Menstruasyon döngüsü içerisinde, yumurtanın oluştuğu evreye
FOLİKÜL EVRESİ denir.
Yumurtanın folikülden ayrılması sonucu, folikülün dönüştüğü
yapıya KORPUS LUTEUM adı verilir
Folikül evresinin başlayabilmesi için hipofizden FSH hormonu
salgılanır.
Yumurta oluşturan yumurtalıklar, ÖSTROJEN hormonu salgılayarak hipofize geri besleme yapar.
Foliküllerin parçalanması ve yumurtanın yumurtalıktan atılması
olayına OVULASYON adı verilir.
Menstruasyon döngüsü içinde, döllenmemiş yumurtanın, rahim
iç çeperi ile birlikte dışarı atıldığı evreye MENSTURASYON EVRESİ denir.
Hipofizden salgılanan OKSİTOSİN hormonu, doğumun başlamasını, sütün kanallara geçişini sağlar.
Analık iç güdüsünün oluşumunu sağlayan, süt oluşumunu gerçekleştiren hipofiz hormonu LTH dır.
PLASENTA anne ve çocuk arasında madde alış verişinin gerçekleşmesini sağladığı gibi progesteron hormonu da üretir.
Hipofiz bezi, HİPOTALAMUS tarafından üretilen RF ile uyarılır.
Resesif (çekinik) genler, KÜÇÜK harf ile gösterilir.
Diploit bir hücrede, etkisi ancak homozigot durumda görülebilen gene RESESİF(ÇEKİNİK) gen denir
Cinsiyeti ERKEK olan bireyler ⃣ sembolüyle belirtilir.
Kromozom üzerinde her bir genin bulunduğu yere LOKUS denir.
Bir bireyin sahip olduğu genlerin toplamına GENOTİP adı verilir.
Anne ve babadan oğul döle özelliklerin aktarım kurallarım inceleyen bilim dalına GENETİK denir.
Bir özelliği kontrol eden ve bunun oğul döllere aktarılmasını sağlayan kalıtım birimine GEN denir.
Bir canlının herhangi bir karakterinin ortaya çıkmasını sağlayan
genlerin toplamına GENOTİP denir.
Genler ve çevresel faktörler sonucu meydana gelen dış görünüş
özelliklerine FENOTİP
denir.
Biri anneden diğeri babadan gelen aynı karakter üzerine etki
eden gen çiftine ALEL GEN denir.
Aynı karakterler üzerine etki eden gen çiftlerini taşıyan kromozom çiftine HOMOLOG KROMOZOM denir.
Heterozigot haldeyken dış görünüşe etkisini yansıtan genler
DOMİNANT (BASKIN) GEN dir.
Heterozigot haldeyken dış görünüşe etkisini yansıtamayan genler RESESİF (ÇEKİNİK) GEN dir.
Alel genlerin aynı yönde çalışması durumuna HOMOZİGOTLUK
denir.
Bir karakter üzerine ikiden fazla genin etki etmesi durumu ÇOK
ALELLİK olarak ifade edilir.
Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişine KROSSİNG–OVER denir.
Alel genlerin farklı yönlerde çalışması durumuna HETEROZİGOTLUK adı verilir.
Çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişmelere MODİFİKASYON denir.
Bir canlıdaki genlerin oluşturduğu yapıya GENOTİP denir.
Farklı yönde etkili olan iki geninde eşit oranda etkili olmasına EŞ
BASKINLIK denir.
Kromozomda genlerin bulunduğu bölgeye LOKUS denir.
Bir genin başka bir genin etkisini örtmesine EPİSTASİ denir.
Bir kromozom üzerinde birden fazla genin bulunmasına BAĞLI
GENLER denir.
Karakterleri belirleyen genlere ALLEL GENLER denir.
Rh faktörüne bağlı kan uyuşmazlığında anne NEGATİF, baba ise
POZİTİF olmalıdır.
A - B - 0 kan grubunda 4 çeşit fenotip ve 6 çeşit genotip görülebilir.
Rh proteinine karşı ANTİ Rh antikoru üretilir.
Kanatlılarda (kuşlarda) dişiler ZW erkekler ZZ gonozom yapısına
sahiptir.
Mayoz-I’de meydana gelen ayrılmama HOMOLOG KROMOZOM ayrılmasıdır.
Kız çocuk renk körü ise normal şartlarda babada RENK KÖRÜ
olmalıdır.
Erkek çocuklarda renk körlüğünün ortaya çıkma ihtimali %100
ise annenin genetik formülü XrXr şeklindedir.
Homolog kromozomlar arasında meydana gelen parça değişimine KROSSİNG-OVER denir.
X kromozomunun analog bölgesinde RENK KÖRLÜĞÜ ve HEMOFİLLİK özellikleri ile ilgili genler taşınır.
A kan grubunda A antijeni, ANTİB antikoru bulunur.
Kromozomların kalıtsal bir karakterin oğul döllere aktarılmasını
sağlayan bölümüne GEN denir.
Bir karakter bakımından heterozigot olan bireylere MONOHİBRİT denir.
Canlının sahip olduğu genlerin tümüne GENOTİP denir.
Alel genler homolog kromozomların LOKUS denilen karşılıklı
bölgelerinde yer alır.
Genotip ve çevre koşullarının etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe
FENOTİP denir.
Bir karakter için farklı yönde etki eden alel genleri taşıyan bireylere HETEROZİGOT denir.
Heterozigot durumda fenotipte etkisini gösteremeyen genlere
ÇEKİNİK gen denir.
İki karakter bakımından heterozigot olan bireylere DİHİBRİT denir.
Heterozigot bireyler her iki homozigot atanın arasında bir fenotip gösterirse buna EKSİK BASKINLIK denir.
Heterozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilen genlere
BAKIN denir.
Bir karakter için aynı alel genleri taşıyan bireylere HOMOZİGOT
denir.
Alel genlerin fenotipteki etkilerinin birbirine eşit olması durumuna EŞ BASKINLIK denir.
1-Aşağıdakilerden hangisi insanlarda üreme sistemine ait
bir organ değildir?
A) Yumurtalık
B) Karaciğer
C) Testis
D) Rahim
E) Penis
2-Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sistemine ait bir organ
değildir?
A) Epididimis
B) Uterus
C) Ovaryum
D) Folikül
E) Ovidukt
3- I. Yumurtalıklar, folikül denilen keselerden oluşmuştur.
II. Vajina, yumurta ve spermin karşılaştığı, döllenmenin
gerçekleştiği yerdir.
III. Yumurta kanalının bir ucu uterusa bağlıdır.
Dişi üreme sistemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4-Dişi üreme sisteminde, embriyonun gelişimini tamamladığı “E ”, döllenmenin gerçekleştiği “D” ve yumurtanın üretildiği “Y” yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
E
D
Y
A) Yumurtalık
Rahim
Yumurta kanalı
B) Rahim
Yumurtalık
Yumurta kanalı
C) Rahim
Yumurta kanalı
Yumurtalık
D) Yumurta kanalı Rahim
Yumurtalık
E) Yumurta kanalı Yumurtalık
Rahim
5-Hipofiz bezinden salgılanarak ovulasyon olayına neden
olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) FSH
B) LTH
C) Oksitosin
D) LH
E) Östrojen
6-Erkeklerde spermatogenezin gerçekleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
B) Seminifer tüpler
A) Vas deferens
C) Epididimis
D) Penis
E) Üretra
7- I. Androjen
II. Oksitosin
III. Östrojen
Yukarıdakilerden hangileri hipofiz bezinin hormonlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
8-“Hipofizden salgılanan LH hormonu sayesinde yırtılan folikül, yine hipofizden salgılanan LTH sayesinde sarı renkli, yağsı
bir hâl alır. Bu yapıya……………………………………..denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ovulasyon
B) ovaryum
C) oogenez
D) menstruasyon
E) korpus luteum
9- Dişi üreme devirlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hormonlardan hangisinin doğrudan rolü yoktur?
A) Östrojen
C) LH
B) FSH
D) MSH
E) LTH
10-İnsanların üreme sistemiyle ilgili yapılan araştırmalarda,
I. ovaryum,
II. plasenta,
III. yumurta kanalı
yapılarından hangilerinin sağlıklı her dişi bireyde bulunduğu
gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
11-Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangileri dişi ve erkeklerde ortaktır?
I. FSH
II. LH
III. Oksitosin
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
12-Zigotun gelişim evreleri sırasında,
I-mitoz bölünme
II- döllenme
III- mayoz bölünme
IV-farklılaşma
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) I, III ve IV
13-İnsanlarda, aşağıdaki yapılardan hangisinin oluşumu dişi
bireyin vücudunda gerçekleşmez?
A) Morula
B) Zigot
C) Sperm
D) Embriyo
E) Blastula
14-Embriyonik gelişim evrelerinden olan,
I-Blastulasyon
II-Segmentasyon
III-Gastrulasyon
olaylarının meydana geliş sırası, aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) I - II - III
B) I - III - II
C) II -I - III
D) II - III -I
E) III - II -I
15-Morulayı oluşturan hücrelerle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I-Kromozom sayıları aynıdır. II-Genetik yapıları aynıdır.
III-Organel çeşitleri aynıdır,
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
16-Aşağıdakilerden hangisi, anne karnında gelişmekte olan
embriyoya zarar vermez?
A) Ultrasonla yapılan incelemeler
B) Karın bölgesinin röntgeninin çekilmesi
C) Annenin sigara ve alkol tüketmesi
D) Annenin uyuşturucu madde kullanması
E) Annenin yetersiz beslenmesi ve stresli bir yaşam sürmesi
17-Anne karnındaki bir bebeğin aşağıdaki sistemlerinden
hangileri doğumdan önce çalışmamaktadır?
I-sindirim
II-solunum
III-dolaşım
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
18-Bir memeli embriyosunun gelişimi sırasında meydana
gelen plasenta,
I-Anne ve bebek arasında gaz alış verişinin gerçekleşmesi
II-Anne ve bebek arasında besin alış verişinin gerçekleşmesi
III-Hormon salgılanması
görevlerinden hangilerini üstlenmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
19-Bir dişinin hamilelik dönemi ve doğumu sırasında aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanmasına gerek yoktur?
A) Östrojen
B) LTH
C) FSH
D) Oksitosin
E) Progesteron
20-Hamilelik sırasında yapılan takip incelemelerinden olan
amniyosentez için aşağıdaki sıvıların hangisinden örnek alınır?
A) Annenin kanı
B) Embriyonun kanı
C) Annenin idrarı
D) Annenin lenf sıvısı
E) Embriyonun içinde bulunduğu sıvı
21-Aşağıdakilerden hangileri kısırlık tedavisinde kullanılan
yöntemlerdendir?
I-Aşılama
II-Röntgen
III-MR
IV-Tüp bebek
A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve III
E) I, II ve III
22-Aşağıdakilerden hangileri, cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır?
AIDS
Grip
Kan uyuşmazlığı
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
23-Aşağıdaki genotiplerden hangisi “monohibrit” olarak adlandırılır?
A) KKeeBBFF
B) Rrgg
C) AaBbDd
D)hhggee
E) SSGGrr
24-Aşağıda verilen genotiplerden hangileri homozigottur?
I- kk
II-AaBbDdEe
III-eeBBddGG
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
25-Kalıtım ve çevre ile ilgili,
I-Kan grubu, sadece kalıtım ile belirlenebilen bir karakterdir.
II-Boy uzunluğunun belirlenmesinde hem kalıtım hem de
çevre etkilidir.
III-Zekâ, sadece çevre ile belirlenebilen bir karakterdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
26-Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı, yukarıda verilmemiştir?
-Bir karakter bakımından aynı alelleri taşıyan döldür.
-Kromozom üzerinde genlerin bulunduğu yerlerdir.
-Bir karakterin oluşumuna etki eden genlerden her biridir.
-Bir karakterin oluşumundan sorumlu DNA parçasıdır.
A) Alel gen
B) Gen
C) Lokus
D) Arı döl
E) Fenotip
27-Baskın ve çekinik genlerle ilgili olarak aşağıda verilen
“genotip - fenotip” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Genotip
Fenotip
A)
Kkbb
Kb
B)
aarrtt
art
C) BbRrGg
BrG
D) AaGgss
AGs
E) HhmmPp
HmP
28-Fenotipi “LBdE” olan bir bireyin genotipi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) LLBBddEE
B) LIBbddEe
C) LIBbDdEe
D) LIBBddEE
E) LIBbddEE
29-Yukarıdaki özelliklerin ait olduğu terimlerle ilgili aşağıdaki eleştirilerden hangisi yanlıştır?
I-Küçük harfle gösterilirler.
II-Büyük harfle gösterilirler.
III-Genotiplerinde bir heterozigot bulunur.
IV-Yalnızca homozigot durumda etkileri fenotipte gözlenir.
V-Heterozigot durumda etkisi gizli kalır.
A) Baskın gen – II B) Çekinik gen - IV C) Monohibrit – III
D) Çekinik gen - I
E) Baskın gen - V
30-Aşağıda fenotipleri verilen bireylerden hangisinin genotipi de bilinebilir?
A) RFge
B) THS
C)hbyd
D) AdF
E) rdBHa
31-Aşağıda genotipleri verilen bireylerden hangileri baskın
fenotiplidir?
