KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
24 – 25 Mayıs 2014
TG – 7
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / KİM
1.
Katodik korumada metal aksam kendisinden daha akitf bir metalden yapılmış
kurban elektroda bağlanır. Oluşturulan
düzenek bir galvani pili gibi çalışır. Kurban
elektrot yükseltgenme ile aşınırken katot
görevi gören metal aksamın aşınması önlenir. II. yargı yanlış, I. ve III. yargılar doğrudur.
5.
CH3
3.
CH3
C
TG – 7
CH2
CH3 + NaOH
–HCl
C
n=5
1 mol
CH
0,2 molü Na ile
C
?
2 mol H2 oluşturur.
CH
CH3 + H
OH
katılma
Na metali hem alkol hem de karboksilli
asitlerden H2(g) oluşturabilir. 2 mol H2 çıkabilmesi için 4 grup içermelidir.
CH3
CH3
0,4 mol H2 oluşturuyorsa
1 molü
CH3
C
5 mol
Bileşik 5 C ludur.
CH3 + NaCl + H2O
X (2 – metil – 2 – büten)
CH3
?
CnHxOy + O2 $ nCO2
CH3
CH3
1 mol CO2
5 mol CO2
Cl
A B C D E
0,2 mol
1 mol
ayrılma
CH2
(4 OH, 4 COOH vb.)
CH3
0,2 molü Zn ile 0,2 mol H2 oluşturuyorsa
(04 g H2)
OH
1 molü
Y (2 – metil – 2 – bütanol)
?
1 mol H2 oluşturur.
Alkenlere H2O katılması elektrofilik gerçekleşir. Oluşan alkol tersiyer olduğundan
yükseltgenme tepkimesi vermez.
Zn metali yalnızca karboksilli asitlerden
H2(g) oluşturabilir.
1 mol H2 oluşabilmesi için 2 asit grubu
içermelidir. Öyleyse 2 tane de alkol grubu
bulunmalıdır.
A B C D E
A B C D E
2.
H
H
C
4.
1
CH2
2
●● CO2 nin RMgX (Grignard) ile tepkimesinden
CH3
H
Yapıya C1 – C2 doğrultusunda bakılıp C1
deki H ile C2 deki H nin üst üste geleceği
konformasyon yapısı çakışık olur.
H
H
H
H
C1
6.
Karboksilli asitler
A seçeneğindeki bileşiğin açık iskeleti
CH3
O
2
CH
1
CH3
CH3
●● 1° alkollerin tamamen yükseltgenmesinden
3
●● aldehitlerin yükseltgenmesinden
şeklindedir.
●● esterlerin su ile hidrolizinden
2 – metoksi propan olmalıdır.
●● nitrillerin su ile hidrolizinden
A B C D E
elde edilebilir.
C2
CH3
E seçeneğinde 2° alkol verilmiştir. Yükseltgenmesi ile keton oluşur.
H
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
7.
TG – 7
Bütün bileşikler hidrokarbon olduğundan
10.
mC + mH = 81 g dır.
Tüm C kütlesi CO2 ye giderken tüm H kütlesi H2O ya gider.
6 mol CO 2 x
Çözücü seçimi ve susuz çözücü saflaştırılmasında A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yargılara uyulmalıdır. Susuz çözücülerde asit veya baz titre edilecekse çözücü
asidik ve bazik safsızlık içermemelidir.
12 g C
1 mol C
x
= 72 g C
1 mol CO 2 1 mol C
13.
mg çözünen
kg çözelti
birimi kullanılmalıdır.
A B C D E
1 mol H 2 O
2gH
x
18 g
1 mol H 2 O
12, 4 mg
12, 4 ppm &
81 - 72 = 9 g H
9 g Hx
Soru kökünde çözelti özkütlesi verildiğinden ppm için
1 kg çözelti
1 kg çözelti & 1000 g çözelti
= 81 g H 2 O
1, 25 g/mL =
A B C D E
1000 g
Vçözelti
& Vçözelti = 800 mL
Vçözelti = 800 mL
[NO 3-]
= 12, 4 mg x
1g
1000 mg
x
1 mol NO 362 g
x
1000 mL
1
x
800 mL
1L
= 2, 5 : 10 -4 M
A B C D E
8.
Normal koşullardaki özkütlesi bilinen bir
gaz için 1 molün hacmi 22,4 L olacağından
11.
d : 22,4 = m
Gazın 1 molünün kütlesi hesaplanabilir.
