Ünite
4
Maddenin Halleri
GAZLAR
SIVILAR
BUHAR BASINCI, KAYNAMA NOKTASI,
HAL DEĞİŞİMİ
KATILAR
201
231
242
272
GAZLAR
1.
0,5 atmosfer gaz basıncını aşağıda verilen birimlere
çeviriniz.
4.
İdeal gazlar ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?
B)
A)
.....................
C)
P
P.V
P.V
b) cm Hg
.....................
c) Paskal
.....................
P
(n, T=sbt)
d) Bar
(V,n=sbt)
t(°C)
(T=sbt)
n
.....................
D)
e) Torr
E)
V
V
.....................
2.
•
Bulunduklarıkabınşeklinialırlar.
•
Birbirleriyleherorandakarışabilirler.
•
Sadeceötelemevedönmehareketiyaparlar.
•
Sıvıvekatılaragöreyoğunluklarıdahadüşüktür.
•
Maddeninenerjisienfazlaolanhalidir.
Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi gazların fiziksel
özellikleri içerisinde yer alabilir?
Palme Yayıncılık
-273
(P, n=sbt)
5.
Serbest
piston
M
t(°C)
(P, T=sbt)
Serbest
piston
He(g)
h
M
ĉHNLO,
n
He(g)
CO2(g)
2h
ĉHNLO,,
SabitsıcaklıktaŞekil–I'dekipistonunŞekilII’dekikonuma
gelmesiiçin,kaba0,5molCO2gazıeklenmiştir.
Kaptaki He gazının mol sayısı kaçtır?
3.
%DV×QoDWP
X
-273
0
6×FDNO×Nƒ&
6.
Sabit hacimli bir kaptaki m gram oksijen gazının basınç –
sıcaklıkgrafiğişekildekigibidir.
Buna göre, aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol He gazı boşaltılırsa gazın basıncı 38 cm Hg olur?
Aynı miktar gazın, aynı kaptaki basıncının 3X olması için
sıcaklık kaç °C yapılmalıdır?
1. a. 380, b. 38, c.0,5.105, d.0,5 , e.380
Sabit hacimli kapta bulunan 4 mol He gazının basıncı 2
atmosferdir.
2. 4
3. 546
4. B
5. 0,5
6. 3
201
MADDENİN HALLERİ
a) mm Hg
ÜNİTE - 4
AÇIK UÇLU SORULAR
10.
%DV×QoDWP
Hacim (L)
P1
P3
MADDENİN HALLERİ
6×FDNO×N.
XY2 gazı ile ilgili verilen basınç – sıcaklık grafiğine göre,
I. Anoktasımutlaksıfırıbelirtir.
II. Isıtılmaktaolanbirgazınbasıncıartmaktadır.
III. Aniceliği273Kdir.
P2
6×FDNO×Nƒ&
0
A
Belirli miktardaki bir gazın değişik basınçlardaki hacim –
sıcaklıkdeğişimiyukarıdakigrafiktegösterilmiştir.
P1, P2 ve P3 basınçlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
11.
Sürtünmesiz
piston
X(g)
8.
0,5 mol O2 gazının 4 litre hacim kapladığı koşullarda 0,2
mol SO2 gazı kaç litre hacim kaplar?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
Şekildeki sürtünmesiz pistonla kapatılmış kapta bulunan X
gazınınsıcaklığıartırılıyor.
İşlem sonunda kaptaki gaz basıncı ve gaz öz kütlesi ilk
duruma göre sırasıyla nasıl değişir?
12.
Hacim (L)
K
L
9.
P (atm)
V(L)
P (atm)
0
V(L)
(n, T sabit)
I
t(°C)
T(K)
(n, V sabit)
II
(n, P sabit)
III
İdeal bir gaz ile ilgili çizilen yukarıdaki grafiklerden kaç
tanesi doğrudur?
6×FDNO×Nƒ&
Elastikbaloniçerisineyerleştirilen1molXgazınınhacim–
sıcaklıkdeğişimigrafiktegösterilmiştir.
Bura göre;
I. AynısıcaklıktaKortamındakibasınçLortamındakinden
düşüktür.
II. AynısıcaklıktaelastikbalonunhacmiKortamındadaha
düşüktür.
III. AynısıcaklıktabalonKortamındanLortamınataşınırsa
hacmiazalır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
202
7. 2
8. 1,6
9. 3
10. P1, P2, P3
11. değişmez, azalır
12. 2
Soru
ÜNİTE - 4
1. Tanecikleriarasındaetkileşimolmadığıvarsayılangazlara.................................denir.
MADDENİN HALLERİ
2. İdealgazmolekülleribirbirleriyle.................çarpışmayaparlar.
3. İçerisindegazbulunanbirkabınherhangibirnoktasındaölçülenbasınç.............................basıncıdır.
4. Gazlarıngeneldavranışlarıbirbirinebağlı4nicelikolanbasınç,sıcaklık,molsayısıve.......................................ileaçıklanır.
5. Maddeninenyüksekenerjiliveendüzensizhali..........................halidir.
6. Aynıkoşullardakigazlarıneşithacimlerindeeşitsayıdatanecikolduğunuifadeedenkanun..........................kanunudur.
7. Sabitsıcaklıktabelirlibirmiktardakigazınhacmininbasıncıiletersorantılıolduğunuifadeedenkanun.........................................
kanunudur.
8. Sabitbasınçaltındabirgazınhacmimutlaksıcaklıkla...................................orantılıolarakdeğişir.
9. SabithacimlikaptaTKsıcaklığında4atmosferbasınçyapan2molXgazıvardır.Mutlaksıcaklık2katınaçıkartılıpkaba3molXgazı
eklendiğindebasınç................................atmosferolur.
10. ....................yasasıgazlardahacim-sıcaklıkarasındakiilişkiyibelirtir.
11. ..........................yasası,gazbasıncınınmutlaksıcaklıklailişkisiniaçıklar.
12. Elastikbalonlardakabıısıtmak,soğutmak,kabagazilaveetmekgaz...........................................değiştirmez.
13. Havadahaçokazotve..........................gazlarındanoluşmuşbirkarışımdır.
14. 0,2molSO2gazının4litrehacimkapladığıkoşullarda20litrehacimkaplayanHegazı..........................moldür.
15. Bir gazın sabit hacimde miktarı sabit tutularak mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılırsa ilk durumda P olan basınç son durumda
..........................olur.
16. İçindebirmiktargazbulunanelastikbirbalonunbulunduğuortamdasıcaklıkbirsürearttırıldığındabalonun..........................artar.
17. Miktarıvehacmisabittutulanbirgazınbasıncınınsıcaklıkladeğişimgrafiği..........................şeklindedir.
1. ideal gaz 2. esnek 3. gaz 4. hacim 5. gaz 6. Avogadro 7. Boyle Mariotte 8. doğru
9. 20
10. Charles 11. Gay Lussac 12. basıncını 13. oksijen 14. 1 15. 2P 16. hacmi 17.
Basınç (atm)
Sıcaklık (°C)
203
ÜNİTE - 4
1. Gazmolekülleriarasındabüyükboşluklarvardır.
MADDENİN HALLERİ
2. Tümgazlaryalnızsıkıştırılaraksıvılaştırılabilirler.
3. –23°CtakiCH4ile250K’dekiHegazlarınınortalamakinetikenerjilerieşittir.
4. Gazmoleküllerisıcaklıkdeğişimikarşısındaaynıorandagenleşirler.
5. Gazlarlailgilihesaplamalardasıcaklıkbirimiolarak°Ckullanılır.
6. Toricelliaçıkhavabasıncınıdenizseviyesinde76cmHgolarakölçmüştür.
7. Aynısıcaklıktakigazmoleküllerininortalamakinetikenerjileriaynıdır.
8. Sabitsıcaklıkvebasınçtabirgazınmiktarıilehacmidoğruorantılıdır.
9. Sabitsıcaklıkta4atmosferdekihacmi1litreolanbirgazın2litredekibasıncı8atmosferdir.
10. 127°Ctakihacmi2litreolanbirgazınsabitbasınçaltındasıcaklığı327°Caçıkarıldığındahacmi3litreolur.
11. Sabitbasınçaltındabirgazınsıcaklığı20°Cden60°Cyeçıkarılırsahacmiüçkatınaçıkar.
12. Elastikbalondabulunangazlarınbasıncı,dışbasıncaeşittir.
13. Kelvintüründensıcaklıkmutlaksıcaklıktır.
14. Gazlarsıcaklıketkisiyleısılgenleşmeyeuğrarlar.
15. 1litrelikkaptabulunangaz2litrelikbirkabaalındığındagazhacmi2litreolur.
16. Gaztanecikleribirbirindenbağımsızhareketeder.
17. Belirlimiktardakigazmolekülleriarasındakiuzaklığıazaltmakisteyenbiröğrencisabitsıcaklıktakaphacminiarttırmalıdır.
204
1. D
2. Y
3. D
4. D
5. Y
6. D
7. D
8. D
9. Y
10. D
11. Y
12. D
13. D
Soru
14. D
15. D
16. D
17. Y
GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
1
1.
Gazlar ile ilgili;
4.
I. Gazmoleküllerikendiaralarındaesnekçarpışmayaparlar.
Aşağıdaki koşullardan hangisinde, neon gazı ideal gaza
en yakın davranış gösterir?
II. Kapladıklarıhacminyanındakendihacimleriçokküçüktür.
B) 100°Csıcaklık,1atmosferbasınçta
III. Bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar.
D) 273Ksıcaklık,10atmosferbasınçta
C) 273Ksıcaklık,1atmosferbasınçta
E) 100Ksıcaklık,1atmosferbasınçta
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
MADDENİN HALLERİ
A) 273°Csıcaklık,0,01atmosferbasınçta
C)IveII
E)I,IIveIII
5.
İdeal gazlar ile ilgili;
I. Moleküllerarasıitmeveçekmekuvvetiyoktur.
II. Hareketlitaneciklerdenoluşur.
III. Düşüksıcaklıktadahaidealdavranırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Palme Yayıncılık
2.
Kaptakigazlarınbirkısmışekildegösterilmiştir.
Buna göre,
I. Gaztaneciklerisürekliharekethalindedir.
II. Gaz tanecikleri her yöne gelişigüzel doğrusal hareket
eder.
III. Gazlar çıplak gözle görülemeyen küçük parçacıklardan
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
I
%HOLUOLELUKDFPL
\RNWXU
III
II
$N×ċNDQG×U
0ROHNOOHULDUDV×QGD
JHQLċERċOXNODU
EXOXQXU
Gazlar
Yukarıdakikavramharitasındagazlarileilgilibilgilerverilmiştir.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII 2. B
3. E
II. Sıcaklığıarttırma
III. Taneciksayısınıazaltma
C)IveII
E)I,IIveIII
1. E
I. Basıncıdüşürme
Yukarıdaki değişimlerden hangileri tek başına gazın ideale yaklaşmasını sağlar?
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
6.
4. A
(Herbirindeyalnızbirideğiştirilecektir.)
A)YalnızI
5. E
B)YalnızII
D)IveII
6. D
ÜNİTE - 4
TEST
C)YalnızIII
E)IveIII
205
I. Gaztanecikleriarasındakiçekimçokdüşüktür.
10.
II. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri
eşittir.
I. Bir gazın hacmi, içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir.
II. Gazlar,homojenkarışımlaroluşturur.
III. Gazlarsadecedönmehareketiyaparlar.
IV. Gazlarbulunduklarıkabınşeklinialırlar.
MADDENİN HALLERİ
Yukarıdaki ifadeler doğru (D) veya yanlış (Y) olarak I, II,
III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
A)D,Y,D,Y
B)D,D,Y,D
D)D,D,D,Y 8.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
E)D,Y,Y,D
11. Aşağıda hacim ve sıcaklıkları verilen aynı miktar X gazı
hangi seçenekte ideale en yakındır?
III
C)Y,D,Y,D
I
.DW×YHV×Y×ODUDJ|UH
SRWDQVL\HOHQHUMLVL
HQE\NWU
II
Büyük oranda
V×N×ċW×U×ODELOLUOHU
*D]ODU
*HQOHċHPH]OHU
III. Gazlarbulunduklarıkabınhertarafınayayılırlar.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Yukarıdakikavramharitasındagazlarileilgilibilgilerverilmiştir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
Hacim
Sıcaklık
A) 4V
50°C
B) 4V
25°C
C) 2V
50°C
D) V
25°C
E) V
50°C
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
12. () Sıcaklığı arttırılan gaz molekülleri daha hızlı hareket
eder.
() Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri sıcaklık arttıkça
artar.
9.
Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
() Gazmoleküllerininortalamakinetikenerjisihacimdeği-
A) Gaztanecikleribasıncınetkisiylesıkıştırılabilir.
şiminebağlıdır.
B) Ortamsıcaklığıazaltılanvebasınçuygulanangaztaneciklerisıvılaşabilir.
C) Gaztanecikleriarasındakiitme–çekmekuvvetleriihmal
edilecekkadarazdır.
D) Yüksekbasınçvedüşüksıcaklıktakigazlaridealeyakındır.
E) Doğadabulunangazlarınhiçbiriidealgazdeğildir.
206
7. B
8. C
9. D
() Gazmolekülleriserbesthareketederler.
() Gaz,maddeninendüzenlihalidir.
Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tane bilginin yanlış
olduğunu söyleyebilir?
A)1
10. E
B)2
11. A
C)3
12. B
Soru
D)4
E)5
GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ VE GAZLARI
NİTELEYEN BÜYÜKLÜKLER
2
1.
Gazların kinetik kuramı ile ilgili;
4.
özelliğinden yararlanılmamıştır?
I. Gazlarrastgeleyönlerdehareketederekbirbirleriyleçar-
A) Bahçesulamasistemlerinde
II. Gaztanecikleribirbirlerineitmeveçekmekuvvetiuygu-
B) Deodorantyapımında
larlar.
MADDENİN HALLERİ
pışırlar.
Aşağıdakilerden hangisinde gazların sıkıştırılabilme
C) Böcekilaçlamasistemlerinde
III. Aynısıcaklıktakigazlarınortalamakinetikenerjileribirbi-
D) Otoboyamamakinelerinde
rineeşittir.
E) LPGtüplerinde
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
2.
B)IveIII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
5.
Gaz moleküllerinin sıkıştırılabilme özelliği,
I. Sıcakhavaileçalışangezintibalonları
I. Taneciklerarasıboşluklarınvarlığı
II. Soğutmasistemleriiçinkullanılanklimavebuzdolapları
II. Taneciklerinyayılabilirolduğu
III. Dalgıçlarındenizaltındakullanmasıiçinhazırlanmışoksi-
III. Taneciklerinserbesthareketedebildiği
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
3.
I. Gazmoleküllerininhacimlerikapladıklarıhacminyanında
II. Gazmoleküllerininçarpışmasısırasındagazlarınenerjile-
III. Herhangi bir sıcaklıkta her molekülün kinetik enerjisi
Palme Yayıncılık
özelliklerinden hangilerini belirtebilir?
jentüpleri
Yukarıdakilerden hangilerinde gazların ısıl genleşme
özelliğinden yararlanılır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
çokküçükkalır.
rideğişirkentoplamenerjideğişmez.
6.
farklı olmasına rağmen, moleküllerin ortalama kinetik
enerjisiaynıdır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri kinetik teoriye göre doğ-
I. Molekülleriarasındabüyükboşlukbulunması
II. Kinetikenerjilerinindüşükolması
III. Molekülleriarasındaçekimkuvvetlerininfazlaolması
nedenlerinden hangileri ile ilgilidir?
rudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1. B
2. E
3. E
Gazların kolayca sıkıştırılabilmeleri;
4. A
A)YalnızI
5. C
B)YalnızII
D)IveIII
6. A
ÜNİTE - 4
TEST
C)IveII
E)IIveIII
207
ÜNİTE - 4
7.
x
-23
0
z
273
10. Aşağıda verilen basınç birimlerinin birbirine dönüşümü
ƒ&|OoHĊL
ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi hatalıdır?
A)0,25atm=19cmHg
B) 380mmHg=0,25atm
y
273
400
546
C) 760mmHg=101325Pa
D) 20Pa=2.10–4 bar
YukarıdaCelciusveKelvincinsindensıcaklıkölçekleriveril-
E) 10bar=106 Pa
miştir.
Buna göre, x, y ve z ile gösterilen değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
x
y
z
A) –273
150
27
B) –223
300
173
C) –223
200
127
D) –273
250
127
E) –273
250
173
11. GünlükyaşantımızdayakıtolarakkullanılanLPGsıvılaştırılmışpetrolgazıanlamındadır.
Palme Yayıncılık
MADDENİN HALLERİ
0
.HOYLQ|OoHĊL
8.
Buna göre,
I. Gazlarınsıkıştırılabilmeözelliğikullanılmıştır.
II. Gazmolekülleriüzerinebasınçuygulanmıştır.
III. Petroldeneldeedilengazlarsıvılaştırılarakkolaytaşınabilirhalegetirilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
I. 152cmHg=................atm
II. 202650Pa=...............mm Hg
III. 2atm=..............Pa
IV. 5.105Pa=...............bar
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Yukarıdaki basınç birimleri arasındaki dönüşümler gerçekleştirildiğinde seçeneklerdeki niceliklerden hangisine ulaşılamaz?
A)202650
B)1
D)1520
C)5
E)2
12. 1 atmosferlik basınç birimi;
I. 101325N.m–2
9.
II. 760mm Hg
III. 101325Pa
yukarıdakilerden hangilerine eşittir?
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A)Paskal
B)Bar
D) g.cm–3
208
C)Atm
E) N.m–2
7. D
8. B
9. D
A)YalnızI
10. B
B)YalnızII
D)IveIII
11. E
12. E
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
MOL KAVRAMI
3
1.
3,01.1023 tane molekül içeren SO2 gazı kaç moldür?
6.
(Avogadrosayısı=6,02.1023)
B)0,2
C)0,3
D)0,4
(Avogadrosayısı=6,02.1023)
E)0,5
A)0,1
0,1 mol N2O3 molekülünde kaç mol oksijen atomu bulunur?
A)0,1
3.
B)0,2
C)0,3
D)0,4
(Avogadrosayısı=NA)
A)2.NA
B) 4.NA
D)8.NA
C)6.NA
E) 14.NA
(Avogadrosayısı=NA)
A)0,2
5.
B)2
C)3
C)0,5
A)0,5.NA
B) 2.NA
D) NA
D)4
A)NA
D)0,9.NA (Avogadrosayısı=NA)
D)1,8.NA 1. E
C)0,9.NA
A)CO
3. D
4. B
5. A
E)2,7.NA
B)C2H4
D) N2O3
E)3.NA
2. C
C)0,6.NA
10. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin bir molü 4.NA
(Avogadrosayısı=NA)
E)6.NA
B)0,1.NA
tane atom içerir?
B)0,4.NA
C)4.NA
0,3 mol C atomu içeren C3H6 gazı kaç tane atom içerir?
E)5
0,6 mol S atomu içeren X2S3 bileşiğin kaç tane X2S3
A)0,2.NA
E)8
2 mol SO2 molekülünde toplam kaç tane atom bulunur?
molekülü içerir?
D)4
(Avogadrosayısı=NA)
4 mol atom içeren NO gazı kaç moldür?
A)1
B)0,3
E)2
(Avogadrosayısı=NA)
9.
4.
D)1
2.NA tane atom içeren SO3 gazı kaç moldür?
8.
2 mol C2H4 bileşiğinde kaç tane H atomu bulunur?
C)0,3
7.
E)0,5
Palme Yayıncılık
2.
B)0,2
6. A
7. C
8. E
9. D
C)SO3
E)HNO3
10. C
209
MADDENİN HALLERİ
A)0,1
1,204.1023 tane oksijen atomu içeren O2 mülekülü kaç
moldür?
ÜNİTE - 4
TEST
15. 1,6.NA tane atom içeren SO3 bileşiği kaç tane SO3 mole-
MADDENİN HALLERİ
farklıdır?
külü içerir?
(Avogadrosayısı=NA)
(Avogadrosayısı=NA)
A)1molatomiçerenCOgazı
B)0,5molNO2gazı
C)1,5.NAtaneatomiçerenN2Ogazı
D)0,25molC2H2gazı
E)0,5.NAtaneC2H6gazı
B)0,4.NA
A)0,2
D)0,4
C)0,2.NA
E)1,6.NA
16. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 0,5 molündeki atom
sayısı, Avogadro sayısına eşittir?
A)C4H6
B) NH3
D)CH4
12. Aşağıdakilerden hangisi 6,02.1023 tane atom içerir?
C)CO
E)SO2
(Avogadrosayısı=6,02.1023)
A)1molO2
B)0,5molHe
C)3,01.1023taneSO2
D)1molCO2
E)0,2molCH4
17. x mol N2O ve y mol SO3 bileşiklerinde toplam kaç tane
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
11. Aşağıdakilerden hangisinin mol sayısı diğerlerinden
oksijen atomu vardır?
(Avogadrosayısı=NA)
A)(x+y).NA
B)3x+4y
C)(3x+4y).NA
D)(2x+3y).NA
E)(x+3y).NA
13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 0,2 molünde 0,6 mol
atom vardır?
A)C2H4
B)NO
D) H2O2
C)SO2
18. Aşağıdaki bileşiklerin eşit sayıda H atomu içeren miktarları alındığında hangisinin molekül sayısı en fazla olur?
E) N2O3
A)N2H4
B) NH3
D)C3H6
14. 0,2 mol Ca(NO3)2 bileşiğindeki oksijen atomlarının, 0,4
210
E) H2SO4
19. 1,204.1023 sayısı kadar molekül içeren H2SO4 bileşiğinde
mol NaNO3 bileşiğindeki oksijen atomlarına oranı kaç-
kaç mol oksijen atomu vardır?
tır?
(Avogadrosayısı=6,02.1023)
1
A)
4
1
B) 3
1
C)
2
11. D
D) 1
12. E
13. C
E) 2
14. D
C)CH4
A)0,8
15. B
16. C
B)0,6
17. E
C)0,4
Soru
18. E
D)0,2
19. A
E)0,1
TEST
1.
Yandakipistonlusilindirikkapta
Xgazıbulunmaktadır.
I
X(g)
A)YalnızI
C)YalnızIII
E)IIveIII
A)
V
V
D) P
V
E) P
Gaz
Sıcaklık
Basınç
Hacim
H2
25°C
1atm
V1
CH4
25°C
2atm
V2
B)YalnızII
D)IveIII
Sabit sıcaklıkta basıncı artırılan miktarı belirli bir gaz için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hacmiküçülür.
B) Moleküllerininortalamakinetikenerjisiartar.
C) Yoğunluğuartar.
D) Birimhacimdekimolekülsayısıartar.
E) Moleküllerkabınyüzeyinedahasıkçarpar.
Yukarıdaki sürtünmesiz pistonlu kapta piston ok yönünde
birmiktaraşağıdoğruitiliyor.
Bu olaya ilişkin olarak çizilen;
P.V
P
C)IveII
2. B
V
P
II
III
grafiklerden hangileri doğrudur?
E)IIveIII
1. D
V
P.V
I
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
E)I,IIveIII
X(g)
Tabloda eşit sayıda molekül içeren iki farklı gaz için bazı
büyüklüklerbelirtilmiştir.
D)IIveIII C)IveIII
6.
Buna göre,
I. Moleküllerinortalamakinetikenerjileriaynıdır.
II. H2gazınabasınçuygulanırsaV1hacmiküçülür.
III. VerilenkoşullardaV1<V2dir.
B
A
B)IveII
V
V
3.
A)YalnızI
C) P
B) P
P
5.
Sabit sıcaklıkta bir miktar bir gazın basınç (P) – hacim (V)
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Palme Yayıncılık
2.
B)YalnızII
D)IveII
X(g)
yargılarından hangileri yanlıştır?
niceliklerinden hangileri azalır?
Şekildeki gazın sıcaklığı
sabit tutularak piston A
noktasına getirildiğinde,
I. P.Vdeğerideğişir.
II. Moleküllerinsayısıartar.
III. Moleküllerin ortalama
kinetikenerjisideğişir.
MADDENİN HALLERİ
Pistonun konumu sabit sıcaklıkta I den II ye getirilirse X
gazına ait;
I. Basınç
II. Özkütle
III. Taneciklerinortalamakinetikenerjisi
4.
II
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI (Basınç – Hacim İlişkisi)
4
3. C
4. E
(Sıcaklıkdeğişimiyoktur.)
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII 5. B
6. A
C)IveIII
E)I,IIveIII
211
10
A
CO2(g)
MADDENİN HALLERİ
B
2,5
11,2
10. Şekildekisistemdebulunanbelirli
miktardakiCO2gazısabitsıcaklıkta piston yukarı doğru çekilerekgenişletiliyor.
