KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 4
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / FBT
3.
1.
1
2
+2q
3
•
K
M
2q : q
d2
Çelik levha
→
Pi
→
Ps
alınırsa
"
"
P =mv
–q
Şekil – I
d
F2
0
, F2 = k :
q:q
d2
t
"
"
P=mv
Dx3
Dx2
Dx1
Elektriksel kuvvetler arasında,
F1 = k :
Çelik levha
→
Pi
L
v
F1
6.
Hız
+q
O
d
Cismin hız - zaman grafiğini çizerek yer
değiştirmeleri bulabiliriz. Hız - zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verir.
TG – 4
2t
i
3t
olur.
s
" "
Şekil I de T P1 = m v iken Şekil II de
"
"
"
" büyüklüğünde
T P2 = Ps - Pi = 2m v
"
"
"
olur. İtme; I = F : Tt = DP idi. Bu durum-
Zaman
Buna göre Tx 3 > Tx 2 > Tx 1 olur.
A B C D E
olduğundan
Şekil – II
da TP2 > TP1 olduğundan I2 > I1 olur. Olay
aynı sürede olduğundan F2 > F1 olur.
F1 > F2 dir. Bundan dolayı M deki –q yükü v
hızıyla fırlatılınca 1 yörüngesini izler.
A B C D E
K ve M deki yüklerin yerleri değiştirilince
2q : q
F1 = F2 = k :
olacağından +2q yükü
d2
2 yörüngesini izleyemez. (I. öncül yanlıştır.)
K ve L deki yüklerin yerleri değiştirilirse
F2 > F1 olacağından –q yükü 3 yörüngesini
izleyebilir. (II. öncül doğrudur.)
4.
Cismin hızı 2v olunca F1 > F2 olduğundan 3
yörüngesini izleyemez. (III. öncül yanlıştır.)
A B C D E
Ses dalgasındaki Doppler olayında, kaynak gözlemciye yaklaşırken gözlemci tarafından algılanan frekans artar, uzaklaşırken azalır. f1 > f > f2 olur.
A B C D E
7.
h
h'
x
5.
2.
Fyay
d1
sıvı
Şekil – I
d2
Fyay
sıvı
Şekil – II
Şekil I de yay x kadar sıkıştığından
Fyay + Fkal = G olur.
Şekil II de yay x kadar uzadığından
Fkal = Fyay + G olur. " Fkal = Vb : d s : g dir.
k : x + V : d1 : g = V : dc : g
+
d1 + d2
2
1 2
kx = mgh l
2
Üretecin iç direnci olmadığından üretecin
enerjisini dirençler harcar. t sürede direncin
harcadığı enerji E = i2 : R : t den bulunur.
E2 =
olur.
E önce = E sonra
f
i
=
olur.
2R
2
V : d2 : g = k : x + V : dc : g
&
E1
E2
i 22 : R 2 : t
R
: t = 2i 2 : R : t
2
i2 : R : t
i2
=
: 2R : t =
4
2
1
2
: 100 : _ 0, 2 i = 1 : 10 : h l
2
hl =
A B C D E
3
1
= 0, 2 m olur.
5
h l = _ x + h i sin 53° tür.
0, 2 = _ 0, 2 + h i : 0 , 8
h=
= 4 olur.
A B C D E
•
x = 0,2 m cismin en alt konumu referans
noktası olarak alınır. Enerji konumunu yazarak soruyu çözeriz.
R efl = 2R dir.
E 1 = i 21 : R 1 : t = 4i :
V : g : _ d 1 + d 2 i = 2V : g : d c
dc =
f
2f
=
= 2i olsun.
R
R
2
Şekil II de
i2 =
referans
noktası
k
53°
i1 =
Fkal
G
53°
R
R efl =
dir.
2
Fkal
G
Şekil I de
1 1
1
- =
m = 5 cm olur.
4 5
20
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
8.
TG – 4
Işık hızına yakın hızda giden cismin boyu
kısalır. Boy kısalması
L = L0
v2
1-
c2
10.
15 = 5 : R & R = 3X bobinin omik direncidir. Şekil II de alternatif akım kaynağı
bağlandığında devrenin direncini R ve XL
oluşturur. Vet = i et : Z olur.
_ 0, 6c i
2
1-
c2
13.
