“Gücümüz Gücünüz !..”
GALAXY DS
10-120 kVA 3-3
DS|Power serisi, 3 faz giriş 3 faz çıkış IGBT
doğrultuculu DSP kontrollü Kesintisiz Güç
Kaynakları, IPM (Akıllı Güç Modülleri) ile
donatılmış, giriş güç faktörü 0,99’a varan aynı
zamanda giriş harmonik bozunumları minimize
edilmiş, yüksek verimlilik ve güvenli çalışma ön
planda tutulmuş, dolayısıyla MTBF sürelerini
maksimize edecek şekilde tasarlanmış üstün
teknoloji ürünleridir. DSP sayesinde ürünlerin
gelişmesi, yazılım kontrolü ile yapıldığından
gelişmelerin güncellemesi de kolaylaşmıştır.
KONUTLAR
‣ Yüksek giriş güç faktörü
‣ Düşük giriş akımı harmonik distorsiyonu ( THDI)< %5
‣ % 94’e varan yüksek verim
‣ Aküden başlayabilme özelliği
‣ Statik ve bakım by-pass özelliği
‣ Aşırı yük ve kısa devre koruma sistemi
‣ Acil durdurma fonksiyonu
‣ 192 olay kaydı (4500 alarm)
‣ Rejeneratif yük özelliği
‣ Takvim ve saat
‣ Gelişmiş otomatik akü test sistemi
‣ Isı kompanzasyonlu akü şarj sistemi
‣ Çevirmeli bağlantı için modem ayarı yapabilme özelliği
‣ Uzaktan izleme için RS232 ve kuru kontak arabirimi
‣ 3 DSP konrollü modüler yapı
‣ Uygulamaya göre giriş ve çıkışta izolasyon trafosu opsiyonu
‣ SNMP uyumlu haberleşme opsiyonu
‣ MODBUS uyumlu haberleşme opsiyonu
‣ Uluslararası standartlara uyumluluk (EC directive; EN 62040)
‣ 2 yıl tam garanti ve 10 yıl yedek parça garantisi
‣ CE, TSE, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sistemi ile üretim
‣ Sayısal kontrollü yapı
‣ Minimum yer kaplama
‣ Ekonomik çalışma sistemi (ECONOMODE)
‣ Minimum elektronik komponent
‣ Çıkış akım sınırlaması
‣ Gelişmiş diyagnostik
‣ Seçilebilir giriş/çıkış gerilim ve frekans
‣ İkinci gerilim kaynağı girişi
‣ Çıkış DC kaçak koruması
‣ Evirici için ayrı DSP kullanımı
‣ 3 kademeli akü koruması
‣ Yüksek şarj kapasitesi
‣ Şarj/deşarj akım göstergesi
‣ İleri uzaktan izleme opsiyonları
444 1 UPS
“Gücümüz Gücünüz !..”
GALAXY DS
10-120 kVA 3-3
TEKNøK ÖZELLøKLER
DS310
DS315
DS320
DS330
DS340
DS360
DS380
DS3100
DS3120
M2DE/
*oN9$
10
15
20
30
40
60
80
100
120
Gø5øù
*oIDNW|U$NÕPER]XQXPX7+',
!