%DV×QoDWP
+DFLP/
V
P.V
Şekildeki grafikte 0°C deki bir miktar O2 gazının basınç –
hacimdeğişimiverilmiştir.
Buna göre;
I. AveBnoktalarındakiP.Vçarpımlarıeşittir.
II. Vnindeğeri4,48litredir.
III. Bnoktasındakihacim,Anoktasındakindenfazladır.
A)YalnızI
V
V
II
V
III
grafiklerden hangileri doğrudur?
B)IveII
D)IIveIII n
V
P
I
yargılarından hangileri doğrudur?
h
Bu işleme yönelik çizilen;
C)IveIII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
11. PistonlubirkaptasabitsıcaklıktabulunanidealXgazıpistonitilereksıkıştırılmaktadır.
8.
Aynı sıcaklıkta bulunan iki farklı gaz örneği ile ilgili;
I. Moleküllerarasındakiuzaklıklarıeşittir.
II. Moleküllerinortalamakinetikenerjilerieşittir.
III. Moleküllerebasınçuygulandığındataneciklersıkıştırılır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A)YalnızI
9.
B)YalnızII
D)IIveIII Buna göre;
I. Moleküllerarasıuzaklık
II. Birimhacimdekitaneciksayısı
III. P.Vçarpımınındeğeri
niceliklerinden hangileri artar?
A)YalnızI
A)YalnızII
212
A
A
B
B
2. durum
BirincidurumdapistonlukabınAnoktasındabulunanideal
bir gazın pistonu itilerek aynı sıcaklıkta ikinci durum elde
edilmiştir.
Buna göre,
I. Birinci durumdaki gaz basıncı ikinci durumdaki gaz
basıncındanbüyüktür.
II. Her iki durumda da gazların ortalama kinetik enerjileri
eşittir.
III. İkincidurumdagazlarınbirimzamandaçarpışmasayısı
dahafazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızIII
D)IIveIII E)IIveIII
1. durum
ifadelerinden hangileri doğrudur?
P
T
D)IveII
C)YalnızIII
12.
1
Buna göre;
T2
I. T1 sıcaklığında gaz
V
moleküllerinin ortalama
kinetikenerjisidahabüyüktür.
II. SabitsıcaklıktagazınP.Vçarpımısabittir.
III. Sabit basınçta T1 sıcaklığındaki gaz yoğunluğu daha
azdır.
B)YalnızII
C)IveII
E)I,IIveIII
Yandaki grafik bir miktar
ideal gazın T1 ve T2 sıcaklıklarında ölçülen basınç ve
hacim ilişkisini göstermektedir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
C)IveIII
E)I,IIveIII
7. C
8. D
9. E
A)YalnızI
10. C
B)YalnızII
D)IveIII
11. B
12. E
Soru
E)IIveIII
C)IveII
TEST
5
1.
4.
+DFLP/
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI
(Hacim – Sıcaklık İlişkisi)
Hacim (L)
II
III
V
0
–273
A
6×FDNO×Nƒ&
Sabit basınçta, belirli miktardaki ideal bir gazın hacminin
sıcaklıkladeğişimigrafiktekigibidir.
Yukarıdakigrafikbirmiktaridealgazınhacim–sıcaklıkdeğişiminigöstermektedir.
Buna göre, gazın hacmi 4V litre iken sıcaklığı kaç
°C'dir?
A)300
B)400
D)819
2.
C)546
E)1092
Hacim (L)
Z
Y
X
5.
A)1/4
Şekildeki grafik belirli miktardaki ideal bir gazın hacim –
sıcaklıkdeğişiminigöstermektedir.
Buna göre;
I. Anoktası–273°Cyigöstermektedir.
II. Xdoğrusuenbüyükbasınçtaeldeedilmiştir.
III. X,Y,Zdoğrularıfarklıbasınçlarıgösterir.
6.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
Hacmi V olan bir kapta 7 °C sıcaklıkta helyum gazı bulunmaktadır.
Sabit basınçta sıcaklık – 63 °C ye düşürüldüğünde kabın
hacmi kaç V olur?
6×FDNO×N
A
Bu grafik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Anoktasımutlaksıfırıgösterir.
B) Üçüncüdeneydebasınçenbüyüktür.
C) Hacimlereşitalındığındaortalamakinetikenerjilerfarklıdır.
D) SıcaklıkbirimiKelvin’dir.
E) Aynıkoşullardabirincideneydebirimhacimdekimolekül
sayısıenazdır.
Palme Yayıncılık
B)1/3
D)4/3
V
T
V
C)YalnızIII
E)5/4
P
E)I,IIveIII
6×FDNO×Nƒ&
A)YalnızI
A)250
C)360
D)400
1. D
2. E
E)600
3. C
II
6×FDNO×N.
III
6×FDNO×Nƒ&
grafiklerinden hangileri doğrudur?
– 23 °C de 300 mililitre hacim kaplayan bir gazın, aynı
basınç altında 27 °C deki hacmi kaç mililitredir?
B)320
C)3/4
Basıncı ve molekül sayısı sabit olan ideal gaz örneği ile
ilgili,
I
3.
6×FDNO×N
4. D
B)YalnızII
D)IveIII
5. C
6. B
C)YalnızIII
E)IIveIII
213
MADDENİN HALLERİ
I
10. Bir kapta bulunan gazın molekül sayısı değiştirilmeden
sıcaklığıartırılmaktadır.
Sabitbasınçaltındakibelirlimiktardakigazınsıcaklığı27°C
den127°Cyeyükseltiliyor.
Gazın ilk hacmi, son hacminin % kaçı olur?
A)20
MADDENİN HALLERİ
8.
B)40
C)50
D)75
E)80
yargılarından hangileri doğrudur?
Yandaki kapta oda koşullarında X gazı bulunmaktadır.
Sürtünmesiz
piston
Kap soğutularak sıcaklığı azaltılırken,
I. Kaptaki gaz basıncı
artar.
II. Kaphacmiiçin
Bu sırada basıncın değişmediği gözlendiğine göre,
I. Kaphacmiartmaktadır.
II. Gazmoleküllerininkinetikenerjisiartmaktadır.
III. Gazmoleküllerigenleşmektedir.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
X(g)
V
11.
Zaman
sürtünmesiz
piston
nNmol
2(g)
N2(g)
N2(g)
grafiğiçizilebilir.
III. Gaztaneciklerininharekethızıyavaşlar.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
9.
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
Şekildekisabitbasınçlıkapta
bulunan H2 gazının sıcaklığı
artırılıyor.
Hacim (L)
B)
0
H2(g)
Gaz yoğunluğu
(g/L)
6×FDNO×N
(°C)
Hacim (L)
Kaplardaki gazların sıcaklıkları aynı miktar artırılırsa;
I. Ortalamakinetikenerji
II. Basınç
III. Birimhacimdekitaneciksayısı
ideal
serbest
piston
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
%DV×QoDWP
C)
12. Odasıcaklığındakielastikbirbalondabirmiktargazbulunmaktadır.
Hacim
(L)
Ortam değiştirilmeden balonun oda sıcaklığından daha
yüksek sıcaklıklara ısıtılması sağlanırsa balondaki gaz
ile ilgili;
I. Maddemiktarı
II. Hacim
III. Basınç
Hacim
(L)
0DGGHPLNWDU×
D)
YukarıdakikaplardaaynısıcaklıktabirmiktarN2gazıbulunmaktadır.
değerlerinden hangileri her iki kapta da artar?
Bu olaya ait çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?
A)
E)
niceliklerinden hangileri artar?
Madde
PLNWDU×
214
6×FDNO×N.
7. D
8. D
9. E
A)YalnızI
10. E
B)YalnızII
D)IveII
11. A
12. B
Soru
E)IveIII
C)YalnızIII
GAZ YASALARI
(Basınç - Sıcaklık İlişkisi) – I
6
1.
4.
%DV×QoDWP
1
B)–173
C)–193
D)173
E)273
6×FDNO×N
Şekildekigrafik,miktarısabittutulangazörneklerininbasınç
–sıcaklıkdeğişiminigöstermektedir.
Buna göre,
I. Sıcaklıkbirimi°Cdir.
II. Anoktası–273Kdir.
III. 1doğrusundakihacim,2dekindenküçüktür.
5.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
balon, bulunduğu ortamdan alınarak,
B)YalnızII
D)IveIII
Üflenerek biraz şişirilip ağzı iple bağlanmış elastik bir
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
I. Aynıbasınçtadahasıcak
II. Aynısıcaklıktayükseltisidahafazla
III. Aynısıcaklıktabasıncıdahafazla
ortamlarından hangilerine konulduğunda balonun hac-
Sabit hacimli bir kapta bulunan belli miktardaki ideal bir
gazın sıcaklığı;
I. 0°Cden273°Cye
II. 25°Cden50°Cye
III. 25Kden50Ke
çıkartılıyor.
Palme Yayıncılık
minin artması beklenir?
2.
A)IveII
B)IveIII
D)YalnızI C)IIveIII
E)YalnızIII
Buna göre, yukarıdakilerin hangilerinde gaz basıncı iki
katına çıkar?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
6.
3.
Bu işlem sırasındaki değişmeler ile ilgili;
Gazlar ile ilgili olarak;
P
V
P.V
6×FDNO×N
(°C)
I
(V, n sbt)
6×FDNO×N
(K)
II
(P, n sbt)
III
(n, T sbt)
Öz kütle
I
A)YalnızI
B)IveII
D)IveIII
C)IIveIII
E)I,IIveIII
1. D
%DV×Qo[+DFLP
DWP/
2. D
3. C
6×FDNO×N
.
II
6×FDNO×N
.
6×FDNO×N
.
III
çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
(V:Hacim,P:Basınç,n:Molsayısı,T:Mutlaksıcaklık)
%DV×QoDWP
P
yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
Sabithacimlikapalıkaptabulunanbellimiktardakiidealbir
gazısıtılıyor.
4. C
A)YalnızIII
D)IIveIII 5. A
6. E
B)IveII
C)IveIII
E)I,IIveIII
215
MADDENİN HALLERİ
A)–73
2
A
Sabit hacimli kapta bulunan bir gazın hangi sıcaklıktaki
basıncı, 127 °C deki basıncının 1/5 ine eşittir?
ÜNİTE - 4
TEST
10. BelirlimiktardakiX2,Y2veZ2gazlarıaşağıdakitablodaIile
gösterilenbaşlangıçsıcaklığından,IIilegösterilensıcaklığa
ulaşanakadarayrıayrıısıtılmaktadır.
D
;J
Sıcaklık(°C)
MADDENİN HALLERİ
6×FDNO×N.
T
SabithacimlikaptabulunanbirmiktarXgazıısıtılıyor.
Isıtılmaya ilişkin çizilen grafikteki a değişkeni,
I. Basınç
II. Ortalamakinetikenerji
III. Molekülsayısı
A)YalnızI
8.
B)IveII
D)IveIII
C)IIveIII
II
X2
0
273
Y2
40
80
Z2
50
250
yargılarından hangileri doğrudur?
E)I,IIveIII
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
+DFLP/
%DV×QoDWP
Bir miktar X gazı için çizilen grafik ile ilgili,
I. Kaphacmisabittir.
II. Kapısıtılmaktadır.
III. Kaptakigaztaneciklerininçarpışmasayısızamanlaartmaktadır.
I
Isıtma işlemi sonunda bu gazlarda meydana gelecek
değişimler ile ilgili;
I. SabitbasınçtayalnızX2 gazınınhacmiikikatınaçıkar.
II. Üçünündemutlaksıcaklığıikikatınaçıkar.
III. SabithacimdeY2 gazınınbasıncıikikatınaçıkar.
niceliklerinden hangileri olabilir?
Gaz
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
11.
sürtünmesiz
piston
yargılarından hangileri söylenebilir?
A)YalnızI
9.
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
CO2(g)
E)I,IIveIII
Miktarıbelirliolanidealbirgazıntanecikleriarasındakiuzaklıkarttırılmakisteniyor.
Yukarıdakikaptapistonsürtünmesizhareketetmektedir.
Buna göre,
I. Sabitsıcaklıktakabınhacmiazaltılabilir.
II. Sabithacimdegazınsıcaklığıarttırılabilir.
III. Sabitbasınçtagazınsıcaklığıarttırılabilir.
Buna göre, kaptaki gaz ile ilgili;
I. Sıcaklıkarttırılırsabasıncıartar.
II. Sıcaklıkarttırılırsaöz kütlesiazalır.
III. KabaaynısıcaklıktaCO2 gazıeklenirseöz kütlesideğişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
216
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
7. B
8. E
9. B
A)YalnızII
10. A
B)YalnızIII
D)IveII
11. C
Soru
E)IveIII
C)IIveIII
TEST
7
1.
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI
(Basınç - Sıcaklık İlişkisi) – II
4.
%DV×QoDWP
6×FDNO×N
Bir elastik balonda bulunan bir miktar gaza yapılan işlem
sonucundaikincidurumoluşmaktadır.
Belirli miktarda CH4 gazı için yapılan bir deneye ait grafik
verilmiştir.
Buna göre,
I. SıcaklıkbirimiKelvin’dir.
II. Anoktası0Kelvin’dir.
III. Isıtılan bir gazın sabit hacimli kaba uyguladığı kuvvet
artar.
işlemlerinden hangileri yapılmış olabilir?
2.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
Miktarı ve hacmi sabit tutulan ideal bir gaz ile ilgili;
P
T
P
T(K) –273
I
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
E)IIveIII
P.T
0
Palme Yayıncılık
A)YalnızI
Buna göre,
I. Sıcaklığıdahafazlaolanbirortamaalınmıştır.
II. Balonabirmiktargazüflenmiştir.
III. Balonaiçindekigazdanfarklıbirgazgönderilmiştir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
II. durum
T(K)
t(C)
5.
Herhangi ideal bir gazın ortalama kinetik enerjisi,
I. Sıcaklığıartırmak
II. Molekülsayısınıartırmak
III. Hacmiazaltmak
işlemlerinden hangileri yapılırsa artar?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IveIII
III
II
yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlış bir değişimi gösterir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
6.
E)I,IIveIII
Miktarı ve hacmi sabit tutulan ideal bir gaz ile ilgili;
P
P.V
3.
Elastikbirbalondabulunangazınzamanlakinetikenerjisinin
arttığıgözlenmiştir.
Buna göre,
I. Kaptakigazısınmıştır.
II. Gaztaneciklerininhareketliliğiartmıştır.
III. Balonaaynısıcaklıktagazüflenmiştir.
P
0
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
1. B
0
T(K) 0
II
Madde
PLNWDU×
III
çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
T(K)
I
2. D
3. C
4. E
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
5. A
6. D
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
217
MADDENİN HALLERİ
I. durum
A
SürtünmesizpistonlakapatılmışkaptabulunanbirmiktarX
gazınınsıcaklığı27°Cden327°Cyeçıkarılıyor.
10.
Phava = 1 atm
MADDENİN HALLERİ
Buna göre;
I. Sisteminbasıncı2katınaçıkar.
II. Öz kütlesiyarıyadüşer.
III. Basınçx hacimçarpımı2katınaçıkar.
Sürtünmesiz
hareketli
piston
CO2(g)
h cm
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta bir miktar CO2 gazı
vardır.
Buna göre, CO2 gazına;
I. Sabitsıcaklıktapistonunhcmkadaryukarıçekilmesi
II. Sabitsıcaklıktapistonun2hcmkadaryukarıçekilmesi
III. Pistonusabittutarakmutlaksıcaklığınınyarıyadüşürülmesi
8.
yukarıdaki işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulandığında CO2 gazının basıncı 0,5 atm olur?
%DV×QoDWP
T1
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
T2
0XWODNV×FDNO×N.
Yukarıdakigrafiktehacmisabitolanbelirlimiktardakiideal
birgazınmutlaksıcaklık–basınçdeğişimlerigösterilmiştir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
Buna göre,
I. T2 > T1dir.
II. Miktarısabitgazınbasıncı,mutlaksıcaklıklaartar.
III. T1sıcaklığındaortalamakinetikenerjidahafazladır.
11.
1
2
+DFLP/
Belirli miktardaki ideal davrandığı varsayılan X gazına ait
basınç–hacimgrafiğiyukarıdaverilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII %DV×QoDWP
C)IveIII
Buna göre,
I. İkincidurumdabasınçdahafazladır.
II. Ortalamakinetikenerjiartmaktadır.
III. Birincidurumdahacimdahaazdır.
E)I,IIveIII
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sıcaklıksabitkabuledilecektir.)
9.
218
A)YalnızIII
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Birotomobillastiğindekihavabasıncı47°Cde32atmosfer
olarakölçülüyor.
12. Sabithacimlibirkapta27°Cde1,5atmosferbasınçyapan
C2H4gazıvardır.
Buna göre hareket halindeki lastik içindeki havanın
sıcaklığı 77 °C ye çıkarıldığında basıncı kaç atm olur?
Buna göre, gazın basıncının 228 cm Hg olması için
sıcaklığı kaç °C olmalıdır?
A)25
A)600
B)28
C)32
D)35
7. E
E)36
8. B
9. D
10. C
11. A
B)473
12. E
C)423
Soru
D)377
E)327
TEST
8
1.
3.
Sürtünmesiz
piston
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI
(Basınç - Sıcaklık İlişkisi) – III
Yandaki sabit hacimli kapta
bulunan X gazı ile ilgili;
MADDENİN HALLERİ
X(g)
X(g)
P
V
V
27°C
Şekildeki sürtünmesiz pistonla kapatılmış X gazının
sıcaklığı 27ºC den 54°C ye çıkarıldığında,
T
I
I. Gazhacmiikikatınaçıkar.
II. GazınP.Vdeğeribüyür.
III. Birimhacimdekimolekülsayısıazalır.
IV. Gazınbasıncıartar.
A)YalnızI
yargılarından hangileri yanlış olur?
A)IveIV
Palme Yayıncılık
E)I,IIveIII
Şekildeki kapta bulunan O2 gazı bir süre
ısıtılıyor.
Buna
göre,
gazın
O2(g)
basıncının zamanla
Sürtünmesiz
piston
değişimine ait grafik aşağıdakilerden
hangisi olur?
I
0
D)IveII
C)IIveIII
E)IIIveIV
%DV×QoDWP
1
B)IveIII
C)I,IIIveIV
4.
2.
P
III
yukarıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir?
B)IIveIV
D)I,IIveIII
T
II
A
B
A)
II
B) %DV×Qo
%DV×Qo
6×FDNO×N
273
=DPDQ
C) %DV×Qo
GrafikbelirlimiktardakiXgazınınbasınç–sıcaklıkdeğişimi-
=DPDQ
D) %DV×Qo
neaittir.
Buna göre,
I. SıcaklıkbirimiKelvindir.
II. AveBnoktalarındakigazlarınbasıncıaynıdır.
III. GazınBnoktasındakihacmi,Anoktasındakihacminden
=DPDQ
E)
=DPDQ
%DV×Qo
büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
=DPDQ
E)I,IIveIII
1. A
2. E
3. B
4. C
219
8.
nveVniceliklerisabittutulanbirgaziçinPαTolduğusöy-
A
B
C
D
E
lenebilir.
Buna göre, mol sayısı ve hacmi sabit olan ideal bir gaz
ile ilgili;
MADDENİN HALLERİ
I. Isıtılangazınyaptığıbasınçzamanlaartar.
II. 0°Cdegazbasıncısıfırdır.
III. Mutlaksıcaklığı3katınaçıkarılanbirgazınbasıncıda3
ĈGHDOSLVWRQ
Şekildeki sistemde T (Kelvin) sıcaklığında bir miktar ideal
katınaçıkar.
gazvarkenpistonBkonumundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
6.
B)YalnızII
D)IveIII
Sistem sıcaklığı 3T’ye çıkarıldığında piston en son nere-
C)IveII
de durur?
E)I,IIveIII
Sıcaklıklarıaynıolan4atmosferbasınçtaki3litreHegazıile
A)B
B)C
D)D-Earası
C)D
E)B-Carası
2atmosferbasınçtaki4litreH2gazısabitsıcaklıkta5litrelik
birkabakonuluyor.
Son durumda gaz karışımının basıncı kaç atmosfer
olur?
A)6
B)5
C)4
D)3
E)2
9.
7.
AçıkhavabasıncınınP
Engel
atmosfer olduğu sis-
2V
temde27°Cdebulunan
O2 gazının sıcaklığı
V
627°C oluncaya kadar
ısıtılıyor.
Serbest
sürtünmesiz
piston
O2(g)
27°C
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
5.
böylecehavadayukarıdoğruyolalmaktadır.
Buna göre,
I. Balonunhacmiartmıştır.
II. Balondakigazınortalamakinetikenerjisiartmıştır.
III. Balondakigazkütlesiazalmıştır.
yargılarından hangisi doğrudur?
Kimyasal değişme olmayan işlem ile ilgili;
%DV×QoDWP
I
Helyumgazıiledoldurulmuşbirhavabalonuısıtılmaktave
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)IveIII
E)I,IIveIII
+DFLP
6×FDNO×N
(K)
6×FDNO×N
(K)
,,
%DV×Qo[+DFLP
10. Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan gazın sıcaklığı
50ºC den 25ºC ye düşürülürse,
=DPDQ
III
I. Moleküllerinortalamakinetikenerjisideğişmez.
II. Gazınözkütlesiazalır.
III. Gazınbasıncıazalır.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
220
yargılarından hangileri yanlıştır?
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)IveII
5. D
6. C
7. E
A)YalnızI
8. C
B)IveII
D)IIveIII 9. D
10. B
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
TEST
9
(Mol Sayısı ile Basınç veya Hacim İlişkisi) – I
İdeal gazlar ile ilgili;
I. Sabitsıcaklıktavebasınçtakütleninartmasıilehacim
II. Sıcaklık ve madde miktarı sabitken hacim artması ile
basınç
III. Maddemiktarıvehacim sabitkensıcaklığınazalmasıile
basınç
4.
%DV×Qo
V1
V2
V3
yukarıda verilen niceliklerdeki değişim aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A) Artar
Artar
Artar
B) Değişmez
Artar
Azalır
C) Azalır
Değişmez
Azalır
Buna göre, V1, V2, V3 hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) Artar
Azalır
Azalır
A)V1<V2<V3
B)V1<V3<V2
E) Artar
Değişmez
Artar
C)V3<V2<V1
D)V3<V1<V2
E)V2<V3<V1
Palme Yayıncılık
2.
0DGGHPLNWDU×
İdeal bir gaz ile ilgili;
V
P
(P, T-sabit)
V
(n,T-sabit)
n
t°C
II
Sabit hacimli bir kaptaki gaza, aşağıdaki işlemler sıra ile
uygulanıyor.
I. Kütlesisabittutularak sıcaklıkartırılıyor.
II. Sıcaklıksabittutularakkütleartırılıyor.
Buna göre, mol sayısı (n) – basınç (P) değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(n,P-sabit)
1/V
I
5.
Sabitsıcaklıktakibirgazın,farklıhacimlikaplardabasıncının
miktarıiledeğişimigrafiktekigibidir.
A)
III
B)
n
C)
n
n
yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
I
II
I
E)IIveIII
D)
P
P
n
E)
I
P
n
I
II
P
3.
II
I
II
II
P
Sabit hacimli bir kapta bulunan 0,2 mol C3H8 gazı 0,3
atmosferbasınçyapmaktadır.
6.
Aynı sıcaklıkta kaptaki basıncın 1,5 atmosfer olabilmesi
için, kaba kaç mol H2 gazı eklenmelidir?
A)0,4
B)0,8
C)1,6
D)2,4
1. D
2. C
A)2,5
E)3,2
3. B
0,5 mol CH4 gazının 10 litre hacim kapladığı koşullarda
0,25 mol SO2 gazı kaç litre hacim kaplar?
4. A
5. A
B)5
6. B
C)7,5
D)10
E)20
221
MADDENİN HALLERİ
1.
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI
BirmiktarXgazınınyapılanbazı
işlemler sonucu basınç – hacim
grafiği yandaki gibi elde edilmiştir.
9.
%DV×Qo
Sabit basınç altında, önce sıcaklığı sabit tutulup mol
sayısı artırılan; sonra mol sayısı sabit tutulup sıcaklığı
artırılan ideal bir gazın, kütlesinin (m) hacmine (V) göre
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
MADDENİN HALLERİ
A)
P
m
B)
m
C)
P
V
V
D)
T
n
I
V
m
E)
V
m
n
II
III
çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
m
Hacim
Buna göre, X gazı ile ilgili;
V
V
(P:Basınç,T:Mutlaksıcaklık,n:Molsayısı,V:Hacim)
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
10. 25 °C de kapalı bir kapta 200 mm Hg basıncında O2 gazı
bulunmaktadır.Aynısıcaklıktakaba0,75molN2gazıeklendiğinde,kaptakibasınç800mmHgolmaktadır.
