11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
01
Bitkisel Dokular 1
Bitki hücrelerinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur.
4.
Epidermis dokusu ile ilgili;
I. Bitkinin su kaybını artırır.
Buna göre;
II. Hücreleri fotosentez yapamaz.
I. hücre çeperinin ince olması,
III. Bitkiyi dış etkenlerden korur.
II. kofulların büyük olması,
lV. Genellikle bir sıralı hücrelerden oluşur.
III. sitoplazma oranının az olması
bilgilerinden hangileri doğrudur?
özelliklerinden hangileri hücrenin yaşlı olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) I ve II
R
İ
T
A) I ve II
B) I ve IIl
C) I ve III
D) IIl ve IV
D) II ve III
2.
E) I, II ve III
.
Bitkilerde bulunan meristem dokular bölünme yeteneğinde
olan canlı hücrelerdir. Bu hücreler bitkinin büyüme ve gelişmesinde etkilidir. Diğer doku hücreleri ise bölünme yeteneğinde olmayan hücrelerdir.
N
R
Ö
Buna göre, bitkisel dokularda görülen;
I. hücrelerinin mitozla bölünmesi,
II. fotosentezle organik besin sentezlenmesi,
III. fazla glikozların nişastaya dönüştürülmesi,
IV. aktif taşıma ile dış ortamdan madde alınması
D) II ve IV
Bazı bitkisel doku çeşitlerini oluşturan hücrelerin çeperlerinin normalden kalın olması bitkinin destekliğine yardımcı
olmaktadır.
I. kollenkima,
II. sklerankima,
III. ksilem,
lV. parankima
dokularından hangileri kalın çeper bulundurması yönüyle destekliğe yardımcı olur?
A) I ve II
E) III ve IV
B) I ve IIl
D) I, Il ve Ill
C) I ve II
C) Il ve IV
E) lI, Ill ve IV .
.
6.
3.
.
Buna göre, bitkilerde;
olaylarından hangileri, sadece meristem doku hücreleri tarafından gerçekleştirilir?
B) Yalnız III
E) lI, IIl ve IV
K
E
5.
A) Yalnız I
C) Il ve III
Aşağıdaki şekilde çok yıllık bitki gövdesinin enine kesiti verilmiştir.
Bitkisel bir dokunun incelenmesi sonucu;
–
fotosentez yaparak besin sentezlediği,
–
besin ve su depoladığı,
–
besinleri floeme(soymuk borusu) ilettiği
şeklindeki özellikleri tespit edilmiştir.
Buna göre, özellikleri verilen bitkisel yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Buna göre, numaralandırılmış kısımların hangilerinde
mitoz hücre bölünmesi görülür?
A) Kollenkima
B) Parankima
A) Yalnız I
C) Sklerankima
D) Meristem
E) Ksilem
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
01
Bitkisel Dokular 1
7.
10.
Bitkisel dokularla ilgili;
Bir bitkide bulunan birincil ve ikincil meristem doku
çeşitleriyle ilgili;
I. ince çeperleri olma,
I. iletim demetlerini oluşturma,
II. büyük koful bulundurma,
III. düşük metabolizma hızına sahip olma,
II. bölünme özelliğini kaybederek başka bir doku çeşidine
dönüşebilme,
IV. protein sentezi yapabilme
III. hücrelerinde kloroplast bulundurmama,
IV. bitkinin boyuna büyümesini sağlama
özelliklerinden meristem ve temel dokuda gözlenenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
özelliklerinden hangileri ortaktır?
Temel doku
Meristem doku
A)
I ve II
III ve IV
B)
I ve IV
II ve III
C)
I ve IV
II, III ve IV
D)
II ve III
I ve IV
E)
III ve IV
I ve II
A) Yalnız I
D) I, II ve Ill
11.
N
R
Ö
Doku
Görevi
A) Epidermis
9.
Koruma
B) Periderm
Destek olma
C) Palizat parankiması
Fotosentez yapma
D) Floem
Madde iletme
E) Meristem
İletim doku oluşturma
C) lI ve IV
E) I, ll, lII ve IV
.
R
İ
T
K
E
Bitkisel dokular ve görevleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Dokular aynı görev için özelleşmiş hücre grupları olmasına
rağmen, bitkilerdeki parankima dokusu bulunduğu yere
göre farklı görevler yapabilmektedir. Parankima doku
bitkinin bütün organlarında bulunan temel dokudur.
Buna göre;
Körfez Yayınları
8.
B) II ve III
I. besin ve gaz depolama,
II. desteklik sağlama,
III. organik madde üretme,
IV. enine kalınlaşmayı sağlama
durumlarından hangileri parankima dokusunun görevlerinden değildir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) III ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV .
.
Bitkilerde çeşitli maddelerin taşınmasını sağlayan iletim demetleri ile ilgili;
I. ölü hücrelerden oluşma,
II. organik besin taşıma,
12.
III. çift yönlü taşıma yapma,
lV. kambiyum dokudan oluşma
Buna göre, meristem doku hücreleri;
I. ince çeperli olma,
özelliklerinin ait olduğu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soymuk boruları
Çiçekli bitki türlerinde büyümeyi sağlayan meristem doku
hücreleri hızlı mitoz bölünme yeteneğine sahiptir.
II. bol sitoplazmaya sahip olma,
III. büyük çekirdek bulundurma,
Odun boruları
A)
l ve IV
II ve III
IV. büyük koful bulundurma
B)
ll ve lV
I ve III
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
C)
I ve II
IlI ve IV
D)
II, III ve lV
l ve lV
E)
IlI ve IV
I ve II.
Test 01 CA
1.D
2.A
A) l ve II
B) II ve Ill
D) I, II ve III
3.B
4.E
5.D
6.C
7.C
8.B
9.D
C) III ve IV
E) I, II ve IV
10.B
11.C
.
12.D
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
2.
Aşağıdaki yapılardan hangisi epidermis dokusu tarafından oluşturulmaz?
5.
Meristem dokuyu oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
A) Stoma
A) Kloroplast
B) Emici tüy
B) Golgi
C) Yaprak tüyleri
C) Ribozom
D) Kutikula
D) Endoplazmik retikulum
E) Kambiyum.
E) Mitokondri.
Bitkilerin stomaları ile gerçekleştirilen madde değişimleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
.
6.
R
İ
T
Aşağıdaki grafikte bir bitkisel dokuda gün içerisinde üretilen oksijen miktarının değişimi verilmiştir.
K
E
A) Gündüz dışarı su ve mineral verilir.
B) Gündüz dışarı oksijen verilir.
C) Gündüz dışardan karbondioksit alınır.
D) Gece dışarı karbondioksit verilir.
N
R
Ö
E) Gece dışardan oksijen alınır.
3.
02
Bitkisel Dokular 2
Buna göre, değişimi gerçekleştiren bitkisel doku aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Bitkilerle ilgili aşağıda verilen yapılardan hangisinde
hücreler ışık etkisi ile organik besin üretebilir?
A) Epidermis
B) Odun boruları
A) Epidermis doku
B) Meristem doku
C) Parankima doku
D) Sklerankima doku
C) Salgı hücresi
E) İletim doku
D) Stoma
E) Sklerankima
4.
7.
Bitkilerde, tohum çimlendikten sonra yeni bireyin oluşması
sırasında, bazı hücreler farklılaşarak organel içeriği ve işleyişi değişmekte ve farklı bir dokuyu oluşturmaktadır.
Çok yıllık odunsu bitkilerdeki peridermis (mantar doku) zamanla kalınlaşabilen bir dokudur. Mitoz bölünme ile kalınlaşan peridermis hücrelerin çeperlerinde süberin (mantar)
birikiminden dolayı hücreleri zamanla ölür.
Çok katlı ölü hücrelerden oluşan periderm tabakasının
kalınlaşmasını;
Buna göre;
I. floem,
I. mantar kambiyumu,
II. kollenkima,
II. vasküler kambiyum,
III. meristem,
III. epidermis,
IV. kambiyum
IV. lentisel
yapılarından hangileri, farklılaşarak diğer dokuların
oluşmasında etkili olur?
yapı ve dokularından hangileri sağlar?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) III ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve IV
E) I, III ve IV
.
02
Bitkisel Dokular 2
8.
12.
Kambiyum dokusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir çenekli bitki türlerinde bulunmaz.
Bitkisel dokuları oluşturan hücrelerde organel yönüyle farklılıklar bulunmaktadır.
Buna göre, bitkilerin farklı dokularında bulunan hücrelerin organelleriyle ilgili;
B) Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar.
I. ksilem mitokondri,
C) Bitkinin iletim demetlerini oluşturur.
II. floem ribozom,
D) Farklılaşarak bazı bölünmez dokulara dönüşebilir.
III. salgı golgi,
E) Tohumun çimlenmesinden itibaren varlığını korur..
IV. meristem sentrozom
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
9.
B) I ve IIl
Aşağıdaki tabloda bitkilerdeki doku çeşitlerinin bazı özellikleri verilmiştir.
D) lII ve IV
13.
Bu tabloya göre X, Y ve Z doku çeşitleri aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?
.
R
İ
T
Bitkilerin koruyucu dokusu ile ilgili;
K
E
II. canlı hücrelerden oluşma,
Z
A) Meristem
Parankima
Kollenkima
B) Meristem
Epidermis
Sklerankima
III. stoma bulundurma,
lV. lentisel oluşturma
N
R
Ö
10.
E) I, II ve IV
I. çok tabakalı olma,
C) Periderm
Kollenkima
Meristem
D) Floem
Meristem
Ksilem
E) Ksilem
Kollenkima
Parankima
Körfez Yayınları
Y
X
C) Il ve III
özelliklerinden epidermis ve peridermise ait olanlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Bitkilerdeki parankima dokusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Otsu ve odunsu bitkilerde bulunur.
Epidermis
Peridermis
A)
I ve II
IIl ve IV
B)
Il ve III
I ve IV
C)
I ve IV
Il ve III
D)
Il ve IV
I ve IlI
E)
Ill ve IV
I ve II
B) Bitkinin bütün organlarında bulunur.
C) Bitkinin besin ihtiyacını karşılar.
D) Bitkideki organik besinlerin depolanmasında etkilidir.
E) Bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılar.
14.
Farklı ortamlarda yaşayan bitkilerin adaptasyonları ile
ilgili;
I. Kurak ortam bitkilerindeki kütikula kalınlığı nemli ortam
bitkilerine göre daha fazladır.
II. Kurak ortam bitkilerindeki kök uzunluğu nemli ortam
bitkilerine göre daha fazladır.
11.
Bitkisel dokuların temel görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
III. Kurak ortam bitkilerindeki stoma sayısı nemli ortam bitkilerine göre daha fazladır.
A) Parankima: Besin ihtiyacını karşılama
IV. Kurak ortam bitkilerindeki gövde uzunluğu nemli ortam
bitkilerine göre daha fazladır.
B) Epidermis: Bitkinin su kaybını önleme
C) Meristem: Bitkinin büyümesini sağlama
bilgilerinden hangileri doğrudur?
D) Floem: Bitkinin enerji ihtiyacını karşılama
A) I ve II
E) Ksilem: Su ve mineral taşınmasını sağlama
B) I ve III
D) I, III ve IV
Test 02 CA
1.E
2.A
3.D
4.D
5.A
6.C
7.A
8.E
9.A
10.E
C) I, II ve III
E) II, III ve IV .
11.D
12.C
13.B
14.A
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
03
Bitkisel Organlar
Bitkilerin genel yapısında kök, gövde, yaprak ve çiçek bulunur. Bu yapıların tamamı embriyo hücrelerinden oluşur.
Embriyo hücrelerinin mitoz bölünmeleri ile doku ve organlar oluşur.
4.
Gövdenin sekonder kalınlaşmasında;
I. kambiyum,
II. mantar kambiyumu,
Buna göre, embriyodan farklı özellikte doku ve organların oluşmasında;
III. gövde uç meristemi
yapılarından hangileri etkili olur?
I. DNA’ daki nükleotit dizilişinin değişmesi,
A) Yalnız I
II. hücrelerdeki enzim çeşidinin değişmesi,
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
III. hücrelerdeki organel sayısının değişmesi,
IV. hücrelerde aktif olan gen bölgelerinin değişmesi
olaylarından hangileri etkilidir?
A) l ve lI
B) Il ve IV
D) I, II ve Ill
2.
C) IlI ve IV
5.
.
N
R
Ö
B) Yaprak epidermis hücreleri
C) Kök uçlarındaki meristem hücreleri
D) Gövdedeki soymuk boru hücreleri
E) Yapraklardaki parankima hücreleri
Bitkilerde kök uçlarının boyuna kesitinde mikroskopta dört
bölüm ayırt edilir.
Kök uçlarındaki bu bölümlerle ilgili;
I. Kaliptra bölgesindeki hücreler farklılaşarak emici tüy
oluşturabilmektedir.
II. Bölünme bölgesinde yer alan hücreler birincil meristem
dokuyu oluşturur.
III. Uzama bölgesindeki hücreler dikey uzama ile kökün
boyuna büyümesini sağlar.
–
kök,
–
gövde,
–
yaprak
II. madde taşıma,
III. canlı hücreler bulundurma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
6.
E) II, lll ve IV .
E) lI ve III
.
Bitkilerde stomalar (gözenek) gaz alışverişi ve terlemeyi
sağlayan epidermisten farklılaşmış yapılardır. Açılıp kapanma özellikleri ile bitkinin su kaybını önler, gaz değişimini sağlar ve terleme ile fazla ısının atılarak bitkinin aşırı
ısınmasını önler.
Bitkideki;
I. yaprak,
II. kök,
III. çanak yaprak,
A) l ve lI
D) I, ll ve IIl
C) Yalnız III
.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) lll ve IV
B) Yalnız II
D) I ve II
lV. odunsu gövde
B) ll ve IIl
.
I. fotosentez yapma,
lV. Olgunlaşma bölgesinin dış yüzeyi peridermis ile korunur.
A) l ve llI
E) II ve III
Otsu bitkilerde bulunan;
organlarında;
Bir bitkide bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisinde,
mitoz bölünme hızı en yüksektir?
A) Gövde parankima hücreleri
3.
K
E
E) II , III ve IV
C) Yalnız III
yapılarından hangilerinde stoma bulunmaz?
B) Il ve IV
D) I, II ve Ill
C) IlI ve IV
E) II , III ve IV.
03
Bitkisel Organlar
7.
10.
Aşağıdaki şekillerde iki farklı bitki türüne ait gövde enine
kesiti gösterilmiştir.
Yaprak enine kesitinde gözlenen yapılarla ilgili;
I. Alt ve üst epidermis hücreleri kütin salgısıyla kütikula
oluşturur.
II. Palizat parankimasındaki hücrelerdeki kloroplast miktarı sünger parankiması hücrelerinden daha fazladır.
III. Çift çenekli bitklerin yapraklarında ksilem ve floem arasında kambiyum bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Buna göre, bu bitki türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) I ve II
C) Yalnız III
E) l, II ve III
A) 1. bitki türünde kambiyum bulunmaz.
B) 2. bitki türü çift çeneklidir.
R
İ
T
C) 2. bitkideki X dokusu canlı hücrelerden oluşur.
D) 2. bitkideki Y dokusu yaş halkalarının oluşmasını sağlar.
11.
Bitkisel organların görevleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) 2. bitkideki Z dokusunda organik besinler taşınır.
A) Yaprakta organik besin sentezi yapılır.
B) Kök bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılar.
K
E
C) Çiçek tohum oluşumu ile bitkinin üremesini sağlar.
.
8.
D) Gövdede bazı organik besinlerin depolanması sağlanır.
Çift çenekli bitkilerin gövde yapısı ile ilgili;
II. halkasal dizilmiş kambiyum bulundurma,
III. düzenli dizilmiş iletim demetlerine sahip olma,
lV. dış yüzeyde sadece epidermis bulundurma
Körfez Yayınları
N
R
Ö
I. açık ve koyu renkli yaş halkaları bulundurma,
E) Yaprak terleme ile azotlu metabolik artıkları uzaklaştırır.
12.
I. Bitkiyi toprağa bağlar.
özelliklerinden tek yıllık otsu ve odunsu bitkilere ait
olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tek yıllık
Çok yıllık
A)
I ve ll
IIl ve lV
B)
Il ve lll
I ve lV
C)
II ve lV
I ve lll
D)
Il ve lII
I, ll ve lV
E)
III ve lV
l, ll ve lll
II. Bitkinin su ve mineral almasını sağlar.
III. Bitkinin ihtiyaç duyduğu bazı maddeleri sentezler.
IV. Dış yüzeyindeki hücreler kütikula tabakası oluşturur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
D) I, II ve III
13.
9.
Bitkilerdeki kökün görev ve özellikleri ile ilgili;
C) II ve IV
E) I, III ve IV
.
Bitkisel organların yapı ve özellikleri bitkinin yaşadığı ortama göre farklılık gösterir.
Genç bir kökün enine kesitinde;
Buna göre yaprakla ilgili;
I. korteks,
II. epidermis,
I. yaprak yüzeyinde fazla miktarda örtü tüyü bulundurma,
III. merkezi silindir
II. dar yüzeyli yaprak ayasına sahip olma,
yapılarının dıştan içe doğru dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. paralel dizilmiş iletim demetleri bulundurma
A) l - ll - lll
B) ll - l - lll
D) lll - ll - l
özelliklerinden hangileri kurak ortamda yaşamayı kolaylaştıran özelliklerdendir?
C) ll - lll - l
E) lll - l - ll
A) Yalnız II
.
