KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / FBT
1.
Kuşların tüylerini kabartarak soğuktan korunmaları ısı iletim hızını azaltmak içindir.
Bu da fiziğin termodinamik alanına ait bir
konudur.
4.
KL çubuğu şekil - I deki gibi dengede ise
ağırlık merkezi L ucuna bir bölme uzaklıktadır. Şekil - II de desteğe göre tork alınır.
K
A B C D E
TG – 7
7.
L
Bağıl hız, V ba€›l = V cisim - V gözlemci
V1 = VKM = VK – (–VM) dir.
P
T
Şekilde verilenlere göre cisimlerin d doğrultusuna uzaklığından cisimlerin hızları
arasında VK > VM > VL ilişkisi olur.
•
V2 = VKL = VK – VL dir.
V3 = VML = –VM – VL dir.
T:1 = P:2 den
Bu bilgilerle V2 < V3 < V1 olur.
T = 2P olur.
A B C D E
A B C D E
2.
•
•
T1
T3
T1
5.
K
T3
T2
K
PK
L
PL
8.
•
ip
X
Deprem dalgasının büyüklüğünü ölçen alete sismograf denir.
A B C D E
a
a
M
L
PM
a
PL
PK
P
düşey
İlk durumda T1, PK yı, T2, PL ve P yi T3 PM yi
tutuyor. İp kesilince T1, yine Pk yı T2, yalnız
PL yi, T3 de yine PM yi tutuyor. Buna göre T1
ve T3 değişmez. T2 azalır.
K cisiminin ağırlığı ipin sol tarafında olur.
Düzeneğin dengede olması için L nin ağırlığı ipin sağ tarafında olmalıdır. Bundan da
L nin türdeş olmadığı anlaşılır. Diğerleri
hakkında yorum yapılamaz.
A B C D E
A B C D E
X
9.
S
Y
Z
N
S
A
R
3.
K, L, M kuvvetlerin büyüklüğü çemberin yarıçapına eşittir. Açılar eşit olursa
a = b = i = 120° olur. Bu durumda bileşke kuvvet sıfır olacağından cisim hareket
etmez.
6.
Türdeş küre tam ortadan iki yarım küreye
ayrılırsa sadece kütlesi yarıya düşer. Isı
sıcaklık farkından dolayı transfer edilen
enerji olduğu için yarıya düşmez. Özkütle
madde miktarına bağlı değildir.
A B C D E
A B C D E
3
Mıknatıs bobine yaklaşırken bobinin içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı artar, uzaklaşırken azalır. İçinden geçerken
değişmez. Manyetik akı mıknatıs bobine
yaklaşırken ve uzaklaşırken değiştiğinden
devrede indüksiyon akımı oluşur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
N
2015 – ÖABT / FBT
10.
vK = vL ise dkarışım =
d + dL
3d =
2
mK = vK : dK
mL = vL : dL
TG – 7
dK + dL
2
3r
2r
n1
& d L = 5d olur.
14.
T
12.
dir.
O1
r
O2
mK
v:d
1
=
&
olur.
mL
5
v : 5d
2r
n2
Bir yıldızın yaydığı ışınımın dalga boyu yüzey sıcaklığıyla ters orantılıdır.
m max : T = 2, 898 : 10 6 nm : K
300 : T = 2, 898 : 10 6
T
T = 9660K bulunur.
A B C D E
A B C D E
X
Y
yatay
Dişlilerin dönme eksenlerine göre tork alarak cisimlerin ağırlıklarını buluruz.
PX : r
PY : 2r
=
PX
4
T : 2r
olur.
&
=
3
T : 3r
PY
Tur sayıları ise n1:2r = n2:3r
n1
3
olur. Cisimlerin yer değiştirmeleri,
=
n2
2
hX
n 1 : 2 rr
3
olur.
=
=
4
hY
n 2 : 2 r2 r
Cisimlerin potansiyel
E P = P : h tan bulunur.
EX
EY
=
PX : h X
PY : h Y
&
EX
EY
=
enerji
15.
değişimi
Yeryüzünde jeolojik devirler süresince dört
büyük orojenez dönemi yaşanmıştır. Bunlar:
– Hüranien (Algomien) Orojenezi
4 3
: = 1 olur.
3 4
– Kaledonien Orojenezi
A B C D E
– Hersinien Orojenezi
– Alp Orojenezi
Devonien’de orojenez yaşanmamıştır.
A B C D E
11.
2r
•
O
r
yatay
X
Y
hY
Cisimler özdeş olduğundan dişli ok yönünde döner. Dişli bir tur atınca Y cismi
h Y = 2r : 2r + 2r : 2r = 8rr kadar (dönme
ve ötelemeden) düşey aşağı iner.
X cismi düşey yukarı doğru dönmeden
dolayı h x = 2r : r kadar yer değiştirir.
Yatayda h lx = 2r2r = 4rr kadar yer değiştirir. X cisminin toplam yer değiştirmesi
h top =
13.
Yıldızların rengi sıcaklıklarını belirler. Yıldızlar uzaya sürekli enerji yayar. Doğar,
büyür ve ölür. Bir yıldızın doğduğu andaki
kütlesi yıldızın parçalanacağı süreyi belirler. Ancak yıldızlarda helyum hidrojene değil, hidrojen helyuma dönüşür.
A B C D E
16.
Kömür çeşitlerinin oluşumu yeniden eskiye
doğru şu şekildedir:
●● Turba
●● Linyit
●● Taş kömürü
●● Antrasit
A B C D E
h 2x + h lx2 den bulunur.
2rr = a ise
h top =
5 a = 9x X 9 x X
h Y = 4a = 9x Y
4 9x
Y
=
5
olur.
4
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
17.
TG – 7
Yoğunluk, kaynama sıcaklığı ve çözünürlük sıvılar için ayırt edici özelliktir.
20.
Tüm karışımdaki maddelerin mol kesirleri
toplamı 1 olmalıdır.
23.
Tepkime ekzotermik olduğundan minimum
enerji ürünlere doğrudur (I doğru).
Enerji
m
I. yargıda d = v den yoğunluk bulunur.
II. yargıda yeteri kadar ısıtılarak kaynama
sıcaklığına getirildiğinde saf sıvının sıcaklığı sabit kalır.
X su = 0, 2
III. yargıda suda çözünebilecek en yüksek
madde miktarı çözünürlüğü belirtir.
PToplam = 12 : 0, 2 + 2 : 0, 8
X glikol = 0, 8 (mol kesri)
Giren
o
o
PToplam = P su
: X su + P glikol
: X glikol
Ürün
Zaman
= 2, 4 + 1, 6 = 4 mmHg
A B C D E
Giren maddelerin mol sayısı ürünlere göre
daha fazladır. O hâlde girenler daha düzensizdir (II doğru). Denge sabiti doğru
yazılmıştır (III. doğru).
A B C D E
A B C D E
18.
2
2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6
1444442444443 -. - -
26 X 1s
718 ArA
21.
-
-
olabilir (I doğru).
iyonunda son katmandan yani 4s2
den 2e– verilir. 3d6 ile sonlanır (II yanlış). d
ile sonlandığından B grubu yani geçiş elementidir (III doğru).
26 X
H 2 O_ k i + ›s› " H 2 O_ s i
Sıvı tanecikleri katı hâle göre daha hareketlidir. Öteleme, dönme hareketi yapar.
Düzensizlik artar. Tepkime ısı alarak (endotermik) gerçekleşir. Sistemin toplam potansiyel enerjisi ve iç enerji artar.
-.
+2
24.
0, 1 :
1
= 10 - 3 M
100
HX E H + + X –
0, 1M
10 –3 M
Ka =
A B C D E
Ka =
A B C D E
10 –3 M
7H A7X A
–
+
7HXA
10 –3 : 10 –3
= 10 –5
0, 1
A B C D E
19.
22.
3MgO + 2H 3 PO 4 " f3H 2 O
3mol
?
2mol
?
0,6mol
kullanılır.
0,4mol
kullanılır.
3mol
0,6mol
Tepkimeye girenler (–) işareti ile belirtilir.
Maddelerin önündeki katsayı paydada belirtilir. O hâlde C3H8 ve O2 girenlerdir.
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O olmalıdır.
A B C D E
Eşit mollerde alınması için her iki maddeden de 0,6 mol alınmalıdır.
25.
Aynı cins elektrotların aynı cins çözeltilere
daldırılması ile elde edilen pillere derişim
pili denir. Bu piller çözelti derişimlerinin
farklı olmasına bağlı olarak çalışır. Derişimi
az olan anot, fazla derişime sahip kaptaki
elektrot katottur.
O hâlde II. yarı hücrede katot bulunduğundan burada indirgenme (e– alma) gerçekleşir.