Sürtünmesiz
piston
8.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
n mol
H2JD]×
V, T
Buna göre, kaptaki O2 gazı kaç mol dür?
A)0,1
B)0,2
C)0,25
D)0,35
E)0,4
0ROVD\×V×
11.
Yukarıdakisistemeaşağıdakiişlemlersırasıylauygulanıyor.
1. PistonV/2yegetiriliyor.(n,Tsabit)
2. SistemenmolH2gazıekleniyor.(V,Tsabit)
I
Buna göre, sistemin P . V çarpımı ile P değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
P.V
B)
P.V
C)
II
Hacim
P.V
Sabitsıcaklıktakibirgazınmolsayısı–hacimdeğişimigrafiktekigibidir.
Buna göre, birinci ve ikinci aralıklarda gazın basıncı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
P
D)
P
P.V
E)
P
P
222
I
P.V
P
7. A
8. A
9. E
II
A) Artar
Değişmez
B) Artar
Artar
C) Değişmez
Artar
D) Azalır
Artar
E) Azalır
Değişmez
10. C
11. E
Soru
TEST
10
1.
(Mol Sayısı ile Basınç veya Hacim İlişkisi) – II
3.
Basıncı ve sıcaklığı sabit tutulan bir kaptaki gazın tanecik
sayısızamanlaartırılmaktadır.
Hacim
B)
Hacim
C)
Hacim
Tanecik
VD\×V×
D)
Tanecik
VD\×V×
Hacim
E)
Hacim
Tanecik
VD\×V×
A)YalnızI
Yandaki sisteme sabit
sıcaklıkta bir miktar daha
X gazı gönderilirse P ile
P.V arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
PV
B)
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IIveIII
Bugazaaşağıdakiişlemlerayrıayrıgerçekleştiriliyor.
I. Kapısıtılmaktadır
II. Miktarıazaltılmaktadır.
Buna göre, kaptaki gaz basıncındaki değişim hangi
seçenekte doğru belirtilmiştir?
I
II
A) Artar
Artar
B) Artar
Azalır
C) Artar
Değişmez
D) Azalır
Azalır
E) Azalır
Artar
X(g)
C)
P
D)
50°C
SabithacimlikapalıbirkaptabirmiktarH2gazıbulunmaktadır.
Hareketli
piston
PV
5.
PV
P
PV
X2(g)
4.
Palme Yayıncılık
2.
2 mol
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
Tanecik
VD\×V×
Tanecik
VD\×V×
ŞekildekikaptabulunanX2gazının basıncı P atmosferdir. X2
gazının basıncını iki katına
çıkartmak için;
I. Sıcaklığı100°Cyeçıkarmak
II. Aynı sıcaklıkta 1 mol X2 gazı
eklemek
III. Aynı sıcaklıkta 2 mol X2 gazı
eklemek
MADDENİN HALLERİ
Buna göre, kap hacminin tanecik sayısı ile değişimi
hangi grafikte doğru verilmiştir?
A)
ÜNİTE - 4
GAZ YASALARI
E)
V
Buna göre grafik ile ilgili;
I. Gazınkütlesiartmaktadır.
II. Birim hacimdeki molekül
sayısıdeğişmez.
III. Molsayısısabittir.
P
Sabitbasınçtavesıcaklıktaideal
bir gazın hacim (V) – mol sayısı
(n)grafiğiyandakigibidir.
PV
n
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
P
P
1. A
2. A
3. C
A)YalnızI
4. B
B)IveII
D)IveIII
5. B
C)IIveIII
E)I,IIveIII
223
8.
PV
PistonlukaptabulunannmolCO2gazına
I. Hacmiyarıyadüşürülüyor.(n,T→sabit)
II. Mutlaksıcaklığıyarıyadüşürülüyor.(n,V→sabit)
III. Molsayısı2katınaçıkarılıyor.(V,T→sabit)
işlemleriayrıayrıuygulanıyor.
MADDENİN HALLERİ
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.işlemsonundagazbasıncı2katınaçıkar.
B) II.işlemsonundagazbasıncıazalır.
C) III.işlemsonundagazbasıncıartar.
D) II. işlem sonunda taneciklerin ortalama kinetik enerjisi
azalır.
E) III. işlem sonucunda gazın PVçarpımının değeri değişmez.
V
Sürtünmesizpistonlukaptabulunansabitsıcaklıktakiideal
birgazınPV–Vdeğişimigrafiktekigibidir.
Buna göre, bu gaz ile ilgili;
I. Molsayısıartırılmıştır.
II. Ortalamakinetikenerjiartmaktadır.
III. Birimhacimdekimolekülsayısıdeğişmemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
9.
7.
I
sürtünmesiz
piston
1 mol
X(g)
I. Sabitbasınçlakaptasabitsıcaklıktagazmiktarınıartırma
II. Sürtünmesizpistonlukaptasabitsıcaklıktahacmiküçültme
III. Sabithacimlikaptasıcaklığıdüşürme
Yukarıdaki işlemler ideal bir X gazına ayrı ayrı uygulanırsa, gazın P . V çarpımı aşağıdakilerden hangisindeki gibi
değişir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
6.
II
III
A) Değişmez
Artar
Azalır
B) Artar
Artar
Artar
C) Değişmez
Azalır
Değişmez
D) Artar
Değişmez
Artar
E) Artar
Değişmez
Azalır
Sabitsıcaklıktaşekildekikaba1moldahaXgazıgönderiliyor.
Başlangıç durumuna göre,
I. Öz kütle
II. Birimhacimdekitaneciksayısı
III. P.Vçarpımı
niceliklerinin değişimi hangisinde doğru gösterilmiştir?
I
224
II
10. Sabit sıcaklıktaki bir gazın,
basınç – kütle grafiği şekildeki
gibidir.
Değişmez
Artar
B) Değişmez
Artar
Artar
C) Artar
Artar
Değişmez
D) Değişmez
Azalır
Artar
E) Artar
Değişmez
Değişmez
6. D
III
Buna göre, hangi aralıklarda
gazın P . V çarpımı değişmemiştir?
III
A) Değişmez
%DV×Qo
IV
II
I
Kütle
7. A
8. E
A)IveII
9. E
B)IIveIV
D)IveIII
10. B
Soru
E)IIIveIV
C)IIveIII
İDEAL GAZ DENKLEMİ
11
C)15
D)1,5
A)2
E)3
273 °C sıcaklıkta 5,6 litre hacimde 2 atmosfer basınç
yapan H2 gazı kaç moldür?
A)0,25
3.
B)5
B)0,5
C)0,75
D)2,5
A)1,2
B)1,5
C)1,8
D)2,4
7.
E)5
0 °C sıcaklıkta P.V değeri 5,6 atm.L olan N2O4 gazı kaç
mol atom içerir?
E)3,6
127 °C sıcaklıkta 8,2 litrelik bir kapta bulunan 2,5 mol X
gazının basıncı kaç atmosferdir?
B)4
D)10
E)15
273 °C sıcaklıkta 380 mmHg basıncında ve 44,8 litre
hacim kaplayan O2 gazının mol sayısı kaçtır?
A)0,1
B)0,2
C)0,3
D)0,4
E)0,5
8.
NA tane atom içeren SO3 molekülü normal koşullarda
kaç litre hacim kaplar?
(Avogadrosayısı=NA)
A)5,6
4.
C)8
B)11,2
C)22,4
D)4,48
E)6,72
Basınç.hacim çarpımı (P.V) 11,2 litre olan 0,5 mol H2
gazının sıcaklığı kaç °C’dir?
A)0
B)27
C)127
D)273
E)546
Basınç (cmHg)
9.
76
38
19
5.
3,01.1023 tane atom içeren H2 gazının 0°C sıcaklıkta ve
0,5 atmosfer basınçta hacmi kaç litredir?
(Avogadrosayısı=6,02.1023)
A)22,4
B)11,2
1. C
C)5,6
2. A
D)2,8
3. B
4. A
E)1,4
5. B
11,2 22,4
44,8
Hacim (L)
273 °C de basınç-hacim grafiği verilen N2O gazı kaç
moldür?
A)0,25
6. D
7. E
B)0,5
8. A
C)1
9. A
D)2
E)4
225
MADDENİN HALLERİ
A)0,5
2.
6.
27 °C sıcaklıkta 4,1 atmosfer basınç altında 2,5 mol ideal
gaz kaç litre hacim kaplar?
Palme Yayıncılık
1.
ÜNİTE - 4
TEST
13.
P.V (atm.L)
Hacim (L)
MADDENİN HALLERİ
33,6
22,4
22,4
11,2
11,2
273
546
0
Sıcaklık (K)
Belli bir miktar X2 gazının basınç· hacim çarpımının
(P.V)-mutlaksıcaklıkladeğişimigrafiktekigibidir.
B)0,2
C)0,3
2
3
Mol sayısı
0°Csıcaklıktakibirkaptasabitbasınçtakibirgazınhacmiile
molsayısıgrafiğiverilmiştir.
Buna göre, X2 gazının mol sayısı kaçtır?
A)0,1
1
Buna göre, bu gazın basıncı kaç cmHg’dir?
D)0,4
E)0,5
A)2
B)76
D)228
C)152
E)380
Basınç (atm)
11.
2
273
Sıcaklık (°C)
Şekildeverilengrafik,11,2litrelikkaptabulunanidealbirX
gazınınbasınç-sıcaklıkdeğişiminigöstermektedir.
Buna göre, X gazının mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,1
B)0,2
C)0,4
D)0,5
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
10.
E)1
14.
12.
Basınç (atm)
A
2
5,6
x mol
n mol
O2(g)
N2(g)
Hacim (L)
11,2 L
Yukarıdakigrafikte0,25molCH4gazınınbasınç-hacimdeğişimigösterilmektedir.
Şekildekigibi11,2litrelikbirkapta273°C’de3040mmHg
basıncasahipxmolO2gazıbulunmaktadır.
Buna göre, A noktasında ortamın sıcaklığı kaç °C dir?
A)819
226
B)546
D)273
C)327
E)27
10. E
11. D
Buna göre, “x” değeri kaçtır?
A)2
12. D
B)1
D)0,5
13. C
14. B
Soru
C)0,8
E)0,2
TEST
1.
3.
273°C
Şekildekisistemdesıcaklık0°Cyedüşürülüyor.
d
Azalır
B) Azalır
Azalır
Azalır
C) Artar
Değişmez
Azalır
D) Azalır
Artar
Azalır
E) Artar
Değişmez
Değişmez
2
2 de
Artar
Artar
Azalır
yukarıdaki niceliklerin karşılarında verilen değişimlerden
hangileri doğrudur?
Palme Yayıncılık
Değişmez
1
Buna göre bu kaplarda;
1 de
I. Moleküllerin
kinetikenerjisi
Değişmez
II. Basınç–hacim
çarpımı(P.V)
Artar
III. Yoğunluk
Artar
Ek
A) Azalır
X(g)
Yukarıdaki sürtünmesiz pistonlu kaplardan birinciye sabit
sıcaklıkta X gazı eklenirken, ikincide gazın sıcaklığı arttırılıyor.
Başlangıç durumuna göre, X gazının basıncı (P), öz kütlesi (d) ve kinetik enerjisi (Ek) nasıl değişir?
P
X(g)
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
4.
sürtünmesiz
piston
1 mol
CH4(g)
V, T
2.
Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan X gazının sabit
sıcaklıkta öz kütlesi arttırıldığında, bu gaz ile ilgili;
P
P
Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta T K sıcaklığında V
hacminde1molCH4gazıbulunmaktadır.Gazsıcaklığı2TK
olanakadarısıtılıyor.
Bu işleme yönelik çizilen;
n
d
I
V
II
d
III
P.V
V
I
P
T
II
T
III
T
çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?
grafiklerden hangileri doğrudur?
(P:Basınç,V:Hacim,d:Özkütle,n:Molsayısı)
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1. A
2. B
3. C
A)YalnızI
4. C
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
227
MADDENİN HALLERİ
X(g)
ÜNİTE - 4
GAZLARIN ÖZ KÜTLESİ
12
7.
P
V
m = sabit
CH4(g)
MADDENİN HALLERİ
I
Sürtünmesizpistonlakapatılmışşekildekisistemdebirsüre
sıcaklıkdüzenliolarakarttırılıyor.
Öz kütle
Hacim
A)
C)
Zaman
Zaman
%DV×Qo
Zaman
II
II
m
III
III
A) Değişmez
Azalır
Artar
B) Değişmez
Artar
Artar
C) Değişmez
Azalır
Azalır
D) Artar
Azalır
Artar
E) Azalır
Artar
Artar
Zaman
8.
sürtünmesiz
piston
Sürtünmesiz pistonlu kapta bir miktar X gazı bulunmaktadır.
Busisteme;
I. Sıcaklığıarttırma
II. AynısıcaklıktaXgazıekleme
işlemlerisıraylauygulanıyor.
Buna göre, gazın öz kütlesinin (d) zamanla (t) değişimini
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
d
d
A)
d
B)
I
T
E)
Zaman
C)
II
I
II
t
I
II
I
t
X(g)
I
II
III
Şekildekikaplardan,
– BirincisineaynısıcaklıktaXgazıekleniyor.
– İkincisininsıcaklığıazaltılıyor.
– Üçüncüsündepistonüzerineağırlıkkoyuluyor.
I
E)
I
X(g)
t
d
D)
X(g)
Buna göre, her bir kapta X gazının öz kütle değeri başlangıca göre nasıl değişir?
II
t
d
228
T
T = sabit
6×FDNO×N.
D)
6.
m = sabit
Kapalıbirkaptabulunangazauygulananüçayrıişlemsonucuçizilengrafikleryukarıdaverilmiştir.
I
0ROVD\×V×
B)
V
Her bir işlem sonunda gazın yoğunluğundaki değişim
için hangisi doğrudur?
Bu işleme yönelik çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi
yanlış bir değişimi gösterir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
5.
II
t
5. A
6. E
II
III
A) Artar
Artar
Azalır
B) Artar
Azalır
Değişmez
C) Azalır
Artar
Değişmez
D) Artar
Artar
Artar
E) Değişmez
Artar
Artar
7. A
8. D
Soru
TEST
I. Bitkilergüneşışığınınetkisiylefotosentezyaparakatmosfereoksijensağlar.
II. Atmosferinbileşimindeyaklaşık%21oksijenbulunmaktadır.
III. Solunum,doğalyanma,sentezveayrışmalargibiolaylar
sonucundaatmosferdeoksijendengesikurulmuştur.
IV. Fosilyakıtlarıngelişigüzelkullanılmasıoksijeniharcayan
amaüretmeyenbirsüreçtir.
4.
Atmosfer ile ilgili;
&DQO×ODUVROXQXP
yapmak için oksijeni
DWPRVIHUGHQDO×U
MADDENİN HALLERİ
1.
ÜNİTE - 4
ATMOSFER VE BİZ
13
Olcay
Bitkiler karbondioksit
LKWL\DoODU×Q×
DWPRVIHUGHQDO×U
Atmosferin
%78'i oksijendir.
V. Endüstrileşmenin artması atmosferdeki O2/CO2 dengesineolumlukatkılaryapmıştır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V
Bora
$VO×
2.
Aşağıdakilerden hangisi atmosferde kirliliğe yol açan
olaylardan biri değildir?
A)Tozlar
B)Fotosentez
C)Seragazları
D)Zehirligazlar
E)Ormanyangınları
Palme Yayıncılık
yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler
yanlıştır?
5.
A)YalnızOlcay
B)YalnızAslı
C)OlcayveAslı
D)OlcayveBora
E)AslıveBora
Atmosferde % 0,3 oranında karbondioksit gazı bulunur.
Karbondioksitin bu değerin belli bir miktar üzerine çıkması
fotosentez hızını artırır, belli bir değerin altına inmesi de
fotosenteziyavaşlatır.
Buna göre, bu olayın gerçekleşmesi;
I. Havadakigazoranlarınıdengedetutmak
II. Canlılarınsindirimhızınıdüzenlemek
III. Havadakioksijenin%21oranındakalmasınısağlamak
yukarıdaki faydalardan hangilerini sağlar?
3.
Seraetkisi,yerküredekisıcaklığınartmasınanedenolur.
Bu olay,
I. AtmosferdeCO2miktarınınartması
II. Güneşten gelen ısının çoğunun geri yansımadan yer
küredekalması
III. Odun,kömürvepetrolürünlerininkontrolsüzkullanılması
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
A)YalnızII
6.
yargılarından hangileri ile ilişkilidir?
C)IveII
2. B
3. E
D)IveIII
A)NO2
E)I,IIveIII
B)CO
D) N2
4. B
C)IIveIII
Aşağıdakilerden hangisi havayı kirleten gazlar arasında
yer almaz?
E)I,IIveIII
1. E
B)IveII
5. D
6. D
C)SO2
E) H2S
229
10.
I. Buzdolaplarındaveklimalardakullanılansoğutucugazlar.
karışmasıdır. Bu gazlar özellikle ..........II......... tabakasına
II. Volkanikpatlamalarsonucuoluşangazlar.
etkiederekbutabakanın...........III.........nedenolmuşlardır.
III. Fabrika bacalarından ve motorlu taşıt egzozlarından
çıkangazlar.
Atmosfer kirliliğinin etkenlerinden biri de parfümlerde ve
soğutucularda kullanılan bazı .............I............. atmosfere
MADDENİN HALLERİ
Ozon tabakasının incelmesi sonucunda ise .........IV.......
ışınlarındangelenzararlımorötesiışınlaryeterikadaremi-
Yukarıdaki olaylardan hangileri atmosferde kirlenmeye
neden olan olaylardandır?
lememektevecanlılarınsağlığınıtehditetmektedir.
Yukarıda verilen cümlede bazı yerler boş bırakılmıştır.
Aşağıdaki kavramlar boşluklara doğru yerleştirilirse
hangi seçenek boşta kalır?
A)güneş
8.
B)ozon
D)gazların A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
C)sonucunda
E)incelmesine
() Dünyamızısaranatmosferbirgazkarışımıdır.
() Atmosferinuyguladığıbasınçgenelolarakinsanlarüzerindehissedilmez.
() Yukarıdoğruçıktıkçaoksijeninazalmasıdağlaratırmanandağcılarınbiyolojiksistemlerinietkiler.
() Dünyamızıçevreleyen,güneştengelenenerjininhızlıbir
şekilde uzaya geri dönmesini önleyen ve canlılar için
yaşamsalönemtaşıyangazkütlesineatmosferdenir.
() Atmosfer, içerisinde yaşam için gerekli olan gazları
bulundurur.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
11. Atmosferin önemi ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
A)
B)
*QHċWHQJHOHQ
]DUDUO××ċ×QODU×WXWDU
Yukarıdaki cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tane bilginin doğru
olduğunu söyleyebilir?
A)5
B)4
C)3
D)2
Arif
Beyza
E)1
C)
9.
'Q\DQ×QDċ×U××V×QPD
YHVRĊXPDV×Q×VDĊODU
*QHċ×ċ×QODU×Q×Q
GDĊ×OPDV×Q×VDĊOD\DUDN
J|OJHGHNDODQN×V×PODU×QGD
D\G×QODQPDV×Q×VDĊODU
Atmosferdeki CO2 gazının normal oranından daha fazla
olmasıseraetkisinenedenolur.
D)
Bülent
Sera etkisi sonucu;
Kemal
E)
I. İklimdeğişikliklerigerçekleşir.
II. Dünyanınortalamasıcaklığıyükselir.
III. Kutuplardakicanlıçeşitliliğiartar.
+DYDDN×PODU×VD\HVLQGH
JQG]RODQNHVLPOHULQDċ×U×
V×FDNJHFHRODQNHVLPOHULQGH
Dċ×U×VRĊXNROPDV×Q×HQJHOOHU
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A)YalnızI
230
B)IveII
D)IIveIII Dünya ile birlikte
dönerek sürtünmeden
GRĊDFDN\DQPD\×
engeller.
C)IveIII
Mine
E)I,IIveIII
7. C
8. A
9. B
10. E
11. B
Soru
SIVILAR
I. Sıvılarınakışkanlığakarşıgösterdiğidirence.................
denir.
II. Birsıvınınyüzeyalanınıgenişletmekiçingerekenenerjiye............................denir.
III. Kağıthavlununsuyuemmesi............................etkisiile
açıklanabilir.
4.
MADDENİN HALLERİ
1.
ÜNİTE - 4
AÇIK UÇLU SORULAR
Yukarıdaki I, II ve III nolu cümlelerde boş bırakılan yerlere
gelmesi gereken kelimeler nedir?
I
II
IV
III
I. ()Sıvılarsıkıştırılamayanakışkanmaddelerdir.
II. ()Moleküllerarasıçekimkuvvetibüyükolansıvıların
yüzeygerilimidüşüktür.
III. ()Kohezyonkuvvetleri,aynıcinsmoleküllerarasında
görülür.
IV. ()Sıcaklıkarttıkçaviskoziteartar.
V. ()Birsıvınınadhezyonkuvveti,kohezyonkuvvetinden
büyüksesıvı,yüzeyiıslatamaz.
Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki sistemlerdeki adhezyon ve kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız.
Palme Yayıncılık
2.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D, yanlış
olanın yanına Y yazdığımızda hangilerine Y harfi yazılmış
olur?
5.
3.
I. Sıvıiçerisindesıvımolekülleriheryöneeşitolarakçekilirken,sıvıyüzeyindesadeceiçedoğruçekilirler.
II. Camıniçyüzeyiilesıvımolekülleriarasındakiçekimkuvvetineadhezyonkuvvetleridenir.
III. Sıcaklığınartmasıylasıvılarınyüzeygerilimidüşer.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Sıvı
Viskozite(Pa.s)
Su
1.10–3
Gliserin
1,42
Aseton
3,1.10–4
Cıva
4,76.10–2
Benzen
6,25.10–3
Yukarıdaki tabloda verilen sıvıların akıcılıkları arasındaki
ilişki nasıldır?
1. I. viskozite, II. yüzey gerilimi, III. kılcallık 2. II, IV, V 3. I, II, III 4. I. Adhezyon > Kohezyon, II. Kohezyon > Adhezyon,
III. Adhezyon > Kohezyon, IV. Kohezyon > Adhezyon 5. Aseton > Benzen > Su > Cıva > Gliserin
231
MADDENİN HALLERİ
2. Sıvımolekülleriilekapçeperleriarasındakiçekimkuvvetlerine.............................................denir.
3. Sıvıvecamgibimaddelerarasındakiadhezyonkuvvetlerininbüyükolmasındandolayısıvımoleküllerininkılcalcamborudayükselmesiolayına...........................................denir.
4. Sıvılarınakmayakarşıgösterdiğidirence.............................................,tersineise.............................................denir.
5. Birsıvınınyüzeyalanınıarttırmakiçingerekenenerjiyadaişe....................................................denir.
6. Çözücününyüzeygeriliminidüşürenmaddelere..................................................................denir.
7. Farklısıvılarındamlaboyutlarınınfarklıolmasına...............................................................nedenolur.
8.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
1. Sıvımolekülleriarasındakiçekimkuvvetlerine.............................................denir.
X
YandaverilensistemdesıvımoleküllerivecamileilgiliXdurumu,adhezyonkuvvetininkohezyonkuvvetindendaha.....
........................................olduğunugösterir.
9.
Sıvılarısıtıldığındaviskoziteleri.............................................
10. Odasıcaklığındabulunanbirmiktarsuyadeterjanilaveedildiğindeyüzeygerilimi.............................................
11. Odasıcaklığındabulunanbirmiktarsuyunsıcaklığıartırıldığındayüzeygerilimi.............................................
12. Adhezyonkuvvetleri,kohezyonkuvvetlerindenbüyüksesıvıdamlalarıfilmşeridişeklindeyayılırveyüzeyi........................................
13. Adhezyonkuvvetlerinin,kohezyonkuvvetlerindenküçükolmasıdurumundayüzeydekimolekülleriçeridoğrudahafazlaçekileceğindensıvıdüzeyi.............................................şeklinialır.
14. AynısıcaklıktakiX,YveZsıvılarınınyüzeygerilimleriarasındaX>Y>Zilişkisiolduğunagöre,sıvılarınakıcılıklarıarasında..............
...............................ilişkisivardır.