Cl– iyonları Ag+ iyonları titre edildikten sonra aşırı Ag+ nın CrO4–2 ile renkli çökelek
oluşturması AgCl nin dönüm noktasının
belirlenmesi için kullanılır.
Dönüm noktasında renkli çökelek oluşturulması Mohr titrasyonu yöntemidir.
I, II ve IV. öncüllerdeki nicelikler hesaplanamaz.
Ag2CrO4 ün dönüm noktasında yani AgCl
den sonra çökmesi molar çözünürlüğünün
daha büyük olduğu anlamına gelir.
A B C D E
I. yargı yanlış, II. ve III. yargılar doğrudur.
A B C D E
9.
Tepkimelerdeki bağlar
I. H
H + Cl
Cl
C
C
Cl
Cl
C
C
H
H
III. H
C
C
H + Cl
H
C
C
H
Cl
Cl
II. H
H
H + Cl
14.
2H
Cl
4 °C de dsu = 1 g/mL dir.
30 °C de dsu < 1 g/mL
Buna göre
Cl
4 °C de 100 mL su $ 100 g
30° C de 100 mL su < 100 g
H
Karışımın toplam kütlesi < 200 g olur.
Örnek kütleleri eşit olsaydı son sıcaklık
17 °C olurdu.
Cl
4 °C deki su kütlesi büyük olduğundan
12.
I. tepkimedeki tüm bağ enerjileri bilinmektedir.
II. tepkimede yer alan C – C bağının enerjisi bilinmediğinden entalpi değişimi hesaplanamaz.
III. tepkimede CH bağının enerjisi bilinmemektedir. Fakat giren ve ürünlerde eşit sayıda C – H bağı olduğundan bu bağ enerjisinin bilinmesine gerek yoktur. Entalpi
değişimi hesaplanabilir.
Bir tamponun pH değişimine karşı en etkin
olduğu durum PKa = pH veya [HA] = [A–]
durumudur.
En etkin aralık ise
[HA]
[A -]
=
son sıcaklık 17 °C den küçük olur.
I. ve II. yargılar yanlış, III. yargı doğrudur.
A B C D E
[HA]
10
1
=
ve
dir.
10
1
[A -]
Buna göre pH = pKa – 1
pH = pKa + 1 dir.
HA için Ka = 10–4 olduğundan pKa = 4 tür.
pKa – 1 = 3
pKa + 1 = 5
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
15.
TG – 7
KNO3 $ K+ + NO3–
17.
, = 2 için m, = –2, –1, 0, 1, 2 değerlerini alır.
0,6 M ise 0,6 M olur.
3d
Toplam [NO3–] = 1 M olduğundan Ca(NO3)2
den gelen [NO3–] = 0,4 M olmalıdır.
m, = –2 m, = –1 m, = 0 m, = 1 m, = 2
Ca(NO3)2 $ Ca+2 + 2NO3–
m, = 0 da 2 e– bulunabilmesi için tüm orbitallerde en az 1 e– bulunmalıdır.
0,2 M .......................0,4 M ise
olur.
M=
19.
n = 3 , = 2 & 3d orbitalleridir.
n
den 0,2 : 5 L & 1 mol Ca(NO3)2
V
vardır.
I. Diğer orbitallerin dolu olup olmadığı
bilinmediğinden elementin yeri belirlenemez.
II. Elementin yeri belirlenemediğinden II.
yargıya kesin cevap verilemez.
III. 3s ve 3p orbitalleri tam dolu olacağından n = 3 te en az 14 e– bulunur.
1 mol Ca(NO3)2 164 g dır.
A B C D E
T ve P sabitken ortama He(g) eklenirse tepkimedeki tüm maddelerin derişimi azalır ve
Le Chatelier prensibi gereği tepkime girenler lehine çalışır. Bu durumda etki ortadan
kalkmayacağından tüm maddelerin derişimi azalırken tepkime girenlere hareket
ettiğinden CO ve Cl2 mol sayısı artar. Kc
değişmez. Yalnızca III nolu değişim yanlış
verilmiştir.
A B C D E
A B C D E
16.
Verilen elementler için çeşitli olasılıklar
vardır.
3A 4A 5A
4A 5A 6A
5A 6A 7A
X
X
X
Y
Z
Y
Z
Y
18.
He(g) eklenirse birim zamanda çeperlere yapılan çarpışma sayısı artar.