V = i : R den
den bulunur.
Uzay aracının boyu L0 ise kısalan boy L dir.
L = L0
Bobine doğru akım kaynağı bağlandığında
bobinin omik direnci akıma karşı koyar.
= L 0 : 0, 8 olur.
L 0 boyunu
0, 8 L 0 olarak görürse
100
x ini görür
Şekildeki doğa olayı Ay tutulmasıdır. Ay
tutulmasında Dünya, Güneş ile Ay arasına
girer. Ay bu konumdayken dolunay evresindedir.
A B C D E
15 = 3 : Z & Z = 5X olur.
Z
=
5X
XL
{
x = %80 olur.
R = 3X
A B C D E
2
Z = R 2 + X 2L & X L = 4X olur.
{ = 53° olur.
A B C D E
14.
Satürn, Uranüs, Neptün ve Jüpiter atmosfere sahip değildir. Fakat Venüs’ün atmosferi vardır.
A B C D E
9.
Cisim
Hc
Görüntü
Hg
F
11.
Dg
Elektriksel alan vektörel bir büyüklüktür.
E=
Dc
q
F
den bulunur.
, E = k:
q
d2
A B C D E
15.
Hc: Cismin boyu
Hg: Görüntünün boyu
Dc: Cismin merceğe uzaklığı
Dg: Görüntünün merceğe uzaklığı
Hc
Hg
Hc
Hg
=
Dc
Dg
A B C D E
dir.
= 4 verilmifl
O hâlde
Dc
Dg
= 4 tür.
-
1
1
1
_ kal›n kenarl› mercek için i
=
Dc Dg
f
-
1
1
1
=
Dc
Dc
f
4
f
12.
Girişim desenindeki katar çizgisi sayısı
d
n < dan bulunur.
m
m = v:T =
3
1
1
4
&- =
=Dc Dc
Dc
f
Dc
Fosil, tortul kayaçlar arasında bulunur. Jips
kimyasal tortul kayaçlardandır. Bu nedenle arasında fosil bulunabilir. Obsidyen ve
andezit dış püskürük, granit iç püskürük,
kuvarsit başkalaşım kayaçlardandır. Bunların arasında fosil bulunma ihtimali çok
düşüktür.
= 3 olur.
A B C D E
v
dir.
f
Kaynakları arasında uzaklığı (d) azaltırsak
çizgi sayısı (n) azalır. Suyun derinliğini
azaltırsak dalganın hızı azalır. Hız azalırsa
m azalır ve n artar. Kaynakların periyodunu
azaltırsak m azalır ve n artar.
A B C D E
4
16.
Epirojenik hareketler sonucunda, yer kabuğunun yükselmesi için hafiflemesi gerekir.
Buzul oluşumu ve dış güçlerin biriktirmesi
yer kabuğunun yükünü artırır. Buzul erimesi yer kabuğunu hafiflettiği için yükselmeye
neden olur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
17.
TG – 4
Katı → Sıvı → Çözelti → Gaz değişimleri
sırasında madde her zaman daha düzensiz bir hâl alır.
21.
Hidrojence en zengin bileşiği bulmak için
C atomları eşitlenecek şekilde bileşikler
uygun katsayılarla çarpılır.
Su buharının yoğuşması,
24.
H
Sıvı ← Gaz
hâlinde olduğundan düzenli hâle geçiştir.
A B C D E
6CH4
24
3C2H2
6
2C3H6
12
3C2H4
12
C6H6
6
Bir element tepkimede bileşik oluşturuyorsa ya da tersi durumunda yani bileşikteki
elementlerden biri element hâle geçiriyorsa tepkime redokstur. Çünkü tepkimede
yük değişimi meydana gelir.
A, B, C ve E seçeneklerinde bu durum bulunduğundan redokstur. D seçeneği asit baz tepkimesidir. Asit - baz tepkimelerinde
redoks olmaz. Çünkü asit - baz tepkimelerinde iyonlar yer değiştirirken iyon yükleri
değişime uğramaz.
A B C D E
+1 –2 +1
+1 +5 –2
+1 +5 –2
+1 –2
K O H + H N O3 → K N O3 + H2 O
A B C D E
22.
18.
mS
32
=
=1
mO
2 : 16
SO 2 &
O hâlde, bileşikteki kükürt ve oksijen kullanımı eşittir.
