CEI\IK
Platnost:
od 1.6.2010
PRO
SPOTREBITELE
DOPRAVA
Vozidla s tonážído 3"5t
Kód
činnost
jednotka
1.
ŠkodaPICK-UP
1km
5 min. nakl.+vykl.
14 Kč vě.20YoDPH
8 Kč vč.2O%DPH
2.
Malá komunální vozidla
N1
lkm
5 min. nakl.+vykl.
24Kč vč.20%DPH
18 Kč vč:.20%DPH
't
Malá komunálrnvoziď|a
(cisterny)
1 kmpřejezdu
5 min. nakl.+vykl.
/při dopravěvody/
5 min. mýí
5 min. kropení
1 km kropení
24 Kč)vč.20%
DPH
18 Kč vč.2}%DPH
40 Kč vč.2}YoDPH
28 Kě vč.2I%oDPH
42Kč vč.20%DPH
4.
Chodníkoý samosběr
1 kmpřejezdu
5 min. metení
1 km metení
5.
Multicar Variant sypač
l km přejezdy
24 Kč vě.20%DPH
5 min.posypu/p|už.30 Kč vč,.2DYoDPH
5 min.posypu+p1uŽ'36 Kč vč:.20YaDPH
1 km posypu+pluž. 96 Kč vč.2O%DPH
6.
PEUGEOT pojízdnádíLna
1km
5 min. použití
24Kč vč.20%
DPH
96 Kč vě.20%oDPH
360 Kč vč.2}%DPH
18Kčvč.20%
DPH
12Kč vč:.20%DPH
Poznámka:
V ceně není zahrnuta spotřeba posypovéhomateriálu, vody a cena skládkovnéhozauloŽení
odpadu.
Yozidla s tonážínad 3.5tdo 12t
Kód
7.
jednotka
činnost
nosičkontejneru
1 km
30 Kčvč.20%DPH
přistaveníkontejneruazpětnénatažeru
na vozidlo(l kont.)60Kčvč.20%DPH
vyloženíkontejneru
5 min.
24 Kč vč.20YoDPH
práce hydraulické ruky
5 min.
30 Kč vě.20YoDPH
dlouhodobý pronájem kontejneru
krátkodobýpronájem
každýzapoč.den
/vícejak 14 dnil
každýzapoč.den
42Kčvě.2}YoDPH
60 Kč vč,.2|%oDPH
Pozniímka:
V pffpadě, že nosič kontejneru je využit jako nákladní vozidlo, neúčtujese pronájem
kontejneru a přistavení kontejneru. Pokud nebyl kontejner odvezen v požadovanýden, účtuje
se pouze nájem podle poŽadavku objednavatele.
8.
Cistema
9.
Hydraulická vysokozdvižná plošina
do16m
lkm
5 min. práce
10.
odtahová služba
1 km
30 Kč vč,.Z}YoDPH
5 min.nakl.+vykl. 24 Kčvč.20%DPH
5 min. záIivl<y
30 Kč vč.2}oÁDPH
1km
5 min. nakl.+wkl.
30 Kč vč.2}%DPH
48 Kčvč.20%DPH
30 Kč vč,.2OYoDPH
42Kč vč:.20%;oDPH
Poznámka:
V ceně není zahrnuta spotřeba posypového materiálu, cena vody a cena skládkovného za
uloŽeníodpadu.
Vozidla s tonážínad 12t
11.
Cisterna
Poznátmka:k ceně se připočítávácena vody
12.
Sypač-silniční
1 kmpřejezdy
5 min. nakl.+vykl.
/jenpři dopr.vody/
5 min. mýí
5 min. kropení
1 km kropení
34 Kč vč.2}YoDPH
24 Kč,vč.20%oDPH
90 Kč vč.20%DPH
66 Kčvč.20%
DPH
54 Kčvč.20%DPH
1 kmpřejezdy
34 Kč vč.2}%DPH
5 min. nakl.+vykl.
/jenpři dopr.mat./ 24 Kč vě.20%oDPH
5 min. posypu
90 Kč vč.2U%oDPH
Poznámka: k ceně se připočítává cena posypovéhomateriálu
13.