B) Yalnız IIl
D) lI ve lIl
Test 03 CA
1.E
2.C
3.B
4.D
5.E
6.B
7.C
8.E
9.B
10.D
C) I ve lI
E) I, ll ve llI
11.E
12.D
.
13.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
04
Bitkilerin Yapısı Genel
Bitkisel yapılardan bazıları hayvanlarda olduğu gibi salgı
yaparlar. Bu salgıların bitkilerde değişik işlevleri vardır.
4.
Buna göre, bitkide salgı üreten hücrelerden salınan
maddeler;
I. beslenme,
Bitkilerde bulunan;
–
depo parankiması,
–
özümleme parankiması,
–
iletim parankiması
yapılarını oluşturan hücrelerde;
II. koruma,
I. fotosentez yapma,
III. emilim,
II. madde taşıma,
III. canlı hücrelerden oluşma
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olur?
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II
A) Yalnız I
B) I ve IIl
D) I, Il ve IV
C) Il ve IV
E) lI, Ill ve IV .
N
R
Ö
I. odun borularını oluşturan trake,
II. fotosentez yapan palizat,
III. gaz alışverişini sağlayan stoma,
lV. desteklik sağlayan sklerankima
B) ll ve IIl
D) I, ll ve IIl
–
bölünme yeteneklerinin olmadığı,
–
ışık görenlerinin fotosentez yaptığı,
–
çeşitli maddeleri depoladığı
Buna göre, özellikleri verilen doku aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Parankima dokusu
B) Koruyucu doku
C) Sklerankima doku
C) lll ve IV
D) Meristem doku
E) İletim dokusu
E) II, lll ve IV
6.
3.
Bitkisel bir dokuda yapılan incelemelerde, dokuya ait hücrelerin;
özellikleri tespit edilmiştir.
hücrelerinden hangileri kesinlikle canlıdır?
A) l ve llI
C) Yalnız III
E) I ve III
K
E
Bitkilerde bulunan bazı dokular canlı, bazı dokular da ölü
hücrelerden oluşur.
Buna göre;
B) Yalnız II
D) I ve II
5.
2.
R
İ
T
lV. tozlaşma
Bitkilerin farklı dokularında gerçekleştirilen metabolik olaylara göre fazla bulunan organel çeşidi de farklılık göster-
Kökte merkezi silindirin dış bölgesinde bulunan endodermis tabakası ile ilgili;
I. Tek sıralı hücrelerden oluşur.
II. Merkezi silindir bölgesinden madde çıkışını azaltır.
III. Kök hücrelerinin besin ihtiyacını karşılar.
B) Yalnız II
D) I ve II
Buna göre, bitkisel dokularda fazla bulunan organel
çeşitleriyle ilgili;
I. özümleme parankiması kloroplast,
II. depo parankiması lökoplast,
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
mektedir.
III. meristem mitokondri,
C) Yalnız III
E) II ve III
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız IIl
D) I ve lIl
C) I ve lI
E) I, ll ve llI
04
Bitkilerin Yapısı Genel
7.
10.
Aşağıdaki şekilde bir bitki gövdesinin bir bölgesindeki kesitte gözlenen yapılar gösterilmiştir.
Buna göre, bu bitki türü ve gövde yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) Kütikula:Bitkinin su kaybını azaltma
B) Bitkide iğne şeklinde yapraklar bulunur.
B) Palizat parankiması: Fotosentez ile besin sentezleme
C) Bitkide açık iletim demet çeşidi bulunmaktadır.
K
E
C) Sünger parankiması: Bitki için gerekli hormonları sentezleme
D) Yaş halkalarındaki açık ve koyu halkalar ksilem dokuya
ait hücrelerden oluşur.
D) Stoma: Gaz değişimi ve terleme gerçekleştirme
E) Kalburlu hücrelerde çift yönlü olarak organik besin taşınabilir.
I. ölü hücrelerden oluşma,
II. kambiyum dokudan oluşma,
III. organik besin taşınmasını sağlama,
E) Ksilem: Yaprak hücrelerine su ve mineral taşıma
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Bitkilerdeki iletim doku ile ilgili;
11.
II. Sekonder büyüme sadece kambiyum ile sağlanır.
III. Peridermisin kalınlaşması sekonder büyüme olayıdır.
IV. Primer büyüme sadece otsu bitki türlerinde gözlenir.
özelliklerinin ait olduğu doku çeşitleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ksilem
A)
I ve ll
IIl ve lV
B)
Il ve lll
I ve lV
C)
II ve lV
I ve lll
D)
Il ve lII
I, ll ve lV
E)
Il ve lV
I, Ill ve lV
Bitkilerde büyüme olayları ile ilgili;
I. Primer büyüme olayı birincil meristem tarafından sağlanır.
lV. tek yönlü madde taşıma
Floem
R
İ
T
Buna göre, yapraktaki yapıların görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bitkide sekonder büyüme olayı gerçekleştirilmektedir.
8.
Aşağıdaki şekilde bir bitki yaprağının enine kesitinde gözlenen yapılar gösterilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
D) I, II ve III
12.
C) II ve IV
E) I, III ve IV
Kökte endodermisi oluşturan hücreler;
I. canlı olma,
II. merkezi silindirden madde kaybını azaltma,
III. yapraklara su ve mineral taşıma,
9.
IV. topraktan su ve mineral alma
Gövde enine kesitinde aşağıdaki yapılardan hangisi
gözlenmez?
A) Endodermis
B) Peridermis
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
C) Öz
A) Yalnız I
D) Korteks
B) Yalnız IV
D) II ve Ill
Test 04 CA
1.D
C) I ve II
E) Kambiyum
2.B
3.D
4.C
5.A
6.E
7.B
8.D
9.A
E) I, II ve IV
10.C
11.B
12.C
11. SINIF
Sayısal
05
BİYOLOJİ
1.
4.
Bitkilerde fotosentez olayı için gerekli maddeler;
Bitkilerde topraktan suyun osmozla alınabilmesi için;
I. emici tüy,
I. emici tüy osmotik basıncı > toprak osmotik basıncı
II. stoma,
II. emici tüy osmotik basıncı = toprak osmotik basıncı
III. lentisel,
III. emici tüy osmotik basıncı < toprak osmotik basıncı
IV. kütikula
şartlarından hangileri gerekli ve yeterlidir?
yapılarından hangileri yardımıyla bitkiye alınır?
A) Yalnız I
A) I ve II
B) I ve III
D) IIl ve IV
C) II ve IV
E) I, II ve Ill
.
N
R
Ö
II. aktif taşıma,
III. osmoz,
IV. endositoz
E) I ve Ill
.
Bir bitkinin odun borularında su ve mineral taşınma hızını aşağıdakilerden hangisi yavaşlatır?
K
E
Emici tüylerle topraktan alınan su ve minerallerin odun
borularına taşınmasında;
I. difüzyon,
C) Yalnız Ill
R
İ
T
D) I ve ll
5.
2.
B) Yalnız lI
A) Yapraklarda terleme hızının artması
B) Kök hücrelerinin osmotik basıncının azalması
C) Ortam sıcaklığının artması
D) Işık şiddetinin artması
E) Rüzgar hızının artması
.
madde taşınması olaylarından hangileri kullanılmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve Ill
3.
C) I ve II
E) I, II ve IV
6.
.
Bir bitkinin stomalarında aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleştirilmez?
A) Su kaybının olması
B) Oksijenin ortama verilmesi
C) Karbondioksitin ortama verilmesi
D) Karbondioksit alınması
Bir bitkinin terleme miktarını etkileyen üç faktörün etkisi
aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
E) Azotlu tuz alınması
7.
Bitkide su ve mineral taşınmasında etkili olan kök basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çok sayıda emici tüyün su ve mineral alarak odun borularına aktarmasıyla ortaya çıkar.
Bitkinin terlemesini etkileyen A, B ve C faktörleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin kök basıncı, kurak
bölgedeki bitkilere göre daha fazladır.
A) A Örtü tüy sayısı
C) Bazı bitkilerde kök basıncı tek başına suyun ve minerallerin yapraklara kadar taşınması için yeterli olmaz.
B) B Stoma sayısı
C) C Sıcaklık
D) A Kütikula kalınlığı
E) B Atmosferin nem oranı.
D) Kesilen bir ağacın gövdesinden su çıkışı kök basıncı
etkisi ile gerçekleşir.
E) Kök basıncının oluşmasında ve devamlılığının sağlanmasında ATP enerjisine ihtiyaç yoktur.
05
Bitkilerde Taşıma 1
8.
11.
Bir saksı bitkisi sulandıktan sonra üç gün içerisinde meydana gelen terleme grafiği aşağıda gösterilmiştir.
Bitkisel dokular arası madde taşınma yönleri ile ilgili;
I. emici tüy ⎯→ odun borusu,
II. odun borusu ⎯→ özümleme parankiması,
III. özümleme parankiması ⎯→ soymuk borusu,
IV. soymuk borusu ⎯→ depo parankiması
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve Il
Bitkideki terleme miktarına göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
B) lI ve IlI
D) I, II ve IV
C) IlI ve IV
E) I, II, lll ve IV
A) Topraktaki su miktarının azalmasına bağlı olarak bitkilerin terleme hızı da azalır.
B) Geceleri bitkilerde terleme meydana gelmez.
R
İ
T
C) Bitkinin terleme hızında azalma fotosentezin yavaşlamasından kaynaklanır.
D) Gündüzleri terlemenin gerçekleşmesi fotosentez hızını
olumsuz etkiler.
12.
Stomayı oluşturan bekçi hücrelerinde meydana gelen bazı
değişimler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
E) Gündüz kütikula tabakasında incelme meydana gelmektedir.
K
E
Stomaların açılma sürecinde meydana gelen;
I. komşu epidermis hücrelerinden su alınması,
II. ince dış çeperin gerilmesi,
III. stoma bekçi hücrelerinde fotosentezin yapılması,
IV. stoma bekçi hücrelerinin osmotik basıncının artması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
Bekçi hücrelerde meydana gelen bu değişimlerden
hangileri stomaların açılması yönünde etki eder?
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - ll - lll - lV
B) ll - lll - lV - l
C) lll - ll - l - lV
D) lll - lV - l - ll
A) I ve II
B) Il ve IIl
D) l, II ve III
C) Ill ve IV
E) lI, IIl ve IV
.
E) lV - ll - l - lll .
10.
13.
Bir bitkinin gövdesinden alınan enine kesitte görülen yapılar aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Stoma bekçi hücrelerinde asitlik değerinin artması nişasta
sentezinin artmasına neden olmaktadır. Nişasta sentezinin
artması da stomaların kapanmasına neden olmaktadır.
Buna göre, stoma bekçi hücrelerinde meydana gelen;
I. oksijenli solunumun hızlanması,
Numaralarla gösterilen bölümlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
II. fotosentezin hızlanması,
III. hücre yoğunluğunun azalması
A) l. bölüm canlı hücrelerden oluşur.
olaylarından hangileri stomanın kapanmasını gerçekleştirir?
B) ll. bölüm su ve mineral taşınmasını sağlar.
A) Yalnız I
C) lll. bölümü oluşturan hücrelerin mitoz bölünme özelliği
vardır.
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
D) l. ve ll. bölüm lll. yapı tarafından oluşturulur.
E) l. ve ll. bölüm sadece odunsu bitkilerde bulunur.
Test 05 CA
1.A
2.B
3.E
4.A
5.B
6.E
7.E
8.A
9.D
10.C
11.E
12.E
13.E
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
06
Bitkilerde Taşıma 2
4.
Bitkilerde iletim borularıyla taşınan;
Üç farklı bitki türünün yapraklarının alt yüzeyinde bulunan
stomaların konumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.
I. glikoz,
II. sitokinin hormonu,
III. azotlu tuzlar,
lV. aminoasit
moleküllerinin taşındığı yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2.
Ksilem
Floem
A)
l ve ll
lll ve lV
B)
l ve lll
ll ve lV
C)
l ve lV
ll ve lll
D)
ll ve lll
l ve lV
E)
lll ve lV
l ve ll
A) 1. bitki türü nemli ortamda yaşamaktadır.
B) 2. bitkinin yaşadığı ortam, 3. bitkinin yaşadığı ortamdan daha kuraktır.
C) Aynı şartlarda 3. bitki türü, 1. bitki türünden daha fazla
terleme yapar.
K
E
D) 1. bitkinin stoma sayısı 2. bitkinin stoma sayısından
fazladır.
E) 2. bitkinin yapraklarının alt yüzeyinde üst yüzeyinden
daha fazla stoma bulunur.
N
R
Ö
Bitkilerde terleme olayı;
I. yaz aylarında sıcaklığın azaltılması,
II. yapraklara su taşınmasının sağlanması,
III. mineral fazlasının atılması,
IV. azotlu metabolik atıkların uzaklaştırılması
.
5.
B) II ve III
II. lentisel,
III. hidatot
yapılarının hangilerinden birlikte atılır?
A) Yanız I
C) III ve IV
D) I, II ve IV
Moleküllerin suyu çekme kuvveti etkisi ile oluşan ve ince
borularda suyun fiziksel olarak kendiliğinden yükselmesi
olayıdır.
Bitkilerde su ve mineral taşınmasına olumlu etki yapan
bu özellik aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Terleme
D) Kılcallık
B) Adhezyon
C) Sıvı basıncı
E) Kök basıncı
B) Yanız Il
C) Yanız llI
D) I ve lll
E) II, III ve IV
6.
3.
Bitkilerde su ve minerallerin fazlası;
I. stoma,
avantajlarından hangilerini sağlar?
A) I ve II
R
İ
T
Bu bitki türleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
.
E) II ve Ill
.
Bitkilerin yapraklarında bulunan;
I. palizat parankiması
II. sünger parankiması,
III. epidermis,
IV. iletim parankiması
yapılarının hangileri ‘kaynak hücre’ özelliğindedir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
.
06
Bitkilerde Taşıma 2
7.
10.
Bir stoma yapısını oluşturan bölümler aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
Buna göre, stoma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Bu madde değişimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Stoma bekçi hücrelerinde fotosentez yapılmaz.
A) l. olay ışık varlığında gerçekleşir.
B) Stoma bekçi hücrelerinin turgor basıncının artması
kalın çeperi iterek stomanın kapanmasını sağlar.
R
İ
T
B) ll. olay gece ve gündüz devam eder.
C) Stoma bekçi hücrelerinde protein sentezi yapılmaz.
C) lll. olay gece gerçekleşir.
D) Stoma bekçi hücrelerinde pH değerinin azalması stomanın kapanmasında etkili olur.
D) lV. olay fotosentezin oksijenli solunum hızından fazla
olması durumunda gerçekleşir.
E) Gece stoma açıklığından gaz değişimi gerçekleştirilmez..
E) l. olay bitkinin oksijenli solunum yapmadığı durumlarda
gerçekleşir.
K
E
Emici tüylerin topraktan su alabilmeleri için osmotik basınçlarının toprak osmotik basıncından fazla olması gerekir.
Bu durumun sağlanmasında emici tüy hücrelerinin;
I. glikoz miktarının fazla olması,
II. mineral miktarının fazla olması,
III. glikojen miktarının fazla olması,
11.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
Bir yaprakta meydana gelen madde değişimleri aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir.
Bitkilerde terleme olayının su ve mineral taşınmasına
olan etkisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Palizat parankimasında fotosentezi hızlandırması
B) Sünger parankimasında oksijenli solunumu hızlandırması
C) Yaprak hücrelerinde osmotik basıncı artırarak su
çekme kuvveti oluşturması
D) Yaprak sıcaklığını düzenlemesi
E) Su molekülleri arasında kohezyon kuvveti oluşturması
IV. organel miktarının az olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) I, II ve IV
.
12.
Bitkilerde organik besin taşınmasını açıklayan basınç
akış teorisine göre;
I. Fotosentez yaparak floeme organik besin geçişi sağlayan hücrelere kaynak denir.
9.
II. Kalburlu borularda madde taşınması sıvı basınç farkının etkisi ile gerçekleşir.
Topraktan alınan su ve minerallerin yapraklardaki
özümleme parankiması hücrelerine taşınması sürecinde izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III. Floemden havuz hücrelere glikoz geçişinde ATP enerjisi kullanılabilir.
A) Emici tüy - Korteks - Ksilem - İletim parankiması
IV. Floemde glikoz azalması ile fazla su molekülleri aynı
floem sistemi ile yapraklara taşınır.
B) Emici tüy - Merkezi silindir - Ksilem - Depo parankiması
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) Korteks - Emici tüy - Ksilem - Sünger parankiması
A) I ve II
B) I ve IIl
C) Il ve IlI
D) Emici tüy - Korteks - Floem - Palizat parankiması
D) IlI ve IV
E) Korteks - Merkezi silindir - Ksilem - İletim parankiması
Test 06 CA
1.D
2.A
3.B
4.C
5.C
6.A
7.D
8.A
9.A
E) I, II ve Ill
10.E
11.E
12.E
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
07
Bitkilerde Beslenme ve Hareket
Aşağıdaki şekilde bir bitki türün kökünde gözlenen yumru
şeklindeki yapılar gösterilmiştir.
4.
Bitkilerdeki tropizma hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir uyarı etkisi ile meydana gelir.
B) Uyarının yönüne doğru gerçekleşirse pozitif (+) tropizma olarak isimlendirilir.
C) Bitkinin bazı bölümlerindeki hücrelerde meydana gelen
turgor basıncı değişimleri ile gerçekleşir.
R
İ
T
D) Uyarının çeşidi bitkinin hareketinde etkilidir.
E) Tropizmanın gerçekleşmesinde hormonların eşit olmayan dağılımları da etkili olur.
