11. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI (06.11.2014)
1. Kapalı bir sistemin iç enerjisini artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
I. Sistemi ısıtmak
II. Sisteme madde ilave etmek
III. Sistem üzerine iş yapmak
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
2. Bir gaz genleşirken 21 j lik bir ısı almakta ve dışarıya 232 j lik iş yapmaktadır. Buna göre
gazdaki iç enerji değişimi (∆U) kaç j dir?
A) +232
B) +211
C) -211
D) +253
E) -253
3. Termodinamik sistemlerle ilgili,
I.
Açık sistemlerde ortamla madde ve ısı alışverişi gerçekleşir.
II.
Basıncın sürekli sabit tutulduğu sistemlere izobarik sistem adı verilir.
III.
Bir teneke kutudaki balık konservesi kapalı sistem örneğidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
4. Standart şartlarda (1 atm. basınç ve 25°C sıcaklık) 1 mol H2nin sabit hacimli kapalı bir
kapta yanması sonucunda su buharı oluşurken 242 kj ısı açığa çıkmaktadır. Yine 1 mol H 2
nin sürtünmesiz hareketli pistonlu (sabit basınçlı) bir kapta standart şartlarda yakılması
sonucunda 240,7 kj ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre aşağıdakileri bulunuz.
a) İç enerji değişimi (∆U)
b) Entalpi değişimi (∆H)
c) Sistemin yaptığı iş (w)
5. Bileşik
Standart oluşum entalpisi (kJ/mol)
SO2(g)
-297
SO3(g)
-395
1
Buna göre, SO2(g) + /2O2(g)  SO3(g) H = ? tepkimesinin entalpisi kaç kJ/mol dir?
A) + 692
B) - 692
C) + 98
D) - 98
E) + 980
6. Aşağıda bazı tepkimelerin entalpi değerleri verilmiştir.
C(k) +O2(g) CO2(g)
∆H1 = -393 kj
3C(k) + 2H2(g) +O2(g)C3H6(OH)2(s)
∆H2 = -301 kj
H2(g) + 1/2O2(g) H2O(s)
∆H3 = -285 kj
Buna göre; C3H6(OH)2(s) + 4O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(s)tepkimesinin entalpisi kaç kj dür?
A) - 2018
B) + 2018
C) - 1416
D) -377
E) +377
7. Metan gazının yanma tepkimesi aşağıda verilmiştir.
CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O{g) + 212 kkal
32 gram CH4 gazı yakıldığında açığa çıkan ısı 25°C deki 8 litre suyun ısıtılmasında kullanılmıştır. Buna
göre, 25°C deki suyun sıcaklığı kaç °C ye çıkar? (CH4 = 16 g/mol , dsu = 1 g/mL , csu = 1 kal/g°C)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
BAŞARILAR
11. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI (06.11.2014)
8.
Bağ
Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol)
NN
946
NH
389
Standart şartlar altında yukarıda verilen atomlar arasındaki ortalama bağ enerjilerine göre,
N2 + 3H2  2NH3 H = - 79 kJ/mol
tepkimesindeki H  H bağının enerjisi kaç kJ/mol dir?
H2(g) + CI2(g) 2HCI(g) tepkimesi için
I. Tepkimeye giren maddelerin entropileri toplam, ürünlerinkinden fazladır.
II. Tepkime sonunda entropide artma olur.
III. Tepkimede ∆S > 0 olur.
yargılarından hangileri doğrudur.(S°H2 = 131 j/K.mol, S°CI2 = 223 j/K.mol, S°HCI = 187
j/K.mol)
9.
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
10. C2H4 (g)+ H2(g) C2H6(g) tepkimesinin standart (25°C, 1 atm) serbest enerji değişimini (∆G)
bularak tepkimenin istemli mi istemsiz mi olduğunu belirtiniz.
(∆H°C2H4 (g)=52kj/mol, ∆H°C2H6(g) = -85kj/mol,
∆S° C2H4 (g)=219j/K.mol, ∆S°C2H6(g) = 229 j/K.mol, ∆S H2(g) = 131 j/K.mol)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
BAŞARILAR
Download

İndir (PDF, 513KB) - Kimya Ders Notları