11.SINIF KİMYA DERSİ
4
Bir kalorimetrenin toplam ısı sığası
(kapasitesi) 1900 kal/oC tur. CnH2n-2 bileşiğin
standart molar yanma entalpisi -190 kkaldir.
Bu kalorimetre içinde 4 gram CnH2n-2 gazı
yakıldığında sıcaklık 10oC yükseliyor. CnH2n-2
bileşiğinin formülü nedir?(C=12,H=1)
5
N2(g)+3H2(g)→2NH3(g)
SÖMESTR TATİLİ EV ÇALIŞMASI
Ödevin Teslim Tarihi: 10 Şubat 2014
Sevgili Öğrenciler,
Sömestr tatili ev çalışma kağıdınızdaki soruları,
defterinize yazarak çözebilir ya da çalışma
kağıdınızın çıktısını alarak üzerine çözebilirsiniz.
Sorular 1.dönem boyunca işlediğimiz konuların
tamamını
kapsamaktadır.
Soruları
çözmeden
önce, lütfen defterinizden 1.dönem işlediğimiz
konuları kısaca tekrar ediniz. Böylece daha
verimli sonuç elde edeceksiniz.
2H2(g)+O2(g) →2H2O(s)
Aşağıda verilen sistemlerde sabit kalan
ΔHIII = – 136kkal
tepkimeleri ve entalpi değerleri verildiğine
göre;
özelliği karşısına yazınız.
a)İzokorik sistem
a)N2(g) + O2(g) →2NO(g)
b)İzotermal sistem
tepkimesinin entalpisi kaç kkal dir?
c)İzobarik sistem
2
-22kkal
NH3(g)+ 5/4O2(g)→NO(g)+3/2H2O(s) ΔHII = – 69 kkal
İYİ TATİLLER DİLERİZ…
1
ΔHI=
b) 4 mol NO oluştuğunda açığa çıkan ısı kaç
kkal dir?
İdeal bir gaz genleşirken 80j lük ısı almakta
ve çevreye karşı 520j lük iş yapmaktadır.
Gazdaki iç enerji değişimi(∆U) kaçtır?
6
3
Aşağıda bazı bileşiklerin oluşum entalpileri
verilmiştir.
C4H10(g) : –126 kJ/mol
CO2(g) : –394 kJ/mol
H2O(s) : –242 kJ/mol
Buna göre,
C4H10(g) + 13/2O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(s)
tepkimesinin molar yanma ısısı kaç kj dür?
Etanın yanma denklemi aşağıdaki gibidir.
N2(g)+3H2(g)→2NH3(g)+22kkal
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a)56 gram N2 nin yeterince H2 ile tepkimesi
sonucu kaç kkal ısı açığa çıkar?(N=14)
b)66kkal ısı açığa çıktığında kaç mol NH3
oluşur?
7
Kütlesi 1000 gram olan camdan yapılmış bir
9
kalorimetre kabında 1000 g su vardır. Bu
kalorimetrede 15 gram C2H6 yandığında
kalorimetredeki suyun sıcaklığı 50 oC
artmaktadır.Buna göre molar çözünme ısısı
kaç kkal dir?
Entropi,So (j/Kmol)
Madde:
Br2
152
H2
131
HBr
198
Yukarıdaki tabloya göre,
(ckap = 0,2 kal/g°C csu = 1 kal/g °C) (C2H6=30)
HBr
(g)
→ H2
(g)
+ Br2
(g)
tepkimesinin 25oC deki entropi değişimi
(ΔSo) kaç kkal dir?
10
8
Bağ Türü
Bağ enerjisi ( kJ/mol)
C4H8 (g)+6O2 (g)  4CO2 (g)+4H2O(g)
+322kkal tepkimesine ilişkin; a)Sistemin
entalpisi:
C—H
420
O=O
500
C=O
720
H—O
420
d)Evrenin entropisi:
C—O
350
Nasıl değişir açıklayınız.
b)Sistemin entropisi:
c)Ortamın entropisi:
Yukarıdaki tabloya göre,
CH3OH ın yanması sonucu
açığa çıkar?( CO2=44)
e) Tepkime istemli midir?
kaç kkal ısı
11
C(k) + 1/2O2(g) → CO
(g)
tepkimesinin 25oC de entalpi değişimi
ΔH=--3944 kj ,entropi değişimi
ΔSo=3J/K.mol dür.Buna göre bu tepkime
istemli midir?
12
Madde:
Gibss serbest enerjisi, ΔGo(kj/mol)
CO2
-394
H 2O
-237
CH4
-65
2X + 3Y + Z
14
Q
+ P
Tepkimesinde reaktiflerin tümü gaz
fazındadır. Tepkimeye ilişkin aşağıdaki
bilgiler veriliyor.