(hacim artışına rağmen)
Z
7A 8A
1A
Z
X
Y
8A
1A 2A
Y
X
Z
İlk dört yargıya kesin olarak cevap verilemez.
E seçeneğindeki yargı elementlerin atom
numaraları X < Y < Z şeklinde olduğundan
kesindir.
A B C D E
I. j He = 2j CH 4 tür. Bu sebeple ortama
II. Mutlak sıcaklık iki katına çıkarılırsa
kap hacmi 2 katına çıkar ve özkütle
yarıya iner.
20.
HCl nin pH ı 6 dır.
pH = 6 ise [H+] = 10–6 M
H+ +
OH -
10 -6
xM
- 10
-6
x - 10 -6 M (ar tan baz)
III. m g CH4 & n mol ise
m g SO2 &
Son pH = 8 ise pOH = 6
n
moldür.
4
Artan [OH–] = 10–6 M
Başlangıçta n mol CH4 P atm basınç yapıyorsa son durumda
n mol CH 4 +
n
mol SO 2
4
n mol
x - 10 -6 = 10 -6
x = 2 : 10 -6 M
V = 0,5 L
P atm basınç yapar.
5n
mol
4
- 10 -6
n OH - = 0, 5 : 2 : 10 -6 = 10 -6 mol
P atm
10 -6 mol OH - x
?
1 mol Ca (OH) 2
2 mol OH -
x
74 g
1 mol Ca (OH) 2
= 37 : 10 -6 g
4
P atm
5
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
21.
TG – 7
23.
Denkleşmiş tepkime
230
80 Th
$
+2
222
4
86 Rn + 2 2 He
C
1 mol He +2
= 2, 8 mol
4g
n He +2 = 11, 2 g x
2, 8 mol He +2 x
Alkanlarda zincir dallandıkça London kuvvetleri zayıflayacağından kaynama noktası
düşer.
C
C
C
n – pentan
1 mol Th bozunca
2 mol He +2
A B C D E
C
C
C
Başlangıç Th n mol alınırsa
C
C
2 – metil bütan
II
n
n
n
t y›l 2 t y›l 4 t y›l 8
C
n
7n
3t yılda bozunan Th n - =
moldür.
8
8
C
C
C
26.
C
2,2 – dimetil propan
7n
= 1, 4 mol
8
IV
n = 1, 6 mol Th
III > II > IV
1, 6 mol Th x
230 g
1 mol Th
Bütün aldehitler (alifatik ve aromatik) tollens ile yükseltgenme tepkimesi verirken
fehling ile yalnızca alifatik aldehitler yükseltgenme verir.
Ketonlar fehling ve Tollens ile tepkime vermez.
III
= 1, 4 mol Th bozunmufltur.
n
C
25.
H+
Aynı C sayılı sikloalkan, düz zincirli alkandan daha yüksek kaynama noktasına sahiptir. Halkadaki konformasyon yapıları ve
halkanın kısmi polarlanabilmesi kaynama
noktasını arttırır.
= 368 g
A B C D E
Konjuge dienler katılma verirken 1,2 ve
1,4 katılmaları gerçekleşir ve 2 ürün oluşur. Katılma tepkimesi elektrofil üzerinden
başlar.
CH2
+
CH
CH
CH2
CH
CH2
–
Br
CH3
CH
Br
I > III > II > IV
A B C D E
3 – Brom – 1 – büten
H+
CH2
CH
CH
CH2
CH3
CH
CH
CH2
CH3
CH
CH
CH2
CH3
CH
+
CH
+
Br–
CH2
Br
1 – Brom – 2 – Büten
A B C D E
22.
NH 3 " ligand (4 tan e)
Cl - " ligand (2 tan e)
4 Koordinasyon say›s› 6
2 cins ligand içerir. (II. yargı yanlıştır.)
Merkez iyon Fe+3 tür. Fe+3 e– çifti kullandığından Lewis asidi olarak davranır.
(III. yargı yanlıştır.)
24.
Tepkimede iki aldehit kendi aralarında
reaksiyon vererek önce aldol yapısı oluşturması ve bunu takiben su kaybederek
doymamış aldehit oluşturmasıdır. Bu tepkimeye aldol kondenzasyonu denir.
O
O
2CH3
CH
CH3
CH
CH2
C
OH
A B C D E
aldol
O
CH3
CH
CH
C
H
27.