232
1. kohezyon kuvvetleri 2. adhezyon kuvvetleri 3. kapiler etki 4. viskozite, akıcılık
7. yüzey gerilimi 8. büyük 9. azalır
10. düşer 11. düşer 12. ıslatır
Soru
5. yüzey gerilimi 6. yüzey aktif maddeler
13. dış bükey 14. Z > Y > X
3. Sıvılarakışkanözellikgösterirler.
4. Tümsıvılardaadhezyonkuvvetleri,kohezyonkuvvetlerindenbüyüktür.
5. Yüzeygerilimiveviskozite,sıvılarınmolekülleriarasındakiçekimkuvvetlerininnedenolduğuözelliklerdendir.
6. Ördeklerintüylerininıslanmamasınınnedenisuyunkohezyonkuvvetlerinintüylesuarasındakiadhezyonkuvvetlerindenbüyük
olmasıdır.
7. Sıvıdamlacıklarınınküreselolmasınayüzeygeriliminedenolur.
8. Sıvınınyüzeygerilimiküçüldükçesıvınındamlaboyutubüyür.
9. Meyvesuyunadaldırılanpipette,pipetboyuncameyvesuyununyükselmesiadhezyonkuvvetlerininkohezyonkuvvetlerinden
büyükolmasındandır.
10.
YandaverilensistemdesıvımoleküllerivecamileilgiliXdurumu,sıvıyüzeyiilecamyüzeyiarasındakikohezyon
X
kuvvetleriniifadeeder.
11. Safsıvıyabusıvıdaçözünmeyenbaşkabirsıvıeklendiğindesıvınınyüzeygerilimibirmiktardüşer.
12. Kızarmışsıcakekmeğinüstünesürdüğümüzbal,buzdolabındançıktığıhaldendahahızlıakar.
13. Moleküller arası kuvvetleri büyük olan sıvılar, moleküller arası kuvvetleri zayıf olan sıvılara göre daha düşük viskoziteye
sahiptir.
14. Farklısıvılarınyüzeygerilimlerifarklıolduğundansıvıdamlalarınınboyutlarıdafarklıdır.
1. D
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. Y
11. D
12. D
13. Y
14. D
233
MADDENİN HALLERİ
2. Viskozitesifazlaolansıvınınakışhızıdüşüktür.
ÜNİTE - 4
1. Cambirtüpesukonulduğundasuilecamarasındakiadhezyonkuvvetleri,sumolekülleriarasındakikohezyonkuvvetlerinden
büyükolduğundansuyüzeyiiçbükeydir.
SIVILARIN ÖZELLİKLERİ – I
1
1.
Yüzey gerilimi ile ilgili;
4.
MADDENİN HALLERİ
I. Yüzeygeriliminiarttırma
II. Sıcaklıkarttıkçaartar.
II. Yüzeyeyayılmasınıkolaylaştırma
III. Sıvıyüzeyigenişledikçeazalır.
III. Damlalarhalindekalmasınısağlama
yargılarından hangileri doğrudur?
yukarıda verilen özelliklerden hangilerini kazandırır?
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
A) YalnızI
E) I,IIveIII
Kohezyon kuvvetleri ile ilgili;
E) IIveIII
Yüzey geriliminin düşmesi;
II. Dahaçokyüzeyinıslanmasına
III. Sıvıdamlalarınınfilmedönüşmesiiçingerekenenerjinin
düşmesine
II. Benzersıvımolekülleriarasındagörülençekimkuvvetidir.
III. Adhezyonkuvvetlerindenbüyüksesıvıdamlaşeklinde
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) IveII
D) IIveIII
C) YalnızIII
I. Sıvınınkolayyayılmasına
I. Kılcalborudayükselmeolayıkohezyonkuvvetininadhezyonkuvvetindenbüyükolduğudurumdagerçekleşir.
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
5.
2.
Yüzeyi ıslatma özelliğine sahip maddeler, sıvıya;
I. Yüzeyeparaleletkieder.
C) IveIII
yukarıdaki olayların hangilerinin gerçekleşmesine kolaylık
sağlar?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
E) I,IIveIII
E) I,IIveIII
6.
I
6×Y×ODU
V×N×ċW×U×ODPD\DQ
DN×ċNDQODUG×U
3.
II
III
Moleküllerarasıçekimkuvvetlerindenbirisideviskozitedir.
.DSLOHUHWNL
VRQXFXQGDNDĊ×W
KDYOXYHVQJHU
VX\XHPHU
Buna göre;
I. Sıcaklığıarttırmak
II. Moleküllerarasıçekimkuvvetininazalması
III. Kohezyonkuvvetininartması
Yukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardasıvıların
özelliklerineaitbilgilerverilmiştir.
yukarıdaki durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi viskoziteyi düşürür?
Buna göre, bu kutucuklarda yazılanlardan hangileri doğrudur?
A) YalnızI
A) YalnızI
D) IveII
234
B) YalnızII
6×Y×ODUEXOXQGXNODU×
NDE×QGROGXUDELOGLNOHUL
N×VP×Q×QċHNOLQLDO×UODU
6×Y×ODU×Q
g]HOOLNOHUL
C) IveIII
D) IveIII
E) I,IIveIII
1. C
B) YalnızII
2. D
3. D
4. B
5. E
6. E
C) IveII
E) I,IIveIII
Soru
7.
Kohezyon kuvvetleri ile ilgili;
10. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklıkarttıkçasıvınınakıcılığıartar.
II. Sıvınınyayılmasınıengeller.
B) Birsıvıdamlası,herhangibiryüzeyboyuncafilmşeridi
halindeyayılırsasıvınınyüzeyiıslatmasıbeklenir.
III. Adhezyonkuvvetleriylezıtetkileşimiçerisindedir.
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
D) Adhezyon ve kohezyon kuvvetleri viskozitenin değişik
türleridir.
E) I,IIveIII
E) Yollarınkolayasfaltlanmasıiçinziftinakıcılığınıarttırmak
amacıylaaslfatmalzemesisıcakolarakzemineserilir.
8.
I. Etilalkol
II. Zeytinyağı
III. Süzmebal
11. AynısıcaklıktakiXsıvısınınyüzeygerilimi,Ysıvısınınkinden
küçüktür.
Yukarıda verilen maddelerin viskoziteleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I>II>III
B) III>II>I
D) II>I>III
Buna göre;
C) III>I>II
E) II>III>I
Palme Yayıncılık
I. X'inhacmiarttırılıp,Y'ninhacmiazaltılırsayüzeygerilimlerieşitlenebilir.
II. X'inmolekülleriarasındakiçekimkuvveti,Y'ninkinden
küçüktür.
III. Xsıvısıısıtılıp,Ysıvısısoğutulursayüzeygerilimlerieşitlenebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Sıvı
Viskozite(Pa.s)
Su
1.10–3
Gliserin
1,42
Aseton
A) YalnızII
B) YalnızIII
D) IveIII
C) IveII
E) IIveIII
3,1.10–4
Yukarıdakitablodabazısıvılarınaynısıcaklıktakiviskozitedeğerleriverilmiştir.
Buna göre;
I. Aynımiktargliserindiğersıvılardandahahızlıakar.
II. Moleküllerarasıkuvvetlerarasındakiilişki
12. Saf katı bir madde ısıtılarak sıvı hale getirildiğinde;
I. Taneciklerarasıçekimkuvveti
gliserin>su>asetonşeklindedir.
II. Viskozite
III. Asetonunakmayakarşıgösterdiğidirençenazdır.
III. Akıcılık
yargılarından hangileri doğrudur?
niceliklerinden hangileri artar?
A) YalnızI
D) IveIII
B) IveII
A) YalnızI
C) IIveIII
D) IveII
E) I,IIveIII
7. E
8. B
9. C
10. D
11. A
12. C
B) YalnızII
C) YalnızIII
E) IIveIII
235
MADDENİN HALLERİ
C) Sıvımolekülleriarasındakiçekimkuvvetleriyükseksesıvınınakıcılığıdüşük,viskozitesiyüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
ÜNİTE - 4
I. Sıvınınyüzeydedamlaşeklindekalmasınısağlar.
SIVILARIN ÖZELLİKLERİ – II
2
MADDENİN HALLERİ
1.
I. ()Kohezyonkuvvetleriadhezyonkuvvetlerindendaha
büyüksesıvıdamlalarıbiçiminikorurlar.
II. ()Sıvılarda,içtekimoleküllerbütünyönlerdekikomşu
moleküllerceeşitölçüdeçekilirler.
III. ()Sıvımolekülleribirbirlerindenbağımsızhareketedemezler.
IV. ()Sıvılarındarborulardayükselmesiolayınakapileretki
denir.
V. ()Sıvımolekülleriarasındakiçekimbüyüdükçesıvının
yüzeygerilimiküçülür.
4.
X(s)
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D, yanlış
olanın yanına Y yazdığımızda kaç tanesine Y harfi yazılır?
A)5
B)4
C)3
D)4
Y(s)
YukarıdaverilencamtüplereXveYsıvılarıdoldurulduğunda
oluşandurumlargösterilmiştir.
Buna göre;
I. Xsıvısınınbulunduğutüpteadhezyonkuvvetlerikohezyonkuvvetlerindenbüyüktür.
E)1
II. XveYsıvılarınıncamtüplerdekidurumumoleküllerarası
çekimkuvvetlerindenkaynaklanır.
III. Ysıvısıcamlaetkileşiminiarttıracakbirsistemoluşturmuştur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
2.
A) YalnızI
Bir sıvının yüzey gerilimini;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
I. Sıvıyayüzeyaktifbirmaddeeklemek
II. Sıvınınhacminiarttırmak
III. Sıvınınsıcaklığınıdüşürmek
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
E) I,IIveIII
yukarıdaki işlemlerden hangileri değiştirmez?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
E) IIveIII
5.
3.
A) Sıvınıniçkısımlarındakimoleküllersıvımerkezinedoğru
dahaçokçekilirler.
Bir sıvının viskozitesini;
B) Deterjan, etil alkol ve asitler yüzey gerilimini düşüren
yüzeyaktifmaddelerdir.
I. Sıvınınsıcaklığınıyükseltme
II. Sıvıyaçözünebilenbirkatıekleme
C) Adhezyonkuvvetlerininkohezyonkuvvetlerineeşitolması
durumundasıvıyüzeyidüzbirşekilolur.
III. Sıvınınkütlesiniazaltma
D) Birsıvınınbiryüzeyiıslatabilmesiiçinkohezyonkuvvetlerininadhezyonkuvvetlerindenbüyükolmasıgerekir.
yukarıdaki işlemlerden hangileri değiştirmez?
A) YalnızI
D) IveIII
236
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
B) YalnızII
C) YalnızIII
E) Sumolekülleriiletoprakarasındakiadhezyonkuvvetlerininbüyükolmasısuyuntopraktayükselmesinisağlar.
E) IIveIII
1. E
2. B
3. C
4. A
5. D
Soru
II. Reçelinsıcakkenkavanozlaradoldurulmasıviskoziteye
örnektir.
III. Birarabanıncilaişininiyiyapılıpyapılmadığınıanlamak
içinarabanınüstünesudökülmesi,yüzeygerilimineörnektir.
9.
&×YD
Su
I
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) YalnızII
B) IveII
D) IIveIII
II
Yukarıdaverilenkaplardanbirincisindecıvanındışbükeyolarakcamtüpiçerisindeaşağıindiği,ikincisindesuyuniçbükey
olarakcamtüpiçerisindeyukarıçıktığıgözlenmiştir.
C) IveIII
E) I,IIveIII
Buna göre;
I. Aynısıcaklıktacıva,suyagöredahaviskozbirsıvıdır.
II. İğneninsudandahayoğunolmasınarağmensuyunyüzeyindekalmasıyüzeygerilimininetkisidir.
III. Yüzeygeriliminesahipolmamaddeninkatı,sıvıvegaz
hallerinintümüiçinortaktır.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
I. Cıvaıslatan,suiseıslatmayansıvılardır.
II. İkincikaptakohezyonkuvveti,suilecamarasındakietkileşimdendahagüçlüdür.
III. Birincikaptakohezyonkuvvetiadhezyonkuvvetinden
büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Palme Yayıncılık
7.
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) YalnızIII
E) IIveIII
10.
E) IIveIII
X(s)
I
II
Yukarıdaverilenşekillerinbirincisindecambiryüzeyüzerine
dökülmüşXsıvısınınbulunmasıikincisindeböceğinsuyüzeyinderahatlıklayürüyebilmesigösterilmiştir.
Buna göre;
8.
I. Sıvıdamlalarınınküreselolması
II. Adhezyonkuvvetleri
III. Kohezyonkuvvetleri
I. Xsıvısıcamııslatmıştır.
II. Böceğinsuyüzeyindeyürüyebilmesiyüzeygeriliminin
etkisidir.
III. Xsıvısındaadhezyonkuvvetleri,kohezyonkuvvetlerindenküçüktür.
Yukarıda verilenlerden hangileri yüzey geriliminin bir sonucudur?
A) YalnızI
D) IveIII
B) YalnızII
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
C) IveII
D) IveII
E) I,IIveIII
6. E
7. C
8. E
9. C
10. E
B) YalnızII
C) IveIII
E) IIveIII
237
MADDENİN HALLERİ
I. Birsıvıdamlasınınbiryüzeyiıslatmasıiçinsıvınınyüzey
boyuncayayılmasıgerekir.
ÜNİTE - 4
6.
ÜNİTE - 4
TEST
SIVILARIN ÖZELLİKLERİ – III
3
1.
4.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvılar için doğrudur?
A) Taneciklerarasıboşlukgazlaragöreçokfazladır.
MADDENİN HALLERİ
B) Tanecikleribirbiriüzerindenkayarakhareketeder
C
B
A
C) Gazlarkadarhızlıveserbesthareketederler.
Sıvı içinde bulunan A, B ve C molekülleri ve etraflarındaki
çemberlerdedebusıvılarınetkiküreleriçizilmiştir.
D) Birbiriiçindeçözünebilenikisıvıheterojenkarışımoluşturur.
Buna göre;
E) Belirlibirşekilvehacimlerivardır.
I. Amolekülüdiğersıvımoleküllertarafındanherdoğrultudaeşitolarakçekilir.
II. YüzeyeyakınolanBmolekülüaşağıyadoğrubirkuvvetinetkisindeolacaktır.
III. YüzeydebulunanCmolekülüaşağıyadoğruBmolekülündendahafazlaçekilecektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden daha baskın olan
birdurumda..........................................................................
I. sıvımolekülleriiçkısımadoğruçekilir.
II. sıvıküreşeklinialır.
III. sıvıyüzeyiıslatır.
Palme Yayıncılık
Yukarıdaki cümle,
ifadelerinden hangileri ile tamamlanırsa doğru olur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII 5.
I. Bal
II. Zeytinyağı
III. Asfaltzifti
C)IveIII
E)I,IIveIII
Yukarıda verilen maddelerin aynı koşullarda akıcılıkları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E)I,IIveIII
A)I>II>III
B)II>III>I
D)III>I>II
C)II>I>III
E)III>II>I
3.
I. Reçel,balgibisıvılarınakıcılığısudanazdır.
6.
I. Sıvıüzerindekigazyoğunluğununarttırılması
II. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvılar, bu
kuvvetleriküçükolansıvılardandahaviskozdur.
II. Çözünmeyenbirsıvıilaveedilmesi
III. Sıcaklığındüşürülmesi
III. Molekülgeometrisiviskozluğuetkiler.
Yukarıda verilen durumlardan hangileri sıvının yüzey
gerilimini arttırır?
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI
238
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
1. B
2. D
3. E
A)YalnızI
4. E
B)YalnızII
D)IveIII
5. C
6. C
Soru
E)IIveIII
C)YalnızIII
Bilgi
Su
Bal
ĉHNLO
Aynı sıcaklıktaki bal ve suya aynı anda bırakılan bilyenin
belirlisüresonundakigörüntülerişekil1ve2dekigibidir.
I. Birsıvınınyüzeyalanınıartırmak için gereken enerji ya
daiştir.
a.Yüzeyaktif
II. Çözücünün yüzey gerilimini
düşürenmaddedir.
b.Adhezyon
III. Sıvımolekülleriiletemasettiği yüzey arasındaki çekim
kuvvetidir.
c.Yüzeygerilimi
Yukarıdaki bilgiler tanımlarıyla hangi seçenekte doğru
eşleştirilmiştir?
Buna göre,
A)
B)
I. b C)
I. Suyunakışkanlığıbaldanbüyüktür.
II. Suyunviskozitesibaldanbüyüktür.
II. b
II. a
II. a
III. Balısıtılırsabilyenindüşmesüresikısalır.
III. c
III. c
III. b
I. a
D)
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
8.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Bir zemine dökülmesi istenen asfalt ziftinin ısıtılması
ile,
I. Viskozitesidüşürülür.
II. Akışkanlığıarttırılır.
III. Zeminedahaiyiyapışmasısağlanır.
Palme Yayıncılık
A)YalnızI
II. b
II. c
III. c
III. b
Sıvı
Yüzeygerilimi(N/m)
Sıcaklık
Su
7.10–4
25°C
Su
6.10–4
50°C
Alkol
2.10–4
25°C
Buna göre,
B)YalnızII
D)IIveIII I. a
Yukarıdabazısıvılaraaityüzeygerilimideğerleriverilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
11.
E)
I. c
I. c
C)IveII
I. Sıcaklıkarttıkçasıvılarınyüzeygerilimidüşer.
II. Aynı sıcaklıkta tanecikler arasındaki çekim kuvveti
büyükolansıvılarınyüzeygerilimifazladır.
III. Aynısıcaklıktafarklısıvılarınyüzeygerilimifarklıdır.
E)I,IIveIII
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
9.
Aynı koşullarda bulunan farklı sıvıların,
I. Damlaboyutları
II. Tanecikleriarasındakiçekimkuvvetleri
III. Yüzeygerilimleri
A)YalnızI
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
9. E
E)I,IIveIII
I. Molekülağırlığı
II. Molekülgeometrisi
III. Sıvınınbulunduğuortamınyükseltisi
C)IveII
8. E
C)IveII
Yukarıdakilerden hangileri sıvının akışkanlığına etki
eder?
E)I,IIveIII
7. D
D)IveIII
12.
özelliklerinden hangileri farklıdır?
B)YalnızII
10. C
A)YalnızI
11. E
B)YalnızII
D)IveIII
12. C
C)IveII
E)I,IIveIII
239
MADDENİN HALLERİ
ĉHNLO
Tanım
ÜNİTE - 4
10.
7.
SIVILARIN ÖZELLİKLERİ – IV
4
MADDENİN HALLERİ
1.
I. Molekülleriarasındaçekimkuvvetibulunmaktadır.
4.
II. Sıvınıntürütaneciklerarasıetkileşimideğiştirir.
III. Kohezyon,sıvıtanecikleriarasındakietkileşimlerioluşturankuvvetlerdir.
Bir kılcal boruda görüntüsü
yandaki gibi olan bir sıvı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Yukarıda verilen yargılardan hangileri sıvılar için doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
A) Sıvıseviyesikılcaltüpteyükselmeeğilimindedir.
E)I,IIveIII
B) Sıvıcamyüzeyedöküldüğündeyüzeyiıslatır.
C) Sıvınındurumukapileretkiyeörnektir.
D) Sıvıtanecikleriarasındakietkileşimlersıvıiletüparasındakietkileşimlerdenbüyüktür.
E) Adhezyonkuvvetlerikohezyonkuvvetlerindenbüyüktür.
2.
Kılcal tüpteki görüntüsü yanda verilen bir
sıvı ile ilgili;
I. Adhezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerindenbüyüktür.
II. Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti
tüple sıvı arasındaki çekim kuvvetinden
büyüktür.
5.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
III. Sıvıseviyesitüpteyükselmeeğilimindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvılar ve gazlar için
ortak değildir?
A) Titreşimveötelemehareketiyapma
B) Akışkanolma
C) Taneciklerinhareketetmesi
C)IveII
D) Yüzeygerilimioluşturma
E)I,IIveIII
E) Tanecikliyapı
6.
I. Bitkilerde kökten alınan suyun yaprağa kadar iletilmesi
kapileretkisayesindegerçekleşir.
II. Gölde yüzen ördek tüylerinin ıslanmaması kohezyon
kuvvetlerininadhezyonkuvvetlerinebaskınolmasından
kaynaklanır.
3.
I. Sıvıtürleriarasındakietkileşimler
II. Sıcaklık
III. Sıvınınsaflığı
IV. Dışbasınç
III. Su damlalarının bozulup film şeridi olarak yüzeyden
akması adhezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerine
görebaskınolmasındankaynaklanır.
Yukarıda verilenlerden hangileri sıvılarda yüzey gerilimini etkilemez?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru açıklamalar içerir?
A)YalnızI
240
B)YalnızIV
D)IIveIV C)IveII
E)I,IIveIII
1. E
2. D
3. B
A)YalnızI
4. D
B)YalnızII
D)IveIII
5. D
6. E
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
II. Şemsiyeüzerindeduransudamlaları
III. Zeytinyağınınsuüzerindedurması
IV. Suüzerindeduransivrisineğinbatmaması
V. Suüzerinebırakılandikişiğnesininbatmaması
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yüzey gerilimine
örnek değildir?
A)1
B)2
C)3
D)4
10.
I. ( ) Islatma özelliğine sahip olan sıvılar, temas ettiği
yüzeydebirfilmşeridigibiyayılır.
II. ( ) Akıcılığı büyük olan sıvıların viskozite değerleri
küçüktür
III. ( ) Yüzey gerilimi büyük olan sıvıların, damla boyutları
dabüyüktür.
IV. ()Biryüzeyiıslatansıvılarınyüzeyioluşturanmaddeye
batırılmışbirkapilerborudayüzeyleriiçbükeybirgörünümoluşturur.
V. ()Yüzeygeriliminiarttıranfaktörler,sıvılarınviskozitesinidearttırır.
E)5
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D,
yanlış olanın yanına Y yazdığımızda kaç tanesine D harfi
yazılmış olur?
8.
A)5
X(s)
B)4
C)3
D)2
E)1
Z(s)
Y(s)
11. () Islatmayansıvılardakılcallıkyoktur.
II
III
Yukarıdaki şekilde bulunan özdeş tüplere eşit hacimde X,
Y ve Z sıvıları konularak üzerlerinde bulunan bilyeler aynı
andaserbestbırakıldığındabilyelerbirincikabıntabanına14
saniyede, ikinci kabın tabanına 10 saniyede üçüncü kabın
tabanına21saniyedeulaşıyor.
Palme Yayıncılık
I
() Mürekkebin su içerisinde yayılması bir kılcallık örneğidir.
() 50°CdekiXsıvısı30°Cyesoğtulduğundayüzeygerilimi
veviskozitesiartar.
() Cilalanmış ayakkabıya su damlatıldığında suyun ayakkabıtarafındanemilmedenakmasıkohezyonkuvvetlerininadhezyonkuvvetlerindenbüyükolmasındandır.
Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının viskoziteleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Y>X>Z
B)Y>Z>X
D)X>Y>Z
9.
Yukarıda bulunan cümlelerden doğru olanların (D) yanlış
olanların (Y) harfi ile değerlendirilmesi sırasıyla hangi
seçenekteki gibi olur?
C)Z>Y>X
E)Z>X>Y
A)D,Y,D,Y
B)Y,D,Y,D
D)Y,Y,D,D
C)D,Y,D,D
E)D,D,Y,Y
I
%WQV×Y×ODUGD
etkindir.
III
Kohezyon kuvvetlerinGHQGDKDE\NVHV×Y×
GDPODF×NODU×WHPDV
HWWLĊL\]H\GHGDĊ×OPD]
Adhezyon
Kuvvetleri
12. – Xsıvısı,camınyüzeyindebirfilmşeridişeklindeyayılabiliyor.
II
.DSLOHUFDPERUXGD
V×Y×\×\XNDU×oHNHQ
kuvvettir.
Yukarıda verilenlere göre;
Yukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardaadhezyonkuvvetlerineaitbilgilerverilmiştir.
Buna göre, bu kutucuklarda yazılanlardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
8. E
9. B
I. Xsıvısınınkohezyonkuvvetleri,Xilecamyüzeyiarasındakiadhezyonkuvvetlerindenküçüktür.
II. Ysıvısıcamyüzeyiniıslatmamıştır.
III. XveYsıvılarınınyüzeygerilimlerifarklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
E)IIveIII
7. A
– Ysıvısı,camınyüzeyindedamlacıklarhalindekalıyor.
10. A
A)YalnızII
11. C
B)IveII
D)IIveIII 12. E
C)IveIII
E)I,IIveIII
241
MADDENİN HALLERİ
I. Suüzerindebırakılanataçınbatmaması
ÜNİTE - 4
7.
BUHAR BASINCI, KAYNAMA NOKTASI,
HAL DEĞİŞİMİ
MADDENİN HALLERİ
1.
I. Haldeğişimisırasındasafkatıyaverilenısısıcaklığın
artmasınanedenolur.
