11. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV(ORTAK) SORULARI
1. (2011 LYS)
3. Oda koşullarındaki 0,2 M 200ml lik NaOH
çözeltisini nötrleştirmek için 0.1 M lık H2SO4
çözeltisinden kaç ml kullanılmalıdır?
A)100
B)200
C)300
D)400
E) 500
4.
2. (2011 LYS)
Oda koşullarındaki kuvvetli asit ve kuvvetli baz
çözeltisinin titrasyon eğrisi yukarıda verilmiştir. Buna
göre ;
I. Nötr çözeltinin hacmi 400 ml dir
II. X çözeltisi asit, Y çözeltisi bazdır.
III. Beherdeki çözeltinin pH ı zamanla artar.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
11. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV(ORTAK) SORULARI
5. H2(g) + I2(g)  2HI (g)
8. XY katısının çözünme denklemi,
XY(k)  X+ (suda) + Y-(suda) ∆H > 0
Tepkimesinin t oC deki denge sabitinin değeri 4tür.
toC de bütün gazlardan 0.2şer mol alınarak 1L lik kaba
konuluyor. Buna göre,
I. Tepkime dengede değildir.
II. Tepkime ürün yönünde ilerler.
III. Yeni denge anında HI nın mol sayısı 0.2 den küçük
olur.
Yargılarından hangileri doğrudur?
Aşırı miktarda XY katısı ile hazırlanmış doymuş
çözeltinin sıcaklığı düşürülürse,
I. Dipteki katı miktarı artar.
II. XY nin çözünürlük çarpımının (Kçç) değeri büyür.
III. Çözeltideki toplam iyon derişimi azalır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I,II, III
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
9.
6.
7.
10.
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
11. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV(ORTAK) SORULARI
11. 0.1M lık NaBr çözeltisinde AgBr nin çözünürlüğü
kaç mol/L?(AgBr Kçç: 1.10-13)
A)10-4
B)2.10-8
C) 4.10-12
D)10-12
E) 2.10-12
14. Ag2S için Kçç değeri 1.6x10-15 dir.
Sıcaklık değiştirilmeden Ag2S nin doymuş çözeltisine
Na2S eklenirse Ag2S nin Kçç değeri, Ag+ derişimi ve
Ag2S nin çözünürlüğü nasıl değişir?
Kçç değeri
A) Artar
B) Azalır
C) Değişmez
D) Değişmez
E) Değişmez
12.
[Ag+] değeri Ag2S nin çözünürlüğü
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
Azalır
15.
16. Kompleks
[Fe(CN)6] -4
[Ag(NH3)2]+
[Al(OH)4]-
Ligand
Fe+3
NH3
OH-
Yukarıda
formülleri
verilen
komplekslerden
hangilerinin karşısında verilen ligand yanlıştır?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
17.
13.
A) Yalnız I
D) I ve II
S.SOLHAN
B)Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
www.kimyadersnotlari.com
11. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV(ORTAK) SORULARI
18. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin karşısında 22. (LYS 2010)
çözünürlük çarpımı ifadesi yanlış verilmiştir?
Tuzun formülü
A) Ag2CrO4
B) Ce2(C2O4)3
C) CaSO4
D) Cu(OH)2
E) Pb3(PO4)2
Çözünürlük çarpımı
Kçç= [Ag+]2.[CrO4-2]
Kçç= [Ce+3]2.[C2O4-2]3
Kçç= [Ca+].[SO4-]
Kçç= [Cu+2].[OH-]2
Kçç= [Pb+2]3.[PO4-3]2
19. (ÖSS 2009 II)
X2(g) + Y2(g)  2XY (g)
∆>0
Tepkimesinde
yalnız
sıcaklığın
aşağıdakilerden hangisini değiştirmez?
A) Moleküllerin çarpışma sayısını
B) Moleküllerin ortalama kinetik enerjisini
C) Eşik enerjisine sahip molekül sayısını
D) Toplam mol sayısını
E) Moleküllerin hızını
A) Karışımdaki Pb+2 ve I- başlangıç derişimleri çarpımı
(Ki(PbI2)) 1x10-3 tür.
B) Çözeltide K+ derişimi 0.2 molardır.
C) PbI2 çöker.
arttırılması D) Çözeltide NO3- derişimi 0,2 molardır.
E) Net iyon denklemi
Pb+2(suda) + 2I-(suda) ↔ PbI2(k) dır
23.
20.
24.
21.(LYS-2010)
Lowry-Bronsted asit- baz tanımına göre,
HSO4-(suda) + NH3(suda)  NH4+(suda) + SO4-2(suda)
Tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime asit-baz tepkimesidir.
B) Tepkimede NH3 baz gibi davranır.
C) Tepkimede HSO4- asit gibi davranır.
D) NH4+, NH3 ün konjuge(eşlenik) bazıdır.
E) SO4-2, HSO4- nin konjuge(eşlenik) bazıdır.
S.SOLHAN
25.
www.kimyadersnotlari.com
Download

İndir (PDF, 958KB) - Kimya Ders Notları