K
E
Buna göre, bu bitki türü ve kökteki yapılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
C) Yumru içerisindeki canlı bitkiye zarar vererek beslenmektedir.
Bitkiler ototrof beslendiklerinden dolayı dışarıdan organik
besin almazlar. Ancak bitkilerdeki hayatsal faaliyetlerin normal olarak devam etmesi için mineral çeşitlerini yeterli miktarda almaları gerekir.
D) Yumru içerisindeki canlı bitkinin ihtiyaç duyduğu bazı
azotlu bileşikleri sağlamaktadır.
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu bazı mineral çeşitlerinin etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) Yumruyu oluşturan canlılar bitkiden organik besin almaktadır.
A) Azot: Aminoasit sentezinde kullanılır.
A) Bitki baklagiller familyasına ait olabilir.
B) Yumru içerisinde bakteri türü bulunur.
2.
N
R
Ö
Bitkilerde meydana gelen;
B) Potasyum: Bitkideki sıvı ortamların osmotik basıncın
dengelenmesinde etkilidir.
C) Magnezyum: Klorofil pigmentinin yapısına katılır.
D) Klor: Hücre bölünmesinde kullanılır.
I. mitoz bölünmeyi hızlandırma,
E) Demir: Nükleik asitlerin yapısına katılır.
II. tohumun çimlenmesini başlatma,
III. meyvelerin olgunlaşmasını sağlama
olaylarının gerçekleşmesinde etkili olan hormonlar,
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II
III
A) Sitokinin
Oksin
Giberellin
B) Oksin
Giberellin
Etilen
I. Tam parazit bitkiler dışındaki türler fotosentez ile organik besin sentezler.
C) Giberellin
Oksin
Absisik asit
II. Bütün bitkiler mineral ihtiyacını hazır olarak karşılar.
D) Sitokinin
Giberellin
Oksin
E) Giberellin
Sitokinin
Absisik asit
III. Bulunduğu ortamda yeterli mineral olmayan bitkilerin
gelişme düzeyi yavaş olur.
I
6.
Bitkilerde beslenme olayları ile ilgili;
IV. Bir bitkide fotosentez yapamayan canlı hücre diğer
hücrelerin ürettiği organik besinleri kullanır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
3.
Tohumların uyku halinde kalmasını sağlayan bitkisel
hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etilen
B) Absisik asit
D) Sitokinin
C) Etilen
E) Oksin
A) I ve II
B) I ve IIl
D) I, lI ve IV
C) Il ve IlI
E) I, II, lll ve IV
07
Bitkilerde Beslenme ve Hareket
7.
10.
Aynı büyüklükteki marul fidesi iki farklı tarlaya ekilmiş ve
aynı zaman dilimlerinde aynı miktar su ile sulanmıştır. Bir
süre sonra iki marul fidesinin gelişim düzeyi aşağıda gösterilmiştir.
Fototropizma ile ilgili yapılan bir deneyde su kültüründe bulunan bitkiye tek yönlü ışık verilmiştir. Zamanla bitkide
meydana gelen yönelme durumu aşağıda gösterilmiştir.
R
İ
T
Bitkideki yönelme durumlarına göre;
I. kökte negatif fototropizma olduğu,
Buna göre gösterilen durumun ortaya çıkmasında;
II. kök ve gövde ucu meristeminde oksin üretimiminin
ışıktan farklı şekilde etkilendiği,
I. 1. ortamda bitki için yeterli miktarda mineral bulunması,
II. 2. ortamdaki bitkinin yeterli miktarda su alamaması,
III. kökteki yönelmede sudaki mineral miktarının etkili olduğu,
K
E
III. 1. ortamdaki bitkinin fotosentez hızının fazla olması,
lV. kökteki yönelmde kök hücrelerinin fotosentez yapmasının etkili olduğu
lV. 2. ortamdaki bitkinin yeterli miktarda karbondioksit almaması
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
N
R
Ö
A) l ve Il
B) l ve Ill
D) llI ve IV
8.
C) ll ve Ill
E) l, II ve IV
Bitkilerde nasti hareketleri ile ilgili;
A) l ve Il
Körfez Yayınları
faktörlerinden hangileri etkili olabilir?
D) llI ve IV
11.
II. Tropizmaya göre daha hızlı gerçekleştirilir.
Bitkilerde mikoriza yapıları ile ilgili;
III. Mikoriza mantarı bitkiden organik besin ihtiyacını karşılar.
IV. Hareketin gerçekleşmesinde uyaranın yönü önemli değildir.
IV. Mikoriza bulunduran bitkiler mikoriza bulundurmayan
aynı tür bitkilere göre daha fazla gelişme gösterir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) Il ve IlI
A) I ve II
D) IlI ve IV
E) l, II ve III
II. Mikoriza bitkinin topraktan mineral alma oranını artırır.
III. Özel bölgelerdeki turgor basıncı değişimleri ile gerçkeleşir.
B) I ve IIl
B) I ve IIl
12.
Bitkilerde fototropizma olayının gerçekleşmesinde etkili olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etilen
B) Absisik asit
D) Sitokinin
Test 07 CA
1.C
C) Il ve IlI
E) lI, IlI ve IV
D) IlI ve IV
9.
C) ll ve Ill
I. Bitkinin kökleri ile mikoriza mantarının oluşturduğu mutualist birlikteliktir.
I. Kök ve gövdenin büyümesine bağlı olarak gerçekleşir.
A) I ve II
B) l ve Ill
C) Oksin
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyümesinde etkili
olan faktörlerden değildir?
A) Mineral miktarı
E) Giberellin
2.B
3.B
4.C
E) I, II, lll ve IV
B) Sıcaklık
D) Kromozom sayısı
5.E
6.E
7.B
8.E
9.C
C) Su miktarı
E) Yer çekim
10.A
11.E
12.D
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
08
Bitkilerde Üreme 1
4.
Bütün çiçekli bitkilerde;
I. çiçekte hem erkek organ hem de dişi organ bulundurma,
II. renkli taç yapraklara sahip olma,
Bazı çiçekli bitkilerde erkek gamet üreten çiçekler ile dişi
gamet üreten çiçekler farklı bireyler üzerinde bulunur. Bu
şekildeki bitkilerde erkek ve dişi bireyler bulunur. Örneğin
incir bu özelliğe sahip bir bitki türüdür.
Buna göre, incir bitkisi ile ilgili;
III. olgunlaşan polenlerin tozlaşma ile dişi organa ulaşması
I. Erkek bireylerde sadece polen üretimi gerçekleşir.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
II. Dişi bireyler tek başına meyve ve tohum oluşturamaz.
R
İ
T
III. Erkek bireylerde meyve oluşumu gerçekleşmez.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
lV. Tozlaşma olayı gerçekleşmeden tohum ve meyve oluşturulur.
.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
A) l ve Il
2.
Üreme olgunluğuna ulaşmış kapalı tohumlu bir bitkiden yeni bitkilerin oluşma sürecinde meydana gelen;
I. çift döllenme olayının gerçekleşmesi,
N
R
Ö
II. mikrosporların oluşması,
III. tozlaşma olayının gerçekleşmesi
lV. embriyo ve tohumun oluşması
D) l, lI ve Ill
5.
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - ll - lll - lV
B) I - lll - lV - ll
D) IV - ll - l - lll
3.
C) lll ve IV
E) ll, IIl ve IV
.
Bir bitkinin mikrospor ana hücresinden meydana
gelen;
I. mikrospor,
II. triploit çekirdek,
C) Il - lll - l - lV
E) llI - ll - lV - l
B) ll ve Ill
III. sperm çekirdeği,
.
IV. generatif çekirdek,
yapılarının oluşma sırası, aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki tabloda iki farklı bitki türünün bir çiçeğinde bulunan yapılar verilmiştir.
A) IV – IlI – Il – I
B) Ill – I – IV – II
C) Il – III – IV – I
D) I – III – IV – II
E) I – IV – IIl – II
Bu bitki türleri ile ilgili;
I. X türü rüzgarla tozlaşma gerçekleştirebilir.
6.
III. Y türünde çift döllenme olayı gerçekleşebilir.
Bitkilerde megaspor ana hücresinden yumurta hücresinin oluşması sürecinde meydana gelen hücre bölünme çeşidi ve sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
lV. Y türünün kendi kendine tohum oluşturması ile genetik
çeşitlilik oluşmaz.
A) Bir mayoz - Bir mitoz
II. X türünün bireyleri tek başına tohum oluşturamaz.
B) Bir mayoz - Üç mitoz
yargılarından hangileri doğrudur?
C) İki mayoz - Bir mitoz
A) l ve Il
B) l ve Ill
D) llI ve IV
C) ll ve IV
E) l, II ve III
D) Üç mayoz - Bir mitoz
E) Bir mayoz - İki mitoz
08
Bitkilerde Üreme 1
7.
10.
Aşağıdaki şekilde bir tam çiçekte bulunan yapılar gösterilmiştir.
Aşağıdaki şekilde bitkilerde yumurta oluşmasında gerçekleşen olaylar gösterilmiştir.
Buna göre, bu süreç ile ilgili;
Bu çiçek bölümleri ile ilgili;
I. Yumurta ana hücresi diploit kromozom sayılıdır.
I. lV numaralı yapı fotosentez yapabilir.
II. Megaspor arka arkaya üç mitoz bölünme geçirmiştir.
II. lll numaralı yapıdaki bazı hücrelerde mayoz bölünme
gerçekleşir.
III. Embriyo kesesinde bulunan polar, antipot ve sinerjit
çekirdeklerin genetik bilgisi farklıdır.
III. ll numaralı yapıyı oluşturan hücrelerin kromoplast miktarı fazladır.
lV. Embriyo kesesinde bulunan yapılardan sadece yumurta hücresi döllenir.
lV. l numaralı yapıdaki hücrelerin tamamının genetik bilgisi ata bitkiden farklıdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
D) l, lI ve Ill
B) l ve Ill
C) ll ve Ill
D) l, lI ve Ill
E) l, II ve IV
.
N
R
Ö
8.
Çiçekli bitkilerin gamet oluşturma sürecinde;
Körfez Yayınları
A) l ve Il
R
İ
T
K
E
A) l ve Il
bilgilerinden hangileri doğrudur?
11.
B) l ve Ill
C) ll ve Ill
E) l, II ve IV
Çiçekli bitkilerdeki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
I. hem mayoz hem de mitoz bölünmenin gerçekleşmesi,
II. kromozom sayısının yarıya indirilmesi,
III. bir ana hücreden dört aktif gamet oluşturulması
A) Bütün çiçekli bitkilerde çift döllenme olayı gözlenir.
B) Bir çiçekten oluşan birden fazla tohumun genetik bilgisi farklıdır.
C) Polen tüpü içerisinde oluşan sperm çekirdeklerinin genetik bilgisi farklıdır.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
9.
C) I ve III
E) I, II ve III
D) Erkek organda olgunlaşan polenler kendi dişicik tepesine gelemez.
.
E) Bir tohumun yapısında birden fazla embriyo bulunabilir..
.
Bitkilerin üreme sürecinde meydana gelen olay ve olayın gerçekleştiği bölümlerle ilgili;
12.
I. polen oluşması erkek organ başçığı,
II. polen tüpünün oluşması dişicik borusu,
Çiçekli bitkilerdeki üreme olaylarında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi tozlaşmadan sonra meydana
gelmez?
III. yumurtanın oluşması embriyo kesesi,
A) Polen tüpünün oluşması
lV. sperm çekirdeklerinin oluşması erkek organ sapçığı
B) Sperm çekirdeklerinin oluşması
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) l ve Il
B) l ve Ill
D) l, lI ve Ill
Test 08 CA
C) Generatif ve vejetatif çekirdeklerin oluşması
1.C
C) ll ve Ill
D) Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile zigot oluşturulması
.
E) Zigot ve triploit hücrelerin gelişmesiyle tohumun oluşması
E) l, II ve IV
2.C
3.E
4.D
5.E
6.B
7.D
8.B
9.D
10.A
11.B
12.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
09
Bitkilerde Üreme ve Çimlenme
Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme olayından
sonra aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?
4.
Aşağıdaki grafikte bir bitki tohumunun çimlenme sürecinde
kuru ağırlığında meydana gelen değişim gösterilmiştir.
A) Zigotun mitoz bölünmeler ile embriyoyu oluşturması
B) Triploit çekirdekli hücrenin mitoz bölünme ile çoğalması
C) 3n kromozomlu hücrelerde organik besin depolanması
D) Embriyo kesesinin oluşması
E) Ovaryumun farklılaşması ile meyve oluşturulması
R
İ
T
Bu çimlenme süreci ile ilgili;
I. t1 anına kadar embriyoda mitoz bölünme yapılmamıştır.
2.
II. t1 anından sonra fotosentez olayı başlamıştır.
K
E
Çiçekli bitkilerde genellikle tohumun etrafında meyve oluşumu gözlenir. Meyvelerin yapısı bitki türleri arasında farklılık gösterir.
Farklı bitkilerde bulunan meyveler;
III. t1 anına kadar tohumdaki depo besinler kullanılmıştır.
lV. t1 anından sonra oksijenli solunum durmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
I. başka canlılar tarafından besin olarak kullanılması ile
tohumun yayılmasını kolaylaştırma,
N
R
Ö
A) l ve Il
II. tüy ve çengel gibi yapılarla tohumların yayılmasını kolaylaştırma,
D) llI ve IV
III. hücrelerinde depoladığı besinlerle embriyonun beslenmesini sağlama
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
3.
5.
E) I, II ve III
E) l, II ve III
.
Bir mikrospor ana hücresinin kullanılmasıyla meydana
gelen;
I. mikrospor,
.
Buna göre, tohum yapısında bulunan bölümler ve hücrelerinin kromozom sayıları ile ilgili;
I. embriyo 2n,
II. polen,
III. polen tüpü
yapılarının hangilerinde iki ayrı çekirdek bulunabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
.
.
6.
Bir tohumun çimlenmeden uzun süre canlı kalma süresi;
I. depo besin miktarı,
II. endosperm 3n,
II. tohum kabuğu kalınlığı,
III. tohum kabuğu 2n,
III. embriyonun kromozom sayısı,
lV. çenek 3n
lV. embriyodaki su miktarı
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve IIl
D) I, ll ve IIl
C) ll ve Ill
C) I ve III
Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme olayı sonrasında
mitoz bölünme ve hücre farklılaşması olayları ile tohum
oluşturulur.
A) I ve Il
B) l ve IV
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
C) Il ve IV
E) I, IIl ve IV
A) I ve Il
B) I ve IIl
D) I, ll ve IIl
C) Il ve IV
E) I, II ve IV
.
09
Bitkilerde Üreme ve Çimlenme
7.
10.
Aşağıdaki tabloda bir bitki tohumunda ve 8 günlük fidedeki
organik madde miktarları gösterilmiştir.
Bitkilerin tozlaşma ve tohumun yayılması için sahip oldukları;
l. taç yapraklardan koku verici salgı üretme,
ll. tohum etrafında meyve oluşturma,
lll. çok sayıda polen oluşturma,
lV. tohuma bağlı çengel bulundurma
adaptasyonlarının temel amacı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tohum yayılması
Tozlaşma
Buna göre, bu bitki türü ile ilgili;
A)
l ve ll
I. Çimlenme sürecinde gerekli enerji en fazla nişastadan
sağlanmıştır.
B)
l ve lll
lll ve lV
ll ve lV
C)
ll ve lll
l ve lV
II. Nişastanın sindirimi ile oluşan glikozların tamamı enerji
üretiminde kullanılmıştır.
D)
ll ve lV
l ve lll
E)
lll ve lV
R
İ
T
l ve ll
III. Yeni hücrelerin oluşmasından dolayı zamanla selüloz
miktarı artmıştır.
lV. Çimlenme sürecinde yağlardan enerji elde edilmemiştir.
11.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) l ve Il
B) l ve Ill
D) l, lI ve Ill
Bitkilerin üreme sürecinde meydana gelen;
K
E
I. megaspor ana hücresi megaspor,
C) ll ve Ill
II. generatif çekirdek sperm çekirdekleri,
III. polen ana hücresi mikrospor,
E) l, II ve IV
IV. megaspor yumurta hücresi
Bitkilerde meyve oluşumu ve meyve özellikleri ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
olaylarından hangileri tür içi genetik çeşitliliğin artırılmasında etkili olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
.
A) Meyveyi oluşturan hücrelerin genetik bilgisi ata bitkiden farklı özelliktedir.
B) Meyvenin temel fonksiyonu tohumun geniş alanlara yayılmasını sağlamaktır.
C) Bazı meyvelerdeki su oranı az olabilmektedir.
12.
Aşağıdaki grafikte çimlenmekte olan bir bitki tohumundaki
bazı özellikler gösterilmiştir.
D) Ovaryumu oluşturan hücrelerin çoğalması ve farklılaşması ile meyveler oluşur.
E) Meyveyi oluşturan parankima hücrelerinde besin depolanması gerçekleşebilir.
9.
Buna göre I, II ve III numara ile gösterilen özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bir tohumun çimlenme sürecinde meydana gelen;
A)
I. depo besinlerin sindirilmesi,
II. tohumun ozmozla su alması,
B)
III. embriyo hücrelerinden giberellin sentezlenmesi,
lV. embriyo hücrelerinin mitoz bölünme hızının artması
B) I – III – IV – II
D) II – III – I – IV
Test 09 CA
1.D
D)
C) IV – II – I – III
3.D
4.C
III
Depo besin
miktarı
Fotosentez
hızı
Oksijenli solunum
hızı
Depo besin
miktarı
Absisisik asit
miktarı
Oksijenli solunum
hızı
E) Giberellin
miktarı
E) IV – III – II – I
2.B
II
Oksijenli solunum
hızı
C) Oksijenli solunum Fotosentez
hızı
hızı
olaylarının gerçekleşme sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
I
Embriyo hücre
sayısı
5.D
6.E
7.B
8.A
Çenekteki hücre
sayısı
Embriyo hücre
sayısı
Fotosentez
hızı
9.D
10.B
Endosperm
miktarı
11.B
12.A
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Aşağıdaki şekilde genç bir bitki gövdesinden alınan enine
kesitte gözlenen bazı bölümler gösterilmiştir.
