NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI
1. I. Kaza anında emniyet kemeri olmayan yolcunun ön
camdan fırlaması.
II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilmesi.
III. Masa üzerinde duran vazonun masa örtüsü hızla
çekildiğinde masa üzerinde kalıp devrilmemesi.
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sebebi eylemsizlik
kanunuyla açıklanır?
( I, II ve III )
2. I. Maddenin durumunu koruma eğilimine eylemsizlik
denir.
II. Bir cisme net bir kuvvet uygulanıyorsa cisim eylemsizliğini devam ettirir.
III. Aracın aniden hızlanması sırasında koltukta oturan
yolcuların geriye doğru hareket etmesi eylemsizlik
prensibinden dolayıdır.
Eylemsizlikle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
( I, II ve III )
3. Şekildeki 100 g kütleli dinamometre
ile 1 kg kütleli cisim tartılıyor.
Buna göre,
I. Dinamometre 10 N değerini gösterir.
II. Dinamometreye elin uyguladığı
kuvvet 11 N dur.
III. Dinamometre dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde dengededir.
yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 ms2)
( I, II ve III )
4. Şekilde yatay ve sürtünmesiz
yüzeydeki cisim sabit hızla
belirtilen yönde hareket
etmektedir.

v : sabit 
F1
F3

F2
Buna göre,
I. Cisme hareket yönünde net bir kuvvet etki etmektedir.
II. F1 > F2 dir.
III. F3 > F1 dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
( II ve III )
v : sabit
5. Şekilde yatay ve sürtün- 
F
=12
N
3
mesiz yüzeydeki cisim,
üzerine uygulanan kuvvetlerin etkisinde belirtilen yönde sabit hızla, hareket etmektedir.


F1 =8 N
F2 =?
Buna göre, F2 kuvveti kaç N dur?
(4N)
1
6. Cismin üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel
toplamının sıfır olması cismin dengede olması
demektir.
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki bir cismin
hareketi ile ilgili,
I. Hızı artarak hareket edebilir.
II. Sabit hızlı hareket edebilir.
III. Hızı azalarak hareket edebilir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
( I ve III )
7.
F
Y
X
F
F
X
Z
A) Hızlanan
8.
Y
Z
Yavaşlayan
Hızlanan
İlk hızlarının yönleri şekildeki gibi verilen X, Y ve Z
cisimlerine yine şekillerde belirtilen yönde kuvvetler
uygulanıyor.
B) Yavaşlayan
Hızlanan
Hızlanan
C) Hızlanan
Yavaşlayan
Yavaşlayan
D) Hızlanan
Hızlanan
Yavaşlayan
Buna göre, cisimlerin bundan sonraki ilk hareket
durumları için ne söylenebilir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
E) Sabit hızlı
Yavaşlayan
Sabit hızlı
F
m
m
K
L
KL
yatay
Sürtünmesiz yatay düzlemde m kütleli cisim F kuvvetinin etkisinde hareket etmektedir. Cisim L ye gelince
F kuvveti kaldırılıyor. Cismin KL arasındaki ve L den
sonraki hareketi için ne söylenebilir?
L’ den sonra
A) Sabit hızlı
Sabit hızlı
B) Yavaşlayan
Hızlanan
C) Hızlanan
Yavaşlayan
D) Yavaşlayan
Sabit hızlı
E) Hızlanan
Sabit hızlı

F
9. Şekildeki sürtünmesiz yol üzerinm
de m kütleli cisim yola paralel bir
yatay
F kuvvetinin etkisinde sabit
ivmeyle hızlanmaktadır. F kuvvetinin şiddeti sıfır
olmayacak şekilde düzgün azaltılırsa cismin bundan
sonraki hareketi nasıl olur?
10. Sürtünmesiz yatay düzlemde
durmakta olan cisim 4 N şiddetindeki kuvvetin etkisinde
kalıyor.
8 kg

F =4 N
Cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?
( 1/2 )

11. Yatay ve sürtünmesiz düzm=?
F =40 N
lem üzerinde duran m kütleli
cisim, şekildeki gibi yola
paralel ve büyüklüğü 40 N
olan F kuvvetinin etkisinde 10 m/s2 lik ivme ile hızlanmaktadır.
Buna göre, cismin kütlesi kaç gramdır?
( 4000 g )
A) Hızlanmaya devam eder.
B) Yavaşlar ve durur.
C) Yavaşlar, durur ve ters yönde harekete geçer.
D) Sabit hızla hareketini sürdürür.
E) Önce yavaşlar sonra sabit hızla hareket eder.

12. Sürtünmesiz yatay bir F =10 N
2
6 kg
zemindeki 6 kg kütleli
cisme F1 ve F2 kuvvetleri
zıt yönlerde şekildeki gibi uygulanıyor.

