KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
7 – 8 Haziran 2014
TG – 8
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
“Cismin hızı daima sürtünme kuvvetine
terstir.” yargısı kesinlikle doğrudur. (I)
4.
TG – 8
6.
Yatayda alınan yol, x = v : t idi.
İtme, I = F : Dt idi, artış hareketlerinde net
kuvvet cismin ağırlığıdır.
“Cisim yavaşladığına göre a ile V zıt yönlüdür.” yargısı yanlıştır. (II)
Yansıma kuralları gereği gelen ve yansıyan
ışın normalle eşit açı yapar.
I
x
olur.
v
x
Öyleyse, I = F : Dt = mg : olur.
v
A B C D E
F = mg olur. Süre ise t =
F ile sürtünme kuvveti aynı yönlü de zıt
yönlü de olabilir. F ile fs aynı yönlü olup hareket yönüne ters olabilir. F ile fs zıt yönlü
ise fs > F dir ki yavaşlıyor.
60°
60°
al
rm
No
M
A B C D E
Buna göre ışın 4 yolunu izler.
A B C D E
5.
2.
Basınç birimi pascal =
N = kg m/s2 idi,
N
m2
dir.
7.
Pascl = _ kgm/s 2 i /m 2
=
kg
m : s2
i
b
b
i
Levhalar arasında yüklü taneciğin kazandığı enerji f : q dur.
1
1
mv 20 + fq = mv 2 eşitliğine göre v son
2
2
P
hız levhalar arası uzaklığına bağlı değildir.
olur.
a
A B C D E
(v0 varsa cismin ilk hızıdır.)
a
A B C D E
Işın prizma içine b açısıyla kırılıp girse aynı
koşullarda P noktasında dışarıya ilk gelme
açısı olan i açısıyla çıkar. Bu durumda ışın
3 yolunu izler.
A B C D E
8.
3.
X
X
Enerji - yol grafiğinin eğimi net kuvveti verir.
X
K
L
M
X
N
30
E€im = tan a ==- 5N olur.
6
+
–
Sonucun – olması kuvvetin hareket yönüne ters olması iledir.
P
X
A B C D E
X
X
Devrede sol üst köşeye X noktası denilirse,
bu nokta takip edilirse K lambasının iki ucu
da X olur yani K lambası kısa devredir ve
ışık vermez.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
TG – 8
9.
12.
i
2i
2F
2F
6F
1,5F
3i
6F
1,5F
K
L
Açısal momentum değişimi
Dnh
h
=
den
r
2r
15.
Dn = 2 olur.
Yani elektron n = 1 den n = 3 e çıkmıştır.
●● Holosen’e klimatik optimum devri
n = 3 e çıkan elektron iki foton salarsa
●● Pleistosen’e buzullar devri denilmektedir.
n = 2 ye ve n = 1 e iner bu sırada
Ancak Laramiyen orojenezi Jura’da değil
Kretase’de oluşmuştur.
12,1 – 10,2 = 1,9 eV ve 10,2 eV lik fotonlar
salar. Bu iki fotondan şıklarda 1,9 eV var.
M
● Devoniyen’e balıklar devri
●● Eosen’e Eski Yunancada yeni hayvan
türlerinin başlangıcı
A B C D E
A B C D E
Akım taşıyan teller aynı yönlü akım taşıyor2Ki 1 : i 2
:,
sa birbirini çeker. Bu kuvvet F =
d
dir. Buna göre K ile L birbirini 2F ile çekerse
L ile M de birbirini 6F ile çeker, K ile M ise
1,5F ile çekerler.
FK = 2F + 1,5F = 3,5F,
FM = 6F + 1,5F = 7,5F olur.
FK
FM
10.
=
3, 5
7, 5
=
7
olur.
15
A B C D E
Fotoelektrik olay ışığın tanecik modeli ile
açıklanır, dalga modeli ile açıklanamaz.
Diğer olaylar dalga modeline göre çalışır.
13.
A B C D E
Bir yıldızın saniyede yaydığı enerji kapasitesi ışıtma (aydınlatma gücü), birim yüzeye bir doğrultuda dik gelen ışık şiddeti
parlaklık, bir yılda ışığın boşlukta alacağı
mesafe ışık yılı ve bir yüzeyden saniyede
yayılan enerji miktarı da ışınım gücü olarak
adlandırılır.