4.
Bitkilerdeki büyüme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tabloda bazı bitkisel dokuların özellikleri gösterilmiştir.
I
⎯⎯⎯
B) ll. bölümde parankima hücreleri bulunur.
D) lV. bölümdeki hücrelerde su ve mineral taşınır.
E) lll. bölümdeki hücrelerde fotosentez yapılmaz.
N
R
Ö
I. özümleme parankiması fotosentez ile besin üretme,
5.
II. kollenkima bulunduğu bölgeye sağlamlık ve esneklik kazandırma,
A) Yalnız l
B) Yalnız Il
D) I ve ll
3.
III
⎯⎯⎯
A)
+
+
B)
−
−
C)
+
−
D)
+
+
E)
−
+
+
+
−
−
+
Bitkilerin yaprak enine kesitinde alt ve üst epidermis arasında kalan bölüme mezofil tabakası denir.
Buna göre, yaprağın mezofil tabakasında;
III. mantar kambiyumu bitkideki iletim borularını oluşturma
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
II
⎯⎯⎯
K
E
C) lll. bölümdeki hücreler iletim borularını oluşturur.
Bitkilerde bazı dokuların temel görevleri ile ilgili;
R
İ
T
Buna göre, tabloda I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) l. bölümdeki hücrelerin tamamı ölüdür.
2.
10
Bitki Biyolojisi Genel
I. palizat parankiması,
II. floem,
III. peridermis,
C) Yalnız IlI
lV. sünger parankiması
E) lI ve Ill
dokularından hangileri bulunabilir?
A) l ve ll
B) lll ve lV
D) I, ll ve lV
C) l, lI ve lll
E) lI, Ill ve lV
Kökün enine kesitinde görülen bölümlerin özellikleriyle
ilgili;
I. Genç köklerin dış yüzeyinde epidermis tabakası bulunur.
II. Korteks tabakasında en fazla parankima hücreleri bulunur.
III. Endodermis tabakası kökün sekonder büyümesinde
görev alır.
lV. Merkezi silindir bölgesinde madde taşınmasını sağlayan dokular bulunur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) l ve ll
B) ll ve lIl
D) I, ll ve lll
C) lI ve lV
E) I, Il ve lV
6.
Bitkilerdeki büyüme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaprağın kalınlaşmasında kambiyum dokusu görev
alır.
B) Birincil meristem doku etkinliği ile primer büyüme sağlanır.
C) Kambiyum doku etkinliği ile sekonder büyüme sağlanır.
D) Bitkilerin boyuna büyümesi primer büyüme olarak değerlendirilir.
E) Odunsu bitkilerde aynı zamanda hem primer hem de
sekonder büyüme gerçekleşebilir.
10
Bitki Biyolojisi Genel
7.
10.
Dört farklı bitki türünün yapraklarının birim alanında bulunan stoma sayıları aşağıda verilmiştir:
Buna göre, özellikleri verilen bitki türleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Buna göre, stomanın açılma sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) 1. tür nemli ortamda yaşamaya uyum sağlamıştır.
A) Stoma hücrelerinin ince dış çeperinin gerilmesi
B) Yaprakların üst yüzeyleri vazelinle kapatıldığında en
fazla terleme 2. türde gerçekleşir.
B) Stoma hücrelerinde fotosentez olayının gerçekleşmesi
C) 3. tür, yaprakları su yüzeyinde bulunan bir bitkidir.
C) Stoma hücrelerinin komşu epidermis hücrelerinden su
alması
D) 4. tür bitkinin stomaları yaprak epidermis yüzeyinin altında yer alır.
D) Stoma hücrelerinde mineral madde miktarının azalması
E) Birim zamanda en az terlemeyi 3. bitki türü gerçekleştirir.
E) Stoma hücrelerindeki turgor basıncının artması
I. Topraktan alınan mineral çeşitleri farklı oranda yapıya
katılır.
II. Kökte mikoriza bulunduran bitkiler topraktaki minerallerden daha fazla yararlanır.
Körfez Yayınları
Bitkilerin beslenmesiyle ilgili;
11.
I. Bazı bireylerde tohum ve meyve oluşumu gerçekleşmez.
II. Üreme sürecinde mutlaka çapraz tozlaşma gerçekleştirilir.
lV. Makroelementlerden birinin eksik alınması diğer minerallerin kullanılma oranını azaltır.
III. Mayoz bölünmeye bağlı genetik çeşitlilik meydana gelmez.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) ll ve lIl
lV. Dişi çiçek bulunduran bitkilerde taç yapraklar bulunmaz.
C) lI
ve lV
D) I, ll ve lV
9.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
E) lI, Ill ve lV
Bitkilerin kök ve gövdelerinde aşağıdaki yönelme çeşitlerinden hangisi meydana gelmez?
Bir bitki üzerinde erkek ve dişi çiçeklerin bulundurulması
durumuna tek evcikli, erkek ve dişi çiçeklerin farklı bitkiler
üzerinde bulunması durumuna iki evcikli bitki denir.
Buna göre, iki evcikli bir bitki türüyle ilgili;
III. Mikroelementlerin eksikliği bitkinin büyümesinde olumsuz etki yapmaz.
A) l ve ll
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
8.
Aşağıdaki şekilde stomaların kapalı ve açık durumları gösterilmiştir.
A) I ve ll
B) I ve lll
D) I, ll ve lll
12.
C) Il ve lV
E) lI, lll ve IV
Bitkilerin üreme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi tozlaşma olayından önce gerçekleşir?
A) Kök (−) Kemotropizma
A) Polen tüpünün oluşması
B) Gövde (+) Fototropizma
B) Generatif çekirdeğin mitoz geçirmesi
C) Kök (−) Hidrotropizma
C) Çift döllenmenin gerçekleşmesi
D) Gövde (−) Geotropizma
D) Triploit hücrenin mitozla besi dokuyu oluşturması
E) Kök (−) Travmatropizma
E) Polen ana hücresinin mayoz geçirmesi
Test 10 CA
1.A
2.D
3.E
4.B
5.D
6.A
7.E
8.D
9.C
10.D
11.A
12.E
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
11
Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi Bulma
5.
Üç farklı bireyin üç farklı özellik yönüyle genotipi,
I. AaBBCc,
Canlılarda bir özelliğin ya da canlıdaki bütün özelliklerin dış
görünüşüne fenotip denir.
Buna göre, fenotiple ilgili;
II. DdEeFf,
I. Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkabilir.
III. ggHHKk
II. Gen ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkabilir.
şeklinde olduğuna göre, oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - ll - lll
B) I - lll - ll
III. Genlerin işleyişinin değişmesi ile fenotipte değişimler
ortaya çıkabilir.
R
İ
T
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) Il - l - lll
A) Yalnız I
D) Il - lll - l
B) I ve II
E) Ill - ll - l
D) II ve III
2.
I. DNA üzerinde bulunan ve çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir.
N
R
Ö
III. Protein sentezi ile ilgili şifre veren birimlerdir.
IV. Bir canlıdaki bütün genler etkisini gösterir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) l ve II
B) I ve IIl
D) II ve IV
3.
E) I, II ve III
.
K
E
Gen kavramı ile ilgili;
II. Bir DNA üzerinde sadece bir tane gen bulunur.
C) I ve III
6.
İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkar?
A) Fazla besin tüketmeye bağlı olarak kilo alınması
B) Düzenli spor yapanların daha kaslı yapıya sahip olması
C) Kan gruplarının farklı olması
D) Işık etkisi ile deri renginin değişmesi
C) II ve III
E) II, III ve IV .
Çok alelli olarak kalıtılan özelliklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Çok allellik özellikleri her durumda üç gen etkisi ile ortaya çıkar.
B) Bir bireyde çok alleli bir karakter ile ilgili iki tane gen
bulunur.
E) Bireylerin problem çözme becerilerinin farklı olması
7.
Mendel sarı bezelye ile yeşil bezelyeleri çaprazladıktan
sonra elde ettiği yeni bezelyelerin tamamının sarı olduğnu
tespit etmiştir. Yeni oluşan bezelyeleri kendi aralarında
çaprazlandığında ise yaklaşık üçte bir oranında yeşil bezelyelerin oluştuğunu görmüştür.
Buna göre;
C) Sadece hayvanlarda görülen bir durumdur.
D) Çok allelli genlerde baskınlık ve çekiniklik ilişkisi yoktur.
E) Çok allelli özellikle ilgili iki fenotip çeşidi ortaya çıkar.
I. Mendel’in birinci çaprazlamada kullandığı ata bireyler
homozigot özelliktedir.
II. İkinci çaprazlamada kullanılan ata bireylerin genotipi
heterozigottur.
III. İkinci çaprazlamada yeşil bezelyelerin oluşması mutasyon sonucu gerçekleşmiştir.
4.
Bir canlı türünün post rengi ile ilgili dört genin baskınlık ve
çekiniklik ilişkisi A1 > A2 = A3 > A4 şeklindedir.
Buna göre, bu canlı türünde post rengi ile ilgili kaç
çeşit fenotip ortaya çıkabilir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 8
E) 9
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
11
Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi Bulma
8.
11.
Allel genlerle ilgili;
Çekinik özellikteki bir gen fenotipte etkisini;
I. homozigot,
I. Homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.
II. heterozigot,
II. Her ikisi de aynı nükleotit dizilimine sahip olabilir.
III. haploit
III. Her ikisinin de farklı bilgiye sahip olması durumunda ilgili özellik fenotipte etkisini göstermez.
durumlarının hangilerinde gösterebilir?
A) Yalnız I
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız III
D) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve lI
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
.
12.
Bağlı genlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
R
İ
T
A) Bir DNA üzerinde ikiden fazla gen bulunabilir.
B) Canlılardaki genlerin büyük çoğunluğu bağlı gendir.
9.
Aynı türe ait dört bireyin genotipi aşağıda verilmiştir.
C) Bir DNA üzerindeki bağlı genlerden sadece bir tanesi
aktiftir.
X bireyi: AabbCcDD
K
E
D) Bağlı genler gamet oluşumu sırasında beraber aynı gamete giderler.
Y bireyi: AaBbCcdd
Z bireyi: aabbCCDd
Bu canlılardan oluşabilecek gamet çeşidi sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
N
R
Ö
10.
X bireyi
Y bireyi
Z bireyi
T bireyi
A)
4
8
2
8
B)
4
4
4
8
C)
8
4
8
4
D)
6
6
4
4
E) . 8
8
4
2
Körfez Yayınları
E) Bir DNA üzerindeki bağlı genler krossing over olayı ile
ayrı DNA’lara geçebilirler.
T bireyi: AaBbCCDd
.
13.
Diploit bir üreme ana hücresinden n+1 kromozom sayılı gametlerin oluşması aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda meydana gelir?
A) Krossing over gerçekleşmesi
B) Ayrılmama olayının gerçekleşmesi
C) Modifikasyonun meydana gelmesi
D) Nokta mutasyonun gerçekleşmesi
E) Bağımsız dağılımın gerçekleşmesi
Aşağıdaki şekilde bir üreme ana hücresinin genotipi gösterilmiştir.
14.
AaBBCcDdEe genotipli bir canlıda A ve B ile C ve D genleri bağlı genlerdir.
Bu canlıdan meydana gelebilen aşağıdaki gametlerden
hangisinin oluşumunda krossing over gerçekleştiği kesindir?
A) ABCDE
Buna göre, bu canlı hücreden oluşabilecek en az ve en
fazla gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
B) aBCDe
A) 2 - 8
D) ABcde
B) 4 - 8
C) 4 - 16
D) 8 - 16
C) aBcDE
E) 8 - 32
.
Test 11 CA
E) aBcdE
1.C
2.D
3.B
4.C
5.E
6.C
7.D
8.B
9.A
10.C
11.D
12.C
13.B
14.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
12
Çaprazlamalar
Kalıtımda kontrol çaprazlama yapılmasının temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Bir canlının üreme ana hücresinin genotipi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
A) Homozigot genotipli bireyler elde etme
B) Tür içi genetik çeşitliliği artırma
A
b
C) Baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etme
D) Heterozigot genotipli bireyler oluşturma
E) Çekinik fenotipli bireyler oluşturma
a D
B e
F
D
E
f
R
İ
T
Buna göre, hücreden aşağıda genotipi verilen hücrelerden hangisinin oluşma olasılığı en azdır?
A) AbDeF
B) ABDEf
2.
C) aBDeF
Üç farklı ailedeki anne ve babanın iki karakter yönüyle
genotipleri;
K
E
D) AbDEf
E) aBDeF
I. AaBB (anne) - AABb (baba),
.
II. aaBb (anne) - AaBb (baba),
III. AaBb (anne) - aaBB (baba)
N
R
Ö
olduğuna göre, her iki özellik yönüyle de baskın fenotipli birey oluşturma olasılıklarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I - ll - lll
B) I - lll - ll
C) Il - l
- lll
D) Il - lll - l
3.
5.
E) Ill - ll - l .
Mendel, bezelyelerle yapığı çalışmalarda kalıtım ile ilgili
temel bilgileri ortaya koymuştur. Baskınlık çekiniklik ilişkisi,
genlerin gametlere bağımsız dağılması gibi bilgiler Mendel
ile ortaya konmuştur.
Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasında;
I. bezelyelerde araştırdığı özelliklerin bağımsız genlerle
aktarılıyor olması,
II. bezelyelerin yapay tozlaşmaya uygun çiçek yapısına
sahip olması,
III. bir bezelyenin çok sayıda tohum oluşturması
İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir.
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IlI
C) I ve II
Buna göre, dihibrit çaprazlama ile ilgili;
D) I ve IlI
I. Her iki ata birey dört çeşit gamet oluşturabilir.
E) ll ve III .
II. Her iki karakter yönüyle baskın fenotipli bireylerin
oluşma olasılığı 9/16’dır.
III. Çaprazlama sonucunda 9 farklı genotipte bireyler oluşabilir.
lV. Çaprazlanan karakterler yönüyle 8 farklı fenotipte bireyler oluşabilir.
6.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve ll
B) Il ve lll
D) I, ll ve lll
C) llI ve lV
E) lI, lll ve lV
SsddUu genotipli bir bezelye ile SsDduu genotipli bir
bezelyenin çaprazlanması sonucu sarı - düzgün ve
uzun (SDU) fenotipli bezelyelerin oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/2
B) 1/8
C) 3/8
D) 3/16
E) 3/32
12
Çaprazlamalar
7.
11.
Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en az
fenotip çeşidi ortaya çıkar?
Aşağıdaki gametlerden hangisinin birleşmesi sonucunda aaBbCcddee genotipli bir canlının oluşması
mümkündür?
A) aaBBccDdEe x aaBbccDdEe
A) ABCde x aBcde
B) AaBbCcDDee x aabbccddEe
B) aBCDe x abCDe
C) AaBBCcDdEe x AaBbCcDdee
C) aBcde x abcde
D) AaBBCcDDEe x aabbCcDdee
D) ABcde x aBCde
E) aaBBccddEe x AABbCcDdEe
E) aBcde x abCde
8.
Bir bireyden oluşabilecek gamet çeşidi sayısını;
12.
I. heterozigot gen sayısı,
Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en
fazla 16 çeşit fenotip ortaya çıkar?
R
İ
T
II. bağlı gen sayısı,
A) AABBCcDDEe x aabbCcDdee
III. baskın gen sayısı,
B) AaBbCcDdee x aabbccddEE
lV. ayrılmama
C) AaBBCcDdEe x AaBbCCDdee
faktörlerinden hangileri etkiler?
D) aaBBccDdEe x aaBbccddEe
B) I ve IIl
K
E
C) Il ve IV
D) I, ll ve IV
E) I, lll ve IV
N
R
Ö
9.
Baskın özellikte olan ekşi (K) ve iri meyveli (M) bir erik bitkisi kendi kendine tozlaşma yaptığında bazı tohumlarından
tatlı ve küçük meyveli bireyler oluşmuştur.
Buna göre, erik bitkisinin genotipi aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A) KKMM
B) KkMm
C) KkMM
E) aaBBccddEe x AABbCcDdEe .
Körfez Yayınları
A) I ve II
13.
Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde anne veya babadan farklı fenotipte bir birey oluşturulamaz?
A) Aa Bb x Aa Bb
B) aa bb x AA BB
C) Aa Bb x AA Bb
D) Aa BB x Aa Bb
E) Aa bb x aa bb
D) kkMm
E) kkmm &&&&
10.
14.
Saç rengi fenotipi aşağıdaki gibi olan ailelerden oluşan dörder çocuğun fenotip oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Anne - baba
fenotipi
Bu çaprazlama sürecinde her iki bireyde de;
Çocuklarýn fenotipi
%50 Siyah
I. A ile a,
1.aile
Siyah x Sarý
%50 Sarý
II. B ile b,
2.aile
Siyah x Siyah %75 Siyah %25 Sarý
III. C ile c,
3.aile
Sarý x Sarý
lV. D ile d
4.aile
Siyah x Siyah %100 Siyah %0 Sarý
%0 Siyah
%100 Sarý
gen çiftlerinden hangileri arasında ortak olarak krossing over gerçekleşebilir?
