1- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.
Element:
Atom:
Bileşik:
Süspansiyon:
Kesinlik:
Doğruluk:
Molarite:
Elektrolit:
Buhar:
Süblimleşme:
2- Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
( D ) Sıcaklık arttıkça bir gazın ortalama hızı artar.
( D ) [atm K-1 mol-1] ideal gaz sabitinin birimidir.
( D ) Basınç ve hacim gazların makroskopik özelliklerindendir.
( Y ) Hidroklorik asit gaz fazındadır.
( D ) Bozunma reaksiyonlarında bir madde daha basit bileşiklere parçalanır.
( Y ) Yarı metallerin oksitleri amfoter özellik göstermez.
( Y ) Asetik asit, kuvvetli elektrolit gibi davranır.
( Y ) Moleküler formül, atomların uzaydaki dizilişini gösterir.
( D ) Ölçmenin olmadığı bir kimyasal araştırma söz konusu olamaz.
( Y ) H2SO3 sülfirik asitin formülüdür.
3- A) Aşağıdaki bileşiklerin adlarını yazınız.
Al2O3
CaF2
Alimünyum oksit
Kalsiyım Florid
CCl4
Karbon tetraklorür
HF
Hidroflorik asit
NH3
Amonyak
B) Kütlece %15 şeker içeren sulu çözeltinin yoğunluğu 1.059 g/mL dir. Bu çözeltinin 3.05 litresinde
bulunan şekerin kütlesi nedir. ( Boyut analizi yöntemine göre yapınız.)
C) 250 mL 1.5 x 10-3 M KMnO4 çözeltisi hazırlamak için 0.0380 M KMnO4 çözeltisinden alınması
gereken hacmi hesaplayınız.
4- A) Asit-Baz, redox ve çökelme reaksiyonlarına birer tane örnek veriniz.
(asit baz)
(redox)
(çökelme)
Ag +
1
2
Cl2
AgCl
B) Aşırı AgNO3 (aq) içine 0.25 M 25 mL K2CrO4(aq) çözeltisi ilave ediliyor. Oluşan Ag2CrO4 kütlesi
nedir (AgCrO4 ; 331.7 gr/mol) (Boyut analizi yöntemine göre çözünüz)
K2CrO4 +
2AgNO3
Ag2CrO4
+ 2KNO3
C) Bol miktar su içerisine 100 gr kalsiyumkalbür atılırsa 28.3 gr etin (asetilen) meydana geliyor.
Aşağıdaki reaksiyona göre yüzde verim nedir.
CaC2 + 2H2O
(64.10 gr/mol)
Ca(OH)2
+
C2H2
(26.04 gr/mol)
5- A) Boyle, Charles ve Amonton’s kanunları ile ilgili grafikleri gösteriniz.
(Boyle yasası)
(Charles Yasası)
(Amonton Yasası)
B) 0.41 atm basıncında 127°C de X gazının yoğunluğu kaç gr/L dir. (X gazının mol kütlesi 4 gr/mol)
C) Bir gazın hacmi 3 katına, mol sayısı 2 katına mutlak sıcaklığı 3 katına çıkartılırsa son basınç ilk
basıncın kaç katı olur.
Download

sorular