II. Isıalansafmaddelerintanecikyapılarıdeğişir.
III. Dış basınç sıvının hem buharlaşma hızında hem de
kaynamanoktasındaetkilidir.
4.
1atmosferdışbasınçta
saf X katısı ile ilgili
sıcaklık-ısı grafiği yandakigibidir.
140
Buna göre,
110
6×FDNO×Nƒ&
IV. Sıvıyüzeyiningenişliğisıvınınbuharlaşmahızınıetkiler.
I. X'in kaynama
noktası140°Cdir.
V. Kaynamaktaolansafbirsıvınınözkütlesideğişmez.
II. X,3.bölgedesıvı
halindedir.
III. X'in,3.bölgedekikinetikenerjisi,1.bölgedekikinetik
enerjisindenbüyüktür.
IV. X'in2.bölgedepotansiyelenerjisiazalmaktadır.
V. X,2.bölgedeheterojendir.
VI. Bağılnem%100dendüşüksebuharlaşmaolur.
VII. Sıcaklıkbirsıvınınhembuharlaşmahızınıhemdebuhar
basıncınıarttırır.
Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?
25
1
2
3
4
,V×
NDO
yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi yanlıştır?
2.
I. Arıbirmaddehaldeğiştirirkensıcaklığısabitkalır.
II. Arıbirsıvıiçinkaynamabirsıcaklıkta,buharlaşmaher
sıcaklıktagerçekleşir.
III. Havanınbağılnemiarttıkçasıvılarınbuharlaşmahızları
azalır.
IV. Kaynamasıvınınheryerindeolurken,buharlaşmasıvınınyüzeyindeolur.
V. Safbirsıvınınkaynamasıcaklığınıarttırmakiçinsabit
basınçtaısıtıcıgücünüarttırıp,kütlesiniazaltmakgerekir.
VI. Taneciklerarasıçekimkuvvetininartmasıbuharlaşmayı
azaltır,kaynamayıgeciktirir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
AÇIK UÇLU SORULAR
5.
Y(s)
X(s)
X(s)
Y(s)
VII. Safbirsıvınınbuharbasıncısıvınınmiktarınabağlıdır.
Şekil 1
Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?
Şekil 2
AynısıcaklıktaözdeşkaplardasafXveYsıvılarıŞekil1’deki
gibibulunmaktadır.
Sabit sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılan sıvıların bir süre
sonraki görünümleri Şekil 2’deki gibi olduğuna göre,
aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
3.
Bir sıvının buharlaşma hızı;
a) Molekülleriarasındakiçekimkuvvetleriilişkisinasıldır?
I. Açıkhavabasıncına
b) Kaynamanoktalarıilişkisinasıldır?
II. Sıvıyüzeyine
c) Uçuculuklarıilişkisinasıldır?
III. Sıvınıncinsine
d) Aynısıcaklıktabuharbasınçlarıilişkisinasıldır?
IV. Sıvınınsıcaklığına
e) Buharlaşmahızlarıilişkisinasıldır?
niceliklerinden kaç tanesine bağlı olarak değişir?
242
1. 5
2. 5
3. 4
4. 1
f)
Aynıortamdakaynamaanındakibuharbasınçlarıilişkisi
nasıldır?
Soru
5. a. X > Y, b. X > Y, c. Y > X, d. Y > X, e. Y > X, f. X = Y
X,YveZsafsıvılarıileilgili
buhar basıncı-sıcaklık
değişimi grafikte verilmiştir.
9.
%XKDUEDV×QF×DWP
1
6×FDNO×Nƒ&
X Y Z
y
Buna göre,
I. Kaynama sıcaklığı
en yüksek olan
Z'dir.
x
6×FDNO×Nƒ&
0
II. AynısıcaklıktabuharbasıncıenbüyükolanX'tir.
III. AynıortamdakaynamasüresinceX,YveZsıvılarının
buharbasınçlarıeşittir.
N
=DPDQ
SafbirXsıvısınınsıcaklık–zamangrafiğiyukarıdaverilmiştir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
7.
z
Buna göre, dış basınç arttırılırsa;
AğzıaçıközdeşikikaptanbirindeX,diğerindeiseYsıvısıbulunmaktadır.Kaplardakisıvılarözdeşısıtıcıiledüzenliolarak
ısıtılmaktadır.BusıradaXsıvısındakihacimazalmasınınYye
göredahafazlaolduğugözlenmiştir.
I. ydeğeriartar.
II. (y–x)değeriartar.
III. zvekdeğerlerideğişmez.
yukarıdakilerden kaç tanesi doğru olur?
Buna göre,
I. Molekülleriarasındakiçekimkuvvetleriarasındakiilişki
X>Ydir.
II. AynısıcaklıktabuharbasınçlarıarasındakiilişkiX>Y
dir.
Palme Yayıncılık
III. KaynamanoktalarıarasındakiilişkiY>Xtir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
8.
Madde
E.n(°C)
K.n(°C)
X
10
56
Y
0
94
Z
79
143
10. Safbirgazınsoğutulmasınaaitsıcaklık–zaman
değişimigrafiktekigibidir.
Buna göre;
I. avecbölgelerinde
madde homojendir.
6×FDNO×Nƒ&
t1
t2
D
b
F
d
II. dbölgesindesıvımiktarıartmaktadır.
III. bbölgesindepotansiyelenerjiazalmaktadır.
=DPDQ
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
X,YveZarımaddelerinin1atmosferbasınçtakierimeve
kaynamasıcaklıklarıtablodaverilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z ile ilgili,
11. Sıvılarhersıcaklıktabuharlaşırvebuharlaşmaendotermikbir
olaydır.
Yukarıda verilen bilgi ile;
I. OdasıcaklığındaXveYsıvıdır.
II. YninsıvıolduğusıcaklıkaralığındaZsıvıvegazhallerindebulunabilir.
III. X'inkaynamasıcaklığındaZkatı,Ysıvıdır.
yargılarından kaç tanesi yanlıştır?
I. Yazındenizkenarlarınınserinolması
II. Termosakonansuyunsoğukkalması
III. Kesilipkısasüregüneşekonankarpuzunsoğuması
olaylarından kaç tanesi açıklanabilir?
6. 3
7. 2
8. 1
9. 2
10. 2
11. 2
243
MADDENİN HALLERİ
ÜNİTE - 4
6.
MADDENİN HALLERİ
2. Birgazyadabuharınsıvıyadönüşmesine.........................................denir.
3. Birsıvınınkatıyadönüşmesine.........................................,donmanınolduğusıcaklığada.........................................denir.
4. Maddeninbirhaldendiğerhaledönüşümüne.................................................denir.
5. Sabitbasınçaltındakaynayansafbirsıvınınkaynamanoktası,sıvınınilksıcaklığına.......................................dır/dir.
6. Aynısıcaklıktasafbirsıvıiçinyükseklereçıkıldıkçakaynamanoktası.........................................
7. Safbirmaddeninaynıortamdaerimesıcaklığı..............................................sıcaklığınaeşittir.
8. Aynıortamdakaynamaktaolanfarklıikisıvınınbuharbasıncı.........................................
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
1. Maddeninkatıhaldengazhaledönüşmesine.........................................denir.
9. Uçuculuğufazlaolansıvınınaynışartlardabuharbasıncıdaha.................................tür.
10. Buharlaşmahızısıvının................................alanınabağlıdır.
11. AynıortamdabulunansafX,YveZsıvılarınınbuharbasınçlarıX>Z>Yşeklindeolduğunagöre,kaynamanoktaları.....................
....................şeklindeolur.
12. Buharlaşmahızıfazlaolansıvınınuçuculuğu.........................................dır.
13. Moleküllerarasıçekimkuvveti.........................................olansıvılarınkaynamanoktasıyüksektir.
14. Arıbirkatınınerimenoktasını.........................................cinsietkiler.
15. Maddehaldeğiştirdiğinde.........................................yapısıdeğişmez.
16. Safbirsıvıhaldeğiştirirkenpotansiyelenerjisiazalıyorsadüzensizliği.............................tır.
17. Kırağıoluşmasımaddenindaha.........................................halegeçişineörnektir.
244
1. süblimleşme,
Soru
2. yoğuşma 3. donma, donma noktası 4. hal değişimi 5. bağlı değil 6. azalır 7. donma 8. eşittir
10. yüzey 11. Y > Z > X 12. fazla 13. büyük 14. katının 15. molekül 16. azalmış 17. düzenli
9. büyük
ÜNİTE - 4
1. Buharlaşmahersıcaklıktaolur.
MADDENİN HALLERİ
2. Sıcaklıkarttıkçasıvınınbuharlaşmahızıartar.
3. Buharlaşmasıvınınheryerindeolur.
4. 1atmosferbasınçtasafbirsıvınınfarklıhacimlerdealınanaynısıcaklıktakiikiörneğininkaynamasüresiaynıdır.
5. Safbirsıvınınaynıkoşullardakimiktarıdeğiştirildiğindekaynamasıiçingerekenısımiktarıdeğişmez.
6. Aynısıcaklıktasafbirsıvıiçinyükseklereçıkıldıkçabuharlaşmahızıartar.
7. Safbirsıvınınfarklısıcaklıklardakibuharbasınçlarıeşittir.
8. Maddeninsıvıvekatıhaliilegazhaliarasındakienönemlifarktaneciklerarasındakiboşluktur.
9. Safbirmaddeninhaldeğişimisırasındataneciklerarasıuzaklıkdeğişir.
10. Ortamındışbasıncıvemaddeninsaflığı,sıvınınkaynamanoktasınıetkiler.
11. Birsıvıherortamdaaynısıcaklıktakaynar.
12. Sabitbasınçtakaynamasüresincesıvınınbuharbasıncı,dışbasıncaeşittir.
13. Haldeğişimisırasındataneciklerinpotansiyelenerjisideğişir.
14. Isıtılanmaddelerinherzamansıcaklığıartar.
15. Safbirsıvı1atmosferbasınçtadonmanoktasınakadarsoğutulduğundakinetikenerjisiazalır.
16. Safbirsıvısabitbasınçtahaldeğiştirirkensıvıkütlesideğişir.
17. Katımaddesıvıveyagazhalegeçerkendüzensizliğiartar.
1. D
2. D
3. Y
4. Y
5. Y
6. D
7. Y
8. D
9. D
10. D
11. Y
12. D
13. D
14. Y
15. D
16. D
17. D
245
BUHAR BASINCI VE KAYNAMA NOKTASI – I
1
1.
Arı bir sıvının buhar basıncı;
MADDENİN HALLERİ
I. Sıvınıntürüne
II. Sıvınınsaflığına
4.
Özellik
BuharBasıncı
I. Kaynamanoktası:X>Y
X>Y
II. Moleküller arası çekim
kuvveti:Y>X
X>Y
III. Molekülleriarasındakiçekimkuvvetine
yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?
III. Uçuculuk:X>Y
X<Y
A)YalnızI
B)IIveIII
D)IveIII
Yukarıda arı X ve Y maddelerinin aynı sıcaklık ve basınçta
C)IveII
bazıözelliklerinebağlıolarakbuharbasınçlarınınkarşılaştı-
E)I,IIveIII
rılmasıverilmiştir.
Buna göre, bu karşılaştırmalardan hangileri doğrudur?
2.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
E)IveIII
I. Saf bir sıvı donma noktasına kadar soğutulduğunda
kinetikenerjisiazalır.
5.
II. Saf bir sıvının kaynama noktası sıvının temas yüzeyine
vekütlesinebağlıdır.
III. Sıvınınbuharbasıncınıkabınhacmi,şeklivesıvımiktarı
etkilemez.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII Saf bir sıvının buharlaşma hızı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
A)Sıcaklık
B)Temasyüzeyi
C)Rüzgarınşiddeti
D)Maddemiktarı
E)Nem
C)IveIII
E)I,IIveIII
6.
6×Y×
%XKDUEDV×QF×PP+J
X
42
Y
60
Z
78
Oda sıcaklığındaki buhar basınçları yukarıda verilen saf
3.
Bir sıvının buhar basıncı ile ilgili;
X, Y ve Z sıvıları ile ilgili;
I. Sıcaklığabağlıdır.
I. AynıortamdaXsıvısınınkaynamanoktasıenyüksektir.
II. Kaynarkendışbasıncaeşitolur.
II. AynısıcaklıktaenuçucuolanZdir.
III. Sıvıdauçucuolmayankatıçözündüğündeartar.
III. Yninmoleküllerarasıçekimkuvvetienazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
246
yargılarından hangileri doğrudur?
B)IveII
D)IveIII
C)IIveIII
E)I,IIveIII
1. E
2. C
3. B
A)YalnızI
4. A
B)YalnızII
D)IveII
5. D
6. D
Soru
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
7.
10. Aynı sıcaklıkta moleküller arası çekim kuvvetleri arasın-
ortamdaağzıaçıközdeşkaplardabirmüddetbekletildiğin-
daki ilişki Y > Z > X şeklinde olan saf X, Y ve Z sıvıları ile
dehacimleriarasındaVX>VZ>VYilişkisigözleniyor.
ilgili;
Buna göre;
I. UçuculuğuenazolanY'dir.
II. Aynıortamdakaynamanoktalarıarasındakiilişki
I. MoleküllerarasıçekimkuvvetienfazlaolanXtir.
II. Kaynamaanındabuharbasınçlarıarasındakiilişki
PY>PZ>PXdir.
Y>Z>X'tir.
III. AynısıcaklıktabuharbasıncıenyüksekolanX'tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. UçuculuğuenfazlaolanYdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IIveIII MADDENİN HALLERİ
C)IveIII
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
E)I,IIveIII
11. Bir sıvının kaynama noktası;
Madde
Dışbasınç(cmHg)
I. Safsu 76
II. Safsu 69
III. Tuzlusu
76
IV. Şekerlisu
69
V. Şekerlisu
76
I. Açıkhavabasıncına
II. Sıvınınsaflığına
III. Sıvımiktarına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Palme Yayıncılık
8.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
Yukarıda verilen maddelerden hangisinin uçuculuğu en
fazladır?
A)I
12.
B) II
C) III
D) IV
K
E) V
L
6XEXKDU×
1L su
Saf su
Yukarıdaverilenkaptabuharıiledengedesafsubulunmak9.
tadır.
Kaynamakta olan belirli kütledeki saf bir sıvının kayna-
Buna göre sabit sıcaklıkta piston K dan L ye getirildiğin-
ması süresince;
I. Sıcaklığı
II. Buharbasıncı
III. Kütlesi
de,
niceliklerinden hangileri değişmez?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
I. Subuharıkütlesiazalır.
II. Sıvıkütlesiartar.
III. Buharbasıncıdeğişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
C)IveII
E)I,IIveIII
7. C
8. B
9. C
10. E
A)YalnızII
11. C
B)YalnızIII
D)IveII
12. E
ÜNİTE - 4
Başlangıçta eşit hacimlerde olan saf X,Y ve Z sıvıları aynı
C)IveIII
E)I,IIveIII
247
BUHAR BASINCI VE KAYNAMA
NOKTASI – II
2
MADDENİN HALLERİ
1.
I. Buharlaşmasıvıyüzeyindenbaşlar.
II. Kaynamasıvınınhernoktasındagerçekleşir.
III. Hemkaynamahemdebuharlaşmaısıalarakgerçekle-
4.
Buhar basıncı (atm)
1
A
B
t1
t2
C
şir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Sıcaklık (°C)
t3
A,BveCsafsıvılarınınbuharbasıncı–sıcaklıkdeğişimigrafiktekigibidir.
Buna göre;
2.
Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
I. Belli bir sıcaklıkta moleküller arası çekim kuvveti en
büyükolanC’dir.
yanlıştır?
A) Fizikselbirolaydır.
II. BninnormalkaynamasıcaklığıAnınkindenbüyüktür.
III. AynısıcaklıktaAnınbuharbasıncıenfazladır.
B) Sıvıhalinterkedilmesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Ağzıaçıkbirkaptasıvıtanecikleritamamenbuharlaşabilir.
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
D) Kapalıkaptabuharlaşmaolmaz.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
E) Sıvıfazıngazfazınageçmesidir.
3.
5.
Buhar basıncı (atm)
BirXsıvısınınbulunduğu
kabaYsıvısınınbulundutılmabaşlatılmıştır.
X
1
ğubirkapdaldırılarakısı-
0,8
Y
A
Z
C
B
Bir süre sonra Y sıvısı
kaynadığında X sıvısının
Y(s)
kaynamadığı gözlenmiş-
t1
X(s)
tir.
nınsıcaklıkladeğişimiverilmiştir.
I. Tanecikleriarasındakiçekimkuvvetiarasındakiilişki
Buna göre;
Y>Xtir.
II. XinkaynamasıcaklığıYninkindenbüyüktür.
III. Aynısıcaklıktakibuharbasınçlarıarasındakiilişki
X>Ydir.
I. AnoktasındaXgazfazındadır.
II. AveBnoktalarındaZsıvıhaldedir.
III. Cnoktasındaki Z, A noktasına getirildiğinde potansiyel
enerjisivekinetikenerjisiazalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
248
B)YalnızII
D)IIveIII Sıcaklık (°C)
t3
YukarıdakigrafiktesafX,YveZsıvılarınınbuharbasınçları-
Buna göre,
t2
yargılarından hangileri doğrudur?
C)IveIII
E)IveII
1. E
2. D
A)YalnızII
3. C
B)IveII
D)IIveIII 4. E
5. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
Madde
9.
EtkileşimTürü
I. Eter
Dipol-dipol
II. Su
Hidrojenbağı
III. Helyum %XKDUEDV×QF×PP+J
760
Y
35
80
Londonkuvveti
Yukarıda bazı maddelerin sıvı hallerinde içerdikleri etkin
etkileşimtürleribelirtilmiştir.
Buna göre, sıvıların aynı koşullarda buhar basınçları
6×FDNO×Nž&
arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?
Yukarıda X ve Y sıvılarına ait buhar basınçlarının sıcaklıkla
A)III>I>II
değişimiverilmiştir.
B)I>III>II
D)II>III>I
C)I>II>III
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
E)III>II>I
A) X'indenizseviyesindekikaynamasıcaklığı35°C'dir.
B) Y'nindenizseviyesindekikaynamasıcaklığı80°C'dir.
7.
C) Deniz seviyesinden yukarılarda X'in kaynama sıcaklığı
45°Colabilir.
D) Sıcaklıkarttıkçasıvılarınbuharbasıncıartar.
1 L su
E) AynısıcaklıktaX'inbuharbasıncıY'ninkindenfazladır.
$NDE×
%NDE×
Özdeşısıtıcılarlaısıtılanaynıortamdakiözdeşkaplardasaf
sularbulunmaktadır.
Buna göre,
Palme Yayıncılık
0,5 L su
I. A kabındaki suyun kaynama noktası B kabındakinden
düşüktür.
II. Bkabındakisıvıdahaöncekaynar.
III. AynısıcaklıktaBkabındakisuyunbuharlaşmahızıdaha
10. 1 atmosfer basınçta aynı sıcaklıkta bulunan 1 kova su ve
1 bardak su ile ilgili;
I. Sularıkaynatmakiçingerekenısı
II. Sularınkaynamasıcaklıkları
III. Kaynamasırasındabuharbasınçları
IV. Kaynamasıcaklığınakadarbuharlaşansıvımiktarları
niceliklerinden hangileri aynıdır?
fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
A)IveII
B)IIveIII
D)IveIV C)IIIveIV
E)II,IIIveIV
C)IveII
E)I,IIveIII
11. 60°C'dekisu,etilalkolvedietileterinbuharbasınçlarısırası
8.
ile149,347ve1730mmHg'dır.
Bir sıvının kaynama sıcaklığının farklı değerlerde ölçül-
Buna göre,
mesi;
I. Sıvıkütlesininfarklıalınması
II. Isıtıcıgüçlerininfarklıolması
III. Ölçümünfarklıortamlardayapılması
I. Aynısıcaklıktakiuçuculukları
II. Aynıortamdakikaynamasıcaklıkları
III. Moleküllerarasıçekimkuvvetleri
hangileri arasındaki ilişki su > etil alkol > dietil eter şek-
nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII lindedir?
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
6. A
7. B
8. C
9. C
A)YalnızI
10. B
B)YalnızII
D)IIveIII 11. D
C)IveII
E)I,IIveIII
249
MADDENİN HALLERİ
X
ÜNİTE - 4
6.
BUHAR BASINCI VE KAYNAMA
NOKTASI – III
3
1.
4.
Aynı sıcaklıkta X sıvısı, Y sıvısından çok, Z sıvısından az
uçucudur.
MADDENİN HALLERİ
Buna göre, sıvıların buhar basıncının sıcaklıkla değişimi
hangi grafikte doğru gösterilmiştir?
A)
B)
%XKDU%DV×QF×
X
Y
%XKDU%DV×QF×
Z
Z
X
AynıortamdabulunansıvılardansafXsıvısı,safYsıvısından
dahauçucudur.
Buna göre, bu sıvılar ile ilgili;
Y
I. YsıvısınınkaynamanoktasıXsıvısınınkindenbüyüktür.
II. XsıvısınınmoleküllerarasıçekimkuvvetiYsıvısınınkindenbüyüktür.
III. Ysıvısıdahahızlıbuharlaşır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6×FDNO×N
C)
D)
%XKDU%DV×QF×
Y
X
6×FDNO×N
%XKDU%DV×QF×
II. Maddemiktarı
E)I,IIveIII
2s
Y
1. kap
X
2. kap
Aynı ortamda bulunan cam kaplara aynı sıcaklıklarda eşit
kütlelisafXsıvılarıkonuluyor.
Buna göre,
I. Birinci kaptaki buharlaşma hızı, ikinci kaptakinden
büyüktür.
III. Ortamınbasıncı
II. Aynısıcaklıktabuharbasınçlarıaynıdır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri kaynama süresini
etkileyen faktörlerdendir?
III. Kaynamanoktalarıfarklıdır.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
yargılarından hangileri yanlıştır?
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
Madde
X
Y
Z
T
20°Cdebuharbasıncı(cmHg)
15
48
63
76
A)YalnızI
6.
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
AynıortamdaarıXveYsıvılarınınkaynamanoktalarıbirbirindenfarklıdır.
Kaynama noktasındaki bu farklılık,
YukarıdakitablodasafX,Y,ZveTsıvılarınınaynısıcaklıktaki
buharbasınçlarıverilmiştir.
I. Sıvılarıncinslerininfarklıolması
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
II. Sıvımolekülleriarasındakiçekimkuvvetininfarklıolması
III. Sıvıkütlelerininfarklıolması
A) X'inkaynamanoktasıenyüksektir.
B) Z'ninmoleküllerarasıçekimkuvvetienazdır.
nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir?
C) Z,Y'dendahauçucudur.
D) Y'ninkaynamanoktası,Tninkindenyüksektir.
E) T,enuçucudur.
250
D)IIveIII 3.
C)IveIII
%XKDU%DV×QF×
6×FDNO×N
I. Isıtıcışiddeti
B)IveII
6×FDNO×N
Z
2.
A)YalnızI
5.
6×FDNO×N
E)
s
Z
X
Y
Z
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
1. B
2. E
3. B
A)YalnızI
4. A
B)YalnızII
D)IveII
5. D
6. D
Soru
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
10.
Ağzı açık bir kapta sabit basınç altında kaynamakta olan
saf bir sıvı ile ilgili;
6×FDNO×N
g]NWOH
%XKDUEDV×QF×
Sıcaklık(°C)
Buharbasıncı(mmHg)
X
25
210
Y
10
210
Z
40
185
X,YveZarısıvılarınınfarklısıcaklıklardakibuharbasınçları
0
=DPDQ
0
=DPDQ
I
0
yukarıdakigibidir.
=DPDQ
II
Buna göre aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sıvıları ile
III
ilgili;
yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A)YalnızII
8.
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
I. Zninmolekülleriarasındakiçekimkuvvetienfazladır.
II. XveYaynısıcaklıktakaynamayabaşlar.
III. Aynı ortamda kaynama sırasında üçünün de buhar
basıncıdışbasıncaeşittir.
Aynı koşullarda özdeş kaplarda bulunan saf X sıvısının
buharlaşmahızı,safYsıvısınınbuharlaşmahızındanfazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır?
A) Aynısıcaklıktabuharbasınçlarıfarklıdır.
B) Aynıdışbasınçtakaynamalarısırasındabuharbasınçları
eşittir.
D) YsıvısınınmolekülleriarasındakiçekimkuvvetiXinkindenfazladır.
A)YalnızII
B)IveII
D)IveIII
C)IIveIII
E)I,IIveIII
11. Saf X sıvısının buhar basıncıPalme Yayıncılık
C) AynıdışbasınçtaXsıvısınınkaynamanoktası,Ysıvısınınkindendahadüşüktür.