Buna göre, numaralı ailelerden hangisinde anne ve babanın bu özellik yönüyle homozigot genotipli olduğu
söylenebilir?
A) 1. ve 2. aile
B) 2. ve 3. aile
D) 3. ve 4. aile
Test 12 CA
AaBbccDdEE genotipli bir bireyde A, B ve c genleri bağlı
genlerdir. Bu birey AABbCcDdEe genotipli bir birey ile çaprazlanmıştır.
1.C
A) Yalnız ll
C) 2. ve 4. aile
B) Yalnız IV
D) ll ve IIl
C) I ve ll
E) I, ll ve Ill
E) 1, 3 ve 4. aile
2.B
3.D
4.B
5.C
6.D
7.A
8.D
9.B
10.D
11.E
12.B
13.B
14.A
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Beyaz tüylü bir Endülüs tavuğu ile siyah tüylü Endülüs tavuğu çaprazlanarak elde edilen birinci nesil bireyler kendi
aralarında çaprazlanarak ikinci nesil bireyler elde edilmiştir. (Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüy rengi geni
eksik baskın özelliktedir.)
4.
B) Bu özellik yönüyle dört farklı fenotip vardır.
C) Bir bireyde üç gen farklı sayılarda bulunabilir.
D) A ve B genleri eşbaskın özelliktedir.
Genotip oranı
A)
1:1:1
3:1
B)
3:1
1:2:1
C)
3:1
3:1
D)
1:2:1
1:2:1
E)
1:2:1
3:1
İnsanda A, B ve 0 genleri etkisi ile ortaya çıkan kan
grupları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu özellik yönüyle altı farklı genotip vardır.
Buna göre, ikinci nesildeki fenotip ve genotip oranları
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Fenotip oranı
E) A ve B genlerinin etkisi ile alyuvar zarında antijen üretilmesi sağlanır.
R
İ
T
K
E
5.
A kan gruplu baba ile AB kan gruplu anneden;
I. A0,
II. B0,
III. AB,
2.
N
R
Ö
IV. 00
Baskın fenotipli bireylerin genotipini anlamak amacıyla baskın bir bireyin aynı özellik yönüyle çekinik bireylerle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir.
genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir?
A) I ve II
Buna göre, baskın özellikteki kırmızı çiçekli (K) ve ekşi
meyveli (E) bir bitkinin genotipini anlamak amacıyla
aşağıda genotipleri verilen bitkilerden hangisiyle çaprazlamalar yapılmalıdır?
A) KKEE
B) KkEE
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
.
C) KkEe
D) Kkee
3.
13
Farklı Çaprazlamalar, Kan Grupları
E) kkee
6.
A0Rr genotipli anne ile ABRr genotipli bir babadan
BRh–kan gruplu çoçuğun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/2
Canlılarda eşbaskın olarak kalıtılan özelliklerle ilgili;
7.
I. İkiden fazla allel gen ile taşınmak zorundadır.
II. İki gen ile taşınması durumunda üç farklı fenotip ortaya
çıkar.
III. İki gen ile taşınması durumunda dört farklı genotip ortaya çıkar.
lV. İki genin birlikte başka bir geni aktifleştirmesi durumunda ortaya çıkan özelliklerdir.
B) 1/8
C) 1/16
D) 3/8
E) 3/16
Bir özellikle ilgili allel genlerin her biri heterozigot durumda
kendi etkisini tam olarak gösterememektedir.
Bu allel genlerle ilgili;
I. Heterozigot durumda farklı bir fenotip ortaya çıkar.
II. Genler ancak homozigot durumda kendi etkisini gösterebilir.
III. Heterozigot bireyin kendileştirilmesi ile üç farklı genotip ve fenotip çeşidi ortaya çıkar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ve IV
E) IlI ve IV
C) I ve II
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve IIl
E) l, II ve III
C) Yalnız III
.
13
Farklı Çaprazlamalar, Kan Grupları
8.
11.
Kan grupları bilinmeyen anne ve babanın A kan gruplu çocukları olmuştur.
Dört farklı ailedeki anne ve babanın Rh faktörü yönüyle kan
grubu genotipleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre, anne ve babanın kan grupları;
Anne
Anne
Baba
I.
Rr
Rr
I.
A0
BB
II.
rr
Rr
II.
00
AB
III.
RR
rr
III.
B0
A0
lV.
rr
RR
Genotipleri verilen ailelerden hangilerinde oluşacak
çocuklarda kan uyuşmazlığı gözlenebilir?
durumlarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
A) I ve III
.
II. A Rh(−),
III. vericinin alyuvar zarında B antijeni bulunması,
III. B Rh(+),
N
R
Ö
faktörlerinin hangilerinden kaynaklanır?
D) II ve IV
lV. 0 Rh(−)
C) II ve III
E) III ve IV
Körfez Yayınları
IV. vericinin alyuvar zarında Rh antijeni bulunmaması
R
İ
T
Kan grubu ile ilgili A, B ve Rh antijeni bulunduran bir
insan;
I. AB Rh(+),
II. alıcının kan plazmasında anti D bulunması,
B) I ve IIl
12.
C) Il ve IV
E) II, lll ve IV
K
E
I. alıcının kan plazmasında anti B bulunması,
A) I ve II
B) Il ve III
D) llI ve IV
A Rh(+) kan gruplu bir insanın B Rh(−) kan gruplu bir
insandan kan alamamasının nedeni;
10.
Baba
kan gruplu bireylerden hangilerine kan verebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) lI ve IV
.
13.
Aşağıdaki şekilde bir ailedeki dört kardeşin kan gruplarının
tespit çalışmasının sonuçları gösterilmiştir.
C) l ve III
E) l, II ve IV
.
.
Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir.
Kan grupları yönüyle bu aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Anne ve baba birbirlerine kan veremezler.
A) l ve ll numaralı birey aynı kan grupludur.
B) Selim, Orhan’a kan verebilir.
B) ll numaralı bireyde mutlaka 0 geni bulunur.
C) Rh faktörü yönüyla anne ve baba heterozigot genotipli
olabilir.
C) lll numaralı bireyde A veya B geni bulunabilir.
D) lV numaralı birey B kan gruplu olmayabilir.
D) Zeynep, kan grupları yönüyle homozigot genotiplidir.
E) l numaralı bireyin genotipi bilinemez.
E) Betül, Selim’e kan verebilir.
Test 13 CA
1.D
2.E
3.B
4.C
5.D
6.C
7.E
8.E
9.B
10.E
11.C
12.A
13.E
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Modern Genetik “Cinsiyete Bağlı Kalıtım”
Canlılarda cinsiyetin çevresel etkenlerle belirlenmesi durumuna fenotipik cinsiyet oluşumu, cinsiyetin genlerle belirlenmesi durumuna ise genotipik cinsiyet oluşumu denir.
4.
İnsanda cinsiyet kromozomları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fenotipik cinsiyet oluşumu örneğidir?
A) Dişi bireylerdeki her iki X kromozomunun karşılıklı bölgelerinde aynı karakterlerle ilgili gen bulunur.
A) Bir omurgasız hayvan türünde embriyonunun anneye
bağlı kalması ile erkek, serbest gelişmesiyle dişi bireylerin oluşması
B) Erkek bireylerde X ve Y kromozomlarının bazı bölgelerinde allel gen bulunmaz.
C) X ve Y kromozomlarının üzerinde cinsiyet genlerinin
dışında vücut özellikleri ile ilgili genler de bulunur.
B) Bal arılarında n kromozomlu bireylerin erkek, 2n kromozomlu bireylerin dişi olması
R
İ
T
D) Y kromozomunda bulunan genler X kromozomunda
bulunamaz.
C) Memelilerde XX kromozomlu bireylerin dişi, XY kromozomlu bireylerin erkek olması
E) X kromozomunda baskın veya çekinik özellikte genler
bulunabilir.
D) Tavuklarda ZZ kromozomlu bireylerin erkek, ZW kromozomlu bireylerin dişi olması
K
E
E) Sirke sineklerinde iki tane X kromozomu bulunduranların dişi, bir tane X kromozomu bulunduranların erkek
olması
5.
2.
14
N
R
Ö
Anne
İnsanda cinsiyet kromozomlarında cinsiyetle ilgili özelliklerin yanında vücut özellikleri de taşınabilmektedir.
Bu şekildeki kalıtıma;
I. hemofili hastalığı,
II. renk körlüğü,
III. balık pulluluk,
Bir ailedeki anne ve babanın genotipinin aşağıdakilerin
hangisindeki gibi olması durumunda kesinlikle renk
körü çocukları oluşmaz?
R r
Baba
XrY
A)
X X
B)
XRXR
XrY
C)
XRXr
XRY
D)
r r
XX
XRY
E)
XrXr
XrY
IV. göz rengi
özelliklerinden hangileri örnek verilebilir?
A) l ve lI
B) ll ve lII
D) I, ll ve Ill
3.
C) Ill ve IV
E) ll, III ve IV
.
İnsanda ayrılmama sonucu oluşan yumurta hücresinin
normal spermle döllenmesi sonucu oluşan bireylerin
cinsiyetleri ve isimlendirilmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
A) 44 + XXX Süper dişi
B) 45 + XY Down sendromlu erkek
C) 43 + XX Turner sendromlu dişi
D) 45 + XX Down sendromlu dişi
E) 44 + XXY Klinefelter erkek
6.
Canlılarda mayoz bölünme sırasında özellikle homolog kromozomlarda ayrılmama olayı gerçekleşebilmektedir. Bu
durumda eksik veya fazla kromozom içeren gametler oluşmaktadır. Az da olsa mayozun ikinci bölünme evresinde de
ayrılmama olayı gerçekleşebilir.
Buna göre, aşağıda oluşan bireylerden hangisinin gametlerinde mayoz bölünmenin ikinci aşamasında ayrılmama olayının gerçekleştiği kesindir?
A) 44 + XXX
B) 45 + XY
C) 43 + XX
D) 45 + XX
E) 44 + XYY
14
Modern Genetik “Cinsiyete Bağlı Kalıtım”
7.
10.
Bir ailenin iki kız çocuğundan bir tanesi hemofili hastası diğeri ise sağlamdır.
Buna göre, anne ve babanın bu özellik yönüyle genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
8.
Anne
Baba
A)
XHXh
XhY
B)
XHXH
XhY
C)
XHXh
XHY
D)
h h
X X
XHY
E)
XhXh
XhY .
Hemofili geni taşıyıcısı bir anne ile hemofili babanın
çocuklarında hemofili hastalığının görülme olasılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 0
.
11.
B) % 25
C) % 50
D) % 75
E) % 100
Aşağıdaki soy ağacında X’e bağlı çekinik olarak taşınan
renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak
gösterilmiştir.
R
İ
T
Anne ve babada homozigot baskın olarak bulunan bir
genin etkisinin, çocuklarının fenotipinde görülmemesinin nedeni;
I. mutasyon,
Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
II. ayrılmama,
K
E
III. krossing over
A) l numaralı bireyde renk körlüğü geni vardır.
olaylarından hangileri olabilir?
B) ll numaralı bireyde renk körlüğü geni yoktur.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
N
R
Ö
D) I ve II
9.
E) I ve III
.
C) lll numaralı birey annesinden renk körlüğü geni almamıştır.
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
D) lV numaralı birey renk körlüğü yönüyle heterozigottur.
E) V numaralı bireyin çocuklarında renk körlüğü görülebilir. .
12.
Aşağıdaki şekilde X ve Y kromozomları şematize edilmiştir. (İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozomlu
bireyler erkek olmaktadır.)
İnsanda 44 + X0 genotipli bir birey;
I. gonozomlarında ayrılmama olmuş yumurta ile normal
bir spermin birleşmesi,
II. otozomlarda ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi,
III. gonozomlarında ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi
durumlarından hangilerinin sonucunda oluşabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III .
Buna göre, X ve Y deki numaralı bölümlerde bulunan
genlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. ve 3. bölgelerdeki genler erkek bireylerde birer tane
olarak bulunur.
13.
B) 2. bölgede bulunan çekinik bir genin aynısı, 4. bölgede
de bulunabilir.
lerde dişi bireylere göre daha fazla gözlenir?
A) Kahverengi göz rengi
C) 3. bölgede bulunan genin etkisi sadece erkek bireylerde görülür.
B) A kan grubu
D) 1. bölgede bulunan çekinik bir gen dişi bireylerde homozigot olarak bulunabilir.
C) Dil yuvarlayabilme
D) Renk körlüğü
E) 1. bölgede bulunan genin etkisi sadece dişi bireylerde
ortaya çıkar.
Test 14 CA
1.A
2.D
3.C
4.D
5.B
İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi erkek birey-
E) Akdeniz anemisi
6.E
7.A
8.A
9.E
10.C
11.B
12.D
13.D
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
15
Kalıtımda Soy Ağaçları
Aşağıdaki soy ağacını oluşturan bireyler numaralarla
göste-rilmiştir.
4.
Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik olarak taşınan
bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.
l
B) 3 ve 8
Buna göre numaralı bireylerden hangilerinde bu özellikle ilgili çekinik gen bulunduğu kesin değildir?
K
E
C) 2 ve 5
D) 2 ve 7
A) Yalnız lV
E) 4 ve 9
D) ll ve lll
2.
N
R
Ö
Aşağıdaki soyağacında bir ailedeki bazı bireylerin kan
grubu fenotipleri gösterilmiştir.
0Rh(+)
l
ARh(+)
lll
ll
lV
BRh(+)
0Rh(+)
ARh(–)
lV
V
Buna göre, numaralı bireylerden hangileri arasında genetik akrabalık bulunmaz?
A) 1 ve 9
lll
R
İ
T
ll
5.
B) Yalnız V
C) l ve lll
E) lV ve V
Aşağıdaki soy ağacında X’e bağlı çekinik olarak taşınan bir
özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.
Buna göre numaralı bireylerden hangileri AB kan
gruplu olamaz?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
lV D) l, ll ve lll
3.
C) ll ve
E) ll, lll ve lV
Kalıtımda kullanılan soy ağaçları ile ilgili;
I. Taranmayan bireyler ile taralı bireylerin fenotipleri farklı
olur.
Buna göre, numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) l numaralı bireyde bu özellikle ilgili gen yoktur.
II. Taralı olarak verilen bireyler baskın ise genotipleri her
zaman heterozigot olur.
III. Taralı bireyler dişi ise özellik sadece X krozomozomu
ile taşınır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
B) ll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulunur.
C) lll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulunur.
D) lV numaralı birey bu özellikle ilgili geni erkek çocuğuna
aktarmıştır.
C) I ve II
E) V numaralı bireyde bu özellikle ilgili gen yoktur.
15
Kalıtımda Soy Ağaçları
6.
8.
Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Aşağıdaki soy ağacında, dört farklı ailede X’e bağlı çekinik
bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Bu özelliğin kalıtımı;
I. otozomal baskın,
II. otozomal çekinik,
III. çok alelli olmayan otozomal eşbaskın
genlerden hangileri ile sağlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız 1. aile
B) Yalnız 2. aile
K
E
C) 1. ve 3. aile
D) 2. ve 4. aile
E) 2., 3. ve 4. aile
Körfez Yayınları
N
R
Ö
7.
R
İ
T
Buna göre, verilen ailelerin hangilerinde ilgili özelliğin
kalıtımında kesinlikle ayrılmama olayı gerçekleşmiştir?
Aşağıdaki soy ağacında, X’e bağlı çekinik olarak taşınan
renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak
verilmiştir.
9.
Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir.
B
l
0
B
ll
Buna göre, numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) l numaralı birey renk körlüğü genini sadece annesin-
C) lll numaralı bireyde bu özellikle ilgili bir tane gen bulunur.
D) lV numaralı birey babasından bu özellikle ilgili gen almamıştır.
lll
Buna göre, I, II ve III numaraları ile gösterilen bireylerin
kan grubu fenotipleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
I
II
III
A)
A
B
0
B)
B
B
B
C)
AB
A
B
D)
A
0
0
E)
0
0
0
den almıştır.
B) ll numaralı birey annesinden baskın olan geni almıştır.
0
E) V numaralı birey bu özellik yönüyle heterozigot genotiplidir.
Test 15 CA
1.D
2.E
3.A
4.B
5.C
6.B
7.C
8.B
9.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
5.
Hücrelerdeki DNA’lar;
I. hücrenin bölünmesi,
I. enzim,
II. hücredeki protein sentezi,
II. urasil,
III. fosfat,
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini doğrudan
kontrol eder?
IV. deoksiriboz
B) Yalnız II
moleküllerinden hangileri kullanılır?
C) I ve II
D) II ve III
2.
6.
III. adenin ve timin bazlarının guanin ve sitozin bazlarından fazla olması,
N
R
Ö
lV. bir tane gen bulundurması
özelliklerinden hangileri ortaktır?
D) I, ll ve IlI
Buna göre, I, II ve III nolu yerlere aşağıda verilenlerden
hangileri yazılabilir?
Buna göre, bu DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağı
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
B) 2800
C) 3200
D) 3600
III
A)
Enzim
Adenin
ATP
B)
Riboz
Fosfat
Su
C)
Enzim
Su
ATP
D)
Urasil
Guanin
Deoksiriboz
E)
Riboz
Su
ATP
E) 4000
Bir DNA molekülünün tek zincirinde, 70 adenin, 110 sitozin,
130 guanin ve 40 timin nükleotit bulunmaktadır.
Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Toplam nükleotit sayısı 700'dür.
B) Pürin nükleotit sayısı 350'dir.
C) Hidrojen bağ sayısı 675'tir.
D) Eşlenmesi sırasında 698 molekül su açığa çıkar.
E) Deoksiriboz şeker sayısı 700'dür.
II
I
2800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 400 guanin
nükleotit bulunmaktadır.
A) 1400
Hücrede DNA nükleotitlerinin sentezlenmesi sırasında
meydana gelen değişimlerin bazıları aşağıdaki grafiklerde
gösterilmiştir.
C) lll ve IV
E) lI, lll ve IV
C) Il ve III
E) I, II, III ve IV
K
E
II. nükleotitlerin karşılıklı olarak hidrojen bağlarıyla bağlanması,
B) ll ve lII
B) I ve III
D) I, IIl ve IV
Farklı türlere ait DNA’larda;
A) l ve ll
R
İ
T
A) I ve II
E) I, II ve III.
I. pürin ve pirimidin bazlarının eşit olması,
3.
Hücrelerde DNA’ya ait nükleotit sentezinde;
III. hücrenin madde alış verişi
A) Yalnız I
16
DNA ve Özellikleri
7.
Bir zincirindeki nükleotit sayısı bilinen DNA molekülü
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Deoksiriboz şeker sayısı
B) Hidrojen bağ sayısı
C) Fosfat sayısı
D) Pürin bazlarının pirimidin bazlarına oranı
E) Timinlerin adeninlere oranı
16
DNA ve Özellikleri
8.
11.
Bir DNA molekülü ile ilgili;
DNA’nın yapısına katılan azotun tabiatta normal azot (N14)
ve Ağır azot (N15) olmak üzere iki çeşidi vardır. Yapısında-
I. adenin = timin,
ki azot çeşidi bilinmeyen bir bakteri, azot çeşidi bilinmeyen
II. pürin = pirimidin,
bir ortamda bir kez bölünüyor. Oluşan yeni bakteriler ince-
III. deoksiriboz = fosfat,
lendiğinde her iki bakteri DNA’sının da melez (N14N15) ol-
IV. toplam nükleotit = hidrojen bağ sayısı
duğu gözleniyor.
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
Buna göre, ilk bakteri DNA’sındaki ve ortamdaki azot
çeşidi ilgili verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
Ortam Azotu
İlk bakteri DNA’sı
D) l, II ve Ill
9.
E) ll, III ve IV
12.800 zayıf hidrojen bağı bulunan bir DNA’da toplam 1200
sitozin nükleotit bulunmaktadır.
A)
N14N14
N14
B)
14 15
N N
N14
C)
N14N15
N15
D)
N15N15
E)
N15N15
R
İ
T
N14
N15 .
Buna göre, DNA’daki toplam nükleotit sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) 9.600
K
E
C) 10.200
D) 10.800
12.
E) 11.600
N
R
Ö
10.
İnsanda zatürre hastalığına neden olan bakterinin kapsüllü
ve kapsülsüz iki formu vardır. Avery ve arkadaşları zatürre
hastalığına neden olan bu bakteriyi kullanarak aşağıdaki
deneyleri yapmıştır.
Nükleik asitlerle ilgili;
l. yapısında pürin bazı bulundurma,
Körfez Yayınları
A) 9000
ll. kendini eşleyebilme,
lll. eşit sayıda şeker ve fosfat bulundurma,
lV. hücre yönetimini kontrol etme
özelliklerinden hangileri sadece DNA için geçerlidir?
A) l ve ll
- Canlı kapsülsüz bakteriler fareye enjekte edilmiş Fare
yaşamını sürdürmüştür.
B) l ve lll
C) ll ve lV
D) l, lll ve lV
E) ll, llI ve IV
- Canlı kapsüllü bakteriler fareye enjekte edilmiş Fare
zatürre hastalığından ölmüştür.
- Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler fareye enjekte
edilmiş Fare yaşamını sürdürmüştür.
- Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ile canlı kapsülsüz bakteriler karıştırılarak fareye enjekte edilmiş Fare
zatürre hastalığından ölmüştür.
13.
Bu deney sonuçlarına göre, DNA ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
DNA’nın yarı korunumlu olarak eşlendiğini, eşlenme
sonucu oluşan DNA’larla ilgili;
l. oluşan DNA’ların nükleotit dizilişlerinin aynı olması,
A) Canlı kapsülsüz bakterilerde DNA bulunmaz.
ll. oluşan DNA’larda aynı sayıda nükleotit bulunması,
B) Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerde enzimler çalışmaya devam eder.
lll. oluşan DNA’lardaki sadece bir zincirin eski DNA’ya ait
olması,
C) Kapsülsüz bakterilere geçen DNA molekülü yeni özelliklerin oluşmasını sağlamıştır.
lV. oluşan DNA’lardaki sadece bir zincirin hücredeki serbest nükleotitlerden oluşması
D) Kapsülsüz bakterilerdeki DNA’nın eşlenme özelliği yoktur.
özelliklerinden hangileri ispatlar?
E) Farenin savunma sistemi kapsüllü bakterileri yok edebilecek özelliktedir.
A) l ve ll
Test 16 CA
1.C
2.A
3.C
4.C
5.D
B) l ve lll
D) l, lll ve lV
6.B
7.B
8.D
9.E
C) lll ve lV
E) l, ll, llI ve IV
10.C
11.D
12.C
13.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
17
RNA ve Özellikleri
4.
RNA çeşitleri ile ilgili;
Bazı aminoasitlerin mRNA üzerindeki kodon karşılığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
I. DNA kontrolünde sentezlenme,
II. aminoasit taşıma,
III. yapısında hidrojen bağı bulundurma,
IV. protein sentezinde görev alma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II
B) I ve IV
D) II ve IV
R
İ
T
C) II ve III
Buna göre, hücrelerdeki genetik bilgi akışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
E) I, II ve IV
A) Bir aminoasitin birden fazla kodonu olabilir .
K
E
B) Alanin aminoasitini taşıyan tRNA, SGA olabilir.
C) Kodon çeşidi aminoasit çeşidinden fazladır.
2.
N
R
Ö
I. sitozin sayısı,
II. fosfat sayısı,
III. adenin/urasil oranı,
IV. nükleotit sayısı
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
3.
D) Bazı aminoasit çeşitlerinin kodonları aynı olabilir.
Bir RNA molekülündeki riboz şeker sayısının bilinmesiyle bu moleküldeki;
E) Valin aminoasitinin DNA’daki bir kodu SAA olabilir.
5.
Bir DNA molekülünde toplam 2400 deoksiriboz şekeri bulunmaktadır.
Buna göre, bu DNA’dan sentezlenecek mRNA molekülünde en fazla kaç kodon bulunabilir?
C) II ve III
E) I, II ve IV
A) 200
6.
Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünün ilgili gen bölgesinden sentezlenen mRNA’daki nükleotit dizilişi verilmiştir.
B) 400
C) 800
D) 1200
E) 2400
Aşağıdaki şekilde bir mRNA molekülünün nükleotit dizilişi
gösterilmiştir.
Buna göre, bu mRNA’ nın sentezi için şifre veren DNA
zincirindeki T / S oranı kaçtır?
Buna göre, bu mRNA’ nın sentezi için şifre veren DNA
zincirinin karşısındaki zincirde, nükleotit dizilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1
B) 1/4
C) 2/5
D) 5/3
E) 7/13
A) A U S G G S U G A
B) A T S G G S A G T
C) T A G S S G A S T
D) T A S G G S T G A
7.
Bir RNA molekülünde aşağıdaki eşitliklerden hangisi
bulunur?
A) Adenin = Urasil
B) Sitozin = Guanin
E) T A G G G S A S A
C) Pürin = Primidin
D) Fosfat = Riboz
E) Riboz = Urasil
17
RNA ve Özellikleri
8.
11.
DNA üzerindeki bir gen bölgesinin anlamlı zincirindeki nükleotit dizilişleri aşağıda gösterilmiştir.
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen;
l. hidrojen bağlarının koparılması,
ll. pürin bazlarının kullanılması,
lll. şeker- fosfat bağlarının oluşması,
Buna göre, bu zincirden protein sentezlenirken kullanılan tRNA’ların antikodon dizilişi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
lV. DNA polimeraz enziminin görev yapması
olaylarından hangileri RNA sentezinde de meydana
gelir?
tRNA antikodonları
A)
UUA AUS GSA USG
B)
UAU UAS SGU ASS
C)
AAU UAG SGU ATS
D)
UAU UAG SGU UGS
E)
AAU UAG GGU ASS
A) l ve ll
B) l ve lll
C) ll ve lV
D) l, ll ve lll
12.
E) ll, llI ve IV
R
İ
T
Nükleotitlerin yapısına katılabilen moleküller aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
Adenin 1
K
E
Nükleik asitlerle ilgili;
I. deoksiriboz şekeri bulundurma,
NÜKLEOTÝT
II. urasil bazı bulundurma,
N
R
Ö
III. tek zincirli olma,
lV. 5C’lu şeker bulundurma
özelliklerinden DNA ve RNA’ ya ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
RNA
DNA
10.
A) Yalnız ll
l, lll ve lV
B) l ve ll
lll ve lV
C) l ve lV
ll, lll ve lV
D) l, lll ve lV
l, ll ve lll
E) ll, lll ve lV
l, ll ve lll
Körfez Yayınları
9.
Guanin 2
Organik baz
Sitozin
3
Timin
4
Urasil
5
Fosfat 6
Riboz
7
Þeker
Deoksiriboz 8
Bu moleküllerden DNA’da ve RNA’da ortak olarak bulunanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1, 2, 3 ve 6
B) 1, 2, 3 ve 8
D) 3, 4, 5 ve 7
13.
C) 2, 3, 5 ve 8
E) 4, 5, 6 ve 8
Aşağıdaki şekilde tRNA yapısı gösterilmiştir.
Canlılardaki mRNA molekülü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her hücrede farklı sayıda bulunur.
B) Düz zincirli olup, hidrojen bağları bulundurmaz.
C) Her kodon çeşididinden bir tane bulundurur.
D) DNA tarafından gerektiğinde sentezi yapılır.
Buna göre, numaralı bölgelerden hangisi tRNA’nın çeşidini belirlemede kullanılır?
E) Hücrelerde en az bulunan RNA çeşididir.
A) 1
Test 17 CA
1.B
2.D
3.C
4.D
5.B
6.D
7.D
B) 2
8.A
9.C
C) 3
10.C
D) 4
11.D
12.A
E) 5
13.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
18
Protein Sentezi
4.
Aşağıdaki şekilde santral dogma olayları gösterilmiştir.
Bir protein sentezinde kullanılan mRNA'daki nükleotit
sayısının bilinmesiyle;
I. ilgili gendeki fosfat sayısı,
II. ilgili gendeki nükleotit sayısı,
Numaralı olaylardan hangileri bütün hücrelerde ortak
olarak meydana gelir?
A) Yalnız I
B) I ve II
III. kullanılacak aminoasit çeşidi sayısı,
IV. anlamlı zincirdeki nükleotit sayısı
C) I ve III
D) II ve III
R
İ
T
niceliklerinden hangileri belirlenebilir?
E) I, II ve III
A) I ve II
B) II ve Ill
D) I, II ve IV
2.
Protein sentezinde meydana gelen bazı olaylar şunlardır:
E) lI, IlI ve IV
K
E
I. Ribozomun alt birimlerinin geçici olarak birbirine tutunması
5.
II. tRNA’ların ribozoma aminoasit taşıması
III. DNA’nın ilgili gen bölgesinden mRNA sentezlemesi
Aşağıdakilerden hangisi türler arasında protein yapılarının farklı olmasında etkili değildir?
IV. Amino asitler arasına peptit bağı kurularak suyun açığa
çıkması
A) Protein yapısına katılan aminoasitlerin farklı olması
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) DNA nükleotit dizilişinin farklı olması
N
R
Ö
A) III - I - II - IV
B) I - II - IV - III
C) II - III - I - IV
D) I - II - III - IV
E) IV - III - I - II
3.
C) IlI ve IV
B) Protein sentezinin farklı ribozomlarda yapılması
D) mRNA’larda farklı kodonların bulunması
E) Protein yapısına katılan aminoasitlerin diziliş sırasının
farklı olması
6.
Protein sentezinde bazı maddelerin miktarında oluşan değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Protein sentezi sürecinde aşağıdaki yapı ve moleküllerden hangisi kullanılmaz?
A) Glikoz
B) Aminoasit
C) mRNA
D) Ribozom
7.
E) tRNA
Protein sentezinde gerçekleşen;
I. mRNA’nın sentezlenmesi,
II. kodon - antikodon arasında hidrojen bağlarının oluşması,
Buna göre;
III. aminoasitler arası peptit bağlarının kurulması,
I. a oluşan peptit bağı sayısını gösterir.
IV. tRNA’nın aminoasit ile bağlanması
II. b sitoplazmadaki serbest aminoasit miktarını gösterir.
olaylarından hangileri ribozom organelinde meydana
gelir?
III. c oluşan su miktarı sayısını gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A) I ve II
B) II ve Ill
C) IlI ve IV
C) Yalnız III
E) I ve III
D) I, II ve IV
E) lI, IlI ve IV
18
Protein Sentezi
8.
11.
Canlılarda çevresel faktörlerin etkisi ile meydana gelen ve
kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. Türün yaşama ve üreme şansını artıran ve kalıtsal olan özelliklere
ise adaptasyon denir.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerdeki protein sentezinde bazı
farklılıklar gözlenir.
Bu farklılığa;
Buna göre;
I. mRNA sentezinin yapıldığı yapı,
II. aminoasitler arası bağ çeşidi,
l. memelilerde çift yumurta ikizlerinin her ikisinde de akciğerlerinde alveol bulunması,
III. protein sentezinin yapıldığı organel,
ll. aynı bitki türünün yüksek bölgelerde yetişen bireylerinin deniz seviyesinde yetişenlere göre daha kısa olması,
IV. sentezde kullanılan toplam aminoasit çeşidi sayısı
durumlarından hangileri örnektir?
lll. çuha çiçeğinin 30 - 35 0C’de beyaz, 15 - 20 0C’de kırmızı çiçekler açması,
A) Yalnız I
lV. rüzgarla tozlaşan bitkilerin, böceklerle tozlaşanlara
göre daha fazla polen oluşturması,
B) Yalnız Il
D) l, II ve III
E) II, lll ve IV
R
İ
T
özelliklerinden modifikasyon ve adaptasyon örnekleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Modifikasyon
Adaptasyon
A) l ve ll
lll ve lV
B) l ve lll
ll ve lV
C) ll ve lll
l ve lV
D) ll ve lV
l ve lll
E) lll ve lV
l ve ll
12.
C) I ve III
Bir protein sentezinde proteinin bir bölümü için kullanılan
kodon ve antikodonlar aşağıda verilmiştir:
K
E
I. aminoasitin mRNA’sı: ASG
II. aminoasitin tRNA’sı: GUS
III. aminoasitin mRNA’sı: GAU
Bir hücrede protein sentezinden sonra aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Kullanılan mRNA’nın golgide depolanması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
IV. aminoasitin tRNA’sı: SAU
Buna göre, proteinin bu bölümü için şifre veren anlamlı
zincirin nükleotit dizilişi aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) ASG GAS TAG SAT
B) GST STG ATS GTA
C) TGS GTS STA SAT
B) Sentezlenen polipeptit zincirinde yapısal değişimlerin
olması
D) SAG STG STA GAS
C) Ribozomun iki ayrı biriminin ayrılması
E) GST GAS GAT SAG
D) tRNA’ların sitoplazmadaki serbest aminoasitlerle birleşmesi
E) mRNA’nın aynı protein sentezi için tekrar kullanılması
10.
13.
Bir protein sentezi için şifre veren gende 3600 nükleotit bulunmaktadır.
Bu genin kullanıldığı protein sentezi olayları ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bir protein sentezinde, sentezlenen proteindeki aminoasit sayısına aşağıdaki niceliklerden hangisinin bilinmesi ile ulaşılamaz?
A) Şifrenin aktarıldığı mRNA’da 1800 nükleotit bulunur.
A) Şifre veren gendeki nükleotit sayısı
B) Protein sentezi sırasında en fazla 61 çeşit tRNA kullanılır.
B) Sentezde kullanılan aminoasit çeşitlerinin sayısı
C) Proteinin yapısına 599 molekül aminoasit katılır.
C) Anlamlı zincirdeki deoksiriboz şeker sayısı
D) Protein sentezi sırasında en fazla 64 çeşit kodon kullanılır.
D) Sentezde kullanılan tRNA molekülü sayısı
E) Aminoasitlerin bağlanmasıyla dehidrasyon ile açığa
çıkan su molekülü sayısı 598’dir.
E) Sentez sırasında dehidrasyon ile açığa çıkan su molekülü sayısı
Test 18 CA
1.D
2.A
3.D
4.D
5.B
6.A
7.B
8.C
9.A
10.B
11.A
12.C
13.D
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
19
Nükleik Asitler Genel
Hücrelerde DNA eşlenmesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Aşağıdaki şekilde santral dogma olayları gösterilmiştir.
tRNA
A) Eşlenme ile oluşan iki DNA’nın nükleotit dizilişi aynı
olur.
l
B) Eşlenme ile oluşan iki DNA’nın birer zinciri eski DNA’ya
ait olur.
ll
DNA
lll
mRNA
Ribozom
lV
Protein
Buna göre, numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
C) Eşlenme sırasında birden fazla enzim çeşidi kullanılır.
R
İ
T
D) Eşlenme sırasında hücredeki su miktarı azalır.
A) l. olay bütün protein sentezi olayları sırasında gerçekleşir.
E) Eşlenmeye bağlı hücredeki serbest nükleotit sayısı
azalır.
