ARŞİV
1. 25 °C’ deki bir tuz çözeltisi çok iyi karışım yapılan bir tanka 80 kg/saat akış hızında ilave ediliyor. Tankın
dibinde 2 m2 ısı aktarım alanına sahip ve içinde 170 °C’ de su buharının yoğunlaştığı bir ısıtma spirali
bulunmaktadır. Isınan çözelti tankı 50 kg/saat akış hızında ve içindeki sıvının sıcaklığında terk etmektedir.
Tankın içinde başlangıçta 15 °C’ de 250 kg su bulunmaktadır. Tüm ısı transfer katsayısı 180 kcal/saat.m2. °C ve
ısı kapasitesi 1 kcal/kg °C olduğuna göre;
a) Sistem dinamiğini tanımlayan denklikleri yazınız.
b) Tank içindeki çözelti sıcaklığının 5 katına çıkması için geçen süreyi bulunuz.
Çözüm :
dM
= 80 − 50 = 30 ⇒ M = 250 + 30t
dt
d ( MT )
= m1C p (T1 − TR ) − m2 C p (T − TR ) + UA (Ts − T )
dt
dT
dM
T
= m1C p T1 − m2 C p T + UA(Ts − T )
+M
dt
dt
a)
b)
dT
= 80 x 25 − 50 T + 180 x 2 x(170 − T )
dt
dT
= 2000 − 50 T + 61200 − 360 T
30 T + (250 + 30 t )
dt
dT
=(63200 − 440T )
(250 + 30 t )
dt
dT
dt
=
(63200 − 440T ) (250 + 30 t )
30 T + (250 + 30 t )
75
t
dT
dt
∫15 (63200 − 440T ) = ∫0 (250 + 30 t )
1
1
t
75
ln(250 + 30 t ) 0
ln(63200 − 440 T 15 =
440
30
1
t
75
ln
14.667 [ ln(250 + 30 t ) ]0
=
15
(63200 − 440 T)
−
10.944 14.667 [ ln(250 + 30 t ) − ln 250]
−10.316 +=
10.944 14.667 [ ln(250 + 30 t ) − 5.521]
−10.316 +=
0.043 + 5.521 = ln(250 + 30 t )
e5.564 = eln(250+30t )
10.864
=
t = 0.362 saat
30
t = 0.362 * 60 = 21 dakika
2. Çok iyi karıştırılan bir tanka 30 kg/saat akış hızında giren asetik asit çözeltisini seyreltmek amacıyla 150
kg/saat akış hızında su ilave ediliyor. Oluşan şeyreltik çözelti, tankı 120 kg/saat akış hızında terk ediyor. İşlem
başladığında tank 100 kg taze su içermekte ve işlem boyunca akış hızları sabit kalmaktadır. Buna göre;
a) Sistem dinamiğini tanımlayan denklemleri yazınız.
b) Çıkış konsantrasyonunun zamanla değişimini veren ifadeyi türetiniz.
c) 2 saat sonra asetik asit konsantrasyonunu hesaplayınız.
Çözüm:
a) Toplam kütle denkliği
Asetik asit denkliği
Yoğunluk sabit, (ρ) ; V.ρ = M
dM
w1 + w2 − w3
dt
dM
= 150 + 30 − 120
dt
dM
= 60kg / h
dt
Asetik asit denkliği:
dM CH3COOH
= 30 − 120 x w3
dt
t=0
t=0
M=100
W3=0
dM
= 60 ⇒ M = 60t + 100
dt
dw
dM
+M 3 =
w3
30 − 120 w3
dt
dt
b)
w
−
t
1
1
1
ln(30 − 180 w3 ) =
ln(100 + 60t )
180
60
0
0
w
3
1
t
− ln(30 − 180 w3 ) = ln(100 + 60t ) 0
3
0
− {ln(30 − 180 w3 ) − ln(30)=
} 3{ln(100 + 60t ) − ln(100)}


30
 60t + 100 
ln 
 = 3ln 
 100 
 30 − 180w3 
 1 
=
ln 
 3ln(1 + 0.6t )
1 − 6 w3 
=
w3

1
1
1 −
3 
6  (1 + 0.6t ) 
c)

1
1
1 −
3 
6  (1 + 0.6 x 2) 
