10. SINIF KİMYA
YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI
Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 10.sınıf
kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak
ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi
10.sınıf kimya konularından çıkmaktadır. Üniversite
sınavlarına hazırlık sürecine başlamanız gereken bu
dönemde; 10.sınıf kimya konularını unutmamanız
amacıyla tüm yıl boyunca işlenen konuları kapsayan
tatil ödevini özenle çözmenizi öneriyoruz. Sorular 1. ve
2. dönem boyunca işlediğimiz konuların tamamını
kapsamaktadır. Soruları çözmeden önce, defterinizden
yıl boyunca işlediğimiz konuları kısaca tekrar ediniz.
Böylece daha verimli sonuç elde edersiniz.
İYİ TATİLLER DİLERİZ…
4. Milikan’ın “yağ damlası deneyini” kısaca
açıklayınız.
5. Kanal ışınları ile protonun keşfini kısaca
açıklayınız.
SORULAR
6. Crooks tüpüyle yapılan “katot ışınları
deneyini” açıklayınız
1. A: Sarı ışık
B: Radyo dalgası
C: Gama ışını
D: X-Ray ışını
E: Yeşil ışık
Yukarıda verilen ışınlar için;
a)Enerjilerini
b)Frekanslarını
7. 3d orbitalinin n, l ve mL değerlerini
hesaplayınız.
c)Dalga boylarını
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
2. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.
10A: ………………. nm
10A: ……………….μm
300m: ………..…….0A
50nm: ……………...0A
300 0A: …………….pm
40pm: …………..….0A
600nm: …………….μm
300cm: ………….….0A
8. 5s orbitalinin n, l ve mL değerlerini
hesaplayınız.
9. 4f orbitalinin n, l ve mL değerlerini
hesaplayınız.
3. Vakumlu ortamda Frekansı 6.105 Hertz olan
ışığın dalga boyunu hesaplayınız.
10. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz ve
orbitallerin enerjilerini büyükten küçüğe
doğru sıralayınız.
4s
6p
5d
n
l
n+l
2
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
11. 0,5 mol CO2 gazı için;
Kaç gramdır? (C:12g/mol O:16g/mol)
Metalik özellik
Ametalik özellik
Elektron ilgisi
İyonlaşma enerjisi
Elektronegatiflik
NŞA’da kaç litredir?
16. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru
inildikçe aşağıda verilen özellikler nasıl değişir?
Toplam kaç mol atom içerir?
12. NŞA’da 8,96 litre C2H6 gazı için;
Kaç moldür?
Kaç gramdır? (C:12g/mol H:1g/mol)
Atom numarası
Çekirdek yükü
Elektron verme eğilimi
Elektron alma eğilimi
Metalik özellik
Ametalik özellik
Elektron ilgisi
İyonlaşma enerjisi
Elektronegatiflik
17. Periyodik cetvelin 3. yatay sırasında yer alan
elementlere ait iyonlaşma enerjisi- atom
numarası grafiği verilmiştir.
İyonlaşma enerjisi
13. NK’da hacmi 6,72 litre olan C3H4 ve NO
gaz karışımının toplam kütlesi 10 gramdır.
Karışımdaki gazların mol sayılarını
hesaplayınız.(C :12, H:1, N:14, O:16)
Atom numarası
14. Eşit sayıda H atomu içeren C2H6 ve C3H4
gazları karışımı 9 gramdır. Buna göre, karışım
kaç mol C3H4 içerir? (C = 12, H = 1)
Grafikteki noktalara ait grup ve atom
numaralarını yazınız. Ayrıca grafiğin neden
doğrusal olmadığını açıklayınız.
18. 14X , 15Y, 16Z elementlerinin birinci (İE1) ,ikinci
(İE2) ve üçüncü (İE3) iyonlaşma enerjilerini
küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
15. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru
gidildikçe aşağıda verilen özellikler nasıl değişir?
Atom numarası
Çekirdek yükü
Elektron verme eğilimi
Elektron alma eğilimi
3
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
19. Çekirdek yükleri verilen elementlerin
periyodik cetveldeki yerlerini bulunuz.
23. Aşağıda verilen karışım örnekleri
arasındaki etkileşim türlerini belirtiniz.
37X
Karışım
52Y
Ca+2 – H2O
88Z
Etkileşim Türü
CH4 - BF3
24Q
K+ - CCl4
30W
20. Aşağıda verilen periyodik cetvele göre;
X T
Z
Y
O F
Cl
Br
İyonik karakteri en yüksek bileşik hangi iki
element arasında oluşur, nedenini açıklayınız.
H2O-NH3
NH3 - CH4
H2O- CCl4
24. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
CCl4
21. Aşağıda verilen kavram haritasını
tamamlayınız.
NH3
H2O
Lewis
Yapısı
TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
Güçlü Etkileşimler
Zayıf Etkileşimler
Molekül
geometrisi
Bağ açısı
22. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
MOLEKÜL
CH3F
CCl4
H2O
NH3
HCl
C2H5OH
H Bağı (var/yok)
Merkez
atomun
Hibrit türü
Bağ
polaritesi
Molekül
polaritesi
CH3-O-CH3
CH3- CH3
4
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
25. “Koordine kovalent bağ” kavramını 2
örnek üzerinden açıklayınız.
26. Zayıf bağlar için aşağıda verilen
eşleştirmelerin doğru/yanlış olduklarını
belirtiniz
D/Y Karışım
İyon –dipol etkileşimi
H2O - CH4
Dipol- dipol etkileşimi
CCl4 - BF3
İndüklenmiş dipolİndüklenmiş dipol etkileşimi
İyon-İndüklenmiş dipol
etkileşimi
Dipol-dipol etkileşimi
H2O- NH3
29. “Etilalkol (C2H5OH) suda çok iyi çözünür
ancak CCl4’ün sudaki çözünürlüğü ihmal
edilecek kadar azdır”. Nedenini türler
arasındaki etkileşimlerini de belirterek
açıklayınız.