B) ll. olay bütün hücrelerde sitoplazmada meydana gelir.
C) lll. olayda tRNA’lar mRNA kodon sırasına göre ribozoma getirilir.
2.
K
E
Ökaryot hücrelerde protein sentezi sürecinde;
D) lV. olay sırasında ATP enerjisi kullanılmaz.
E) lV. olayda hücredeki su miktarı azalır.
I. mRNA’nın sentezlenmesi,
II. kodon - antikodon arasında hidrojen bağlarının oluşması,
N
R
Ö
III. aminoasitler arası peptit bağlarının kurulması,
IV. tRNA’nın aminoasit ile bağlanması
olaylarından hangileri çekirdek içerisinde gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalınız Ill
D) II ve IV
3.
5.
Aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi ile bir DNA’yı
oluşturan nükleotit çeşitlerinin sayısı bilinir?
C) I ve Il
E) I, IlI ve IV
A) DNA’daki toplam gen sayısı
B) DNA’daki toplam adenin ve sitozin sayısı
C) DNA’daki toplam guanin ve sitozin sayısı
D) DNA’daki toplam pürin bazlarının sayısı
Himalaya tavşanının sırt bölgesi traş edilerek buz torbası
bağlandığında zamanla siyah tüylerin çıktığı aşağıda gösterilmiştir.
E) DNA’daki toplam hidrojen bağı sayısı
6.
Bir proteinin sentezini sağlayan gende SGA genetik kodu
mutasyon ile SGG koduna dönüştüğünde protein yapısının değişmediği, SUA koduna dönüştüğünde ise protein
yapısının değiştiği tespit edilmiştir.
Buna göre;
I. farklı kodonların aynı aminoasiti şifreyebildiği,
Bu olayın modifikasyon olduğu;
I. siyah tüy çıkan tavşanın yavrularının normal olması,
II. bazı nokta mutasyonların anormal etki oluşturmadığı,
II. siyah tüylerin kazınıp doğal haline bırakıldığında beyaz
tüylerin çıkması,
III. mutasyona neden olan bir faktörün sentezlenen protein çeşidini etkileyebildiği,
III. siyah tüylerin tavşanın yaşamı boyunca kalması
IV. bir aminoasit çeşidinin farklı tRNA ile taşındığı
durumlarından hangileri ile anlaşılır?
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, II ve Ill
C) IlI ve IV
E) lI, IlI ve IV
19
Nükleik Asitler Genel
7.
10.
Farklı canlılarda;
I. nişasta,
II. antikor,
Buna göre, bu genden sentezlenen mRNA’daki sitozin
sayısının toplam nükleotit sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
III. enzim,
IV. trigliserit
A) 1/2
moleküllerinin hangilerinin sentezinde doğrudan DNA
molekülü görev alır?
A) I ve II
B) I ve IIl
B) 2/7
C) 2/9
D) 3/8
E) 1/12
C) Il ve III
D) I, ll ve IV
E) II, lll ve IV .
11.
8.
2400 nükleotitten oluşan bir gende 300 adenin, 600 sitozin, 100 timin nükleotit bulunmaktadır. Anlamlı zincir üzerindeki guanin sayısı ise 200’dür.
R
İ
T
Bir genden sentezlenen mRNA daki riboz şeker sayısının saptanmasıyla, bu gendeki,
Aşağıdaki şekilde DNA’nın genel yapısı gösterilmiştir.
K
E
Körfez Yayınları
N
R
Ö
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız Il
C) Yalnız IlI
E) l, II ve Ill
Bu şekle göre, DNA ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz?
A) DNA’yı oluşturan bütün nükleotitlerde şeker ve fosfat
bulunduğu
12.
Aşağıda ökaryot bir hücredeki protein sentezi şematize
edilmiştir.
B) Bir DNA üzerinde çok sayıda gen bulunduğu
Protein
C) DNA çift zincirin bir pürin bazı ile pirimidin bazının karşılıklı dizildiği
tRNA
S GS
D) DNA’daki karşılıklı nükleotitlerin zayıf hidrojen bağları
ile bağlandığı
E) DNA nükleotitlerinin alt alta şeker ve fosfat bağları ile
bağlandığı
USG
SSU
A
U
G
GSU AUS
GGA
AGS
UUA
U
A
A
mRNA nýn okunma yönü
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9.
A) Sentezde 6 aminoasit kullanılır.
Hücrede RNA sentezi olaylarında aşağıdaki moleküllerden hangisi en fazla miktarda kullanılır?
B) Protein sentezine bağlı olarak 6 molekül su oluşur.
C) UAA kodonunun karışısına tRNA bağlanmaz.
A) Adenin
B) Urasil
C) Gua-
D) Bu mRNA’nın üretildiği gende 13 tane timin vardır.
nin
E) Bu sentez UAA kodonu ile sonlanır.v
D) Riboz
Test 19 CA
1.D
E) Timin
2.A
3.D
4.C
5.B
6.D
7.C
8.B
9.D
10.E
11.E
12.B
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
Günümüzdeki biyoteknolojik çalışmalar ile bir canlıdan alınan gen başka bir canlının genomuna aktarılarak rekombinant DNA (genetik bilgisi değiştirilmiş DNA) elde
edilebilmekte ve bu şekildeki DNA canlıya aktarılarak canlının genetik bilgisine yeni genler eklenmiş olmaktadır. Bu
çalışmalara genel olarak rekombinant DNA teknolojisi adı
verilmektedir.
4.
Kök hücrelerin hızlı mitoz bölünme ve farklılaşma yetenekleri vardır. Özellikle embriyonik kök hücrelerin bulunduğu
ortamdaki hücre çeşitlerine dönüşebilme yetenekleri vardır.
Buna göre, embriyonik kök hücreler kullanılarak aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılamaz?
A) Bazı doku ve organların laboratuvar şartlarında üre-tilebilmesi
Rekombinant DNA teknolojisi ile aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılamaz?
R
İ
T
B) Doku kaybı olan hastalıkların iyileştirilmesi
A) Böceklere karşı savunmasız olan bitki türlerine diğer
bitki-lerden gen aktarımı ile böceklere karşı savunma
maddelerinin ürettirilmesi
C) Bazı sinir sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi
D) Laboratuvar şartlarında yeni bireylerin oluşturulması
B) A vitamini üretemeyen pirinç bitkisine ilgili gen aktarılarak A vitamini üretmesinin sağlanması
E) Karaciğerdeki bozulmaların daha hızlı iyileştirilmesi
K
E
C) Soyu tükenmekte olan bir memeli hayvan türünün klonlama yöntemi ile çoğaltılması
D) İnsülin hormon geninin bakterilere aktarılarak bakterinin insülin üretmesinin sağlanması
N
R
Ö
5.
İnsandaki kök hücreler,
I. embriyonik kök hücre,
II. fetüs kök hücresi,
Biyoteknolojide uygulanan poliploidi yöntemi ile ilgili;
I. 3n, 4n, 5n gibi normalden fazla kromozom takımı içeren bireylerin üretilmesi olayıdır.
E) İnsan zigotunda bulunan kalıtsal hastalık genlerinin
sağlam genler ile değiştirilerek genetik olarak daha
sağlıklı bireylerin oluşturulması .
2.
20
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
II. Poliploidi ile oluşturulan bitkiler normalden daha büyük
çiçek, meyve ve yaprak oluşturmaktadır.
III. Poliplodi ile oluşturulan hayvanların et ve süt verimi artmaktadır.
lV. Poliploidi bireylerin üretilmesi için mayoz ile oluşan gametlerin birleştirilmesi gerekir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
III. kordon kanı kök hücresi,
A) l ve lI
B) ll ve lII
C) ll ve IV
IV. yetişkin kök hücresi
D) Ill ve IV
şeklinde gruplandırılır.
Bu kök hücre çeşitlerinin farklılaşma yeteneklerinin
fazla olandan az olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - ll - lll - lV
B) l - lll - ll - lV
D) lll - ll - l - lV
C) ll - lV - lll - l
E) lV - lll - ll - l
Genetik kopyalama olayında bir canlıya ait vücut hücresinin çekirdeği boş yumurta hücresine aktarılarak zigot gibi
davranması sağlanır. Bu şekilde oluşan embriyonik yapı
uterusa yerleştirilerek yeni canlının oluşması sağlanır.
Bu çalışma sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi yapılmaz?
.
3.
6.
E) I, lll ve IV
İnsan için yararlı canlı türlerinin ıslah edilmesinde;
B) Dişi bireyden alınan yumutanın çekirdeğinin çıkarılması
I. yapay döllenme,
II. poliploidi,
C) Kopyalanacak bireyden vücut hücresinin alınması
III. gen aktarımı
D) Kopyalanacak bireyden alınan vücut hücresinin çekirdeğinin çıkarılması
yöntemlerinden hangileri kullanılmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Dişi bireyden yumurtaların toplanması
E) I, II ve III
C) I ve II
E) Yapay olarak oluşturulan embriyonun vücut dışında
gelişmesinin sağlanması
20
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
7.
10.
İnsan genom projesi ile;
I. insanda kromozom sayısının tespit edilmesi,
II. kromozomlarda bulunan gen sayısının tespit edilmesi,
A) DNA’ların yapısında protein bulunmaz.
III. kromozomlardaki genlerin hangi olayları kontrol ettiğinin tespit edilmesi,
B) DNA hücre bölünmesi ve protein sentezi sırasında kendini eşler.
IV. genler arasındaki etkileşimlerin tespit edilmesi
C) Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında oluşturulan
iki kromatitli yapılardır.
amaçlarından hangileri hedeflenmektedir?
A) I ve II
B) I ve IIl
D) I, ll ve IV
D) Hücre bölünmesi sırasında kromozomlarda ayrılmamanın olması eksik veya fazla kromozom sayılı hücrelerin oluşmasına neden olur.
C) Il ve III
E) II, lll ve IV .
E) DNA üzerindeki nükleotitlerin yanlış dizilişinden dolayı
mutasyonlar ortaya çıkabilir. .
R
İ
T
Aşağıdaki şekilde rekombinant DNA teknolojisi ile ilgili bir
çalışma örneği gösterilmiştir.
123
Karoten
sentez geni
K
E
11.
K
Havuç bitkisinden
karoten sentez
geninin (K)
kesilmesi
Pirinç bitkisinin
zigotundaki bir
DNA’ya karoten
geninin eklenmesi
Turuncu renkli
pirinç taneleri
üreten bitkinin
oluþmasý
N
R
Ö
Buna göre;
I. farklı türler arasında gen aktarımının yapılabildiği,
Biyoteknolojik çalışmalarda, bir canlıya ait gen, başka canlıların DNA’larına eklenebilmektedir. Bu şekilde bir canlıya
ait bazı moleküller genin aktarıldığı canlı tarafından da üretilebilmektedir.
Bu çalışma yöntemi ile, insana ait aşağıdaki moleküllerden hangisi bakterilere sentezletilemez?
Körfez Yayınları
8.
Canlılardaki DNA ve kromozomlar ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Verem antikoru
B) İnsülin hormonu
C) Büyüme hormonu
II. DNA’ ya eklenen genlerin bulunduğu hücrede aktif olabildiği,
D) Heparin polisakkariti
E) Fibrinojen proteini
III. eklenen genlerin hücre metabolizmasını olumsuz et-kilediği,
yorumlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
C) Yalnız III
D) l ve Il
9.
E) l ve Ill.
12.
Canlılarda gen transferinde gerçekleştirilen bazı olaylar
şunlardır:
I. Aktarılacak geni bulunduran DNA’nın hücreden çıkarılması
Bitkilerde gen klonlaması çalışmaları ile;
II. Rekombinant DNA’nın hücre içine alınması
I. böceklere karşı dirençli bitki elde etme,
III. Aktarılacak genin taşıyıcı plazmit DNA’sı ile özel ligaz
enzimleri ile birleştirilmesi
II. normalden daha büyük meyve üreten bitki elde etme,
IV. Aktarılacak olan genin özel restriksiyon enzimleri ile kesilerek çıkarılması
III. protein içeriği artırılmış bitki elde etme,
IV. bitkilerde hayvansal doku üretme
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
sonuçlarından hangilerine ulaşılması hedeflenmektedir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) I, lI ve Ill
D) I, II ve IV
Test 20 CA
1.C
A) III - I - II - IV
B) I - II - IV - III
C) II - III - I - IV
D) I - II - III - IV
E) I - IV - Ill - II
E) lI, IlI ve IV
2.A
3.E
4.D
5.A
6.E
7.E
8.D
9.C
10.B
11.D
12.E
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
4.
Bir ekosistemin dengeli olarak devam etmesi için;
I. üretici,
II.
tüketici,
III.
ayrıştırıcı,
21
Ekoloji 1
Alg ve mantardan oluşan liken birliği mutualist yaşama örnektir. Bu yaşam birliğinden her iki canlı da karşılıklı fayda
sağlamaktadır. Bu iki canlının birlikte olduğu durumdaki gelişimleri l. grafikte gösterilmiştir. Bu birliktelikten mantarlar
ayrıldığında ise algde ll. grafikte gözlemlenen değişim olmuştur.
IV. parazit
canlı gruplarından hangileri mutlaka bulunmalıdır?
A) I ve II
B) III ve IV
D) I, III ve IV
R
İ
T
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
.
Buna göre;
2.
I. Alg ve mantar arasındaki mutualizmde zorunlu beraberlik yoktur.
II. Alg, ototrof olduğu için gelişmesine normal olarak devam etmiştir.
III. Birliktelik bozulduğunda mantar alge göre daha fazla
zarar görmüştür.
K
E
Parazit bitkiler, ihtiyaçları olan organik veya inorganik maddeleri diğer bitkilerden alırlar.
Buna göre, tam parazit ve yarı parazit bitkiler;
I. glikoz,
N
R
Ö
II. mineral,
III. vitamin
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
moleküllerinden hangilerini üzerinde yaşadıkları canlıdan alırlar?
Yarı parazit
Tam parazit
A) I ve II
Yalnız III
B) I ve III
II ve III
C) II ve III
I ve III
D) I, II ve III
Yalnız II
E) I, II ve III
II ve III
5.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) l, II ve III
.
Omurgalı ve omurgasız hayvanların bazı türleri topluluk
oluşturarak hayatlarını sürdürürler.
Buna göre hayvanlar aşağıdakilerden hangisi için topluluk oluşturmazlar?
A) Beslenme
B) Üreme
D) Düşmandan korunma
C) Yuva kurma
E) Rekabet.
.
3.
Farklı canlılar arasında görülen;
I. insan bağırsağında yaşayan bazı bakterilerin vitamin
üretmesi,
II. ökse otunun, üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral
alması,
III. alg ve mantarın birlikte yaşaması,
şeklindeki beslenme ilişkilerinden hangileri mutualizme örnektir?
B) III ve IV
D) I, III ve IV
Tatlı suda yaşayan bir öglena türünün bulunduğu ortamdan iki ayrı şişeye su alınmıştır. Şişelerde eşit miktarda öglena bulunmaktadır. Şişelerden biri ışıklı ortamda diğeri
karanlık ortamda bırakılmıştır.
Buna göre, iki şişe arasında;
I. oksijen miktarı,
II. karbondioksit miktarı,
IV. kuşların timsahın ağzındaki besin artıklarını temizlemesi
A) I ve II
6.
C) I, II ve III
E) Il, III ve IV
III. birey sayısı,
IV. besin miktarı
niceliklerinden hangileri farklılık gösterir?
A) I ve II
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
.
21
Ekoloji 1
7.
10.
Bir hayvan türü genç evrede bir hücreliler, küçük hayvanlar ve küçük bitkilerle; ergin evrede ise eklembacaklı ve yumuşakçalarla beslenmektedir.
Aynı ekosistemde bulunan üç farklı canlı türü ile ilgili;
l. canlıda klorofil bulunduğu,
ll. canlının saprofit beslendiği,
Bu hayvan türünün genç ve ergin evredeki beslenme
biçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
lll. canlının oksijensiz solunum yaptığı
şeklinde özellikler tespit edilmiştir.
Genç
Ergin
A)
Otobur
Karışık
B)
Karışık
Etobur
C)
Otobur
Etobur
D)
Etobur
Etobur
B) l. canlının artması ekosisteme olumlu etki yapar.
E)
Karışık
Otobur .
C) ll. canlı ekosistemdeki madde döngüsünde inorganik
madde miktarını artırır.
Buna göre, bu canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) l. canlı inorganik maddelerden organik besin sentezi
yapabilmektedir.
R
İ
T
D) lll. canlı ekosistemdeki potansiyel enerjiden yararlanmaz.
E) lll. canlı ekosisteme metabolik artıklar bırakabilir.
8.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun özelliklerinden
değildir?
A) Popülasyonların büyüme hızları sadece doğum ve
ölüm oranına göre değişir.
11.
N
R
Ö
C) Bireyler kendi aralarında çoğalabilirler.
D) Popülasyonun bulunduğu ortamın bir taşıma kapasitesi vardır.
E) Bir canlı türünün oluşturduğu topluluktur.
9.
Körfez Yayınları
B) Birey sayıları çevresel faktörlerin etkisiyle değişebilir.
Bir hayvan populasyonunun büyümesi ile meydana
gelen aşağıdaki olaylardan hangisi, bütün hayvan populasyonlarında ortak olarak gerçekleşmez?
A) Besin miktarının azalması
B) Birey sayısının artması
C) Eşeyli üremenin azalması
D) Artık madde miktarının artması
E) Çevresel direncin artması.
Aşağıdaki tabloda bir liken birliğini oluşturan mantar ve alg
arasındaki etkileşim gösterilmiştir.
