10. SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV(06.11.2014)
1.Aşağıdaki düzenekte asit çözeltisi ve fenolftalein
bulunan kaba yavaş yavaş X çözeltisi eklenmektedir.
200 ml X çözeltisi eklendikten sonra çözelti renksizken
bir anda pembeye dönüşüyor.
Buna göre;
a) X çözeltisi nedir?
b) X çözeltisi eklenmeye başladığında hangi ürün
ya da ürünler oluşur?
c) 200 ml X çözeltisi asit çözeltisini tam
nötrleştirmiş midir?
d) X çözeltisi eklenmeye devam edilirse pH değeri
nasıl değişir? Açıklayınız.
3.
Yukarıda çözeltiler ile ilgili aşağıdaki boş bırakılan
yerlere uygun kelimeleri yazınız.
a) I. çözeltinin pH değeri:
b) I.ve III. Çözeltiler karıştırıldığında oluşan
tepkime:
c) I. ve III.çözelti karıştırıldığında oluşan
maddenin formülü:
d) III.çözeltinin pH değeri:
e) II.çözeltinin pH değeri:
4.
a) CaCO3 tuzu hangi asit ve bazın nötrleşmesi sonucu
oluşur? Tepkimeyi yazarak, turnusol kağıdı
daldırdığımızda gerçekleşen değişimi açıklayınız.
2. Aşağıda eşit hacimde bazı maddeler karıştırılıyor.
Karışımın pH durumu için yorum yapınız.
a) 1mol NaOH ile 0,1 mol H2SO4
pH
b) 0,12 mol H3PO4 çözeltisini tamamen nötrleştirmek
için kullanılan Ca(OH)2 çözeltisinden kaç mol
gereklidir?
Nedeni;
b) 2 mol KOH ile 1 mol H2SO4
pH
Nedeni;
c) 0.05mol Ca(OH)2 ile 0,05 mol HNO3
pH
Nedeni;
d) 1 mol H2SO4 ile 1mol Ca(OH)2
pH
5.Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ya da yanlış olarak
değerlendiriniz.
-Kireç ve pas sökücülerin yapısında yüksek oranda baz
bulunur. ( )
-Limonun yapısında formik asit bulunur.( )
-NaOH sulu çözeltisinde OH- sayısı, H+ sayısından
fazladır.( )
-Gümüş (Ag) metalinden yapılmış bir kapta HCl asit
saklanabilir. ( )
-Yarı soy metaller, zaç yağı ile tepkime verirken,
kezzap ile tepkime vermezler. ( )
Nedeni;
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
10. SINIF KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV(06.11.2014)
6. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
- N2O5, CO2, SO2 gibi maddelerin sulu çözeltisi
……………………..özellik gösterir.
- NaOH sulu çözeltisi ile H2CO3 sulu çözeltisi
karıştırıldığında oluşan tuzun formülü …………..dır.
- ……………….. susuz bazdır.
9.
HNO3: Kuvvetli asit
H2S: Zayıf asit
CH3COOH: Zayıf asit
KOH: Kuvvetli baz
AgOH: Zayıf baz
NH3: Zayıf baz
Yukarıda verilen maddelerinin tepkimesi sonucu
oluşan aşağıdaki tuzların asidik ya da bazik karakterli
olduğuna karar veriniz.
- Metiloranj, fenolftalein gibi maddelere ………….
denir.
a)
b)
c)
d)
e)
- Mide özsuyunda …………………..bulunur.
7. Aşağıda verilen tepkimeleri denkleştirerek açığa
çıkan gazları belirtiniz.
a) K(k) + HCl (suda) →
b) Cu(k) + KCl(suda) →
c) K2CO3(k) + HCl(suda) →
d) Cu(k) + H2SO4(suda) →
e) Ag(k) +
HNO3(suda) →
8.
a)Hidroklorik asit ile tepkimesinden ‘nişadır’ tuzunu
oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Potas kostik
B) Kireç suyu
C) Sönmemiş kireç
D)Amonyak
E) Sud kostik
b) Halk arasında yemek sodası olarak bilinen tuz ile
ilgili ;
I. Formulü NaHCO3 tır.
II. Kimyasal adı sodyum karbonattır.
III. Kabartma tozu yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
KNO3:
K2S:
AgNO3:
CH3COOK:
NH4NO3:
10. Aşağıda verilen maddelerin formülleri ve özel
adlarını eşleştiriniz.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Zaç yağı
Kireç taşı
Kabartma tozu
Güherçile
Alçı taşı
Nişadır
Potas kostik
Tuz ruhu
CaSO4
KOH
NaHCO3
NH4Cl
CaCO3
H2SO4
KNO3
HCl
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
Download

İndir (PDF, 465KB) - Kimya Ders Notları