KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
22 Haziran 2014 Pazar
TG – 9
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
3E.N (H – HCl) = 3,2 – 2,2 = 1
4.
Grafiğe göre 3E.N = 1 ise iyonik karakter
%25 tir. Buna göre kovalent karakter %75
tir.
Diels - Alder reaksiyonu bir konjuge dien
ile bir alken veya bir alkin arasında gerçekleşir.
TG – 9
6.
Verilen oklar üzerinde tepkime gerçekleştirilirse A seçeneğindeki ürün oluşur.
A B C D E
CN
3E.N (B – F) = 4 – 2 = 2
3E.N = 2 için iyonik karakter %50 den fazla
%75 ten azdır.
CN
3E.N (O – O) = 3,4 – 3,4 = 0
CN
3E.N = 0 için iyonik karakter %0 dır.
CN
Yargıların her üçü de doğrudur.
A B C D E
A B C D E
7.
Çizilen yapı siklohekzanın koltuk konformasyonudur. Bu yapıda 6 tane eksensel
ve 6 tane ekvatoryal H atomu bulunur. 1
nolu H atomu eksensel, 2 nolu H atomu ile
ekvatoryaldir.
A B C D E
2.
W2 dalga fonksiyonu elektron yoğunluğunu
ifade eder. Çizilen fonksiyonda e– yoğunluğunun merkezde 0 olduğu görülmektedir.
Buna göre e– yoğunluğu 2 lobdan oluşan
bir dağılıma sahiptir. Bu durum p orbitalinde görülür.
A B C D E
5.
Kiral C5H10O alkolü doymamış yapıdadır.
İndirgendiğinde doymuş C5H12O alkolü
yükseltgendiğinde ise akiral karbonil bileşiği verecektir.
HC
CH
H
C*
CH3 1 – penten – 3 – ol
CH2
OH
Kiral
A seçeneğindeki molekül verilen bilgileri
sağlamaktadır.
H
CH2
C* CH2
CH
CH3
+H2
O
OH
Kiral
8.
A) H
+1
–1
C
CH2
O
CH3
B) CH3
OH
akiral
3.
Katotta Ag+ + e– $ Ag tepkimesi gerçekleşir.
5, 4 g Ag :
1 mol Ag
108 g
:
1 mol e = 0, 05 mol e 1 mol Ag
1
Anotta H 2 O $ O 2 (g) + 2H +
(suda) + 2 e
2
0, 05 mol e - :
[H ] =
0, 05
50 L
+1
C
C) CH3
O
CH2
CH
OH
+1
H
C CH2
akiral
CH3
A B C D E
2 mol H
= 0, 05 mol H + oluflur.
2 mol e -
= 10
0
[O] MnO2
+
-3
+1
+3
+1
O
+1
C
–1
–1
0
CH3
H
O
D) CH3
+1
0
C
+1
0
CH3
+2
O
Çözelti hacminin değişmediği kabul edilirse
+
H
–1
0
H
CH3 CH2
+1
C
E) CH3
M pH = 3
+1
0
+1
C
–1
H
+1
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
9.
TG – 9
Bileşiklerdeki oksijen miktarlarını eşitlediğimizde hangi bileşikte element kütlesi en
fazla olursa o bileşikteki oksijen yüzdesi en
az olacaktır.
12.
I2 katısının I– çözeltisindeki çözünürlüğü
saf sudakinden fazladır. I3– iyonunun kararlı yapısı çözünürlüğü artırıcı etki yapar.
15.
Analiz sırasında kullanılan basamakların
sıralaması E seçeneğindeki gibi olmalıdır.
A B C D E
Tepkimede I2 lewis asidi, I– ise lewis bazı
olarak etki eder.
4Fe2O3 $ 8 : 56 = 448 g Fe
3Cr3O4 $ 9 : 52 = 468 g Cr
I
3N2O4 $ 6 : 14 = 84 g N
4SO3 $ 4 : 32 = 128 g S
I
12ZnO $ 12 : 65 = 780 g Zn
A B C D E
I
şeklindedir. C seçeneği yanlıştır.
A B C D E
16.
Bağ derecesi
Bağ orbitallerindeki – antibağ orbitallerindeki
e– sayısı
e– sayısı
2
10.