w3 = 0.13
=
w3
3. Aşağıdaki şekilde verilen akış sisteminin dinamik davranışını tanımlayan denklikleri çıkarınız.
k
A 
→B
Çözüm:
a)
Toplam madde denkliği:
F1 − F2 =
d (V1 + V2 )
dt
Bileşen denklikleri:
1.Tank
d (V C )
FC A0 − ( F1 + FR )C A1 + FR C A 2 − k1C A1V1 = 1 A1
dt
2.Tank
d (V2 C A 2 )
( F1 + FR )C A1 − FR C A 2 − k2 C A 2V2 =
dt
4. İçinde sıvı bulunan kapalı metal bir kap A m2 ısı aktarım alanı boyunca Ts sıcaklığında yoğunlaşan buhar ile
ısıtılmaktadır. Kabın içerisinde başlangıçta sıcaklığı T0 olan “m” kg sıvı bulunmaktadır. Sıvının spesifik ısısı Cp J/kg °C
olarak verilmektedir. Sistemdeki ısınma olayını buhar tarafındaki ısı aktarım katsayısı kontrol etmekte olup buhar tarafında
ve metal duvar boyunca meydana gelebilecek dirençler ihmal edilmektedir. Buna göre;
a) Sistem dinamiğini tanımlayan denklikleri yazınız.
b) Sınır şartlarını yazın ve tanktaki sıvı sıcaklığının zamanla değişimini veren ifadeyi türetin.
Çözüm:
d
mC p (T − TR )
dt
dT
h * A(TS − T ) =
mCP
dt
mC dT
(TS − T ) = P
hA dt
t
T
hA
dT
b)
dt = ∫
∫
mCP 0
(TS − T )
T=
a)
h * A(TS=
−T)
T =TS − (TS − T0 )e
−
hA
t
mCP
5. Aşağıdaki şekilde verilen akış sisteminin yatışkın durum davranışını tanımlayan denklikleri çıkarınız. Her bir tankta
k
A 
→ B şeklinde 1. dereceden reaksiyon meydana gelmektedir.
Burada;
A→B ve rA=-kCA (mol/hcim.zaman)
F1:Giriş hacimsel akış hızı
F6:Çıkış hacimsel akış hızı (hacim/zaman)
CA1:Giriş konsantrasyonu (mol/zaman)
CA3:Giriş konsantrasyonu (mol/zaman)
CA6:Çıkış konsantrasyonu (mol/zaman)
V1, V2 : Reaktör hacimleri
k: Reaksiyon hız sabitleri
Çözüm :
:Toplam madde denkliği
F1-F6=0
:1. Tank için madde denkliği
F1CA1+F5CA5-F2CA2-kCA1V1=0
F2CA2+F3CA3-F4CA4-kCA2V2=0
:2. Tank için madde denkliği
Yardımcı denklik
F4=F5+F6:
6. Aşağıdaki akış sistemini göz önüne alarak sistemi en iyi tanımlayan model denkliklerini yazınız.
Çözüm:
Yoğunluk değiştiğinden, toplam madde denkliği hacim cinsinden yazılamaz.
F0 ρ 0 − Fρ =
d
(Vρ )
dt
Toplam madde
F0 C A0 − FCA − k1C AV − k 2 C AV =
d
(VCB )
dt
d
− FC C − k 2 C AV = (VC C )
dt
ρ = M AC A + M B C B + M C CC
− FCB + k1C AV =
d
(VC A )
dt
A maddesi
B maddesi
C maddesi
Yardımcı denklik
Enerji denkliği;
F0 ρ 0 C P (T0 − T ) − FρC P (T − TR ) + (−∆H 1 )k1C AV + (−∆H 2 )k 2 C AV − Q =
d
(VρC P )(T − TR )
dt
8. Aşağıdaki dolgulu kolonu göz önüne alın. Bu sistemdeki reaktantlar reaktöre z=0’da v (cm/sn)hızla giriyor. Reaktör
katalizör partikülleriyle doldurulmuştur. Reaksiyon ısısı ΔH (cal/gmol) olarak veriliyor. Reaksiyon hızı reaktant
konsantrasyonuna göre sıfırıncı derecedendir. Bundan dolayı reaktör boyunca R(mol/sn cm3)sabittir. Katalizör dolgusunun
etkisinden dolayı bu reaktörde konvektif ve kondüktif ısıl etkiler önemlidir. Yatışkın durumda enerji denkliği yazarak reaktör
içindeki sıcaklık profilini veren bir ifade türetin.
v,T0,ρ
TL
z=0
z=L
Hacim elemanı Adz üzerinde enerji denkliği yazılacak olursa;
0 = ρvC P AT z − ρvC P AT
z + dz
+ qA z − qA z + dz + (∆H ) RA∆z
Bütün terimler hacim elemanı Adz ile bölünüp dz→0 için limit alınırsa;
0 = − ρvC P
q = −k
dT dq
−
+ (∆H ) R
dz dz
dT
dz
Düzenlenecek olursareaktör içindeki sıcaklık profili;
d 2T ρvC P dT
(∆H )
−
=−
R
2
k dz
k
dz
9. Çapı 1 m, boyu 2 m uzunluğunda bir dinlendirme tankı 4 cm kalınlığında asbestle kaplanmıştır. Kesikli bir süreçte
kullanılan dinlendirme tankına sıvı 95 °C’de doldurulmakta ve 5 gün bekletilmektedir.
θ=0
T=95 °C
İç yüzeye dayalı sıvı filmin ısı aktarım
θ= 5 gün
katsayısı;
h1=150 W/m2 °C
kabs=0.2 W/m °C
Dış yüzeyde;
h2=10 W/m2 °C
ρ=1000 kg/m3
CP=1 J/kg °C
1m
t
2m
4 cm
Ortam sıcaklığı
t = 10 + 10 cos
πθ
12
olarak değişiyor.
θ:zaman, [saat].
Tank içindeki sıvı sıcaklığının zamanla değişimini veren matematiksel ifadeleri çıkarın.
h1
h2
T
t
Enerji Denkliği
d
0 − Q = (v ρ CP dT )
dθ
Q UA(T − t )
=
Kabuller:
1.Enerji üretimi yok
2. Isı aktarım alanı ısı aktarımı yönünde
değişmiyor.
U =
Δx
1
1
1
∆x
+
+
h1
kabs
h2
t 10 + 10 cos
=

1
πθ  
dT

. A. T − 10 + 10 cos
V ρ CP
 =
1 ∆x 1
12  
dθ


+
+
h1 k h2
πθ
12
10. Aşağıdaki şekilde verilen sistemi tanımlayan denklikleri yazınız.
hf
F0, CA0
F=kv hf
V,
CA
T
hw
3/2
kv: Sabit
T: Sıcaklık, °C
S: Kesit alanı, m2
F: Akış hızı, m3/sn
C:konsantrasyon, kmol/m3
H: yükseklik, m
Kabuller:
1. Sıkıştırılamayan akışkan
2. Yoğunluk sabit
k
A→ B
1) F0 C A0 − FCA − kC AV =
dV
dt
2) F0 − F =
3) F = k v h f
d
(VC A )
dt
3/ 2
V = ( S ) * ( h f + hw )
11. Aşağıdaki seri karıştırmalı reaktörde sistemi tanımlayan denklikleri yazınız.
1. Tankta madde denkliği:
1) F0 − F1 =
dV1
dt
2) FA0 C A0 − FA1C A1 − k1C A1V1 =
d
(V1C A1 )
dt
3)k1 = k 0 e − E / RT1
2. Tankta madde denkliği:
1) F1 − F2 =
d
V2
dt
2) F1C A1 − F2 C A 2 − k 2 C A 2V2 =
3)k 2 = k 0 e E / RT2
d
(V2 C A 2 )
dt
3. Tankta madde denkliği
1) F2 − F3 =
d
V3
dt
2) F2 C A 2 − F3 C A3 − k 3 C A3V3 =
d
(V3 C A3 )
dt
3)k 3 = k 0 e E / RT3
4. Toplam madde denkliği
F0 − F3 =
12.
d
(V1 + V2 + V3 )
dt
Aşağıdaki sistemi tanımlayan denklikleri türetiniz ( Birbirini etkileyen sistem).
F1 = k (h1 − h2)
d
(A1h1)
dt
d
2)F1 − F2 =
(A2 h2)
dt
1)F0 − F1 =
3)F1 = k1 h1 − h2)
4)F2 = k2 h2
13.
Aşağıdaki birbirini etkilemeyen sistem için dinamik bağıntıları yazınız.
d
F0 − F1 = ( A1 h1 )
dt
d
F1 − F2 =( A2 h2 )
dt
F1 = k1 h1
F2 = k2 h2
14.
