Adı Soyadı:
KİMYA 10
Okul No:
Sınıfı:
10 _
A
B
C
D
E
F
S.1- Aşağıdaki denge denklemlerinde, konjuge asit - baz
çiftlerini belirleyip hem asit hem de baz olarak davranan
tanecik hangisidir?


HSO 4 ( suda) + HCO 3( suda)

HCO 3( suda) + H2O(s)
Aldığı not:
S.4- CO, He ve SO3 gazlarından oluşan 25 litrelik bir gaz
karışımı baz çözeltisinden geçirildiğinde geriye 20 litre gaz
kalıyor. Kalan gaz karışımı O2 ile artansız olarak yakıldığında
7,5 lt O2 harcanıyor
Buna göre başlangıç karışımındaki gazların %
hacimlerini bulunuz?
↔ H2CO3(suda) + SO 42( suda)

↔ CO 3(2uda) + H3O (suda
)
S.2- 2 mol sülfirikasit içeren sulu çözelti ile 2 mol
potasyumhidroksit içeren sulu çözelti eşit hacimlerde
karıştırıldığında çözelti turnusol kağıdının rengini nasıl
değiştirir? Denklemini yazarak gösteriniz?
S.5- Aşağıdaki denklemleri tamamlayıp denkleştiriniz?
Zn + NaOH 
Al +
H2SO4

H3PO4 + Mg(OH)2 
SO2 + H2O
Cu + HCI


S.6- Kostik;
a)- Formülü:……………………………
S.3- Aşağıdaki tuzların ne tür (nötr, asidik, bazik tuz) olduklarını
ve kendisini oluşturan asit ve bazları yazınız?
b)- Adı:…………………………………………………………
TUZ
ASİTİ
BAZI
Asidik-baziknötr..?
HCOOK
………………..
………………..
………………..
(NH4)2SO4
………………..
………………..
………………..
LiCl
………………..
………………..
………………..
Na2CO3
………………..
………………..
………………..
Mg3(PO4)2
………………..
………………..
………………..
c)- En çok kullanıldığı yerler;
1-……………………………………………………………………………………………………
2-……………………………………………………………………………………………………
3-…………………………………………………………………………………………………
S.7-
Cu
CaCO3
HNO3
çözeltisi
HCl
çözeltisi
Zn
NaOH
çözeltisi
Yukarıdaki çözeltilere, üzerlerindeki maddeler
atıldığında, hangilerinden H2 gazı çıkışı gözlenir?
III
S.8 -
Zn ile tepkime
Asidin mol
sonucu oluşan H2'nin
Asit
sayısı
mol sayısı
X
1
0,5
Y
1
1
X ve Y asitlerinin mol sayıları ve sulu çözeltilerinin Zn ile
tepkimeleri sonucu oluşan H2 mol sayılan, yukarıdaki
çizelgede verilmektedir.
Buna göre,
I. X, bir değerli bir asittir.
II. Y, iki değerli bir asittir.
lll. Tepkimelerde harcanan Zn mol sayıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
l-ll
S.13 - KOH çözeltisi için;
I. Al ile tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar.
II. pOH değeri 7 den büyüktür.
III. Suda % 100 iyonlarına ayrışır.
yargılarından hangileri doğrudur?
I ve III
S.14 - Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, tüm
asitlerin ortak özelliğidir?
I. Yapılarında hidrojen (H) bulundurmaları
II Sulu çözeltilerinin, mavi turnusolün rengini kırmızıya
çevirmesi

III. Sulu çözeltilerinde, OH iyonu bulundurmamaları
IV. Kuvvetli elektrolit olmaları
Yalnız II
S.9- XO2 ve ZO, NaOH çözeltisi ile tuz oluşturduğu
halde, YO oluşturmaz.
- ZO, HCI çözeltisi ile tuz oluşturduğu halde, XO 2 ve
YO oluşturmaz.
Buna göre XO2 , YO ve ZO'nun oksit türlerini yazınız?
aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
XO2
YO
ZO
asit oksit
Nötr oksit
Anfoter oksit
…………………… …..……………….. …………………….
XO + 2HCI  XCI2 + H2O
Y + 2NaOH  Na2YO2 + H2
ZO + H2O  Z(OH)2
Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre;
I. X metaldir.
II. Y anfoter metaldir.
III. ZO bazik oksittir,
yargılarından hangileri doğrudur?
S.9-
A)
I, II ve III
S.10-
S.16 - OF2 bileşiği dışındaki tüm oksijenli bileşiklere oksit
elenir.
Buna göre;
Şekildeki düzeneğe XH3, YO ve Z2O3 gazlan gönderildiğinde
NaOH çözeltisi bulunan kaptan XH3 ve YO gazları, HCİ
çözeltisi bulunan kaptan ise YO gazı tepkime vermeden
çıkıyor.
Buna göre;
I. Z, ametaldir.
II. XH3, bazdır.
III. X ve Y metaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A I ve II
E) I, II ve III
I. ZnO asit ve baz ile tepkime verir.
II. NO ve NO2 gazları asit oksittir.
III. MgO nun sulu çözeltisi turnusolu maviye boyar.
yargılarından hangileri doğrudur?
I ve III
C) I ve III
S.11 –
l. Kuvvetti asit ile zayıf bazdan oluşan tuzun çözeltisi
II. Zayıf asit ile kuvvetli bazdan oluşan tuzun çözeltisi
III. Kuvvetli asit ile kuvvetli bazdan oluşan tuzun çözeltisi
Yukarıda verilen eşit derişimli çözeltilerin pH'larının,
küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır?
NOT: 1, 2, 3, 4, 5, 6. soruların doğru cevabı 10 puan,
diğer soruların doğru cevabı 4’er puandır.
I, III,II
I, III, II
S.12 -
E)
I. HClO4
II. Na2CO3
III. NH4CI
IV. CaSO4
Yukarıdaki maddelerin eşit derişimli sulu çözeltilerinin
pH'larının, büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
ll, IV, III, I
BAŞARILAR
Feramis KAYMAK
Kimya Öğretmeni
Download

KİMYA 10 Aldığı not