0,6 - 0,4 = 0,2mol H3PO4 artar.
A B C D E
Cu_ suda i+ + 1e – " Cu_ k i olmalıdır.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
26.
TG – 7
29.
2 - klor 3 - hekzen
CH 3 - CH 2 - CH = CH - CH - CH 3
CI
şeklinde yazılır. O hâlde zikzak gösterimde
H atomları atılır ve C sayısına göre zikzak
ile r bağı ve CI belirtilir.
32.
Enzimler protein yapılı moleküllerdir.
Sempatik sinirler,
n(Amino asit) → Protein + (n – 1) H2O
●● Tükürük salgısını azaltır.
n – 1 = 120
●● Peristaltik hareketleri yavaşlatır.
●● Mide ve bağırsak aktivitesini azaltır.
n = 121 amino asit kullanılmıştır.
A B C D E
●● Kan basıncını artırır.
●● Mesaneyi genişletir.
●● Pupillayı genişletir.
CI
●● Bronşiyolleri genişletir.
Yapısında r bağı olduğundan katılma tepkimesi verir ve Br2 ile katıldığında kırmızı
renk kaybolur. Böylece Br atomları π bağının bulunduğu C atomlarına bağlanır.
Alkenler, sikloalkan ile izomerdir ve kapalı
formulleri CnH2n olmalıdır. H atomlarından
biri yerine CI yerleştiğinden C6H11CI formülü ile belirtilir.
A B C D E
A B C D E
30.
H tüpünde gerçekleşen hidroliz tepkimeleri
3 Laktoz + 3H2O → 3Glikoz + 3 Galaktoz
Maltoz + H2O → Glikoz + Glikoz
Z tüpünde gerçekleşen hidroliz tepkimeleri
4 Sükroz + 4 H2O → 4 Glikoz + 4 Fruktoz
33.
3 Maltoz + 3 H2O → 3 Glikoz + 3 Glikoz
L tüpünde gerçekleşen hidroliz tepkimeleri
2 Sükroz + 2H2O → 2 Glikoz + 2 Fruktoz
2 Laktoz + 2H2O → 2 Glikoz + 2 Galaktoz
27.
üreticiler
Maltoz + H2O → Glikoz + Glikoz
Aldehit, keton, karboksilik asit gibi sınıflar
karbonil grubu bulundurur. Alkan, alkol,
eter ise bulundurmaz.
A B C D E
herbivorlar
birincil karnivorlar
Aseton
CH3 – C = O
|
CH3
ikincil karnivorlar
omnivorlar
formülüne sahip ketondur.
şeklinde enerji akışı görülür.
A B C D E
A B C D E
31.
Aa
1.
nesil
2.
nesil
28.
Ekosistemde enerji akışı ile organizmalar
trofik seviyelere ayrılmıştır. Ekosistem içerisinde akan enerji trofik seviyeler arasındaki transferin etkinliğine bağlıdır. Trofik
seviyeler arasında;
mRNA molekülünün yapısında glikozit,
fosfodiester ve ester bağları bulunur. Ancak hidrojen ve peptid bağları bulunmadığı
için hidrolizi sağlayan enzimler bu bağlara
etki edemez.
A B C D E
Aa
1
AA aa
ya da
Aa
2
Aa
5
AA aa
ya da
Aa
aa
AA
ya da
Aa
4
Aa
3
Aa
6
Aa
Aa
aa
34.
Karaciğer, kırmızı kemik iliği, dalak ve timus hemopoietik organlardır.
1. nesilde 2, 3 ve 4 numaralı bireyler kesin
olarak heterozigot genotipe sahiptir.
Böbrekler ise eritropoietin hormonu ile kemik iliğinde alyuvar üretimini kontrol eder.
2. nesilde ise 6 numaralı birey kesin olarak
heterozigottur. 5 numaralı bireyin genotipi
homozigot ya da heterozigot olabilir.
A B C D E
A B C D E
6
2015 – ÖABT / FBT
35.
TG – 7
Protein tampon sistemi ile hemoglobin,
karbondioksidin alyuvar içinde çözünmesiyle oluşturduğu H+ iyonları ile bağ yapar
ve pH’ın düşmesini önler.
38.
Bikarbanat ve fosfat tampon sistemleri kan
pH’ının aşırı yükselmesi ya da düşmesini
engeller.
A B C D E
41.