8 -2
Ba€ derecesi =
=3
2
Çözelti doygun olsaydı grafikten
100 g su için 30 g çökme
500 g su için
Verilen diyagramdan B, C ve D seçeneklerindeki yargıların doğru olduğu anlaşılır.
?
E seçeneğindeki yargı yanlıştır. Molekül
e– verdiğinde bu elektron en yüksek enerjili
dolu molekül orbitalden (HOMO) ayrılır.
150 g katı çökmeliydi
Yalnızca 50 g katı çöktüğüne göre çözelti
ilk durumda (50 °C) doymamış fakat 20 °C
de doymuştur.
20 °C de
A B C D E
13.
100 g su 50 g tuz
500 g su
?
Flor atomunun HFO2 yapısını oluşturması
beklenemez. Bu yapıda Flor atomu + yükseltgenme basamağında olacaktır.
A B C D E
250 g tuz çözmüştür.
Başlangıçtaki tuz miktarı = 250 + 50 = 300
g dır.
mçözelti = 500 g su + 300 g tuz = 800 g
800
300
100
?
% 37,5
A B C D E
17.
Basınçta artış meydana geldiğinin belirlenebilmesi için tepkimelerdeki mol sayısı ve
sıcaklık değişimi incelenmelidir.
1. tepkimede gaz mol sayısı ., T -, P belirlenemez.
14.
● Verilen grafik 2. dereceden bir tepkimeye aittir. (I. yargı yanlış)
●● Doğrunun eğimi hız sabiti k ya eşittir. (II.
yargı doğru)
11.
B seçeneğindeki KNO2 bileşiğinin adı potasyumnitrit olmalıdır.
●● Doğrunun dikey ekseni kestiği nokta
1
a eşittir. (III. yargı yanlış)
[A] 0
A B C D E
A B C D E
4
2. tepkimede gaz mol sayısı ., T -, P belirlenemez.
3. tepkimede gaz mol sayısı -, T ., P belirlenemez.
4. tepkimede gaz mol sayısı ., T -, P belirlenemez.
5. tepkimede gaz mol sayısı -, T -, P kesinlikle artar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
18.
TG – 9
CH
Lucas testinde alkol derişik HCl içerisindeki ZnCl2 ile tepkimeye sokulur. Tepkime
gerçekleşirse suda çözünmeyen alkil halojenür oluşur.
ROH + ZnCl2(HCl) >
21.
CHO
Alkollerin Lucas testine göre dereceleri
belirlenir.
OH
Kimyasal madde ambalajlarında çeşitli
bilgiler yer alır. CAS no kimyasalın servis
kayıt numarasını ifade eder.
C
A B C D E
OH
H
CH
RCl
9
OH
CH2OH
alkil halojenür
1° alkoller + Lucas > Tepkime yok
2° alkoller + Lucas > Yavaş tepkime
CHO
3° alkol + Lucas > Çok hızlı tepkime
CH
Tepkime sonucunda alken değil alkil halojenür oluşur.
OH
C
1
HO
A B C D E
R
2
CH
H
OH
3
CH2OH
Öncelik sıralaması
OH > CH
CHO > CH
OH
OH
CH2OH > H
CHO
CH
OH
CH
OH
22.
C
OH
H
19.
CH2OH
C seçeneğindeki karbonhidrat incelenirse
HO
*
H
CHO
H
*
OH
CH
OH
H
*
OH
CH
OH
CH2OH
HO
İşaretli asimetrik C atomları üzerinden konfügürasyon sırasıyla S, R ve R çıkmalıdır.
H
Öncelik sıralaması
CHO
OH > CH – CH – CHO > CH2OH > H
C
OH
H
HO
3
C
1
CH2OH
A B C D E
R
2
CHO
P1 ve t1 değerleri maddenin üçlü noktasına ait basınç ve sıcaklık değerleridir. Üçlü
noktada maddenin her üç hâli bir arada
gözlenebilir.
CH
OH
CH
OH
OH
A B C D E
CH2OH
CHO
3
HO
C
CH
CH
OH
2
23.
S
OH > CHO > CHOHCHOHCH2OH > H
& 60 ppm &
1 L çözelti
1g
1000 mg
x
60 mg Mg +2
1 L çözelti
1 mol Mg
24 g
= 2, 5 : 10 -3 mol
H
Öncelik sıralaması
mg çözünen
60 mg Mg +2 x
OH 1
CH2OH
ppm =
20.