12.
Tek taraflı fayda esasına dayanan yaşam biçimine
(kommensalizm) sahip iki canlı türünün populasyonlarındaki birey sayısı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Bu etkileşimlerde numaralarla gösterilen yerlere aşağıdaki maddelerden hangileri gelmelidir?
II
I
III
IV
A) Karbondioksit
Su
Besin
B) Karbondioksit
Oksijen
Besin
C) Besin
Karbondioksit Su
D) Oksijen
Besin
Karbondioksit Su
E) Su
Besin
Oksijen
Test 21 CA
1.C
2.D
3.D
Oksijen
Su
Oksijen
Karbon
dioksit
4.E
5.E
6.E
7.B
8.A
9.A
10.D
11.C
12.B
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
22
Ekoloji 2
Üç farklı bitki türünün toprağın nem miktarına bağlı olarak
birey sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
4.
Bir popülasyonun birey sayısının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
R
İ
T
Bu populasyonla ilgili;
Buna göre, P, R ve S türleri ile ilgili;
I. A evresinde üreme oranı ve ölüm oranı yaklaşık aynıdır.
I. Topraktaki nem miktarının artmasıyla birey sayısı sürekli azalır.
II. B evresinde ortam şartları populasyon için uygundur.
K
E
II. P türü nemi az olan toprakta da gelişebilir.
III. C evresinde çevre direnci en az değerdedir.
III. Üç türün de birlikte gelişebildiği nem oranı aralığı vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
yargılarından hangileri doğrudur?
N
R
Ö
A) Yalnız I
IV. D evresinde içe göç oranı artmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Bir hayvan popülasyonunun büyüme hızı;
I. birey sayısı artış hızı,
II. popülasyonun yaş ortalaması,
III. bireylerin ortalama boy uzunluğu,
A) I ve II
5.
D) II ve IV
Farklı karasal biyomların oluşmasında;
II. atmosferdeki azot miktarı,
III. ekosistemdeki birey sayısı,
IV. iklim özellikleri
C) II ve Ill
faktörlerinden hangileri etkili olmaktadır?
E) I, II ve IV .
A) I ve II
B) I ve IV
D) I, II ve III
3.
E) II, III ve IV
I. topraktaki su oranı,
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
B) I ve IlI
C) I, II ve IV
D) I, IlI ve IV
IV. popülasyonun ölüm oranı
A) Yalnız lI
B) II ve III
C) II ve IV
E) II, III ve IV
.
Birlikte yaşayan canlılarda bir canlının diğer canlıya zarar
vererek hayatını sürdürmesi parazitlik olarak isimlendirilir.
Buna göre, bitkiler aleminde bulunan parazit canlılar;
I. hayvanlardan glikoz alma,
II. başka bir bitkinin dokuları arasında yaşama,
6.
Karasal bir ekosistemde aşağıdakilerden hangisi süksesyona neden olmaz?
Ill. başka bir bitkiden glikoz alma,
A) Toprağın su oranının azalması
lV. başka bir bitkiden mineral alma
B) Yangın gerçekleşmesi
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
C) 1. derece tüketicilerin sayısının artması
A) I ve II
B) II ve III
D) III ve lV
C) II ve IV
E) I, Il ve lll
D) Ekosisteme farklı bölgelerden başka tohumların gelmesi
E) Ekosistemdeki bazı bireylerin fotosentez yapması
22
Ekoloji 2
7.
10.
Aşağıdaki grafiklerde alabalık ve kurbağa yumurtalarının
sıcaklığa olan tolerans sınırları verilmiştir.
İki canlı arasındaki beslenme ve yaşam ilişkisine bağlı olarak canlıların populasyonlarındaki birey sayısı değişimi
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Alabalık ve kurbağalarda 10 C° de yumurtadan çıkan
yavru sayısı en yüksektir.
Buna göre;
I. köpek balıkları ile karın bölgelerine tutunarak yaşayan
vantuz balıkları,
II. Alabalıkların yaşama ortamları kurbağalara göre daha
soğuktur.
R
İ
T
II. yengeç ile üzerinde yaşayan yakıcı tentakülleri bulunan sölenter,
III. Kurbağalarda 25 C° üzerindeki sıcaklıklarda embriyonik gelişim olmaz.
III. bir liken birliğindeki mantar ve alg türü,
yargılarından hangileri doğrudur?
IV. ökse otu ile üzerinde yaşadığı bitki türü
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
K
E
C) I ve II
E) I, II ve III
birlikteliklerinin hangilerindeki canlıların birey sayısı
değişimleri grafikteki gibi olabilir?
A) Yalnız I
.
B) Yalnız III
N
R
Ö
8.
Farklı canlılar arasındaki beslenme özellikleri ile ilgili;
I. birlikteliğin ayrılması ile her iki canlının olumsuz etkilenmesi,
II. birliktelikten bir canlının zarar görmesi,
III. birliktelikten bir canlının etkilenmemesi
Körfez Yayınları
D) I, II ve III
.
11.
ll
lll
Parazitizm
Mutualizm
B) Parazitizm
Kommensalizm
Mutualizm
C) Mutualizm
Parazitizm
Kommensalizm
l
9.
D) Kommensalizm
Mutualizm
Parazitizm
E) Parazitizm
Mutualizm
Kommensalizm
E) II, III ve IV
Aşağıda tatlı ve tuzlu su biyomlarında yaşayan bazı canlıların özellikleri verilmiştir:
l. Balık türlerinin su içmemesi
ll. Tek hücreli protistlerde kontraktil koful bulunması
durumlarını ifade eden kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kommensalizm
C) II ve III
lll. Hücrelerinin osmotik basınçlarının yüksek olması
lV. Larvalarının tuzluluğa dayanıklı olması
Bu özelliklerin ait olduğu biyom çeşidi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tuzlu su biyomu
Tatlı su biyomu
A)
I ve ll
IIl ve lV
B)
I ve lll
Il ve lV
C)
I ve lV
ll ve lll
D)
Il ve lll
I ve lV
E)
Il ve lV
I ve lll
Bir popülasyonla ilgili çevre direnci;
I. besin miktarının artması,
12.
II. yaşam alanının daralması,
III. ortam sıcaklığının azalması,
Aşağıdaki biyom çeşitlerinin hangisinde canlı tür çeşitliliği daha fazladır?
IV. metabolik artık miktarının azalması
A) Çöl biyomu
olaylarından hangilerine bağlı olarak artabilir?
B) Yağmur ormanı biyomu
C) Yaprak döken ağaçlar biyomu
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
Test 22 CA
1.D
C) Il ve Ill
E) l, II ve IV
2.E
3.D
4.A
D) Sulak alan biyomu
.
5.B
E) İğne yapraklılar biyomu
6.E
7.D
8.C
9.C
10.A
11.A
12.B
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
23
Ekoloji 3
Toplam 10.000 bireyin bulunduğu bir ekosistemde çevresel
şartlara bağlı olarak birey sayısındaki değişme aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
4.
Av avcı ilişkisi olan iki türün birey sayısının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
R
İ
T
Tabloya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Zamanla toplam birey sayısında değişme olmamıştır.
B) Ortama en iyi uyumu N populasyonu sağlamıştır.
Buna göre;
C) L, M ve N populasyonlarındaki sayı değişimleri, sadece
varyasyonlara bağlı olarak gerçekleşmiştir.
K
E
I. Başlangıçta av olan tür için ortam şartları uygundur.
D) N türünde her ortama uyum sağlayabilen kalıtsal varyasyonlar vardır.
II. Avcı türün birey sayısının artmasında üreme ve göç etkili olabilir.
E) Ortama uyum sağlama (adaptasyon) yeteneği çoktan
aza doğru N – L – M’ dir.
2.
N
R
Ö
III. Av miktarının azalması avcı türün beslenmesini zorlaştırır.
IV. Avcı sayısının azalması av olan türün birey sayısının
artmasını kolaylaştırır.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
Bir kuş türü inek derisinde yaşayan keneleri yiyerek beslenmektedir.
Bu canlılar arasında;
I. inek - kene: parazitlik,
II. inek - kuş : mutualizm,
A) I ve II
B) II ve III
D) I, IlI ve IV
C) I, II ve IV
E) l, II, III ve IV
III. kene - kuş : av - avcı
beslenme ilişkilerinden hangileri gözlenir?
A) Yalnýz I
B) I ve II
İki farklı komünitede;
I. tür çeşidi sayısı,
C) I ve III
D) II ve IlI
3.
5.
II. üretici canlıların biyokütlesi,
E) I, II ve III .
III. simbiyotik ilişkinin var olması,
IV. av avcı ilişkisinin bulunması
Parazit beslenen canlılar hayvansal, bitkisel ve bir hücreli
parazitler olarak gruplandırılır.
durumlarından hangilerinin ortak olma olasılığı daha
fazladır?
Bir hücreli parazitlerle ilgili;
A) I ve II
I. Bitki ve hayvanlarda parazit beslenebilirler.
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) IIl ve IV
E) II, III ve IV
.
II. Sınıflandırmada farklı alemlerde incelenebilirler.
Ill. Bazı türleri hücre içinde parazit beslenir.
lV. Hücreler arasında çoğalan türleri zararlı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
6.
Bir popülasyonun büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin tamamı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ifade edilir?
C) II ve IV
A) Süksesyon
D) III ve lV
B) Mikroklima
C) Flora
E) I, Il ve lll
D) Ekoton
E) Çevre direnci
23
Ekoloji 3
7.
11.
İğne yapraklı orman biyomlarıyla ilgili;
I. Soğuğa dayanıklı bitki türleri içerir.
A) Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır.
II. Dünyada parçalı bir dağılım gösterir.
B) Çöl biyomlarında memeli hayvan türleri bulunmaz.
III. Sürüngenlere ait hayvan türleri bulunmaz.
C) Su oranı az olduğundan canlı tür çeşitliliği azdır.
IV. Etçil memeli hayvan türleri bulunabilir.
D) Çöldeki sürüngenlerden böcek türleriyle beslenenler
bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
E) Çalı formundaki bitki türlerinin kökleri oldukça uzundur.
C) Il ve Ill
E) l, II ve IV
12.
8.
Kurbağalar sınıfına ait türlere;
I. tuzlu su,
Bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan, ancak o bitkiden su mineral almayan bitkilere epifit bitkiler denir. Epifit bitkiler su
ihtiyacını yağışlardan karşılar.
R
İ
T
Buna göre epifit bitkilere;
II. göl,
I. tropikal yağmur ormanı,
III. akarsu,
II. yaprak döken orman,
K
E
IV. sulak alan
III. iğne yapraklı orman,
biyomlarının hangilerinde rastlanabilir?
B) I ve III
D) II ve IV
IV. çayır
biyomlarının hangilerinde rastlanabilir?
C) Il ve Ill
E) ll, IlI ve IV
A) Yalnız I
N
R
Ö
Popülayonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Körfez Yayınları
A) I ve II
9.
Çöl biyomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
D) II ve IV
13.
B) I ve III
C) Il ve Ill
E) ll, IlI ve IV
Aşağıdaki resimde volkanik bir bölgedeki bitki örtüsü gösterilmiştir.
A) Birim alandaki birey sayısının artmasında içe göç ve
üreme etkili olur.
B) Popülasyon uygun çevre şartlarında büyüme eğilimindedir.
C) Tür içi rekabetin artması popülasyondaki birey sayısını
azaltır.
D) Popülasyonda üreme döneminde oluşan birey sayısına
taşıma kapasitesi denir.
E) Bir türün farklı popülasyonlarına ait çevre direnci farklılık gösterir.
Bu bölgedeki bitki örtüsünün oluşması sürecinde;
I. kayalar üzerinde likenlerin oluşması,
II. bölgede otsu bitkilerin artması,
III. çalı formundaki bitkilerin artması,
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonda birey sayısını kesinlikle azaltır?
IV. kayalardan toprak oluşması
A) Ortam sıcaklığının değişmesi
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yaşam alanının genişlemesi
A) I - II - lll - lV
C) Parazit canlı sayısının artması
B) II - III - lV - l
D) I - IlI - IV - l
D) Popülasyondaki birey kütlesinin artması
C) I - IV - Il - lll
E) lV - II - III -
E) Çevre direncinin azalması
Test 23 CA
1.A
2.E
3.E
4.E
5.C
6.E
7.E
8.E
9.D
10.C
11.B
12.A
13.C
11. SINIF
Sayısal
BİYOLOJİ
1.
24
Genel Tekrar
Aşağıdaki şekilde bitkilerdeki bir iletim doku çeşidinin oluşumu gösterilmiştir.
4.
Bitkilerdeki meristem doku hücrelerinde aşağıdaki
olaylardan hangisi meydana gelmez?
A) Aminoasitlerin birleştirilmesi ile protein sentezlenmesi
B) Golgide lipoprotein sentezinin yapılması
C) Kloroplastta organik besin sentezlenmesi
D) Çekirdekteki kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi
R
İ
T
E) Endoplazmik retikulumda madde taşınması
Buna göre, gösterilen iletim doku çeşidi ile ilgili;
I. Bitkide tek yönlü madde taşınmasını sağlar.
5.
II. Su ve minerallerin taşınmasında görev alır.
K
E
III. Yaprakta üretilen organik besinlerin taşınmasını sağlar.
lV. Bitkiye mekanik desteklik kazandırır.
2.
II. floem,
N
R
Ö
B) Il ve lll
D) I, ll ve lll
Buna göre kabukta;
I. ksilem,
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve ll
Odunsu bitki gövdelerinde kambiyum halkasının dışında
kalan bölüme kabuk denir.
III. mantar kambiyumu,
C) Il ve lV
E) I, ll ve IV
Bitkisel dokulardan birine ait özellikler şunlardır:
–
Ölü hücrelerden oluşmaktadır.
–
Hücre çeperi lignin gibi madde birikimi ile kalınlaştırılmıştır.
–
İnce uzun veya eni boyu yaklaşık aynı hücrelerden oluşabilmektedir.
lV. peridermis
yapılarından hangileri bulunur?
A) I ve ll
B) I ve lll
D) I, ll ve lll
6.
Özellikleri verilen bu doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Il ve lV
E) lI, lll ve IV
AABbCcEe x aaBbccee çaprazlamasından oluşabilecek fenotip ve genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kollenkima doku
A) 4 - 8
B) Sklerankima doku
B) 8 - 12
D) 12 - 24
C) Odun borusu
C) 8 - 16
E) 16 - 16
D) Özümleme parankiması
E) Birincil meristem
3.
Aşağıdaki bitkisel hareketlerden hangisi uyarının yönüne bağlı olarak gerçekleşmez?
7.
AaBBCcdd x aaBbCcDd çaprazlamasından ABCd fenotipli bir birey ile aaBbccDd genotipli bireylerin
oluşma olasılığı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Hidrotropizma
B) Fototropizma
C) Termonasti
D) Kemotropizma
E) Geotropizma
A) 1/4 - 1/8
B) 1/8 - 3/16
D) 3/16 - 1/32
C) 3/8 - 1/16
E) 3/32 - 1/32
24
Genel Tekrar
8.
11.
Bir canlının bazı özellikler yönüyle genotipi aşağıda gösterilmiştir.
Bu anne ve babadan aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip çocuğun oluşma olasılığı yoktur?
Bu canlıdan aşağıdaki gametlerden hangisi ancak
krossing over olayı ile oluşabilir?
A) KMNsTf
B) KMNStF
D) kmnsTf
A) 0Rh+
B) ARh+
E) kmnStF
K
E
I. embriyo Aa,
II. endosperm AAa,
III. çenek aa
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
D) I ve III
10.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Buna göre, yeni oluşacak olan tohumdaki yapıların genotipleriyle ilgili,
B) Yalnız II
E) BRh+
Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı verilmiştir.
Bir bitki türünde A karakteri yönüyle AA genotipli bitkiden
oluşan polen, aa genotipli diğer bitkide çift döllenmeyi sağlamıştır.
A) Yalnız I
C) ABRh+
R
İ
T
D) BRh–
C) kmnstf
12.
9.
Bir anne ve babanın kan grubunu tespit çalışmasının sonuçları aşağıda verilmiştir.
Buna göre, bu özelliğin kalıtımı;
I. otozomal çekinik,
II. otozomal baskın,
III. X’e bağlı çekinik,
IV. otozomal eşbaskın
C) Yalnız lII
genlerden hangileriyle sağlanabilir?
E) II ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
C) II ve III
E) I, ll, IIl ve IV
Genlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
A) Diploit canlılarda karakterlerin oluşmasından sorumlu
iki gen bulunur.
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi gen mühendisliği uygulamalarının tıp alanındaki yararlarından değildir?
B) Gametlerde her karakter için bir tane gen bulunur.
A) İnsana ait bazı hormonların bakterilere ürettirilmesi
C) Bir DNA üzerinde birden fazla gen bulunabilir.
B) Virüslere karşı üretilen interferonların bakterilere ürettirilmesi
D) Vücut hücrelerinde genlerin yapısında meydana gelen
değişimler kalıtsal olur.
C) Bazı bitkilere antijen üreten gen aktarılarak meyvesinin aşı olarak kullanılmasının sağlanması
E) Bir türde bir karakterin oluşumundan sorumlu ikiden
fazla gen bulunabilir.
D) Böceklere dirençli bitkilerin elde edilmesi
E) Embriyolarda kalıtsal hastalıkların varlığının tespit edilmesi
Test 24 CA
1.E
2.B
3.C
4.C
5.E
6.B
7.D
8.C
9.A
10.D
11.A
12.E
13.D
Download

2013-2014 11.SINIF_Konu Kavrama:Mizanpaj 1.qxd