Suda çözünmediğinden, aynı zamanda yoğunluğu sudan küçük olduğundan mazot
su üzerinde kalır.
6,4 g S ve 6,4 g O kullanılır.
A B C D E
m bafllang›ç = m kullan›lan + m artan
kükürt
miktar›
= 6, 4 + 2, 4
= 8, 8 gram
A B C D E
25.
n H + = n OH - (nötrleflme)
M A : V A : Z A = M B : VB : Z B
19.
+1 -1
NaCl
+ 1+ 3 - 2
H Cl
VB = 600 mL
+1 +3 -2
H ClO 2
NaClO 2
+ 1+ 5 - 2
+ 1+ 7 - 2
H ClO 3
0, 2 : 300 : 1 = 0, 1 : VB : 1
+ 1- 1
23.
H ClO 4
A B C D E
Üç değişkenli olduğundan öncelikle iki
maddenin sabit kalıp diğerinin değiştirildiği
deneyler belirlenerek hızın derişim değişiminden nasıl etkilendiği bulunur.
A B C D E
●● 1 ve 4. deneyde Z derişimi hızı etkilemediğinden hız ifadesinde Z yer almaz.
●● 1 ve 2. deneyde Y sabitken X iki katına
çıktığından hız da iki katına çıkmıştır.
70, 01A
a
X için
70, 02A
a
=
1, 2 : 10 - 4
2, 4 : 10 - 4
1
1
=
&a= 1
2
2a
20.
X 3+ = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6
X = 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6
4 s
2
3d
1
●● 3. ve 4. deneylerde X derişimi sabit, Y
derişimi 2 katına çıkmıştır. Buna karşılık
hız 4 katına çıkmıştır.
3B grubu
4. periyot olmalıdır.
B grubu olduğundan geçiş metalidir. Değerlik elektronu 3 tür ve 4s ile 3d orbitallerinde bulundurur.
A B C D E
70, 01A
6
Y için
70, 02A
6
1
2b
=
=
1
22
3 : 10 - 5
26.
1, 2 : 10 - 4
& b = 2 dir.
O hâlde H›z = k 7XA7YA dir.
Yapısında r bağı bulunduran alken, alkin,
sikloalken gibi maddeler Br2 ile katılma verir. Benzen yapısında r bağı bulundurmasına rağmen rezonans kararlığına sahiptir.
Bu nedenle katılma vermez.
2
5
A B C D E
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
27.
TG – 4
Tepkime Würtz sentezi ile alkan üretmek
için kullanılır.
30.
33.
nitrite _ NO -2 i çevirirler. Nitrit bakterileri kemosentez yaparlar.
CH3 — CH — CH — CH2 — CH3
CH3
Nitrit bakterileri baklagil köklerindeki nodüllerde değil toprakta ve suda yaşarlar. NH3 ü
CH3
A B C D E
1. aralıkta hücre ortama henüz konulmuştur. Bu nedenle bir süre difüzyon gerçekleşmez. Grafiğe bakıldığında hücrenin
NaCl yoğunluğu ortamın NaCl yoğunluğundan daha fazladır.
2. aralıkta hücre NaCl’yi difüzyonla hücre
dışına atmaktadır.
(2,3 - dimetil pentan)
Bileşikte belirtilen yerlerden kopartılarak
halojen eklenebilir.
3. aralıkta ise hücre aktif taşıma yaparak
NaCl’yi hücre dışına atmaktadır.
CH3 — CH — Cl
A B C D E
CH3
Cl — CH — CH2 — CH3
CH3
A B C D E
28.
Oogenez yani yumurta oluşumu ovaryumda başlar fallopi tüpünde tamamlanır. (A
yanlış)
31.
Segmentasyon aşamasında henüz plasenta oluşmamıştır. Bu nedenle besin plasentadan değil vitellustan sağlanır. (B yanlış)
Soruda özellikleri verilen bitkisel hormon
giberellindir. Giberellin mitoz bölünmeyi
uyarır, tohumun çimlenmesini, ağaçların
çiçek açmasını, bitkinin dormansiden çıkmasını sağlar.
A B C D E
34.