I- GG
II- Gg
III- gg
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve lll
D) II ve lll
E) I, II ve lll
32-Aşağıdaki genotipe sahip bir birey, kaç çeşit gamet oluşturabilir?
KkBBEEffGG
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 32
33-“1/8” oranında “rTg” gametini oluşturabilen bir bireyin
genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) rrTTgg
B) RrTTgg
C) RrTtGg
D) rrTtgg
E) RrttGg
34-Genotipi “HhrrAaDD” olan bir bireyin aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturması beklenmez?
A) HrAD
B) HraD
C) hraD
D) hRAD
E) hrAD
35-Oluşturabildiği gamet çeşitleri, “GEa, Gea, gEa, gea” olan
bir bireyin genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) GGEeaa
B) GgEeaa
C) GgEEaa
D) GgEeAa
E) Ggeeaa
35-“A” ve “a” olmak üzere iki alelle kontrol edilen bir karakter için kaç çeşit genotip yazılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
36-“D 1 ’, “D 2 ” ve “D 3 ” allelleriyle kontrol edilen bir karakterle ilgili,
I-3 çeşit genotip yazılabilir.
II-3 çeşit heterozigot genotip yazılabilir.
III-Fenotip çeşidi sayısı, genlerin baskınlık durumuna göre değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
37-AABBCc × AabbCc, çaprazlaması yapıldığında AABBCc genotipine sahip atanın fenotipine sahip olan yavrunun elde
edilme olasılığı kaçtır?
A) 1/4
B) 1/8
C) 3/4
D) 3/8
E) 3/16
38-AaBbCc × AaBbCc, çaprazlaması yapıldığında AABBCC genotipine sahip bir yavrunun elde edilme olasılığı kaçtır?
A) 1/4
B) 1/8
C) 1/16
D) 1/32
E) 1/64
39-Farelerde siyah kürk rengi (B), kahverengi kürk rengine
(b) ve kısa kuyruk özelliği (T), uzun kuyruk özelliğine (t) baskındır. BbTt × BBtt çaprazlamasından siyah kürklü-uzun kuyruklu yavruların elde edilme olasılığı kaçtır?
A) 1/16
B) 3/16
C) 3/8
D) 1/2
E) 9/16
40-Bir özellik bakımından heterozigot olan bir canlı, bu özellik bakımından homozigot çekinik bireyle çaprazlanacak
olursa, homozigot çekinik özellikte yavru elde etme şansı
kaçtır?
A) % 0
B) % 25
C) % 50
D) % 75
E) % 100
41-Bezelye bitkisinde tohum renginden sorumlu geni Y ile,
tohum biçiminden sorumlu geni R ile gösterecek olursak
YyRr genotipine sahip bir bitkinin üreteceği gametlerin genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
A) Yr
B) Yy
C) YR
D) yR
E) yr
42-AaBbCCDdEE genotipine sahip bir canlının beş farklı
özelliğinin kalıtımından sorumlu olan bu genleri, farklı homolog kromozomlar üzerinde yer alıyorsa, bu canlı genetik
açıdan kaç çeşit gamet üretebilir?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64
Bir karakter ile ilgili farklı yönlerde çalışan alellerin bulunmasına heterozigotluk denir.
İnsanlarda gonozom kromozomları X ve Y adını alır.
Kromozomlarda ayrılmama sonucu meydana gelen bireylerde Y gonozomu bulunmaz.
Gamet oluşumu sırasında meydana gelen krossing - over
olayı oluşabilecek gamet çeşidini artırır.
Genotipinde heterozigot oranı fazla olan bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidi azalır.
X kromozomunda çekinik genler ile ortaya çıkan renk körlüğü hastalığında; annesi renk körü olan erkek çocuk %100
renk körüdür.
AB kan gruplu bir anne ile 0 kan gruplu bir babanın çocuklarının A kan gruplu olma ihtimali %25'tir.
Farklı kromozomlar üzerinde bulunan genlere bağlı genler
denir.
Çekinik genler fenotipe etkisini sadece heterozigot haldeyken yansıtabilirler.
Kan grubu, cinsiyet, göz rengi gibi özellikler genlerin kontrolü altında ortaya çıkar.
Tek yumurta ikizlerinin aralarındaki farklar modifikasyona
bağlıdır.
Çift yumurta ikizi iki kardeşin cinsiyetleri kesinlikle aynıdır.
Bireyin ölümüne sebep olan genlere letal genler denir.
Mongolizm, turner sendromu, süper dişilik gibi durumlar
kromozomlarda ayrılmaması sonucu ortaya çıkar.
Genotipi bilinmeyen bir bireyin genotipini bulmak için yapılan kontrol çaprazlamasında baskın fenotipli birey ile çaprazlama yapılır.
Fenotip oranı 3 : 1 çıkan çaprazlamada kullanılan bireyler iki
karakter yönünden de heterozigottur.
Bir karakter yönünden heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama adı verilir.
Alyuvarlarında A antijenini ve plazmasında B antikorunu bulunduran bireyler AB kan grubudur.
Kan uyuşmazlığının yaşanabilmesi için annenin Rh+, çocukların ise Rh- olması gerekir.
Fenotipik olarak sağlam olan bir babanın kız çocuklarında
renkkörlüğü görülmez.
Kalıtımın temel birimi genlerdir.
Fenotip üzerinde sadece kalıtım etkilidir.
Dominant karakterleri temsil eden genler büyük harfle yazılır.
Fenotip çeşidi genotip çeşidinden fazla olamaz.
Eşbaskınlık arttıkça fenotip çeşidi azalır.
AaBbCc genotipli bireyde genler bağımsız ise en fazla 8 çeşit
gamet oluşma ihtimali vardır.
Bağlı gen kavramına göre bir kromozom üzerinde en az iki
gen olmalıdır.
AaBb x AaBb genotipli iki bireyin çaprazlanmasında Mendel’e göre 9 : 3 : 3 : 1 fenotip oranı ortaya çıkar.
Bağlı genlerde gametlerin oluşma ihtimali krossing over
%’sine göre değişir.
Monoploit canlılarda eşbaskınlık olmaz.
AB kan grubu bireylerin plazmasında anti A-B antikoru vardır.
Kan uyuşmazlığı görülen çocuğun Rh faktörüne bağlı kan
grubu heterozigot pozitiftir.
Kan grubuna ait antijenler alyuvarların zarları üzerinde bulunur.
X’e bağlı resesif özelliklerin kadınlarda görülme ihtimali erkeklerde görülme ihtimalinin karesi kadardır.
D
D
Y
D
Y
D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
Y kromozomunun analog bölgesinde taşınan bir özelliğin dişilerde görülme ihtimali %0’dır.
Renk körlüğü ve hemofili sadece dişilerde görülen bir özelliktir.
Renk körü anneden doğacak erkek çocuklarının renk körü
olma ihtimali %100’dür.
XYY gonozomlu erkekler spermatogenezde, Mayoz-II sırasında ayrılmama sonucu meydana gelen spermanın, normal
yumurta ile döllenmesi sonucu meydana gelir.
Otozomal kromozomlarda meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir.
Spermatogenezde mayoz-I sırasında ayrılmama sonucunda
meydana gelen spermlerin, normal yumurtayı döllemesi sonucunda XXX gonozomlu bireyler meydana gelmez.
Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte olma olasılığı, bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının toplamına eşittir.
AAbbCCDD genotipindeki bireyin oluşturacağı gamet sayısı
1'dir.
Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinin her birine alel gen denir.
Kontrol çaprazlamasında genotipi bulunacak birey daima
homozigot dominant bir karakterle çaprazlanır.
Genotipte alel genlerin aynı olduğu durum heterozigot olarak isimlendirilir.
İki karakter bakımından farklı iki dölün çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama denir.
Bir karakterin kaç çeşit aleli olursa olsun, diploit bir canlı bu
alellerden en fazla ikisine sahiptir.
Canlılardaki kromozom sayısı gen sayısından fazladır.
Bağımsız genlere sahip bireylerin oluşturacağı gamet çeşit
sayısı 2n formülü ile hesaplanır. "n" heterozigot karakter sayısını gösterir.
Eksik baskınlıkta, eş baskınlıkta olduğu gibi ara bir fenotip
meydana gelmez.
Kan grubu A olan bireyin genotipi homozigot veya heterozigot olabilir.
B kan grubuna sahip bireyin plazmasında Anti B antikoru bulunur.
Eksik baskınlığın görüldüğü monohibrit çaprazlamalarda fenotip ve genotip ayrışım oranı her zaman 1 : 2 : 1'dir.
Eş baskınlıkta alel genlerin fenotipteki etkileri birbirine eşittir.
Genler ayrı kromozomlar üzerinde olduğunda Bb Dd Ee genotipli birey sekiz çeşit gamet oluşturabilir.
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
D
D
Download

2014-2015 10.Sınıf 1.Dönem 2.Soru Örnekleri