Soğutucu akışkanlar düşük kaynama noktası ile yüksek kritik sıcaklığa sahip ve buharlaşırken ortamdan ısı alarak sıcaklığın
düşmesine neden olan maddelerdir.
A B C D E
5
[Mg +2] =
2, 5 : 10 -3 mol
1L
= 2, 5 : 10 -3 M
Mg (NO 3) 2 $ Mg +2 + 2NO 3<
>
-3
-3
2, 5 : 10
M
5 : 10
M
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
24.
TG – 9
I. 1 molekül C2H5OH ta 24 akb C bulunur. (I. yargı yanlış)
II. 46 g C2H5OH ta
1 g
27.
29.
9N tane atom
?
E pil = E 0 pil :
0, 0592
2
0
: log
10 -1
1 tane C2H5OH 16 akb O atomu içerir.
4s2
3d
●● 3s ve 3p de toplam 8 e– vardır. Yarı dolu
orbital sayısının olup olmadığı bilinmediğinden 3d orbitallerinde e– olup olmadığı belirlenemez. (III. yargı kesin değil)
●● e– akımı 2. kaptan 1. kaba doğrudur. (I.
yargı yanlış)
A B C D E
3p6
●● , = 0 s orbitalleridir. 1s, 2s, 3s ve 4s de
toplam 8 e– bulunur. (II. yargı kesin)
●● 2. kaptaki çözelti derişimi daha az olduğundan 2. kap anot, 1. kap katottur.
(III. yargı doğru)
3s2
●● Yarı dolu orbitali yoksa baş grup elementidir. (I. yargı kesin değil)
10 -2
E pil , 0, 03 V tur. (II. y arg › do€ru)
III. 6 akb Hidrojen içeren molekül 1 tane
C2H5OH tır.
10 tane tam dolu orbital 10 x 2 e– = 20 e–
1s2 2s2 2p6
Derişim pilleri çözeltilerdeki derişim farkına
bağlı olarak çalışır.
9N
tane atom (II. yargı doğru)
46
Verilen düzenek bir derişim pilidir.
A B C D E
●● 1. kaptaki çözelti su ile 10 L ye seyreltilirse
0,1 : 1 = M : 10
M = 0,01 M
çözelti derişimleri eşitlenir ve pil potansiyeli 0 olur. (III. yargı doğru)
●● 2. kaba 0,01 M ZnSO4 eklenmesi çözelti
derişimine etki etmeyeceğinden potansiyel değişmez. (IV. yargı yanlış)
A B C D E
25.
Poliakrilonitril vinil siyanürün polimerleşmesi ile oluşur.
n CH2
H
H
CH
C
C
CN
H
CN n
Sindiyotaktik polimerleşmede vinil grupları
aynı düzlemde yer almaz. Buna göre cevap C seçeneğidir.
A B C D E
28.
Verilen mol sayılarıyla tepkimenin denge
sabiti
Kc =
1, 5 : 2, 5
1, 5
= 2, 5 bulunur.
Kaba He(g) gönderildiğinde sistemdeki
gazların kısmi basınçları düşer ve tepkime
ürünlere doğru hareket eder.
N 2 O 4 (g) @ N 2 O 2 (g) + O 2 (g)
1, 5 mol 1, 5 mol
2, 5 mol
- 0, 5
+ 0, 5
+ 0, 5
1 mol
V
2 mol
V
Son
denge
3 mol
V
(Son hacim V kabul edilirse)
26.
Uranyum serisi
238
92 U
Aktinyum serisi
231
89 Ac
$ 6 42a + 5 -01b + 207
82 Pb
Başlangıçta 1 L kapta 5,5 mol gaz vardı.
Toryum serisi
232
90 Th
5,5 mol
$ 6 42a + 4 -01b + 208
82 Pb
? U serisinde 8 a var. (I. yargı doğru)
Th serisinde 6 a, 4 b var. (II. yargı doğru)
Ac serisinde 5 b, Th serisinde 4 b var. (III.
yargı yanlış)
A B C D E
1 L hacim kaplarsa
2,4 L
0, 3 mol CO 2 x
1 mol CH 4
1 mol CO 2
x
16 g
1 mol CH 4
0, 3 mol CO 2 x
2 mol O 2
1 mol CO 2
x
32 g
1 mol O 2
= 19, 2 g O 2 kullan›lm›flt›r.
