10. Sınıf
Genel
KİMYA
01
Asitler - Bazlar - Tuzlar
1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden
değildir?
4. Bazlarla ilgili;
A) Suya H+ iyonu verirler.
I. Aktif metallere etki eder.
II. Asitlerle etkileşirler.
B) Tadları acıdır.
III. Cilde kayganlık hissi verirler.
C) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
yargılarından hangileri her zaman doğrudur?
D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
A) Yalnız I
E) Bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler.
K
E
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
N
R
Ö
D) Limon suyu, asidik özellik gösterir.
E) Asitlerin tadı ekşidir.
E) I, II ve III
I. Sulu çözeltileri elektrolittir.
II. Turnusole etki ederek renk değişimine neden olurlar.
A) Asit özellikli maddeler tahriş edici ve aşındırıcıdır.
C) Asitler çimentoya etki etmez.
C) Yalnız III
R
İ
T
D) II ve III
5. B) HCl, tuz ruhu olarak bilinir.
B) Yalnız II
III. Suda iyonlaşarak çözünürler.
yargılarından hangileri asit ve bazlar için ortaktır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bazların tadı acıdır.
B) Cilde kayganlık hissi veren maddeler bazik özelliktedir.
C) Çamaşır suyu bazik özelliktedir.
D) Asitler metalleri aşındırır.
E) Asitlerin sulu çözeltilerinde pH değeri 7’den büyüktür.
Yukarıda verilen tehlike uyarı işareti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Zararlı kimyasal madde sembolü
B) Yanıcı kimyasal madde sembolü
C) Yakıcı kimyasal madde sembolü
D) Aşındırıcı kimyasal madde sembolü
E) Tahriş edici kimyasal madde sembolü
01
Asitler - Bazlar - Tuzlar
7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin günlük hayatta
11. I. Sirkeli su
ki ismi yanlış verilmiştir?
II. Domates suyu
A)NaHCO3 → Yemek sodası
III.Ayran
IV. Süt
B) KOH
→ Kireç çözücü
C)NaOH
→ Sud kostik
D)CaO
→ Sönmemiş kireç
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi mavi turnusolü
kırmızıya çevirir?
E) HNO3
→ Kezzap
A) 1
V. Çamaşır suyu
8. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangileri asit-baz tepki-
I. NaOH + HNO3 → NaCl + H2O
D) 4
E) 5
R
İ
T
tepkimesi ile ilgili;
I. Asit - baz tepkimesidir.
II. NH3 + HCl → NH4Cl
II. Nötrleşme tepkimesidir.
III. KOH + HCl → KCl + H2O
D) I ve III
K
E
III. NaOH, turnusolü kırmızıya boyar.
B) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
N
R
Ö
9. Aşağıdakilerden hangisinin pH değeri 7 den küçüktür?
A) Maden suyu
B) Sabunlu su
C) Deterjanlı su
D) Antiasit ilaçlar
D) I ve III
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
C) 3
12. HCl + NaOH → NaCI + H2O
mesidir?
B) 2
B) Yalnız II
E) I, II ve III
13. C) I ve II
Asit
Baz
H+OH–
I. Suya verdiği iyon
II. Turnusol kağıdına etkisi Mavi
III. Elektrik iletkenliği
İletir
Kırmızı
İletmez
Yukarıda asit ve bazlara ait karşılaştırmalardan
hangileri yanlıştır?
E) Kireçli su
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10. X in sulu çözeltisine mavi turnusol kağıdı daldırıldığında renginin kırmızıya döndüğü gözlenmiştir.
Buna göre X çözeltisiyle ilgili;
I. pH değeri 7 den küçüktür.
14. Asidik ve bazik özelliğe sahip bir madde ile ilgili;
II. Mermere etki eder.
II. Kuvvetli olanları deriyi tahriş eder.
III. Asidik özellik gösterir.
III. Turnusol kağıdına etki eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D)  I ve III
Cevap Anahtarı 1.B
2.C
I. Sulu çözeltisinde H+ ve OH– iyonları bulunur.
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
3.E
4.D
5.E
B) Yalnız II
D) I ve III
6.E
7.B
8.E
9.A
10.E
C) I ve II
E) I, II ve III
11.D
12.C
13.D
14.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
02
Asitler - Bazlar - Tuzlar
1. Asitler ve bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
4.
doğrudur?
Asit ve bazlar günlük hayatta kullandığımız kimyasal
maddelerdir.
A) Asitler turnusol kağıdını maviye boyar.
Buna göre;
B) Asitlerin tadı acıdır.
C) Bazlar turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
I. HCl
: Tuz ruhu
II. HNO3
: Kezzap
III. NaOH
D) Asitler amfoter metallerle tepkime verirler.
: Sud kostik
R
İ
T
IV.CH3COOH : Sirke asidi
E) Her asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesidir.
V. Ca(OH)2
: Sönmüş kireç
maddelerden kaç tanesi doğru adlandırılmıştır?
A) 1
0
7
(2)
14
(1)
N
R
Ö
K
E
Nötr
2.
Yukarıda verilen pH skalasına göre;
I. (1) yönünde bazlık artar.
II. (2) yönünde asitlik artar.
III. pH=7 olduğu bir çözeltide
tur.
H+
ve
OH–
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3. 5.
C) 3
E) 5
NH3 ve CH4 bileşikleri ile ilgili;
II. NH3 suda çözündüğünde ortama OH– iyonu verir.
III.CH4’ün sulu çözeltisinin pH değeri 7 den küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
I. NH3
6.
II. HNO3
III.CH4
IV.H2SO4
NaOH(k) + H2O(s) → Na+(aq) + OH–(aq)
Yukarıda NaOH ın suda çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre;
I. Kimyasal bir olaydır.
II. Çözeltinin pH değeri 7 den büyüktür.
V. CH3COOH
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi suda çözündüğünde pH < 7 olur?
III. Çözeltide H+ iyonları yoktur.
A) 1
A) Yalnız I
B) 2
D) 4
I. NH3 bazik, CH4 asidik özellik gösterir.
iyonları yok-
yargılarından hangileri doğrudur?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
02
Asitler - Bazlar - Tuzlar
7.
11. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çö-
I. CH3COOH(aq)
zeltisinde H+ iyonları sayısı OH– iyonları sayısından
daha fazladır?
II. Ca(OH)2(aq)
III.CH3OH(aq)
A) CH3CH2OH
Yukarıda verilenlerden hangileri kırmızı turnusolü
maviye çevirir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) NH3
C) I ve II
Buna göre,
I. Sirkeli suyun pH’ı B noktasıdır.
7
III. Yemek tuzu çözeltisinin(NaCl) pH’ı 7
dir.
B
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
9.
E) I, II ve III
I. C2H5OH(s) + H2O(s) → C2H5(aq) + OH–(aq)
+
II. NH3(g) + H2O(s) → NH4
III. KOH(k) + H2O(s) →
K+
(aq)
(aq)
+
+
OH–
(aq)
OH–
(aq)
B) Yalnız II
D) II ve III
H 2O
I
II
A) I ve IV
C) I ve II
H 2O
H 2O
H 2O
III
IV
V
B) II ve VI
D)  I, III ve V
E) I, IV ve V
14. Periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gidildikçe metallerin oksijenli bileşiklerinin bazlık kuvveti artar.
Buna göre; 11Na , 19K , 12Mg elementlerinin oksijenli bileşikleri olan Na2O , K2O ve MgO ile ilgili;
I. X , H3O+ iyonudur.
Na2O(k) + H2O(s) → 2Na+(aq) + 2OH–(aq)
III.CH3COOH suda çözünürken –OH grubu suya
geçer.
yargılarından hangileri doğrudur?
şeklinde iyonlaşır.
III. MgO nun bazlık gücü,Na2O’dan daha yüksektir.
B) Yalnız II
D) I ve III
I. Bazlık kuvveti en büyük olan K2O dur.
II. Na2O suda;
II. CH3COOH (sirke) asidik özellik gösterir.
C) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Cevap Anahtarı 1.D
2.C
C) II, III ve IV
E) I, II ve III
Yukarıda verilen iyonlaşma denklemine göre;
A) Yalnız I
H 2O
Buna göre, hangi kaplarda renk kırmızıya döner?
10. CH3COOH(s) + H2O(s) → CH3COO– + X
NH3(g)
Yukarıda saf su bulunan kaplara üzerlerindeki maddeler eklenip yeterince bekleniyor. Daha sonra mavi turnusol kağıdı daldırılıyor.
Yukarıda verilen iyonlaşma denklemlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
SO3(g)
HCOOH(s) CO2(g)
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve III
CaO(k)
C) I ve II
E) I, II ve III
K
E
13.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D)  I ve III
pH 0
A) Yalnız I
R
İ
T
III.CO2 asit oksittir.
A
II. Ca(OH)2’nın pH değeri A noktasıdır.
I. Çözelti bazlarla tepkime verir.
II. CO2 gazı asit özelliktedir.
pH 14
Körfez Yayınları
E) Mg(OH)2
pH’sının 7’den küçük olduğu bulunmuştur.
Yanda verilen pH skalasına göre;
C) CH3COOH
12. CO2 gazı suda çözündüğünde oluşan çözeltinin
E) I, II ve III
8.
B) CH4
3.C
4.E
5.B
6.B
7.B
8.E
9.D
10.C
C) I ve II
E) I, II ve III
11.C
12.E
13.C
14.C
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1. Mermer (CaCO3) parçası, HCl çözeltisine atıldığında
kabarcıklar çıkmaktadır.
4. Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O
Tepkime denklemi;
Tepkimesi ile ilgili;
I. Nötrleşme tepkimesidir.
CaCO3(k) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + X(g) + H2O(s)
II. Denklem en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
H2O nun kat sayısı 6 olur.
şeklindedir. Buna göre;
I. X, CO2 gazıdır.
III. Oluşan çözelti elektrolittir.
II. Asit - baz tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Nötrleşme tepkimesidir.
A) Yalnız I
K
E
E) I, II ve III
N
R
Ö
Tepkimesi ile ilgili;
I. Nötrleşme tepkimesidir.
II. Asit-baz tepkimesidir.
III.NH3 susuz bazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D)  II ve III
I. (CH3COO)2Ca tuzu oluşur.
II. Asit-baz tepkimesi gerçekleşir.
III.CH3COOH zayıf bazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
6. II. Sulu çözeltisinin pH’ı 7 dir.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)  I ve II
E) I, II ve III
Bileşik
Suya verdiği iyonlar
III.CH3COOH
IV. Tadı ekşidir.
H+ , Cl–
CH3CO+ , OH–
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin suya verdiği
iyonlar yanlıştır?
V. Katı halde elektriği iletir.
A) Yalnız II
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
C) 3
I. HCl
II. NH3 NH4+ , OH–
III. Turnusole etki etmez.
B) 2
E) I, II ve III
I. NaOH ve HCl nin tepkimesi sonucu oluşur.
A) 1
5. CH3COOH ve Ca(OH)2 çözeltileri karıştırıldığında;
C) I ve II
3. NaCl tuzu ile ilgili;
C) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve II
2. NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)
B) Yalnız II
D)  I ve III
B) Yalnız II
D)  I ve III
R
İ
T
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
03
Asitler - Bazlar - Tuzlar
D) 4
E) 5
D)  I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
03
Asitler - Bazlar - Tuzlar
7. Titrasyon olayı ile ilgili;
11. I. Ca + HCl →
II. Cu + HCl →
I. Asit-baz tepkimesidir.
III. Zn + CH3COOH →
II. Asit-bazın tamamen tükendiği ana eşdeğerlik noktası denir.
IV. K + H2SO4 →
III. Eş değerlik noktası, titrasyonda indikatörün renk
değiştirmesiyle belirlenir.
Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinden H2
gazı açığa çıkar?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  II ve III
B) I ve II
C) I, II ve IV
D)  I, III ve IV
C) I ve III
E) III ve IV
E) I, II ve III
12. Cu + 4HNO3
8. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin pH’ı yanpH
pH > 7
B) Sabun
pH > 7
C) Kola
pH < 7
D) Gözyaşı
pH < 7
E) Deniz suyu
pH > 7
Cu(NO3)2(aq) + 2X + H2O(s)
R
İ
T
yukarıda verilen tepkime denklemine göre;
I. X, NO2 gazıdır.
II. Cu metali hidrojenden daha aktiftir.
III. Cu yarı soy metaldir.
K
E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D)  I ve III
N
R
Ö
9. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi kendiliğinden gerçekleşmez?
A) K + HCl →
B) Cu + HBr →
C) Ca + H2SO4 →
Körfez Yayınları
lıştır?
A) Çamaşır suyu
derişik
13. C) I ve II
E) I, II ve III
X
Y
HCl
H2SO4
(derişik)
I
II
Yukarıda verilen kaplara üzerlerindeki X ve Y metalleri
atıldığında I. kapta tepkime gerçekleşmezken II. kapta
gaz çıkışı olmaktadır.
Buna göre;
D) Na + CH3COOH →
E) K + H3PO4 →
B) Yalnız III
I. X metali hidrojenden daha pasiftir.
II. Y, X’den daha aktiftir.
10. Mg metali H2SO4 çözeltisine atılıyor.
III. Elektron verme eğilimi sırası Y > H > X şeklindedir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Buna göre;
I. H2 gazı oluşur.
A) Yalnız I
II. Tepkime gerçekleşmez.
B) Yalnız II
D)  I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
III. Tepkime denklemi
Mg(k) + H2SO4(aq) → MgO(k) + H2O + SO2(g)
şeklindedir.
14. Ca(k) + H2SO4 → CaSO4 + H2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve III
Cevap Anahtarı 1.E
2.D
C) I ve II
A) 2,24
E) I, II ve III
3.C
4.E
5.D
4 gram Ca metalinin H2SO4 çözeltisi ile artansız
girdiği tepkime sonucunda NŞA’da kaç litre H2(g)
açığa çıkar? (Ca : 40)
6.B
7.E
8.D
9.B
B) 3,36
10.A
C) 4,48
11.D
D) 11,2
12.D
13.A
E) 22,4
14.A
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1. Asit veya baz oldukları bilinen X, Y ve Z çözeltilerinden
X ve Y birbirleri ile tepkime verirken, X ve Z tepkime
vermiyor.
4. Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır?
X çözeltisinin pH değeri 12 olduğuna göre;
I. Y baz çözeltisidir.
II. Y asit çözeltisidir.
III. Z’nin pH değeri 7’den büyüktür.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  II ve III
N
R
Ö
C) 24
D) 64
E) 96
3. Na2O katısının suda çözenmesi ile oluşan çözelti
için;
I. OH– iyonları sayısı, H+ iyonları sayısından fazladır.
II. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar.
III. Bazlarla tepkime verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D)  I ve III
A)HNO3
Kezzap
B) H2SO4
Zaç yağı
C) NaOH
Sud kostik
R
İ
T
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Susuz baz
Çamaşır suyu
K
E
Buna göre tepkimeden kullanılan Mg kaç gramdır?
(Mg: 24)
A) Yalnız I
Özel adı
E) I, II ve III
kimeye girdiğinde NŞA’da 8,96 litre H2 gazı elde edilmektedir.
B) 9,6
Bileşik
E) HCl
C) I ve II
2. Yeterli miktarda Mg metali HCl çözeltisi ile artansız tep-
A) 4,8
D)NH3
yargılarından hangileri doğrudur?
04
Asitler - Bazlar - Tuzlar
C) I ve II
5. HF cama etki eden bir asittir.
Bu asidin sulu çözeltisi ile ilgili;
I. pH değeri 7 den küçüktür.
II. Porselene etki eder.
III. Camın yapısındaki SiO2 ile tepkimeye girer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. Aşağıda verilenlerden hangisinin nem çekme özelliği yoktur?
A) H2SO4
B) N2O
D) HNO3
C) HCl
E) KOH
04
Asitler - Bazlar - Tuzlar
7. 11. - Dinamitin (TNG) yapımında kullanılır.
I. Derinin nefes almasını engeller.
II. Saçları sertleştirerek dökülmelere neden olur.
-
III. Cam eşyalar üzerinde leke bırakır.
Yukarıda verilenlerden hangileri kirecin verdiği zararlardandır?
A) Yalnız II
B) II ve III
D)  I ve III
Kezzap olarak da bilinir.
Yukarıda özellikleri verilen asit ile ilgili;
I. TNT yapımında kullanılır.
II. Kimyasal formülü HNO3 tür.
C) I ve II
III. Deterjan yapımında kullanılır.
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve III
E) I, II ve III
R
İ
T
12. Midede salgılanan asit miktarı fazla olursa midede
8. Aşağıdakilerden hangisi H2SO4’ün kullanım alanlarından değildir?
yanma hissi belirir.
A) Gübre yapımında
B) Boya sanayiinde
C) Patlayıcı yapımında
D) Pil yapımında
Bu durumda;
I. CH3COOH
K
E
II. NaHCO3
E) Cam yapımında
C) I ve II
III. Ba(OH)2
N
R
Ö
9. H2SO4 (sülfirik asit) ile ilgili;
I. Konsantre olanının üzerine su dökmek çok tehlikelidir.
II. Nem çekici özelliktedir.
III. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı açığa çıkar.
Körfez Yayınları
maddelerinden hangileri kullanılabilir?
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
C) 3
D) 4
E) 5
10. I. Nem çekicidir.
Formülü
A) Hidroklorik asit
HCl
B) Kezzap
HNO3
C) Çamaşır sodası
Na2CO3
D) Kireç taşı
CaCO3
E) Sirke asidi
H3PO4
14. Aşağıdaki yanlışlardan hangisi yanlıştır?
II. Gübre üretiminde kullanılır.
A) KOH arap sabunu ve şampuan yapımında kullanılır.
III. Suda çözünmesi sırasında ısı açığa çıkar.
B) Amonyak (NH3) boya, ilaç ve gübre yapımında
kullanılır.
Yukarıda verilenlerden hangileri HNO3 ve H2SO4
asitleri için ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  II ve III
Cevap Anahtarı 1.D
C) I ve II
E) I, II ve III
V. Pt ve Au ‘a etki eder.
B) 2
D)  II ve III
B) Yalnız II
13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
IV. Kezzap olarak da bilinir.
A) 1
A) Yalnız I
2.B
C)H2SO4 akülerde kullanılır.
C) I ve II
D) NaOH yumuşak sabun yapımında kullanılır.
E) Ca(OH)2 - su karışımı badana yapımında kullanılır.
E) I, II ve III
3.A
4.E
5.E
6.B
7.E
8.E
9.C
10.E
11.C
12.D
13.E
14.D
10. Sınıf
Genel
KİMYA
05
Asitler - Bazlar - Tuzlar
4. Asit yağmurlarının etkisini en aza indirmek için;
1. I. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı
II. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal) kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
III. Ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
hangi tedbirler alınabilir?
Yukarıda verilen tehlike işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zehirli madde
B) Patlayıcı madde
C) Zararlı madde
D) Aşındırıcı madde
E) Odaya izinsiz girilmez.
I. Endüstriyel faaliyetlerin kontrolsüz uygulanışı
II. Fosil yakıtların aşırı tüketimi
III. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
hangilerine neden olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D)  I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden
olmaz?
A) SO2
B) SO3
D)  NO2
C) N2O5
E) H2O buharı
B) Yalnız II
D)  I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
K
E
N
R
Ö
2. Asit yağmurlarına;
R
İ
T
A) Yalnız I
5. Sofra tuzu ilk olarak keşfedilen tuzdur.
Bu tuzu doğada
I. Denizlerde çözünmüş halde
II. Kaya tuzu şeklinde
III. Kurumuş iç denizlerin yataklarında
hangi hallerde bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. - En çok deterjan üretiminde kullanılır.
-
17. yüzyılda keşfedilmiş olup, Glouber tuzu olarak
da bilinir.
Yukarıda örnekleri verilen tuz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) NaCl
B) Na2SO4
D)  MgCO3
C) KNO3
E) KCl
05
Asitler - Bazlar - Tuzlar
7. NaNO3 (sodyum nitrat) tuzu
11. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?
I. Deterjan sanayiinde
A)CaSO4.2H2O
: Çimento yapımında
III. Gübre sanayiinde
B) CaCO3
: Seramik yapımında
alanlarından hangilerinde kullanılır?
C)NH4Cl
: Kuru pil yapımında
D)NH4NO3
: Cam endüstrisinde
E) Al2(SO4)3
: Atık su veya içme suyu arı-
tımında
II. Cam, tekstil, boyama sanayiinde
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve II
8. C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. H2SO4
R
İ
T
II. Na2CO3
III.CaCO3
Yukarıda verilen tuzlardan hangileri cam hamurunun oluşturulmasında kullanılır?
B) I ve II
D)  II ve III
K
E
C) I ve III
E) I, II ve III
I. Ağır soda
: Na2CO3
II. Glauber tuzu
: Na2SO4
III. Yemek sodası
: Na2CO3
IV. Güherçile
: KNO3
V. Jips
: CaSO4.2H2O
A) (NH4)3PO4
B) 2
C) 3
D) 4
C) NH4NO3
E) KNO3
13. Amonyum nitrat olarak bilinen, patlayıcı yapımında
kullanılan, asidik özellik gösteren tuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) NH4Cl
Yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesinin formülü
doğrudur?
A) 1
B) CaSO4
D)  NaNO3
N
R
Ö
9. lanılmaz?
Körfez Yayınları
A) Yalnız II
12. Aşağıdaki tuzlardan hangisi gübre yapımında kul-
B) (NH4)3N
D)  NH4NO3
E) 5
10. Potasyum nitrat (KNO3) tuzu ile ilgili aşağıdaki ifa-
C) NH4NO2
E) (NH4)2SO4
14. Halk arasında nişadır olarak da bilinir. Asidik özellikte-
delerden hangisi yanlıştır?
dir.
A) Güherçile olarak bilinir.
B) Gübre yapımında kullanılır.
Kuru pil yapımında kullanılan bu tuz aşağıdakilerden hangisidir?
C) Havai fişek yapımında kullanılır.
A) CaCO3
B) NH4Cl
D)  KNO3
D) Dinamitin hammaddesidir.