Isı değiştiricili karıştırmalı bir reaktörde reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı bir değiştiricide alınıyor.
Kabuller:
Yoğunluk sıcaklıkla değişiyor (Madde denklikleri hacim cinsinden yazılamaz).
1) F0 ρ 0 − Fρ =
d
Vρ
dt
2) F0 C A0 − F C A − kC AV =
d
(VC A )
dt
3)C A M A + Cb M B = ρ
4) F0 ρ 0 C P (T0 − TR ) − FρC P (T − TR ) + kC AV (−∆H R ) − Q =
d
[ρVC P (T − TR )]
dt
15.
Aşağıda şekli verilen sistemi tanımlayan denklikleri yazınız.
1) F0 − F =
dV
dt
2) F = kh
1
3)V = πr 2 h
3
H R
R
4) = ⇒ r = h
h
r
H
π d R2 3
F0 − kh =
h )
(
3 dt H 2
16.
Sabit sıcaklıkta tutulan bir sıvı fazı kimyasal reaktöre giren bir solvent akımı içinde iki kimyasal madde
bulunmaktadır. Bu iki kimyasal madde (A ve B) tersinmez olarak üçüncü P maddesini oluşturacak şekilde reaksiyona giriyor.
Her bir madde için reaktör içindeki konsantrasyonun zamanla değişimini veren ifadeleri türetiniz.
Toplam kütle denkliği;
Kabul: Sıvı fazı yoğunluğu konsantrasyonun fonksiyonu değildir.
d (Vρ )
= Fi ρ i − Fρ
dt
dV
= Fi − F
dt
Bileşen denkliği:
Bu reaksiyon için stokiyometrik eşitlik aşağıdaki gibi ise;
A+2B→P
dVC A
= Fi C Ai − FC A + VrA
dt
dVC B
= Fi C Bi − FC B + VrB
dt
dVC P
= − FC P + VrrP
dt
rA = −kC AC B
rB = −2kC AC B
rP = kC AC B
dC A
dVC A
dV
=V
+ CA
dt
dt
dt
dCA Fi
= (C Ai − C A ) − kC AC B
dt
V
dC B Fi
= (C Bi − C B ) − 2kC AC B
V
dt
F
dC P
= − i C p + kC AC B
dt
V
17.
İzotermal sabit hacimli bir CSTR’de A maddesi birinci dereceden kinetiğe sahip bir reaksiyonla bozunmaktadır.
Tanımlanan reaktör için boyutsuz model eşitliğini aşağıdaki ilişkileri kullanarak çıkarınız.
xf=CAf/CAf0,
X=CA/CAf0,
τ = t * t , α=Vk/F
dCA F
= (C Af − C A ) − kC A
V
dt
x = C A / C Af 0
dx = dC A / C Af 0
dx F
= (C Af − C A ) − kC A
dt V
dx F
= (C Af / C Af 0 − C A / C Af 0 ) − kC A / C Af 0
dt V
dx F
= ( x f − x) − kx
dt V
F
dx F
= x f − ( + k)x
V
dt V
*
τ = t /t
dt = t * dτ
F
dx
F
= x f − ( + k)x
V
t * dτ V
t* = V / F
Vk
dx
= x f − (1 + ) x
F
dτ
dx
= x f − (1 + α ) x
dτ
C Af 0
18.
Aşağıdaki karıştırmalı tank ısıtıcıyı göz önüne alın. Tankta karıştırma mükemmel yapılmaktadır. Sistem giriş ve
çıkışında sırasıyla tek bir besleme ve ürün akımı vardır.
a.
b.
c.
d.
e.
Bu prosesi tanımlayan madde enerji denkliği eşitliklerini türetin.
Farz edin ki hacim zamanla değişiyor ve F tank içindeki sıvı yüksekliğinin karekökü ile doğru orantılıdır.
Bu sistemi modellemek için kaç tane diferansiyel denklem gerekir?
Hal değişkenleri ve parametreler nelerdir?
Girişler nelerdir?
Bu problemi çözmek için gerekli olan bilgiyi listeleyin.
Fi : Tank girişindeki hacimsel akış hızı
F : Tank çıkışındaki hacimsel akış hızı
Ti : Tanka giren sıvının sıcaklığı
T : Tank içindeki sıvının sıcaklığı
h : Tank içindeki sıvının yüksekliği
Q : Tanka transfer edilen enerji hızı
Sabit hacim ve yoğunluk kabulü yapılırsa;
dVρ
= Fi ρ i − Fρ
dt
(dVρC p (T − Tref ))
Tref
dt
= cons.