Gerilim
9$&)D]17RSUDN9$&RSVL\RQHO
+]+]D\DUODQDELOLU
Frekans
%\SDVVJHULOLPL
9$&)D]1
.ÕVDGHYUHNRUXPDVÕ*HULOLPWROHUDQVNRUXPDVÕ)UHNDQVWROHUDQVNRUXPDVÕ9$7WUDQVIHUVLVWHPL
%\SDVVNRUXPDVÕ
*LULú*HULOLPER]XQXPX
Korumalar
6LJRUWDODU*HULOLPYH)UHNDQVWROHUDQVÕ*LULúJoVÕQÕUODPD*LULú3)&
d,.,ù
*o
9
13,5
18
27
36
54
72
90
108
*oIDNW|U
0,9
9$&)D]17RSUDNRSVL\RQHO
Gerilim
Frekans
+]+]D\DUODQDELOLU
)UHNDQVWROHUDQVÕ
ùHEHNH\HVHQNURQL]H6HUEHVWoDOÕúPDD\DUODQDELOLU
Verim ( %100 ykte)
94% 'e varan
03:01:00
Krest Iakt|r
$úÕrÕ yk korumasÕ
\NWHGN\NWHGN!\NWHE\SDVVD\DUODQDELOLU
'L÷HUNRUXPDODU
$NÕOOÕNÕVDGHYUHNRUXPDVÕJHULOLPWROHUDQVNRUXPDVÕ'&GHQJH5HMHQHUDWLYH\NDNÕPVÕQÕUODPDNRUXPDODUÕ
7+'OLQHDU\NWH
$KÜ
BakÕm Jerektirmeyen kuru tip
Tip
$k sayÕsÕ
[DN
[9'&
ùarM Jerilimi
DeúarM sonu Jerilim
[9'&
$k kabini
Dahili
+DULFL
$k oalÕúma sÕFaklÕ÷Õ
ž&
Koruma
VHYL\HOLDODUP$NVLJRUWDODUÕùDUMDNÕPÕVÕQÕUODPDVÕÕVÕNRPSDQ]DV\RQOXDNúDUMVLVWHPL
$k test
72 saatte bir standart (ayarlanabilir)
GENE/
Standart
EN62040-2
.XOODQÕFÕDUDELULPL
VDWÕU/&'SDQHO0LPLNOHGSDQHOYHNW|UEXWRQODU%X]]HU2SVL\RQHOJUDILNUHQNOLGRNXQPDWLNHNUDQ
.XOODQÕFÕDUDELULPL
/&D panel / 5S232 Sub-D9 Kuru kontak / Newave ya]ÕlÕm
)D]1JHULOLPL)D])D]JHULOLPL$NÕP*o&UHVW)DFWRU)UHNDQV3)6HUYLV]DPDQÕ
*|VWHUJHOHU
2WRGL\DJQRVWLNDGHWEDNÕPLQGLNDW|U56
GHQNDOLEUDV\RQVLVWHPL
*HOLúPLú
[56VHULSRUWVWDQGDUWYHRSVL\RQHONXUXDODUPNRQWD÷Õ
+DEHUOHúPH
(32DFLONDSDWPDJLULúL,QWHUDNWLIDNSDQHOJLULúL-HQHUDW|UJLULúL
*LULúOHU
Standart (ayarlanabilir)
-HQHUDW|UNLWL
6WDQGDUG70RQ8360DQDJHPHQW\D]ÕOÕPÕNXOODQÕFÕVHUYHUPDQDJHPHQW
<D]ÕOÕP
Standart: saat & takvim 192 olay, (opsiyonel 512 olay)
$ODUPND\ÕW
3RZHUPRGXOHDúÕUÕÕVÕNRUXPDVÕ$úÕUÕDNÕP,VÕ\NVHNDODUPÕ
Koruma
dDOÕúPDVÕFDNOÕ÷ÕDUDOÕ÷Õ
ž&ž&
.RUXPDVÕQÕIÕ
,3
1HP<NVHNOLN
PDNVLPXP\R÷XQODúPDVÕ]PGHQL]VHYL\HVLQLQ]HULQGH
G%$
*UOWVHYL\HVL
G%$
G%$
G%$
$÷ÕUOÕNNJ
87
87
91
100
173
180
194
216
216
400x810x1040
515x850x1440
Boyutlar (mm) GxDxY
6(d(1(./(5
*LULú
9$&
dÕNÕú
9$&
7UDQVIRUPDW|U
*LULúWHYHoÕNÕúWDJDOYDQLNL]RODV\RQWUDIRVX
70RQ$GPLQ0XOWL836PRQLWRULQJ70RQ6HUYHUNXOODQÕFÕ'/2*ORJORDGHU
<D]ÕOÕP
$GDSW|UOHU
610302'%86568]DNWDQL]OHPHSDQHOL
3DUDOHOoDOÕúPD
Tem.12
444 1 UPS
Merkez Mh. Çobançeșme Cd. Lise Sk N.20 34406 Kağıthane İstanbul - Türkiye
T. 444 1 877 F. +90 212 210 08 71
web. www.upsteknoloji.com e-mail. [email protected]
www.galaxyguard.com
Download

GalaxyDS copy