1. tür
2. tür
3. tür
x
0
0
0
y
0
0
0
Tutum, değer ya da davranışın farkına
varmak, dikkatini yöneltmek ya da almaya
açık olmak, duyuşsal alanın alma basamağına aittir.
z
1
0
0
A B C D E
k
1
0
0
n
1
0
0
t
0
1
0
s
0
0
1
1. tür ile 2. tür arasında 3 benzer özellik,
1. tür ile 3. tür arasında 3 benzer özellik,
2. tür ile 3. tür arasında 5 benzer özellik
bulunur.
Buna göre 2. ve 3. türler arasında yakın
akrabalık görülür. Atasal bireyden daha
farklı özelliklere sahip 1. türde türleşme
hızı fazladır.
A B C D E
36.
pO2 60 mm Hg’nın altına düştüğünde yeterli oksijen alımı için solunum hızlanır
(hipervertilasyon). CO2 ve H+ atımı artar,
pH yükselir. Oksijenin hemoglobinden ayrılması güçleşir. Solunuma bağlı alkalozis
görülür.
39.
42.
Popülasyonun kontrolünde
Yoğunluğa bağlı Yoğunluğa bağlı olmayan
faktörler
faktörler
_______________________
A B C D E
– predasyon
– ışık
– parazitler
– ısı
– hastalık
– nem
– rekabet
– iklim
Öğretmen dersin girişinde dikkat çekme etkinliği yaparak konuya öğrencilerin ilgisini
çekmeye çalışmıştır.
A B C D E
A B C D E
37.
Memelilerin erkek bireylerinde ikincil eşey
karakterler testosteron hormonu ile sağlanır.
Diğer seçeneklerde verilen özellikler prolaktin hormonu için doğrudur.
40.
Dondurulmuş veya konservelik hazır gıdalar hızlı tüketilmek için oluşturulmuş olsalar
da yüzyıllarca yok olmayacak malzemelerle ambalajlanmaktadır. Hazır gıda tüketimi
sürdürülebilirliği desteklememektedir.
43.
Öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesinde kavram karikatürleri ve kavramsal
değişim metinleri kullanılır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
44.
TG – 7
Gösteri deneyleri, öğretmen merkezlidir.
Öğrenciler öğretmen deney yaparken aktif değildir. Deneyi tasarlayan öğretmendir,
öğrenci sadece izler.
47.
A B C D E
Proje tabanlı öğrenme yöntemi, belli öğretim amaçlarını gerçekleştirme düşüncesiyle, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuları yine
öğrencilerin çalışmasıyla bir iş, ürün ve
eser ile sonuçlandırılmasıdır. Proje tabanlı
öğrenmede bireysel ya da grupla çalışma
gerçekleştirilebilir.
49.
“Türkiye’nin eğitim politikasını başarı açısından değerlendiriniz.” sorusu bilişsel
alanın değerlendirme düzeyine aittir. Bu
soruyu cevaplayan öğrenci en üst düzeyde
davranış sergilemiş olur.
A B C D E
A B C D E
45.
5E modelinin keşfetme basamağında öğrenci deney ve gözlem yaparak keşfettiği
bilgileri açıklar.
A B C D E
46.
Beyin fırtınası, somut yaşantılar kazandırmaz, yaparak-yaşayarak öğrenme sağlamaz.
A B C D E
48.
Yapılandırmacı anlayışta genellikle birincil
veri kaynakları kullanılır. Yapısalcı anlayışta bilgi edinme kaynakları:
●● Uzun süreli bellekten bilgi edinilebilir
(Bireyin önceden zihinsel olarak yapılandırdığı bilgilerdir.)
●● Birincil bilgi kaynakları: Öğrencinin kendi yaşantısıyla gözlediği, deneyimler
yaşadığı süreçlerle elde ettiği bilgi kaynaklarıdır: işlenmemiş veriler, gerçek
modeller, TÜİK verileri, arşivler, gözlem
verileri vb.
●● İkincil bilgi kaynakları: Öğretim sürecinde sunulan ve başka kişiler tarafından
oluşturulan bilgileri içeren kaynaklardır:
kitaplar, internet, eğitim yazılımları ve
öğretmen vb.
A B C D E
8
50.
Soruda verilen “sürdürülebilir kalkınma” ve
“fen ve kariyer bilinci” Fen-Teknoloji - Toplum-Çevre öğrenme alanı kapsamındadır.
A B C D E
Download

Fen ve Teknoloji 7 - İhtiyaç Yayıncılık