F1 =34 N
Kuvvetlerin büyüklüğü şekilde verildiğine göre, cismin
ivmesi kaç m/s2 dir?
( 4 m/s2)
13.
2m
X
F
2m
Y
2F
m
Z
3F
Kütleleri sırasıyla 2m, 2m ve m olan X, Y, Z cisimlerine F, 2F ve 3F kuvvetleri uygulanıyor.
Buna göre, cisimlerin aX, aY ve aZ ivmeleri arasındaki
ilişki nedir? (Sürtünmeler önemsenmiyor.)
( aZ>aY>aX )
14.
2m
K
4F
m
L
2F
3m
M
3F
Sürtünmesiz yatay zeminde 4F, 2F ve 3F kuvvetlerinin etkisindeki 2m, m ve 3m kütlelerinin ivmelerinin
büyüklüğü aK, aL ve aM dir.
Buna göre, aK, aL ve aM nasıl sıralanır?
( aK=aL>aM )
15.
m
F1
4m
F2
2m
F3
Sürtünmesiz yatay düzlemde F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisindeki cisimler aynı büyüklükte ivme ile
hareket ediyorlar.
F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır?
( F2>F3>F1 )
3F
16. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 4F
m
m kütleli cisme 4F ve 3F kuvvetleri etki ettiğinde cisim a ivmesi
ile hızlanıyor. 3F kuvveti zıt yönde etki ederse cismin
ivmesi kaç a olur?
(7)
F
17. Sürtünmesiz yatay düzlemde F
m
kuvveti uygulanan m kütleli cismin ivmesi a dır. F kuvveti
yarıya indirilip kütle 3 katına çıkarılırsa cismin ivmesi
kaç a olur?
( 1/6 )
m=5 kg
18. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan F1 =10 N
F3 =5 N
5 kg kütleli bir cisme F1,
F2 ve F3 kuvvetleri şe- F2 =20 N
kildeki gibi etkiyorlar.
Buna göre, cismin ivmesi kaç m/s2 dir?
( 5 m/s2 )
19. İçindekilerle birlikte toplam kütlesi 1100 kg olan bir
otomobilde motorun uyguladığı kuvvet sabit olup
5500 N dur.
Buna göre, otomobil kaç m/s2 lik ivmeyle hareket
eder?
( 5 m/s2 )
20.
8F
m
K
5F
2m
L
2F
4F
Sürtünmelerin önemsiz olduğu düzlemde m ve 2m
kütleli K ile L cisimleri şekildeki kuvvetlerin etkisindedir. K cismi aK, L cismi aL sabit ivmeleriyle hareket
ettiklerine göre, aK ve aL ivmeleri arasındaki büyüklük
ilişkisi nedir?
( aK = 3aL )
21. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan
2 kg lık cisme F1 ve F2
kuvvetleri şekildeki gibi
etkidiğinde cisim 3 m/s2
lik ivmeyle hareket ediyor.
Hareket yönü
F1
F2 =8 N
2kg
Buna göre, F1 kuvveti F2 kuvveti ile aynı yönde
etkirse cisim kaç m/s2 lik ivmeyle hareket eder?
( 5 m/s2 )
22. Sürtünmesiz
yatay
düzlemde durmakta

F3
olan K cismine F1, F2,
F3 kuvvetleri şekildeki
gibi etkidiğinde K cismi
ivmeli hareket yapmaktadır.

F2
K
hareket yönü

F1
yatay
Buna göre,
I. F1 kuvveti
II. F2 kuvveti
III. F3 kuvveti
niceliklerinden hangileri artarsa cismin ivmesi artar?
( Yalnız F3 )
F2 =10 N
23. Sürtünmesiz yatay düzF1
lemde durmakta olan
F3 =5 N
5 kg
5 kg kütleli cisme F1, F2,
F 3 kuvvetleri şekildeki
gibi etkidiğinde cisim 3 m/s2 lik ivmeyle hareket ediyor.
Buna göre, F1 kuvveti kaç N dur?
( 10 N )
10 N
24. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki kuvvetlerin
etkisinde kalan cismin
ivmesinin büyüklüğü kaç
m/s2 dir?
8N
2N
2 kg
( 3 m/s2 )

F
25. Kütlesi 5 kg olan cisme F
kuvveti
uygulandığında
ivmesi 0,8 m/s2 oluyor.
yatay
Kuvvet 2F yapılır, 2,5 kg kütleli cisme uygulanırsa;
ivme kaç m/s2 olur? (Sürtünmeler önemsizdir.)
( 3,2 m/s2 )
m
26.
v =0
m
m
m
F
F
m
L
K
F
m
M
N
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m kütleli
cisim F kuvveti ile L ye ulaşınca üzerine bir m, M ye
gelince de bir m kütlesi daha yapıştırılıyor.
Buna göre,
I. KL arasındaki ivme a ise LM arasındaki ivme 2a dır.
II. L’ deki hız büyüklüğü N’ deki hız büyüklüğünden
çoktur.
III. Kütleler KL, LM ve MN aralıklarında hızlanır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
( I ve II )
27.
K
F
L
2F

K
4F
L

Şekil-I de K,L cisimleri F, 2F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde a ivmesi ile hızlanıyor. Daha sonra K,
L cisimleri birbirine yapıştırılarak 4F kuvveti ile Şekil-II
deki gibi çekiliyor.
Buna göre, Şekil-II deki cisimlerin ivmesi kaç a olur?
( 4a)
3
28. Sürtünmesiz yaa1
tay düzlemde 10 N
10 N
2m
ve 5 N kuvvetleri
ile çekilen cisim
lerin ivmeleri a1
ve a2 dir.
a1
Buna göre,
oranı kaçtır?
a2
2m
a2
5F
2m

(Şekil-II deki bloklar yapışıktır.)
(4)
a2
a1
29. S ü r t ü n m e s i z
F2
F1
yüzeyde a1 ve
2m
m
a2 ivmeleri ile
hızlanan m, 2m
kütleli cisimlere şekildeki yatay F1 ve F2 kuvvetleri
etkimektedir.
F1
F2
=
2
3
olduğuna göre,
a1
a2
oranı kaçtır?
( 4/3 )
30. Sürtünmesiz yatay
düzlemde hareket
eden X cisminin
ivmesi a, X ile Y
cisminin birlikte
ivmesi a/3 tür.
Y
2
a
X
1
F
F
X
1
a
3
2F
F ve 2F kuvvetleri yatayda olduğuna göre, X ve Y cim1
simlerinin kütleleri oranı,
kaçtır?
m2
( 1/2 )
F= 10 N
31. Sürtünmesi önemsiz bir
5 kg
zeminde 5 kg kütleli cisim
F= 10 N luk kuvvetin etkisinde a1 ivmesi ile hareket
ederken cismin üzerine 5 kg kütleli bir cisim daha
bırakılıyor.
Birlikte hareket eden cisimlerin ivmesi a 2 olduğuna
a
göre, 1 oranı kaçtır?
a2
(2)
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
2
NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI
1. Sürtünmesiz ortamda K
ve L cisimleri iple birbirine bağlanarak F kuvveti
şekildeki gibi uygulanıyor.
K
ip
L
F
İp koptuktan sonra K ve L nin hareketi için ne söylenebilir?
6 kg
4 kg
2. Şekildeki gibi birbiriF= 20 N
ip
ne iple bağlı 6 kg ve
4 kg lık iki kütle,
sürtünmesiz yatay düzlemde durmaktayken, 20 N luk
kuvvetle çekiliyorlar.
Buna göre, cisimler kaç m/s2 lik ivmeyle hareket ederler?
( 2 m/s2 )
4 kg
6 kg
3.
F= 20 N
Şekildeki gibi birbirine iple bağlı 6 kg ve 4 kg lık iki
kütle, sürtünmesiz yatay düzlemde durmaktayken,
20 N luk kuvvetle çekiliyorlar.
Buna göre, cisimler kaç m/s2 lik ivmeyle hareket ederler?
( 2 m/s2 )
4 kg
2 kg
yatay
4. Sürtünmesiz
F
ip
düzlemdeki, bir iple birX
Y
birine bağlanmış olan
4 kg kütleli X cismi ile
2 kg kütleli Y cismine şekildeki gibi F kuvveti etki
ettiğinde Y cisminin ivmesi 3 m/s2 oluyor.
Buna göre, ip koparıldığında X ve Y cisimlerinin
ivmeleri kaç m/s2 olur?
( aX=0 ; aY= 9 m/s2 )
5.
6 kg
3 kg
K
ip
L
F= 50 N
ip
M
Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine iplerle bağlı K,
L ve M cisimlerine şekildeki gibi yere paralel 50 N luk
F kuvveti uygulanıyor. K ve L’nin kütlesi 3 kg ve 6 kg,
sistemin ivmesi ise 5 m/s2 olduğuna göre;
a) M cisminin kütlesi kaç kg dır?
b) K - L arasındaki ip kopunca M cisminin ivmesi kaç
m/s2 olur?
c) L - M arasındaki ip kopunca M cisminin ivmesi kaç
m/s2 olur?
(g= 10 m/s2)
( a) 1 kg ; b) 50/7 m/s2 ; c) 50 m/s2 )
K
L
A) Hızlanan
Hızlanan
B) Sabit hızlı
Sabit hızlı
C) Yavaşlayan
Hızlanan
D) Yavaşlayan
Sabit hızlı
E) Sabit hızlı
Hızlanan
3 kg
2 kg
yatay
6. Sürtünmesiz
ip
X
Y
düzlemdeki X ve Y
cisimlerine F kuvveti
şekildeki gibi etkidiğinde Y nin ivmesi 5 m/s2 olduğuna göre,
F
a) F kuvveti kaç N dur?
b) Cisimleri birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti
kaç N dur?
( a) 25 N ; b) 15 N )
6 kg
7. Birbirine iple bağlı K
F= 30 N
T
K
L
ve L cisimleri sürtünip
mesiz yatay düzlem
üzerinde 30 N luk
yatay kuvvetle çekilirken sistemin ivmesi 3 m/s 2
olmaktadır.
Buna göre,
a) K cisminin kütlesi kaç kg dır?
b) İpte oluşan T gerilme kuvveti kaç N dur?
( a) 4 kg ; b) 12 N )
8.
2 kg
F=
1 10 N
3 kg
T
K
F=
2 30 N
L
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde duran kütlelere
düzleme paralel 10 N ve 30 N luk kuvvetler uygulanıyor. Buna göre,
a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) İpte oluşan T gerilme kuvveti kaç N dur?
( a) 4 m/s2 ; b) 18 N )
9.
1 kg
3 kg
2 kg
T2
F= 30 N
T1
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde duran kütlelere
düzleme paralel 30 N luk kuvvet uygulanıyor.
a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) T1 ve T2 ip gerilmelerinin oranı,
T1
kaçtır?
T2
( a) 5 m/s2 ; b) 3 )
10.
7 kg
5 kg
X
T1
Y
3 kg
T2
Z
F= 60 N
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde duran kütlelere
düzleme paralel 60 N luk kuvvet uygulanıyor.
a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) T1 ve T2 ip gerilmelerinin oranı,
T1
T2
kaçtır?
( a) 4 m/s2 ; b) 5/12 )
F
11. Şekildeki sistemde 1 kg ile 2 kg
kütleleri arasındaki ip gerilme
kuvveti T1, 2 kg ile 3 kg arasındaki ip gerilme kuvveti T2 dir.
1 kg
v:sabit
T1
F kuvveti etkisinde sistem ok
yönünde sabit hızla hareket
T1
ettiğine göre,
oranı kaçtır?
T2
(g= 10 m/s2)
2 kg
T2
3 kg
( 5/3 )
12. 8 kg kütleli cisim sürtünmesiz
düzenekte F kuvveti etkisinde ok
yönünde 2 m/s2 lik ivme ile hareket
ediyor.
F kuvveti kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
F
8 kg
( 96 N )
13. Şekildeki sürtünmesiz makara
sisteminde K ve L cisimlerinin
kütlesi 4 kg ve 6 kg dır.
Sistem
sonra,
serbest
bırakıldıktan
4 kg K
L 6 kg
a) K ve L cisimlerinin ivmelerini,
b) İpteki gerilme kuvvetini hesaplayınız?
( a) 2 m/s2 ; b) 48 N )
14. Şekildeki sürtünmesiz makara
sisteminde iplerle birbirine bağlı
K, L, M cisimlerinin kütleleri 5 kg,
3 kg ve 2 kg dır.
Sistem
sonra,
serbest
L 3 kg
bırakıldıktan
a) L cisminin ivmesini hesaplayı- 2 kg M K 5 kg
nız.
b) K-L arasındaki ipteki oluşan gerilme kuvveti kaç N
olur?
( a) 6 m/s2 ; b) 20 N )
15. Şekildeki sürtünmesiz düzenekte
2 kg ve 3 kg kütleli cisimler hareketsiz tutulmakta iken serbest
bırakılıyor.
2 kg X
Buna göre,
Y 3 kg
a) X cisminin ivmesi kaç m/s olur?
b) Cisimler serbest bırakıldıktan 6 saniye sonra Y cisminin hızı kaç m/s olur?
2
( a) 2 m/s2 ; b) 12 m/s )
16. Şekildeki sürtünmesiz
sistemde durmakta olan
X ve Y cisimlerinin
kütleleri 3 kg ve 2 kg dır.
Sistem serbest bırakılıyor.
3 kg
X
Y 2 kg
Buna göre,
a) Y cisminin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) İpteki gerilme kuvveti kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( a) 4 m/s2, b) 12 N )
17. Şekildeki sürtünme- F= 48 N
siz düzenekte X cismine yatay F= 48 N luk
kuvvet uygulanıyor.
5 kg
X
Y 2 kg
Buna göre,
a) X cisminin ivmesi kaç m/s2 olur?
b) Y cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti kaç
N dur?
(g= 10 m/s2)
( a)4 m/s2 ; b) 28 N )
18. Sürtünmelerin ihmal F= 10 N
edildiği
şekildeki
düzenekte, K cismine 10 N luk bir
kuvvet uygulanıyor.
3 kg
K
L 2 kg
a) Cisimlerin ivmeleri kaç m/s2 dir?
b) K-L arasındaki ipteki gerilme kuvveti kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( a) 2 m/s2 ; b) 16 N )
sürtünmesiz
19. Şekildeki
düzenekte cisimler serbest
bırakıldığında 2 m/s2 lik
ivme ile harekete geçiyor.
X
Y 1 kg
Y cisminin kütlesi 1 kg
olduğuna göre,
a) X cisminin kütlesi kaç kg dır?
b) Cisimler arasındaki ipte oluşan gerilme kuvveti kaç
N dur?
(g= 10 m/s2)
( a) 4 kg ; b) 8 N )
2 kg
20. İplerle bağlı olan K, L,
M cisimlerinin kütleleri
1 kg, 2 kg, 2 kg dır.
Sürtünmelerin ihmal
edildiği şekildeki sistem
serbest bırakılıyor.
M
T1
L 2 kg
T2
K 1 kg
a) T1 ve T2 ip gerilme
kuvvetleri kaç N dur?
b) Cisimler harekete geçtikten bir süre sonra K-L
arasındaki ip koparsa cisimlerin hızları nasıl olur?
(g= 10 m/s2)
( T1 = 12 N , T2 = 4 N )
21. Şekildeki sürtünmesiz sistemde
K, L ve M cisimlerinin kütleleri
eşittir.
K
m
L
T = 10 N
m
m M
K ve L arasındaki
gerilme kuvveti T = 10 N ise, M kütlesinin ağırlığı kaç
N dur?
(g= 10 m/s2)
( 30 N )
22. Sürtünmelerin
önemsiz olduğu
şekildeki sistemde kütleler
aynı anda ser- 3 kg
best bırakılıyor.
2 kg
5 kg
Buna göre, 5 kg lık kütlenin ivmesi kaç m/s2 dir?
(g= 10 m/s2)
( 2 m/s2 )
2m
23. Kütle değerleri m
K
cinsinden verilen
şekildeki cisimler
dengede iken ip, K
noktasından kesi- m
1
lirse 1 ve 2 nolu
cisimlerin
ivmelerinin büyüklükleri
a1
oranı
kaç olur?
a2
(g= 10 m/s2 , sürtünmeler önemsizdir.)
2 m
(3)
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde
F = m.g büyüklüğünde olacak
biçimde 3F, F ve F kuvvetleri m
kütleli cisme uygulanıyor.
F
F
3F
m
Yerin tepkisinin, cisme etki eden net kuvvete oranı
kaçtır? (g: yerçekimi ivmesi)
(1)
2. Kütlesi 6 kg olan bir cisim şekildeki gibi 20 N luk kuvvetin etkisindedir.
Buna göre, yatay düzlemin cisme
gösterdiği tepki kuvveti kaç N dur?
F= 20 N
6 kg
( 40 N )
3. Kütleleri 5 kg ve 10 kg olan
iki cisim şekildeki gibi üst
üste
konulursa,
yatay
düzlemin gösterdiği tepki
kuvveti kaç N olur?
(g = 10 m/s2)
m1= 5 kg
m2= 10 kg
( 150 N )
4. Sürtünmesiz sistemde 8 kg ve
3 kg lık kütleler şekildeki gibi
dengede olduğuna göre, yatay
düzlemin tepkisi kaç N olur?
m 2=3 kg
m1=8 kg
( 50 N )
5. Sürtünmesiz sistemde
yerin 11 kg lık cisme
gösterdiği tepki kuvveti
60 N olduğuna göre, m3
kütlesi kaç kg dır?
m2=3 kg
m3= ?
m 1=11 kg
( 2 kg )
F=
10 N duvar
2
6. K cismine 10 N ve 30 N
büyüklüğündeki kuvvetler
30 N K
şekildeki gibi uygulanıyor. F=
1
Yerin ve duvarın cisme
uyguladığı tepki kuvvetleri eşit olduğuna göre, cismin kütlesi kaç kg dır?
(g= 10 m/s2)
( 2 kg )
3
7. Sürtünmesiz yatay düzlemde 30 N luk kuvvet 30
30 NN
ile itilen X, Y, Z cisimleri
sabit ivme ile hızlanmaktadır.
m
m
XX
3 kg
22kg
kg 3 kg
YY
ZZ
X cisminin kütlesi m ve cisimlerin hızlanma ivmeleri
5 m/s2 olduğuna göre, m kaç kg dır?
( 1 kg )
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan
3 kg ve 2 kg kütleli K ve
L cisimlerine 20 N luk F
kuvveti etki ediyor.
3Kkg
F=
F= 20
20 N
N
K
2Lkg
L
Buna göre
a) Sistemin ivmesi kaç m/s2 dir?
b) K cisminin L’ye uyguladığı etki kuvveti kaç N dur?
c) L cisminin K’ya uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur?
( a) 4 m/s2 ; b) 8 N ; c) 8 N )
kg
kg 55 kg
9. Sürtünemesiz yatay bir
44 kg
Y
F= 18
18 N
N
düzlemde, şekildeki gibi F=
Y
X
X
birbirine
dokunacak
biçimde konmuş 4 kg
kütleli X küpü ile 5 kg’lık kütleli Y küpü 18 N luk yatay
kuvvetle itiliyor.
Buna göre, hareket süresince X küpü Y küpünü kaç
N luk kuvvetle iter?
( 10 N )
6 kg
6 kg 4 kg
10. Sürtünmesiz yatay düzF= 20 N
X 4 kg
F= 20 N
lemdeki 6 kg ve 4 kg
X
Y
Y
kütleli X ve Y cisimlerine
20 N luk kuvvet uygulandığında, Y’nin X’e uyguladığı tepki kuvveti kaç
N dur?
(8N)
 6 kg 4 kg 2 kg
11. Sürtünmesiz
yatay
F
X
Y
düzlemde durmakta
Z
olam X, Y, Z cisimlerinin kütleleri şekildeki gibidir. Bir F kuvveti cisimlere şekildeki gibi
uygulandığında Z cisminin ivmesi 2 m/s2 oluyor.
a) Y’ye etki eden net kuvvet kaç N dur?
b) Y’nin Z’ye etki kuvveti kaç N dur?
c) F kaç N olur?
( a) 8 N ; b) 4 N ; c) 24 N )
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI
1. I. Sporcu kayak yaparken
II. Tren hareket ederken
III. Kurşun kalemle kağıt üzerine yazı yazılırken
Yukarıdaki olayların hangilerinde sürtünme kuvveti
etkilidir?
( I, II ve III )
2. I. Bir cisim hareket halindeyken kinetik sürtünme
kuvvetinin değeri statik sürtünme kuvvetinin en
büyük değerinden küçük olur.
II. Sürtünme kuvveti cismin hareket yönü ile aynı yön
ve doğrultudadır.
III. Sürtünme kuvveti cisimlerin hızlarını artırıcı bir
etkiye sahiptir.
IV. Sürtünme katsayısının birimi Newtondur.
V. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin büyüklüğünden bağımsızdır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
( II, III ve IV )
3. I. Yatayda, yola paralel bir F kuvvetinin etkisindeki
bir cisim durgunsa, cisme etki eden sürtünme
katsayısına statik sürtünme katsayısı denir.
II. Bir cisim hareket halindeyken cisme etki eden
sürtünme katsayısına kinetik sürtünme katsayısı
denir.
III. Bir cisme etki eden sürtünme kuvveti sürtünen
yüzeyler arasındaki tepki kuvveti ile doğru oran
tılıdır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
( I, II ve III )
4. Sürtünmeli yatayda m
kütleli cisim dengededir.
F
2F
m
Buna göre;
I. m kütlesi azaltılırsa cisim 2F yönünde hızlanır.
II. Cisme etki eden sürtünme kuvveti F ile aynı yönde
ve F değerinden büyüktür.
III. 2F kuvveti kaldırılırsa cisim yine dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
( I ve III )
5.
X
2F
Y
F
Z
3F
Özdeş X, Y ve Z cisimleri eşit hızlarla sürtünme
kuvvetinin sabit olduğu yatay düzleme girdiklerinde
şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
X cismi sabit hızla hareket ettiğine göre, Y ve Z cisimlerinin hareketleriyle ilgili ne söylenebilir?
( Y yavaşlar, Z hızlanır )
4
K
2m
6.
L
m
2F
M
F
F
2m
k1
k2
k3
Yatay ve sürtünme katsayıları sırasıyla k1, k2 ve k3
olan düzlemlerdeki K, L, M cisimlerine etkiyen yatay
kuvvetler 2F, F ve F dir.
Cisimler sabit hızlarla ilerlediklerine göre, sürtünme
katsayıları arasındaki ilişki nedir?
( k 1= k 2 > k 3 )
7.
F
Fs1
F
Fs2
F
Fs3
Şekillerdeki birbirine yapıştırılmış özdeş cisimler aynı
zeminde eşit F kuvvetiyle çekilip, hareket ettiriliyorlar.
Buna göre, cisimler ile yer arasındaki sürtünme
kuvveti Fs1 , Fs2 ve Fs3 nasıl sıralanır?
(Fs = Fs = Fs )
1
8.
X
2F
Y
F
2
3
3F
Z
Sürtünmeli yatay düzlemdeki eşit kütleli X, Y ve Z
cisimlerine şekildeki gibi 2F, F ve 3F kuvvetleri uygulanıyor.
Cisimler eşit sürede eşit yollar aldığına göre, cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri FX, FY ve FZ nasıl
sıralanır?
( FZ>FX>FY )

9. Statik sürtünme katsaF
2 kg
yısının maksimum değerinin 0,5 olduğu sürtünmeli yol üzerinde durmakta olan 2 kg kütleli cisme şekildeki gibi 5 N büyüklüğünde bir kuvvet etkiyor.
Buna göre; yatay düzlemle cisim arasında oluşan
sürtünme kuvveti kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
(5N)
4 kg

F
10. Kütlesi 4 kg olan şekildeki
K
K cismine F kuvveti uygulanıyor. Cisimle yatay
düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0,6 dır.
Cisme etki eden sürtünme kuvvetini,
a) F = 20 N ise,
b) F = 24 N ise,
c) F = 30 N ise
hesaplayınız.
(g= 10 m/s2)
( a) 20 N ; b) 24 N ; c) 24 N )
11. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg lık kütleyle düzlem arasındaki
sürtünme katsayısı 0,6
dır.
2 kg
F
k = 0,6
Buna göre, bu cismi hareket ettirebilecek en küçük F
kuvveti kaç N olmalıdır?
(g= 10 m/s2)
( 12 N )
12. Durmakta olan cisimle
yüzey
arasındaki
sürtünme kuvveti 15 N
dur.
F= 10 N
Cisme şekildeki gibi 10 N luk kuvvet uygulandığında
sürtünme kuvveti kaç N olur?
( 10 N )
13. Durmakta olan 5 kg
kütleli bir cisme şekildeki gibi F kuvveti etki
ediyor.
5 kg
F
k = 0,4
Buna göre, cisme etkiyen sürtünme kuvvetinin en
büyük değeri kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( 20 N )
14 . Durmakta olan 5 kg
5 kg
kütleli bir cisimle yatay
düzlem arasındaki statik sürtünme katsayısı
0,7, kinetik sürtünme katsayısı 0,5 tir.
F
Cisme etkiyen F kuvveti artırıldığında cisme etki
eden statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri F1,
kinetik sürtünme kuvveti F2 olduğuna göre, bu
kuvvetlerin değeri kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( F1= 35 N ; F2= 25 N )
15. 25 N luk kuvvetin etkisindeki 5 kg lık cisim sabit
hızla hareket etmektedir.
5 kg
F= 25 N
Buna göre, cisimle düzlem arasındaki sürtünme katsayısı nedir?
(g= 10 m/s2)
( 0,5 )
16. Şekildeki kuvvetlerin
etkisinde bulunan bir F =20 N
cisim
sabit
hızla 1
hareket ettiğine göre,
sürtünme kuvveti kaç
N dur?
F2 =10 N
F3 =40 N
( 20 N )
17. Kütlesi 5 kg olan cisme
20 N ve 40 N büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor.
20 N
5 kg
40 N
K
Cisimle yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı
0,4 olduğuna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti
kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( 12 N )
18. Kütlesi 5 kg olan F= 10 N
1
cisim 20 N, 10 N
büyüklüğündeki F1,
F2 kuvvetlerinin etkisinde sabit hızla hareket ediyor.
5 kg
F=
20 N
2
Buna göre, cisimle yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır?
(g= 10 m/s2)
( 0,2 )
19. K cismine 20 N büyüklüğündeki F kuvveti
uygulanıyor.
4 kg
F= 20 N
K
k = 0,3
K cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0,3 olduğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s2 dir?
(g= 10 m/s2)
( 2 m/s2 )
20. Yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli
cisim 24 N luk kuvvetin
etkisindedir.
4 kg
F=24 N
k = 0,2
Cisimle düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0,2
olduğuna göre, cisim kaç m/s2 lik ivmeyle hareket
eder?
(g= 10 m/s2)
( 4 m/s2 )
21. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli
K cismine F1= 10 N,
F2= 20 N şiddetindeki
kuvvetler şekildeki gibi
uygulanıyor.
F=
10 N
1
K
F=
20 N
2
Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,5
olduğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s2 olur?
(g= 10 m/s2)
( 2,5 m/s2 )
F2 =10 N
yatay
22. Sürtünmeli
düzlemde durmakta
F1 =30 N
olan cisme şekildeki F3 =5 N
2 kg
kuvvetler etkimektedirler. Cisimle yüzey
arasındaki sürtünme
katsayısı 0,5 olduğuna göre, cisim kaç m/s2 lik
ivmeyle hareket eder?
( 5 m/s2 )
23. Yatay düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli
cisme şekildeki kuvvetler etkiyor.
F2 =20 N
3 kg
F1 =12 N
Cisimle düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0,6
olduğuna göre, cisim kaç m/s2 lik ivmeyle hareket
eder?
( 2 m/s2 )
24. Sürtünmeli yatay düzF
4N
lemde F ve 4 N kuvvet2 kg
lerinin etkisindeki 2 kg
kütleli cisim ok yönünde
3 m/s2 lik ivme ile belirtilen yönde hareket ediyor.
Sürtünme katsayısı k = 0,5 olduğuna göre, F kuvveti
kaç N dur?
(g= 10 m/s2)
( 20 N )
25. Sürtünmeli yatay düz- 20 N
2 kg
lemde 20 N ve 4 N
kuvvetlerinin etkisindeki
2 kg kütleli cismin ivmesi 7 m/s2 dir.
4N
Sürtünme katsayısı kaçtır?
(g= 10 m/s2)
( 0,1 )
F =15 N
26. Sürtünme katsayısının
0,5 olduğu yatay düzlemde cisim 15 N luk
kuvvetin etkisi ile sabit hızla hareket ediyor.
Cismin kütlesi kaç kg dır?
(g= 10 m/s2)
( 3 kg )
K
27. Sürtünmeli yatay düzlemF
4 kg
de F kuvveti ile itilen
cisme etki eden sürtünme
kuvveti 6 N dur. Cismin
ivmesi 2,5 m/s2 olduğuna göre, F kaç N dur?
( 16 N )
28.
6 kg
F1 =30 N
Z
X
Y
Yatay düzlemde durmakta olan 6 kg kütleli cisme şekildeki gibi 30 N luk sabit kuvvet etkidiğinde cisim
X-Y aralığında a1, Y-Z aralığında a2 ivmesiyle hareket
ediyor.
Yolun yalnız Y-Z bölümü sürtünmeli olup sürtünme
katsayısı 0,3 olduğuna göre, cismin a 1 ve a2
ivmelerinin büyüklüğü nedir?
( a1= 5 m/s2 ; a2= 2 m/s2 )
29.
2 kg
F =10 N
K
L
k=0,4
M
k=0,8
N
K noktasında duran 2 kg kütleli cisim 10 N büyüklüğündeki F kuvveti ile N noktasına kadar hareket
ettiriliyor. Cisimle yatay düzlem arasındaki sürtünme
katsayıları şekilde verilmiştir.
Buna göre, cismin KL, LM, MN aralıklarındaki ivmesi
kaç m/s2 dir?
(g= 10 m/s2)
( aKL= 5 m/s2 , aLM= 1 m/s2 , aLM= -3 m/s2 )
F
30. Yatay ve sürtünmeli
L
K
yüzeyde sabit F kuvvetiyle hareket ettirilen K
ve L cisimleri arasındaki ip bir süre sonra kopuyor.
İp koptuktan sonra,
I. K cismi yavaşlar.
II. L cisminin ivmesi değişmez.
III. L cismi hızlanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
( I ve III )
a
31. Şekilde yatay ve
4 kg
2 kg
sürtünmeli yüF= 30 N
Y
X
zeyde iple bağlı
X ve Y cisimleri
30 N luk kuvvet
etkisinde a ivmesi ile hızlanmaktadır. X ile Y arasındaki ip kesildiğinde, X cismi 4 m/s2 ivme ile yavaşlıyor.
Buna göre, a nın büyüklüğü kaç m/s2 dir?
( 1 m/s2)
32. Yatay düzlemde
bulunan K ve L
cisimlerine F kuvveti şekildeki gibi
etki etmektedir.
2 kg
1 kg
K
L
F= 24 N
Yatay düzlem sürtünmesiz iken sistemin ivmesi a 1,
yatay düzlem sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0,5
a
iken sistemin ivmesi a 2 olduğuna göre, 1 oranı
a2
kaçtır?
( 8/3 )
3 kg
33. Şekildeki yatay
düzlem sürtünK
meli olup iki
cisim için de
sürtünme katsayısı aynıdır.
2 kg
L
F= 10 N
Cisimler F kuvvetinin etkisiyle sabit hızlı hareket
yaparken aralarındaki ip koptuğuna göre, L cisminin
bundan sonraki ivmesi kaç m/s2 olur?
( 3 m/s2 )
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI
1. Yatay ve sürtünmesiz
düzlemdeki 20 kg kütleli
K cismi 60 N luk kuvvetle
çekiliyor.
20 kg
F =60 N
K
Buna göre 3 saniye sonunda K cisminin hızı kaç m/s dir?
( 9 m/s )
2. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 2 kg
kütleli cisme 6 N luk kuvvet 4 saniye uygulanıyor.
Buna göre, cismin 4. saniyedeki hızı kaç m/s olur?
( 12 m/s )
2 kg
3. Kütlesi 2 kg olan
F1 =10 N
F2 =20 N
cisim ile yatay
düzlem arasındaki
sürtünme katsayısı
0,3 tür. Cisme büyüklükleri 10 N ve 20 N olan F1, F2
kuvvetleri uygulanıyor.
Buna göre, cismin 4 saniyede kazanacağı hızı
hesaplayınız?
( 8 m/s )
4. Her 1 saniyelik zaman aralığında hızı 5 m/s artan 3 kg
kütleli bir cisme etkiyen net kuvvet kaç N dur?
( 15 N )
5.
Konum