Tepkime ortamının asitliği arttıkça denge
sağa kayacağından dikromat (Cr2O7–2)
oluşumu baskındır. Bu nedenle asidik ortamda Cr(VI) iyonları Cr2O7–2 şeklinde
daha çok bulunur. (I. yargı yanlıştır.) Bazik
ortamda tepkime geri yönde daha baskın
olur ve Cr(VI) iyonları kromat (CrO4–2) şeklinde ortamda daha çok yer alır. (II. yargı
yanlıştır.) Ortamın pH ı Cr(VI) iyonlarının
çözeltide bulunma şekline etki eder.
(III. yargı doğrudur.)
A B C D E
H
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
28.
TG – 7
32.
P4O10 + 6H2O $ 4H3PO4
fosforik asit
Fosforik asitin asit anhidriti P4O10 dur.
Verilen grafiğin eğiminden tepkimenin hız
sabiti bulunur.
K=
0, 04 - 0, 08
=- 4 : 10 -3 s -1 dir.
10
A B C D E
35.
Tepkime 1. dereceden olduğuna göre
t 1/2 =
0, 693
&
k
0, 693
4 : 10 -3
Her elementin kendisine özgü bir çizgi
(sürekli olmayan) spektrumu vardır. Elementlerin nitel analizi çizgi spektrumları
yardımıyla yapılabilir. İlk spektroskopu geliştireln Robert Bunsen ve Gustav Kirchoff
tur. Beyaz ışık sürekli spektruma sahiptir.
A B C D E
= 173, 25 s bulunur.
A B C D E
29.
Serbest enerji değişimi 3G° üzerinden
elektrot potansiyeli hesaplanabilir.
3G° = –nF E°
ClO 4- + 2H + + 2e - $
ClO 3- + H 2 O 3 G° = - 2F (0, 36)
ClO 3- + 2H + + 2e - $ ClO 2- + H 2 O 3 G° = - 2F (0, 35)
ClO 4- + 4H + + 4e - $ ClO 2- + 2H 2 O 3 G° = - 2F (0, 36 + 0, 35)
E 0ClO4- / ClO2- = -
33.
n:R:T
Vilk =
=
P
2F (0, 71)
3 G°
= 0, 355
&nF
- 4F
A B C D E
Vson =
1:
n:R:T
=
P
22, 4
273
4
1:
36.
: 273
= 5, 6 L
22, 4
Merkezdeki Cs+ iyonu 8 tane Cl– iyonu ile
temas hâlindedir. (II. yargı doğrudur.)
: 273
273
1
Köşelerdeki her bir Cl– iyonu 8 tane birim
hücre tarafından paylaşılır. (III. yargı yanlıştır.)
= 22, 4 L
3V = Vson – Vilk
CsCl nin verilen birim hücresi kübik merkezli birim hücredir (bbc). (I. yargı yanlıştır.)
A B C D E
= 22,4 – 5,6 = 16,8 L
İş (w) = P:3V & w = 1 : 16,8 = 16,8 L.atm
16, 8 L.atm x
101, 3 j
1 L atm
x
1 kj
1000 j
= 1, 7 kj
A B C D E
30.
e– akım yönü 1 nolu elektrottan 2 nolu
elektroda doğrudur. 1 nolu elektrot anot
görevi görür. Hem yükseltgenmeyi hem de
indirgenmeyi Bakır gerekleştireceğinden
çözeltideki Cu+2 iyon derişimi değişmez.
I. ve III. yargılar yanlış, II. yargı doğrudur.
37.
A B C D E
16S:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d 4s
*
3s1 3p3 3d2
S:
34.
Verilen düzenek bir derişim pilidir. Standart
Pil potansiyeli E 0pil = 0 dır. Derişime bağlı
pil potansiyeli Epil = 0,06 V olduğuna göre
veriler Nernst eşitliğinde yerine konur.
31.
0, 06 = 0, 0V -
Ortamın entropi değişimi
3 S ortam =-
3 S ortam = -
3 H sistem
298K
2
log
[OH -] =
10 -14
10
-3
(10 )
Hibrit orbitallerinin koordinat düzlemindeki yönelimleri III. yargıda verildiği gibidir.
(III. yargı doğrudur.)
A B C D E
7
F F FF F F
Oluşan SF6 molekülü düzgün sekiz yüzlü
geometrisine sahiptir. (II. yargı yanlıştır.)
= 10 -11 M
A B C D E
(I. yargı doğru)
-2 2
x = 10 -3 M = [H +]
x 1000 = 382, 5jK -1
Sp3d2 hibrit orbitalleri
x2
- log x = 3
T
- 114 kj
0, 06
S atomu sp3d2 hibrit orbitallerini kullanarak
6 bağ yapar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / KİM
38.
TG – 7
Çözücü moleküllerinin derişiminin az olduğu yerden derişimin çok olduğu yere
geçişine osmoz denir. Çözeltiye kendi osmotik basıncından daha büyük bir basınç
uygulanırsa çözücü molekülleri derişimin
çok olduğu yerden az olduğu yere hareket
eder. Bu olaya ters osmoz denir.
41.
Problem çözme ve bilişim becerileri, yaşam becerileri kapsamına girer. Deneysel
ve nedensel süreç becerileri ise bilimsel
süreç becerilerinin kapsamındadır.
46.
Proje tabanlı öğrenmede hedefler arasında
verilen öncüllerin üçü de yer alır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
39.
Suda az çözünen Ag2CrO4 tuzunun Kçç si
2,4 : 10–12 olduğuna göre
I. Ag 2 CrO 4 @ 2Ag
+
42.
+ CrO 4-2
>
0, 01
s
s
2s
(çözünürlük)
ihmal
(2s) 2 : 10 -2 = 2, 4 : 10 -12
Öğretmenin hedeflediği zekâ alanı kinestetik zekâdır. Bu zekâ alanında öğrenci
duygularını ifade ederken vücudunu etkin
bir biçimde kullanır. Bale, jimnastik, tenis
vb. oyunlarda olduğu gibi bir molekül modelinin vücutları ile oluşturulması bu zekâ
alanının kullanımıyla ilgilidir.
47.
Öğretmen, kalabalık sınıflarda bile küçük
gruplardaki öğrenme ve bireysel öğrenme
durumlarını yaratma kabiliyeti taşımalıdır.
A B C D E
A B C D E
4s 2 = 2, 4 : 10 -10
s 2 = 0, 6 : 10 -10
s = 0, 6 : 10 -5 M
II. Ag 2 CrO 4 ? 2Ag + + CrO 4-2
<
-2
48.
10
2s
s
ihmal
43.
2
^10 -2h : s = 2, 4 : 10 -2
s = 2, 4 : 10 -8 M
Verilen kazanımların ikisi de öğrencilerin
psikomotor beceriler kazanmasına yöneliktir.
Soruda verilen sembol göz güvenliğini
ifade eder. Gözler için tehlike olduğunu
gösterir.
A B C D E
A B C D E
I > II
I. ve II. ortamlarda ortak iyon bulunduğundan bu ortamlardaki Ag2CrO4 çözünürlüğü
saf sudaki çözünürlükten küçüktür.
Buna göre çözünürlük sıralaması
III > I > II dir.
A B C D E
40.
49.
44.
Çözelti HCl asidi açısından oldukça seyreltiktir. Bu nedenle suyun iyonlaşmasından
gelen H+ derişimi dikkate alınır.
A $ Psikomotor beceri
B $ Bilimsel süreç becerileri
A, B, D ve E seçeneklerindekiler bu yöntemin avantajlarıyken C seçeneğindeki yargı
bir avantaj değildir. Çoğu zaman teknik
altyapı ciddi mali külfetlere neden olduğundan bu yöntem için dezavantajdır.
C $ Bilimin doğası
D $ Bilimsel bilgiyi anlama
E $ Yaşam becerilerinden olan sorumluluk bilinci kazanma
A B C D E
A B C D E
H 2 O (s) @ H +
(suda) + OH (suda)
10 -7 M
HCl $ H +
(suda) + Cl (suda)
>
-7
10
+
[H ] = 2 : 10
M
–7
pH = –log2 : 10–7
pH = 6,7
-
OH deriflimi
45.
10 -14
2 : 10 7
= 5 : 10
-8
M d›r.
A B C D E
Deney için gerekli araçlar incelendiğinde kimyasallar yardımı ile bir sulu çözelti
deneyi gerçekleştirileceği anlaşılır. Bu deneyde elektrik güvenliği uyarısına ihtiyaç
duyulmaz.
A B C D E
8
50.
Yapılandırmacı öğrenmede, öğrenen öğrenme ortamında seçici, yapıcı ve etkindir.
Bilgilere eleştirel yaklaşır ve sorgular.
A B C D E
Download

Kimya 7 - İhtiyaç Yayıncılık