KAVRAM YANILGISI NEDİR?
• Matematik eğitimi literatüründe matematik
öğreniminde karşılaşılan zorlukları ifade etmek için
birçok değişik terimin kullanıldığı, aynı zamanda
birbirlerinin yerine de kullanıldığı görülmektedir.
“zorluk” (difficulty), “kavram yanılgısı”
(misconception) ve “hata” (error) terimleri öğrencilerin
matematik öğreniminde yaşadıkları güçlüklerin ifade
edilmesinde en sık kullanılanlar arasındadır.
• Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini anlamlandırmada ve
çözümlemede en yeterli terimin KAVRAM YANILGISI
olduğuna karar verilmiştir. Kavram yanılgısı en genel
ifadeyle “öğrencilerin fikirlerindeki bilimsel olarak
doğru olmayan, kendilerine özgü yorumlar ve
anlamlar” olarak tanımlanmaktadır.
Öğrencilerin öğrenme
güçlüklerini
anlamlandırmada ve
çözümlemede en yeterli
terimin kavram yanılgısı
olduğuna karar verilmiştir.
Kavram yanılgısı en genel
ifadeyle “öğrencilerin
fikirlerindeki bilimsel
olarak doğru olmayan,
kendilerine özgü yorumlar
ve anlamlar” olarak
tanımlanmaktadır.
KAVRAM YANILGISI TÜRLERİ
Kavram Yanılgılarının Nedenleri?
Konu üzerinde yapılan araştırmalar
incelendiğinde öğrenci kavram yanılgılarının
nedenlerinin öğrenci bilgi düzeyi ve
becerisi,öğretim yöntem ve stratejisi,öğrenilen
konunun zorluğu gibi birçok değişik etkenle
ilişkilendirildiği görülmektedir. Kavram
yanılgılarına yol açan sebepleri de ayrıntılı
incelersek;
1. Epistemolojik nedenleri
2.Psikolojik nedenleri
3.Pedagojik nedenleri
şeklinde sıralayabiliriz.
Kavram Yanılgılarının Psikolojik Nedenleri
Kavram yanılgılarının psikolojik nedenleri,en
genel anlamda,biyolojik,bilişsel ve duyuşsal
boyutları içeren kişisel gelişimle alakalıdır.
Bu bağlamda,öğrencinin kavrama
yeteneği,becerisi,öğrenilenin öğretildiği
dönemde bireyin bulunduğu gelişim
aşaması,önceki bilgileri ve hazır bulunuşluk
düzeyi gibi faktörlerin hepsi öğrencinin
öğreneceği yeni bir kavramı nasıl öğrendiğini
derinden etkilemektedir.
Örneğin, bir sayıyı 10 sayısı ile çarpma
Bilindiği gibi ilköğretim yıllarında 10 sayısı ile
çarpma işlemi öğretilirken bir sayıyı 10 ile
çarpmak demek çarpılan sayının sonuna bir 0
eklemektir. Şeklinde bir kural kullanılır. Doğal
sayıların 10 ve kuvvetleri ile çarpımında doğru
sonuca ulaşmak için kolaylıklar sağlayan bu kural
ondalık sayıların 10 ile çarpımında kavram
yanılgısına neden olmaktadır. Öğrenci 2,3 x 10
çarpma işlemini 2,30 şeklinde cevaplayarak
hataya düşmektedir. Halbuki 10 sayısı ile çarpma
işlemi “ çarpılan sayıyı 10 kat büyütür” kuralı
şeklinde verilmelidir.
Kavram Yanılgılarının Yaşandığı Başlıca Konular
Üslü ve köklü sayılar
Sayılarda basamak değeri kavramı
Negatif sayılara ilişkin zorluklar
Simetri kavramı
Permütasyon , kombinasyon konuları
1. dereceden bir bilinmeyenli denklemler
Bir sayıyı sayı doğrusu üzerinde gösterme
Kesirler üzerinde dört işlem
Ondalık sayılar üzerinde işlemler, sıralama
Yüzde problemleri
Oran-orantı…
HATA TÜRLERİ
İlköğretim Matematik dersinde “Üslü sayılarda sıralama
yapar” kazanımını gerçekleştirmek isteyen öğretmen
öğrencisine; 2800, 3600, 5400 sayılarını büyükten küçüğe
doğru sıralamasını ve cevabının nedenini açıklamasını
istemiştir. Soruyu cevaplamak isteyen Ali, “Öğretmenim
2800 > 3600 > 5400 şeklinde olmalıdır. Çünkü üssü büyük
olan sayı daha fazla değerin çarpımı olacağı için üssü
büyük olan sayı en büyük olacaktır diye düşündüm.”
cevabını vermiştir.
Buna göre Ali’nin soruya vermiş olduğu cevap
incelendiğinde aşağıdaki hata türlerinden hangisi
yapılmıştır?
A)
Kavramsal Hata
B)
Prosedürel Hata
C)
Genelleme Hatası
D)
Yorumlama Hatası
E)
Kurallaştırma Hatası
Cevap C seçeneğidir.
III. öncülde verilen hata bir işlem
hatasıdır. Kavram yanılgısı olarak ele
alınmaz.
I. ve II. öncüllerdeki hatalar kavram
yanılgısı olarak araştırmalarda yer alır.
Kavram yanılgılarının sebeplerinden biri de
epistemolojiktir,
I.öğretim modellerinden kaynaklanır.
II.öğrenilecek kavramın doğasında
vardır.
III.kavramların ders kitaplarındaki
sunuş biçimindendir.
ifadelerinden hangileri epistemolojik
sebeplerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
Kavram yanılgılarının sebeplerinden biri de
psikolojiktir.
I.
Öğretim modelleri
II. Ders kitapları
III. Öğrencinin kavrama yeteneği
ifadelerinden hangileri psikolojik
nedenlerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
•
•
•
•
•
•
•
Kavram yanılgısıyla ilgili olarak,
I. Epistemolojik nedenlerden kaynaklanır.
II. Çevre şartlarından kaynaklanır.
III. Okulun fiziki şartlarından kaynaklanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
•
•
•
•
A seçeneğidir. Kavram yanılgıları;
1. Epistomolojik
2. Psikolojik
3. Pedagojik nedenlerden kaynaklanır.
Download

Matematik Eğitimi Ders-3