KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
10 – 11 Mayıs 2014
TG – 6
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
CH3 – CH2 – C ≡ C – H + H – OH → CH3 – CH2 – C = CH2
(Markovnikov)
4.
OH
enol
O
CH2 → CH3 – CH2 – C – CH3
CH3 – CH2 – C
Aromatik halka elektrofilik yer değiştirme
tepkimesi verir. Bu tepkimelerde halka pi
bağlarındaki e– leri verici yani nükleofil olarak davranır. Tepkimede oluşan ürün fenilmetil ketondur. I. ve II. yargılar doğru, III.
yargı yanlıştır.
7.
Yapının 3 boyutlu hâli
2
CO2H
CO2H
hidrojen
arkaya
alınırsa
C
H
A B C D E
bütanon
etilmetil keton
OH
TG – 6
CH3
OH
C
1
OH
H
R – laktik asit
A B C D E
2.
Alkenler ozonlanma sonucunda ikili bağın
olduğu yerden kırılır ve ikili bağ karbonları,
Karbonil grubuna dönüşür.
O
R – CH
A B C D E
5.
O
CHR → R – C – H + R – C – H
Asetaller aynı karbon atomunda iki eter
grubu içeren bileşiklerdir. Aldehitlere aşırı
alkol ortamında alkol katılması ile oluşurlar.
Bu durumu sağlayan molekül C seçeneğinde verilmiştir.
8.
Tepkimenin mekanizması
CH3
HO
CH3
CH3 – C – CH2 – CH3 → CH3 – C – CH2 – CH3
+
tersiyer karbokatyon
O–H
+
H
CH3 – C – CH3
aseton
CH3 CH3
O–H
+
H
alkoksonyum iyonu
CH3
O
CH3 – C = C – CH3
CH3
CH3 – C – CH2 – CH3 + H+ → CH3 – C – CH2 – CH3
A B C D E
Yalnızca asetonun oluşabilmesi için simetrik ve ikili bağ C larında hidrojen olmayan
toplamda 6C lı alken olmalıdır.
O
O3
3
CH3
CH3
O
CH3 – C – CH3 + CH3 – C – CH3
Zn, H +
H
Cevap C seçeneğindeki
a
CH2
CH3
a
CH2 – C – CH – CH3
2,3 – dimetil – 2 – bütendir.
b
A B C D E
H
b
C – CH2 – CH3
2. metil – 1. büten
(yan ürün)
CH3
CH3 – C
CH – CH3
2. metil – 2. büten
(ana ürün)
3° alkoller E1 mekanizması ile alkenlere
dönüşür.
Tepkimenin E1 olması 2 basamaklı gerçekleşmesinden dolayıdır. Su ve protonun
aynı anda ayılması E2 tek basamaklı ayrılma tepkimelerinde olur. 1° alkoller E2 ile
alkenlere dönüşür.
A B C D E
3.
2
L
olduğundan
mol 2 : s
tepkime 3. dereceden olmalıdır.
Hız sahibi k nin birimi
6.
Hız denklemi k:[x]2:[y]
2
k:[x]:|y]
k:[x]3
gibi olabilir.
k:[y]3
H+ katalizör olarak davranıp karbonil grubunu protonlar. Alkol oksijen üzerinden
nükleofil olarak davranıp karkonil grubuna
katılır. Tepkime kondenzasyon tepkimesidir. Yargıların üçü de doğrudur.
A B C D E
x ve y nin derişimleri eşit olduğundan hız
denklemi T:H = k:[a]3 şeklinde alınabilir.
32.10–6 = 0,5:[a]3
a3 = 64:10–6
a = 4:10–2 M
[x] + [y] = 2a = 8:10–2 M
9.
Aldehit ve ketonlar genellikle hem keto
hem de enol formlarını bulundurabilir. Enol
yapısının oluşabilmesi için karbonil (C = O)
grubuna bağlı C atomunda hidrojen bulunmalıdır. C seçeneğinde karbonil grubuna
bağlı C atomu, hidrojen bulundurmadığından enol oluşamaz.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
10.
+
8 8 8
+
–
C2H5 – MgX +
TG – 6
88
+
–
→ C2H5 – CH2 – CH2 – O – MgX
H+3 – OH
13.
S–
Basınç, sıcaklık, fiziksel hâl gibi dış etmenler radyoyaktif maddelerin ışıma miktarlarına etki etmez.
16.
A 2 B 3 (k) @ 2A + 3
<
a
I = II olmalıdır.
→ C2H5 – CH2 – CH2 – O – H + Mg(OH)X
1. bütanol
3a
2
3a
= 3 : 10 - 4 M
2
a = 2 : 10 - 4 M olur.
a
= 1 : 10 - 4 M d›r.