%XKDU%DV×QF×
zaman değişiminin grafikteki
gibi olabilmesi için t anında;
I. Sıcaklığıdüşürmek
II. Sabit sıcaklıkta kaptan bir
miktarXsıvısıçekmek
E) AynısıcaklıktaYsıvısıdahauçucudur.
t
=DPDQ
III. Sabit sıcaklıkta X sıvısında
çözünenbirtuzilaveetmek
9.
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir?
B
A
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Su (75°C)
X, Y, Z
12. Y sıvısının molekülleri arasındaki çekim kuvveti X sıvısının
molekülleriarasındakiçekimkuvvetindenbüyüktür.
Buna göre, aynı koşullarda ve özdeş kaplarda bulunan
sıvılardan X sıvısı ile ilgili;
ŞekildekiAkabındabulunansafX,Y,Zsıvılarınınkaynama
noktalarısırasıyla30°C,70°Cve80°C'dir.
Bu sıvılar tümüyle buhar oluncaya kadar ısıtılırsa, 75°C
de suyun içinde bulunan B kabında hangi sıvı ya da sıvılar yoğunlaşır?
A)XveY
B)YveZ
D)YalnızY C)YalnızZ
8. E
9. C
I. Buharlaşmahızıdahabüyüktür.
II. Buharbasıncıdahabüyüktür.
III. Kaynamanoktasıdahabüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
E)YalnızX
7. A
10. D
A)YalnızI
11. C
B)YalnızII
D)IveII
12. D
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
251
MADDENİN HALLERİ
Sıvı
ÜNİTE - 4
7.
BAĞIL NEM
4
1.
30°C de su buharının kısmi basıncının 16,2 mm Hg oldu-
MADDENİN HALLERİ
(30°Cdesuyunbuharbasıncı30mmHg'dır)
A)54
B)48
C)42
D)40
E)32
Havadaki su buharını n kısmi bası ncı
. 100 = Bağıl nem
Suyun o sıcaklı ktaki buhar basıncı
dir.
4.
I.
II. Bağılnem%100'denküçükisebuharlaşmaolur.
III. Bağılnem%100'denbüyükiseyoğuşmaolur.
ğu anda, havanın bağıl nem miktarı % kaçtır?
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveII
C)IIveIII
E)I,IIveIII
2. () Bağılnemin%75olduğubiryerde22°Cdesuyunbuhar
basıncı12mmHgolduğunagöre,aynısıcaklıktahavadabulunansubuharınınkısmibasıncı9mmHgolur.
() Bağılnem%100ikenartarsayoğuşmagerçekleşir.
() Havada bulunan su buharı miktarı genellikle bağıl nem
5.
kavramıileifadeedilir.
Yukarıda bulunan cümleler doğru (D) ya da yanlış (Y)
olarak belirlendiğinde aşağıda verilen seçeneklerden
hangisine ulaşılır?
A)D,Y,D,Y
3.
D)Y,Y,D,Y
B)D,D,D,Y
Kışaylarındakaloriferpeteklerinekapiçindesularkonulur.
Bunun nedeni,
() Sıcaklıkarttırıldığındahissedilensıcaklıkazalır.
C)Y,D,Y,Y
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
I. Odasıcaklığınındengelenmesi
II. Odadakinemoranınınarttırılması
III. Odayıısıtmak
işlemlerinden hangileri olabilir?
E)D,D,Y,Y
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Bağılnem,subuharıkısmibasıncınınaynısıcaklıktasuyun
buharbasıncınaoranıdırve%iletanımlanır.
Buna göre, aynı sıcaklıkta su buharı kısmi basıncının,
6.
Hissedilen sıcaklık;
I. 16,8mmHg
I. Havasıcaklığı
II. 26,2mmHg
II. Nem
III. 41,4mmHg
III. Güneşinısıtmaetkisi
alındığı durumlarda bağıl nem miktarları arasındaki ilişki
IV. Rüzgarınsoğutmaetkisi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)I>II>III
252
D)III>II>I
B)III>I>II
yukarıdaki özelliklerden hangilerine bağlıdır?
C)II>I>III
E)I>III>II
1. A
2. B
3. D
A)IveII
4. E
B)IIveIII
D)I,IIveIII
5. C
6. E
Soru
C)IIIveIV
E)I,II,IIIveIV
Havadaki su buharı ile ilgili;
I. Denizseviyesindenyukarıdoğruçıktıkçaazalır.
II. Bağılnemolarakbelirtilir.
III. Yüzde(%)oranlabelirtilir.
Tablo farklı sıcaklıklarda ve bağıl nem oranlarında hissedilen sıcaklık değerlerini vermektedir.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
5
15
20
30
40
50
60
35
32
33
34
35
37
41
45
30
28
28
28
29
30
31
34
E)I,IIveIII
Aşağıdaki üç soru tabloya göre çözülecektir.
10. Sıcaklığın 35°C ve bağıl nemin %40 olduğu bir günde
hissedilen sıcaklık kaç °C'dir?
A)32
8.
B)34
C)35
D)37
E)45
Bağıl nem oranının %60 ve hava sıcaklığının 25°C olduğu bir günde suyun buhar basıncı kaç mm Hg dir?
A)25
B)20
C)18
D)15
Palme Yayıncılık
(Suyun25°Cdekikısmibuharbasıncı12mmHgdir.)
E)8
11. Sıcaklığın30°Colduğubirgündebağılnem%30dur.
Suyun buhar basıncı 32 mm Hg olduğuna göre,
I. Hissedilensıcaklık29°Cdir.
II. Suyunkısmibasıncı12mmHgdir.
III. Sıcaklıkarttırıldığındahissedilensıcaklıkartar.
yargılarından hangileri söylenebilir?
9.
Havanın 40°C sıcaklığa ulaştığı bir günde bağıl nem %70
olarakölçülmüştür.
I. Hissedilensıcaklık40°Cdenyüksektir.
II. Havadakisubuharınınartmasıbağılnemiarttırır.
III. Bağılnemindüşmesihissedilensıcaklığıarttırır.
B)YalnızIII
D)IveIII
D)IveII
C)IveIII
E)I,IIveIII
12. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
sıcaklıkdahaazdır.
C) 35°Cve%60nemolanbirgündesıcaklık45°Chissedilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızII
B) 35°Cvebağılnemin%20olduğubirgündehissedilen
A)YalnızI
A)YalnızI
A) Bağılnemarttıkçahissedilensıcaklıkartar.
Buna göre,
D) 30°Cve%40bağılnemesahipbirgündehissedilensı-
C)IveII
caklık30°Cdenbüyüktür.
E)I,IIveIII
7. E
8. B
E) 30°Cve%20bağılnemdesıcaklık28°Chissedilir.
9. C
10. D
11. C
12. D
253
MADDENİN HALLERİ
yargılarından hangileri doğrudur?
Bağılnem
Sıcaklık
ÜNİTE - 4
7.
HAL DEĞİŞİMİ – I
5
1.
Hal değişimi ile ilgili;
4.
X
I. Hal değişimi sırasında saf katıya verilen ısı, sıcaklığın
MADDENİN HALLERİ
1
artmasınanedenolur.
2
II. MaddegazhaldensıvıhaledönerkenısıvererekyoğuY
şur.
III. Arıbirmaddeninerimevekaynamanoktalarımaddenin
nin fiziksel hallerinin birbirine dönüşümü belirtilmiştir. Bu
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
dönüşümlerden birincisinde madde akışkanlık özelliğini
B)YalnızII
D)IIveIII Z
3
Şekilde fiziksel halleri, X,Y ve Z ile gösterilen bir madde-
ilksıcaklığınabağlıdeğildir.
C)YalnızIII
kaybederken, ikincisinde taneciklerin düzensizliği en fazla
olmaktadır.
E)I,IIveIII
Buna göre maddenin fiziksel halleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Katı
2.
X(k)
A
B
X(s)
D
X(g)
C
E
Birmaddeninhaldeğişimleriyukarıdakigibidir.
Bu olaylardan hangisi doğru olarak adlandırılmıştır?
A)A;Gerisüblimleşme
B)B;Yoğuşma
C)C;Donma
D)D;Kristallenme
E)E;Süblimleşme
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
5.
Sıvı
Gaz
A) Y
Z
X
B) X
Z
Y
C) Z
Y
X
D) X
Y
Z
E) Z
X
Y
Hal değişimi ile ilgili,
I. Isıvererekgerçekleşir.
II. Düzensizlikartar.
III. Maddeninmolekülyapısıbozulmaz.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
3.
SafXmaddesininhaldeğişimleri
I
X(g)
X(s)
II
X(k)
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)IIveIII
III
6.
şeklindegösterilmektedir.
Maddenin en düzensiz halinde bulunan bir madde hal
değiştirdiğinde;
Buna göre;
I. IveIIdeğişmelerisüresincedüzenlilikartar.
I. Endüzenlihaldebulunabilir.
II. III.değişimsonundamoleküllerarasıuzaklıkartar.
II. Taneciklerinenerjisiazalır.
III. Ideğişimisonundamaddeninpotansiyelenerjisiartar.
III. Belirlibirşeklesahipolabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
254
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)IIveIII
1. D
2. E
3. C
A)YalnızI
4. D
B)YalnızII
D)IIveIII 5. C
6. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
I. Endotermik
II. Ekzotermik
10. SafbirmaddeninX,YveZhalleriileilgilişubilgilerveriliyor;
Yukarıda verilen I. ve II. tür olaylar ile ilgili aşağıdaki örneklemelerden hangisi doğrudur?
– X’inpotansiyelenerjisienazdır.
– Y,Z’yedönüşürkentanecikleriarasındakiçekimkuvveti
II
Buna göre, bu maddenin fiziksel halleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Buharlaşma
Erime
B) Süblimleşme
Yoğuşma
C) Kırağılaşma
Gerisüblimleşme
D) Yoğuşma
Donma
E) Donma
Kırağılaşma
Haldeğişimi
Adı
I. Gaz→katı
Yoğuşma
Verir
II. Katı→sıvı
Erime
Alır
III. Sıvı→katı
Buharlaşma
Alır
Yukarıdakilerden hangilerinde verilen hal değişimine ait
A)YalnızI
9.
A) Z
Y
X
B) X
Y
Z
C) X
Z
Y
D) Z
X
Y
E) Y
Z
X
I. Ağzı açık şişede bırakılan kolonyanın zamanla çevreye
yayılması
II. Yazındenizlerdekisuyunbuharlaşması
III. Naftalininsüblimleşmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde düzensizlik
B)YalnızII
D)IveIII
Gaz
11.
bilgiler yanlıştır?
Sıvı
Isıalır/verir
Palme Yayıncılık
8.
Katı
artar?
C)YalnızIII
E)IIveIII
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
12. SıcaklıklarıtX>tYolanXveYmaddeleriyalıtılmışbirkapta
karıştırılıyor.
A) Maddelerısıalarakyadavererekbirhaldenbaşkabir
halegeçişyapar.
Y maddesinin sıcaklığı zamanla değişmediğine göre Y
maddesi ile ilgili;
B) Safmaddelerısıaldığındasıcaklığıdeğişmiyorsahaldeğiştirmektedir.
C) Isıalışverişisonucundamaddelerdemeydanagelensıcaklıkdeğişimimaddemiktarınabağlıdeğildir.
I. Kaynamasıcaklığındabirsıvıdır.
II. Yoğunlaşmaktaolanbirgazdır.
III. Erimekteolanbirkatıdır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
D) Birmiktarbuzunerirkenaldığıısıdonarkenverdiğiısıya
eşittir.
E) Erimeolayıısıalarakgerçekleşir.
7. B
8. D
9. C
10. C
A)YalnızI
11. E
B)YalnızII
D)IveIII
12. D
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
255
MADDENİN HALLERİ
artıyor.
I
ÜNİTE - 4
7.
HAL DEĞİŞİMİ – II
6
1.
X(s)$X(g)
değişimi ile ilgili;
4.
• Buharlaşmanıntersiyöndegerçekleşenolaydır.
• Birgazınsıvılaşmadankatıhalegeçmesidir.
MADDENİN HALLERİ
I. Fizikselbirdeğişimdir.
• H2Osıvısınıngazhalegeçmesidir.
II. Olaybuharlaşmadır.
• Erimeısısınaeşitolanısıdır.
III. Xmaddesininyapısıdeğişmiştir.
Yukarıdaki ifadeler seçeneklerdeki tanımlar ile eşleştiri-
yargılarından hangileri doğrudur?
lirse hangi seçenek dışarıda kalır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
A)Yoğuşmaısısı
B)Yoğuşma
C)Donmaısısı
D)Kırağılaşma
E)Buharlaşma
5.
2.
I. Süblimleşmeolur.
II. Düzensizliğiartar.
III. Isıalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
=DPDQ
Yukarıdaki grafik seçeneklerde verilen hal değişimlerin-
C)YalnızIII
den hangisine ait olabilir?
E)I,IIveIII
6.
3.
6×FDNO×Nž&
Bir katı sıvılaşmadan doğrudan gaz haline geçtiğinde;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
Aşağıdakilerden hangisi hal değişimine örnek değildir?
A)Buharlaşma
B)Erime
C)Kaynama
D)Donma
E)Süblimleşme
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birmaddeyoğuşurkendışarıısıverir.
A) Demirinerimesi
B) Birmaddeninkaynamasıcaklığıyoğuşmasıcaklığından
büyüktür.
B) Isıtılanbakırçubuğungenleşmesi
256
C) Çiyoluşumu
C) Birmaddeısıtıldığındataneciklerinhareketenerjisiartar.
D) Kırağıoluşumu
D) Safmaddeninerimesisırasındasıcaklığısabittir.
E) Buzluktakarlanmaolması
E) Birmaddeninerimesıcaklığıdonmasıcaklığınaeşittir.
1. C
2. E
3. B
4. A
5. D
6. B
Soru
Donma olayı ile ilgili,
10. X,YveZsafbirmaddeninüçfarklıfizikselhallerinigöster-
I. Taneciklerarasıuzaklıkazalır.
mektedir.
II. Taneciklerarasıetkileşimartar.
–Xmaddeninendüzenlihalidir.
III. Sıvıhaldekimaddekatıhalegeçer.
IV. Dışarıısıvererekgerçekleşir.
V. Taneciklerinhareketetmeyeteneğiartar.
–YninZyedönüşmesiiçinısıgerekir.
Buna göre, X, Y ve Z nin fiziksel halleri aşağıdakilerden
hangisidir?
X
Y
Z
A) Katı
Gaz
Sıvı
B) Gaz
Sıvı
Katı
C) Sıvı
Gaz
Katı
D) Katı
Sıvı
Gaz
E) Sıvı
Katı
Gaz
yargılarından hangisi yanlıştır?
A)V
B)IV
C)III
D)II
E)I
11.
8.
III
X,YveZsafmaddeninüçfarklıfizikselhalinibelirtmekte-
I
dir.
X(k)
da hiçbir hal değişimi gözlenmediğine göre;
I. Y'ninbelirlibirşekliyoktur.
II. Xgazhalindedir.
III. Zkatıhaldedir.
A)YalnızII
Yukarıdaki denklemde numaralı okların gösterdiği değiverilmiştir?
DeğişimNo
B)IveII
D)IIveIII 9.
I. Buz
II. Subuharı
III. Alkollüsu
C)IveIII
E)I,IIveIII
D)II>I>III
B)II>III>I
C)III>II>I
8. E
9. B
A) I
Erime
Endotermik
B) II
Buharlaşma
Endotermik
C) III
Kaynama
Endotermik
D) IV
Donma
Ekzotermik
E) V
Yoğuşma
Ekzotermik
I. Katıyağlarınsıcaktaerimesi
II. Suyundonması
III. Çöplüklerdezamanlametangazınınoluşması
Yukarıda verilenlerden hangilerinde düzensizlik artmak-
E)III>I>II
7. A
TepkimeTürü
tadır?
sizlik ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)I>II>III
OlayınAdı
12.
Yukarıdaki maddelerin su molekülleri arasındaki düzen
X(g)
V
şimin adı ve ısı yönünden türü hangi seçenekte yanlış
yargılarından hangileri doğrudur?
II
IV
Palme Yayıncılık
Sabit basınç altında, X ısıtıldığında, Z ise soğutulduğun-
X(s)
10. D
A)YalnızII
11. C
B)YalnızIII
D)IveIII
12. D
C)IveII
E)IIveIII
257
MADDENİN HALLERİ
ÜNİTE - 4
7.
HAL DEĞİŞİMİ – III
7
1.
AşağıdakitablodaX,Y,ZveTsafmaddelerininnormalkaynamasıcaklıklarıverilmiştir.
MADDENİN HALLERİ
Madde
Kaynamanoktası(°C)
X
140
Y
0
Z
15
T
–130
4.
Madde
Erimenoktası(°C)
Kaynamanoktası(°C)
X
–10
54
Y
5
80
Z
34
196
1 atmosfer basınçta erime ve kaynama noktaları verilen
X, Y ve Z saf maddelerinden hangileri, suyun donma
sıcaklığından oda sıcaklığına kadar ısıtıldığında sıvı
halde görülmez?
Bu maddelerin buharları 150°C den 20°C'ye soğutulduğunda hangilerinin yoğuşması beklenir?
A)YalnızX
A)YalnızX
B)YalnızT
D)X,YveZ
C)TveZ
D)XveY 5.
2.
Madde
Erimenoktası(°C)
X
–38
85
22
175
55
285
20
140
Y
80
220
Z
Z
20
80
Yukarıdaki tabloda saf X, Y ve Z maddelerinin 1 atmosfer
basınçtakierimevekaynamasıcaklıklarıverilmiştir.
Buna göre, 1 atm basınçta suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda bu maddelerden hangileri gaz halinde bulunabilir?
B)YalnızY
D)XveY K.n.(°C)
Kaynamanoktası(°C)
X
A)YalnızX
C)YalnızZ
E)YveZ
E.n.(°C)
Madde
Y
B)YalnızY
E)Y,ZveT
C)YalnızZ
X, Y ve Z saf maddelerinin 1 atmosfer basınçta erime ve
kaynamanoktalarıtablodakigibidir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) XinsıvıolduğusıcaklıkaralığındaY,gazhalindebulunmaz.
B) YninsıvıolduğuenyükseksıcaklıktaZkatıhalindedir.
E)YveZ
C) ZninerimesıcaklığındaXsıvıdır.
D) OdakoşullarındabuharbasıncıenbüyükolanXtir.
3.
Madde
Erime
sıcaklığı(°C)
Kaynama
sıcaklığı(°C)
X
0
100
Y
–114
78
E) Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti en büyük olan Z
dir.
6.
SafX,YveZmaddelerininnormalerimevekaynamanoktalarıtablodakigibidir.
Yukarıdaki tabloda X ve Y saf maddelerinin 1 atmosfer
basınçtaerimevekaynamasıcaklıklarıverilmiştir.
Buna göre, X in sıvı olduğu sıcaklık aralığında Y maddesi;
X
Y
Z
E.n.(°C)
63
12
–5
K.n.(°C)
158
107
114
I. Katı
II. Sıvı
III. Gaz
Bu sıcaklık değişimi sırasında önce buhar, sonra sıvı ve
fiziksel hallerinden hangilerinde bulunabilir?
daha sonra katı olan maddeler hangileridir?
A)YalnızI
258
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IIveIII
1. A
2. C
3. E
Bumaddelerinsıcaklığı115°Cden–15°Cyedüşürülüyor.
A)YalnızX
4. C
B)YalnızY
D)YveZ 5. B
6. D
Soru
C)XveZ
E)X,YveZ
Y=Sıvı
10.
Z=Gaz
ArıX,YveZmaddelerinin1atmosferbasınçve70°Csıcaklıktakifizikselhalleriverilmiştir.
Madde
Erimenoktası(°C)
Kaynamanoktası(°C)
X
40
110
Y
–18
200
Z
–5
49
8.
B)XveZ
D)YalnızX E)YalnızY
Madde
Erimenoktası(°C)
Kaynamanoktası(°C)
X
5
86
Y
–15
106
Z
–7
120
Buna göre, 1 atmosfer basınç altında,
I. 25°Cdeüçüdesıvıhalindedir.
II. YninsıvıolduğutümsıcaklıklardaXgazhalindedir.
III. ZninkatıolduğuendüşüksıcaklıktaYgazhaldedir.
A)YalnızI
9.
–80
15
Y
–15
180
Z
48
120
Buna göre,
I. 25°C'deüçüdefarklıfizikselhaldedir.
II. 0°C'deXveYsıvıdır.
III. Z'ninerimenoktasındaXendüzensizhalindedir.
B)YalnızII
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
7. D
8
II. YnindonmasıcaklığındaZsıvıdır.
A)YalnızIII
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Madde
Donmanoktası(°C)
Kaynamanoktası(°C)
A
–12
80
B
–4
95
C
12
120
YukarıdakitablodaA,BveCsafsıvılarınınnormalbasınçtakidonmavekaynamasıcaklıklarıverilmiştir.
Aşağıdaki üç soru tablo yardımı ile çözülecektir.
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8. A
9. E
D) Odasıcaklığındaüçüdesıvıdır.
12. Oda sıcaklığında bulunan A, B, C sıvıları –10°C'ye kadar
soğutulduğunda hangileri halen sıvı haldedir?
A)YalnızA
B)YalnızB
D)AveB C)YalnızC
E)BveC
13. Üç maddenin bulunduğu ortam –5°C'den başlanıp 100°C
ye kadar ısıtılırsa hangileri 2 kez hal değişimine uğrar?
yargılarından hangileri doğrudur?
–16
E) CninsıvıolduğubirsıcaklıktaAveBgazolabilir.
ArıX,YveZmaddelerininnormal(1atm)erimevekaynama
sıcaklıklarıtablodakigibidir.
D)IveII
Z
C) Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti en büyük olan C
dir.
X
9
B) AynısıcaklıktabuharbasıncıenküçükolanAdır.
Kaynamanoktası(°C)
–4
III. ZninkaynamasıcaklığındaXsıvıdır.
E)I,IIveIII
Erimenoktası(°C)
A)YalnızI
Y
C)IveII
Madde
12
A) BninsıvıolduğuendüşüksıcaklıktaA'dasıvıhaldedir.
B)YalnızII
D)IIveIII –10
yargılarından hangileri doğrudur?
X
yargılarından hangileri doğrudur?
C)YveZ
ArıX,YveZmaddelerininnormalerimevekaynamanoktalarıyukarıdaverilmiştir.
Kaynama
sıcaklığı(°C)
I. XinerimesıcaklığındaYsıvıdır.
Palme Yayıncılık
A)XveY
Erime
sıcaklığı(°C)
Yukarıdaki tabloda 1 atmosfer basınçtaki erime ve
kaynama sıcaklıkları verilen X, Y ve Z saf maddeleri ile
ilgili;
Buna göre, X, Y ve Z maddelerinden hangileri için verilen erime ve kaynama noktaları doğru olamaz?
Madde
10. D
A)YalnızA
11. B
B)YalnızB
D)AveB 12. A
13. B
C)YalnızC
E)BveC
259
MADDENİN HALLERİ
X=Katı
ÜNİTE - 4
7.
HAL DEĞİŞİMİ – IV
8
1.
MADDENİN HALLERİ
Uçucu olmayan arı katı bir madde erime noktasından
4.
Sıcaklık(°C)
X
Y
Z
daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında,
–10
Sıvı
Katı
Katı
40
Sıvı
Gaz
Katı–Sıvı
I. Kütle
II. Hacim
III. Moleküllerarasıuzaklık
Yukarıda belirli sıcaklıklarda fiziksel halleri verilen X, Y
ve Z saf maddelerinin erime noktaları arasındaki ilişki
niceliklerinden hangilerinde artma olması beklenir?
A)YalnızI
2.
B)YalnızII
D)IveII
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
C)YalnızIII
E)IIveIII
I. Katınıncinsi
II. Katınınmiktarı
III. Isıkaynağınıngücü
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
A)X>Y>Z
B)Y>Z>X
D)Z>Y>X
C)Z>X>Y
E)Y>X>Z
SafolduğubilinenX,YveZmaddeleriileilgilibelirlisıcaklıktakifizikselhallerverilmiştir.
yukarıda verilenlerden hangileri etkiler?
5.
Arı bir katının erime noktasını,
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
X=Katı
Y=Gaz
Z=Katı–Sıvı
Buna göre,
I. Zerimektedir.
II. Y'ninkaynamanoktasıX'inkindenbüyüktür.
III. Z'ninerimenoktasıX'inkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
X, Y ve Zsaf maddeleri oda şartlarında katı halde bulunmaktadır. Bu maddelere oda şartlarında eşit miktarda ısı
verildiğinde X in sıcaklığı artarken, Y sıvı, Z ise gaz haline
geçmektedir.