DNA kütleleri
Tohum kabuğu hücreleri → 2n = 3 : 10–8 mg
I. Megaspor hücresi → n = 1,5 : 10–8 mg
II. Endosperm → 3n = 4,5 : 10–8 mg
III. Zigot → 2n = 3 : 10–8 mg
A B C D E
İnsan embriyosunun gelişimi sırasında arkenteron sindirim boşluğunu oluşturur. (C
yanlış)
Spermin değil yumurtanın dışı zona pellucida adlı bir tabaka ile çevrilidir. (D yanlış)
İleri gastrulasyon evresinde embriyoda
endoderm, ektoderm ve mezoderm olmak
üzere üç tabaka bulunur. (E doğru)
A B C D E
29.
Nöronların çekirdekleri aksonda değil gövde de yer alır. Mitokondrilerin ise bir kısmı
aksonda bulunabilirken çoğu yine nöron
gövdesinde bulunur. Nöron uçlarından
(presinaptik nörondan) salgılanan nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa yayılır ve postsinaptik nöronu uyarır.
32.
Plazmodyumun üremesi sırasında meydana gelen ookist ve sporozoid sivrisineğin
vücudunda, merozoit ve gametosit ise insanın vücudunda oluşan yapılardır.
A B C D E
İmpuls iletimi sırasında nöron depolarize
olur.
35.
Şekli verilen molekül ATP dir. ATP hücre
içinde üretilir ve tüketilir; hücreden hücreye aktarılamaz. Yıkımı sırasında ısı açığa
çıkar. (ekzotermik bir tepkimedir.) Substrat
düzeyinde fosforilasyonla, oksidatif fosforilasyonla, fotofosforilasyonla ve kemofosforilasyonla sentezlenir.
A B C D E
Bazı nöronların aksonlarının dış yüzeyi miyelin kılıfla çevrilidir.
A B C D E
6
2015 – ÖABT / FBT
36.
TG – 4
Enzimler bir tepkimeye enerji eklemediklerinden aktivasyon enerjisini karşılamazlar.
Enzimler katalizör olduklarından tepkime
sırasında değişime uğramazlar. Enzimler
bir tepkimenin DG değerini değiştirmez ve
reaktantların transisyon durumuna ulaşmalarını engellemez aksine transisyon durumuna ulaşmalarını hızlandırırlar.
39.
Kemofosforilasyon sadece kemosentetik
bakterilerde gerçekleşir.
42.
Substrat düzeyde fosforilasyon tüm canlılarda görülür.
Her üç canlı da O2 li solunum yaptığından
oksidatif fosforilasyonu da gerçekleştirirler.
Fen Bilimleri Öğretim Programı’nın uygulanmasında 3. ve 4. sınıflarda yapılandırılmış araştırma - sorgulama; 5. ve 6. sınıflarda rehberlik araştırma - sorgulama; 7. ve 8.
sınıflarda açık uçlu araştırma - sorgulama
yaklaşımı esas alınmıştır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
37.
Tektorial zar, korti organında (işitme organı) bulunan bir yapı olup işitmede rol alır,
yapısında otolit (denge kristali) bulundurmaz.
40.
Kohlea (salyangoz) da işitmeyle ilgili bir
yapı olup korti organını içerir ve otolit bulundurmaz.
I. öncülün doğruluğu kesin değildir çünkü
44 + XXY kromozom formülüne sahip bir
birey (22 + XX) kromozom formüllü bir yumurtayla normal bir spermin (22 + Y) birleşmesi sonucu da oluşabilir.
43.
II. öncül doğrudur çünkü 22 + YY genotipli
bir sperm, ancak mayoz II de kardeş kromatid ayrılmaması sonucu oluşur.
Utrikulus (tulumcuk) ve sakkulus (kesecik)
içinde ise vücudun dengesinin oluşturulmasına yardım eden, otolit adlı CaCO3 ten
yapılmış kristaller bulunur.
“Fiziksel Olaylar”, “Dünya ve Evren” başlıkları bilgi öğrenme alanı kapsamındadır.
“Bilimin Doğası”, “Bilimin Toplumsal Katkısı” ise Fen - Teknoloji - Toplum - Çevre
öğrenme alanı kapsamındadır.
A B C D E
III. öncülün doğruluğu kesin değildir çünkü
44 + X0 kromozom formülüne sahip M bireyi, normal bir yumurta (22 + X) ile gonozomsuz bir spermin (22 + 0) birleşmesi sonucu
da oluşabilir.