2
III.de RaO bileşiği 100 gr olduğundan içindeki Ra miktarı 100 gr dan küçüktür.
A B C D E
3B - 2(suda)
<
+
Buna göre I = II > III sıralaması olmaktır.
A B C D E
K çç = a 2 : d
3a 3 27a 5
= 108 : 10 - 20
n =
2
8
A B C D E
11.
1
O (g) → H2O(g) tepkimesinin
2 2
elde edilebilmesi için 1. tepkime ters çevrilip 2 ye bölünmeli 2. tepkimesi ise aynen
kalmalıdır.
H2(g) +
CO (g) +
14.
Buna göre katotta Cu
+2
+ 2e → Cu (k)
→ CO 2 (g) + H 2 O (g) TH = + 10 kkal
Cu
+2
Tepkime oksitlenme olduğundan
∆Htepkime < 0 dır.
Verilen tepkime aynı zamanda Ag2O nun
molar oluşma tepkimesidir ve girenlerin
standart oluşma entalpileri sıfırdır. Tepkime
ekzotermik olduğundan ürün daha düşük
enerjiye sahiptir ve daha kararlıdır. Verilen
üç yargıda doğrudur.
A B C D E
Çözeltiler karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi gerçekleşecektir. Asit ile bazın
değerlikleri, kuvvetleri ve mol sayılar bilinmediğinden her üç yargıya da bir cevap
verilemez.
A B C D E
derişimi zamanla azalır.
1
H 2 (g) + O 2 (g) → H2O(g) TH = - 58 kkal
2
A B C D E
12.
17.
–
1
Anotta H2O → O 2 (g) + 2H + + 2e 2
tepkimeleri gerçekleşir. Çözeltinin pH ı zamanla azalır.
1
O (g) → CO 2 (g) TH = - 68 kkal
2 2
CO (g) + H 2 (g)
e– verme eğilimi H > Cu > OH– > SO4–2 dir.
A B C D E
15.
18.
8e– vermiş
–
I2 + S2O3–2 → 2SO–2
4 + 2I
2e– almış
–
4I2 + S2O3–2 → 2SO–2
4 + 8I
–2
–12
–
+
4I2 + S2O3–2 → 2SO–2
4 + 8I + 10H
–
+
5H2O + 4I2 + S2O3–2 → 2SO–2
4 + 8I + 10H
25°C de H 2 O (S) @ H (+suda) + OH -(suda)
K su = 1 : 10 - 14 sıcaklık artırıldığında denge ürünlere kayar ve Ksu büyür. [H+] =
[OH–] kalır.
[H+] = [OH–] > 10–7 olur.
pH < 7
pOH < 7
olur.
pH = pOH
A B C D E
I. ve III. yargılar yanlıştır.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
19.
TG – 6
I. etkide He(g) nin eklenmesi hacmi artıracağından her iki gazında kısmi basınçları
düşer.
22.
İlk durumda PHe + PH
2O
Son durumda PʹHe + PH
2O
II. sabit hacimde NO2(g) eklendiğinde denge girenlere doğru kayar ve hem NO2 hem
de N2O4 kısmi basıncı artar.
PʹHe =
25.
= 160
= 80
PHe
3
Sabit sıcaklıkta Buhar basıncı değişmez.
Helyumun hacmi 3 katına çıktığından ba1
üne iner.
sıncı
3
PHe + PH2O = 160 _b
b
` Ortak çözüm ile
PHe
+ PH2O = 80 bb
3
a
III. t sabitken hacim azaltıldığında denge
girenlere kayar yapılan etki ortadan kalkmayacağı için NO2 ve N2O4 kısmi basınçları artar.
II. ve III. doğrudur.
A B C D E
Formel yük = (değerlik e– sayısı) – (yaptığı
bağ sayısı) – (ortaklanmamış e– sayısı) ile
hesaplanır.
S için = 6 – 6 – 0 = 0
2 nolu O için = 6 – 2 – 4 = 0
3 nolu O için = 6 – 1 – 6 = –1
A B C D E
PHe = 120 cmHg bulunur.
120 + PH
2O
PH
2O
= 160
= 40 cmHg
A B C D E
20.
Tepkimede toplam kütle korunacağından
başlangıç kütle de 200 gramdır. Tepkimede
giren ve ürünlerin kat sayıları toplamı eşit
olduğundan toplam mol değişmeyecektir.
23.
n = 2 ye geçişler Balmer
5m = 200
m = 40
40
nC H =
= 1 mol
3 4
40
n = 4 e geçişler Bracket
n = 5 e geçişler Pfund serilerinde yer alır.
24 Cr: 1s
A B C D E
nO =
2
Geçiş metallerinde eşleşmemiş e– sayısı
arttıkça erime noktası artar.