T4.
1 km přejezdu
34 Kčvč.20%DPH
5 min. metení
90 Kě vč.2I%oDPH
1 km metení
264 Kč vč,.20YoDPH
nosičkontejneru
1 km
34 Kč vč.2}%DPH
přistaveníkontejnerua zpétné
na vozidlo 1 kont. 60 Kč vč.20%DPH
natažení
24Kčvč.ZaoÁDPH
vyloženíkontejneru
5 min.
dlouhodobýpronájemkontejneru kažďýzapoč.den
lvícejak14 dnů/
54 Kč vč.2aYoDPH
krátkodobýpronájemkontejneru každýzapoč.den
72Kč vč.2}YoDPH
Samosběr-silniční
Poznámka:
V případě, že nosič kontejneru je využit jako nrákladní vozidlo, neúčtujese pronájem
kontejneru a přistavení kontejneru. Pokud nebyl kontejner odvezen v požadovanýden, účtuje
Se pouze nájem podle poŽadavku objednavatele.
15.
Nákladní vozidlo
lkm
5 min. nakl.+vykl.
34 Kč vč,.20%oDPH
24 Kč vÓ.20%oDPH
16.
PlošinaMP 27
1km
5 min. práce
35 Kč vč,.2}%oDPH
90 Kč vč:.2DYoDPH
t7.
Nosič konteineru 20 t
lkm
42Kč, vč.20YoDPH
Poznámka:
V ceně není zahrnuta spotřeba posypového materiálu, cena vody a cena skládkovného za
uloženíodpadu.
Speciální vozidla a mechanismy
Kód
činnost
jednotka
18.
traktor
) mln. provozu
42Kč,vč.20oÁ
DPH
19.
malotraktor MT
) mln. provozu
30 Kč vč.20%oDPH
20.
vysokozdvih
5 min. pouŽití
48 Kčvč.20%
DPH
21.
samopojízdnásekačka
5 min. použití
48 Kčvč.20%
DPH
22.
rotačnísekačka
křovinořez
5 min. použití
36 Kč vč.2I%oDPH
motorová pila
nůžkyna plot
5 min. použiti
36 Kč vč:.2}%DPH
z).
24.
štěpkovač
frézanapařezy
postřikovač
rotavátor
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
samot. práce
samot. práce
samot.práce
samot. práce
22 Kč vč:.20%
DPH
22Kč vč.20%
DPH
14 Kč vč.Z}YoDPH
22Kč vč.20%oDPH
Poznánka:
Mechanismy |ze používatv kombinaci s traktorem (sazby se sčítají),bude se účtovatjen
skutečnýčaspouŽití
25.
lokátor kabelových poruch
%hod.práce
26.
HON, UNO, GEHL
5 min. použití
27.
frézovánívozovky
záběr 50cm šíře,5 cm hloubka
záběr 20 cm šíře'5 cm hloubka
oprava vytluku
|ÍÍl2
za ltmateriálu
28.
kompresormobilní
5 min. pouŽití
42Kč vě.20%DPH
29.
vibračníválec vedený
vibračníváLecřizený
5 min. použiti
5 min. použití
42 Kč,vč.20YoDPH
66 Kč vě.20YoDPH
30.
hutnícípěch
5 min. použití
36 Kč vč.2}YoDPH
31.
Ťezač
spár CUTTER 3
do hl. řezu 5 cm
do hl. řezu do 10 cm
1bm
1bm
120 Kč vč.2U%oDPH
|32Kč vč.20%DPH
a4
JZ.
bourací kladivo bez centrá|y
5 min. potlžiti
36 Kč vč,.2}oÁDPH
aa
JJ.
e1ektrocentrála
elekÍrocentrálase svářečkou
5 min. pollžiti
5 min. použiti
48 Kč vč.2}YoDPH
54 Kč vč.2}%DPH
34.
hutnícívibračnídeska
5 min. použití
DPH
42 Kč vč.20%o
35.
thermonádoba
dlouhodobý pronájem
jednorénoý pronájem
1 den
1 den
204 Kě vč.20Yo
DPH
264Kčvč.20%
DPH
Caterpillar
t hodina
660 Kčvč.20%DPH
traktor HOLDER
) m1n.provozu
36.
a-
)t.