6.
Buna göre;
Saf bir katının sabit sıcaklık ve basınçta miktarı artırılırsa;
I. KaynamanoktasıenküçükolanZdir.
I. Erimenoktası
II. ErimenoktasıenbüyükolanYdir.
II. Donmanoktası
III. MoleküllerarasıçekimkuvvetienbüyükolanXtir.
III. Erimenoktasınaulaşmasıiçingerekenısımiktarı
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
260
niceliklerinden hangileri değişir?
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1. E
2. A
3. C
A)YalnızI
4. D
B)YalnızIII
D)IIveIII 5. A
6. B
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
Saf bir sıvı 1 atmosfer basınçta donma noktasına kadar
10. Saf bir madde ile ilgili;
soğutulursa;
I. Erirkensıcaklığıyükselir.
I. Kinetikenerjisiazalır.
II. Donarkenpotansiyelenerjisiazalır.
II. Kütlesideğişmez.
III. Yoğuşurkendüzensizlikartar.
III. Potansiyelenerjisiartar.
A)IveIII
B)IveII
D)YalnızI C)IIveIII
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII MADDENİN HALLERİ
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
ÜNİTE - 4
7.
C)IveIII
E)I,IIveIII
E)YalnızII
11. () Buharlaşma ısısı kütlesi bir gram olan bir maddeyi sıvı
8.
Bir katının arı sıvıda çözülmesiyle elde edilen bir çözel-
haldengazhalinegeçirenısımiktarıdır.
tinin;
I. Donma noktası arı sıvının donma noktasından yüksektir.
() Gazlaryoğuşurkensıvılardonarkenenerjialır.
() Erimekteolansafbirmaddeninerimesüresincetoplam
kütlesideğişmez.
II. Kaynama noktası arı sıvının kaynama noktasından
düşüktür.
() Kaynamakta olan bir madde, erimekte olan bir başka
maddedenherzamandahasıcaktır.
III. Buharbasıncıarısıvınınbuharbasıncındandüşüktür.
Yukarıda bulunan cümleler doğru (D) ya da yanlış (Y)
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IIveIII
Palme Yayıncılık
olarak belirlendiğinde, aşağıda verilen seçeneklerden
hangisine ulaşılır?
A)D,D,Y,Y
B)Y,D,Y,D
D)D,Y,D,D
C)Y,Y,D,D
E)D,Y,D,Y
9.
12. XveYsafsıvılarınınbuharlaşmaısılarıtablodakigibidir.
ĉHNLO,
ĉHNLO,,
Sıvı
Buharlaşmaısısı(kal/g)
X
10
Y
15
Buna göre, aynı koşullarda özdeş ağzı açık kaplarda
BirXmaddesialdığıısıileŞekilIdenŞekilIIyedönüşmüş-
bulunan X ve Y saf sıvıları ile ilgili,
tür.
I. Buharlaşmahızları
Bu X maddesi için aşağıdakilerden hangisi söylene-
II. Aynısıcaklıktakibuharbasınçları
mez?
III. Moleküllerarasıçekimkuvvetleri
A) Maddeerimiştir.
niceliklerinden hangileri karşılaştırılabilir?
B) Xintaneciklerininhareketiartmıştır.
C) Xdahadüzensizhalegeçmiştir.
A)YalnızI
D) Xinkütlesiartmıştır.
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
E) Xtaneciklerininenerjisiartmıştır.
7. B
8. C
9. D
10. A
11. E
12. E
261
HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ – I
9
1.
MADDENİN HALLERİ
Saf X maddesi için za-
manlasıcaklığınındeğişimi
yandakigrafikteverilmiştir.
4.
Sıcaklık (°C)
k+s
Buna göre;
I. Madde başlangıçta
katıdır.
II. Madde5.ve10.dakika
5
10 Zaman (dk)
arasındaerimektedir.
III. Madde10.dakikadansonratamamensıvıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
Yandaki grafik, arı bir maddenin ısıtıldığnda sıcaklığınınzamanladeğişiminigöstermektedir.
C)IveII
Saf bir maddenin sı–
caklık-zaman grafiği
yandakigibidir.
A)YalnızI
A)YalnızI
3.
20
0
Bu sıvının t1 – t2 zaman
aralığında;
I. Kütlesiazalır.
II. Buharbasıncıartar.
III. Kaynamaktadır.
a
A)YalnızI
Zaman (dk)
yargılarından hangileri doğrudur?
262
=DPDQGN
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Grafiksafbirkatınınsabit
basınçta ısıtılmasına aittir.
6×FDNO×Nƒ&
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızII
D)IveIII
G
D
Buna göre;
I. a sıcaklığı katının
25
erimenoktasıdır.
II. b zamanı boyunca
=DPDQGN
b
F
katının kinetik enerjisi
artar.
III. Katıkütlesiarttırılırsaa,bvecdeğerlerideğişir.
t2
F
yargılarından hangileri yanlıştır?
6.
t1
b
Buna göre X maddesi ile ilgili;
I. b–csüresincepotansiyelenerjisiartar.
II. bdakikadansonrakizamanlardakatıhaldebulunmaz.
III. c–dzamanaralığındaheterojengörünümlüdür.
0
D
Yukarıdaki grafik saf X katısının 1 atmosfer basınçta sabit
ısıtıcıgücüileısıtılmasınıgöstermektedir.
E)I,IIveIII
Sıcaklık (°C)
A)YalnızI
E)I,IIveIII
42
C)IveII
Yandaki grafik ağzı açık
birkapta,sabitbirısıkaynağıileısıtılansafbirsıvıyaaittir.
D)IIveIII C)IveII
6×FDNO×Nƒ&
t2
B)YalnızII
D)IveIII
B)YalnızII
94
yargılarından hangileri doğrudur?
t1
Sıcaklık (°C)
Buna göre;
t1
I. Erime t1 °C de,
kaynama t2 °C de
a b c d e
gerçekleşir.
Zaman (dk)
II. c aralığında taneciklerarasındakiçekimkuvvetiaaralığındakindenküçüktür.
III. daralığındamaddeninsıvıvegazhalibiraradadır.
t2
yargılarından hangileri doğrudur?
E)I,IIveIII
5.
2.
6×FDNO×Nƒ&
Buna göre;
I
II III IV
I. Madde,I.veIII.bölgeler0
dehomojenhaldedir.
10
20 25 =DPDQ
GN
II. 0 – 10 dakika süresince
kinetikenerjiartar.
III. Zaman10.dakikadan20.dakikayadoğruilerlerkenkatı
maddemiktarıazalır.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
C)IveII
E)IIveIII
1. E
2. E
3. D
A)YalnızI
4. E
B)YalnızII
D)IveIII
5. A
6. C
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
9.
6×FDNO×Nƒ&
A
100
,V×MRXOH
800
Birmiktarbuzun1atmosferbasınçtaısıtılmasınaaitgrafikte
sıcaklıkdeğişimigösterilmiştir.
0
Bu grafiğe göre,
I. –10°C deki katı erime sıcaklığına gelinceye kadar 200
jouleısıalmıştır.
II. Erime noktasındaki buzun tamamının erimesi için 400
jouleısıgerekir.
III. Buz–10°Cden100°Cyegelinceyekadar800jouleısı
almıştır.
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
8.
Sıcaklık
_______
Fizikselgörünüm
_______________
–20°C
Katı
10°C
Katı–Sıvı
120°C
Sıvı–Gaz
6×FDNO×N
6×FDNO×N
A)
B)
120
100
0
–20
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Zaman(dk)
0
1
2
3
4
5
Sıcaklık
–5
–2
0
0
0
4
Deniz seviyesinde bulunan buzun zamanla sıcaklığındaki
değişimtablodaverilmiştir.
Buna göre,
I. Buz2.dakikadaerimektedir.
II. Erime2dakikasürmüştür.
III. Madde4.dakikanınsonundasıvıdır.
,V×
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
6×FDNO×N
6×FDNO×N
C)
D)
80
10
11. Birmiktarbuzun1atmosfer
basınçaltındaısıtılmasınaait
grafikşekildeverilmiştir.
10
,V×
–10
,V×
–10
–20
120
0
.DW×NWOHVLJ
Bu grafiğe göre;
I. A bölgesinde sıcaklık
değişmemiştir.
II. B bölgesinde sıcaklık
0°Cdir.
III. Buzuntamamıerimiştir.
6×FDNO×N
E)
=DPDQGN
yargılarından hangileri doğrudur?
10
0
–20
,V×
6t
Buna göre;
I. AveBaynımaddeolabilir.
II. Kütleleriarasındakiilişki,3mA=mBolabilir.
III. tanındaAnınsıcaklığıBninkindenfazladır.
10.
Yukarıda bazı sıcaklıklardaki fiziksel görünümleri belirtilmiş maddenin sıcaklık – ısı grafiği hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
2t 3t
yargılarından hangileri doğrudur?
Palme Yayıncılık
A)YalnızI
t
AynıortamdaözdeşkaplardabulunanAveBsafsıvılarıiçin
sıcaklık–zamangrafikleriyukarıdakigibidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B
A
0
B
Q1
Q2 ,V×
NDO
yargılarından hangileri yanlıştır?
,V×
–20
7. D
8. B
9. E
A)YalnızI
10. E
B)YalnızIII
D)IIveIII 11. A
C)IveII
E)I,IIveIII
263
MADDENİN HALLERİ
200 400
–10
ÜNİTE - 4
6×FDNO×Nƒ&
7.
HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ – II
10
1.
3.
Sıcaklık (°C)
6×Y×NWOHVLJ
MADDENİN HALLERİ
a
t2
t1
1
2
3
4
Zaman (dk)
0
Yukarıda saf X katısının 1 atmosferdeki sıcaklık – zaman
grafiğiverilmiştir.
W2
W1
=DPDQGN
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yukarıdakigrafiktesafbirsıvınınısıtılmasısırasındakütlesininzamanladeğişimiverilmektedir.
A) 3.bölgedepotansiyelenerjiartar.
Buna göre;
B) 1.bölgedemaddekatı+sıvıhaldedir.
I. 0–t1 zamanaralığındasıvınınsıcaklığıartmıştır.
C) Kaynamasıcaklığıt1°Cdir.
II. t1–t2 zamanaralığındasıvıkaynamaktadır.
D) 2.bölgedemaddeheterojendir.
III. t1 – t2 zaman aralığında maddenin potansiyel enerjisi
değişmemiştir.
E) 4.bölgedemaddetamamengazhalindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
4.
2.
6×FDNO×Nƒ&
6×FDNO×Nƒ&
t
b
D
1
2
0
=DPDQGN
b
=DPDQGN
Birarısıvınınsıcaklık–zamangrafiğiyukarıdaverilmiştir.
YukarıdakişekildemgramsafXkatısınınsıcaklık–zaman
grafiğiverilmektedir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Buna göre, a – b zaman aralığını arttırmak için,
A) Sıvınınilksıcaklığıa°Cdir.
I. Isıtıcınıngücünüartırmak
B) b°Csıcaklığındabuharlaşmadurur.
II. Xkatımiktarınıartırmak
III. Xkatısınınilksıcaklığınıyükseltmek
C) Sıvının1aralığındakinetikenerjisiartarken,2aralığında
kinetikenerjisideğişmemektedir.
264
D
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
D) Isıtıcıgücününazaltılması1ve2aralıklarınıarttırır.
A)YalnızII
E) Isıtıcıgücüarttırılırsabniceliğideğişmez.
1. D
2. B
3. C
B)IveII
D)IIveIII 4. A
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
7.
6×FDNO×Nƒ&
Y
6×FDNO×Nƒ&
ÜNİTE - 4
5.
6×FDNO×Nƒ&
45
45
X
–5
,V×MRXOH
–10
–10
X
4
6
8
10
=DPDQGN
Eşit kütleli saf X ve Y sıvılarının özdeş ısıtıcılarla ısıtılması
sırasında zamanla sıcaklıktaki değişimler grafikte verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X in tanecikleri arasındaki çekim kuvveti Y ninkinden
küçüktür.
B) YninkaynamasıcaklığıXinkindenbüyüktür.
C) Xdahaöncekaynamayabaşlamıştır.
8.
D) XintamamıbuharlaştığıandaYsıvı+gazhalindedir.
E) 10.dakikayakadarYninaldığıısıXinkindenbüyüktür.
YukarıdasafXveYmaddeleriiçinsıcaklık–ısıgrafiğiverilmiştir.
Buna göre,
I. XveYsıvılarınınkaynamasıcaklıklarıaynıdır.
II. XveYmaddeleriaynıdır.
III. Farklıikisıvınınkaynamasıcaklıklarıaynıolabilir.
IV. –4°CdeXkatıyken,Ysıvıdır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A)IveII
B)IIveIII
C)IIIveIV
D)I,IIIveIV
E)II,IIIveIV
Aşağıdaki sıcaklık – zaman grafikleri verilen arı madde
çiftlerinden hangi ikisi aynı olup kütleleri arasında 1/3
oranı vardır?
Palme Yayıncılık
A)
6.
6×FDNO×Nƒ&
Y
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
70
50
30
20
10
10
x
B)
y
z
x
Saf bir katının 1 gramının ısıtılmasına ait grafik yukarıda
verilmiştir.
D)
II
Artar
B) Artar
Azalır
C) Artar
Değişmez
D) Artar
Artar
E) Değişmez
Azalır
z
80
120
40
80
y
z
E)
Zaman
80
80
40
40
Zaman
10
y
z
3x
Zaman
Sıcaklık (°C)
3y 3z
Zaman
Sıcaklık (°C)
90
90
50
50
20
x
8. D
3y z
Sıcaklık (°C)
20
7. D
x
Zaman
Sıcaklık (°C)
x
6. A
3y
Sıcaklık (°C)
10
5. E
3x
Zaman
Sıcaklık (°C)
x
Buna göre, I ve II aralıkları için verilen değişimlerden
hangisi doğru olur?
A) Değişmez
y
10
Aynı koşullarda katının kütlesi 10 grama çıkarılarak grafik
yenidençizilecektir.
I
3z
30
20
Zaman
60
30
C)
z
120
80
=DPDQGN
y
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
I
II
3x
Zaman
y
z
Zaman
x
3y z
Zaman
265
MADDENİN HALLERİ
,V×MRXOH
HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ – III
11
1.
4.
6×FDNO×Nƒ&
6×FDNO×Nƒ&
MADDENİN HALLERİ
t2
t1
y
x
D b
=DPDQGN
Sıvının ilk sıcaklığı olan t1 değeri arttırılırsa;
I. t2değerideğişmez.
II. xdeğeriazalır.
III. ydeğeriartar.
A)YalnızI
2.
B)YalnızIII
X,YveZsafsıvılarınınbuharbasınçlarıilişkisiX>Y>Zşeklindedir.
II. YkaynarkenXgazhalindedir.
III. ZkaynarkenXveYsıvıhaldedir.
C)IveII
yargılarından hangileri doğrudur?
I. Buhar molekülü sayısı
artmıştır.
II. Bardaktamamenboşalmıştır.
III. Sıvıbuharlaşmıştır.
A)YalnızI
D)IIveIII 5.
3.
E)I,IIveIII
Y
Zaman
80
X
50
B)YalnızII
D)IIveIII 6×FDNO×Nƒ&
C)IveII
6×FDNO×Nƒ&
40
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızII
6×Y×NWOHVLJ
Buna göre;
f
E)IIveIII
Oda sıcaklığında bulunan
bir bardak içindeki sıvının,
kütlesininzamanladeğişimi
yandakigrafikteverilmiştir.
A)YalnızI
e
I. baralığındaZkaynar.
D)IveIII
d
Buna göre;
yargılarından hangileri yanlış olur?
F
=DPDQGN
Saf bir X sıvısının sıcaklık – zaman grafiği yukarıdaki gibidir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
C)IveIII
20
E)I,IIveIII
6×FDNO×Nƒ&
2
6×FDNO×Nƒ&
4
5
10
15 18
=DPDQGN
YukarıdakişekildesafXveYmaddelerininhaldeğişimgrafikleriverilmiştir.
Buna göre;
I
Zaman
II
Zaman
III
Zaman
Yukarıdaki sıcaklık – zaman grafiklerinden hangileri arı
bir maddeye ait olabilir?
A)YalnızI
266
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
1. B
2. C
I. Yninkaynamanoktası50°Cdir.
II. Yninkaynaması5dakikasürmüştür.
III. Xinkaynaması8dakikasürmüştür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
3. D
B)YalnızIII
D)IIveIII 4. B
5. D
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
6×FDNO×Nž&
K
a
a
2t Zaman
t
L
t1
M
2t
Zaman
I. Y nin kaynama sıcaklığı
t2°Cdir.
II. YnindonmasıcaklığıXinkindenbüyüktür.
III. YninkütlesiXinkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
3t Zaman
EşitkütleliK,L,Msafkatılarınınözdeşısıtıcılarlaısıtıldıklarında elde edilen sıcaklık – zaman grafikleri şekildeki gibidir.
A)YalnızI
9.
Buna göre, maddelerin aynı cins olup, olmadıkları hakkında ne söylenebilir?
C) Üçüdefarklıdır.
Palme Yayıncılık
E) LileMaynı,Kfarklıdır.
D)IveII
C)YalnızIII
E)IveIII
Ağzıaçıkbirkaptaısıtılmakta
olan saf suyun sıcaklık – ısı
değişimigrafiktekigibidir.
6×FDNO×Nž&
x
I. Isıkaynağınıngücüarttırılırsaxdeğerideğişmez,y
değeriküçülür.
B) KileMaynı,Lfarklıdır.
D) KileLaynı,Mfarklıdır.
B)YalnızII
Buna göre;
A)Üçüdeaynıolabilir.
7.
t2
t1 °C olduğuna göre,
3t Zaman
t
6×FDNO×Nž&
0
6×FDNO×Nž&
X in kaynama sıcaklığı
0
a
X ve Y saf sıvılarından oluşan bir karışım ısıtıldığında
karışımın sıcaklık – zaman
grafiğişekildekigibioluyor.
0
y
II. Su kütlesi arttırılırsa x
değerideğişmez,ydeğeriazalır.
,V×
(kal)
III. Sudabirmiktartuzçözülürsexveydeğerleriartar.
yargılarından hangileri doğrudur?
6×FDNO×Nž&
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
90
10.
6×FDNO×Nž&
80
20
10
18
30
40
20
=DPDQV
I
II
10gramarıXkatısınınısınmagrafiğiyukarıdaverilmiştir.
Aynı katının 20 gramı özdeş ısıtıcı ile ısıtıldığında, 70.
saniyedeki sıcaklığı ve fiziksel hali için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Sıcaklık(°C)
Zaman (dk)
Yukarıdaki grafik sıvı haldeki saf bir maddenin sıcaklık
– zamangrafiğidir.
Grafiğe göre;
Fizikselhal
I. Maddezamanlaısıalmıştır.
II. Maddeninerimesıcaklığı20°Cdir.
A) 90
Sıvı+gaz
B) 90
Sıvı
C) 180
Sıvı+gaz
D) 40
Katı+Sıvı
A)YalnızI
E) 40
Sıvı
III. İkinciaralıktamaddeninkatıhaligözlenebilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
6. C
7. A
8. A
9. B
B)IveIII
D)IveII
10. A
C)IIveIII
E)I,IIveIII
267
MADDENİN HALLERİ
0
8.
6×FDNO×Nž&
ÜNİTE - 4
6.
HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ – IV
12
1.
6×FDNO×Nƒ&
6×FDNO×Nƒ&
3.
6×FDNO×Nƒ&
Sıcaklık (°C)
K
MADDENİN HALLERİ
70
L
25
M
25
70
0
Zaman 0
Zaman 0
Zaman
0°CsıcaklıktasıvıhaldebulunanK,L,Mmaddelerininsıcaklık–zamangrafiklerişekildekigibidir.
Zaman
Bu maddelerin kaynama sıcaklıklarının sütun grafikleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
6×FDNO×N
YukarıdaarıXsıvısınınhaldeğişimgrafiğiverilmiştir.
Bu maddenin 80 °C den 65 °C ye soğuma grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
6×FDNO×N
A)
B)
B)
A)
Sıcaklık (°C)
K L M
6×FDNO×N
Sıcaklık (°C)
80
70
65
65
K L M
C)
Sıcaklık (°C)
80
70
80
Zaman
Zaman
Zaman
6×FDNO×N
C)
D)
K L M
D)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
K L M
6×FDNO×N
E)
E)
Sıcaklık (°C)
80
65
Sıcaklık (°C)
80
65
Zaman
4.
Zaman
6×FDNO×Nž&
X
Y
Z
K L M
2.
m gram saf X katısı ile ilgili
sıcaklık - ısı grafiği yandaki
gibidir.
6×FDNO×Nž&
a
130
Buna göre;
I. Erimesıcaklığı30°Cdir.
I
dekikinetikenerjideğerleri
0
II
III
180 220 ,V×
(kal)
20
eşittir.
Grafik, aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütledeki
safX,YveZkatılarınınsıcaklık–zamandeğişiminigöstermektedir.
30
II. Birinci ve üçüncü bölge-
III. 30°C sıcaklıktan itibaren tamamının erimesi için 180
kaloriısıgerekmektedir.
Buna göre;
I. YveZfarklımaddelerdir.
II. Xinerimenoktasıenküçüktür.
III. Yninerimenoktasıenyüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
268
B)IveII
D)IveIII
Zaman (dk)
a
yargılarından hangileri doğrudur?
C)IIveIII
E)I,IIveIII
1. D
2. A
A)YalnızI
3. B
B)YalnızIII
D)IveIII
4. D
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
7.
6×FDNO×Nž&
A
.DW×NWOHVLJ
B
D
0
0
t1
=DPDQ
Yukarıdakigrafik,birkaptatoplanmışsafXgazınınsoğutulmasınaaittir.
t2
Zaman
YukarıdakigrafiktesoğutulansafXmaddesineaitkatıkütlesininzamanagöredeğişimiverilmiştir.
Buna göre;
Buna göre;
I. ABaralığında kapta bulunan sıvı ve buharın ortalama
kinetikenerjilerieşittir.
I. t1anındasıvıdonmayabaşlamıştır.
II. Maddet1–t2aralığındaheterojendir.
II. MaddeCDaralığındadonmaktadır.
III. 0–t1aralığındasıvınınsıcaklığıartmaktadır.
III. BC aralığındaki sıvı taneciklerinin zamanla ortalama
kinetikenerjileriazalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)IIveIII
Palme Yayıncılık
D)IveIII
C)IveII
(Gerisüblimleşmeolmadığıdüşünülecek.)
8.
6.
6×FDNO×Nž&
6×FDNO×Nž&
2t
6×FDNO×Nž&
3t/2
t
t/2
150
0
60
q
20
,V×NDO
0
2q
ĉHNLO²,
15
3q
45
75
150 =DPDQGN
II. Erimeısısı30kal/gdır.
III. Buharlaşmaısısı150kal/gdır.
I. Deneyidenizseviyesindenyüksekteyapmak
II. Başkabirsıvıkullanmak
III. Isıtıcıgücünüarttırmak
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
D)IveII
B)YalnızII
ĉHNLO²,,
Kütle aynı kalmak koşulu ile Şekil – II deki grafiği elde
etmek için;
Buna göre, X maddesi ile ilgili;
I. Katınınözısısısıvınınözısısınaeşittir.
,V×NDO
mgramarıXsıvısınındenizseviyesindesabitısıtıcıgücüile
ısıtılmasısırasındayapılanölçümlerleeldeedilensıcaklık–
ısıgrafiğiŞekil–Idekigibidir.
10gramsafXkatısının,dakikada10kaloriısıverenbirısıtıcı
ileısıtılmasınailişkinsıcaklık– zamangrafiğiverilmiştir.
5q
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir?
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
5. E
6. B
7. C
A)YalnızI
8. B
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
269
MADDENİN HALLERİ
&
ÜNİTE - 4
5.
HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ – V
13
1.
4.
6×FDNO×Nž&
MADDENİN HALLERİ
t
Q1
Q2
SafXkatısınınısıtılmasınaaitsıcaklık–ısıgrafiğiyukarıdaki
gibidir.
Buna göre, katının erime ısısını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir?
X,YveZsafsıvılarıileilgilişubilgilerveriliyor;
– X,YveZmaddelerininözısılarıarasındakiilişki
cz>cy>cx
şeklindedir.
– Bu maddelerin eşit miktarları aynı sıcaklıkta iken özdeş
ısıtıcılarlaeşitsüreısıtılıyor.
Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
,V×MRXOH
A)tx>ty>tz
B)ty>tz>tx
D)tz>ty>tx
C)tx>tz>ty
E)tz>tx>ty
(ck=katınınözısısı,m=kütle)
A)t,Q1,m
B)m,ck,t
D)Q2,m,ck
C)m,Q1,Q2
E)Q1,Q2,t
6×FDNO×Nž&
2.
t
1
11 Zaman (dk)
30 gram saf X katısının dakikada 660 kalori ısı veren bir
kaynakla ısıtılmasına ait sıcaklık – zaman grafiği yukarıda
verilmiştir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
TEST
5.
1 atmosfer basınçta yalıtılmış kapta bulunan – 5 °C deki
buzu0°Cdebuzhalinegetirmekiçingerekliısı
formülüilehesaplanır.
Buna göre, buzun öz ısısını hesaplamak için;
I. Buzunaldığıısı
II. Buzunerimeısısı
III. Buzunkütlesi
Q=m.c.∆t
niceliklerinden hangileri bilinmelidir?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Buna göre, katının erime ısısı kaç kal/g dır?
A)110
B)220
C)330
D)440
E)550
6.
3.
m gram saf X katısının sıcaklığının aldığı ısı ile değişimigrafiktekigibidir.
6×FDNO×Nž&
A)YalnızI
270
Kütle
X(k)
2c
t
m
Y(k)
c
t
m
,V×NDO
Özdeş ısıtıcılar ile ısıtılan bu katıların ısıtılmaları süresince hal değişimi gözlenmediğine göre;
I. AynısüreısıtıldıklarındasonsıcaklıklarıtY>tXolur.
II. Aynı sıcaklığa ulaştıklarında X in aldığı ısı Y ninkinden
büyüktür.
III. Aynısüredealdıklarıısımiktarlarıeşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızII
D)IveIII
Sıcaklık
YukarıdakitablodaXveYsafkatılarınınözısılarıvekütleleri
ilebaşlangıçsıcaklıklarıverilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Özısı
t2
Buna göre;
I. X katısının erime ısısı
t1
y/mkal/gdır.
II. t1°Cde2mgramXkatısının erime noktasına
x
y
kadar ısıtılması için x
kaloriısıgereklidir.
x
III. Xkatısınınözısısı
kal/g°Cdir.
m. (t 2 – t 1)
Madde
C)IveII
E)IIveIII
1. C
2. B
3. D
A)YalnızIII
4. A
B)IveII
D)IIveIII 5. D
6. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
6×FDNO×Nž&
9.
6×FDNO×Nž&
KütlelerieşitolansafXveYkatılarıısıtıldıklarındasıcaklıkları
aşağıdakigrafiktekigibideğişmektedir.
Y(k)
Sıcaklık (°C)
60
X(k)
Y
40
X
3Q
6Q ,V×MRXOH
4Q
7Q ,V×MRXOH
mgramsafXkatısıile2mgramsafYkatısınaait sıcaklık–
ısıgrafikleriyukarıdakigibidir.
Buna göre, X katısının ısınma ısısının, Y katısının ısınma
ısısına oranı kaçtır?
A)1/2
B)1
C)2
D)5/2
Isı (joule)
0
Buna göre;
I. Y nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür.
II. KatıhallerininözısılarıarasındakiilişkiY>Xtir.
III. ErimeısılarıarasındakiilişkiY>Xtir.
E)3
yargılarından hangileri doğrudur?
6×FDNO×Nž&
30
t
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
6×FDNO×Nž&
20
0
A)YalnızI
0
Zaman
t
Zaman
Palme Yayıncılık
8.
-10
II
I
10.
6×FDNO×Nž&
Sıcaklık (°C)
120
20
70
A
B
5
2t
C
40
Zaman
III
40
Eşitkütledeüçsafsıvıyaeşitmiktardaısıverilerekyukarıdakigrafiklereldeediliyor.
Buna göre, aynı ortamda bulunan bu sıvılar ile ilgili;
I. İkincigrafiktekisıvınınuçuculuğuenazdır.
II. Aynısıcaklıktakaynamanoktalarıarasındakiilişki
I=II>IIIdür.
III. Üçüdeaynımaddedir.
A)YalnızIII
D)IveII
B)IIveIII
Isı (joule)
420
2 gramlık saf X gazının soğutulmasına ilişkin sıcaklık – ısı
grafiğiyukarıdaverilmiştir.
Buna göre, X maddesi ile ilgili;
I. Yoğuşmasıcaklığı70°Cdir.
II. Yoğuşmaısısı150j.g–1dir.
III. ABaralığındapotansiyelenerjisiazalır.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
340
yargılarından hangileri doğrudur?
C)IveIII
E)I,IIveIII
7. C
8. B
9. A
A)YalnızII
10. E
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
271
MADDENİN HALLERİ
20
10
ÜNİTE - 4
7.
KATILAR
MADDENİN HALLERİ
1.
I. Belirligeometrikşekliolmayankatılara..........................
katıdenir.
4.
Xmaddesineaitbazıözellikleraşağıdaverilmiştir.
–Tanecikleridüzensizistiflenmiştir.
II. Elmas,kristalkatılariçerisinden.....................................
kristaleörnektir.
–Belirligeometrikşekliyoktur.
III. İletkenliğifazlaolankristalkatıya..................................
kristaldenir.
Buna göre, X maddesi,
I. Cam
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler nedir?
II. Mum
III. Tereyağı
IV. Plastik
V. Kuartz(SiO2)
yukarıdakilerden hangileri olamaz?
2.
I. İyonik
II. Adhezyon
5.
Kristal
III. Kovalent
1.İyonik
IV. Metalik
2.Kovalent V. Moleküler
Yukarıda verilenlerden hangileri kristal katı türlerinden
birisi değildir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
AÇIK UÇLU SORULAR
Örnek
3.Moleküler c.CaF2
d.NH3
Yukarıda verilen kristal-örnek eşleştirmeleri nasıldır?
6.
I. CO2
II. Elmas
I. ()Doğadaamorfvekristalkatılarolmaküzereikiçeşit
katıvardır.
II. ()İyonikkatılarbiramorfkatıtürüdürler.
III. ()Kristalkatılarındüzenlibirgeometrikyapılarıvardır.
IV. ()Amorfkatılarelektrikakımınıiletirler.
IV. C6H12O6
V. NaCl
V. ()Kovalentkristallerdekovalentbağlarbulunur.
III.
Fe
Yukarıda verilen maddelerden hangileri buz ile aynı katı
türüne sahiptir?
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D, yanlış
olanın yanına Y yazdığımızda hangilerine D harfi yazılmış
olur?
1. I. amorf, II. kovalent, III. metalik
b.C(grafit)
4.Metalik
3.
272
a.Pb
2. II
3. I, III, V
4. V
Soru
6. I, IV
5. 1c, 2b, 3d, 4a
ÜNİTE - 4
1. Metalikkristaldekibirimleribiraradatutankuvvetler........................................dır.
MADDENİN HALLERİ
2. Atomvemolekülleribelirlibirkalıbagöredeğil,rastgeleistiflenmişkatılara..............................denir.
3. Atom,iyonveyamoleküllerinbelirligeometrikşekildeistiflenmesisonucuoluşankatılara..........................................denir.
4. Kristaller,taneciklerarasındakiçekimkuvvetlerinegöre....................,....................,....................,....................kristallerolarakgruplandırılabilir.
5. SiO2,..............................................kristallereörnektir.
7. C6H12O6.....................................kristallereörnektir.
Palme Yayıncılık
6. BuzvekatıCO2,....................................kristallereörnektir.
8. Kovalentkristaller,....................................atomlarıarasındaoluşankatılardır.
9. Anyonvekatyonlararasındakielektrostatikçekimkuvvetleriileoluşankristallere....................kristalleradıverilir.
10. NaClkatısı....................birgeometrikkalıbagöredizilmişveerimesıcaklığısabittir.
11. Camlarınyumuşamayabaşladığısıcaklığa...................................sıcaklığıdenir.
12. ....................kristallerdebirağörgüsüvardır.
13. ....................ve....................kristallermetalatomuiçerirler.
14. ....................kristallerinerimenoktasıdiğerkristalkatılaragöredahadüşüktür.
1. metalik bağ
2. amorf katı 3. kristal katılar 4. iyonik, moleküler, kovalent, metalik 5. kovalent 6. moleküler
8. ametal 9. iyonik 10. belirli 11. camsı geçiş 12. kovalent 13. İyonik, metalik 14. Moleküler
7. moleküler
273
ÜNİTE - 4
1. Kovalentkristaldekibirimleribiraradatutankuvvetlerkovalentbağlardır.
MADDENİN HALLERİ
2. Titreşimhareketinisadecekatılaryapar.
3. Yemektuzu,iyonikkristallereörnektir.
4. Katılar,amorfvekristalkatılarolmaküzereikiyeayrılır.
5. Elmas,kovalentkristallereörnektir.
6. Kurubuz(CO2(k))molekülerkristallereörnektir.
7. Kristalkatılarserttirancakhersertmaddekristalkatıdeğildir.
8. Kristalkatılarıntamamıelektriğiiletir.
9. Kireçtaşı,altıngibimaddelerkristalkatıdır.
10. Katılarınhacimleriveşekilleribelirlidir.
11. Metalikkristallerelektrikakımınıoldukçaiyiiletir.
12. Amorfkatılarbelirlisıcaklıkaralığındagitgideyumuşayarakakıcılıkkazanırlar.
13. Sertözelliktekitümkatılarkristalyapıdadır.
14. Amorfkatılarıntanecikleriarasındagüçlüelektrostatikçekimkuvvetleribulunur.
15. Kristalkatılarbelirlibirsıcaklıktaerirler.
16. İyonikkristaller,eritildiklerindeyadasudaçözündüklerindeiyonlarserbestçehareketettiğiiçinelektriğiiletir.
17. Kovalentkristallerdeatomlarınistiflenmelerigelişigüzeldir.
274
1. D
2. Y
3. D
4. D
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. D
11. D
12. D
13. Y
Soru
14. Y
15. D
16. D
17. Y
TEST
1.
Aşağıda verilen katılardan hangisi kristal katı değildir?
A) Cam
B) CaO
5.
C) Alüminyum
E) H2O
Yukarıdakişekildebirkatınınatomlarınınyerleşimdüzenleri
gösterilmiştir.
2.
Aşağıda verilen katılardan hangisi moleküler kristal katıdır?
A) NaCl
B) H2O(k)
D) Cam
Buna göre, bu katı ile ilgili;
I. Belirlibirgeometrikşeklivardır.
C) Fe
II. Bellibirsıcaklıktaerimeyebaşlar.
E) Cu
III. Tuz,elmas,şekergibibirkatıolabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızII
B) IveII
3.
I. Elmas ve grafitte karbon atomları aynı geometrik düzendeistiflenmişlerdir.
II. Molekülerkristallerinyapısındadipol–dipol,Londonya
dahidrojenbağlarıbulunabilir.
III. Katımaddeleri,sıvıvegazlardanayıranenönemliözelliklerdenbirisidüzenlibiryapıyasahipolmasıdır.
E) I,IIveIII
Palme Yayıncılık
D) IIveIII
C) IveIII
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
A) IveII
B) IveIII
D) YalnızI
C) IIveIII
6.
X
E) YalnızIII
Y
Ĉ\RQLN
.ULVWDOOHU
0ROHNOHU
.ULVWDOOHU
$PRUINDW×
.RYDOHQW
.ULVWDOOHU
Z
4.
I. Katıtanecikleriarasındakiçekimkuvvetlerininçokbüyük
olmasınınnedenitaneciklerinyerlerininsabitolmasıdır.
II. Katıtanecikleriarasındakiuzaklıkfazlaolduğundantaneciklerbirbirleriüzerindekayabilir.
III. İyonik kristaller, pozitif yüklü metal ile elektron denizi
arasındaoluşangüçlüelektrostatikçekimleriçerirler.
A) Elmas
Grafit
Kristalkatılar
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
B) Katılar
MetalikKatılar
MetalikKristaller
C) Katılar
KristalKatılar
MetalikKristaller
D) Grafit
KristalKatılar
KristalKatılar
E) Katılar
Elmas
MetalikKristaller
A) YalnızI
D) IveIII
B) YalnızII
Buna göre, X, Y ve Z yerine gelmesi gereken nicelikler
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X
C) IveII
E) IIveIII
1. A
2. B
3. D
Maddeninendüzenlihaliyukarıdagruplandırılmıştır.
4. A
5. E
6. C
Y
Z
275
MADDENİN HALLERİ
D) Bakır
ÜNİTE - 4
KATILAR VE ÖZELLİKLERİ – I
1
MADDENİN HALLERİ
I. İyonikkristaldebirimleribiraradatutankuvvetlerelektrostatikçekimdir.
II. İyonikkristallerdeiyonlarhareketsizolduklarıiçinkristal
haldeelektrikakımınıiletmezler.
III. Amorfkatılar,ısıkarşısındaiyonlarınaayrışarakserbest
hareketliiyonlariçerirler.
10.
• Plastik
• Kuartz
• Tereyağı
• Şeker
• Cam
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
• Grafit
A) YalnızI
• Yemektuzu
B) YalnızII
D) IveIII
C) YalnızIII
Yukarıda verilen maddeler ile ilgili;
E) IIveIII
I. Şekerveyemektuzumolekülerkristallerdir.
II. Tereyağı,plastikvecamamorfkatılardır.
III. Kuartzvegrafitkovalentkristallerdir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
8.
I. Kristalkatılarkararsızbiryapıyasahiptir.
II. Kovalentkristallervemolekülerkristallermetalatomu
içermez.
III. Kovalentkristallerdefarklıatomlardanoluşanmoleküller
yoktur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
A) YalnızI
B) YalnızIII
D) IveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
7.
C) IveII
E) IIveIII
C) IveII
E) IIveIII
11.
I. Hersertmaddekristalkatıdır.
II. Kovalentkristallerdeatomlarağyapısıoluşturarakbir
aradatutulurlar.
III. Demirvebakırlevhalar,elektrondenizindeyüzenkatyonlarolaraktanımlanabilenkristallerdenoluşur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
9.
I
A) YalnızI
Elektrik iletkenli€i
serbest de€erlik
elektronlar› ile
sa€lan›r.
III
Kat›lar›n en
düzenli
halidir.
Metalik
Kristaller
D) IIveIII
Buna göre, bu kutucuklarda yazılanlardan hangileri doğrudur?
D) IveIII
276
B) YalnızIII
C) IveIII
E) I,IIveIII
II
Bir elektron bulutu
içine düzenli bir
flekilde yerleflmifl
art› yüklü iyonlardan oluflmufltur.
Yukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardametalik
kristallereaitbilgilerverilmiştir.
A) YalnızI
B) YalnızIII
12. MgCl2 bileşiği aşağıda verilen hangi tür katıya örnektir?
(12Mg,17Cl)
A) Amorf
B) Metalik
D) İyonik
C) IveII
E) Moleküler
E) I,IIveIII
7. C
8. B
9. E
10. A
11. A
12. D
C) Kovalent
Soru
TEST
1.
ÜNİTE - 4
KATILAR VE ÖZELLİKLERİ – II
2
•Serttir.
•Katıdır.
•Belirlisıcaklıkaralığındayumuşar.
Kimya öğretmeni seçeneklerdeki örneklerden hangisine
ait bilgileri yukarıda vermiştir?
Yukarıda aynı koşullarda bulunan iki katıya ait atomların
yerleşimdüzenlerigösterilmiştir.
A)Şeker
B)Tuz
D)Demir
C)Plastik
E)Elmas
Buna göre,
I. İkifarklıkatıyaaittirler.
II. Aynıkatınınfarklıkütlelidurumlarıdır.
III. Herikikatınınatomlarıarasındakiçekimkuvvetiaynıdır.
5.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
YemektuzuNaClformülünesahipbirkatıdır.
Buna göre, yemek tuzu aşağıdaki özelliklerden hangisini
taşımaz?
C)IveII
E)I,IIveIII
A) Yüksekerimesıcaklığı
B) İletkenlik
C) Sertvekırılganlık
D) Taneciklerindüzenliistiflenmesi
Palme Yayıncılık
2.
Amorf katılara ilişkin,
I. Sıkıştırılabilirler.
II. Belirlibirgeometrikşekilleriyoktur.
III. Serttirler.
6.
özelliklerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII E) Kararlıyapı
C)IveII
E)I,IIveIII
A)Şeker
7.
3.
Cam ile ilgili bilgi vermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki
cümlelerden hangisini söylerse yanlış olur?
Aşağıdaki katı örneklerinden hangisi anyon ve katyonlar
arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile oluşmuştur?
D)Yemektuzu
C)Cıva
E)Su
İyotkatısıΙ2şeklindegösterilenbiryapıyasahiptir.
Buna göre, iyot katısı ile ilgili;
I. Erime noktası aynı ortamdaki iyonik kristallere göre
dahadüşüktür.
II. İletkenolmayanbirkatıdır.
III. Molekülerkristalörneğidir.
A) Amorfkatıdır.
B) Serttir.
B)Elmas
C) Sıkıştırılamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Belirlibirsıcaklıktaerir.
A)YalnızI
E) Taneciklerigelişigüzelistiflenmiştir.
1. A
2. D
3. D
4. C
5. B
B)YalnızII
D)IveIII
6. D
7. E
C)IveII
E)I,IIveIII
277
MADDENİN HALLERİ
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kristal katılar için doğru
değildir?
11.
türüdür
I
A) Atom,iyonvemoleküllerdenoluşabilirler.
.DW×
türüdür
türüdür
örnektir
B) Taneciklerdüzenlibirşekildeistiflenir.
türüdür
Kristal
NDW×
MADDENİN HALLERİ
III
II
IV
C) Kararlıyapıyasahiptirler.
örnektir
D) Kristallerinşekilvebüyüklüğütümkatılardaaynıdır.
örnektir
Buz
E) Kristalinoluştuğuortamkoşulları,yapıyıetkiler.
Tuz
Yukarıdaki kavram haritasında numaralarla belirtilen
boşluklar seçeneklerdeki kelimelerden hangisi ile doldurulamaz?
9.
Elmasvekömüraynıkarbon(C)atomlarındanoluşmuşolsa
dakömürelmastandahaönceoluşanbirkristalkatıdır.
A)Metalik
B)İyonik
D)Tereyağı
C)Moleküler
E)Amorf
Buna göre,
I. Kristalinoluştuğukoşullaryapıyıetkiler.
II. Aynıelementtenoluşankristalleraynısertliktedir.
III. Farklımaddelerintaneciklerarasıçekimkuvvetlerifarklıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
8.
C)IveII
E)I,IIveIII
12.
10.
Örnek
KristalTürü
I. Kuartz(SiO2)
a.Metalikkristal
II. Demir(Fe)
b.Kovalentkristal
III. Karbondioksit(CO2)
c.Molekülerkristal
Şekil–1
Yukarıdaverilenikişekildenbirincisindebuz(H2O(k)),ikincisindedemirparçacıklarıbulunmaktadır.
Yukarıdaki örnekler ve kristal türleri hangi seçenekte
doğru eşleştirilmiştir?
A)
B)
I. a
C)
I. Herikisidekristalkatıtürüdür.
II. Buztanecikleriarasındaenetkinetkileşimtürühidrojen
bağıdır.
III. Demiratomlarıarasındametalikbağlaretkindir.
II. c
II. a
III. c
III. a
III. c
I. c
E)
Buna göre,
I. b
II. b
D)
278
I. b I. a
II. a
II. c
III. b
III. b
8. D
Şekil–2
yargılarından hangileri doğrudur?
9. D
10. C
A)YalnızI
11. A
B)YalnızII
D)IveIII
12. E
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
KATILAR VE ÖZELLİKLERİ – III
3
1.
Elektriği ileten kristal yapıdaki saf bir katı ile ilgili;
4.
Aşağıdakilerden hangisi kovalent kristal örneği değil-
I. Ametallerlebileşikoluşturur.
dir?
II. Amorfkatıdır.
A)
III. İyonikbileşiktir.
MADDENİN HALLERİ
B)
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
CO2(k)
Elmas
E)IIveIII
C)
D)
Grafit
Na(k) ve NaCl(k) maddeleri ile ilgili;
I. Safolma
II. Elektriğiiletme
III. Kristalkatıyapısındaolma
SiO2
Palme Yayıncılık
2.
SiC
E)
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
5.
() Yumuşakkatılarıntümüamorfyapıdadır.
() Bütünkatılarınbelirligeometrikşekilleribulunur.
III
() Kovalentkristallerinerimenoktalarıoldukçayüksektir.
() Moleküler kristallerde atom ya da moleküller arasında
.ULVWDONDW×
türlerinden
biridir.
süreklikovalentbağlaroluşur.
Buna göre, bu kutucuklarda yazılanlardan hangileri yan-
doğru cevabı verir?
D)Y,D,Y,D
0HWDONDW\RQODU×
DUDV×QGDNLoHNLP
kuvvetleri ile
ROXċXUODU
Metalik
Kristaller
likkristallereaitbilgilerverilmiştir.
olarak belirlendiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi
A)D,D,Y,D
II
Yukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardameta-
Yukarıda bulunan cümleler doğru (D) ya da yanlış (Y)
I
Belirli bir
V×FDNO×NWD
erirler.
3.
lıştır?
B)D,Y,D,Y
C)Y,Y,D,Y
E)Y,D,Y,Y
1. A
2. D
3. C
A)YalnızII
4. B
B)YalnızIII
D)IveII
5. A
ÜNİTE - 4
TEST
C)IveIII
E)IIveIII
279
Amorfkatılar:Cam,plastik,mum,ruj
9.
•
Güçlüetkileşimleretkindir.
Kristalkatılar:Şeker,kuartz,buz,altın
•
Sudaçözündüğündeserbesttanecikleroluşur.
Yukarıdaamorfvekristalkatılarabazıörneklerverilmiştir.
•
Sıvıhalielektriğiiletir.
Yukarıda verilen özellikleri taşıyan bir madde aşağıdaki-
Buna göre;
MADDENİN HALLERİ
lerden hangisi olabilir?
I. Cam,plastik,mumverujuoluşturantaneciklerbelirlibir
geometrikyapıyagöreistiflenmemiştir.
II. Amorf ve kristal katılarda tanecikler sadece titreşim
A)NaF
III. Kristalkatılardakatıtürlerininsağlamlıklarıaynıdır.
10.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
7.
Elmasınağörgüyapısı
I
II
Yukarıda örgü yapıları verilen yemek tuzu ve elmas ile
ilgili;
II. Herikisinindeerimenoktasıyüksektir.
III. Birinci madde kristal yapılı, ikinci madde amorf yapılı-
VanderWaals
Yumuşak,erime
noktasıdüşük,
yalıtkan
2
Pozitifvenegatifiyonlar
Elektrostatik
çekim
Çoksert,erime
noktasıyüksek,
yalıtkan
3
Atomlar
Ortak
elektronlar
Çokserterime
noktasıyüksek,
iletkendeğil
4
Elektronbulutu
içindepozitif
iyonlar
(+)yükile(–)
elektronlararasındakiçekim
Sert,veya
yumuşak,erime
noktasıdüşük
veyayüksek,iyi
iletken
I. 1. deki maddeler moleküler kristal yapıdaki maddelerdir.Ι2,CO2bunlaraörnektir.
II. 2. deki maddeler iyonik kristal, 3. deki maddeler ağ
elmas,SiC,SiO2verilebilir.
III. 4. deki maddeler metalik yapılardır. Örnek olarak Na,
Cu,Feverilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII •
Ağörgülüyapıdadır.
11. •
Yumuşaktır.
•
Yüksekerimesıcaklığınasahiptir.
•
Erimenoktasıdüşüktür.
•
İletkendeğildir.
•
İletkendeğildir.
Yukarıda verilen özellikleri taşıyan bir madde hangi
Yukarıda verilen özellikler seçeneklerdeki maddelerden
seçenekte doğru belirtilmiştir?
hangisine ait olabilir?
A)NaCl
280
B)H2O
D)SiO2
A) Ι2
C)Ι2
B)CaO
D) Fe
E)Hg
6. B
7. A
8. D
C)IveIII
E)I,IIveIII
8.
Özellikleri
Moleküller
dır.
A)YalnızII
Bağlanma
kuvveti
örgülüyapılardır.2.yeörnekNaCl,KNO3,3.yeörnek
E)C6H12O6
Yukarıdaki tabloya göre;
mesibelirligeometrikyapıdadeğildir.
C)Fe
1
I. Birinci maddede tanecikler belirli bir geometrik yapıya
göreistiflenmişikenikincimaddedetaneciklerinistiflen-
Örgünoktalarındabulunan
birimler
E)IIveIII
Yemektuzununörgüyapısı
B)HF
D)SiO2
hareketiyapar.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 4
6.
9. A
10. E
11. A
C)NaOH
E) Na
Soru
Download

Ünite 4: Maddenin Halleri