GENEL KİMYA 101 - ÖDEV 4 Çözümler ve
İlgili Çalışma Soruları
1. Aşağıdaki bilgileri kullanarak Kripton için bir faz diyagramı çiziniz ve oda sıcaklığında
sıvı Kripton elde edilebilirliği hakkında yorum yapınız.
Tüçlü nokta=-169 °C, Püçlü nokta=133 mmHg, T kritik=-63 °C, Pkritik=54 atm, Erime noktası=-156.6
°C, Kaynama noktası=-152.3 °C, Katı Kripton yoğunluğu=2.8 g/cm3, Sıvı Kripton
yoğunluğu= 2.4 g/cm3
2. Aluminyum ymk yapıda kristallenir, mol kütlesi 26.98 g/mol, atom yarıçapı 143.1
pm, yoğunluğu ise 2.6984 g/cm3 dür. Bu datalardan giderek avagadro sayısını
hesaplayınız.
3. Eşit mollerde M ve N sıvısı karıştırılarak oluşan bir sıvı karışım 80 °C de kaynıyor.
Bu sıcaklıkta saf M nin buhar basıncı 1100 mmHg ise
a) Buharın bileşimi (ideal bir çözelti varsayımına göre) nedir?
b) M ve N arasında sıvı fazda güçlü etkileşim kuvvetleri olsaydı çözeltinin uçuçuluğu ve
kaynama noktası nasıl değişirdi?
a) PM0= 1100 mmHg ,
PTot= PM+PN = 760 mmHg, PM= PM0*XM ve PN= PN0*XN olduğuna göre
PN= PTot-PM = 760 mmHg – (1100*0.5) mmHg = 210 mmHg
Buharın bileşimi buhardaki M ve N in mol kesirleridir.
XM-buhar = nM/nTot = PM/PTot = 210 mmHg / 760 mmHg = 0.28
XN-buhar = 1 - XM-buhar = 0.72
Not: Sıvıdaki mol kesirleri 0.5 idi, buharda daha uçucu olan daha fazla oranda bulunur
b) Yukarıda kullanılan (Pi= Pi0*Xi) Rault yasasıdır. Bu yasa ideal ve seyreltik çözeltiler
için kullanılabilir. Güçlü etkileşim olması ideal olmayan bir çözelti olduğunu bildirir. Bu
durumdaki sıvı çözeltide kaynama zorlaşır ve uçuçuluk azalır.
4. Uçucu olmayan bir katının 0,30 gramı 30 gram karbon tetraklorür’de (CCl4)
çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama noktası CCl4’ün kaynama noktasından 0,392
°C daha yüksek gözlemlenmiştir. Buna göre katının mol kütlesini hesaplayınız.
(Kb=5,02 K/mol.kg-1)
5. Aşağıdakilerin hangisinin kaynama noktası daha yüksektir? Neden?
a) CH2FCH2F
b) CH3CHF2
6. ∆G0= - nFE0 ve ∆G= ∆G0 + RT lnQ ifadelerinden yola çıkarak 25 °C için aşağıda
belirtilen Nernst denklemini türetiniz.
ÇALIŞMA SORULARI
--
-60 ºC de benzenin buhar basıncı 384 torr, toluenin buhar basıncı 133 torr dur. 1,20 mol
toluen ve 3,60 mol benzenden yapılan karışım için;
a. Sıvı üzerinde bulunan toluenin kısmi basıncını
b. Sıvı üzerinde bulunan benzenin kısmi basıncını
c. Toluenin buhar fazındaki mol kesrini hesaplayınız.
-Saf suyun 20C ve 1 atm basınçtaki erime ve buharlaşma entalpileri sırasıyla 322.7 J/g ve
2253 J/g, buhar basıncı ise 17.363 mmHg olarak verilmektedir. Sakkarozun 68.4 g’i 100 gram
suda çözülerek hazırlanan çözeltinin bu sıcaklıktaki yoğunluğu 1.024 g/cm3 dur.
(a) Çözeltideki bileşenlerin mol kesirleri ile çözeltinin molalite ve molaritesini bulunuz.
(b) Çözeltinin buhar basıncını ve saf çözücüye göre buhar basıncı düşmesini bulunuz.
(c) Suyun donma noktası sabiti (Kd) ve donma sıcaklığı düşmesini (Td) bulunuz.
(d) Suyun Kaynama sabiti (Kk) ve kaynama sıcaklığı yükselmesini (Tk) bulunuz?
(e) Çözeltinin ozmotik basıncını bulunuz?
--
Bir X metali bir kenarı 430 pm olan iç merkezli kübik birim hücre yapısında kristallenir. Bütün
atomların birbirine özdeş sert küreler olduğunu ve birim hücrenin merkezindeki atomun
köselerdeki sekiz atoma dokunduğunu varsayınız.
(a) Kübün bir köşegeninin uzunluğunu bulunuz?
(b) Kristali oluşturan sert küre atomların yarıçapını bulunuz?
(c) Bu atom hangi elemente aittir?
Download

soru ve çözümler - fbuyukserin.at.etu.edu.tr