Kabın hacmi yarıya düşünce hız 8 katına
çıkıyor.

X in derişimi sabit tutulup Y ve Z nin
derişimi 2 şer katına çıkınca hız 4
katına çıkıyor.

Y nin derişimi sabit tutulup X ve Z nin
derişimi 2 şer katına çıkınca hız 4
katına çıkıyor.
Yukarıdaki tabloya göre,
CH4(g) + 2O2 →CO2 (g) + 2H2O (g)
Tepkimesi ile ilgili ;
a)25oC deki standart serbest enerji
değişimi (ΔG) kaç kkal dir?
Buna göre tepkimenin hız bağıntısını
bulunuz.
b)Tepkime istemli mi istemsiz midir?
13
4 litrelik kapta yeterince C2H4 gazı 15 mol
hava ile 2 dakikada artansız yakılıyor. Buna
göre yanma tepkimesini yazarak aşağıdaki
soruları cevaplandırınız.
a) Oksijen gazının harcanma hızı kaç
mol/lit.sn ‘dir?
b) CH4 gazının harcanma hızı kaç gr/lit.dk
‘dir?(C=12 H=1)
c) CO2 gazının oluşum hızı N.Ş.A’da kaç
lit/dk ‘dır?
15
2A + 3B + C
Q
+ P
Deney [A]
[B]
[C]
Tepkime
hızı
1
0,2
0,1
0,1
4.10–3
2
0,4
0,1
0,1
8.10–3
3
0,2
0,2
0,1
4.10–3
4
0,1
0,2
0,2
4.10–3
a.Tepkimenin hız bağıntısını bulunuz.
d) H2O nun oluşum hızı kaç gr/dk’dır?(H:1
O:16)
b.k (hız sabiti) değerini ve birimini
bulunuz.
c.Tepkimenin derecesini bulunuz.
d.Tepkime mekanizmalı ise yavaş adımı
yazınız.
16
19
Sabit sıcaklıkta 2 litrelik kaba 4 mol C(k) ve
5 mol CO2 gazı konuyor. Reaktifler bir süre
sonra,
C(k) + CO2(g)
↔ 2CO(g)
denklemine göre dengeye ulaşıyor.
Dengede kapta derişimlere bağlı denge
sabiti Kc=0,5 olduğuna göre dengede
herbir maddenin derişimi kaçtır?
Yukarıdaki grafik sabit sıcaklıkta 2 litrelik
kapalı bir kapta gerçekleşen
2CO2(g)↔2CO(g) + O2(g) reaksiyonuna
aittir. Buna göre derişimler türünden
denge sabitinin değeri Kd(Kc) nedir?
17
Sabit sıcaklıkta 1 litrelik kapalı bir kaba 0,5
mol C ve 0,6 mol O2 gazları konuluyor.
Bir süre sonra,
2C(k) + O2(g) ↔2CO(g)
Reaksiyonuna göre denge kurulduğunda 0,2
mol CO gazı oluştuğuna göre ,Kd(Kc) denge
sabitinin derişimi kaçtır?
20
H2(g) + Br2(s) ↔2HBr(g)
Tepkimesine göre sabit hacimli bir kaba
konulan 0,4 mol H2 ve 0,5 mol Br2 nin basıncı
1,6 atm dir.Sistem dengeye ulaştığında
basıncın 2,4 atm olduğu görülüyor.
Buna göre kısmi basınçlar türünden denge
sabiti Kp ve derişimler türünden denge
sabiti Kc’nin sayısal değeri kaçtır?
18
PCl5(g)↔ PCl3(g) + Cl2(g)
Yukarıda verilen tepkimede 10 mol PCl5 1
litrelik bir kaba konuluyor. Dengeye
ulaşıncaya kadar PCl5 in %50 si ayrışıyor.
Buna göre ,denge sabiti Kd (Kc) değeri
kaçtır?
Download

11.sınıf kimya dersi sömestr tatili ev çalışması