= Fi ρ i C p (Ti − Tref ) + Q − FρC p (T − Tref )
Q
dT F
= (Ti − T ) +
VρC p
dt V
Kesit alanı sabit ve A ise;
V=A.h
dh Fi
F
=
−
dt
A
A
F = β h
dh Fi
β h
=
−
A
A
dt
19.
İzotermal ve birinci dereceden kinetiğe sahip bir CSTR’de τ = kt boyutsuz zamanını kullanın. Aşağıda verilen
iki durumda boyutsuz eşitlikleri geliştiriniz. Bulduğunuz sonuçları P25’teki sonuçlarla karşılatırınız.
a. x=CA/CAf
b. x=1-CA/CAf
a. İzotermal 1. dereceden bir kinetiğe göre
dC A F
= (C Af − C A ) − kC A
dt
V
x = C A / C Af
dx = dC A / C Af
dx F
= (C Af − C A ) − kC A
dt V
dx F
= (C Af / C Af − C A / C Af ) − kC A / C Af
dt V
dx F
= (1 − x) − kx
dt V
τ = kt
dτ = kdt
dx F
k
= (1 − x) − kx
dτ V
dx F
=
(1 − x) − x
dτ Vk
dx
= α (1 − x) − x
dt
C Af
,
b. x=1-CA/CAf
dC A F
= (C Af − C A ) − kC A
dt
V
C
x = 1− A
C Af
dx = −dC A / C Af
dx F
= (C Af − C A ) − kC A
dt V
dx F
= (−C Af / C Af + C A / C Af ) + kC A / C Af
dt V
dx F
= ( x − 1) + x
dt V
τ = kt
dτ = kdt
dt = dτ / k
− C Af
dx F
= ( x − 1) + kx
dt V
dx F
( x − 1) + x
=
dt Vk
dx
= α ( x − 1) + x
dt
k
20. Aşağıdaki seri reaksiyonlar H2SO4 ile katalizlenmektedir. Bütün reaksiyonlar reaktant konsantrasyonlarına göre birinci
derecedendir.
k1
k2
A  
→ B  
→ 3C
Reaksiyon çevre sıcaklığının 298 K olduğu bir ortamda ve içinde (UA=35000 cal/h.K) bir ısı değiştiriciye sahip yarı kesikli
bir reaktörde gerçekleştirilmektedir. Saf A maddesi mol/dm3 konsantrasyonda reaktöre girmektedir, hacimsel akış hızı 240
dm3/h’tir ve sıcaklık 305 K’dir. Başlangıçta reaktör içindeki toplam madde miktarı 1 mol/dm3 A ve 1 mol /dm3 katalizör
H2SO4 olmak üzere toplam 100 dm3 tür. Reaksiyon hızı katalizör konsantrasyonundan bağımsızdır. Başlangıçta reaktör
sıcaklığı 290 K dir. Problemin çözümüne yardımcı olacak bir şekil çiziniz.
21. Sürekli karıştırmalı bir tank reaktörde n. dereceden bir reaksiyon için eşdeğer boyutsuz modeli türetiniz.
dC A1
= F (C A0 − C A1 ) + rAV
dt
n
rA = −kC A1
V
C A1 =
C A0
C A1
t
,t =
τ
C A0
d C A1
1
n
= (1 − C A1 / C A0 ) −
kC A1
dt
C A0
r A = −kC A0 C A1
n
n
d C A1 F
n
n
= (1 − C A1 ) − kC A0 C A1
dt
V
t = t / τ ,τ = V / F
d t = dt / τ
d C A1 F
n
n
= (1 − C A1 ) − kC A0 C A1
dt
V
d C A1
n −1
n
= (1 − C A1 ) − kτC A0 C A1
dt
22. n. dereceden homojen sıvı fazı reaksiyonu aşağıdaki şekilde verilen kesikli bir tank reaktörde gerçekleştirilmektedir.