Verilen elementler içinde eşleşmemiş değerlik e– sayısı en fazla olan 24Cr tür. 4.
periyot elementleri içinde E:N sı en düşük
olan Zn en yüksek olan Cr dir.
n = 3 e geçişler Paschen
Buna göre
26.
n = 1 e geçişler Lyman
160
= 5 mol
32
2
30 Zn: 1s
2s 2 2p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 3 d 5
∅ ∅∅∅∅∅
2
n top = 6 mol
2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10
⊗ ⊗⊗⊗⊗⊗
A B C D E
A B C D E
21.
e
değerini Thomson yük
m
değerini ise yağ damlacıkları deneyi ile Milikan hesaplamıştır.
Elektron için
24.
27.
C seçeneğindeki duruma göre
A B C D E
5A
6A
7A
●● birincil
X
Y
Z
●● ikincil
T
●● X in iE1 i > Y nin iE1 i
Protein molekülleri
(5A)
(6A)
●● üçüncül
●● dördüncül
olmak üzere 4 farklı yapıya sahip olabilir.
●● Y nin çapı T den küçük, Z den büyüktür.
A B C D E
●● Z → Flor T → Klor alınırsa T nin elektron
ilgisi Z den büyük olur.
Verilen bilgileri C seçeneği sağlayabilir.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
28.
TG – 6
Zayıf alan ligandları ile oluşan komplekste
Cr+2 iyonu için d orbitalleri yarılması düşüktür. Elektronlar orbitallere tektek yerleşir.
Cr
+2
2
2
6
2
6
= 1 s 2 s 2p 3s 3 p 3 d
31.
Yüksek kesinlik, elde edilen 5 sonucun birbirine çok yakın; düşük doğruluk ise gerçek
sonuçtan uzak olduğunu ifade eder.
34.
H
A B C D E
4
1
1
1
P
H
S
H
H
H
üçgen piramid
açısal
USEPR AX3E
USEPR AX2E2
S’nin elektronegtitli P den daha büyük olduğundan
1
Asilik kuvveti PH3 < H2S
4 tane eşleşmiş e– içerir.
konjuge bazların kuvveti PH2– > HS–
A B C D E
29.
Pentaakua → 5 tane H2O ligandı varlığını
A B C D E
32.
–
Siyano → 1 tane CN ligandı varlığını
Krom (III) → merkez iyonunun Cr
nu ifade eder.
+3
olduğu-
Buna göre kompleks iyon [Cr(H2O)5CN]
olmalıdır.
Vakum pompası kütle spektrometresinin
bir bileşeni iken AAS’de ihtiyaç duyulmayan bir bileşendir.
35.
Olası e– dizilimleri:
1522522f63523p64523d10
1522522f63523p64513d10
A B C D E
n = 4 te 2 veya 1e– bulunur.
+2
e = 0 (s orbitleri) 8 veya 7e– bulunur.
Bu iyon Cl– ile birleştiğinde
Ml = 0 (sorbitelleri ve yorbitallerinden 1 tanesi) 1k veya 13e– bulunur.
[Cr(H2O)5CN]CI2 kompleks bileşiği oluşur.
n = 3 te 18e– bulunur.
A B C D E
l = 1 (porbitalleri) 12e– bulunur.
A B C D E
30.
Laboratuvardaki H2SO4 çözeltisinin derişimi
d : 10 : %
ile bulunur.
MA
1, 84 : 10 : 98
M=
= 18, 4M
98
Bu çözeltiden XL alındığını kabul edelim.
Seyrelme işleminde mol sayısı değişmeyeceğinden
M=
33.
A, B, D ve E seçeneklerinde verilen yöntemler ile kullanılan özellik doğru verilmiştir. C seçeneğinde verilen elektrot potansiyeli potansiyometri yöntemi ile ölçülür.
Kulometrik yöntemde elektrik yükü ölçülür.
A B C D E
36.
Kaptaki kütlesindeki azalma oluşan CO2(g)
dan kaynaklanır.
8, 8
= 0,2 mol
44
verim % 62,5 olduğuna göre
MCO = 8,8 gr nCO =
2
2
% 62,5 0,2 mol
% 100
?
0,32 mol CO2 oluşurdu
M1:V1 = M2:V2 kullanılabilir.
18,4:X = 0,46:2
1 mol CaCO3
1 mol CO2
?
0,32 mol CO2
X = 0,05L = 50 mL
A B C D E
0,32 mol CaCO3
1 mol CaCO3
100 gr
0,32 mol
?
80 gr
32 gr CaCO3
32 gr CaCO3
100?
% 40 saflık
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
37.
TG – 6
Amonyum okzalatın formülü (NH4)2C2O4 tür.
40.
