KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 4
ÖABT – KİMYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / KİM
1.
Borosilikat camlar,
●● Yüksek yumuşama sıcaklığına sahiptirler.
5.
%C =
=
●● Işıl şoklara karşı dayanıklıdırlar.
●● Su ve asitlere karşı dayanıklıdırlar.
M=
Laboratuvar malzemelerinde, cam mutfak
eşyalarında, büyük boyutlu astronomik
aynalar ve optik araçların yapımında kullanılırlar.
5=
A B C D E
m çözünen
m çözelti
TG – 4
10.
x 100
● Yaygın adı propiyonik asit, IUPAC adı
propanoik asittir.
●● Polimer üretiminde kullanılır.
50
x 100 = %25
200
●● Alkolerdeki hidrojen bağından daha düzenli molekülleri arasında hidrojen bağı
oluşur.
d : %C : 10
MA
A B C D E
1, 6 : 25 : 10
MA
M A = 80 g/mol
A B C D E
11.
2C
2C
1C
7 karbonlu bisiklo alkandır.
Adlandırması,
2.
Poliamid (naylon 6,6) hidrolizi;
H O
H
N
(CH2)6
H
n (H
N
(CH2)6
II. N g H: Hidrojen bağı
O
O
N
H)+ n(C
(CH2)4 C)
Bisiklo [2 : – 2 : –1] heptan şeklindedir.
A B C D E
III. O g H: Hidrojen bağı
yoğun fazda etkin etkileşim kuvvetleridir.
+ nH2O
n
H
HO
I. C g H: London kuvvetleri
O
N C (CH2)2 C
6.
A B C D E
12.
OH
A B C D E
[NiCI4]2–
[Ni(CN)4]2–
Dörtyüzlü
Kare düzlem
yz xz xy
7.
Elektronegatiflik farkı azaldıkça kovalent
karakter artar.
x2 – y2
xy
x2 – y2 z2
Bu yüzden sıralama,
HBr > AgBr > PbBr2
z2
şeklindedir.
Paramanyetik
A B C D E
3.
yz
xz
A B C D E
Beş tane d orbitali eş enerjilidir. Uzaydaki
yönelimleri farklıdır. Çekirdekten uzaklaşan d orbitallerinin boyutları ve enerjileri
artar.
A B C D E
8.
Elektriği elektronların taşınması hareketi
sonucu C(k) ve Fe(k) katı hâldeki elementler iletir.
A B C D E
9.
4.
Kadmiyum; bakırın sertliğini artırır, nötron
tutucu özelliği olduğundan nükleer santrallerde kullanılır.
Zehirli bir metaldir. Demir metalinin kaplanmasında kullanılır.
Aminler lewis bazıdır. Aminler amonyaktan
daha güçlü bazdır. Alkil grubu sayısı arttıkça bazlık gücü artar.
Tersiyer amin > Sekonder amin > Primer
amin > Amonyak
II > I > III
A B C D E
A B C D E
3
13.
X(g) + Y(g) →
Z(g) +
T(g)
+0,8
+0,8
a – 0,8 0,8
0,8
Başlangıç: 1,2
a
Değişim: –0,8
–0,8
Denge:
0,4
KC =
7ÜrünlerA
2=
7Tepkimeye girenlerA
=
Z:T
X:Y
0, 8 0, 8
:
2
2
0, 4 a - 0, 8
:
2
2
a = 1, 6
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
14.
TG – 4
17.
Tepkime bazik ortamda denkleştirilirse
2OH - + BiO -3
14 4 4
424 4 43
-1
BiO -2 + H 2 O + 2OH 144444424444443
≠
-3
Cr (OH) -4
4OH +
1444442444443
-5
CrO 24-
≠
+
-
+ 4H + 4OH
144424443
4H 2 O
1444444244444
43
3
PHe = 69 cmHg
Ps = PHe + PH 2 O
Ps =
& Antileptonlar; +e yüküne
69
+3
3
Ps = 23 + 3
& Nötrinolar ve karşıt nötrinolar ise 0
yüke sahiptirler.