Gazlar başlangıçta eşit kütle olduğuna
göre CH4 ün ilk kütlesi 19,2 olmalıdır.
Artan CH4 ü harcamak için eklenmesi gereken O2 kütlesi
? = 13,2 mol
Son durumda kaptaki N2O4, N2O2 ve O2
gazlarının toplam mol sayısı 6 moldür.
Buna göre nHe = 13,2 – 6 = 7,2
A B C D E
6
CH 4 (g) + 2O 2 (g) $ CO 2 (g) + 2H 2 O (g)
>
6, 72
= 0, 3 mol
22, 4
= 4, 8 g CH 4 kullan›lm›flt›r.
2 3
:
V V
2, 5 =
& V = 2, 4 L bulunur.
1
V
$ 8 42a + 6 -01b + 206
82 Pb
30.
14, 4 g CH 4 x
64 g O 2
16 g CH 4
= 57, 6 g O 2
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
31.
TG – 9
Musluk açılarak sistem yeniden dengeye
geldiğinde sol ve sağdaki bölmelerde basınçlar eşit olacağından birim hacimdeki
tanecik sayıları eşit olacaktır. X in basıncı
büyük olduğundan piston sağa kayacaktır.
33.
2atm
X(g)
TK
nX = 16V
nY = 8V
a Z(g)
TK
NO 2 (g) $ NO (g) +
8V + a
=
Ca $ x mol
Ca + 2HCl $ CaCl 2 + H 2
7 <
x mol
2x mol
HCl mol sayısı 0,2 : 0,5 = 0,1 mol
3 H = 297 kj
1
O
2 2 (g)
Cu + HCl $ tepkime yok
Artan HCl = 0,1 – 2x
3 H = 57 kj
2HCl + Mg (OH) 2 $ MgCl 2 + 2H 2 O
< 1 44 2 44 3
0, 05 mol
0, 25 : 0, 1
0, 025 mol
İstenilen tepkime
nZ = 8V
SO 3 (g) $ S (k) +
24V
3
36.
SO 3 (g) + NO (g) $ SO 2 (g) + NO 2 (g) 3 H = 42 kj
SO 2 (g) $ S (k) + O 2 (g)
4atm
X(g)
TK
24V
1. tepkime ters çevrilmeli, 2. tepkime ters
çevrilip 2 ye bölünmeli ve 3. tepkime olduğu gibi kalmalıdır.
3
O
2 2
0,1 – 2x = 0,05 mol
3 H = 396 kj
A B C D E
8V
2x = 0,05 mol
4V - a
x = 0,025 mol
m Ca = 0, 025 mol x
12V - 3a = 8V + a
40 g
1 mol Ca
=1 g
m Cu = 4, 2 - 1 = 3, 2 g
4a = 4V
a =V
A B C D E
Piston sağ tarafa 1 birim kayacaktır.
Buna göre Z nin son hacmi 3 birim olacaktır.
P1 : V1 = P2 : V2
2 : 4V = P2 : 3V
P2 =
8
3
A B C D E
34.
A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yargılarda çöktürücü reaktif ile oluşan ürünün
sahip olması istenen özellikler belirtilmiştir.
Çöktürücü reaktifin analit ile oluşturduğu
çökeleğin yıkama işleminden sonra bilinen
tek bir bileşime sahip olması beklenir.
A B C D E
37.
NH3 ile HCl nötrleşme tepkimesi verecektir.
Başlangıçta yer alan
NH4Cl mol sayısı 0,3 : 1 = 0,3 mol
0,2 M 1 L
NH3
+
HCl > NH4Cl
0,2 mol
0,1 mol
–0,1 mol
–0,1 mol
0,1 mol
+0,1 mol
0
0,1 mol
0, 1 mol
2L
0, 4 mol
2L
0,3 mol
= 0, 05 M NH 3
= 0, 2 M NH 4 Cl Tampon çözelti
[OH -] = 2 : 10 -5 :
32.