Boyutsuz model denkliğini türetin ve bulduğunuz sonucu orijinal denklemle kıyaslayarak bir sonuç çıkartın.
dC A1 (C A0 − C A1 )
n
=
− kC A1
τ
dt
C
C A1 = A1 , dC A1 = C A0 d C A1
C A0
t = tτ , dt = τd t
C A0 d C A1 C A0 ((1 − C A1 )
=
− kτ (C A0 C A1 ) n
τ
τ
dt
kτ (C A0 C A1 ) n
d C A1
= (1 − C A1 ) −
dt
C A0
dC
dt
A1
= (1 − C A1 ) − kτC A0
n −1
C A1
n
23. Asetik anhidritin asetik asite sıvı fazı hidroliz reaksiyonu sabit hacimli adyabatik kesikli bir reaktörde
gerçekleştirilmektedir. Reaksiyon ekzotermiktir ve aşağıdaki stokiyometriye sahiptir:
Sistemi tanımlayan model denkliklerini ve yardımcı bağıntıları yazın.
d (VC A )
= −kC A V
dt
Cons. V Assumption
dC A
= −k C A
dt
C − CA
X A = A0
C A0
k = k 0 e − E / RTR
Adyabatik koşullar altında ısı denkliği;
dTR
= −kC AV∆H
dt
dTR
∆H
= −kC AV
dt
MC P
MC P
24. Aşağıdaki şekilde görülen havalandırılmış kesikli bir reaktör içindeki oksidasyon reaksiyonu üzerinde gaz hızı ve
karıştırıcı hızının etkileri incelenecektir. Çıkış gazının çok iyi karışmış bir gaz fazı için denklik gereksinimini elimine eden
normal hava bileşiminde olduğu ve bundan dolayı oksijen gazının konsantrasyonunun değişmediği farzediliyor. Reaksiyon
kinetiği A reaktantı ve oksijene göre ikinci dereceden bir ilişkiyle tanımlanmaktadır. Kütle transfer katsayısı aşağıdaki
deneysel ifade ile tanımlandığına göre, sistemi modelleyen denklikleri yazınız.
rA = −k r C ACO
1
rA
2
1
rp = − rA
2
dC A
V
= rAV
dt
dCO
*
V
= K L a (CO − CO )V + rOV
dt
dC P
V
= rpV
dt
K L a = k1 N 3G 0.5
ro =
N: Stirring speed
G: Aeration rate
25.
Birinci dereceden
gerçekleştirilmektedir.
ekzotermik
bir
reaksiyon
ceket
soğutmalı
bir
sürekli
karıştırmalı
Dinamik modeli oluşturun. Bu model için çözüme yardımcı olabilecek yardımcı bağıntı ne olabilir?
Sistemi tanımlayan model; bileşen denkliği, enerji denkliği, Arrhenius bağıntısı ve kinetik eşitliklerdir.
dC A
= FC A0 − FC A − kVC A
dt
dT
VρC P R = FρC P (T0 − TR ) − kVC A (−∆H ) − UA(TR − T j ) − T
dt
@ steadystate;
V
FC A0 = FC A + kVC A
C A0
1 + (kV / F )
H L = HG
CA =
FρC P (TR − T0 ) + UA(TR − T j ) = −kVC A (−∆H )
FρC P (TR − T0 ) + UA(TR − T j ) =
kVC A0 (−∆H )
1 + (kV / F )
tank
reaktörde
34.
Şekildeki yarı-kesikli reaktör aşağıdaki paralel reaksiyonu gerçekleştirmek için kullanılacaktır. Burada P kıymetli
ürün, Q ise istenmeyen kirliliktir. Problem, kinetiği farkı olabilen ancak benzer sistemler için istenen maksimum reaksiyon
seçiciliğini elde edecek şekilde reaktöre yapılan besleme stratejisini optimize etmektedir.
a)
b)
c)
Sistemi tanımlayan model denkliklerini kurun.
İstenmeyen ürünün reaktör içindeki konsantrasyonunu belirleyen önemli parametre(ler) nelerdir?
Optimum seçicilik için öneriniz nedir?
dV
=F
dt
d (VC A )
= −(r1V + r2V )
dt
d (VC B )
= FC BF − (r1V + r2V )
dt
d (VC P )
= r1V
dt
d (VC Q )
= r2V
dt
r1 = k1C AnA1C BnB1
r2 = k 2 C AnA 2 C BnB 2
Reaksiyon dereceleri nB1 ve nB2’nin rekatif büyüklükleri reaktör içindeki
CB konsantrasyonunun yüksek ya da düşük tutulup tutulmayacağını
belirler. Optimum seçicilik için toplam reaksiyon süresi ayarlanmalıdır.
Download

İndir - İşkur