Etkileşim Türü
NaCl -H2O
NaCl -CCl4
28. “NaCl tuzu H2O’ da çözünür ancak NaCl’nin
CCl4’deki çözünürlüğü ihmal edilecek kadar
azdır”. Nedenini türler arasındaki
etkileşimlerini de belirterek açıklayınız.
27. Aşağıda madde çiftleri ve aralarındaki zayıf
etkileşimler verilmiştir. Buna göre hangi madde
çiftinde hangi etkileşim türü vardır,
eşleştiriniz.
30. Aşağıda verilen bileşiklerin moleküller arası
etkileşim türlerini de belirterek kaynama
noktalarını büyükten küçüğe doğru
sıralayınız.
X: CH4
Y: H2
Z: CH3F
Madde Çiftleri
HF ile H2O arasında (…..)
Zayıf Etkileşim
I. Metalik bağ
HCl ile CCl4 arasında
(…..)
II. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol
etkileşimi
+
Na ile H2O arasında(…..)
+2
Mg ile CCl4 arasında
(…..)
CH4 ile CCl4 arasında
(…..)
III.Dipol-indüklenmiş
dipol etkileşimi
IV.İyon – indüklenmiş
dipol etkileşimi
Q: HF
31. Aşağıda verilen tablodaki boşlukları
doldurunuz.
Gaz
atm
He
1
V.Dipol-dipol etkileşimi
Ne
VI. İyon- dipol etkileşimi
Ar
Kr
Bar
cm-Hg
Torr
0,2
7,6
380
5
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
34.
A
32.
B CD E
F
M
SO2
gazı
240metre
CH4
gazı
T
3mol
Y(g)
2mol
X gazı
P=1atm
= 1 atm
T
Gazların aynı ortamda serbest bırakıldığında
hangi noktada karşılaşırlar?(SO2: 64,CH4: 16)
Sabit sıcaklıkta musluk açılıp kaba 3mol X gazı
eklenip piston E noktasına kadar çekiliyor. Buna
göre;
Kaptaki toplam basınç kaç atm dir?
Gazların mol kesirlerini hesaplayınız.
Gazların kısmi basınçlarını hesaplayınız.
33.
Po = 75 cm – Hg
35.
X
Gazı
68 cm Su
14 cm
6 mol X
gazı
M
6 mol Y
gazı
Civa
Şekildeki sistemde kaptaki gazın basıncı kaç
cm – Hg dir? (dciva = 13,6, dsu = 1)
T
1 atm
Sabit sıcaklıkta musluk açılıp kaba 6 mol X gazı
eklenip aşağıdaki tepkime tam verimle
gerçekleşiyor. Buna göre kaptaki son basıncı
hesaplayınız.
2X(g) + Y(g)

2Z(g) + 3Q(k)
6
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
36.
5V
N2
3 atm
2V
O2
2 atm
3V
Boş
Sabit sıcaklıkta musluklar açılıyor. Son basıncı
hesaplayınız.
38. Serbest
hareketli pistonla
kapatılmış
şekildeki kaba
sabit sıcaklıkta bir
miktar CH4 gazı
ekleniyor. Buna
göre aşağıda
verilen grafikleri
tamamlayınız?
(H = 1, C = 12)
H2(g)
CH4(g)
PCH4
PH2
PToplam
Zaman
Ortalama kinetik
enerji
Mol sayısı
Hacim
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman
Ortalama molekül
hızı
Molekül
yoğunluğu
Özkütle
37.
Zaman
Phava
Civa
10 cm
Zaman
25 cm
Phava
Şekil I
Zaman
39. Boyle Mariotte yasasını grafik çizerek
açıklayınız.
Civa
30cm
Zaman
10cm
Şekil II
İçinde cıva ile kapatılmış hava bulunan şekil
I’deki cam tüp aynı ortamda yatay konuma
getirildiğinde şekil-II’deki durum oluşuyor. Buna
göre açık hava basıncı kaç cm – Hg ?
40. Gay- Lussac yasasını grafik çizerek
açıklayınız.
41. Charles yasasını grafik çizerek açıklayınız.
7
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
42. Aşağıda verilen çözelti çeşitlerini
açıklayarak birer örnek veriniz.
46.
DERİŞİK ÇÖZELTİ:
300ml
4M HCl
çözeltisi
+
1. kap
700ml
1M HCl
çözeltisi
X M HCl
çözeltisi
2. kap
I.ve II. kaptaki çözeltiler karıştırılıyor. Karışım
kaç molardır?
SEYRELTİK ÇÖZELTİ:
ELEKTROLİT ÇÖZELTİ:
47. 600ml 0,4 Molar HCl çözeltisinden 400ml
su buharlaştırılırsa çözelti kaç molar olur?
43. “Adezyon ve kohezyon” nedir, kısaca
açıklayarak birer örnek veriniz.
48. 200ml 0,3 molar NaOH çözeltisini 0,1
molar yapmak için kaç ml su eklenmelidir?
44. “Viskozite” nedir, kısaca açıklayınız.
49. 20 gram NaOH kullanılarak 400ml çözelti
hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözelti kaç
molardır? (NaOH:40g/mol)
45. “Vurgun olayı” nedir, kısaca açıklayınız.
50. 500 gram suda 1mol NaCl (sofra tuzu) tam
olarak çözünüyor. Oluşan çözelti için normal
basınç altında KN ve DN hesaplayınız.
8
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
Download

10 KİMYA - Mev Koleji