0, 05
0, 2
[OH -] = 5 : 10 -6
Debisi 0,5 L/sn olduğuna göre
Su kütlesi
1g
1 kg
0, 5 L
60 sn
1000 mL
x 20 dk x
x
x
x
=
sn
1 dk
1 mL
1L
1000 g
= 600 kg su
H+ =
35.
BaCO3 tuzu Ba(OH)2 kuvvetli bazı ile
H2CO3 zayıf asidinden oluşan bazik bir
tuzdur.
Q = 600 kg : 4,2 : 50
Bu tuzun anyonu suda hidrolize uğrar.
= 126000 kj
Çözeltide verilen tepkimelerin her üçü de
gerçekleşir.
A B C D E
10 -14
5 : 10 -6
= 2 : 10 -9 M
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
38.
TG – 9
41.
PbCl 2 @ Pb +2 + 2Cl S
S
2S
2
S : (2S) = 4 : 10–6
S = 10–2 M
Ders dışı etkinliklerde öğretmen A, B, C
ve D seçeneklerindeki hazırlıkları yapmak
durumundadır. Öğretmenin öğretmen merkezli stratejiler tercih etmesi ise beklenmez.
46.
Keşfetme kısmından deneyler yapılmalıdır.
II. öneri yanlıştır. I. ve III. öneriler 5E yöntemine göre doğrudur.
A B C D E
A B C D E
[Cl–] = 2 : 10–2 M
PbCl2 den 2 : 10–2 : 0,1 L = 2 : 10–3 mol
KCl $ K+ + Cl–
0,5 M
0,5 M
0,5 M
Cl– mol sayısı 0,05 + 2 : 10–3 = 0,052 mol
Son durumda Cl– derişimi
0, 052
0, 2 L
= 0, 26 M
47.
Çözeltiler karıştırılınca ortak iyon etkisinden dolayı PbCl2 katısı çöker.
I. yargı yanlış, II. ve III. yargılar doğrudur.
Öncüllerdeki davranışlardan üçü de hatalıdır, uyarı gerektirir.
A B C D E
42.
A B C D E
Yapılan etkinlik çalışması öğrencilerde
çevre bilinci ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazandırmaya yönelik olup çalışma
esnasında öğrenciler arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. III. öncül bu
çalışmada hedeflenen bir kazanım değildir.
A B C D E
48.
Proje ödevlendirmelerinde;
●● konu seçimi
●● konunun tartışılıp netleşmesi
39.
SN2 mekanizması tek basamakta yürüyen
ve nükleofil derişimine bağlı yer değiştirme
tepkimesidir. 2° alkil halojenirler hem SN1,
hem de SN2 tepkimesi verebilir. Polar çözücüler SN1 sürecini hızlandırır. Yüklü nükleofiller nötr nükleofillerden daha güçlüdür
ve SN2 mekanizmasını hızlandırırlar.
●● projenin planlanması
●● öğrencinin yönlendirilmesi
43.
●● ürünün sunulması
Öğretmen öğrencilerin öğrenme kabiliyetlerini farklı olabileceğini düşünerek ders
planı ve etkinlik durumlarını hazırlamalıdır.
●● projenin değerlendirilmesi
sırası uygulanır.
A B C D E
A B C D E
CN– en çok tercih edilen olacaktır. Hem küçük hem de oldukça güçlü bir nükleofildir.
CN–
Cl
CN
Cl
CN
+ Cl–
A B C D E
44.
Öğrenci, öğrenmenin kontrolünü elinde
tutar. Öğretmeniyle birlikte öğrenmeye yön
verir.
49.
Kimyanın sembolik dili temel düzey kimya
dersi konularındandır.
A B C D E
A B C D E
40.
x : etil fenil eter (C8H10O)
50.
y : difenil eter (C12H10O)
difenil eter kararlı yapısından dolayı HCl ile
parçalanmaya uğramaz.
45.
Öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmek
portfolyoların genel amaçlarından birisidir.
A B C D E
A B C D E
8
A seçeneği ısı güvenliği, B seçeneği radyoaktif, C seçeneği biyolojik tehlike, D seçeneği elektrik güvenliği, E seçeneği yangın
güvenliğini ifade eder.
A B C D E
Download

Kimya 9 - İhtiyaç Yayıncılık