I.V ,.
G Ü M R Ü K V E T İ C A R E T B A K A N L IĞ I
T A S F İY E H İ Z M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
E R E N K Ö Y T A S F İY E İ Ş L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
4458 S A Y IL I G Ü M R Ü k K A N U N U V E 5 6 0 7 S A Y IL I K A Ç A K Ç IL IK L A M Ü C A D E L E K A N U N U U Y A R IN C A
A Ç IK A R T I R M A S U R E T İY L E S A T IL A C A K E Ş Y A M N S A T IŞ T A R İH İ,
S A T IŞ Y E R Î V E S A A T İN İ, B U L U N D U Ğ U Y E R İ, B U S A T IŞ A A İ T D İ Ğ E R H U S U S L A R L A Ö Z E L H Ü K Ü M L E R İ V E
E Ş Y A Y A İL İ Ş K İ N A Y R IN T IL I B İ L G İ L E R İ G Ö S T E R İ R Ş A R T N A M E E K İ S A T IŞ L İ S T E S İ
E K -1 S /B
1- SATICI YAPAN İD A RE; E R E N K Ö Y T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
2- SATLiS Y ERİ: Dudullu Caddesi Üzeri İETT AnadoJh Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.
/
3- SATIS T A R İH İ VE S A A T İ: 26 06/2014 T a lih in d e 0 9 .3 0 -1 2 .0 0 ile 1 3 .3 0 -1 6 .0 0 saatleri arasın d a yap ılacak tır.
4-GÜVENCENİN YATIRA LA C A Ğ I Y E R VE SOPİ Ö D EM E TA R İH Î:
/
â) Nakdi olarak ödenecek güvence 25 06/2014 tarih ve sûût 16*3Q*a kadar Dudulıı Cad. ÎETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/ÎSTANBUL adresinde bulunan ve satışı
yapan Erjsnköy Tasfiye l&letme Mlldllrlügü veya Günirök ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşlem e Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner
Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
b) Tasfiye Yönetm eliğinin 11. m addesinde!belirtilen tedavüldeki T ü rk p a ra sı d ışında kalan diğer değerlerin, y u k arıd a belirtilen ta rih ve saate k a d a r Ş aşm az Mevkii
E rg a z İT « is le ri T ü rk k u fu Yanı Etim csgut/A N K A RA adresinde b u lunan TASİŞ D öner Serm aye İşletm esi Saym anlık MUdllrlöğU veznesine teslim edilm esi gerekm ektedir.
5- B l) SA TIŞ İÇ İN SÜ R Ü LEC EK EN A Z PEY MÜCTARI: Satış bedeli İflÜO T L ’nin altın d a o lanların 50 TL , 1000 T L ve üstü bedellerde 100 T L ’dir.