zaman 0
0
I

zaman 0
II
zaman
III
Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde bulunan özdeş K,
L ve M cisimlerinin konum-zaman, hız-zaman, ivmezaman grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre, hangi cisme etki eden net kuvvet sıfırdır?
( Yalnız I )
5

6. Doğrusal yolda hareket
etmekte olan cisme ait
hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.
v
0
Buna göre, I, II ve III bölgelerinden
hangisinde
-v
cisme etki eden kuvvetin
yönü cismin hareket
yönüne zıttır?
zaman
I
II
III
( Yalnız II )

7. Hız - zaman grafiği şekildeki gibi olan bir cisme,
I ve II zaman aralıklarında etkiyen net kuvvetin
büyüklüğü hakkında ne
söylenebilir?
I
v
0
-
I
II
zaman
v
II
A) Azalmış
Azalmış
B) Artmış
Artmış
C) Sabit
Sabit
D) Azalmış
Artmış
E) Artmış
Sabit

8. Hız -zaman grafiği şekildeki gibi olan bir cisme I,
II ve III zaman aralıklarında etkiyen net
kuvvetin büyüklüğü için
ne söylenebilir?
I
v
0
-
v
zaman
I
II

9. Şekilde K, L cisimleK
rine ait kuvvet - ivme
4F
grafiği verilmiştir.
3F
L cisminin kütlesi 6 kg
olduğuna göre, K cis- 2F
minin kütlesi kaç kg
dır?
F
0
a
2a
III
II
III
A) Sabit
Sıfır
Azalan
B) Sabit
Sabit
Sıfır
C) Sabit
Sıfır
Artan
D) Artan
Sabit
Sabit
E) Artan
Artan
Sabit
L
3a
ivme
(m/s2)
( 18 kg )

10. Kütlelri mK, mL olan K
ve L cisimlerine ait
K
kuvvet - ivme grafiği 12
şekildeki gibidir.
6
Buna göre, (mK + mL)
0
kütleli cisme yatay
1
2
32 N luk kuvvet etki
ederse cismin ivmesi kaç m/s2 olur?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
L
3
ivme
(m/s2)
( 4 m/s2 )
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
Download

newtonun hareket kanunları