Poznámka:
V ceně není zahrnuta doprava na místourčení.
1m2
114 Kč vč.2U%oDPH
48 Kč vč.20oÁDPH
78 Kč vč.20YoDPH
102Kč vč;.2}YoDPH
5 460Kč vč.20%
DPH
66 Kč vč.2}%oDPH
Malá komunální vozidla kategorie N 1 + malotraktorv
Posyp:
- chemickýmmateriálem
- inertnímmateriálem
1 km
1 km
324Kčvč:.20%DPH
240Kč)vč;20YoDPH
Plužení:
lkm
120Kč vč.2I%oDPH
Kombinace pluženía posyp:
- chem. materiálen
- inert. materiálem
lkm
1km
348 Kč vč:.2}%DPH
2]6 Kč vč.20YoDPH
odstraňování sněhu traktorem s radlicí:
I hod.
504 Kč vč.20YoDPH
Silniční svpač
Posyp
- chemickým materiálem
- inertním materiálem
1 km
1 km
360 Kč vč.2}%DPH
282Kě vč.20%o
DPH
Poznámka:
K ceně se připočítáváDPH.
Kceně se připočítává cena za přejezd vozidla kzásahu (podle ceníkových poloŽek),
popřípadě se cena upraví podle sloŽitosti zásahuv městskémprovozu.
V pffpadě nutnosti provedení zímníú&žbyjiným způsobem(ručněnebo malou mechanizací)
se cena zazásah stanovuie nazékladě kalkulace.
Středisko 205 - sklad
Skladová ptirážkak ceně prodávanéhozboží
r8%
Pozniímka:
Skladová příraŽkaje použitapři prodeji materiálu ze skladu.
Neýká se prodeje sypkéhomateriálu, který je od dodavatele TS Beroun' s.r.o. přímo doručen
zákuzntkovi, tzn., že neni ýzicky uložen ve společnosti.
Dále se přírážkanepouŽijepři smluvní ceně materiálu či zakávky.
Středisko 207. plaveclcý bazén
Vstupenky
šatna
1 dospělý
l dítěod 10do 15let
1 skřínka
vrďná zá|oha na zapůjčenízálnka
55 Kč/denvč.DPH
40 Kčidenvč.DPH
10 Kč/denvč.DPH
50 Kčvč.DPH
Středisko 208 . čištění
města
Sběr odpadu
z uličníchnádob
1 koš malý
1 koš vel{ý
12Kč)vč.20%DPH
30 Kč vč.2D%DPH
prárcedělníkanaČM
%|tod.práce
54 Kčvč.20%DPH
Středisko 209 -dílna
Práce odborného
pracovníka
%hod. práce
102Kč vč;ZO%DPH
Mycí rampa:
Použitímycírampy
Mytí horkou párou
Mytí teplou vodou
Mýí sfudenou vodou
%bod.
5 min
5 min
5 min
18Kčvč.20%
DPH
42Kč,vč.20YoDPH
30 Kč vč,.2}YoDPH
18 Kč vč,.2DYoDPH
1 pýel
1 balíček
15 Kč vč.2D%DPH
57 Kčvč.2O%DPH
Středisko 212 . sběrnÝ dvůr
Igelitovépytle na azbest
Sáčekna bioodpad
Středisko 213. svoz TKo
Ceny za sk|ádkovné
KD Waste s.r.o.