C seçeneğinde verilen anlam - kavram eşleştirmesi doğrudur. Bir nesnenin konumunun gözlemciye göre değişimine paralaks
(üçgenleme metodu) denir.
16.
Jeosenklinallerde sıkışmanın artması sonucu jeosenklinaller içerisindeki çeşitli
kütleler, sıkışmanın şiddet ve yönüne göre
kıvrılıp faylar boyunca birbirleri üzerinde
kayarak ve dilimlenerek yüzeye çıkarlar.
Paraksizma safhasında meydana gelen
bu olaya üzerlenme yani obduction denilmektedir.
A B C D E
A B C D E
11.
Elektromanyetik dalganın frekansı f, dalgaboyu m ise
c = m : f idi.
14.
Özellikleri verilen gök ada, Samanyolu'nun
da içinde bulunduğu Normal Sarmal gök
ada çeşididir.
A B C D E
Ayrıca 100 MHz = 100 : 106 Hz
3 : 108 = m : 100 : 106
m = 3 m bulunur.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
17.
TG – 8
20.
H+ O
– –
+ – – + +
H C◦ ◦C+ –OH
–
+
? mol C =
H
–3 + D = –3
Örnekte bulunan her bir elementin mol sayısı hesaplanır.
+3 + D = +3
12
= 0, 52
? mol H =
0, 65
= 0, 65
1
? mol N =
3, 64
= 0, 26
14
–3, +3
A B C D E
6, 24
22.
x hep tan =
3 mol
= 0, 3 mol
10 mol
x ok tan =
7 mol
= 0, 7 mol
10 mol
Ptoplam = x hep tan : Pc hep tan + x ok tan : Pc ok tan
= 0, 3 : 0, 15 + 0, 7 : 0, 05
= 0, 045 + 0, 035
= 0, 08
6, 24 + 0, 65 + 3, 64 = 10, 53
A B C D E
12, 61 - 10, 53 = 2, 08
? mol O =
2, 08
= 0, 13
16
Her bir değeri, en küçük değer olan 0,13 e
bölersek
4 mol C, 5 mol H, 2 mol N, 1 mol O çıkar.
Basit formül C4H5N2O dir.
A B C D E
23.
18.
–
3 ≡ N nükleofildir.
HCOOH + H 2 O ? HCOO - + H 3 O +
0, 5
A B C D E
XM
Ka =
21.
XM
7HCOO -A : 7H 3 O +A
7HCOOHA
X:X
2 : 10 -4 =
0, 5
1. tepkime 2 ile çarpılıp ters çevrilecek.
1 : 10 -4 = X 2
2. tepkime aynen alınacak.
X = 10 -2 M
3. tepkime 12 ile çarpılacak.
pH = - log 7H 3 O +A = - log 10 -2 = 2
2H 3 BO 3 + 6HCI & 2BCI 3 + 6H 2 O
B 2 H 6 + 6H 2 O & 2H 3 BO 3 + 6H 2
pH + pOH = 14 & pOH = 12
A B C D E
6H 2 + 6CI 2 & 12HCI
B 2 H 6 + 6CI 2 & 2BCI 3 + 6HCI
-_ TH 1 : 2 i =-_ - 113 : 2 i =+ 226
TH 2 =- 493
_ TH 3 : 12 i = _ - 90 : 12 i =- 1080
19.
I. London kuvvetleri elektron harekeliliğinden kaynaklandığı için polar moleküllerde de London vardır.
TH T = 226 + _ - 493 i + _ - 1080 i
=- 1347
A B C D E
II. Metalik bağ pozitif iyonlar ile en dış
elektronların serbest hareketleriyle bir
arada tutulmayı sağlamasıyla oluşur.
24.
? F = 10 dk d
60 s 1, 93 coul
1F
nd
nd
n
1 dk
1s
96 500 coul
? F = 0, 012 F
III. Bir metalin değerlik elektronları, geniş
bir dalga boyu aralığındaki ışığı absorbe ederek daha yüksek düzeylere
kolayca geçebilirler. Bu elektronlar
tekrar daha düşük enerjili düzeylere
geçtikleri zaman ışık yayınlanır. Bu
da parlak gözükmelerini sağlar.
? g Cu = 0, 012 F f
Cu 2+ + 2e –
0, 012
&
64g Cu
2F
p = 3, 84 g
Cu (k)
0, 06
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
25.