H 2 O + BiO -3 + 2e - " BiO -2 + 2OH -
2
72 = PHe + 3
& Elektron, muon ve tav aynı –e yüküne
–
İlk durumda,
Pi = PHe + PH 2 O
●● Leptonlar da yüklü taneciklerdir.
-2
Yük denkliği sağlamak için ürünlere 3e
yerleştirilir.
21.
●● Kuarklar elektrik yükü taşırlar. Yükleri,
1
2
elektron yükünün "
veya "
kat3
3
larıdır.
Yük denkliği sağlamak için girenlere 2e–
yerleştirilir.
-
● Kuarkların ve leptonların hepsinin spini
1
aynıdır. d n
2
= 26 cmHg
A B C D E
A B C D E
4OH - + Cr (OH) -4 " CrO 24- + 4H 2 O + 3e -
3BiO -3 + 2Cr (OH) 4- + 2OH - " 3BiO -2 + 2CrO 24+ 5H 2 O
A B C D E
18.
E2 mekanizması
●● Kuvvetli baz gereklidir.
15.
C5H5N = piridin zayıf baz
●● Hız = k$[Halojenür]$[baz]
C5H5NHCI = asidik tuz
●● Yan ürünler oluşabilir, ana ürün zaitsev
kuralına göre oluşan üründür.
Bu iki madde karıştırıldığında tamamen
çözelti oluşur.
pH = 12
●● İki moleküllüdür.
pOH = 2
7OH A = Kb :
O
C
●● Yapıda kaymalar olmaz.
7BazA
x = 1, 6 : 10
-8
H
CH
A B C D E
o – formil benzoik asit olarak da adlandırılır.
7TuzA
10 - 2 = 1, 6 : 10 - 9 :
2-metanoil benzoik asit yapısı,
●● Ara ürün (karbokatyon) oluşmaz.
[OH–] = 10–2M
-
22.
70, 1A
A B C D E
x
M
19.
1, 6 : 10 - 8
m
n=
&n=
V
2
Işığın saçılması; Türbidimetri, nefolometri,
raman spektroskopisi
Işığın kırılması, refraktometri, interferometri
n = 8 : 10 - 9 mol
A B C D E
A B C D E
23.
16.
Anot tepkimesinde H+ oluşur.
20.
2H2O → 4H+ + O2 + 4e–
Elektromanyetik ışımanın
4 mol H+
0,093 faraday
?
? = 0,186 mol H+ oluşur.
M=
0, 186 mol
= 1, 86M bulunur.
0, 1 litre
A B C D E
6
m
=
= 0, 25 mol
MA
24
Mg (k) + H 2 SO 4 (aq) " MgSO 4 (aq) + H 2 (g)
<
0, 25
4 faradaylık akım 4 mol H+ oluşturmaktadır.
2 faraday
n=
Dalga Özellikleri
Tanecik Özellikleri
●● Elektromanyetik
spektrum
●● Fotoelektrik olay
●● Işının kırınımı
●● Işının absorpsiyonu
●● Dalgaların
çakışması
●● Durulma süreçleri
●● Işının saçılması
●● Işının yansıması
●● Işının emisyonu
●● Belirsizlik ilkesi
●● Kimyasal türlerin
enerji halleri
●● Işının kırılması
A B C D E
4
Stokiyometrik katsayılardan H2SO4’ün mol
sayısı 0,25’tir.
M=
0, 25
n
&
= 0, 5M H 2 SO 4
V
0, 5
2 değerli bir asit olduğundan
[H+] = 0,5$2 = 1M
–log[H+] = pH
pH = 0
pH + pOH = 14
pOH = 14
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
TG – 4
27.
••
• •
• • • Cl • • •
• Cl •
• Cl •
• •
• •
24.
2
3
4
1. ve 4; 2. ve 3. karbonlar aynı kimyasal
çevreye sahip olduklarından aynı piki verirler. Dolayısıyla bu bileşikte 13C NMR da
toplam 2 pik gözlenir.
As
• Cl •
• •
••
32.
CH3 CH2 OCH2 CH2
1
• Cl •
• •
••
Polar kovalent bağ
● Sıcaklık artışı, hem ekzotermik hem
endotermik tepkimelerin hızını artırır.