6- SATILAN EŞYA B E D E L İN İ Ö D E M E SÜRESİ:! S a th ın tam am lanm asını izleyen 7 (yedi) gön içinde
7- SATIN ALINAN EŞYANIN T E S L İM ALINARAK G Ö TÜ R Ü LM E SÜ RESİ: Satışın tam am lanm asını izleyen 10 (on) gün içinde
8- BU SATIŞTA T A K SİT L E N D İR M E Y A PILIP Y A PILM A Y A CA Ğ I Y A PILM A SI H A LİN D E TA K SİTLEN D İR M EY E ESAS T U T A R VE U YGULANACAK FA İZ O RAN I
Y ILLIK % 12’dir
9- EŞYANIN BULUNDUĞU Y E R İN A D R ESLER İ VE G Ö R Ü L E B İL E C E Ğ İ SA A TLER :
a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden İhale günlltıden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
:.b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya Iljşkin Bilgiler;
1234-
ERENKÖY
ERENKÖY
ERENKÖY
E R JE N K Ö Y
T A S F İY E
T A S F İY E
T A S F İY E
T A S F İY E
İŞ L E T M E
İŞ L E T M E
İŞ L E T M E
İŞ L E T M E
M ÜDÜRLÜĞÜ
M ÜDÜRLÜĞÜ
M ÜDÜRLÜĞÜ
M Ü İD Ü R L Ü Ğ Ü
S A H A S IN D A K İ:
S A H A S IN D A K İ:
S A H A S IN D A K İ:
S A H A S IN D A K İ:
1
1
2
3
NOLU
NOLU
NOLU
NOLU
T A S F İY E A M B A R I
K A Ç A K EŞYA A M BA RI
K A Ç A K EŞY A A M BA RI
K A Ç A K EŞY A AM BARI
5- !ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ : 3 NOLU İTHALAT AMBARI
6- H A Y D A R P A Ş A T C D D L İM A N A M B A R L A R I H A K E M /İS T A N B U L
7- PENDİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ s!KAÇAK EŞYA AMBARI
8- P E N D İK G Ü M R Ü K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü :! Y O L C U B E R A B E R İ E Ş Y A A M B A R I
9- İS T A N B U L D E R İ S E R B E S T B Ö L G E G Ü M R Ü K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü D E S P A Ş D E P O S U : T U Z L A / İS T A N B U L
10-! S A B İH A G Ö K Ç E N H A V A L İM A N I C Ü M R Ü K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M Y T E C H N İ C S A H A S I
1IhERENKÖY BARSAN ANTREPOSU i FATİH MAH. YAKACIK CAD. NO : 38 SAMANDtRA/İSTANBUL
12' E R E N K Ö Y H I Z A N T R E P O S U : H A C E B A Y R A M C A D . O S M A N G A Z İ M A H , N O : 2 S A M A N D IR A /K A R T A L /İS T A N B U L
10* Ö Z E L H Ü K Ü M L E R :
1* 1 asfiye Y önetmeliğinin 3 S/d maddecine göre} damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-cm adcesİne gö^e; İhale komisyonu gerekçesini belirtrmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. ihale komisyonunun kararı kesindir. 38/4
maddesine göre ihaleli satışlara ilişkin hükümler ve İdarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Alıcı şartnamede belirtilen haller dışında ihafenîn iptalini
v H iıv jr v ,
jv u u u u m ıu t u v £ t ç m ıu ıı* û iı ıc
y c i- fiın u ıı.
34-
Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır.
Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve Öterine satış yapılan alıcının glivence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’ncl maddesindeki şartların yerin©
gstlrllmesinden sonra görevlilerce “ G üvencem e ladesinde sakınca b u lu n m am ak tad ır." Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı
; 'apılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
5- : »atışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diger|giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL’yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir. TakBİtlendirme talebinin
yazılı yapılmast ve güvence gösterilmesi ite tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
6» Şartnamenin 20, maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde İdare’ ye ödenmesi gereken bedelden verilen ek sürenin her günü İçin 6 183 sayılı kanuna göre yıllık % 12 tecil faizi
ükeruıden tecil falii alınır.
7- satış listesi muhteviyatı eşyalar için sa:ışımn yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
8- Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsarcında değfldlr, Alıcılar tarafından “GARANTİ BELGESİ” düzenlenemez.
9- Şartnamenin 13/2’nci maddesi uyarınca eşyalai* mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oram bölümünde belirtilen hususlar “ bilgi" mahiyetindedir. Alıcının
¿Şyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı {¿abul edildiğinden; hasar oranlan gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda
y a p ıla c a k itirazlar İdarece re t edilecektir.
fctış Şartnamesi ve şartname eki liste talepleri talinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığında, verilir.,
îattş listesinin 12,21,27» 2 8 ,2 9 ve 30. Sıra nüm&raiına kayıtlı eşya grubu 1’YENİD EN İH R A Ç A M A Ç LI SA T IŞ” suretiyle satışa sunulacaktır.
{atı? llfttttlııin 26 ve 33* Sıra numarasında kayıtlı bulunan eşyalardan İlgili mahkemelerince şfthlt numune alınmıştır.
13- L istenin 25. S ıra n u m arasın d a kayıtlı cep ¡telefonlarının sa th ın d a ; Ö TV K an u n u n u n Geçici 6. M addesi gereğince alınacak Ö TV m ik tarının, ad e t başına 120 T L ’nln
altında olm ası d u ru m u n d a , bu m ik tar 120 T İ /y e ta m a m la n a ra k KD V ?sl ile b irlikte alıcıdan ih ale bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.
14- Satış Listesinin 25.
S ıra num arasında kayıtlı b u lunan G SM cihazlarına alt H ologram lı onay etiketi alınm ası İçin anılan ku ru m u n H alk B ankası A nıt Şubesi
njezdlndekl 0411-05000032 hesap notu (Ibaiı No: TÎU8OOO12OÛ94İ1OÛ0Û5OOOO32 ban kom a t hesabına gerekli bedel y atırılarak , banka dek o n tu n u n aslı satışı yapan
M üd ü rlü ğ e GSM cihazlarının tesliminden önce verilm esi gerekir.
}5* &atış listesinin 24. Sıra num arasın d a kayıtlı b u lunan m aytap cinsi eşya için P lro tek n lk M adde Ü retim ve Satış izin Belgesi, P lro tek n lk M adde S atın Alm a ve Satış İtin
fcjelgesi g erekm ektedir
16- Satış listesinin 20. S ıra n u m arasında kayıtlı Ibulunan G&z Ya£ı cin&i eşyanın ÖTV* sinin maktu olması nedeniyle İhale bedelinden ayrı olarak KDV’si ile bijjikte alıcılardan
aWıca tahsil edilecektir.
17- Satış Ifotesinm 20. Sıra numarasında kayıtlı bulunan G az Yağı cinsi eşyanın satışına "R A F İN E R İC İ VEYA D A Ğ IT IC I LİSANSINA H A İZ O LA N LA R ” katılabilir
18- Ijlstenin 17, 23, 25 ve 31. Sıra n u m a m ın d a kayıtlı TTB m uhteviyatı eşyalar için satış sonrasında Spesifik vergi ve m ali yükler, ihale bedeli ile b irlik te alıcıdan ayrıca
tjh s il edilecektir.
lf>- Satış listesinin 1 İla 23. Sıra numarasında kayıtlı eşya, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, 24 İla 42. Sıra numarasında kayıtlı bulunan eşya 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu uyarınca satıma sunulacaktır.:
20- Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkria&ına göre eşya görme tarihi, saat ve şartları İşletme M üdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gön içinde idareden
a ın acak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:010-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
11-E >YANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYjAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:
Sayfa 1
Sayfa 2
rromr
......... ............
â ttâ D iM g tS O e
Taşım » kemen
13.D2.W14rtWa9
1&M .2014/2JM 4
—
________________
T B H rtK o
S U lu k lM B t J lt
C D w "c » T w 1 ın
• « l« ı J p tı Y » r
w »n
» :«
*1 V » 1 W W 7 6 B
Cep telefonu a k u m p a rç « ıı
J fa r r o
(4 1 7
» 0 5 .3 0 1 3 U S C e 7 7
& 4 d . R a t s l y i r { « I » v f ı m s r t t i C p U r a l), 4 e d . V ı f l ( e p a v n ı r ı v k a ) , 1 i d . S le k t r o n * k a r t( a p » v r ı tr iB r f < * ) ,
11 ( U t
W7
Î 3 \ 1 1 ,3 0 1 3 /1 4 0 2 4 1
1 r t . E le t t ı o n lk u ^ u glıtşİBHBVn
2 M İ2 D 1 U21M4
: 32005Dl!w61t>1
2 a .» .2 0 lt e lM û
812 6
D o k u ıv r a lR • K r a n { M t & ı n & K B )
1 *Ht\
id »
» . 1 2 .2 0 1 3 / « » «
1 ed. M * * uıaKiM eKevnı, 1 ad. Vair
f i*
MS1
6481
2 C U 2 2 0 1 9 /1 Ö W 2 7
AJuil hBrtotaı>voj
tıd c t
ÎM J 1
2 2 . V 1 .2 0 1 3 /1 3 7 9 0 7
1Q 40«t
W T3
1 9 .1 2 .2 H 3 M 4 7 4 9 »
M
« »
« n
3 0 . l2 .2 ( ) 1 3 fl6 3 & r t
» M . 2 0 1 1/2341» Elektronik a k ü m
S2.C0.201
i t «d. Dem ontd h ^ d e b u lD n .i «d. Kablo, 11 ad. EleW onlkeJ<*wn
aCC2v>lJ^1î07
İ l e M iv M ii
W îR
» 3 -9
0 7 . 1 V 2 0 1 İ '1 3 1 2 M
2S,C0.20U ,Î9\62
Elektrik direncini ölçm ay« m e h iı» alet
t f il«
ta »
M .1 2 .2 Ö 1 3 M 4 3 S 1 1
M31
1 0 .1 2 .2 0 1 & 1 4 * 4 3 0
a m
2 0 .1 2 5 0 1 3 -1 « « W
35 » ü l
SG31
3 0 . l1 . 2 a i3 / 1 4 1 7 7 S
7 e f il
i( jn
01«
9104
9 0 0 0 B dal
85«
8 0 .0 9 .2 M a M 1 6 4 1 0
3 j MBİ
İK İ
2 7 .1 1 .3 0 1 ^ 1 4 0 0 1 1
1 sdal
DÜZf
1 2 .1 1 .2 0 1 3 /« »
M I3 S 4
3M 1
0 7 .1 1 .2 0 1 3 /1 3 1 2 »
1 16 J W
e ?o 0
2 7 .1 1 .2 0 1 9 /1 4 0 2 4 1
Ϋ IS İ
S *7 t
1 *1 1 2 0 1 *1 4M
M dM «1
«14
2 M 2 2 0 1 3 /M ÎM
1 » İM
«01
1 3 . 1 1 .2 ( 1 1 3 1 1 3 3 7 6 2
M
2Û.CÛ.201 U2342J Hidrolik nnre
İ M «
S fff
2Ö.0Î.2&1I/28424 2 8 parça b B to ç ^ s is fl, 9 çjftb abe ayakkabısı
2*02.2l>1*f21914
2R0?.2D14£î3Ce
j 2 B « J 0 1 ,21341
M in i W
e k ra n ı
• ad. K a w ( w nyx>), 1 M . Ş-ort. 1 a *. A»kJı j>3rt, 1 ad. 8 a /a n H flrt, 1 çirtçûrap
Entegre
¿a.W . 2Û1 « 1 3 1 0 fteîflarn m aliBinı»! ( top)
1
1
C 2 . 1 1 .» 1 3 flM W l
aa.w.»iMiw*
Yeğ te « ıc n ıa u ( m arka* * )
2B.02.20l4ttt927
Polya nı/nunBBİ
29,02201 M 1 9 M
O to a k u m p a r ç a v e a k s e s u a rı
a .r a .îo ıL s e t z ı
B llp eayor B o şka sa n
2ıra»ıWaw/
O to fren BkBsnıı
H 0 A 2 Ö 1 İ2 £ M 5
M otor ( M a m a i k « )
2 M * 2 & l4 * ia i
M otorlu te|iB a rın a k ü m ve parçalan
« İM
«700
2 9 . 1 i. 2 0 1
20.0&20 i U m 21
MalaJ rtıd fr
2 (9 « d «
7 )1 5
2 l. 1 l2 0 t 8 i1 i1 3 2 â
¿ 2 .tt.t0 tİA 9 1 M
Elektronik kari
o r t r T1 »a
w «
0 M 2 İ0 1 3 /1 4 9 Î2 1
2 2 .c a .2 0 1 4 2 â 1 1 ft
Vanû
n3«aaı
A id
1 1 1 2 2 0 1 3 (1 1 4 7 2 0 4
ı».Oî.2OiJ«0û4O
M alal Bksam ( silindir ka pağı)
< « «
M M
2 2 .0 4 ,2 0 1 9 M 0 7 1 0
21,0*201 â H t t
D t t l û j H l r t o l l { F re m r a c o n $ 1 )
1 MSI
BAT
» , 1 2 ia ia j1 5 1 7 H 5
acoiûuîen?
P la n ı* nam m ackt*
b r t f . S î lO
SW ?
Û lt2 .2 0 1 W 1 4 M t1
2 2 .» .» ı4 ı» ııe
P lM dkhanvnaddesı
C-907
2 0 .1 2 .2 0 1 * t6 W 9 4
« 1 1 T ^
Sayfa 2
ZVC0.2014.i2Un
ty a k ^ a b ı la ta n ı
2Ma.afruiîf»»
P lu ıd k m uzlu a b iı aUBBirı
29«a014Ö 19»
4 ad. B alaıy«, 8 ad. Endltalrtyal .kartuş
29.Îİ.ÎÛ14V213&2
2 ad, Konlrol paneli, 1 mİ. El^VironJk efcsoın ( ta d ı 2 rr& rfıa ), 3 «d. G açfcayıtajı, s ad. Elektronik aksam,
'1 ad. Elaklrerik kari, 2 Bd. Elaklranfc kfl^o, 2 ad. ElelUronJteWsrı ( rn ln l), 1 ad- M elal m afclneeKum ı
2&.0 .20190130»
120 ad. Tukanm az kalam, 5 0 ad. B pyunaıkiB t, 1 4 0 « ) , P tesilt şişme su to pu, 4 5 «d. Golf topu.
2 ad. S » afl», 2 ad. Zım pa maldııesl, 460 ad. PImUI kjls»
210SîOl«23S«
Reklam olanda m a l« r n w l
81 . ¿ . » 1 4 « W
EJakJrlkJ m otor v» akşam lan
ZI.OKMMttH
Cam n u n u n e d
2 i.o } .» i4 f f iM t t
Cam n u n u n to l
21 .Q U D 14*W 49
200 M . JakJi yafMo, 9« » « a iy a n conia M it t iik , 10 ad. döımıa m akin» «taam ı
21.W .2 01« W 5 1
Ifte fim i; »a? nım gneîen
2â.M.2014WM57
P ia id k te ırm a d d a
2 * 0 ^ » 1 4 /M « C ı
P vp fu p la m a numuıvesJ
21.0*201 « K M
Cam nu m ı/ia si
2 1 i" .S 0 1 « M Ö
Ip lk ( 9 m akara haJInde IpIlV)
M onitör ( h a s a d ı)
1&.OÎ.2D14G0O41
M U a ia ia a ia u
21.0İ£D 14flM Se
lt & a d . Bardan çama mancan, 18 M . R a y ı b a la k
21,C'pD1d/rft537
P s n id lu &w w
2 1 , B j . 2 Q I4 J 2 B !> 4 7
Ş arapaçacağı (1 w t 2 p a rça ), 2 ad. fla n d a .S iıd .îû k M m e ık a J e m
|
21.Oi.2iH4/atO
•
1Q ad. W .« n H ödnptC rf ( 1_ırft$ys m a rta ), 9 ad. ta b lo . 5 ad. Plasllk sakat
2Mİ2D14f21227
S«ntebKU i| num ıınaıl
¿ 2 « :3014V1WW
& w Hî î i ( N«J o ^ to » n w K s ,ttllefiu a iı f r b iı lM » )
2 2 .0 I.ÎÛ U C 9 U Î
MataJ m akin» aynamı ( a M tu tg o j)
?1T0.?0lir?a47ft
1 v\. F N & n M f ı 9 n * ıh R n n lB in r .ç r * . M e ta l h ^ i r n U ı S K *a n n , 2 a d P is « f c k a r * *
2V0
EiakhrikJ akO (In lla ıl (alakblkaluüm üİBtirU! Ape m e r tli)
2 fc 1 4 fc i« 1
21.0! 2014ÛKS92 Z ad. B a tu ig faıte n ( M ir a m a rk a ). BO*d. Pkftiikdejn aksam , » a d . Pttiir«: mûhtir,
26 ad. İla e ü k d e n tfd o n t & » ) , 90 a d .f k n a a n ıa ftjN .4 2 a d . P iD ra {m e u j ], 2 0 a d . P tia lk duy,
4 0 ad. MirJ samba
Sayfa 3
R ıtııı İ m k ı l H
» S «A
ra s t?
f îD v ı n t» T u f c a n
. V L - 't 'J ı ı l'ı ı i fr ;!; i l
■ K T P tn r M M I
lu > j n j » ! o V . r
«05
« . i2 . » ıa / u tt 7 7
« «
3 0 .1 fc 2 C ı1 3 > 'l W W İ
m r
10 te n
W 43
Î Ü * 4 jt
0Ö 7
SEM
» 9 *4 «
ttM
0 4 , t1 . » l3 / l2 « t t9
1
1 4 .1 1 3 0 1 « 1 W W S
0»7
J»4st
»3»
Û 9 . t5 . 1 0 l3 / 1 * !î i5
iû , ıa .w ı a n 4 6 5 î a
9 *4 «
» r tffl
T 01J
« .1 2 .2 0 1 3 /1 4 3 0 7 1
$N<1
T013
0 9 ,1 2 2 0 1 3 /U J î 27
a » s im
W M
aw8
0 9 ,1 2 ,2 0 1 3 /1 3 7 2
K t ı T fcjı
Ü0Û1
1 ft1 2 .2 0 W U W
İ f!Ü » fc Ü
îtff
0 2 ,1 2 ,2 0 1 3 )1 4 1 1 7 6
MUHKS
351 0
» .1 2 .2 C M 3 /1 4 4 2 M
■9 » W
7013
1 1 .1 M 0 1 ÎM 4 Ö 1 M
t it n i t m
H 09
1 tf* 1
BS20
1 0 .t2 .J 0 1 V 1 4 ÎW S
S*u i
e 2î t
1 3 . o e . a o t 3 / 7 w 74
'
2 8 .6 3 1 ,0 0 7 1 .
2 ,(6 3 ,0 0 T l
2 1 .1 M 0 1 W 1 * İÎW
SH3
1 7 ,0 1 ,3 0 1 4 /6 1 1 4
ı u *
m i
0 5 1 2 2 0 1 3 /1 3 1 «
İ9 W
^^et
42»
4020
U .12201V14M 72
(HT1
» a ^n
B r tn î
ta d e t
UAt
« ,1 2 .2 0 t3 fl4 2 W 1
*1 »
2 ft,1 1 ,a M 3 f1 W W 7
M71
2 7 .1 1 .2 < > W 1 4 M 4 1
1 « fi
a ts a
«M al
78W
«M «
2 a OM
M 117
» ,1 2 2 ^ 1 3 ^ 1 5 2 6 2 1 ’
a t »m
esas
Ş E ft
M .1 2 .2 0 m * 2 W 1
İ6 Îİ
« »
1
j
Sayfa 3
M 21
H U
1 7 ,1 ^ 0 1 3 ^ 1 4
%
iû i2
2 û < a r iM < a ı
frè te s
Sayfa 5
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 7
Sayfa 6
Sayfa 9
Download

5- ! ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ : 3