TG – 8
Dengede her iyondan küçük bir miktar olduğunu kabul edelim.
28.
Ag +
(aq) + CI (aq) & AgCI (k)
n CI- =
71 : 10 -3 gram
= 2 : 10 -3 mol
35, 5 gram
A B C D E
A B C D E
26.
OH
H 2 SO 4
›s›
Bütün proteinde eşit sayıda amino asit
bulunduğundan üretimlerinden sorumlu
genlerin büyüklükleride aynıdır. (I. öncül
doğru)
E: Y kabında O2 kullanılmaz ancak CO2
üretilir. Dolayısıyla Y kabındaki gaz basıncı
artar. Gaz basıncının artışına bağlı olarak
renkli sıvı I yönüne doğru olur.
= 5 : 10 -3 Litre = 5 mL
4 : 10 -2
32.
D: X kabında gaz basıncı sabit kaldığı için
renkli sıvıdaki hareket X kabındaki olaylara
bağlı olarak gerçekleşmez.
2 : 10 -4
n
& 0, 04 =
V
V
2 : 10 -4
En fazla üre nefran kanalında bulunur (2),
en az üre ise böbrek toplardamarın (3) da
bulunur.
A B C D E
C: Y kabındaki bakteri oksijensiz solunum
yaptığından kaptaki O2 miktarı sabit kalır.
CI– = 2:10–4 mol ise Ag+ da 2:10–4 mol
olmalıdır. Ag+ iyonu AgNO3 çözeltisinden
karşılanacağından çözelti de 2:10–4 mol
olmalıdır.
V=
31.
B: Glikozun subustrat olarak kullanıldığı
hücresel solunumda gaz basıncı sabit kalır. Çünkü 6O2 kullanılır ve 6CO2 üretilir.
Fotosentezde ise tersi gerçekleşir.
1 L de
100 ml de 2:10–4 mol vardır.
M=
A: Işıklı ortamda bitkilerde hem solunum
hem de fotosentez gerçekleşir. Dolayısıyla
hücresel solunumda oluşan CO2 kullanılarak fotosentez devam ettirilir.
29.
Alkolden su çekilirse alken oluşur.
H2
pt katalzor
Hücresel solunumda üretilen ATP yalnız
fotosentezde kullanılmaz. Fotosentezin
karanlık evre tepkimelerinde kullanılacak
ATP aydınlık evrede ışık enerjisinin etkisiyle üretilir.
A B C D E
Aynı proteinler farklı canlılarda üretilebilir
dolayısıyla II. öncülde verilen bilgi kesin
doğru değildir.
Alkene H2 katılarak indirgenirse Alkan
oluşur.
Bütün proteinler ribozomlarda üretilir yani
III. öncülde verilen bilgi doğrudur.
A B C D E
A B C D E
27.
O
O
30.
CX = CH3 C O C C H3
Sistematik anhidrittir.
IUPAC adı etanoik anhidrittir.
Bitkilerde meristem doku hücreleri kloroplast taşımaz. Bu sebeplerde fotosentez
yapmaz. Yani "D" seçeneğinde verilen bilgi
meristen doku hücrelerinin özelliği değildir.
A B C D E
Kapalı formülü C4H6O3 tür.
A B C D E
6
33.
Darwin'e göre önce kalıtsal çeşitlilikler
meydana gelir. Çevre şartlarının değişmesine bağlı olarak oratama uyum sağlamayan bireyler elenir (doğal seleksiyon). Yeni
ortama uyum sağlayan bireyler hayatta
kalır (adaptasyon).
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
34.
TG – 8
A) A, B, AB, O kangrubunda altı farklı genotip (AA, AO, BB, BO, AB, OO), Rh
için üç farklı genotip (RR, Rr, rr) ve M,
N, MN kan grubu için üç farklı genotip
(MM, NN, MN) vardır. Her üç grup göz
önüne alındığında 54 farklı (6:3:3)
genotip oluşur.
36.
Diploit hücrelerinde 4:10–12 mgr DNA olan
bir hücrenin
●● 8 . 0–12 mgr DNA ancak eşlenme ile oluşacaktır.
●● 2 . 10–12 mgr DNA ise mayoz bölünme
ile oluşabilir.
