9. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
1. Aşağıdaki tabloda verilmiş olan
karışımları türleri ile karşılaştırınız.
Karışım
Karışım türleri
1)Kolonya
a)Emülsiyon
2)Tebeşir
b)Sıvı sıvı homojen
tozu-su
karışım(çözelti)
3)Bakırc)Aeresol
kalay(tunç)
4)Benzin-su
d)Katı katı homojen
karışım(alaşım)
5)Sis
e)Süspansiyon
2. a) Kritik sıcaklık değerinin üzerindeki
bir sıcaklık değerinde olan ve hiçbir
basınç değerinde sıvılaştırılamayan
akışkanlar …………………… olarak
tanımlanır.
b) Bir gazın sıvılaştırılabileceği en
yüksek sıcaklık
…………………………. olarak
tanımlanır.
c) Kritik sıcaklık değeri ve altındaki
sıcaklıklarda davranışları gazlar gibi
olan, ancak sıkıştırıldığında belirli bir
basınç değerinden sonra sıvılaşabilen
akışkanlar ise …………………. olarak
tanımlanır.
d) Gazlar …………….. ve
……………… değerlerinde ideal hale
yakın davranışlar gösterirler.
e) Bir sıvının yüzeyine yakın
moleküllerden bazılarının sıvının yüzey
gerilimini aşarak kurtulması ve serbest
hale geçmesine ………………………
denir.
3. Dengede bulunan şekildeki sistemde h
yüksekliği kaç cm’dir?( dHg=13,6
g/cm3, dalkol=0,8 g/cm3 )
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
4. 0,5 M NaNO3 çözeltisinin 300
ml’sine kaç ml su eklenir ise çözelti
derişimi 0,1 M olur?
5. a)200 g kütlece %10’luk şeker
çözeltisine 10 g şeker ve 90 g saf su
ekleniyor. Yeni çözeltinin kütlece
yüzde derişimi ne olur?
b)Kütlece %40’lık 20 g KNO3
çözeltisi ile kütlece %60’lık 80 g
KNO3 çözeltisi karıştırılıyor. Yeni
çözeltinin kütlece yüzde derişimi
kaçtır?
6. a)0,4 g NaOH ile hazırlanan 400 ml
çözeltinin molar derişimi
kaçtır?(NaOH:40 g/mol)
b)Yoğunluğu 1,2 g/ml olan kütlece
%20’lik X çözeltisinin molaritesi 2,4
mol/L olduğuna göre X tuzunun mol
ağırlığı kaç g/mol’dür?
9. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
7. a)0,2 molar 200 ml HNO3 çözeltisi ile
0,3 molar 200 ml HNO3 çözeltisi
karıştırılıyor. Yeni çözeltinin molar
derişimi nedir?
b)0,4 M Al2(SO4)3 çözeltisi
içerisindeki Al+3 ve SO4-2 iyonlarının
derişimi kaç molardır?
8. 127°C de bir miktar metan gazı
soğutulduğunda basıncı 4 atm’den 6
atm’e yükseliyor. Bu gazın son
sıcaklığı kaç °C’dir?
11. 4 atm basınçta 0°C de 44,8 litre
hacmindeki kapalı kapta kaç mol H2
gazı vardır?
12. Şekildeki
sistemde
sabit
sıcaklıkta
musluklar
açılarak
denge
sağlandığın
da son basınç 1 atm olmaktadır. Buna
göre boş kabın hacmi kaç litredir?
13. 145 gram KClO3 katısı ısıtılınca;
9. 2 mol H2, 4 mol CO2 ve 6 mol He
gazının bulunduğu kabın toplam
basıncı 2,4 atm.'dir. Buna göre He’ un
kısmi basıncı nedir?
10. -10°C deki 20 gram buzu 40 °C de
20 g su haline getirmek için kaç
kalori ısı gerekir?
(cbuz=0,5 kal g-1°C-1, Le=80 kal,
csu=1 kal g-1°C-1)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
2KClO3(k)
2KCl(k) + 3O2(g)
tepkimesine göre tamamen parçalandığında
açığa çıkan O2 gazı, hacmi 0,82 litre
sıcaklığı 27 oC olan kapta toplanıyor. Buna
göre toplama kabının son basınca kaç
mmHg’dır?( 27 oC’de su buhar basıncı 27
mmHg’dir. KClO3:122,5)
Download

İndir (PDF, 364KB) - Kimya Ders Notları