Çünkü sıcaklık artışı moleküllerin kinetik
enerjisini artırarak çarpışma sayısını artırır.
●● Geçiş hâlinde bulunan maddelerde kısmi kimyasal bağ bulunur, ara ürünlerde
tam kimyasal bağ bulunur.
A B C D E
●● Molekül geometrisi üçgen bipiramittir.
●● Zıt yüklü iyonların tepkimeleri aynı yüklü
iyonlara göre daha hızlıdır.
●● Hibrit orbitalleri sp3d dir.
●● Merkez atomda oktet fazlası bulunur.
●● Ara ürünler net tepkimede yer almaz,
hız yasasında yazılmaz.
●● 15 çift elektron bağ yapımına katılmamıştır.
A B C D E
A B C D E
25.
M=
28.
n
& n = M.V
V
AB (k)
<
" A+ + B-
CD (k)
<
" C+ + D-
0, 2.0, 1 = 0, 02
2 : 10 - 2
0, 2.0, 1 = 0, 02
E. Rutherford radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlardan ikisini, alfa(a) ışını ve beta (b)
ışınını keşfetmiştir.
A B C D E
2 : 10 - 2
2 : 10 - 2
2 : 10 - 2
AD (k) " A + + D 2 : 10 - 2
2 : 10 - 2
33.
Q çç = 7A + A : 7D - A
>
29.
2 : 10 - 2
2 : 10 - 2
H:>
H
0, 2
0, 2
= 1 : 10
Aynı periyotta sağdan sola gidildikçe atom
çapı artar.
1
3
2
●● Elektronegatiflik azalır.
●● Metalik özellik artar, asidik özellik azalır.
-4
●● Oksiterin bazik özelliği artar, asidik özelliği azalır.
Q çç > K çç olduğundan çökme gözlenir. AD
çöker. (I. yargı doğru)
7B - A =
Potansiyel enerji
Tepkime
koordinatı
●● İletkenlik artar.
2 : 10 - 2
= 0, 1 (II. yargı doğru)
0, 2
Grafik incelendiğinde 3 tane aktivasyon
enerjisinin olduğu gözlenir. Dolayısıyla bu
tepkimede 3 tane de geçiş hâli bulunur.
Tepkime üç basamakta gerçekleşir.
●● Erime noktası artar.
A B C D E
B– ve C+ iyonları seyirci iyonlardır.
(III. yargı doğru)
A B C D E
A B C D E
26.
CH3CH2CH2CH2OH
n – bütanol
30.
CH3 – CH – CH2 – CH3
OH
Katıların bir sıvı çözücü içinde dağılmasıyla oluşan koloidal karışımlara sol denir.
A B C D E
2 – bütanol
●● Br2 katılması alkenlerin tanınma reaksiyonudur.
34.
●● Tollens ve fehling reaktifleri aldehitler
için kullanılır.
●● Na(k) metali ile bütün alkoller tepkime
verir.
●● Alkoller önce yükseltgenir sonra fehlring
reaktife etki eder 1° alkolün oluşturduğu
aldehit tanınma reaksiyonu verir.
31.
TH
TS
TG
bütün sıcaklıklarda istemli
düşük sıcaklıklarda istemli
yüksek sıcaklıklarda istemsiz
1°alkol
7OA
aldehit
2°alkol
7OA
düşük sıcaklıklarda istemsiz
yüksek sıcaklıklarda istemli
keton
bütün sıcaklıklarda istemsiz
Elektron (I–) çeken
gruplar
Elektron (I+) verici
gruplar
●● –NO2
●● –NH2
●● –CI
●● –OCH3
●● –Br
●● –OC2H5
●● –COR
●● –CH3
●● –C2H5
gibi örnekler verilebilir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / KİM
35.
TG – 4
● aM = fA.[M]'dir.
40.
●● fA birimsiz değerdir.
45.
CH 3 ONa + C 2 H 5 Br $
●● Bilimin doğası
CH 3 - O - C 2 H 5 + NaBr
14444
424444
43
●● Yüksüz bir molekülün aktivite katsayısı
iyonik şiddete bağlı olmaksızın 1'dir.