Toplam atom sayısı =
1 mol (NH 4) 2 C 2 O 4
16 mol atom
:
0,2 mol H atomu:
8 mol H atomu
1 mol (NH 4) 2 C 2 O 4
Sıvının buhar basıncı t1 sıcaklığına kadar
artmakta ve bu sıcaklıkta dış basınca eşitlenmektedir.
43.
III. kazanım → tutum ve değerler
II. ve IV. kazanım → psikomotor beceriler
arasında yer alır.
Bu nedenle sıvının t1 sıcaklığında kaynamaya başladığı ve bu sıcaklıktan itibaren
buhar basıncının sabit kaldığı görülür. II.
yargı doğru III. yargı yanlıştır.
= 0, 4 atomu
A B C D E
I. kazanım → yaşam becerileri
A B C D E
t1 sıcaklığından sonra sıvının buhar basıncı sabit kalmasına rağmen sıcaklık artmaya devam etmektedir. Sıcaklığın artmaya
devam etmesi sıvının saf olmadığını ortaya
koyar. I. yargı yanlıştır.
A B C D E
38.
XY @ X + + Y -
çözünürlük = 7x + A
HY @ H + + Y 7H + A : 7Y - A
7HYA
41.
= 10 - 3
Temel süreç, nedensel süreç ve deneysel
süreç bilimsel süreç becerileri ile ilişkiliyken takım çalışması yaşam becerileri ile
ilişkilidir.
44.
Düz anlatım ve sunuş yoluyla anlatım en
çok sözel zekâ alanına katkı sağlar.
A B C D E
A B C D E
x+, y– ve Hy türlerinin tek kaynağı xy tuzu
olduğundan
[x+] = [y–] + [Hy] yazılabilir.
pH = 4 ise [H+] = 10–4 olur.
10 - 4 : [y - ]
[Hy]
= 10 - 3 & [Hy] = 10 - 1 : [y - ]
[x + ] = [y - ] + 10 - 1 [y - ]
[x + ] = 1 : 1 [y - ] = [y - ] =
[x + ]
1:1
çözünürlük dengesinde yerine konursa
[x + ] :
[x + ]
1:1
= 1, 1 : 10 - 8
[x + ] = 1, 1 : 10 - 4 M bulunur.
A B C D E
39.
K2SO4 derişimi x kabul edilirse iyonik şiddet
1
2
2
2
: a7Na + A : _ 1 i + 7NO 3- A : _ 1 i + 7K + A_ 1 i + 7SO -4 2A 2 2 k
_ni =
2
0, 35 =
1
a_ 0, 05 i : 1 2 + _ 0, 05 i : 1 2 + _ 2x i : 1 2 + x : _ 2 i2 k
2
0, 35 =
42.
Sunuş yoluyla öğretimin etkili biçimde kullanılması içeriğin düzenli ve anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde aktarılmasına
bağlıdır.
A B C D E
1
_ 0 , 1 + 6x i
2
45.
I. ve II. öncüller laboratuvar ortamı ile ilgili
doğru yargılardır. Ancak III. öncül yanlıştır.
Çünkü bir laboratuvar ortamı sabit bir ortam sıcaklığına sahip olmalıdır.
A B C D E
0, 70 = 0, 1 + 6x
6x = 0, 6
x = 0, 1 M olarak bulunur.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
46.
TG – 6
Kimya Öğretim Programı’nda yer alan yaşam becerileri şunlardır:
48.
●● bilişim becerileri
●● takım çalışması
●● yaratıcılık ve yenilik
Verilen seçeneklerden yalnızca yakından
uzağa seçeneği çevre ile ilişkilidir. Bu ilkeye göre öğrenme süreci yakın çevreden
başlatılıp uzak çevreye doğru ilerleyecek
şekilde öğrencilere kazandırılmalıdır.
A B C D E
●● problem çözme
●● sorumluluk bilinci
●● iletişim
Bilimsel süreç becerileri ise başlı başına
bir alandır. Yaşam becerileri arasında yer
almaz.
A B C D E
47.
İlerlemecilik eğitim felsefesi geleneksel değil yenilikçidir. Öğretimin merkezine öğrenciyi alır ve kalıcı öğrenmeler sağlar.
A B C D E
49.
Öğrenilen konunun kavramsal benzerliklere göre gruplandırılabilmesi öğrenmeyi
kolaylaştırır. Kavram haritası çalışmasının
en önemli özelliği, sunuş yoluyla anlatım
yönteminin anlamlı ve kalıcı bilgi oluşturmasını sağlamaktır.
A B C D E
8
50.
Soruda verilen kazanım kavrama basamağındadır. Bu basamakta öğrencilerin bilgi
basamağında edindikleri bilgileri yorumlayabilmesi, kendi ifadeleri ile aktarabilmesi
ve bir sonuca varması beklenir.
A B C D E
Download

Kimya 6 - İhtiyaç Yayıncılık