Kód
druh odpadu
170101
170107
beton
směsi nebo oddělenéfrakce
betonu,cihel,tašeka ker.vyrobků
zeminaakamení
stav. materi aI na bazi sádrv
170504
170802
cena vč. 20%DPH
|.342Kčlt
t.342Kě/t
274Kčlt
1.637Kčlt
Cenv za sk|ádkovné
ZDIBE s.r.o.Zdice
Kód
150106
150109
170101
170102
170107
170203
170504
170802
174904
170604
200138
200139
200201
200301
200303
200307
druh odpadu
cenavč.20%DPH
I.633Kčlt
1.633Kč/t
679 Kě/ t
367Kč/t
směsnéobaly
textilní obaly
beton
cihly
směsi nebo odděl. frakce betonu. cihel. tašek 827 KčlÍ
plasty
I.633Kělt
zeminaakamení
367Kčlt
staveb.materiálnabázi sádry
1.477Kčlt
směsnéstavebnía demoliční
odpady
|.477Kčlt
izoIačnimateríáIy
1.477Kčlt
dřevo
I.578Kč,lt
plasty
I.734Kčlt
biologicky roz|oŽitelnýodpad
I.578Kělt
směsnýkomunálď odpad
I.765Kč/t
uličnísmetky
1.765Kčlt
objemnýodpad
1.765Kč/t
Uložení materiálu - Lom pod Lišticí
Cena: 1 Kč vč.20%DPH zam"lI den
Uložení materiálu do ohrady pod TS Beroun, s.r.o.
Cena: 1 tuna uloženéhomateriálu 60 Kč vč:.20Yo
DPH/den
1 TATRA
I LIAZ
l AVIE
l0 tun
8 tun
3 tuny
Středisko 214 . veřeiná zeleň
Práce odbomého pracovníka
%hod.práce
Vstupenky na rozhlednuMěstskéhory
Vstupenky
1 dospělý
1 dítěnad 10 let
I student
1 důchodce
odvoz dřevní hmoty
Volně loŽenévětve do o l0 cm
Odvoz travní hmoty
Volně |oženápři kompletni práci
s*'
If,"t'j*'
1m3
72Kč vč.20%DPH
10Kčvč.DPH
5 Kč vč.DPH
5 Kč vč.DPH
5 Kě vč.DPH
I.020Kčvč.20%
DPH
119Kčvč.20%
DPH
66 Kč vč.2D%DPH
Středisko 215 . veřeiné osvětlení
Práce odbornéhopracovníka
%hod. práce
108Kčvč.20%
DPH
Středisko 216 . pohřebiště
rrímpod urnový pomník
I kus
2.172Kčvč.20%DPH
epitafní deska
1 kus
1.565Kč vě.20oÁDPH
1 rakev
1 rakev
1 rakev
1 rakev
1.615Kčvč.20%
DPH
2.220Kčvč.20%DPH
2.980Kčvč.20%DPH
3.850Kčvě. 20%DPH
vykopání' zasy pání a :iupr
ava hrobu
- rakevdélkydo 120 cm 11.4.- 3I.I0.l
-
1 1n. . - 3 r . 3 . t
rakev délky nad I20 cm 11.4. -31. |0.l
/ 1 .I I . - 3 1 . 3 . /
úklid odpadu po pohŤbu
úklid vnitřního prostoru hrobky
t hrob
t hrobka
130Kčvč.10%DPH
60 Kč vč.10%DPH
uloŽenínebo vyjmutí rakve z hrobu
1 rakev
180Kčvč.10%DPH
uloŽenínebo vyjmutí urny
- z hrobky
- ze země
- z pevnéuzavŤenéschrrínky
- z prosklené urnové schránky
I urna
I urna
1 urna
l urna
60 Kčvč.10%DPH
110Kčvč.10%DPH
110Kčvč.10%DPH
60 Kčvě. 10%DPH
manipulace s ostatky - exhumace
- tlení do 3 let
- tlení do 5 let
- tlenído 10 let
- tlenído 20let
- tleď nad20let
1 ostatky
1 ostatky
1 ostatky
1 ostatky
1 ostatky
otevření a uzavřeni krycí desky
- na hrobce čihrobě
- na urnovém pomníku
1 krycídeska
l krycídeska
665 Kčvč.10%DPH
225Kčvč.10%DPH
ttpravahrobky
- se stropnicemi
- se stropnicemi a zeminou
t hrobka
t hrobka
665 Kč vč.10%DPH
885Kčvč.10%DPH
záiíikahrobu
I rok
385Kč vč.20%DPH
rnýsadbakvětin
lv sazbě není zahrnuta cena skutečně
spotřebovanéhomateriálď
ídržbahrobu a úpravavýsadby na 1 měsíc
ídržbahrobu auptavavýsadby na 1 rok
umytí pomníku
- jednorázově
- na 1 rok /lx měsíčně/
%hod.
t hrob
1 dvojhrob
t hrob
I dvojhrob
I hrob
t hrob
5.510Kčvč.10%DPH
3.310Kčvč.l0% DPH
2.205Kčvč.10%DPH
445Kč vč.10%DPH
225 Kčvč.10%DPH
60 Kčvč.20%DPH
I25 Kč vě.20%DPH
20YoDPH
220 Kč vč:.
725 Kě vě.20YoDPH
|.200 Kč vč.20%DPH
100Kčvč.10%DPH
755Kčvč.10%DPH
vodné(u nájmůuzavřených před rokem 2003)
1 rok
69 Kčvč.10%DPH
Zapt$čeruvsypové loučky
I vsyp
110Kč vč.20%DPH
Zaptfi čenírozptylové loučky
I tozptyl
110Kčvč.20%DPH
Zapt$ č:
enízaŤízenína provedení vsypu
nebo rozptylu
zapůjčení
uloženíostatkůdo spol. pohřebiště
ostatky
500 Kčvč.10%DPH
výzdobahrobu suknem
hrob
180Kč vč.10%DPH
I rok
záItvkakoýek
uÍna
vsyp do spol. pohřebištěuren
55 Kč vč.2}%oDPH
l50 Kčvč.20%DPH
280 Kčvč.10%DPH
dodávka azabudovánt rámečku ke kolumbríriu
odbomépráce hrobníka
vj ezd auta na pohřebi ště
1 rámeček |.200 Kč vč.20%DPH
%hod.práce 65 Kčvč.10%DPH
1 vozidlo
65 Kčvč.10%DPH
pronájem pohř. místa-arkáda-dvojhrob
pronájem pohŤ.místa-arkáda1 hrob
pronájem pohř. místav zemí 1 hrob
pronájem pohř. místav zemi dvojhrob
pronájem místana urnový pomník
pronájem kolumbária
pronájem novéhomístana epitafnídesku
10let
10let
10 let
10 let
10let
10let
10let
3.500Kč vč.20%DPH
1.900Kč vč,.2I%oDPH
1.000Kčvč.20%DPH
1.600Kč vč.20%DPH
600 Kč vč.20oÁDPH
800 Kč vě.2DYoDPH
400 Kč vč.2}oÁDPH
Pozniímka:
v ceněpronájmumístaje zahmuto:pronájemmístana 10 let, služby(sekaní,úklidcest,provoz
WC, vodné,likvidace odpadu,zimníúdržba
cest)
Středisko 0218. veřeinézáchodkY
použitíWC
sprcha
ručník
1pouŽití
1 použití(10 minut)
1použití
Středisko 0220 . parkoviště
Vyhrazenéparkoviště
1 vozidlo/l rok
parkování
prvnídvě karty/l rok
Rezidentní
každádalší/lrok
Abonentníparkovtíní
prvnídvě karty/l rok
každádalší
/1 rok
5 Kčvč.DPH
40 Kčvč.DPH
15Kčvč.DPH
u.40a Kčvč.20%
DPH
á360 Kčvč.20%DPH
áI.200 Kčvč.20%
DPH
á3.600Kčvč.20%
DPH
á 6.000Kčvč.20%
DPH
Cena za vystavení duplikátu par. karty v případě zclzení čizměny údajůna kartě činí
60 Kč vč,.20Y"DPH.
Zák|adní
nt cenv:
Název komunikace
Husovo náměstí
NáměstíM. Poštové
maximální cena
za stánívč.207oDPH
20 Kčlhod.
každádalšízapočatá
hodina
40 Kč/hod.
20 Kč/hod.
Po - So 10Kčlhod.
4 Kč/lrod.
P o- So4Kč/hod .
Politických vězňů
/Medicentrum/
10 KčKčihod.
20 Kčlhod.
10 Kč/hod.
Boškůvstatek
Bezručovaul.
Stará kasárna
každá dalšízapočatáhodina
40 Kč/ttod.
5 Kč/hod.
20 Kč/ttod.
Hrnčířská,
Ceská spořitelna,
poiišťovna,
Česká
Č.Kůň
Po. So 20 Kč/hod.
ST a So 10 Kč/hod.
ostatní- 5 Kčlhod.
Po-PA5Kč/hod.
So 10 Kč/lrod.
Po - So 3 Kč/30min.
ST - So 10 Kč/řrod.
ostatní5 Kč/hod.
ST a So 10 Kč/hod.
ostatní5 Kčlhod.
Po - So 5 Kč/}tod.
zapwru
hodinu stánía 2 Kč)každá
hodina
další
ulice K. Machové
Na Příkopě, Na Parkiíně
současnácena
za stánívč.207"DPH
Ceny při předplatném: ceny jsou vč.20oÁDPIJ
Název komunikace
Husovo náměstí
náměstíM. Poštové
ul. K. Machové
Politických vězňů
Na Příkopě
I{mčířská
ul.
Pro všechna
parkoviště
Na Parkríně
před mostem na ZS
Boškůvstatek
Bezručovaul.
Stará kasárna
Yybrazené parkoviště
1.560Kč
960 Kč
600 Kč
600 Kč
960 Kč
600 Kč
čtvrtletí
3.960Kč
2.280Kč
1.560Kč
1.560Kč
2.280Kč
1.560Kě
14.400Kč
7.800Kč
5.400Kč
5.400Kč
7.800Kč
5.400Kč
2.40aKč,
5.400Kč
16.800Kč
2.280Kč
1.560Kč
510Kč
7.800Kč
5.400Kč
meslc
960 Kč
600 Kě
rocnl
2.550Kč
je v pondělí- pátek od 7.00 do 18.00hod. a v sobotuod
Pozniímka:doba provozu parkovišé
7.00 do 13.00hod.
Ceník tržištěna Husově náměstí
Ceta za umístění stánku, prodejního pultu nebo jiného zařizení, určeného k prodejním
účelům,včetně
manipulačníhoprostoru,skládek zboží ěiru zakaždý započ,atým2 užívanélto
veřejného prostranství a každý i započatýden.
Tržní dny:
Při prodeji rukodělných qýrobků,zvíÍecffia,ovoce,zeleniny
a květin
Při prodeji ostatníhozbožía obou kategoriízbožína l prodejnímmístě
25 Kč)
40 Kč
Mimotržní dnv:
Při prodeji ovoce' zeleniny,květin a povolených druhůzboží
25 Kč
Cena abonentní karty na 1 kalendářní měsíc
200Kč
Cena parkovací karty na 1 kalendářní měsíc
(edná se o parkoviánív době, kdy se konají trhy - středa a sobota)
450Kč
YÝše uvedenécenv isou včetně207o.DPH
Cenazalm" uživartého
veřejnéhoprostranstvípři pořádání obchodních,reklamních a
předváděcích akcí v mimotržnídny
30 Kč vč.20% DPH
Středisko 223 . komunikace
odbornépráce na komunikacích
%hod.práce
72Kčvč.20YoDPH
odstraňoviánízásypi překopů
1m2do 5 cm
do 10cm
180Kč vč.2)%DPH
204Kčvč,20%DPH
lm, dó 5 cm
do 10cm
(v ceněje zahmutadoprava'materiál,vá1ec,odbornépráce)
600 Kč vč.2}YoDPH
864 Kč vč.2D%DPH
(v ceně je zahrnato uloŽení zásypuna skládku)
položeníživičné
obalovédrtěABJ
upravapřekopů v zeleni
lm.
420Kč)vč.20%DPH
(v ceně je zahmuto odstraněnízásypu do hloubky 5 cm,uloženízásypuna
skládku, dodání zeminy a osetítrávníku)
osázeníobrubníků
lbm
(v ceně není zahrnuta cena obrubníků)
(v ceně jsou zahrnuty vykopy pro osázení obrubníku,
uloženívýkopku na skládku, dodávka betonu včetnědopravy)
360 Kč vč.2}%DPH
1 ks
660 Kč vč.Z}%oDPH
ýškové osáaetltarmatur - šoupě
(v ceně je zahmuto ořezánt armatury, odstranění zásypu a jeho uložení
naskládku,výškovéosazení,zásyp,zád|ažbazežul.kostekvč.materiálu)
ýškové osazeníarmatur - kontrolní šachta
/v ceněje zahrnuto vízosazertt šoupěte/
1 ks
1.758 Kč vč.2}%DPH
oprava komunikací turbomechanismen
1 tuna
4.140 Kč vč.20%DPH
Středisko 0224 . dopravníznačení
odbornépráce
%hod.práce
plošné
vyznačení
stání
1 vozidlo
půjčení
dopravníz;aačky
na 1 den
půjčení
stojanuna 1 den
tznačka
1 stojan
opravaa qýměnadopravníznaě|q
1 značka
(v sazběnenízahrnutadopravaa spotřebovanýmateriál)
60 Kč vč.20%DPH
600 Kč vě.2}%DPH
24Kčvč:.20%DPH
24Kč,vč.20%DPH
156Kč vč:.2}YoDPH
Autogen- svářecísouprava
%hod. použití
108Kč vě.20%DPH
(v sazběje zahrnutaobsluha s oprárměním;v sazbě neru zahrnutadopravana místo)
Vodorovnó dopravní značení
plošnézřízeni
plošná obnova
1n]
1flÝ
180Kč vě.20YoDPH
156Kčvč.20%
DPH
Vodorovnó dopravnÍ znaČenÍ
Pracovní úkon
Vodorovná dopravní značka
plo šnéručniznačení-barevné
proužekš.:10 cm do lepenky
prouŽek š.:10 cm do šablony
proužekš.:5 cm do lepenky
strojní značeníproužekš.:12,5 cm
strojníznačeníprouŽekš.:25 cm
symbol 02
jednotka
Í,?
bm
bm
bm
,,?
,r]
ks
Pracovní úkon
Vodorovná dopravní značka
jednotka
symbolchodecv: 1 m
dopravníšipkyV 9a.jednoduché
dopravníšipkyV 9a-dvojité
dopravníšipkyY 9a* trojité
nápisBUS v :I,2 ffilž|vta/
nápisSTOP v:2,5 m
nápisŠKoLA v: 2,5m
SymbolA 12 2,25x5 m lbarevnýl
optickápsychol.brzda V 18
optickápsychol.brzda V 18 - akustická
+ ěíslice v:30 cm
písmena
písmena+ číslicev: 50 cm
+ číslicev: 120cm
písmena
rozměřeniploch
rozměřeníčar
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m'
m'
ks
ks
ks
nf
bm
cena vč.20%DPH cena vč.20%DPH
jednosloŽková
dvousloŽkoý
plast
barva
|74Kč)
22Kč
l8 Kč
18Kč
106Kč
106Kč
168Kč
5 1 0K č
63 Kč
54 Kč
462Kč
462Kě
492Kč,
cenavč,.2UYo
DPH cena vč.20YoDPH
jednosložková
dvousložkový
plast
barva
|44Kč)
242Kč
324 Kč
406 Kč
270Kě
1.020Kč
1.l28Kč
1.830Kč
162Kč
34 Kč
48 Kč
96 Kč
8Kč
2Kč
456 Kč
730Kč
972Kč
|.214Kč
7|4Kě
2.820Kč
3.060Kč
5.998Kč
486 Kč
1.020Kč
l74Kě
234 Kě
10Kč
5Kč
Svisló dopravní značení* dopravní značení
Pracovní úkon
osánent sloupku do země lbetonáň,l
o sénerupatky/betonéňl +montáž sloupku
MontéžDZ zálJcJadruna sloupek
Montéů,DZ záHadní na sloup Vo
Montáž'DZ velkoplošnéna sloupek + sloup Vo
osrízení*montáž+seřízenídopravníhozrcadla
Montáž konzole na zeď,vč, hmoždinek
Montáž nástavce na sloupek'vč.nástavce
Osánenísměrovéhosloupku do země
Montáž svodidlového směrovéhosloupku
Montáž,zpomalovacích prahů
D emontážtrvalé DZ základní na sloupku
DemontiážtrvaléDZ velkoplošnéna sloupku
DemontᎠocelovékonstrukce/sloupkď
jednotka
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
ks
ks
ks
cena vč.20%DPH
552Kč
672Kč
180Kč
180Kč
300Kč
I.74aKč
432Kč
300 Kč
114Kč
78 Kč
360Kč
108Kč
180Kč
72Kě
odběr užitkové vodv u čerpací stanice Techniclých služeb Beroun, s.r.o.
Cena za 1m3 užitkové vodv: 14.30 Kč vč.10% DPH Závěrečná ustanovení
Ceny uvedenév tomto ceníku jsou stanoveny na zěkladě platn.ýchkalkulací a jsou to ceny
oblyklé.
Cena uvedená u jednotliqých položek byla sestavena na základé individuální kalkulace a
jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky do jednotkových cen započteny dle
kalkulačníhovzorce.
Kalkulační vzorec:
Cena = materiál + mzdy + náklady na stroje Ť ostatní přímé nák|ady + režie správní +
režie provozní t zisk
Materiál je do ceny kalkulován v nákupních cenách bez DPH nebo v cenách pořizovacích.
Mzdy - jedná se celkové mzdové niáklady,kteréjsou stanoveny podle platqých mzdoqých
předpisů v době zpracování kalkulací nebo se také můŽe vychézet ze mzdových nákladů,
stanovenýchpomocí normativůspotřeby práce.
Náklady na stroje jsou dopočtenypodle normativů strojohodin uvedených ve sbornících
potřeb a niíkladů.
ostatní přímé náklady zahrnujíodvody na sociální azdravatrn pojištěnív předepsanéýši a
přeprava, případněnáklady souvisejícís přesunem materiálu.
Do nákladů správní režie se započitávqí naklady středisek, správa podniku a tňržba
podniku.
Jedná se zejménao spotřebu tepla, energií,vody a materiálu souvisejícíchs řízením, nék|aďy
na opravu a ildržbu hmotnéhomajetku, odpísy majetku, cestorménájemnéa ostatní sluŽby,
mzdové náklady související s řízením a odvody znich, osobní nák1ady,pojistné'poplatky,
náklady nazáruční opravy a ostatnífinančníniíklady.
Do nák|adů na provozní režiipatří zejménamzdové náklady souvisejícísÍízenímstřediska
a odvody znich, nríklady na ptovoz, opravu a údržbuhmotného majetku střediska,odpisy
majetku střediska, cestorméstřediska, osobní náklady střediska, pojistné a poplatky přímo
související s činností střediska, náklady na záručrlt opravy a ostatní finanční nríklady
souvisejícíS provozem střediska.
Ziskje do ceny zakalkulován ve ýši 5 - |5 %.
Pro provedeníprací'jejichŽ konstrukce nebo charakter nejsou uvedeny v podnikovém ceníku,
budou pouŽity ceny platnév cenícíchuvedených ve sbomíku cen stavebníchprací, popřípadě
jiných cenících se všeobecnou platností a další převzaté ceníky a normativy schválené
ředitelem spoleěnosti.
Cena za práce a sluŽby, poskýované jako komplexní činnostvíce profesemi,mechanizačnimi
prostředky, ptáce stavebníhocharakteru nebo jejich kombinace a ceny sluŽeb poskýovaných
opakovaně nebo dlouhodobě, se stanovuje nazékJadě cenovékalkulace dohodou. Dohoda o
ceně musí b;it oběma smluvními stranami písemně potvrzenanebo tato cena musí bý uvedena
na objednávce prací nebo sluŽeb. Tento způsob stanoveníceny je možnépoužítpři jiných
pracíchpo odsouhlaseníředitelem společnosti.
Kďkulace zpracovávávedoucísfiediska za spolupráceekonomky společnosti.Cenu schvďuje
ředitel společnosti.
Ceny parkovnéhoa nájmu hrobových míst je mohtéměnit pouze po dohodě s městem
Beroun.
Plafirost:od 1. 6.2010
Vypracoval:
Ing. Eva Fďtová
Jan
Download

CEI\IK PRO SPOTREBITELE - Technické služby Beroun, sro