C) CaSO4
E) (NH4)3PO4
E) Suda iyi çözünür.
Cevap Anahtarı 1.C
2.C
3.E
4.E
5.E
6.B
7.E
8.D
9.D
10.D
11.D
12.B
13.D
14.B
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
Karışım iki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi ile oluşur.
5.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karışımdır?
Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla
oluşan heterojen karışımlara aerosol karışımlar denir.
Buna göre, duman, sis, tunç, alkollü su, deodorant
karışımlarından kaç tanesi aerosol karışımdır?
A) Buzlu su B) Etil alkol
C) Sodyum klorür tuzu D) Oksijen gazı
A) 1
B) 2
B) Süt
D) Duman
E) 5
R
İ
T
Aşağıda verilen karışımların hangisi koloitlere
örnek verilebilir?
B) Kolonya
C) Meyve salatası
C) Benzin
K
E
E) Hava
D) Tebeşirli su
E) Tuzlu su
N
R
Ö
Süspansiyon : Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip
dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.
7.
Emülsiyon : Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde
heterojen dağılmasıyla oluşan karışımladır.
Süspansiyon
Emülsiyon
Aşa­ğı­da verilen çözeltiler seyreltik olandan derişik
olana doğru sıralandığında hangisi doğru olur?
Buna göre, aşağıda verilen süspansiyon ve emülsiyon örneklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Tebeşir tozu - Su
Zeytinyağı - Su
B) Ayran Benzinli su
C) Çamurlu su
Mayonez
(XCl tuzunun 40 oC de çözünürlüğü 60 g/100 g sudur.)
D) Kumlu su
Karbontetraklorürlü su
A) I , II , III
E) Süt
Kolonya
Aşağıda verilen karışımların bileşenleri hangisinde
yanlış olarak verilmiştir?
Karışım
B) II , I , III
D) I, III , II
8.
4.
D) 4
A) Süt
Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?
A) Sis
3.
C) 3
E) Çelik
6.
2.
06
Karışımlar
C) III , II , I
E) II , III , I
K2CO3 ka­tı­sı­nın ( 20 oC) su­da çö­zü­nür­lü­ğü 80 g/100 g
su dur.
Aşa­ğı­da­ki çö­zel­ti­le­rin han­gi­si doy­muş­tur?
Bileşenleri
A) 20 oC de 200 g su + 80 g K2CO3
A) Kolonya
Etil alkol – Su
B) 20 oC de 150 g su + 90 g K2CO3
B) Sirke Asetik asit – Su
C) 20 oC de 50 g su + 20 g K2CO3
C) Tunç
Bakır – Kalay
D) 20 oC de 10 g su + 8 g K2CO3
D) Pirinç
Bakır – Çinko
E) 20 oC de 25 g su + 15 g K2CO3
E) 14 ayar altın
Altın – kükürt
06
Karışımlar
9.
13. % 20 lik 400 g çözeltinin kütlece yarısı buharlaştırı-
NaCl nin su­da çö­zü­nür­lü­ğü 30 oC de 36 g NaCl/100 g
su ­dur.
lırsa yeni oluşan çözelti % kaçlık olur?
Bu­na gö­re, aşağıda verilen maddeler ile hazırlanan
çözeltilerden hangisi bir miktar daha NaCI katısı
çözebilir?
B) 40,0
C) 70,1
D) 80,4
E) 90,9
A) 33,3
14. % 30 luk 200 g çözeltiye 20 g tuz eklenip 60 g su bu-
R
İ
T
harlaştırılıyor.
Yeni oluşan çözelti yüzde kaçlıktır?
A) 40
B) 50
C) 60
K
E
çö­zü­nen içe­rir?
A) 20 g tuz + 80 g su içe­ren çö­zel­ti
N
R
Ö
B) % 10 luk 100 g çö­zel­ti
C) % 2 lik 500 g çö­zel­ti
D) 20 gram doy­muş çö­zel­ti
E) 10 gram doy­ma­mış çö­zel­ti
Körfez Yayınları
10. Aşa­ğı­da­ki çö­zel­ti ör­nek­le­rin­den han­gi­si da­ha faz­la
D) 70
E) 80
15. 300 g % 30 luk X çözeltisine kaç gram % 40 lık X
çözeltisi eklenirse yeni çözelti % 36 lık olur?
A) 600
B) 450
C) 300
D) 200
E) 100
11. % 20 lik 200 gram doymuş NaCl çö­zel­ti­nde çözünmüş olarak bulunan NaCl kütlesi kaç gramdır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 60
E) 80
16. % 20 lik 20 gram çö­zel­ti­ye 20 gram ka­tı, 80 gram
saf su ila­ve edil­di­ğin­de olu­şan son çö­zel­ti­nin küt­
le­ce yüz­de­si ne olur?
A) 20
12. % 40 lık 200 gram X çö­zel­ti­ne aynı sıcaklıkta 40 gram
B) 30
C) 40
D) 60
E) 80
saf X tuzu eklenerek çözülüyor.
Çözeltinin son durumda kütlece derişimi % kaçtır?
A) 20
B) 30
Cevap Anahtarı 1.E
C) 40
2.E
3.E
D) 50
4.E
5.C
E) 60
6.A
7.C
8.D
9.D
10.A
11.C
12.D
13.B
14.B
15.B
16.A
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1. - X saf maddedir.
-
07
Karışımlar
4. I. Mürekkep - Su
Y emülsiyondur.
II. Alkol - Su
Buna göre;
III. Naftalin - Su
Yukarıdaki karışımlardan hangileri heterojendir?
I. Y maddesinin farklı noktalarındaki yoğunluk değerleri farklıdır.
A) Yalnız I
II. X tek cins atom içerir.
B) Yalnız II
D)  I ve III
III. X kimyasal yöntemlerle, Y fiziksel yöntemlerle
ayrıştırılabilir.
B) Yalnız II
D)  II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
R
İ
T
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
K
E
5. Bir çözeltinin oluşumunda çözünme sürecinde çözü-
N
R
Ö
2. I. Gazoz
II. Alkollü su
III.Pirinç
IV.Çelik
V. Süt
VI. Boya
3. nen ve çözücü tanecikleri arasında iyon-dipol etkileşimi
oluşmaktadır.
Buna göre, çözünen ve çözücü çifti;
Çözücü
I. H2O NaCl
II. C2H5OH
III.H2O
(1H , 6C , 8O ,
A) 2
A) Yalnız I
C) 4
D) 5
HCl
KNO3
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
Yukarıdakilerden kaç tanesi homojen karışımdır?
B) 3
Çözünen
E) 6
17Cl
,
11Na
,
20Ca)
B) Yalnız II
D)  I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
I. Hava
II. Pirinç
6. Benzer maddeler benzer maddeyi çözer.
III. Naylon
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi çözeltidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda iyi
çözünür?
A) Tiner
B) CCl4
D) Toluen
C) C6H6
E) NaCl
07
Karışımlar
7. Aşağıda verilen örneklerden hangisinin dağıtan ve
11. Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisi yanlıştır?
dağılan fazları yanlıştır?
Çözücü Çözünen
Örnek
Örnek Karışım
Dağıtan
Faz
Dağılan
Faz
A) Sıvı
Katı
Şekerli Su
B) Gaz
Sıvı
Gazoz
A) Mayonez
Sıvı
Katı
C) Katı
Katı
Çelik
B) Tebeşir tozu-su
Sıvı
Katı
D) Sıvı
Sıvı
Kolonya
C) Benzen-su
Sıvı
Sıvı
E) Gaz
Gaz
N2–O2 gaz karışımı
D) Sis
Gaz
Sıvı
E) Su-etil alkol
Sıvı
Sıvı
12. Çözeltiler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
R
İ
T
A) Çözeltilerin yoğunlukları değişkendir.
B) Çözeltinin kütlesi çözünen ve çözücünün kütlesinin
toplamına eşittir.
C) Çözeltilerin hacmi her zaman çözücü ve çözünenlerin toplamına eşittir.
8. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?
B) Buzlu su
D)  Paslı demir
K
E
C) Alkol-su
E) Madeni para
E) Çözelti homojen karışımdır.
N
R
Ö
9. Aşağıda dağılan ve dağıtan fazları verilen maddelerden hangisi yanlış verilmiştir?
Dağılan faz
Dağıtan faz
A) Jöle
Katı
Sıvı
B) Mayonez
Sıvı
Sıvı
C) Duman
Gaz
Gaz
D) Krema
Katı
Sıvı
E) Volkanik küller
Katı
Gaz
D) Çözeltinin kaynama noktası sabit değildir.
Körfez Yayınları
A) Tuz-şeker
13. Çözeltilerle ilgili olarak
I. Su molekülleri tarafından çevrilerek meydana
gelen çözünmeye hidratasyon denir.
II. Çözününen maddeninin taneciklerinin suyu çevrelemesine solvatasyon denir.
III. Çözeltiler tek fazlı karışımlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
14. NaCl katısının suda çok iyi çözünmesi ancak yağda
çözünmemesi,
I. Su ve NaCl nin polar yapıda olması.
II. Su ve NaCl arasında Van der Waals kuvvetlerinin
etkili olması.
10. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım türlerinden herhangi birine ait değildir?
A) Kan
B) Mayonez
D)  Duman
III. Yağ ve NaCl nin polarlık bakımından birbirine benzememesi.
C) Pas
E) Sis
verilenlerden hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Cevap Anahtarı 1.B
2.C
3.D
4.D
5.E
6.E
7.B
8.B
9.C
10.C
C) I ve III
E) I, II ve III
11.B
12.C
13.D
14.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1. 4.
I. Süt
II. Jöle
III. Gazoz bir çözelti olup dağılan faz sıvı, dağıtan faz
gazdır.
Yukarıdaki karışımların hangilerinde dağılan faz
sıvı haldedir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I, II ve III
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) Yalnız III
B) Yalnız II
K
E
5. Z–H2O
I. Sıvı aerosol
N
R
Ö
X(s)
II. Katı aerosol
III. Kolloidal karışım
Yukarıda kaynama noktaları farklı saf X , Y ve Z sıvılarına ait şekle göre;
C) I ve II
R
İ
T
D) I ve III
Y(s)
I. Buz-su karışımı, heterojen görünümlü bir maddedir.
II. Sis sıvı aerosole örnektir.
III. Mayonez
2. 08
Karışımlar
E) I, II ve III
Örnek
Bulut, sprey
Duman, tozlu hava
Mayonez, süt
Yukarıda karışım türlerine verilen örneklerden hangileri doğrudur?
I. Sıvıların aynı sıcaklıktaki yoğunlukları arasında dz > dy > dx ilişkisi vardır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
II. Z sıvısı suda çözünerek homojen karışım oluşturur.
C) I ve II
E) I, II ve III
III. Y - Z karışımı emülsiyondur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
E) II ve III
6. I. Homojen madde: Tuzlu su, alaşımlar, çinko
II. Heterojen karışım: Buzlu su, yağ-su karışımı
III. Saf madde: O2 gazı, şeker
3. Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı cins taneciklerden meydana gelir?
A) Bronz
B) 24 ayar altın
D) Kolonya
E) Krema
C) Çelik
Yukarıda verilenlerden hangileri doğru örneklendirilmiştir?
A) Yalnız II
D)  II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
08
Karışımlar
7. I. Buzlu su
11. Çözünen madde taneciklerinin su molekülleri ile
çevrilmesi olayına ne denir?
II. Pas
III. Lehim
Yukarıda verilen maddelerden hangileri saf (arı)
maddedir?
A) I ve II
B) Yalnız II
D)  I ve III
A) Solvatasyon
B) Hidratlaşma
C) Kristallendirme
D) Damıtma
E) Elektroliz
C) Yalnız I
E) I, II ve III
12. Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin hangisinde
8. moleküller arasında iyon - indüklenmiş dipol etkileşimi görülür?
I. Tuz - şeker karışımı
II. Naftalin - su karışımı
III. Alkol - su karışımı
B) C2H5OH ve H2O
C) KCl ve H2O
D) CH4 ve HCI
E) LiBr ve CH4
Yukarıda verilen karışımlardan hangileri bir karışım
olup emülsiyon değildir?
B) I ve II
D)  II ve III
K
E
C) I ve III
E) I, II ve III
N
R
Ö
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
9. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır?
Örnek
Sınıfı
A) Mayonez
Koloit
B) Süt
Emülsiyon
C) Duman
Süspansiyon
D) Sis
Sıvı aerosol
E) Kan
Koloit
R
İ
T
A) NaCl ve C2H5OH
13. Aşağıda verilen kimyasal türler arasında oluşan
baskın etkileşim türlerinden hangisi doğru olarak
verilmiştir?
Kimyasal Türler
Etkileşim Türü
A)H2O - NaCl
İyon - dipol
B) H2 - H2O
Dipol - dipol
C)NH3 - H2O
Dipol - indüklenmiş dipol
D)H2O - CO İndüklenmiş - indüklenmiş
dipol
dipol
E) K+ - H2O
İyon - indüklenmiş dipol
14. I. Plastik boya-su
Katı - sıvı homojen karışım
II. Bulut ve deodorant
III. Etil alkol-su
10. Aşağıda verilen maddelerden hangisi birbiri içeriB) BF3 - H2O
C) NH3 - H2
D) CH3Cl - H2O
Sıvı - sıvı homojen karışım
Yukarıda verilen örneklerden hangilerinin karışım
türleri yanlıştır?
sinde iyi çözünür?
A) CCl4 - HCl
Gaz - sıvı heterojen karışım
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) CH3OH - CH4
Cevap Anahtarı 1.E
2.E
3.B
4.C
5.E
6.C
7.A
8.E
9.C
10.D
11.B
12.E
13.A
14.A
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
09
Karışımlar
4.
Aşa­ğı­da­ki ifa­de­ler­den han­gi­si yan­lış­tır?
A) Sı­cak­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı çö­zün­me hı­zı­nı ar­tı­rır.
10 oC de doy­gun 226 g doygun çö­zel­ti 40 oC ye ısı­tıl­
dı­ğın­da tek­rar doy­gun ol­ma­sı için kaç g X ge­re­kir?
A) 17
B) Ka­tı mad­de­yi toz ha­li­ne ge­tir­me ka­tı­nın çö­zü­nür­lü­
ğü­nü de­ğiş­tir­mez.
B) 34
C) 60
D) 30
E) 45
C) Çö­zel­ti­yi ka­rış­tır­ma, ka­tı mad­de­nin da­ha kı­sa sü­re­
de çö­zün­me­si­ni sağ­lar.
D) Doy­gun tuz çö­zel­ti­si­ne ay­nı sı­cak­lık­ta tuz ila­ve­si
çö­zel­ti yo­ğun­lu­ğu­nu de­ğiş­tir­mez.
E) Doy­muş bir çö­zel­ti­ye çö­zü­cü ila­ve­si maddenin
çö­zü­nür­lü­ğü­nü ar­tı­rır.
5.
R
İ
T
K
E
2.
Yandaki grafikte X in çö­zünür-­
lü­ğü ba­sınç ile ar­tar­ken Y nin
çözünürlüğü de­ğiş­me­mek­te­
dir.
N
R
Ö
Bu­na gö­re,
I. X gaz ola­bi­lir.
III. Y ka­tı ola­bi­lir.
han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve III
Yukarı­da çö­zü­cü ve çö­zü­nen mik­tar­la­rı ve­ri­len
çö­zel­ti­le­rden han­gi­le­ri doy­gun­dur?
A) Yal­nız II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
II. Y gaz ola­bi­lir.
6.
C) I ve II
C) I ve II
E) I ve III
80 oC de­ki doy­gun çö­zel­ti 10 oC ye so­ğu­tu­lur­sa 21 g X
di­be çö­kü­yor.
Bu­na gö­re, baş­lan­gıç­ta bu­lu­nan su küt­le­si ne­dir?
E) II ve III
A) 50
B) 77,5
C) 80
D) 100
E) 200
Çözünürlük (g/100 g su)
X
55
7.
30
13
Bu­na gö­re;
10
40
80 Sýcaklýk ºC
I. Çö­zel­ti doy­ma­mış­tır.
Aşa­ğı­da­ki 3, 4, 5, 6, ve 7 nu­ma­ra­lı so­ru­la­rı yukarıdaki
gra­fi­ğe gö­re ce­vap­la­yı­nız.
3. 100 g su ile ha­zır­la­nan 80 oC de­ki doy­gun çö­zel­ti
küt­le­si kaç gram­dır?
A) 113
40 oC de 50 g su kullanarak 60 g su-X karışımı elde
ediliyor.
B) 130
C) 155
D) 100
E) 180
II. Çö­zel­ti aşı­rı doy­muş­tur.
III. Çö­zel­ti tam doy­gun ol­muş­tur.
ifadelerinden han­gi­le­ri doğ­ru olur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve III
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
09
Karışımlar
8.
12. 120 gram NaOH yeterli miktarda su ile çözülerek
X maddesine ait çözünürlük sıcaklık grafiği yanda verilmiştir.
Çözünürlük (X g / 100 g su)
70
ağırlıkça %w/w 20 lik 500 ml çözeltinin yoğunluğu
nedir?
20°C de 40 gram suda 10
gram X maddesi çözünmüştür.
30
A) 0,9
X
B) 1,02
C) 1,2
D) 1,5
E) 1,68
20
20
30
Sýcaklýk(°C)
30 °C de çözeltinin doygun olabilmesi için kaç
gram daha X katısı ilave edilmelidir?
A) 8
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
13. Hacim-ağırlıkça %w/V 15 lik 2 litre çözelti hazırlamak
R
İ
T
için;
II. 300 gram katı suda çözülerek hacmi 2 litreye
tamamlanır.
9. Aşağıda verilen çözeltilerden hangisi diğerlerine
yargılarından hangileri doğrudur?
Çözünen(g)
A) 
25
6
B)
75
21
C)
100
18
D)
200
48
E)
400
80
A) Yalnız I
N
R
Ö
D)  II ve III
Körfez Yayınları
Çözücü(g)
III. 4 litre %w/V 30’luk çözeltinin yarısını buharlaştırma
K
E
göre daha derişiktir?
Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi
kaçtır?
C) 12
D) 13
C) I ve II
E) I, II ve III
ifade edilir.
200 gram NaOH çözeltisi karıştırılıyor.
B) 11,5
B) Yalnız II
14. Çözelti içinde çözünen madde miktarı değişik birimlerle
10. Kütlece % 10’luk 300 gram NaOH çözeltisi ile % 15 lik
A) 11
I. 2 litre suda katı çözünür.
Buna göre;
I. 100 gram suda 25 g madde çözülerek hazırlanan
çözelti ağırlıkça % 20 dir.
E) 14
II. 0,6 ppt lik şeker çözeltisinin 100 kilogramında 60
gram şeker çözünmüş olarak bulunur.
III. 1000 g suda 1 miligram (10-3 g) tuz çözünürse
çözeltinin derişimi 1 ppm dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
11. %w/w15 lik NaOH çözeltisinin öz kütlesi 1,2 g/cm3 dür.
A) Yalnız I
500 mL NaOH çözeltisinde kaç gram NaOH katısı
yeterli miktarda suda çözünmelidir?
A) 60
B) 78
Cevap Anahtarı 1.E
C) 90
2.D
3.C
D) 105
4.B
B) Yalnız II
D)  II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) 125
5.B
6.A
7.A
8.E
9.B
10.C
11.C
12.C
13.B
14.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
10
Karışımlar
1. 29 ppt NaCl çözeltisi hazırlamak için 2,5 litre alkole
5. kaç gram NaCl eklenmiştir? (dAlkol = 0,8 g/mL)
A) 8,5
B) 29
C) 58
D) 116
E) 174
I. Derişimi yüksek olan tarafa basınç uygulanarak osmoz olayı tersine çevrilerek su arıtılır.
II. Kış aylarında yolların tuzlanması ile suyun donma
noktası düşürülür.
III. Isıtılan bir doymamış tuz çözeltisinin doygun oluncaya kadar sıcaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) 0,35
C) 0,60
D) 0,92
E) 3
K
E
N
R
Ö
3. Çözeltiler için;
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)  I ve II
4. Buna göre, X in mol kütlesi kaçtır?
A) 29
B) 38
C) 44
D) 58
E) 116
E) I ve III
II. Hücre içi derişimi hücre dışı derişiminden küçük
olan çözelti hipertoniktir.
III. Hipotonik ortamda osmoz hücre içine olur ve hücre
şişerek deplazmoliz gerçekleşir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
D)  II ve III
(X katısı suda moleküler çözünmektedir.)
C) Yalnız III
I. Hücre içi ve hücre dışı derişimi eşit olan çözelti
izotoniktir.
A) Yalnız I
E) I, II ve III
çözeltinin kaynama sıcaklığı ile 1 kg suda 2 mol şeker
çözülerek hazırlanan çözeltinin kaynama sıcaklığı eşittir.
II. Buhar basıncı sıvının miktarına ve kabın hacmine
bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
6. 500 gram suda 58 gram X katısı çözülerek hazırlanan
I. Çözünenin kimyasal özelliğine bağlı olmayan
ancak birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı olan
özelliklere koligatif özellikler denir.
III. Uçucu sıvıların buhar basıncı yüksektir.
B) Yalnız II
D)  II ve III
Buna göre, havuzdaki klor derişimi kaç ppm dir?
A) 0,30
R
İ
T
A) Yalnız I
2. 100 ton su alan bir havuzda klor miktarı 30 gramdır.
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
7. Çözünürlüğü endotermik olan doymamış BaSO4
çözeltisini doyurmak için;
I. Çözeltiyi soğutmak
II. Katı BaSO4 eklemek
III. Sabit sıcaklıkta su buharlaştırmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
D)  II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
10
Karışımlar
8.
12. Sulu çözeltilerde kaynama noktası yükselmesi ile
Özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki saf su ve
tuzlu su ile ilgili olarak,
ilgili olarak,
I. Tuzlu suyun buhar basıncı daha düşüktür.
I. Çözünen maddenin iyon sayısına bağlıdır.
II. Saf suyun buharlaşma hızı daha fazladır.
III. Tuzlu suyun kaynarken sıcaklığı daha yüksektir.
III. Çözünen maddenin molaritesine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
9.
II. Çözücünün cinsine bağlıdır.
D) II ve III
A) Yalnız I
C) I ve II
yarý geçirgen zar
13.
I. Kay­na­ma nok­ta­sı en
bü­yük olan Z çö­zel­ti­si­dir.
K
E
II. Sı­cak­lık art­tık­ça çö­zel­ti­le­rin bu­har ba­sın­cı ar­tar.
Saf
su
III. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en bü­yük olan Z
çö­zel­ti­si­dir.
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
yarý geçirgen zar
Saf
su
1mol
NaCl
yarý geçirgen zar
Saf
su
II
1mol
Al(NO3)3
III
Yukarıda özdeş kaplarda bulunan bazı çözeltiler ve saf
su arasına yarı geçirgen bir zar konularak çözeltilerin
osmotik basınçları karşılaştırılıyor.
Buna göre, saf su geçişi dengeye geldiğinde saf
su ve çözelti arasında meydana gelen yükseklikler
a­şa­ğı­dakilerden hangisindeki gibi olur?
A) I > II > III
10. 1000 gram suda 1 mol şeker çözündüğünde donma
noktası 1,86 °C azalır.
1mol
C6H12O6
I
Körfez Yayınları
N
R
Ö
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur? ( Pdış = 1 atm dir.)
B) Yal­nız II
R
İ
T
Bu­na gö­re;
A) Yal­nız I
E) I, II ve III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
1 atm dış basınçta X, Y ve Z çö­zel­tile­ri­ne ait bu­har­ ba­sın­cı
sıcak­lık gra­fi­ği yanda verilmiştir.
B) I ve II
B) I = II = III
D) II > III > I
C) III > II > I
E) I > III > II
200 gram suda kaç gram şeker çözünürse donma
noktası 5,58 °C azalır?
(şekerin mol kütlesi = 180 gramdır. )
A) 24
B) 56
C) 82
D) 90
E) 108
14. Osmotik basınç ve osmoz olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yarı geçirgen zardan belirli taneciklerin geçmesidir.
11. Heterojen bir karışımda faz ayrımının önüne geçmek için,
B) Su molekülleri az yoğun ortamdan çok yoğuna
geçer.
I. Tanecikleri toz haline getirmek
C) Tuzlu sulardan saf su elde etme yöntemlerinden
biridir.
II. Emülgatör kullanmak
III. Karışımı oluşturan maddelerde çözünmeyen bir
madde ilave etmek
D) Hücre içi ve dışı izotonik ise meydana gelir .
E) Yoğun olan tarafta su miktarı artar.
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I ve III
Cevap Anahtarı 1.C
2.A
C) II ve III
E) I, II ve III
3.E
4.E
5.E
6.D
7.E
8.E
9.C
10.E
11.A
12.E
13.C
14.D
10. Sınıf
Genel
KİMYA
11
Karışımlar
1.
4.
Yukarıdaki şekilde X katısı su içinde tamamen çökmesi bekleniyor.
Yukarıda bir ayırma sistemi verilmiştir.
Bu yöntemde maddenin hangi özelliği kullanılmıştır?
A) Özkütlenin farklı olması
A) Aktarma (Dekantasyon)
B) Erime sıcaklığının farklı olması
B) Yüzdürme (Flotasyon )
K
E
C) Kaynama sıcaklığının farklı olması
C) Diyaliz
D) Boyutlarının farklı olması
D) Damıtma
E) Çözünürlüklerinin farklı olması
E) Ekstraksiyon (Özütleme)
N
R
Ö
2.
Su­da­ki kum sü­zü­le­rek ay­rı­lır.
5.
Aşa­ğı­da­ki­le­rin han­gi­sin­de ay­nı yön­tem kul­la­nıl­ma­
lı­dır?
I. Zey­tin­ya­ğı – su
II. Pet­rol
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) I, II ve III
B) Ayrımsal kristallendirme
C) Buharlaştırma
D) Süzme
E) Santrifüjleme
Karışım
Yöntem
I. Farklı sıcaklıklarda su­da­ki çö­zü­nür­lük­le­ri­farklı olan tuz karışımı
II. Ka­tı - sıvı heterojen karışımı
III. Uçu­cu ol­ma­yan bir ka­tı­nın,
Da­mıt­ma
sı­vı­da çö­zün­me­siy­le olu­şan
ho­mo­jen ka­rı­şım
A) Yal­nız I
Sıvı - katı heterojen karışımlarda katı süzgeç kağıdından geçecek kadar küçük ise merkezcil kuvvet
yardımıyla süzgeçten geçecek taneciklerin çökmesi
sağlanır.
Bu işleme ne ad verilir?
A) Ayrımsal damıtma
Aşa­ğı­da­ki ka­rı­şım­la­rı bi­le­şen­le­ri­ne ayır­mak için,
karşı­la­rın­da ve­ri­len yön­tem­ler­den han­gi­le­ri doğ­ru­
dur?
III. Te­be­şir to­zu – su
3.
R
İ
T
Sonra üstte kalan sıvı bulandırılmadan dikkatlice
başka bir kaba ayrılıyor bu işleme ne denir?
Süz­me
B) Yal­nız II
D) I ve II
6.
Ay­rım­sal
kris­tal­len­dir­me
C) Yal­nız III
E) I, II ve III
“Be­lir­li şart­lar­da mad­de­le­ri bir­bi­rin­den ayır­ma­ya ya­ra­
yan özel­lik­le­re ayırt edi­ci özel­lik­ler de­nir.”
Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si mad­de­ler için
ayırt edi­ci özel­lik ola­maz?
A) Yo­ğun­luk B) Eri­me nok­ta­sı C) Kay­na­ma nok­ta­sı
D) Küt­le­si
E) Çözünürlük.
11
Karışımlar
7.
A mad­de­si sü­zül­dü­ğün­de B ve C ye dö­nü­şü­yor.
11.
B mad­de­si yal­nız bir cins atom­dan oluş­mak­ta­dır.
C de arı mad­de­dir.
Bu­na gö­re;
II. B bi­le­şik­tir.
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri ke­sin­lik­le doğ­ru­dur?
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) I, II ve III
Bakır tanecikleri - sülfür tozları içeren bir karışım şekildeki su-yağ karışımı bulunan kaba ekleniyor.
Sisteme hava verilerek köpüklenmesi sağlanıyor.
Köpükle beraber hafif tanecikler üstten, ağır tanecikler
alttan dışarı alınıyor.
III. C ho­mo­jen­dir.
B) Yal­nız II
I. A bi­le­şik­tir.
A) Yal­nız I
Maddelerin öz kütleleri : Bakır > su > yağ > sülfür
tozları
.
R
İ
T
Bu yönteme verilen ad hangisidir?
8.
A) Yüzdürme (Flotasyon)
Bir ka­tı ile bir sı­vı­dan mey­da­na ge­len ho­mo­jen bir
ka­rı­şı­mı tek­rar aynı ka­tı ve sı­vı­ya ayır­mak için;
B) Dekantasyon (Aktarma)
I. Kristallendirme ve Süz­me
C) Damıtma
K
E
II. Da­mıt­ma
D) Çöktürme
III. Elekt­ro­liz
E) Kristallendirme
iş­lem­le­ri­nin han­gi­le­ri yapılabilir?
B) Yal­nız II
C) I ve II
N
R
Ö
D) II ve III
9.
E) I, II ve III
Ka­rı­şım­lar için;
.
Körfez Yayınları
A) Yal­nız I
12. Aşağıda verilen işlemlerden hangileri tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan ayırma işlemidir?
I. Sı­vı – sı­vı ho­mo­jen ka­rı­şım­lar yo­ğun­luk far­kın­dan
ya­rar­la­nı­la­rak ay­rı­la­bi­lir.
II. Sı­vı – ka­tı ho­mo­jen ka­rı­şım­la­rı süz­geç ka­ğı­dı yar­
dı­mı ile bi­le­şen­le­ri­ne ay­rı­la­bi­lir.
A) Unu eleyerek pirinçten ayırma
B) Küçük zeytinleri büyük olandan elle seçerek ayırma
III. Sı­vı – sı­vı he­te­ro­jen ka­rı­şım­la­rı ayır­ma hu­ni­si yar­
dı­mıy­la ay­rı­la­bi­lir.
C) Çamurlu sudan süzerek temiz suyu ayırma
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız III
D) I ve III
D) Tuzlu suyu kaynatıp buharı soğutarak sudan tuzu
ayırma
C) I ve II
E) I, II ve III
.
E) Kanı diyaliz ederek üre ve hemoglobine ayırma
10. Bir­bi­ri ile ho­mo­jen ka­rı­şa­bi­len iki sı­vı­dan oluş­muş
bir ka­rı­şı­mı bi­le­şen­le­ri­ne ayı­ra­bil­mek için;
13. Mıknatıs ile aşağıdakilerden hangileri ayrılmaz?
I. Süz­me
A) Demir tozu ile bakır tozu
II. Elekt­ro­liz
III. Kay­na­ma nok­ta­sı
B) Kükürt tozu ile Kobalt tozu
özel­lik­le­rin­den han­gi­le­ri kul­la­nı­la­maz?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Nikel metal parçacıkları ile kum
C) Ya­nız III
E) II ve III
D) Demir çivi ile bakır çivi
.
E) Demir tozu ile nikel tozu
Cevap Anahtarı 1.D
2.C
3.E
4.A
5.E
6.D
7.C
8.C
9.B
10.D
11.A
12.D
13.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
4.
I. Fosil kaynaklı, yanabilen bir kayaçtır.
II. Karbon bakımından en zengin olanı turbadır.
III. Başlıca karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin
bileşiminden oluşur.
Kömürün yanması sonucu oluşan ve hava kirliliğine sebep olan aşağıdaki gazlardan hangisi atmosferde sera etkisine neden olur?
A) SO3
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız III
N
R
Ö
III. Bataklığın zamanla üzerinin örtülmesi
E) I, II ve III
II. Kömürün yapısında metaller bulunmaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
D) I ve III
E) I, II ve III
İçindeki nem (su miktarı) en yüksektir.
-
Karbon bakımından fakirdir.
B) Alt Bütümlü Kömür
C) Kok Kömürü
D) Meşe Kömürü
E) Turba
6.
Aşağıdakilerden hangisi kömürün meydana geldiği
ortamlardan değildir?
A) Bataklıklar
B) Çöller
III. Kömürün içerisinde organik kalıntıların yanında
inorganik (kil, sülfürler) maddeler de bulunur.
B) Yalnız II
-
A) Linyit
C) I ve II
I. Kömür, bitki kalıntılarının tabakalar arasında milyonlarca yıl ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin
sonucunda oluşur.
A) Yalnız I
Daha çok bataklık ortamlarda rastlanır.
Yukarıda özellikleri verilen kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen şartlardan hangileri kömürün oluşumu için gereklidir?
B) Yalnız II
-
K
E
II. Nemli ve sıcak iklimin bulunması
3.
E) H2O
R
İ
T
E) I, II ve III
I. Bataklık suyunun pH değeri
D) I ve III
C) N2O3
C) I ve III
5.
A) Yalnız I
B) CO2
D) SO2
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
2.
12
Endüstride ve Canlılarda Enerji
C) I ve II
C) Göller
D) Akarsu taşma ovaları
E) Deltalar
12
Endüstride ve Canlılarda Enerji
7.
10. Ham petrol ile ilgili;
Ham petrolün ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılmasında bileşenlere ait,
I. Çözünürlük
I. Fosil yakıttır.
II. Hidrokarbon karışımıdır.
II. Kaynama noktası
III. Homojen karışımdır.
III. Yoğunluk
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
özelliklerinden hangilerinden yararlanılır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
A) Yalnız I
C) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
R
İ
T
11. Aşağıdakilerden hangisi doğal gazın bileşiminde
bulunmaz?
K
E
Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi ham petrolü bileşenlerine ayırmada kullanılır?
A) Ayrımsal kristallendirme
N
R
Ö
B) Ayırma hunisi
C) Ayrımsal damıtma
D) Ekstraksiyon
E) Dekantasyon
9.
A) CH4
B) C2H6
D) C4H10
Körfez Yayınları
8.
12.
C) C3H8
E) NH3
LPG
Mazot
Benzin
Gazyağı
Petrol eteri
Parafin
Asfalt
Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün bileşiminde
bulunmaz?
Yukarıda ham petrolün damıtılarak ayrılmasında toplanan ürünlerin sırası aşağıdan yukarıya doğru verilmiştir.
Buna göre, hangi ürünler yer değiştirirse sıralama
doğru olur?
A) Azot (N)
B) Kükürt (S)
C) Demir (Fe)
A) Mazot - petrol eteri
D) Magnezyum (Mg)
B) Mazot - Gaz yağı
E) Sodyum (Na)
C) LPG - Petrol eteri
D) Benzin - Mazot
E) Gaz yağı - Parafin
Cevap Anahtarı 1.C
2.E
3.D
4.B
5.E
6.B
7.A
8.C
9.E
10.D
11.E
12.A
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
Aşağıdaki alkan bileşiklerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü
4.
Alkanların genel formülü CnH2n+2
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alkan sınıfı bir
bileşik değildir?
Adı
A) CH4
Metan
B) C2H6
Etan
C) C4H10
Bütan
D) C5H12
Pentan
E) C6H14
Oktan
A) CH4
B) C2H6
H
K
E
H
C
H
Alken türü hidrokarbon bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
N
R
Ö
B) Genel formülü CnH2n dir.
E) Örnek olarak etilen (eten) verilebilir.
3.
H
H
C
C
H C
C H
C
H
C
H
Yukarıda açık formülü verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Benzendir.
B) Kapalı formülü C6H6 dır.
C
H
H
Yukarıda açık formülü ve kısa gösterimi verilen
organik bileşik için;
I. Halkalı yapıdadır.
II. Siklopropandır.
III. Genel formülü CnH2n dir.
C) Karbon atomları arasında en az 1 çift bağ vardır.
D) En küçük üyesi 1 karbonludur.
E) C5H8
R
İ
T
H
C
A) Doymamış hidrokarbon bileşiklerdir.
C) C3H8
D) C4H10
5.
2.
13
Endüstride ve Canlılarda Enerji
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C4H10 bileşiğinin açık formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
H
C)
C
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
B)
H
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
D)
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
C) Aromatiktir.
D) Yapısında 3 tane çift bağ vardır.
E) Siklo alkandır.
E)
H
H
H
H
H
C
C
C
C H
H
H
H
H
C
13
Endüstride ve Canlılarda Enerji
7.
10. CH4 molekülü ile ilgili;
Yapısında amino (–NH2) ve karboksilli asit (–COOH)
grubu bulunan bileşiklere amino asit denir.
I. Alkan sınıfından olup doymuş yapıda bir hidrokarbondur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aminoasittir?
A) C2H5OH
B) NH2CH2COOH
D) C2H4
II. Genel formülü CnH2n–2 dir.
C) C3COOH
III. C ve H atomları arasında polar kovalent bağ bulunur.
E) C6H12O6
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
11. Lewis gösterimi;
II. Oluşumunda C ve H atomları arasında elektronlar
ortaklaşa kullanılarak kovalent bağlar meydana
gelir.
K
E
III. Alifatik ve aromatik olarak sınıflandırılabilir.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
D) I ve III
9.
6C
C) I ve II
H
I. C atomları arasında 2 çift bağlayıcı elektron vardır.
E) I, II ve III
III. Doymamış yapıda bir hidrokarbondur.
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
C C
II. Genel formülü CnH2n dir.
N
R
Ö
A) Yalnız I
H şeklinde olan bir bileşikle ilgili;
H
H
E) I, II ve III
R
İ
T
Hidrokarbonlarla ilgili;
I. Sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşur.
C) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
atomu ile ilgili;
I. Katman - elektron dizilimi 2 – 4 tür.
12.
II. Lewis yapısında 2 tane ortaklanmamış elektronu
vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
Doymamış
Hidrokarbonlar
(II)
Doymuş
Hidrokarbonlar
(Alkanlar)
(I)
III. Lewis yapısı C şeklindedir.
A) Yalnız I
Alifatik Hidrokarbonlar
C) I ve II
Benzen
E) I, II ve III
Naftalin
Siklo
hekzan
(IV)
(III)
(V)
Yukarıda verilen grafikte numaralandırılmış yerlerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1
Cevap Anahtarı 1.E
2.D
3.E
4.E
5.E
6.E
7.B
B) 2
8.E
C) 3
9.D
D) 4
10.D
11.E
E) 5
12.C
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
H
H
4.
H
C
H
14
Endüstride ve Canlılarda Enerji
C
C
I.
H
H
II.
CH2
Yukarıda verilen bileşikle ilgili;
I. Alifatik yapıda hidrokarbondur.
CH
CH3
III.
II. Kapalı formülü C3H6 dır.
III. Aromatik hidrokarbondur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
K
E
N
R
Ö
Y
Bileşikleri ile ilgili;
I. Her ikisi de alifatik yapıda hidrokarbondur.
II. X, siklohekzan, Y benzendir.
III. X doymuş, Y ise doymamış hidrokarbondur.
5.
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
B) CH4
E) I, II ve III
C) CH3COOH
D) CH3OH
E) C) I ve II
E) I, II ve III
6.
X: CH3CH2CH2CH3
H
H
Y: CH3 – CH – CH3
C
H
H
CH3
C) I ve II
Aşağıdakilerden hangisi organik bileşik değildir?
A) H2CO3
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
X
R
İ
T
Yukarıda verilenlerden hangilerinin genel formülü
CnH2n dir?
yargılarından hangileri doğrudur?
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
I. X’in polarlanabilirliği Y den daha yüksektir.
Bileşiği ile ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Etan olarak bilinir.
B) Doğal gazın en önemli bileşenidir.
II. Y nin genel formülü CnH2n + 2 dir.
III. X in kaynama noktası Y ninkinden daha düşüktür.
C) Doymuş yapıda hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) C atomları ve H atomları arasında elektronlar
ortaklaşa kullanılmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) Genel formülü CnH2n + 2 dir.
14
Endüstride ve Canlılarda Enerji
7.
10. Kapalı formülü C3H6 olan bir bileşik ile ilgili;
Adı
Açık Formülü
H
H
C C
I.
H
H
Asetilen
II.
Sikloalken
I. Sikloalkandır.
II. Yapısında ikili bağ vardır.
III. Alifatik yapıda bir hidrokarbondur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
III. H
C
C
A) Yalnız I
Etin
H
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Yukarıda açık formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
R
İ
T
11. Çekirdek yükü (proton sayısı) 8 olan Oksijen
atomu ile ilgili;
I. Lewis yapısı O şeklindedir.
H
H
C
III.O2 molekülünde 2 çift bağlayıcı elektron vardır.
K
E
C H
C
C
yargılarından hangileri doğrudur?
C
H
II. Değerlik elektron sayısı 2 dir.
H
C
H
A) Yalnız I
Yukarıda verilen bileşikler ilgili;
D) I ve III
N
R
Ö
I. Aromatik hidrokarbondur.
II. Kapalı formülü C6H12 dir.
III. Doymamış hidrokarbondur.
IV. Alifatik yapıdadır.
V. Alken sınıfındandır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1
9.
B) 2
CH2
OH
CH2
OH
C) 3
D) 4
Körfez Yayınları
8.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
Bileşik
E) 5
Adlandırma
A)
CH3
Toluen
B)
NH2
Anilin
Piridin
C)
Bileşiği ile ilgili;
I. Suda çözünür.
N
II. Suya göre daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
D)
Siklohekzen
E)
Benzen
III. Otomobil radyatörlerinde antifriz olarak kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Cevap Anahtarı 1.C
2.D
C) I ve II
E) I, II ve III
3.C
4.B
5.A
6.A
7.C
8.B
9.E
10.C
11.D
12.D
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
15
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Glikoz molekülü ile ilgili;
I. Fotosentezin ana ürünlerinden biridir.
4.
CO2 + 4H2 → X(g) + 2H2O
Tepkimesi ile ilgili;
II. Hücresel solunumda başlangıç maddesidir.
I. X gazı etan (C2H6) dır.
III. Bir monosakkarittir.
II. X gazı biyogaz ve doğal gazın bileşiminde bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
III. Metan bakterileri dönüşümde önemli bir rol oynar.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
R
İ
T
B) Yalnız II
D) II ve III
K
E
5.
2.
Aşağıdakilerden hangisi nişasta içermez?
N
R
Ö
A) Mısır
B) Pirinç
D) Patates
3.
Biyogazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hammaddesi artık organik maddelerdir.
B) Fermantasyon sonucu açığa çıkar.
C) Zehirli bir gazdır.
D) Bileşiminde % 80’e yakın oranda C2H6 gazı bulunur.
E) Oluşumunda metan bakterileri önemli rol oynar.
OH
CH2
OH
E) I, II ve III
bileşiği ile ilgili;
I. Bir polialkoldür.
C) Un
E) Pudra Şekeri
CH2
C) Yalnız III
II. Kapalı formülü C2H6O2 dir.
III. Diğer bir adı gliseroldür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
6.
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
I. Etil alkol, şekerin oksijensiz ortamda fermentasyonu yoluyla elde edilir.
II. Zymas enzimi sayesinde glikoz, etil alkole dönüştürülür.
III. Glikozun enzimatik tepkimesi sonucu etil alkol ve
CO2 gazı açığa çıkar.
yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
15
Endüstride ve Canlılarda Enerji
7.
10. Metanolün(CH3OH) molar yanma ısısı (∆H) – 726 kj
Sirke ile ilgili;
dür.
I. Hammaddesi üzüm ve bünyesinde şeker bulunan
Buna göre 6,4 gram CH3OH’ın oksijenle tamamen
yanması sonucu kaç kj ısı açığa çıkar? (C:12 , O:16 , H:1)
meyvelerdir.
II. Sulu çözeltisi bazik özelliktedir.
III. Alkol ve asetik asit fermantasyonuyla elde edilir.
A) 145,2
B) 290,5
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
X
D) 580,8
Zymas
Enzimi
E) I, II ve III
I. Glikozun fermantasyonudur.
II. X, C6H12O6 dır.
N
R
Ö
III. Olayın bir diğer adı alkol fermantasyonudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
9.
H
H
H
C
C
H
H
C) I ve II
E) I, II ve III
II. C2H5OH
CH2 OH
III.
CH2 OH
İspirtonun yapısında bulunur.
Üzümün fermantasyonuyla
elde edilir.
Kolonya yapımında kullanılır.
Yukarıda bileşiklere ait verilen açıklamalardan
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
OH
12.
C) I ve II
E) I, II ve III
I. Hayvansal atıklar
II. Bitkisel atıklar
III. Organik içerik şehir ve endüstriyel atıklar
Bileşiği için;
Yukarıdakilerden hangileri biyogaz üretiminde kullanılır?
I. Etil alkol olarak adlandırılır.
II. Sulu çözeltisinin pH değeri 7 den büyüktür.
A) Yalnız I
III. Monoalkoldür.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.E
B) Yalnız II
D) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap Anahtarı 1.E
Açıklama
K
E
I. CH3OH
Tepkimesi ile ilgili;
B) Yalnız III
R
İ
T
11. Bileşik
2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP
A) Yalnız II
E) 604
C) Yalnız III
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
C) 306,6
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.D
4.D
5.B
6.E
7.D
8.E
9.C
10.A
11.C
12.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
16
Endüstride ve Canlılarda Enerji
4.
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Karbonhidratlarla ilgili;
I. Vücudun enerji gereksiniminin büyük çoğunluğunu
karşılar.
A) Biyodizel, fosil kaynaklı yakıttır.
B) Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
II. Yeterli alımı, proteinin enerji için kullanımını önler.
C) Dalga enerjisi, tarım alanlarına, insan ve hayvanların yaşam alanlarına zarar vermez.
III. Vücutta yeterli su ve elektrolit tutulmasını sağlar.
IV. Fazla alındığında karaciğerde glikojen ve keton
olarak depolanır.
D) Jeotermal enerji kaplıcalarda kullanılır.
E) Nükleer enerji fisyon ve füzyon tepkimelerinden
açığa çıkan enerjidir.
R
İ
T
V. Yapılarında aldehit ve keton grubu bulunur.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1
2.
5.
X
A) Atmosferde en yüksek seviyede bulunan gazlardan biridir.
N
R
Ö
B) Zehirli olmadığından havayı kirletici olarak ele alınmaz.
A) Rüzgar enerjisi
B) Dalga enerjisi
C) Biyoenerji
D) Jeotermal enerji
E) Biyodizel enerji
D) 4
E) 5
O
C
C
OH
Bir aminoasit molekülünün yapısı yukarıda verilmiştir.
Buna göre, aminoasit molekülü ile ilgili;
I. X, NH2 (amino) grubudur.
II. Amfoter özelliktedir.
III. Proteinin yapıtaşıdır.
E) Atmosferde miktarı fazla artarsa küresel soğumaya neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir, temiz enerji
kaynaklarından değildir?
H
R
C) Güneşten geçip yeryüzünden yansıyan bazı ışınları soğurma etkisi vardır.
3.
C) 3
K
E
CO2 gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
D) Sera etkisine neden olur.
B) 2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi proteinin görevlerinden
değildir?
A) Enzim ve hormonların yapısına katılır.
B) Kanın osmotik basıncını dengeler.
C) Vücudun tamir ve onarımında görevlidir.
D) Pıhtılaşmada görevli fibrinojen bir proteindir.
E) DNA ve RNA nın yapısında bulunur.
16
Endüstride ve Canlılarda Enerji
7.
10.
I. Galaktoz
I. Pepsin
II. Fruktoz
II. Tripsin
III. Glikoz
III. Kimotripsin
IV. Sakkaroz
IV. Erepsin
V. Laktoz
8.
V. Lipaz
Yukarıda verilen karbonhidratlardan kaç tanesinin
genel formülü CnH2nOn değildir?
Yukarıda verilen enzimlerden kaç tanesi protein
sindiriminde görevlidir?
A) 1
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
N
R
Ö
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
D) Yağ
Körfez Yayınları
III. Genel formülleri CnH2nOn dir.
12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında
nişasta bulunmaz?
A) Sakkarin
B) Buğday
D) Pirinç
E) 5
R
İ
T
K
E
A) Karbonhidrat
II. Sakkaroz, çay şekeri, fruktoz meyve şekeri olarak
da bilinir.
9.
D) 4
hücre zarından geçer?
I. Her ikisi de disakkarittir.
D) I ve III
C) 3
11. Aşağıdakilerden hangisi sindirime uğramadan
Sakkaroz ve fruktoz ile ilgili;
A) Yalnız II
B) 2
Sindirim Organı
I. Ağız
C) Patates
C) Protein
E) Vitamin
Salgılanan Enzim
Pityalin (Amilaz)
II. Mide
E) Makarna
B) Nişasta
Pepsinojen
III. İnce bağırsak
Erepsin
Yukarıda verilen sindirim organlarından salgılanan
enzimler hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Cevap Anahtarı 1.A
2.A
3.C
4.E
5.E
6.E
7.B
8.A
9.A
C) I ve III
E) I, II ve III
10.D
11.E
12.E
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
4.
Su ile ilgili;
I. Vücudumuzun %70 i sudur.
Aşağıdakilerden hangileri sert suların olumsuz
etkileri arasında yer alır?
I. Kalorifer sistemlerinde tıkanmalara ve ısı iletiminin
azalmasına neden olması
II. Dünyadaki suyun büyük kısmı tatlı sudur.
III. Yer üstünde bulunan tatlı su miktarı yer altında
bulunandan daha fazladır.
II. Çaydanlık gibi su ısıtma kaplarında kireç oluşumu
III. Temizlikte harcanan sabun-deterjan miktarının artması
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
2.
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
K
E
N
R
Ö
II. Dış fırçalama, traş olma gibi temizlik sırasında
musluğu açık bırakmamak
B) I ve III
D) II ve III
Alman sertliğine göre, 0-8 arası yumuşak su, 9-12
orta, 13-30 sert sudur.
Arıtma işlemine gelen suyun 100 mL’sinde 56 mg CaO
bulunmaktadır.
Bu suyun bileşimindeki CaO kaç mg/100 mL su
değere düşürülürse orta yumuşaklıkta su elde
edilmiş olur?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 26
E) 50
E) I, II ve III
6.
Aşağıdaki sularda eşit mol sayıda verilen maddeler
bulunmaktadır.
I. CaCO3
I. NaBr
II. N2NO3
II. NH4CI
III.NaHCO3
III. MgCO3
IV. Mg(NO3)2
IV.CaO
B) I ve III
D) I ve IV
E) I, II ve III
1 Alman sertliği 10 mg CaO/1000 mL(1L) sudur.
C) I ve III
Aşağıdaki kimyasallardan hangileri suyun sertliğini arttırır?
A) I ve II
C) I ve III
5.
III. Araç ve çevre temizliğini bir kovaya doldurduğumuz su ile yapmak.
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
Su israfını önlemek için,
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
R
İ
T
A) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Tuvalet sifonlarının su hacmini azaltmak.
3.
17
Kimya Her Yerde
C) II ve III
E) III ve IV
Buna göre, hangileri sert su olarak tanımlanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I , III ve IV
C) II ve IV
E) I , II , III
17
Kimya Her Yerde
7.
11. Aşağıdakilerden hangileri hazır gıdalarda kullanı-
I.Na+1
II.
lan katkı maddelerindendir?
Mg+2
I. Renklendirici
III.Ca+2
II. Koruyucu
IV.HCO3–
III. Kıvam arttırıcı
Yukarıdaki iyonlarda hangileri suda sertlik oluşturur?
A) I ve II
8.
B) II ve III
D) II, III, IV
IV. Pastörizasyon
C) I, II ve III
A) I ve III
E) I, II, III ve IV
B) I ve IV
D) I, II ve III
II. Elektrolitik temizleme
12. Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltılmış gösterimi
III. Yükseltgenme
hangisidir?
IV. Çökme havuzları
K
E
A) FAO
V. Kaagülasyon
Yukarıdaki su temizleme yöntemlerinden kaç tanesi kimyasal yöntemdir?
C) 3
D) 2
E) 1
I. Izgara ve süzgeçler
II. Yükseltgenme
III. Çökme havuzları
IV. Havalandırma
B) WHO
D) E-CODE
Körfez Yayınları
B) 4
N
R
Ö
9.
E) II, III ve IV
R
İ
T
I. Nötralleştirme
A) 5
C) II ve III
C) DSO
E) WBC
13. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdadır?
A) Buğday
V. Koagülasyon
B) Şeker pancarı
D) İnek sütü
C) Soya
E) Küp şeker
Yukarıdaki su temizleme yöntemlerinden kaç tanesi mekanik yöntemdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
14. Aroma : Koku veren maddedir. Temel bileşendir.
Koruyucu : Bozunmayı hızlandırır. Katkıdır.
10.
I. Klor
Kıvam artırıcı : Sıvının akışkanlığını azaltır.
II. Brom
Emülsifiyer : Su ve yağların karışmasını sağlar.
III. KMnO4
E kodu : Gıda maddelerinin temel bileşenlerini ifade
etmek için verilmiş kodlardır.
IV. Ozon
V. H2O2
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi sularda dezenfektan olarak kullanılır?
A) 1
B) 2
Cevap Anahtarı 1.C
C) 3
2.E
3.E
D) 4
4.E
B) 2
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
E) 5
5.B
6.D
7.D
8.B
9.C
10.E
11.D
12.B
13.E
14.C
10. Sınıf
Genel
KİMYA
18
Kimya Her Yerde
1.
Aşağıdakilerden hangisi sabundur?
A)C17H35COONa
B) C12H25ONa
C)Na2CO3
D)C12H25OSO3Na
E) NaClO
4.
Sabunlar sert sulardaki Ca2+ ve Mg2+ iyonları ile etkileşerek çökelirler.
Bu olayın denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2C12H25OH + Ca2+ → (C12H25OSO3)2Ca + H2O
B) 2C17H35COONa + Ca2+→ (C17H35COO)2Ca + 2Na+
C)(C17H35COO)2Ca + 2Na+→ 2C17H35COONa + Ca2+
R
İ
T
D)Na2CO3 + Ca+2 → CaCO3 + 2Na+
E) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
OSO3 Na+
2. K
E
X
Y
Yukarıda verilen bileşik için
I. X kısmı hidrofil uçtur.
N
R
Ö
II. Y kısmı hidrofob uçtur.
III. Sabundur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
o
C
O
O
III. Yapısında hidrofil ve hidrofob uç vardır.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
6.
B) PP (polipropilen)
C) Poliamid (PA)
I. Sabunun hidrofob kısmı kir ile etkileşir.
D) Kevlar
II. Sabunun hidrofil kısmı su ile etkileşir.
E) Stiren
III. Sabunun polar kısmı kir ile etkileşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi polimer malzeme değildir?
A) PVC (polivinilklorür)
Şekildeki bilgilere göre
D) II ve III
II. Vücut temizliğinde kullanılır.
H
H
3.
Sabun ve deterjanlarla ilgili;
I. Organik bileşiklerdir.
C) Yalnız III
Kir
A) Yalnız I
5.
18
Kimya Her Yerde
7.
11. Aşağıda verilen denklemlerden hangisi bir yağların
Aşağıda formülü veya adı verilen bileşiklerden
hangisi ile ilgili bilgi yanlıştır?
Formülü-Adı
alkalilerle sabunlaşma tepkimesidir?
I.C12H25OSO3H + NaOH → C12H25OSO3Na + H2O
Sınıfı-görevi
A)Na2CO3
Çamaşır sodası
II.(C17H35CO2)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35CO2Na +
B) LABSA tuzu
Anyonik yüzey aktif madde
C) NaBO3.H2O
yüzey aktif madde
D) NaOCl
Çamaşır suyu
E) HCl
Tuzruhu
C3H5(OH)3
III.(C17H35CO2)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35CO2K +
C3H5(OH)3
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
II. Sert sularda bile iyi sonuç verirler.
B) Deterjanlar bitkisel yağlardan elde edilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri deterjanlar için
doğru sabun için yanlıştır?
C) I ve III
E) I, II ve III
N
R
Ö
9.
I. Sabun çözeltisi bazik özelliktedir.
II. Çamaşır suyu çözeltisi asidik özellik gösterir.
K
E
III. Çamaşır sodası çözeltisi nötr özellik gösterir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Çamaşır sodası kirleri sabunlaştırarak temizler.
D) Deterjanlar genelde sentetiktir.
E) Sabun yapımında C sayısı 18 üstü olanlar tercih
edilmez.
Körfez Yayınları
D) II ve III
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Çamaşır sodası : Na2CO3
D) Oksijenli çamaşır suyu : NaClO
E) Deterjan : C12H25OSO3Na
C) Yalnız III
E) II ve III
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlaç dışında deriye sürülen maddelere kozmetik
denir.
formülü yanlış verilmiştir?
B) Arap sabunu : C17H35COOK
B) Yalnız II
D) I ve III
10. Aşağıda verilen temizlik maddelerinden hangisinin
I. Daha iyi temizlik yapmak için çamaşır suyu ve tuz
ruhu karıştırılmalıdır.
III. Çamaşır suyunun dezenfektan özelliği vardır.
E) II ve III
A) Beyaz sabun : C17H35COONa
13.
II. Renkli çamaşırlar için klorlu çamaşır suyu kullanılır.
C) Yalnız III
R
İ
T
A) Çamaşır suyu beyaz çamaşırları ağartmak için
kullanılır.
III. Yapılarında polar ve apolar kısımlar vardır.
B) I ve II
E) II ve III
12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Çevre kirliliğine daha çok neden olurlar.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Deri vücudun ısısını ve su dengesini kontrol eder.
C) Saç boyası, jöle, losyon, deodorant kozmetik ürünleridir.
D) Kozmetiklerdeki yararlı maddelere paraben örnek
verilebilir.
E) Kozmetikler deri yoluyla vücuda karışabilir.
Cevap Anahtarı 1.A
2.D
3.B
4.B
5.E
6.E
7.C
8.B
9.E
10.D
11.E
12.B
13.D
14.D
10. Sınıf
Genel
KİMYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi sıvayı meydana getiren
maddelerden değildir?
A) Çimento
B) Çakıl (agrega)
D) Su
C) Kum
E) Kireç
2.
Çimento içerisinde bulunan sönmüş kireç Ca(OH)2
zamanla suyunu kaybedip havadaki CO2 ile CaCO3
katısını oluşturarak sertleşir.
Bu olayın kimyasal denklemi aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
19
Kimya Her Yerde
B) Ca(OH)2 + H2O → Ca2+ + 2OH–
C)Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
D)Ca(OH)2 + CO2 → CaO + H2O
E) CaCO3 + H2O → CaO + H2CO3
Aşağıdakilerden hangisi camın ana bileşenidir?
A)Na2CO3
B) CaCO3
C)SiO2
D)Al(OH)3
E) Pb2O3
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
A) CaO + H2O → Ca(OH)2
4.
3.
Aşağıdakilerden hangisi camın kullanım alanının
geniş olmasındaki nedenlerinden değildir?
A) Çevreyi kirletmez.
B) Geri dönüşüm yapılabilir.
C) Temizlenmesi kolaydır.
D) Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
E) HF asiti ile tepkime verir.
5.
Kullanım alanları elektrik ampulü, floresan ampulü, sürahi ve pencere camları olan cam türünün
adı denir?
A) Boroksilat camı
B) Alüminyumsilikat camı
C) Silisyum camı
D) Soda camı
E) Kurşun camı
6.
Aşağıdakilerden maddelerden hangisi camın kimyasal yapısını bozar?
A)HCl
B) H2SO4
C)HF
D)HNO3
E) CH3COOH
19
Kimya Her Yerde
7.
10. I. Kireç taşının ısısal bozunması ile sönmemiş kireç
Aşağıdakilerden hangisi yaygın malzemeler arasında yer almaz?
elde edilir.
CaO + CO2 → CaCO3
A) Sönmüş kireç
B) Sönmemiş kireç
C)Seramik
II. Sönmemiş kireç su ile tepkmeye girerek söndürülür ve sönmüş kireç elde edilir.
D) Yağlı ve su bazlı boyalar
E) Demir
CaO + H2O → Ca(OH)2
III. Sulu sönmüş kireç ile karbondioksit birleşerek
kireçtaşı elde edilir.
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin tepkimesi
doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
R
İ
T
D) II ve III
8.
Kirecin endüstride camdan inşaat sektörüne kadar
birçok alanında kulanılma sebebi;
II. Doğada bulunması ve ucuz elde edilmesi
11. Harcın yapısında aşağıdaki maddelerden hangisi
III. Dolgu maddesi, su tutucu ve yapıştırıcı etki taşıması
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
9.
Sönmüş ve sönmemiş kirecin kimyasal formülü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Sönmüş Kireç
Sönmemiş Kireç
A)Ca(OH)2
CaO
B) CaO
Ca(OH)2
C)CaO2
CaO
D)CaO
CaO2
E) CaCO3
Ca(OH)2
Cevap Anahtarı 1.B
2.C
3.E
4.D
5.D
kullanılmaz?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?
E) I, II ve III
K
E
I. Üretimin kolaylığı,
C) I ve III
A) Kireç
B) Kum
C) Çimento
D) Su
E) Kil
12. Kırılma sırasında etrafa dağılmadığından için otomobillerde yaralanmalara neden olmadığı için kullanılır.
Kullanım alanlarından birisi de hırsızlık gibi olaylara
karşı güvenliktir.
6.C
Yukarıda anlatılan cam çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kristal cam
B) Optik cam
C) Lamine cam
D) Boroksilat camı
E) Soda camı
7.E
8.E
9.A
10.D
11.E
12.C
10. Sınıf
Genel
KİMYA
20
Kimya Her Yerde
1.
Aşağıda verilenlerden hangisi toprağın gübrelenmesi sonucunda oluşan etkilerinden değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olmayan kimyasal maddelerdendir?
A) Verim ve elde edilen ürünün miktarı artar.
A)NaOH
B) Toprağın pH değeri değişir.
B) H2SO4
C) Yeraltı suları kirlenir.
C)Na2S
D) Erozyonla toprak kaybına neden olur.
D)Na2CrO4
E) Topraktaki mikroorganizmalar azalır.
E) C2H5OH
2.
Su kirliliğini azaltmak için hangileri yapılabilir?
I. İnsanlar bilinçlendirilmelidir.
II. Atık sular arıtılarak bırakılmalıdır.
N
R
Ö
III. Suyu az kullanan otomatik makinalar teşvik edilmelidir.
3.
A) Yalnız I
D) I ve IV
B) I ve II
II. Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları
III. Fabrikalarda baca filtresinin veya arıtma tesislerinin olmaması
Nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve
cilde kayganlık hissi verir. İnsan dokusuna zarar verici
etkisi vardır. Kostik soda veya sudkostik de denir.
Yukarıda genel özellikleri verilen kimyasal madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A)NaOH
B) H2SO4
C)C2H5OH
D)Na2S
E) Na2CrO4
A) Yalnız I
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Aşağıda verilenlerden hangileri hava kirliliğinin sebepleri olarak gösterilir?
I. Düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin
kalorifer sistemlerinde kullanılması
IV. Çöp ve lağım sularının temiz su kaynaklarına ulaşması engellenmelidir.
R
İ
T
K
E
5.
D) II ve III
6.
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önlemek için
alınan önlemlerdendir?
A) Kömür yakılması yaygınlaştırılmalıdır.
B) Otomobillerin kullanımının artması sağlanmalıdır.
C) Sanayi tesislerinin seçiminde şehir merkezleri ön
planda tutulmalıdır.
D) Yeni yerleşim birimlerinde merkezi ısınma sistemleri kullanılmalıdır.
E) Motorlu taşıtlarda doğalgaz yerine benzin kullanılması özendirilmelidir.
20
Kimya Her Yerde
7.
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi havayı
kirleten gazlardandır?
A) 8
8.
11. I. Nükleer enerji
NH3 , NO , O3 , CO , O2 , CO2 , N2 , SO2 , H2S
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?
A) Yapay gübrelerin aşırı ve biliçsiz kullanılması
II. Rüzgar enerjisi
III. Gelgit enerjisi
IV.Güneş enerjisi
V. Jeotermal enerji
Yukarıda verilen alternatif enerji kaynaklarından
hangileri ülkemizde kullanılmaktadır?
A) I ve III
B) II, IV ve V
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V
B) Hava kirliliğine neden olan gazlar
C) Kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan toprağa verilmesi
E) Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması
A) Nükleer
D) Güneş
C) Jeotermal
E) Rüzgar
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir enerji kaynaklarından değildir?
II. Petrol
III. Elektrik enerjisi
IV.Kömür
Yukarıdaki enerjiler çevreye zararlı ve çevreye zararsız olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
E
9.
B) Kömür
Çevreye zararlı
A) I – II
B) II – IV
B) Lineer alkil sülfonat (LAS)
C) Fosfatlar
D) Sabunlar
E) Alkil benzen sülfonat (ABS)
I – III
C) I – III
II – IV
D) III – IV
I – II
E) I – II – III
IV
2. Atık kontrolü toprak kirliliğini azaltır.
3. Güneş enerjisi yenilebilir enerji kaynağıdır.
4. CO2 gazının atmosferde fazla olması sera etkisi
yapar.
5. ClFC gazları ozon tabakasının delinmesine neden
olur.
Cevap Anahtarı 1.D
III – IV
1. Yenilebilir enerji kaynakları hava kirliliğine neden
olmaz.
lerin yapısında yer alan bileşenlerden hangisi çevre kirliliği açısından daha az zararlıdır?
A) Lineer alkil benzen sülfonatlar (LABSA)
Çevreye zararsız
13. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
10. Aşağıdaki temizlik maddelerinden veya bu madde-
R
İ
T
12. I. Jeotermal enerji
D) Yerleşim alanlarında çıkan evsel atıklar
2.E
3.A
4.E
5.E
6.D
A) 1
7.C
8.E
B) 2
9.B
C) 3
10.D
D) 4
11.B
12.C
E) 5
13.E
Download

KİMYA