O hâlde hücre mayoz bölünme gerçekleştirmiştir. Zaten seçeneklerde de bölünme
evreleri 1. ve 2. olarak verilmiştir.
C) Üç farklı kan grubu için üç farklı antikor vardır. A, B, AB, O grup için iki çeşit
(anti-a, anti-b), Rh faktörü içinde bir
çeşit (anti-d) antikor vardır. M, N, MN
grubu için antikor bulunmaz.
Birinci mayozda telofaza kadar olan her
evrede (profaz, metafaz ve anafaz), hücrelerde 8 . 10–12 mgr DNA bulunur.
Birinci mayozda kromozom sayısı yarıya
indiğinden ikinci mayozan telofazına kadar
her hücrede 4 . 10–12 mgr DNA bulunur.
İkinci telofazda ise hücreler çekirdek zarlarını yeniden oluşturduğundan her bir çekirdekte 2 . 10–12 mgr DNA bulunur.
D) A, B, AB, O kan grubunda sıfır olanlar,
Rh faktöründe Rh– (negatif) alanlarda
antijen bulunmaz.
E) Bütün insanlarda M, N veya her ikisi bir
arada bulunan antijen vardır.
A B C D E
A B C D E
I. öncülde verilen bilgi doğrudur. Normal
azot taşıyan bir DNA ağır azotlu ortamda
iki kez eşlenirse 2 melez ve 2 tanede her
iki zincirinde ağır azot taşıyan DNA oluşur.
Dört DNA da çift zincir olduğunda 8 tane
zincir vardır. Bunun 2 tanesi normal azot, 6
tanesi ağır azot taşır. Dolayısıyla ağır azot
taşıyanlar normal azot taşıyanların üç katı
olur.
I. ve II. öncülde verilen karşılaştırmalar
doğrudur. Ancak III verilen karşılaştırma
yanlıştır. Çünkü ithal ürünlerin ülkeye gelmesi için daha fazla enerji harcanmaktadır.
A B C D E
●● 2 . 10–12 mgr DNA ancak eşlenme ile
oluşacaktır.
B) A, B, AB, O kan grubunda iki farklı antijen (A ve B), Rh için bir (Rh+ antijeni) ve
M, N, MN için iki çeşit (M ve N) antijen
bulunur.
35.
39.
37.
Laktik asit fermantasyonu yalnız çizgili kas
hücrelerinde meydana gelir. Dolayısıyla
laktik asiti üreten doku kesinlikle bilinir.
40.
Seçeneklerde verilen Kuzey Avrupa tehlike altında olan endemik bölgelerden biri
değildir.
A B C D E
41.
Hücre sayısının artması ve çekirdek bölünmesi ise yalnız ökaryot hücrelerde görülür.
A, B, D ve E seçenekleri 2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları arasındadır. Ancak
“Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini
sorgulamalarını sağlamak” genel amaçlar
arasında değil fen bilimleri dersinin 7. Sınıf
İnsan ve Çevre İlişkileri / Canlılar ve Hayat
öğrenme alanı “Biyoçeşitlilik” konusuna ait
özel hedef yani kazanımdır.
A B C D E
A B C D E
ATP hem oksijenli hem de oksjensiz solunumda üretilir. Su ve CO2 ise oksijenli solunumda üretilir. Hayvan hücrelerinin hepsinde oksijenli solunum gerçekleşir.
A B C D E
II. öncül yanlıştır çünkü fosforik asitte azot
bulunmaz. Fosforik asitin formülü H3PO4
şeklindedir.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
azot nükleotidin yanlız organik baz kısmında bulunur. Şeker ve fosforik asitte azot
bulunmaz.
A B C D E
38.
DNA replikasyonu hem ökaryot hem de
pokaryot hücrelerin konjugasyonunda gerçekleşir.
Sitoplazmik köprüde her iki canlı grubunda
kurulur.
Pillus yalnız prokaryot hücrelerde bulunur.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
42.
TG – 8
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda,
tüm öğrencilerin fen okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel
Olaylar ve Dünya ve Evren konu alanları
(Bilgi) ile Beceri, Duyuş, Fen - Teknoloji Toplum - Çevre (FTTÇ) öğrenme alanları
belirlenmiştir.
45.
2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programı’nda Dünya ve
Evren öğrenme alanının tüm sınıf düzeylerinde birer ünite olarak verilmesi öngörülmüştür: 5. sınıf Yer Kabuğunun Gizemi, 6.
sınıf Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız
Güneş, 7. sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi, 8.
sınıf Deprem ve Hava Olayları.
A B C D E
48.
Kavram geliştirme süreçleri şunlardır:
Genelleme: Kişi kavramları çoğu halde
sınırlı sayıda gözlem ve deneyimlerden
genellemelere giderek geliştirir. Bu süreçte
“gereğinden fazla genellemeye” ya da “gereğinden az genellenmeye” gidilmemesi
önemlidir.
Tümdengelim: Genel hâlden özel hâllere
inme sürecidir.
A B C D E
Ayırım: Birbirine benzer iki uyarıcıyı ayırt
edip her birine farklı tepkide bulunmadır.
Tümevarım: Özel hâlleri inceleyerek onlardan genel hâle gitme veya sınırlı sayıda
deneyimden genelleme yoluyla sonuç çıkarma sürecidir. Burada “Çocuk bir tek kuş
görmüş olsaydı kuş kavramını geliştiremezdi. Fakat çocuk birçok kuşu gözledikten sonra onların ortak özellikleri olan tüylü
olmak, uçmak, yumurtlayarak üremek gibi
niteliklerden genellemeye varırsa zihninde
kuş kavramı oluşur.
A B C D E
43.
Araştırma - inceleme stratejiyi öğrencilerin
tamamen etkin oldukları öğretmenin onlara hiç bilgi vermediği bir öğretim yoludur.
Bu öğretim stratejisinde problem çözme
aşamaları kullanılır. Problem çözme süreci
problemi fark etme, tanımlama, veri toplama, hipotez kurma, hipotezleri test etme ve
genelleme yapma işlemleri yürütür. Soru
öncülü analiz edildiğinde öğretmenin öğrencilerine problemi sunduğu görülecektir.
Bu aşamadan sonra öğrencilerin problemi
sınırlandıracağı tanımlatma işlemini yönlendirmelidir.
46.
Bu sorunun doğru cevabı “b – b” işaretlemesini yapmaktır. “a – a” işaretlemesini
yapan öğrencilerde kavram yanılgısı vardır. Bu öğrenciler her iki bölümde de yanlış
işaretlemeler yapmıştır.
A B C D E
49.
A B C D E
2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programı’nda “Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler
vererek tartışır.” kazanımı, Fen - Teknoloji
- Toplum - Çevre etkileşimleri beceri alanı
altında kodlanmıştır.
A B C D E
47.
44.
III. öncülde verilen molekülle ilgili açıklamalar doğrudur. Dolayısıyla bir kavram yanılgısından bahsedemeyiz. Ancak I ve II’de
yer alan ifadeler sıklıkla Sökmen ve Bayram (2000: 78-84) öğrencilerin saf madde,
karışım, homojen ve heterojen kavramlarını anlama seviyelerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmalarda I. ifade, Papageorgiou ve Sakka
(2000: 237) tarafından yapılan çalışmalarda II. ifade öğrenciler tarafından dile getirilen ifadeler olup öğrencilerde ortaya çıkan
kavram yanılgılarıdır.
A B C D E
Bilimsel süreç becerileri; gözlem yapma,
sınıflandırma, ölçme, sonuç çıkarma, kestirimde bulunma, işlevsel tanımlar yapma,
değişkenleri saptama ve kontrol etme,
verileri yorumlama, deneyleri planlayıp
gerçekleştirme vb. becerileri kapsar ve
bu becerilerin öğrencilere kazandırılması
laboratuvarda deney yapmakla olabilir.
Buna göre kapalı uçlu deneyler en uygun
olanıdır. Kapalı uçlu deneyler sınıfta öğretilen bilgilerin ispatlanması amacıyla gerçeklestirilen deneylerdir. Bu tür deneylerde
öğrencilerin elinde deneyle ilgili amaçlar ve
işlem basamakları bulunur ve öğrenciler
işlem basamaklarını takip ederek deneyleri
yaparlar.
A B C D E
8
50.
Demir, asitlerden ve diğer birçok kimyasallardan etkilendiği için depolardaki rafların
demirden yapılması uygun değildir. Diğer
öncüllerde verilen ifadeler uyulması gereken kurallardır.
A B C D E
Download

Fen ve Teknoloji 8 - İhtiyaç Yayıncılık