●● Bilimsel bilgiyi anlama
etil metil eter
●● Bilimsel süreç becerileri
●● İyonik şiddet arttıkça iyon etkinliğinin bir
kısmını kaybettiğinden aktivite katsayısı
azalır.
A B C D E
●● Yaşam becerileri
●● Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve ekonomi
●● Orta dereceli derişimlerde fA < 1'dir.
●● Tutum ve değerler
●● Aktivite katsayısı 1 ve 1'e yakın değerlerde iyonik şiddet en düşük seviyededir.
●● Psikomotor beceriler
Ancak kimyanın gelişimi bu temalardan
birisi değildir.
A B C D E
41.
36.
Bilimsel okuryazarlık temaları şunlardır:
Siderit: FeCO3
Boroksit: Na2B4O7$10H2O
Kolemanit: Ca2B6O11$5H2O
Pandermit: Ca2B6O11$3H2O
A, B, D ve E seçeneklerinde bulunan kazanımlar hem temel düzey hem de ileri düzey
kimya dersinde ortak yaşam becerileri alanına aittir. "Kimyanın sosyal ve ekonomik
alanlara uygulanabilirliğini irdeler." kazanımı ileri düzey kimya dersi yaşam becerileri
alanına aittir.
A B C D E
Boroksit: B2O3
A B C D E
46.
Verilen yargıların üçü de belirtke tablosuna
aittir.
A B C D E
37.
A B C D E
Bazik oksitler: Metal oksitlerdir.
Na2O, CaO, MgO...
Asidik oksitler: Ametal oksitlerdir.
42.
CO2, SO2, P4O10, P4O6, N2O4, MnO7, SiO2
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen kazanımların 11. sınıfta kazandırılması gerekir.
47.
2. Konunun araştırılması (II)
D seçeneğinde verilen kazanım 9. sınıf kademesine ait bir kazanımdır.
Amfoter oksitler:
3. Öğrencinin yönlendirilmesi (I)
sırasıyla uygulanmaktadır.
A B C D E
ZnO, Al2O3, SnO,PbO,As4O6...
1. Proje planlanması (III)
A B C D E
Nötr asitler: CO, N2O, NO...
A B C D E
48.
38.
7Cr (NH 3) 5 (OH)A CI $
43.
14 4 4 4424 4 4 443
0, 02
+
7Cr (NH 3) 5 (OH)A + CI
14 4 4 4424 4 4 4
43 9
0, 02
0, 02
14 4 4 4 4 424 4 4 4 44
43
Aslı Öğretmen, öğrencilerinde araştırma
inceleme yoluyla problemi sonuca ulaştırmak istemiştir. Araştırma inceleme yolunun
basamaklarını vererek bilgiyi daha anlamlı
hâle getirmiştir.
Toplam iyon deriflimi 0, 04'tür.
Nihal Öğretmen'in konuları birbirinden
ayırıp kendi içinde anlamlı olarak düzenlemesi, onun modüler içerik programlama
yaklaşımını kullandığını gösterir.
A B C D E
A B C D E
Koordinasyon
bileşiğinin
yapısındaki
kompleksiyon kendi bileşenlerine ayrılmaz.
A B C D E
49.
Bilimsel süreç becerileri şunlardır:
●● Nedensel süreç becerileri
39.
44.
O
●● Deneysel süreç becerileri
Bilimsel süreç becerilerinin aşamaları şunlardır:
●● Temel süreç becerileri
A B C D E
●● Problemin tanımlanması
C
●● Hipotez kurma
O
●● Bilgi toplama
C
●● Tahmin
O
●● Değerlendirme
Koyu renkte gösterilen bağlar pi bağıdır.
Öyleyse 5 tane pi(r) bağı vardır.
A B C D E
50.
●● Raporlaştırma
Fakat aşamalar arasında, projeyi aileyle
yapma yoktur.
A B C D E
6
Verilen bilgiler ışığında öğretmenin programlı öğrenme yaklaşımını benimsediği
anlaşılır.
A B C D E
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık