KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
29 Haziran 2014 Pazar
TG – 10
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
Demirin yoğunluğu sudan büyük olduğu
için Arşimet İlkesine göre batması gerekir.
Ancak batmıyorsa yüzey geriliminden dolayı batmıyordur.
2y X
4.
2x
8.
Y y
VV
TG – 10
İplerin durumundan da anlaşılacağı üzere
mıknatıslar birbirini itiyorlar.
3x
A B C D E
ip
K
Cisimlerin levhaya uzaklıkları olan y ise,
y=
2.
Dönen dişlilerin teğetsel hızları yani çizgisel hızları eşittir.
V
y=
P
R
L
T
S
S
N
N
S
S
N
N
S
S
N
A B C D E
ax
3x 2
9
1
a d
olur.
n den a =
2 y V
2
y
9.
Rölativistik kinetik enerji ER = ETOP – E0 idi.
mc 2
2mc 2 =
1r2
r1
1
9=
1-
V = ~1r1 = ~2r2
5.
R
n2
A B C D E
v2
T
S
v2
- mc 2 olur.
c2
ve v =
2 2
3
olur.
c2
A B C D E
P
n1
M
N
1
2x 2
a d
n ve
2 x V
A B C D E
olduğundan ve yarıçaplar farklı olduğu
için açısal hızlar kesinlikle farklıdır. Enerji,
açısal momentum eylemsizlik momentine
bağlı olduğu ve bu değerleri de bilinmediğinden yorum yapılamaz.
ip
Bu durumda, ihtimaller yukarıdaki gibi olur.
Uygun cevap D dir.
1 2
at idi:
2
2y =
ip
10.
A3
n3
Işın yukarıdaki yolu izleyecektir. Bu durumda n2 en büyük, n3 en küçük olur.
A0
A B C D E
Dx/2
Merkezi aydınlık saçak
genişliği
Dx
2Dx idi. A3 ile K4 arası
Dx
7,5Dx olur, bu da 2Dx in
15/4 katıdır.
2Dx
Dx
3.
3x
x
K
Dx
M
Dx
6.
mv
L
Lazer ışığı genellikle kırmızı ışık dalga boyunda olup gözle görülür. Diğer şıklardaki
dalgalar görülemezler.
K4
A B C D E
A B C D E
KL yolu hem kısa hem daha dik olduğu için
bu yolu diğerine göre daha kısa sürede alır,
I yargısı doğrudur.
11.
Cismin L deki momentumu mv olsun. K ve
M de momentum sıfırdır.
KL arası itme mv – 0 = mv ve LM arası itme
0 – mv = –mv olur ki şiddetleri eşittir II yargısı doğrudur.
7.
Cisme etki eden net kuvvet yörüngeye teğet olduğu için ivme de daima yörüngeye
teğet olup sürekli değişmektedir, III yargısı
da doğrudur.
Foton enerjisinin yarısını elektrona aktarmış olur III yargısı doğrudur. E = P : c formülüne göre momentum da yarıya düşer,
I yargısı doğrudur. E = hc / m formülüne
göre dalga boyu iki katına çıkar, II yargısı
da doğrudur.
A B C D E
A B C D E
3
K, L arası açıklık en büyük, ikinci en büyük
de L,M arasıdır. Ortak olan metal L olduğu
için boyu en az artan L dir. Benzer şekilde
M,K arası en küçük, ikinci en küçük de L,M
olur. Ortak metal M olduğu için en çok uzayan da M olur. Bu durumda cevap B olur.
A B C D E
12.
Dirençlerin akımı iletmede yönü önemli değildir. Ancak diyot ve ışık veren diyot
olan led lamba, elektrik akımını tek yönde
iletirler.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
13.
TG – 10
Yıldızların temel yakıtı hidrojendir ve içlerinde en bol bulunan element hidrojendir.
(I doğru)
18.
H
x
O
y
22.
Z
Yıldızlar elektromanyetik ışıma yaparlar.
(III doğru)
Tepkime 2 basamaklı ve mekanizmalıdır.
1. basamağın aktifleşme enerjisi fazla, dolayısıyla yavaş basamaktır. Tepkime hızını
da yavaş basamak belirler.
I. Eğer Z metal atomu ise y bağını oluşturan elektron çifti tamamen elektronegatifliği
yüksek olan O atomuna ait olacak ve böylece bileşik iyonik yapıda bir hidroksit yani
baz olacaktır. Örneğin; NaOH
Kütleleri ne kadar büyükse enerjilerini o
kadar çabuk tüketirler. Dolayısıyla parlaklıkları o kadar fazladır. (II doğru)
Tepkimenin toplamına bakıldığında girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerinkinden
yüksek olduğu için tepkime ekzotermiktir.
II. Eğer Z ametal ise, y bağı kovalent
olacak. Böylelikle Z, O nun etrafındaki
elektron yoğunluğunu azaltacaktır. Bu etki
x bağı tarafından hissedilecek ve O atomu
elektronu kendine çekecek ve H atomundan uzaklaştıracaktır. Bileşik asit özellik
gösterecektir. Örneğin; HOCI
A B C D E
14.
Yeni ay evresinden yaklaşık bir hafta sonra, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sağ yarısı aydınlanmış olarak görünür. Ay’ın bu
evresine ilk dördün denilmektedir.
III. Z atomuna bağlı O atomu sayısı arttıkça O – H bağının elektronları daha kuvvetli çekilecek, proton ayrılması kolaylaşacak, bileşiğin asit özelliği artacaktır.
A B C D E
A B C D E
23.
FeO(k) + CO(g)

Fe(k) + CO2(g)
(0,5 – x) atm
Kp =
A B C D E
=
x atm
PCO2
PCO
= 0, 4
x
0, 5 - x
= ( 0 , 5 - x) : 0 , 4 = x
15.
0, 2 - 0, 4x = x
● Jips
0 , 2 = 1 , 4x
●● Marn
19.
●● Dolomit
●● Kaya tuzu
30
= 58, 5 gram
195 :
100
x=
Denkleme göre 2 mol NaCI den 2 mol HCI
oluşmaktadır. Yani mol sayıları eşittir.
kimyasal tortul kayaların bazılarıdır.
Turba, organik tortul kayalar arasındadır.
n NaCI =
A B C D E
1
7
A B C D E
58, 5
= 1 mol NaCI
58, 5
1 mol NaCI: 1 mol HCI
1 mol HCI
36, 5 g d›r.
A B C D E
24.
16.
+
Pb (2aq
) + 2I (aq)
PbI 2 (k)
K çç = 7Pb 2+A : 7I -A
2
= _ 2 : 10 -3 i : _ 4 : 10 -3 i
2
= 32 : 10 -9
Bey Dağları
20.
Haritada da görüldüğü gibi Bey Dağları,
güzergâh üzerinde yer almaz.
7. periyot serisine Aktinitler serisi denir.
Farklılaştırıcı elektron bir f elektronudur. Bu
elektron en dış kabuktan iki kabuk içeride
bulunan kabuğa eklenir. Bundan dolayı bu
elementlerin kimyasal davranışında en dış
üç kabukta bulunan elektronlar rol oynar.
Hepsi metal ve paramanyetiktir.
O
CI
P
A B C D E
CI
CI
Oksijen atomunun formal yükü,
= +6 – (1 + 6) = –1
Fosfor atomunun formal yükü,
= +5 – (4 + 0) = +1
Her bir klor atomunun formül yükü,
A B C D E
6. periyot serisine Lantanitler,
A B C D E
17.
İç geçiş elementleri periyodik cetvelin alt
kısmında bulunur.
21.
Termodinamiğin birinci yasası enerjinin
korunumu yasasıdır. Her üç ifade de doğrudur.
= +7 – (1 + 6) = 0
25.
Pil tepkimesi;
anot
Zn & Zn +2 + 2e
-
+
+
f = + 0, 76 V
katot 2e + 2H & H 2
f = 0, 00 V
Zn + 2H + & Zn +2 + H 2
f = 0, 76 V
şeklinde bulunmuştur. Yani pil potansiyeli
pozitif olduğundan tepkime istemlidir. Bu
nedenle çinko anottur. Yükseltgenmek istemektedir (Hidrojene göre).
A B C D E
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
TG – 10
26.
32.
Al (k) & Al
+
+
+3
+ 3e
-
f yük = 1, 66 V
-
Ag + 1e & Ag (k)
f ind = 0, 34 V
Al (k) + 3Ag + & Al +3 + 3Ag (k) f = 2, 00 V
Yönetici moleküllerin en küçük birimi nükleotiddir. Her nükleotidin yapısında bir tane
organik baz (II) bulunur. Üç nükleotid (I) bir
aminoasiti ifade eder. Çok sayıda nükleotit,
polinükleotidi (III) oluşturur.
36.
Bitkiler
Damarsız
tohumsuz
bitkiler
A B C D E
Al anottur, Al elektrot aşınır.
Ag katottur, Ag elektrodun kütlesi artar.
Dış devrede elektronlar anottan katoda
doğru gider.
33.
Tuz köprüsündeki katyonlar katoda, anyonlar anota gider.
27.
II. R – C ≡ C – R şeklinde doğrusaldır. Bu
nedenle geometrik izomeri yoktur.
III. Hibritleşme türü sp dir.
Damarlı
tohumlu
bitkiler
Kapalı
tohumlu
bitkiler
– Bir çenekliler
– Çift çenekliler
Tablodan da anlaşılacığı gibi iletim demeti
(damar), çiçek oluşturma (tohum) ve tohumdaki çenek sayısı bitkilerin sınıflandırılmasına kullanır.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
glikoz oksijensiz solunumla laktik asite dönüşür. Kaslara yeterli oksijen gerektiğinde
ise laktik asitler glikoza dönüşür. Bu sebeple de enzimler tersinir çalışmaktadır.
I. 3’lü bağ içeren bileşikler alkindir.
Damarlı
tohumsuz
bitkiler
Açık
tohumlu
bitkiler
I. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
laktik asit oksijenli solunumla parçalanark
ATP üretilmektedir.
II. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
laktik asit oksijenli solunumla parçalanırken elektron taşıma sistemi görev alır
ancak yeniden glikoza dönüşürken ETS
görev almaz.
A B C D E
Bitkiler alemininin sınıflandırılması şu şekildedir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
37.
34.
28.
Kontrollü deneylerde değiştirilen faktörün
etkisi araştırılmaktadır. Deneyde değiştirilen ışığın rengi olmuştur. Farklı renkler
ışığın farklı dalga boylarında ortaya çıkar.
A B C D E
Genotipi AaBbCc şeklinde olan bireyin A ve
C genleri bağlı ise bireyin kromozomları ve
kromozomları üzerinde bulunan genlerin
dağılımı şu şekildedir;
A
a
C
c
B
b
Bu bireyin Crossing - Over gerçekleşmeden oluşturacağı gametler şunlardır;
Y tüpünde peptit bağ parçalanmıştır (A enzimi). Peptit bağ yalnız protinlerde vardır.
Proteinler sindirildiğinde ortamın pH sı düşer ve asitlik artar. Z tüpünde ise yağ sindirimi gerçekleşmiştir. Çünkü ester bağ yağlarda vardır. Yağlar sindirildiğinde ortamda
yağ asitler oluşacağından asitlik artacaktır.
O hâlde Y ve Z tüplerinde asitliğin arttığı (II)
kesin doğrudur.
ABC
29.
AbC
II. ve IV. öncülde verilen değişkenler pH ın
değişmesine sebep olur. Dolayısıyla H+ ve
OH– iyonlarının konsantrasyon değişiklikleri aynı etkendir.
aBc
abc
bunların dışında kalan;
A B C D E
ABc
T tüpünde glikozit bağı parçalanmış (C) ancak polisakkarit olduğu kesin değildir. Çünkü disakkaritlerde de glikozit bağ bulunur.
aBC
abc
Abc
30.
Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum
glikolizle başlar. Dolayısıyla glikoliz tüm
canlılarda ortak gerçekleşen biyokimyasal
tepkimelerdir. Krebs tepkimeleri ve ETS
yalnız oksijenli solumunda görülür.
X tüpünde hem B enzimi hem de C enzimi sindirim gerçekleştirdiğinden bu tüpte
ya bir nükleotit vardır ya da yağla birlikte
karbonhidrat vardır. Çünkü nükleotitlerde
ester bağ ve glikozit bağı vardır. Yağda ester bağı, karbonhidratlarda ise glikozit bağı
vardır. O hâlde X tüpünde nükleotit olduğu
kesin değildir. Bu I. öncülün doğru olmadığını gösterir.
A B C D E
gibi gametler ise Crossing - Overle meydana gelir.
A B C D E
A B C D E
35.
31.
Böbrek yalnız omurgalı hayvanlarda bulunan bir boşaltım organıdır. Solungaç solunumu, kapalı dolaşım, hemoglobin üretimi
ve merkezi sinir sistemi bazı omurgasız
hayvanlarda da vardır.
A B C D E
A, B, D ve B seçeneklerinde verilen canlıların tamamı insanlar tarafından yetiştirilen
kültür canlılarıdır. Melezleme yöntemleriyle bu türlerin evrimleşmesi sağlanmıştır.
Ancak C seçeneğindeki; dinozorların yok
olması insanlar tarafından gerçekleştirilmemiştir.
38.
Böbrek üstü bezlerden salgılanan adrenalin hormonu, sempatik sinirlerin uyarılmasını sağlar. Sempatik sinirlerde kalp atımını
hızlandırır.
Parasempatik sinirlerde, asetil kolin hormonou sağlayarak kalp atımını yavaşlatır.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
39.
TG – 10
Bataklıklar birçok organizmanın yaşadığı
bir mikroklimadır. Bataklıkların kurutulması
burada yaşayan türlerin yok olmasına sebep olur. Dolayısıyla bataklıklarda korunması gereken ekosistemlerdir.
43.
Soruda verilen öncüllerin hepsi “bilimsel
bilgi”nin özelliğidir.
47.
A B C D E
İki aşamalı testlerin ilk aşamasında öğrenciye çoktan seçmeli veya sınıflama gerektiren testler uygulanır.
İkinci aşamada ise ilk aşamada verdiği cevapların nedenini açıklanması istenir.
A B C D E
Bu sayede öğrencinin sahip olduğu birçok
kavram yanılgısı ortaya çıkarılır. Bundan
dolayı iki aşamalı test diğer seçeneklere
göre daha etkilidir.
A B C D E
40.
I. Bitkiler
II. Saprofitler
III. Nitrit bakterileri
IV. Nitratbakterileridir.
44.
I, III ve IV. canlılar ototrof (üretici)tur. I. canlı
fotoototrof, III ve IV. canlılar ise kemoototroftur.
Öğrencilerin soruda verilen bilimsel süreç
becerilerini kazanmaları için öğretmen,
öğrencilerine bağımsız değişkeni öğrenci
tarafından değiştirilebilir deneyler yaptırıp
sonuçları öğrencilerine yorumlattırmalıdır.
48.
A B C D E
Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen öğrencilerin ön bilgilerin ve kavram yanılgılarını tespit etmelidir. (I doğru)
Öğrencilerin dikkatlerini çekebilmek için
günlük hayattan örnekler vermelidir. (III
doğru)
II. canlı ise tüketicidir.
A B C D E
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrencilerin
sonucu kendi öğrendikleriyle gitmesi beklendiği için, öğretmen formülleri konu başında vermemelidir. (II yanlış)
A B C D E
41.
Verilen sembollerden
45.
I. sıcak cisim uyarısı,
II. kimyasal madde uyarısı,
III. kırılabilir cam uyarısı
Öğrencilerin verdiği cevaplardan I, II, III
ve V için kavram yanılgılarından bahsedilebilir.
A B C D E
49.
anlamına gelmektedir.
Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda bilgi öğrenme alanı
●● Canlılar ve Hayat,
A B C D E
●● Madde ve Değişim,
●● Fiziksel Olaylar,
●● Dünya ve Evren,
alt alanlarından oluşmaktadır.
A B C D E
42.
Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı’nda; analitik düşünme, iletişim,
takım çalışması ve yaratıcı düşünme yaşam becerileri kapsamında yer alırken fen
ve kariyer bilinci yaşam becerileri kapsamında yer almaz.
46.
Öğrencinin deneyinde yaptığı temel hata
iki bağımsız değişkenin (sıcaklık ve yüzey
alanı) olmasıdır.
A B C D E
A B C D E
50.
Soruda verilen alt alanlar fen - teknoloji toplum - çevre öğrenme alanının alt alanlarıdır.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Fen ve Teknoloji 10 - İhtiyaç Yayıncılık