
olmalı.
2 – metil – 1 – bütanol
[Fe(CN)6]4–
2+
24.
2
2
6
2
6
2
: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 6
––
Fe: 6e–
CH3
CH2
CH
CH2
CH3
OH
C seçeneğindeki bileşik eterdir ve kapalı
formülü C5H11OH’tır. Diğerleri alkoldür.
6 tane CN–: 6 x 2 = 12e–
Toplam: 18e– (uyar)
A B C D E
●● 28 Ni 2+: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8
––
Ni: 8e–
–
–
+ 4 tane CN : 4 x 2 = 8e
Toplam = 16e– (uymaz)
[Ni(NH3)6]2+
●● 28 Ni
2+
Ni: 8e
2
2
6
2
6
2
: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 8
––
–
6 tane NH3: 6 x 2 = 12e–
+
Toplam: 20 e– (uymaz)
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
25.
TG – 1
28.
O
H
H
C
O MgX
OH
C
C
H H+ / H2 O H
A)
O
C
2) IR spektroskopisi → Fonksiyonel grup
tayini yapılır.
3) NMR spektroskopisi → Bileşiğin iskelet
yapısının tayini yapılır.
H + HOMgX
R
R
30.
1) kütle spektroskopisi → Yapısı bilinmeyen bileşiğin kütlesinin tayini yapılır.
Mg+X →
H+R
4 tane spektroskopik yöntem vardır.
B)
4) UV spektroskopisi → Yapıda konjuge çift
bağ olup olmadığının tayini yapılır.
Oluşan ürün primer
alkol olmalıdır.
H
O
C H2
C
H
A B C D E
A B C D E
O
C) CH3
C
CH
H
CH3
D) CH3
O
CH2
CH2
C
O
26.
Sadece asetilene su katılmasıyla aldehit
oluşur. Diğer alkinlere su katılmasıyla; uç
alkinlere H2O katılmasıyla 1 tane keton,
iç alkinlere katılmasıyla keton karışımları
oluşur.
H
C
C
H
H2 O
HgSO 4 /H 2 SO 4
29.
CH3
H
H
O
C
C* H
C
H
enol kararsızdır,
tautomerleşir.
O
C
CH2
CH2
C
H
A B C D E
elde edilir.
CH3 orto –
para yönlendiricidir.
2. işlem olarak nitrolama yapılır.
CH3
OH
E) H
Benzene önce alkilleme yapılır.
H
elde edilir.
NO2
CH3
aldehit
31.
NO2 meta yönlendiricidir.
Kısmi hacimler gazların mol sayısıyla doğru orantılıdır.
n He =
m
n Ne =
4
nHe > nNe > nAr
m
20
n Ar =
m
40
VHe > VNe > VAr olur.
A B C D E
3. işlem olarak halojenleme yapılır.
A B C D E
CH3
NO2
elde edilir.
32.
Br
A B C D E
Tersinir bir çevrim için
_
DU = q 1 + q 2 + W = 0 b
b
` olmal›
q1 q2
b
DS =
+
=0
b
T1 T2
a
Isı sıcaktan soğuğa doğrudur.
(Termodinamiğin II. yasası)
27.
q1
A seçeneği yanma tepkimesidir. E seçeneği würtz sentezidir. İkisi de yükseltgenme
- indirgenme tepkimesidir.
300
+
1000
500
= 0 & q 1 =- 600kj
q1 + q2 + W = 0
B seçeneği eliminasyon (ayrılma) tepkimesidir.
- 600 + 1000 + W = 0
C seçeneği katılma tepkimesidir, çünkü r
bağı açılır.
W =- 400
A B C D E
D seçeneği yer değiştirme tepkimesidir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
33.
TG – 1
Açık Sistem: Madde ve ısı alışverişinin
olduğu sistemlerdir.
36.
Denge anındaki bir tepkimeye yapılan bir
etki sonucu yeniden denge kurulur.
Kapalı Sistem: Isı alışverişinin olduğu
ancak madde alışveşinin olmadığı sistemlerdir.
Ortamdan Y çekilirse denge girenlere kayar.
İzobarik Sistem: Basıncın sabit olduğu
sistemlerdir.
Hız önce azalır, sonra dengeye gelir. I. grafik doğru.
İzokorik Sistem: Hacmin sabit olduğu sistemdir.
Y’nin mol sayısı önce azalır, sonra artar,
eskisinden az olur. II. grafik doğru.
İzotermal Sistem: Sıcaklığın sabit olduğu
sistemlerdir.
Z’nin derişimi azalır ancak aniden değil. III.
grafik yanlış.
E seçeneğindeki sistem izobarik olmalıydı.
A B C D E
38.
X(g) + Y(g) ? Z(g)
Metallerin e– verme eğilimleri yani aktiflik
sırası
Ba > Zn > H2 > Cu > Ag olur.
Bu durumda
E seçeneğindeki tepkime kendiliğinden
gerçekleşmez.
A B C D E
A B C D E
39.
X elektrotun e– verme potansiyeli Y elektrota göre daha fazladır. Bu durumda X Y’ye
göre daha aktiftir.
X → anot Y → katottur.
Gerçekleşen tepkime
2+
X(k) + Y2+
(aq) ? X (aq) + Y(k) şeklindedir.
34.
37.
Hess yasasını uygularsak
I. tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarparız.
4NH3(g) → 2N2(g) + 6H2(g)
DH1 = +184 kj
A B C D E
T = (0°C + 273) K
2 NH 3 ? 1 N 2 + 3 H 2
Dn = 1 + 3 - 2
II. tepkimeyi 3 ile çarparız.
+
Dış devrede elektronlar anottan katoda
doğrudur. Yani X’ten Y’ye doğrudur.
N.fi " 0°C
6H2(g) + 3O2(g) → 6H2O(S) DH2 = –1713 kj
I. ve II. tepkimeleri toplarsak DH1 + DH2
4NH3(g) + 3O2(g) → 2N2(g) + 6H2O(s)
DHtoplam = –1529 kj
açığa çıkan dediği için +1529 olur.
A B C D E
=2
K p = K c : (RT)
22, 4 = K c : d
Kc =
Dn
22, 4
273
: 273 n
2
1
22, 4
A B C D E
40.
I. kapta tepkime olması için
aktiflikleri X > Y olmalı
II. kapta tepkime olması için
Y > Z olmalı.
III. kapta tepkimenin olmaması için
35.
X > Z olmalı
Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belli
sıcaklıkta olur. I. ortak değil.
Metallerin aktiflikleri yani elektron verme
eğilimleri X > Y > Z olur. Elektron alma gerilimleri ise Z > Y > X’tir.
Hem kaynama hem buharlaşma sıvının
cinsine bağlıdır. II. ortak.
A B C D E
Buharlaşmayı dış basınç etkilemez. III. öncül ortak değildir.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
41.
TG – 1
5E modelinin kısmında laboratuvar çalışmaları öğrenmenin gerçekleşmesi sırasında etkin olarak kullanılır.
44.
A B C D E
Öğretmenin sınıfa bir kimyager çağırması
ve konu ile ilgili genel bilgileri aktarması
istemesi dersin konferans yoluyla işleneceğini gösterir.
47.
A B C D E
Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu ve aktif olduğu, öğretmenin öğrenci
ile birlikte öğrenen konumunda yer aldığı,
eski bilgiler ile yeni bilgilerin ilişkilendirildiği
öğrenme yaklaşımı yapılandırmacılıktır.
A B C D E
48.
A ve B şıkları bilgi aşamasıyla ilgilidir.
C seçenekleri analiz aşamasıyla
D seçeneği ise problem çözümü olduğu
için uygulama aşaması ile ilgilidir.
E seçeneği bilişsel alanın sentez kısmı ile
ilgilidir.
42.
Kinestetik ve bedensel zekâ alanına sahip
kişiler bedenlerini etkin olarak kullanır ve
taklit yetenekleri güçlüdür. Soru kökünde
böyle bir zekâ alanına yönelik bilgi yoktur.
I. ve II. öncüller soru kökünden anlaşılabilmektedir.
45.
A B C D E
A B C D E
Ortaöğretim okullarında yer alan kimya laboratuvarları teşkilat açısından birbirinden
oldukça farklıdır. Öğretim programında yer
alan konular ile ilgili deneyler tasarlanırken
maliyeti düşük araç gereçlerin kullanılması
temel alınır. Buna göre santrifüj cihazının
okullarda bulunma olasılığı daha azdır.
A B C D E
49.
Öğretmen öğrencilerin bireysel durumunu
göz önünde bulundurmadan etkinliği yapmıştır.
A B C D E
46.
Proje ödevlerinde
●● Konu seçimi
●● Konunun tartışılıp netleştirilmesi (II)
●● Projenin planlanması
43.
Öğrencilerin yaptığı canlandırma drama
yoluyla öğrenmedir.
A B C D E
●● Konunun araştırılması (I)
●● Öğrencinin yönlendirilmesi
●● Ürünün sunulması (III)
●● Projenin değerlendirilmesi
50.
aşamaları takip edilir.
A B C D E
8
Belirtilen güvenlik sembolü duman güvenliği anlamına gelir.
A B C D E
Download

TG – 1 - İhtiyaç Yayıncılık