A B C D E
A B C D E
41.
38. K: CO2 tüketip O2 ürettiğine göre kloroplasttır ve hayvansal hücrelerde bulunmaz. 1 numara ışığı göstermektedir.
L: O2 tüketip CO2 ürettiğine göre mitokondridir, 3 glikoz değil H2O molekülüdür.
M: Polipeptid sentezlediğine göre ribozom, 2 ise amino asittir.
A B C D E
Bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel
araştırma yöntemlerini benimseyerek
karşılaşılan problemlere çözüm üretmek,
bilim, toplum ve teknolojinin dinamik ilişkisi hakkında farkındalık yaratmak, fen
bilimleriyle ilgili kariyer bilinci geliştirmek,
doğa olayları ile ilgili merak, tutum ve ilgi
gelişmesini sağlamak fen bilimleri dersi öğretim programının amaçlarındandır. Deney
ve gözlemlerle yeni teoriler oluşturmak bu
programın amacı olamaz. Ancak bilim insanlarının bilimsel bilgiyi hangi aşamaları
katederek oluşturduğunu anlamayı sağlamak bu programın amacı olabilir.
44.
Verilen konular 8. sınıf düzeyinin konu
kapsamında yer almaktadır. Ayrıca bu kapsamda insanda üreme, büyüme ve gelişme süreçleri, besin zinciri, elementler ve
sınıflandırılması, elektrik, ses enerjisi ... ile
ilgili konularda bilgi, beceri ve tutum kazandırılmalıdır.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / FBT
45.
TG – 4
Verilen dört kazanım 4. sınıf düzeyine ait
kazanımlardır.
A B C D E
48.
Öğretmenin su kirliliği ile ilgili gazeteden
bir haber okuması kazandırılmak istenen
davranışa yönelik öğrencilerin dikkatini çekecek bir materyal sunumudur.
49.
Öğretmenin su kirliliği ile ilgili sorular sorması B seçeneğindeki ifadeyi karşılar.
Venn şeması birden fazla konunun benzerlik veya farklılıklarının incelenmesinde
kullanılır. Öğrenciler bu şemayla kavramların benzer ya da farklı yanlarını daha kolay
görürler.
Anlam çözümleme tablosu satır ve sütunlardan oluşan kavramların benzer ya da
farklı yanlarını göstermek için kullanılabilecek bir tablodur.
Öğrencilerin elde ettiği verileri sınıfta tartışmaları ve raporlaştırmaları, istenilen davranışa neden olan uyarıcıların genellendiği
anlamına gelir. Her öğrencinin hipotez kurup, hipotezi test edecek çözüm yollarını
geniş zaman diliminde araştırması ve kaydetmesi “yöntem belirleme ve verileri kaydetme” ile ilgilidir.
Zincir kavram haritası bir olayın akışını ve
olaylar arasındaki ilişkiyi gösterir.
Balık kılçığı kavram haritası konuyla ilgili
çeşitli faktörlerin arasındaki ilişkiyi ortaya
koyan görsel bir diyagramdır.
Fakat E seçeneğinde belirtilen “geri bildirim verme” öğrenme süreci içerisinde yer
almamıştır.
Zihin haritası ise düşünme becerilerini
geliştirmeyi amaçlayan bir grafik düzenleyicidir.
A B C D E
Bu durumda Mehmet Bey Venn şeması ve
anlam çözümleme tablosu kullanabilir.
A B C D E
46.
Hande’nin bu ifadesi, öğrendiği ve önemli
bulduğu konu hakkındaki bilgiyi yaymada
kendisinin rolü olduğunu hissettiğini gösterir. Bu nedenle ifade “sorumluluk” alt alanına aittir.
A B C D E
50.
Her üç güvenlik, uyarı işareti de anlamıyla
doğru eşleşmiştir.
A B C D E
47.
Kavram yanılgıları öğrencilerin ön yargılarından, bilimsel olmayan inançlardan, kavramların yanlış anlaşılmasından kaynaklı
olarak öğrencilerin yaşantılarını baz alarak
kendilerince edindikleri kavramlardır. Soruda verilen I, II ve III. öncüller kavram yanılgısıdır. IV. öncül ise doğru bir bilgidir.
A B C D E
8
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık